Detail:
TAZOCIN inj sic 1x2,25 g
Názov lieku:
TAZOCIN
Doplnok názvu:
inj sic 1x2,25 g
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TAZOCIN 2,25 g
TAZOCIN 4,5 g
prášok na injekčný a infúzny roztok

piperacilín/tazobaktám

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je TAZOCIN a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete TAZOCIN
3. Ako používať TAZOCIN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať TAZOCIN
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TAZOCIN A NA ČO SA POUŽÍVA

TAZOCIN patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kombinované penicilínové
antibiotiká, pretože obsahuje dve liečivá piperacilín (patrí medzi
penicilíny) a tazobaktám (patrí medzi inhibítory beta-laktamázy, je to
enzým dôležitý pre rast bunkovej steny). Tieto liečivá sa používajú na
liečbu širokého spektra celkových alebo miestnych bakteriálnych infekcií.
TAZOCIN zabraňuje rastu baktérií, ktoré vyvolávajú infekcie.
TAZOCIN sa používa u dospelých a detí (od 2 rokov ) na liečbu nasledujúcich
infekcií:

. infekcie dolných dýchacích ciest
. infekcie močových ciest (komplikované a nekomplikované)
. vnútrobrušné infekcie
. infekcie kože a podkožia
. bakteriálne septikémie (sepsa, otrava krvi)
. gynekologické infekcie vrátane popôrodnej endometritídy (zápal
maternice) a zápalových ochorení
panvy
. bakteriálne infekcie u neutropenických pacientov (pacienti so zníženým
počtom neutrofilovej zložky bielych krviniek v krvi)
. infekcie kĺbov a kostí
. polymikrobiálne infekcie


2. SKÔR AKO POUŽIJETE TAZOCIN

Nepoužívajte TAZOCIN
- keď ste alergický (precitlivený na akékoľvek beta-laktámové
antibiotiká (vrátane penicilínov a cefalosporínov) alebo na inhibítory beta-
laktamáz alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek TAZOCINu.

Buďte zvlášť opatrní pri používaní TAZOCINu
ak ste niekedy mali závažné hypersenzitívne reakcie (vrátane šoku) na
penicilíny, cefalosporíny alebo iné alergény
ak ste niekedy mali zápalové ochorenie čriev nazývané pseudomembranózna
kolitída sprevádzané pretrvávajúcou hnačkou
ak ste niekedy mali problémy s obličkami

Podobne ako pri používaní iných penicilínov sa môžu po podaní vysokých
dávok vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, najmä u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek.
Predovšetkým u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže vyskytnúť
krvácanie, v tomto prípade okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Ihneď oznámte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás počas alebo po ukončení liečby
vyvinie hnačka.
Neužívajte žiadne lieky na hnačku pred tým, ako sa poradíte s lekárom..

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte Vášho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov
vekurónium (používa sa na relaxáciu svalstva)
heparín a iné antikoagulanciá (používajú sa na zníženie zrážavosti krvi)
metotrexát (používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny)

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Ak dojčíte, pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte s Vašim lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že TAZOCIN ovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlá
alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách TAZOCINu
TAZOCIN 2,25 g obsahuje v jednej injekčnej liekovke 128 mg sodíka.
TAZOCIN 4,5 g obsahuje v jednej injekčnej liekovke 256 mg sodíka.
Toto sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú predpísanú prísnu diétu
so zníženým obsahom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ TAZOCIN

Vždy používajte TAZOCIN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám stanoví dĺžku liečby a dávku TAZOCINu, ktorú dostanete. Váš
lekár Vám môže zmeniť dávku v závislosti od typu infekcie a Vášho
zdravotného stavu. TAZOCIN Vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra
pomalou vnútrožilovou injekciou (po dobu najmenej 3-5 minút) alebo pomalou
intravenóznou infúziou (počas 20 - 30 minút).

Dospelí a mladiství od 12 rokov
Zvyčajná dávka pre dospelých a mladistvých s normálnou funkciou obličiek je
4,5 g TAZOCINu podaných každých 8 hodín.

Celková denná dávka závisí od závažnosti a miesta infekcie a pohybuje sa od
2,25 g do 4,5 g TAZOCINu podaných každých 6 alebo 8 hodín.

Deti od 2 do 12 rokov života
/Neutropénia u detí/
U detí s normálnou funkciou obličiek a s hmotnosťou menej ako 50 kg, je
potrebné upraviť dávku na 90 mg/kg TAZOCINu (80 mg piperacilínu/10 mg
tazobaktámu na kilogram), podávaných každých 6 hodín, v kombinácii
s vhodnou dávkou aminoglykozidu.

U detí s hmotnosťou nad 50 kg sa treba riadiť dávkovaním ako u dospelých,
v kombinácii s vhodnou dávkou aminoglykozidu.
/Vnútrobrušné infekcie u detí/

Pre deti od 2 do 12 rokov, s hmotnosťou do 40 kg a s normálnou renálnou
funkciou, je odporučené dávkovanie 112,5 mg/kg TAZOCINu (100 mg
piperacilín/12,5 mg tazobaktám) každých 8 hodín.
Pre deti od 2 do 12 rokov, s hmotnosťou nad 40 kg a s normálnou renálnou
funkciou, sa treba riadiť dávkovaním ako u dospelých, t.j. 4,5 g TAZOCINu
(4 g piperacilín/0.5 g tazobaktám) každých 8 hodín.
Odporučené minimálne trvanie je 5 dní a maximálne 14 dní, pričom má liečba
pokračovať aspoň 48 hodín po odznení klinických príznakov a symptómov.

/Deti do 2 rokov života/
Kým nebudú dostupné ďalšie skúsenosti, nemá sa TAZOCIN používať u detí do 2
rokov.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
U pacientov s insuficienciou obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov
majú byť intravenózne dávky a intervaly podávania prispôsobené stupňu
renálneho poškodenia. Odporúčané sú nasledovné denné dávky:

Klírens kreatinínu Odporúčaná
dávka
(ml/min)
piperacilínu/tazobaktámu
> 40 Úprava nie je
potrebná
20 - 40 12 g/1,5
g/ deň
Rozdelené dávky
4 g/ 500 mg každých 8 hodín
< 20 8
g/1 g/ deň
Rozdelené dávky
4 g/ 500 mg každých 12 hodín

Pre hemodialyzovaných pacientov je maximálna denná dávka 8 g/1 g
piperacilínu/tazobaktámu. Vzhľadom na to, že hemodialýzou sa odstráni 30 -
50 % lieku počas 4 hodín, po ukončení každej dialýzy je potrebné podať 2
g/ 250 mg piperacilínu/tazobaktámu. U pacientov so zlyhaním obličiek
upravujeme dávku TAZOCINu aj podľa plazmatických hladín lieku.
Deti od 2 do 12 rokov s renálnou insuficienciou: liečba vnútrobrušných
infekcií

Odporučené sú nasledovné úpravy dávkovania pre pediatrických pacientov s
renálnym postihnutím vo veku od 2 do 12 rokov:

Klírens kreatinínu Odporučené dávkovanie piperacilínu/tazobaktámu
> 50 ml/min. 112,5 mg/kg (100 mg piperacilín/12,5 mg tazobaktám)
každých 8 hodin
( 50 ml/min. 78,75 mg/kg (70 mg piperacilín/8,75 mg tazobaktám)
každých 8 hodín


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná úprava dávky
TAZOCINu.


Starší pacienti

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná úprava dávky.

Ak dostanete viac TAZOCINu, ako máte
Ak máte obavu, že ste mohli dostať priveľa TAZOCINu, okamžite to povedzte
Vášmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.

Ak Vám zabudli podať TAZOCIN
Keďže Vám tento liek podávajú pod starostlivým lekárskym dohľadom, je
nepravdepodobné, že dôjde k vynechaniu dávky. Ak si však myslíte, že Vám
dávku zabudli podať, povedzte to svojmu lekárovi a lebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj TAZOCIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa najmenej u 1 zo 100 pacientov):
hnačka
pocit na vracanie, vracanie
vyrážka

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa aspoň u 1 z 1000 pacientov):
zmeny počtu bielych a červených krviniek
hypersenzitívne reakcie
bolesť hlavy
nespavosť
znížemný tlak krvi
flebitída (zápal žíl)
zápcha
dyspepsia
žltačka
stomatitída (zápal ústnej dutiny)
zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvi
žihľavka, pruritus
zvýšenie hladiny kreatinínu
horúčka
bolestivosť v mieste podania injekcie

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa aspoň u 1 z 10 000 pacientov):
anémia (chudokrvnosť)
krvácavé stavy
anafylaktická reakcia vrátane šoku
začervenanie
bolesť brucha
pseudomembranózna kolitída (infekčné zápalové ochorenia črieva)
zvýšenie bilirubínu v krvi
multiformný erytém (ohraničený vyvýšený útvar rozličného tvaru spojený so
začervenaním kože a
mokvaním)
triaška
bolesť kĺbov (atralgia)
zápal obličiek
zlyhanie obličiek
triaška

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 000
pacientov)
agranulocytóza (nedostatok bielych krviniek v krvi)
predĺženie protrombínového času (predĺženie času zrážania krvi z dôvodu
nedostatku zrážacieho
faktora)
zníženie draslíka v krvi
zníženie celkových plazmatických bielkovín v krvi
toxická epidermálny nekrolýza (dezintegrácia kože spojená s horúčkou na
podklade precitlivensti na
liek)
Stevensov-Johnsonov syndróm (zápalové ochorenie kože s horúčkou prejavujúce
sa červenými
vyrážkami)
zvýšenie močoviny v krvi


5. AKO UCHOVÁVAŤ TAZOCIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte TAZOCIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom
obale po EXP.

Roztok TAZOCINu sa má použiť do 24 hodín po nariedení, keď sa uchováva pri
izbovej teplote, alebo do 48 hodín, pokiaľ je uchovávaný v chladničke (2 –
8 °C). Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo TAZOCIN obsahuje
Liečivá sú: piperacilín (vo forme sodnej soli) a tazobaktám (vo forme
sodnej soli). Okrem toho obsahuje dihydrát edetanu disodného.
Ďalšie zložky sú: kyselina edetová (EDTA) a kyselina citrónová.

Ako vyzerá TAZOCIN a obsah balenia
TAZOCIN je biely až bezfarebný sterilný kryodesikovaný prášok piperacilínu
a tazobaktámu vo forme sodnej soli, balený v sklenených injekčných
liekovkách na jednu dávku.

Jedno balenie TAZOCINu 2,25 g obsahuje jednu alebo 12 injekčných liekovie
z bezfarebného skla s gumovou zátkou a hliníkovým /plastovým krytom
a písomnú informáciu pre používateľov.
Jedno balenie TAZOCINu 4,5 g obsahuje jednu alebo 12 injekčných liekoviek
z bezfarebného skla s gumovou zátkou a hliníkovým /plastovým krytom
a písomnú informáciu pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent CT13 9NJ
Veľká Británia

Výrobca
Wyeth Lederle SPA, Catania, Italy

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v Máji
2010.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov

Návod na prípravu a riedenie pre použitie

/Súčasné podávanie TAZOCINu s aminoglykozidmi/
Kvôli /in vitro/ inaktivácii aminoglykozidu beta-laktámovými antibiotikami sa
odporúča samostatné podávanie TAZOCINu a aminoglykozidu. TAZOCIN a
aminoglykozid je potrebné samostatne rozpustiť a zriediť, ak je indikovaná
súbežná terapia s aminoglykozidmi.
V situácii, v ktorej sa preferuje súčasné podávanie, je zriedený TAZOCIN
obsahujúci EDTA a dodávaný v liekovkách kompatibilný pre súčasné podávanie
pomocou Y- infúzie len s nasledovnými aminoglykozidmi pri nasledujúcich
podmienkach:


|Aminoglykozid |TAZOCIN |TAZOCIN |Rozsah |Vhodné |
| |(gramy) dávky |Objem |koncentrácie |rozpúšťadlá |
| | |rozpúšťadla |aminoglykozidu| |
| | |(ml) |( (mg/ml) | |
|Amikacin |2,25; 4,5 |50; 100; 150 |1,75 – 7,5 |0,9 % chlorid |
| | | | |sodný alebo 5 |
| | | | |% glukóza |
|Gentamycin |2,25; 4,5 |100; 150 |0,7 – 3,32 |0,9 % chlorid |
| | | | |sodný |


( Dávka aminoglykozidu má byť určená na podklade váhy pacienta, stavu
infekcie (závažná alebo život ohrozujúca) a funkcie obličiek (klírens
kreatinínu).

Kompatibilita TAZOCINu s inými aminoglykozidmi nebola stanovená. Len
koncentrácia a rozpúšťadlá pre amikacín alebo gentamycín s dávkami TAZOCINu
uvedenými vyššie boli stanovené ako kompatibilné pre súčasné podávanie
pomocou Y- infúzie. Súčasné podávanie pomocou Y- infúzie iným spôsobom ako
je uvedený vyššie môže viesť k inaktivácii aminoglykozidu TAZOCINu.

/Intravenózne podanie/
Pripravte každú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky
uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie
uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí.
Pri konštantnom vírení sa príprava uskutoční v priebehu 5 až 10 minút.
Zriedený roztok TAZOCINu je bledožltý až bezfarebný. Pripravený roztok
treba z liekovky vytiahnuť striekačkou.

|Veľkosť liekovky |Objem kompatibilného rozpúšťadla na|
|(piperacilín/tazobaktám) | |
| |pridanie do liekovky |
| 2,25 g (2 g/0,25 g) | 10 ml |
| 4,5 g (4 g/0,5 g) | 20 ml |

Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu
0,9 % Chlorid sodný na injekciu
Sterilná voda na injekciu
Glukóza 5 %
Ringerov roztok s laktátom (mliečnanom sodným) kompatibilný jedine
s TAZOCINom obsahujúcim EDTA.

Pripravený roztok môže byť ďalej riedený na želaný objem (napr. 50 ml na
150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie
uvedených nižšie:

Kompatibilné intravenózne rozpúšťadlá
0,9 % chlorid sodný na injekciu
Sterilná voda na injekciu†
Glukóza 5 %
6 % dextrán v soľnom roztoku

TAZOCIN sa nemá riediť s inými liekmi v jednej striekačke alebo v infúznej
flaši, pretože kompatibilita nebola stanovená.

Kedykoľvek je TAZOCIN kombinovaný s iným antibiotikom, lieky musia byť
aplikované oddelene, okrem aminoglykozidových antibiotík uvedených v časti
/Súčasné podávanie/ /TAZOCINu s aminoglykozidmi/.

Vzhľadom na chemickú instabilitu sa nemá TAZOCIN riediť s roztokmi, ktoré
obsahujú len uhličitan sodný.

Ringerov roztok s laktátom (mliečnanom sodným) je kompatibilný jedine
s TAZOCINom obsahujúcim EDTA.

TAZOCIN sa nemá pridávať do krvných derivátov alebo do albumínu.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKUNÁZOV LIEKU

TAZOCIN 2,25 g prášok na injekčný a infúzny roztok
TAZOCIN 4,5 g prášok na injekčný a infúzny roztok


KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka TAZOCINu 2,25 g obsahuje 2,085 g sodnej soli
piperacilínu, čo zodpovedá 2 g piperacilínu a 0,2683 g sodnej soli
tazobaktámu, čo zodpovedá 250 mg tazobaktámu.
Obsah sodíka/injekčná liekovka: 5,58 mEqu (128 mg).
Liek obsahuje aj 0,5 mg dihydrátu edetanu disodného (EDTA) v jednej
injekčnej liekovke.

Každá injekčná liekovka TAZOCINu 4,5 g obsahuje 4,170 g sodnej soli
piperacilínu, čo zodpovedá 4 g piperacilínu a 0,5366 g sodnej soli
tazobaktámu, čo zodpovedá 500 mg tazobaktámu.
Obsah sodíka / injekčná liekovka: 11,16 mEqu (256 mg).
Liek obsahuje aj 1,0 mg dihydrátu edetanu disodného (EDTA) v jednej
injekčnej liekovke.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný a infúzny roztok

TAZOCIN je injekčná antibakteriálna kombinácia zložená zo semisyntetického
antibiotika: sodnej soli piperacilínu a z inhibítora beta-laktamáz: sodnej
soli tazobaktámu na intravenóznu aplikáciu.

Sodná soľ piperacilínu je odvodená z D(-)-a-aminobenzylpenicilínu.
Chemický názov sodnej soli piperacilínu je (2S, 5R, 6R)-6-[(R)-2-(4-etyl-2,
3-dioxo-1-piperazinekarboxamido)-2-phenylacetamido]-3, 3-dimetyl-7-oxo-4-
thia-1-azabicyclo [3.2.0]heptán-2-karboxylát sodný. Jeho chemická štruktúra
je:


[pic]

Sodná soľ tazobaktámu je odvodená z penicilínového jadra. Chemicky je
tazobaktám sulfón kyseliny penicilánovej. Jeho chemický názov je (2S,3S,5R]-
3-metyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmetyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]
heptán -2-karboxylát sodný 4, 4-dioxid. Chemická štruktúra sodnej soli
tazobaktámu je:

[pic]KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

TAZOCIN je vhodný na liečbu nasledujúcich systémových a/alebo lokálnych
bakteriálnych infekcií, ktoré sú vyvolané patogénmi, u ktorých je citlivosť
na TAZOCIN dokázaná alebo predpokladaná:

Infekcie dolných dýchacích ciest
Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp./, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne a/alebo
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia). U nozokomiálnych infekcií
dolných dýchacích ciest, kde predpokladaným patogénom je multirezistentný
kmeň /Pseudomonas aeruginosa/, sa má ku TAZOCINu pridať aminoglykozid.

Infekcie močových ciest (komplikované a nekomplikované)
Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp./, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne a/alebo
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia).


Vnútrobrušné infekcie

Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp., Bacteroides spp., Enterococcus spp./ ale aj citlivé
aeróbne grampozitívne a/alebo anaeróbne mikroorganizmy (pozri
Mikrobiológia).

Deti do 12 rokov života
U hospitalizovaných detí od 2 do 12 rokov je piperacilín/tazobaktám
indikovaný na liečbu intraabdominálnych infekcií vrátane apendicitídy
komplikovanej ruptúrou alebo abscesom, peritonitídy a infekcií žlčovývh
ciest. V tejto indikácii nebol hodnotený u pediatrických pacientov do 2
rokov života.(pozri časť 4.2).


Infekcie kože a podkožia

Zapríčinené gramnegatívnymi a grampozitívnymi aeróbnymi mikroorganizmami,
zvlášť na meticilín citlivý /Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,/
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Enterococcus spp./, ale aj citlivé
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia).


Bakteriálne septikémie

Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp./, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne a/alebo
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia).


Gynekologické infekcie vrátane popôrodnej endometritídy a zápalových
ochorení panvy

Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp., Enterococci/, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne
a/alebo anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia).


Bakteriálne infekcie u neutropenických pacientov

Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacteriaceae spp./, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne a/alebo
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia). U infekcií, kde sa
predpokladadá ako patogén multirezistentný kmeň /Pseudomonas aeruginosa,/ sa
má ku TAZOCINu pridať aminoglykozid.

Počas liečby neutropenických dospelých pacientov sa má podať celá dávka
TAZOCINu v kombinácii s aminoglykozidom (dávkovanie u detí pozri časť 4.2,
).

Infekcie kĺbov a kostí
Zapríčinené gramnegatívnymi aeróbnymi mikroorganizmami, zvlášť
/Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Stenotrophomonas [Xanthamonas] spp.,/
/Acinetobacter spp./, ale tiež citlivé aeróbne grampozitívne a/alebo
anaeróbne mikroorganizmy (pozri Mikrobiológia).


Polymikrobiálne infekcie

TAZOCIN je indikovaný na liečbu polymikrobiálnych infekcií, vrátane tých, u
ktorých predpokladáme aeróbne a anaeróbne baktérie (vnútrobrušné, infekcie
kože a podkožia, horných a dolných dýchacích ciest, gynekologické).

Hoci je TAZOCIN indikovaný len na liečbu horeuvedených infekcií, infekcie
zapríčinené organizmami citlivými na piperacilín je možné liečiť TAZOCINom,
pretože obsahuje piperacilín. Liečba zmiešaných infekcií zapríčinených
organizmami citlivými na piperacilín a organizmami produkujúcimi
betalaktamázu citlivými na piperacilín/tazobaktám nevyžaduje pridanie iného
antibiotika.

Vhodné kultivačné vyšetrenie a testy citlivosti majú predchádzať začatiu
liečby piperacilínom/tazobaktámom na identifikáciu pôvodcov infekcie a
stanovenie ich citlivosti na piperacilín/tazobaktám. Pre široké spektrum
účinku proti grampozitívnym a gramnegatívnym aeróbnym a anaeróbnym
organizmom (pozri vyššie) je TAZOCINn vhodný hlavne na liečbu zmiešaných
infekcií a na liečbu pred získaním testov citlivosti. Liečba TAZOCINOM sa
však môže začať pred výsledkami mikrobiologických testov. Môže byť potrebná
úprava liečby, ak budú dostupné výsledky citlivosti, alebo ak nie je
prítomná klinická odpoveď.

Pri závažných infekciách môže byť začatá empirická liečba TAZOCINom pred
výsledkami testov citlivosti.

TAZOCIN pôsobí synergicky v kombinácii s aminoglykozidmi proti niektorým
kmeňom /Pseudomonas aeruginosa/. Kombinovaná liečba bola úspešná hlavne u
pacientov s oslabenou obranyschopnosťou. Obidva lieky sa podávajú v plných
terapeutických dávkach. Len čo sú k dispozícii výsledky kultivačných
vyšetrení s testami citlivosti, liečbu treba upraviť podľa potreby.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

TAZOCIN treba podávať pomaly intravenóznou injekciou (po dobu najmenej 3-5
minút) alebo pomalou intravenóznou infúziou (počas 20 - 30 minút).
Pre inštrukcie ohľadom riedenia TAZOCINu, pozri časť 6.6, .

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby sa riadi podľa závažnosti infekcie, klinického a
bakteriologického vývoja u pacienta

Dospelí a mladiství od 12 rokov
Zvyčajná dávka pre dospelých a mladistvých s normálnou funkciou obličiek je
4,5 g TAZOCINu podaných každých 8 hodín.

Celková denná dávka závisí od závažnosti a miesta infekcie a pohybuje sa od
2,25 g do 4,5 g TAZOCINu podaných každých 6 alebo 8 hodín.

Pediatrická populácia: Deti od 2 do 12 rokov života

Odporučené dávkovanie
Neutropénia u detí
U detí s normálnou funkciou obličiek a s hmotnosťou menej ako 50 kg, je
potrebné upraviť dávku na 90 mg/kg TAZOCINu (80 mg piperacilínu/10 mg
tazobaktámu na kilogram), podávaných každých 6 hodín, v kombinácii
s vhodnou dávkou aminoglykozidu.

U detí s hmotnosťou nad 50 kg sa treba riadiť dávkovaním ako u dospelých,
v kombinácii s vhodnou dávkou aminoglykozidu.
Pediatrické intraabdominálne infekcie

Pre deti od 2 do 12 rokov, s hmotnosťou do 40 kg a s normálnou funkciou
obličiek, je odporučené dávkovanie 112,5 mg/kg TAZOCINu (100 mg
piperacilín/12,5 mg tazobaktám) každých 8 hodín.
Pre deti od 2 do 12 rokov, s hmotnosťou nad 40 kg a s normálnou funkciou
obličiek, sa treba riadiť dávkovaním ako u dospelých, t.j. 4,5 g TAZOCINu
[4 g piperacilín/0,5 g tazobaktám] každých 8 hodín.
Odporučené minimálne trvanie je 5 dní a maximálne 14 dní, pričom má liečba
pokračovať aspon 48 hodín po odoznení klinických príznakov a symptómov.

Deti do 2 rokov života
Kým nebudú dostupné ďalšie skúsenosti, nemá sa TAZOCIN používať u detí do 2
rokov.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
U pacientov s insuficienciou obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov
majú byť intravenózne dávky a intervaly podávania prispôsobené stupňu
renálneho poškodenia. Odporúčané sú nasledovné denné dávky:

SCHÉMA INTRAVENÓZNEHO PODÁVANIA TAZOCINU
PRE DOSPELÝCH S POŠKODENOU FUNKCIOU OBLIČIEK


Klírens kreatinínu (ml/min) Odporúčaná dávka
piperacilínu/tazobaktámu

> 40 Úprava nie je
potrebná
20 - 40 12 g/1,5
g/ deň
Rozdelené dávky 4
g/500 mg každých 8 hodín
< 20 8 g/1
g/ deň
Rozdelené dávky 4
g/500 mg každých 12 hodín

Pre hemodialyzovaných pacientov je maximálna denná dávka 8 g/1 g
piperacilínu/tazobaktámu. Vzhľadom na to, že hemodialýzou sa odstráni 30 -
50 % lieku počas 4 hodín, po ukončení každej dialýzy je potrebné podať 2 g/
250 mg piperacilínu/tazobaktámu. U pacientov so zlyhaním obličiek
upravujeme dávku TAZOCINu aj podľa plazmatických hladín lieku.
Deti od 2 do 12 rokov s renálnou insuficienciou: liečba intraabdominálnych
infekcií

Farmakokinetika piperacilínu/tazobaktámu nebola študovaná u pediatrických
pacientov s poškodením obličiek. Odporučené sú nasledovné úpravy dávkovania
pre pediatrických pacientov s poškodením obličiek vo veku od 2 do 12 rokov:

Klírens kreatinínu Odporučené dávkovanie piperacilínu/tazobaktámu
> 50 ml/min. 112,5 mg/kg (100 mg piperacilín/12,5 mg tazobaktám)
každých 8 hodín
( 50 ml/min. 78,75 mg/kg (70 mg piperacilín/8,75 mg tazobaktám)
každých 8 hodín

Táto modifikácia dávkovania je len aproximáciou. Každého pacienta treba
pozorne sledovať na znaky liekovej toxicity. Dávku lieku a interval treba
patrične upraviť.
Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná úprava dávky
TAZOCINu.


Geriatrická populácia

Pri insuficiencii obličiek je potrebná úprava dávky.

Súčasné podávanie TAZOCINu s aminoglykozidmi
Kvôli /in vitro/ inaktivácii aminoglykozidu beta-laktámovými antibiotikami sa
odporúča samostatné podávanie TAZOCINu a aminoglykozidu. TAZOCIN a
aminoglykozid je potrebné samostatne rozpustiť a zriediť, ak je indikovaná
súbežná terapia s aminoglykozidmi (pozri časť 6.2).
V situácii, v ktorej sa preferuje súčasné podávanie, je zriedený TAZOCIN
obsahujúci EDTA a dodávaný v liekovkách kompatibilný pre súčasné podávanie
pomocou Y- infúzie len s nasledovnými aminoglykozidmi pri nasledujúcich
podmienkach:


|Aminoglykozid |TAZOCIN |TAZOCIN |Rozsah |Vhodné |
| |(gramy) dávky |Objem |koncentrácie |rozpúšťadlá |
| | |rozpúšťadla |aminoglykozidu| |
| | |(ml) |( (mg/ml) | |
|Amikacin |2,25; 4,5 |50; 100; 150 |1,75 – 7,5 |0,9 % chlorid |
| | | | |sodný alebo 5 |
| | | | |% glukóza |
|Gentamycin |2,25; 4,5 |100; 150 |0,7 – 3,32 |0,9 % chlorid |
| | | | |sodný |


( Dávka aminoglykozidu má byť určená na podklade hmotnosti pacienta, stavu
infekcie (závažná alebo život ohrozujúca) a funkcie obličiek (klírens
kreatinínu).

Kompatibilita TAZOCINu s inými aminoglykozidmi nebola stanovená. Len
koncentrácia a rozpúšťadlá pre amikacin alebo gentamycin s dávkami TAZOCINu
uvedenými vyššie boli stanovené ako kompatibilné pre súčasné podávanie
pomocou Y- infúzie. Súčasné podávanie pomocou Y- infúzie iným spôsobom ako
je uvedený vyššie, môže viesť k inaktivácii aminoglykozidu TAZOCINom.

4.3 Kontraindikácie

Hypersenzitivita na akékoľvek beta-laktámové antibiotikum (vrátane
penicilínov a cefalosporínov) alebo na inhibítory beta-laktamáz alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrenia pri použití

/Všeobecné opatrenia/
Pred začatím liečby TAZOCINom je potrebné starostlivo pátrať po
hypersenzitívnych reakciách na penicilíny, cefalosporíny alebo iné alergény
v minulosti.
U pacientov liečených penicilínmi, vrátane TAZOCINu, boli pozorované vážne
a ojedinele fatálne hypersenzitívne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie
(vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb
so senzitivitou na viaceré alergény v minulosti.
Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže
byť potrebná aplikácia adrenalínu a iných urgentných opatrení.

Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže manifestovať
závažnou, pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy
pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť v priebehu antibiotickej
liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné prerušenie podávania
TAZOCINu a začatie vhodnej liečby (napr. perorálny teikoplanín alebo
perorálny vankomycín). Lieky, ktoré spomaľujú peristaltiku čriev sú
kontraindikované.

/Laboratórne testy:/ Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia hlavne
v priebehu dlhodobej terapie. Preto sa má pravidelne vyšetrovať krvný
obraz.

Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa môžu pri podaní vysokých dávok
vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene
Pozri časť 4.2.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
U pacientov s insuficienciou obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov
má byť intravenózna dávka prispôsobená stupňu poškodenia funkcie
obličiek.

Špeciálne upozornenia
U niektorých pacientov liečených beta-laktámovými antibiotikami sa môže
manifestovať krvácanie. Tieto krvácave prejavy sú niekedy vo vzťahu k
abnormálnym koagulačným parametrom ako čas zrážania, agregácia doštičiek a
protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhaním obličiek.
Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má prerušiť pri súčasnom
začatí vhodnej liečby.

Tento liek obsahuje 2,79 mEq (64 mg) sodíka na gram piperacilínu, čo môže
zvýšiť celkový príjem sodíka pacientom. U pacientov s nízkymi zásobami
draslíka alebo u pacientov užívajúcich pridruženú liečbu, ktorá môže znížiť
hladiny draslíka, sa môže vyskytnúť hypokaliémia; u týchto pacientov sa
odporúča pravidelné sledovanie elektrolytov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie s inými liekmi
Ako aj iné penicilíny, súčasná aplikácia probenecidu a TAZOCINu predlžuje
polčas a znižuje renálny klírens pre piperacilín aj tazobaktám, avšak
vrcholová plazmatická koncentrácia ani jedného z nich nie je ovplyvnená.
Žiadne interakcie sa nezistili medzi TAZOCINom a vankomycínom.

Piperacilin súčasne aplikovaný s vekuróniom predlžuje neuromuskulárnu
blokádu spôsobenú vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmus účinku sa
predpokladá, že neuromuskulárna blokáda spôsobená akýmkoľvek
nedepolarizujúcim svalovým relaxansom môže byť predĺžená v prítomnosti
piperacilínu.

Pri súčasnej liečbe s heparínom, perorálnymi antikoagulačnými liekmi a
inými liekmi, ktoré môžu mať vplyv na hemokoagulačný systém vrátane funkcie
trombocytov, majú byť vhodné koagulačné testy vykonávané častejšie a
pravidelne monitorované.

Piperacilín môže znižovať vylučovanie metotrexátu; a preto, aby sa predišlo
liekovej toxicite, majú sa plazmatické hladiny metotrexátu u pacientov
monitorovať.

/In vitro/ laboratórne testy biologických tekutín
Ako aj u ostatných penicilínov, podávanie TAZOCINu môže mať za dôsledok
falošne pozitívne reakcie pre glukózu v moči pri použití meď-redukujúcich
metód (CLINITEST). V tomto prípade sa odporúča použiť testy založené na
reakcii enzymatickej oxidácie glukózy (napr. DIASTIX alebo TES-TAPE).

U pacientov, ktorí dostávali injekcie TAZOCINu, boli hlásené pozitívne
výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA
testov; následne bolo zistené, že títo pacienti nie sú infikovaní
/Aspergillom/. S testom Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA boli
hlásené skrížené reakcie polysacharidov a polyfuranov neaspergillového
pôvodu. Preto pozitívne výsledky testov u pacientov, ktorí dostávajú
TAZOCIN, majú byť interpretované opatrne a ešte potvrdené inými
diagnostickými metódami.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Štúdie u myší a potkanov nepreukázali žiadne embryotoxické alebo
teratogénne účinky kombinácie piperacilínu-tazobaktámu. Neexistujú žiadne
vhodné a dobre kontrolované štúdie s kombináciou piperacilín-tazobaktám
alebo so samotným piperacilínom alebo samotným tazobaktámom u gravidných
žien. Piperacilín a tazobaktám prestupujú placentou. Gravidné ženy majú byť
liečené, iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziká pre gravidnú ženu a
plod.

/Laktácia/
Piperacilín je v nízkych koncentráciách vylučovaný do materského mlieka;
koncentrácie tazobaktámu v materskom mlieku neboli sledované. Ženy, ktoré
dojčia, majú byť liečené, iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziká pre
ženu a dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojeVplyv nie je známy.4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie s kauzálnym vzťahom sú uvedené podľa CIOMS (Council for
Intl. Organization of Medical Sciences ) v nasledovných kategóriách
výskytu:

Veľmi časté ((1/10)

Časté ((1/100 až <1/10)

Menej časté ((1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Orgánový systém Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy
Menej časté: Superinfekcia kandidou


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Leukopénia, neutropénia, trombocytopénia
Zriedkavé : Anémia, krvácavé prejavy (vrátane purpury,
epistaxy, predĺženého času krvácania), eozinofília, hemolytická anémia
Veľmi zriedkavé: Agranulocytóza, pozitívny priamy Coombsov test,
pancytopénia, predĺženie
parciálneho tromboplastínového času, predĺženie protrombínového času,
trombocytóza

Poruchy imunitného systému
Menej časté: Hypersenzitívne reakcie
Zriedkavé: Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi zriedkavé: Zníženie albumínu v plazme, zníženie glukózy v krvi,
zníženie celkových plazmatických bielkovín, hypokaliémia

Poruchy nervového systému
Menej časté: Bolesť hlavy, insomnia

Poruchy ciev
Menej časté: Hypotenzia, flebitída, tromboflebitída
Zriedkavé : Flush


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Hnačka, nauzea, vracanie
Menej časté: Zápcha, dyspepsia, žltačka, stomatitída
Zriedkavé: Abdominálna bolesť, pseudomembranózna
kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: Zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie
aspartátaminotransferázy
Zriedkavé: Zvýšenie bilirubínu, zvýšenie alkalickej fosfatázy v
krvi, zvýšenie gamaglutamyltransferázy, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: Vyrážka
Menej časté: Pruritus, žihlavka
Zriedkavé: Bulózna dermatitída, multiformný erytém
Veľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna
nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Zriedkavé: Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: Zvýšenie kreatinínu v plazme
Zriedkavé : Intersticiálna nefritída, renálne zlyhanie
Veľmi zriedkavé: Zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: Horúčka, reakcia v mieste vpichu
Zriedkavé: Triaška

Liečba piperacilínom u pacientov s cystickou fibrózou je spojená so
zvýšenou incidenciou horúčky a exantému.

Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií bez kauzálneho vzťahu sú
uvedené nižšie:
V rámci klinického výskumu (štúdie vo fáze 3) sa na celom svete liečilo
TAZOCINom 2621 pacientov. U 3,2 % z nich bola liečba TAZOCINom prerušená
pre vznik nežiaducich účinkov: kožných reakcií (1,3 %), vrátane rashu a
pruritu, porúch trávenia (0,9 %), vrátane hnačky, nauzey a vracania a
alergických reakcií (0,5 %).

Lokálne nežiaduce reakcie, nezávislé od vzťahu k liečbe TAZOCINom, boli
nasledovné: flebitída (1,3 %), reakcia v mieste vpichu (0,5 %), bolesť (0,2
%), zápal (0,2 %), tromboflebitída (0,2 %) a opuch (0,1 %).

V kľúčových klinických štúdiách (n = 830 pacientov), 90 % z hlásených
nežiaducich účinkov boli ľahkého a stredne ťažkého stupňa a dočasné.

Údaje z klinických štúdií zahŕňajúcich 1063 pacientov liečených TAZOCINom
preukázali, že najčastejšími nežiaducimi účinkami, na základe
percentuálneho podielu pacientov s manifestnými symptómami a nezávislými od
liečby TAZOCINom, boli hnačka (11,3 %), bolesť hlavy (7,7 %), zápcha (7,7
%), nauzea (6,9 %), nespavosť (6,6 %), rash (4,2 %) vrátane
makulopapulárneho, bulózneho, urtikárneho a ekzemoidného exantému, vracanie
(3,3 %), dyspeptické ťažkosti (3,3 %), pruritus (3,1 %), zmeny stolice (2,4
%), horúčka (2,4 %), agitovanosť (2,1 %), bolesť (1,7 %), moniliáza (1,6
%), hypertenzia (1,6 %), závrat (1,4 %), bolesť brucha (1,3 %), bolesť na
hrudníku (1,3 %), opuch (1,2 %), úzkosť (1,2 %), nádcha (1,2 %) a dýchavica
(1,1 %).

Ostatné zaznamenané nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v menej ako 1 %
prípadoch, sú zhrnuté podľa systémov v nasledujúcich odstavcoch:

Autonómny nervový systém: hypotenzia, ileus, synkopa
Telo ako celok: stuhnutosť, bolesť chrbta, nevoľnosť
Kardiovaskulárny systém: tachykardia vrátane supraventrikulárnej a
ventrikulárnej, bradykardia, arytmia vrátane fibrilácie predsiení a komôr,
srdcové zlyhanie a zastavenie srdca, cirkulačné zlyhanie, infarkt myokardu
Centrálny nervový systém: tremor, kŕče, vertigo
Gastrointestinálny trakt: melena, flatulencia, krvácanie, gastritída,
čkanie, ulceratívna stomatitída
Pseudomembranózna kolitída bola hlásená u jedného pacienta v klinickej
štúdii. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu objaviť počas alebo po
antibakteriálnej liečbe (pozri časť 4.4).
Poruchy pečene a žlčových ciest: žltačka
Sluch: tinnitus
Hypersenzitivita: anafylaktická reakcia, vrátane šoku
Infekcie a nákazy: superinfekcia kandidou
Metabolizmus a výživa: symptomatická hypoglykémia, smäd, zníženie glykémie,
hypokaliémia
Muskuloskeletálny systém: myalgia a artralgia
Trombocyty, krvácanie, zrážanie: mezenterická embolizácia, purpura,
epistaxa, pľúcny embolizmus, krvácavé prejavy vrátane purpury, epistaxy,
predĺženého času krvácania (pozri časť 4.4).
Psychiatrické: zmätenosť, halucinácie, depresia
Reprodukčné u žien: výtok, vaginitída
Dýchací systém: faryngitída, pľúcny edém, bronchospazmus, kašeľ
Koža a kožné adnexy: genitálny pruritus, potenie, bulózna dermatitída
Zmysly: zmeny chute
Močový systém: retencia, dysúria, oligúria, hematúria, inkontinencia
Zrak: fotofóbia
Vaskulárne: (extrakardiálne): flush
Laboratórne údaje: Zmeny laboratórnych parametrov, bez ohľadu na vzťah k
lieku, zahŕňajú:
Krv: zníženie hemoglobínu a hematokritu, pokles trombocytov, zvýšenie počtu
trombocytov, eozinofília, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, anémia,
hemolytická anémia, pancytopénia a trombocytóza
Leukopénia/neutropénia vyvolané podávaním Tazocinu sú reverzibilné a
vyskytujú sa hlavne pri dlhodobej aplikácii, napr. dlhšie ako 21 dní.
Liečba u týchto pacientov bola prerušená, niektorí mali sprievodné
systémové príznaky (napr. horúčka, stuhnutosť, zimnica).
Koagulácia: pozitívny priamy Coombsov test, predĺženie protrombínového
času, predĺženie parciálneho tromboplastínového času
Pečeň: prechodné zvýšenie pečeňových testov aspartátaminotransferázy (AST),
alanínaminotransferázy (ALT), alkalickej fosfatázy, bilirubínu a
gamaglutamyltransferázy (GGT)
Obličky: zvýšenie kreatinínu v plazme, močoviny v krvi
Moč: proteinúria, hematúria, pyúria

Iné zmeny: abnormality elektrolytov (napr. zvýšenie a zníženie sodíka,
draslíka a vápnika), hyperglykémia, zníženie plazmatických bielkovín alebo
albumínu

V súvislosti s aplikáciou Piprilu (sodná soľ piperacilínu) sa tiež
referovalo o nasledujúcich nežiaducich účinkoch:

Koža a štruktúry kože: zriedkavo multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov
syndróm a toxická pidermálna nekrolýza hlásená zriedkavo
Gastrointestinálny systém: cholestatická hepatitída
Obličky: zriedkavo intersticiálna nefritída a renálne zlyhanie
Muskuloskeletálny systém: predĺžená svalová relaxácia


4.9 Predávkovanie
Po uvedení na trh boli hlásené prípady predávkovania TAZOCINom: väčšina
týchto príhod, zahrňujúc nauzeu, vracanie a hnačku, bola hlásená aj pri
obvyklých odporúčaných dávkach. Pacienti môžu pociťovať neuromuskulárnu
excitabilitu alebo kŕče, ak sú intravenózne podané vyššie ako odporúčané
dávky (zvlášť u pacientov so zlyhaním obličiek).

/Liečba intoxikácie/
Liečba má byť podporná a symptomatická podľa klinických príznakov pacienta.

Nadmerné plazmatické koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu môžu byť
znížené hemodialýzou (pozri časť 4.2).
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov
beta-laktamázy, ATC kód: J01C R05

TAZOCIN je injekčná antibakteriálna kombinácia zložená zo semisyntetického
antibiotika: sodnej soli piperacilínu a inhibítora beta-laktamázy: sodnej
soli tazobaktámu na intravenóznu aplikáciu.

Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilín, účinný proti mnohým
gram-pozitívnym a gram-negatívnym aeróbnym a anaeróbnym baktériám, pôsobí
baktericídne inhibíciou syntézy septa a bunkovej steny. Tazobaktám,
triazolylmetylsulfón kyseliny penicilánovej, je účinný inhibítor mnohých
beta-laktamáz, vrátane plazmidových a chromozómami sprostredkovaných
enzýmov, ktoré často zapríčiňujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny,
vrátane cefalosporínov tretej generácie. Prítomnosť tazobaktámu v liekovej
forme TAZOCINu zlepšuje a rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu,
zahrňujúc mnohé baktérie produkujúce beta-laktamázy obvykle rezistentné na
piperacilín a iné beta-laktámové antibiotiká. Z toho dôvodu TAZOCIN
kombinuje vlastnosti širokospektrálneho antibiotika a inhibítora beta-
laktamázy.

Mikrobiológia
Piperacilín/tazobaktám je vysoko účinný proti piperacilín-senzitívnym
mikroorganizmom a tiež aj proti beta-laktamázy produkujúcim, piperacilín-
rezistentným mikroorganizmom.

Gram negatívne baktérie: beta-laktamázy produkujúce, ako aj beta-laktamázy
neprodukujúce kmene /Escherichia coli, Citrobacter/ /spp. (/včítane /C./
/freundii, C. diversus), Klebsiella/ spp/.(/včítane /K. oxytoca, K. pneumoniae),/
/Enterobacter spp./, (včítane /E. cloacae, E. aerogenes), Proteus vulgaris,/
/Proteus mirabilis, Propozriencia rettgeri, Propozriencia stuartii,/
/Plesiomonas shigelloides, Morganella morganii, Serratia spp./ (včítane /S./
/marcescens, S. liquifaciens), Salmonella/ /spp., Shigella spp., Pseudomonas/
/aeruginosa/ a iné /Pseudomonas/ /spp/. (včítane /P. cepacea, P. fluorescens),/
/Xantomonas maltophilia, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,/
/Moraxella/ /spp/. (včítane /Branhamella catarrhalis),/
/Acinetobacter/ /spp.,Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Pasteurella/
/multocida, Yersinia spp.,Campylobacter spp.,Gardnerella vaginalis./

/In vitro/ štúdie dokázali synergický účinok medzi piperacilínom/tazobaktámom
a aminoglykozidmi proti polyrezistentnej /Pseudomonas aeruginosa/.

Gram pozitívne baktérie: beta-laktamázy produkujúce aj beta-laktamázy
neprodukujúce kmene streptokokov /(S. pneumoniae, S. pyogenes, S. bovis, S./
/agalactiae, S. viridans/, skupiny C a G), enterokoky (/E. faecalis, E./
/faecium/), /Staphylococcus aureus/, (/S. Aureus/ nerezistentný na meticilín),
/S. saphrophyticus, S. epidermidis/ (koaguláza negatívne stafylokoky),
korynebactérie, /Listeria monocytogenes, Nocardia/ /spp/.

Anaeróbne baktérie: beta-laktamázy produkujúce aj beta-laktamázy
neprodukujúce anaeróby ako /Bacteroides/ /spp./ (včítane /B. bivius, B. disiens,/
/B. capillosus, B. melaninogenicus, B. oralis/), skupina /Bacteroides/
/fragilis/ (včítane /B. fragilis,B. vulgatus, B. distasonis, B. ovatus, B./
/thetaiotaomicron, B. uniformis, B. asaccharolyticus/), taktiež
/Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp/., skupina /Eubacterium/,
/Clostridia/ /spp./ (včítane /C. difficile,C. perfringens), Veillonella spp./ a
/Actinomyces/ /spp./


Citlivosť (pacienti všetkých vekových kategórií)


Navrhnuté sú nasledujúce interpretačné kritériá hraničných hodnôt
minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC):

HRANIČNÉ HODNOTY MINIMÁLNYCH INHIBIČNÝCH KONCENTRÁCIÍ (MIC)
Citlivé Intermediárne
Rezistentné
/Enterobacteriaceae/ (16 mg/l 32-64 mg/l (128 mg/l
/Pseudomonas/ (64 mg/l - (128
mg/l
/Staphylococcus/ (8 mg/l - (16 mg/l
*/Streptococcus/ (1 mg/l - (
2 mg/l
Anaeróby (32 mg/l 64 mg/l (128 mg/l

Prevalencia získanej rezistencie u vybraných kmeňov sa môže meniť
geograficky a v priebehu času. K dispozícii je potrebné mať lokálnu
informáciu o rezistencii, zvlášť pri liečbe ťažkých infekcií. Táto
informácia poskytuje údaje o citlivosti mikroorganizmov na piperacilín /
tazobaktám.
Najnovšie NCCLS/National Committee for Clinical Laboratoray Standards/
referencie sú:
. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria.
That Grow Aerobically; Approved Standard-Fifth Edition, NCCLS document M7-
A5, Vol. 20 No. 2. 2000. NCCLS, Wayne, PA
Pre anaeróby:
. Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing for Anaerobic Bacteria;
Approved Standard-Fourth Edition, NCCLS document M11-A4, Vol. 17 No. 22.
1997. NCCLS, Wayne, PA
*Nejestvujú formálne (NCCLS) odporúčania pre /Streptococcus/, a preto sú
vyššie uvedené hraničné hodnoty odporučenými hodnotami.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia
Stredné hodnoty plazmatických hladín piperacilínu a tazobaktámu v
stacionárnej kombinácii sú uvedené v tabuľkách 1 a 2. Vrcholové plazmatické
koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sú dosiahnuté bezprostredne po
ukončení intravenóznej infúzie alebo injekcie. Ak je piperacilín podávaný s
tazobaktámom, dosiahnuté plazmatické hladiny piperacilínu sú podobné tým,
ktoré detekujeme pri aplikácii čistého piperacilínu.


Tab. 1

PLAZMATICKÉ HLADINY U DOSPELÝCH PO 5-MINÚTOVEJ INFÚZII
PIPERACILÍNU/TAZOBAKTÁMU (ROVNOVÁŽNY STAV)

PLAZMATICKÉ HLADINY PIPERACILÍNU (µg/ml)

|Dávka |5 min|30 min|1 hod|2 hod |3 hod |4 hod |
|piperacilínu/tazobaktámu | | | | | | |
|2 g/250 mg |237 |76 |38 |13 |6 |3 |
|4 g/500 mg |364 |165 |92 |37 |16 |7 |

PLAZMATICKÉ HLADINY TAZOBAKTÁMU (µg/ml)

|Dávka |5 min|30 min|1 hod|2 hod |3 hod |4 hod |
|piperacilínu/tazobaktámu | | | | | | |
|2 g/250 mg |23,4 |8,0 |4,5 |1,7 |0,9 |0,7 |
|4 g/500 mg |34,3 |17,9 |10,8 |4,8 |2,0 |0,9 |

Ukončenie 5-minútovej infúzie

Tab. 2
PLAZMATICKÉ HLADINY U DOSPELÝCH PO 30-MINÚTOVEJ INFÚZII
PIPERACILÍNU/TAZOBAKTÁMU (ROVNOVÁŽNY STAV)

PLAZMATICKÉ HLADINY PIPERACILÍNU (µg/ml )

|Dávka |30 min |1 hod |1.5 |2 hod|3 hod |4 |
|piperacilínu/tazobaktámu | | |hod | | |hod |
|2 g/250 mg |134 |57 |29 |17 |5 |2 |
|4 g/500 mg |298 |141 |87 |47 |16 |7 |


PLAZMATICKÉ HLADINY TAZOBAKTÁMU (µg/ml )

|Dávka |30 min |1 hod |1.5 |2 hod|3 hod |4 |
|piperacilínu/tazobaktámu | | |hod | | |hod |
|2 g/250 mg |14,8 |7,2 |4,2 |2,6 |1,1 |0,7 |
|4 g/500 mg |33,8 |17,3 |11,7 |6,8 |2,8 |1,3 |

Ukončenie 30 minútovej infúzie

Je tu väčšie než proporcionálne zvýšenie (približne 28 %) plazmatických
hladín piperacilínu a tazobaktámu so zvýšenou dávkou cez dávkovacie
rozmedzie od 2 g piperacilínu/250 mg tazobaktámu do 4 g piperacilínu/500 mg
tazobaktámu.

Väzba piperacilínu a tazobaktámu na proteíny plazmy je 21, resp. 23 % v
koncentrácii do 100 µg/ml .

Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuuje do tkanív a telesných tekutín
vrátane črevnej sliznice, žlčníka, pľúc a žlče.
Biotransformácia

Piperacilín sa metabolizuje na málo mikrobiologicky aktívny desethyl
metabolit. Tazobaktám je metabolizovaný na mikrobiologicky neúčinný
metabolit.

Eliminácia
Piperacilín a tazobaktám sú vylučované obličkami glomerulárnou filtráciou a
aktívnou sekréciou. Piperacilín je vylučovaný v nezmenenej forme, 68 %
podanej dávky sa objaví v moči. Tazobaktám a jeho metabolity sú primárne
vylučované renálnou exkréciou, pričom 80 % z podanej látky sa vylučuje v
nezmenenej forme, zbytok vo forme metabolitov. Piperacilín, tazobaktám
a desethyl piperacilín je tiež vylučovaný do žlče.

U zdravých ľudí je polčas vylučovania piperacilínu/tazobaktámu v rozmedzí
od 0,7 do 1,2 hodiny po jednotlivej aj opakovaných dávkach. Tento čas nie
je ovplyvňovaný dávkou ani trvaním infúzie. Eliminačný polčas ako
piperacilínu tak i tazobaktámu sa predlžuje so znížením klírensu obličiek.

Poškodenie funkcie obličiek
Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa predlžuje so znížením
klírensu kreatinínu. Zvýšenie je dvojnásobné pre piperacilín a štvornásobné
pre tazobaktám pri klírense kreatinínu pod 20 % v porovnaní s pacientami s
normálnymi renálnymi funkciami. Odporúča sa upraviť dávku
piperacilínu/tazobaktámu, ak je klírens kreatinínu pod 40 ml/min (pozri
časť 4.2).

Hemodialýzou sa odstraňuje 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu
s dodatočnými 5 % dávkami tazobaktámu odstránenými ako metabolit
tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstraňuje približne 6 % dávky
piperacilínu a 21 % dávky tazobaktámu, s až 18 % dávky tazobaktámu
odstránenej ako metabolit tazobaktámu.
Pre odporúčané dávkovanie u hemodialyzovaných pacientov, pozri časť 4.2.

Poškodenie funkcie pečene
Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sú zvýšené u pacientov s
hepatálnym poškodením. Napriek tomu úprava dávok nie je potrebná.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kancerogenita a mutagenita

Žiadne dlhodobé štúdie kancerogenity oboch jednotlivých aktívnych látok ani
ich kombinácie neboli vykonané na zvieratách. Aktívne látky, piperacilín a
tazobaktám, boli rozsiahle študované na mutagenitu. Výsledky rôznych
testov, štandardných /in-vitro/ testovacích systémov nepriniesli dôkaz
mutagenity.

Teratogenita
Štúdie reprodukčnej toxicity kombinácie piperacilínu s tazobaktámom boli
vykonané na potkanoch. Až do dávok zrovnateľných s maximálnou dennou
terapeutickou dávkou (prepočítané na plochu povrchu tela) nebol zaznamenaný
žiaden účinok na fertilitu.
Nie sú dostupné žiadne údaje zo špecifických a dobre kontrolovaných štúdií
u gravidných a dojčiacich žien (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina edetová (EDTA)
Kyselina citrónová

6.2 Inkompatibility

TAZOCIN sa nemá riediť s inými liekmi v jednej striekačke alebo v infúznej
flaši, pretože kompatibilita nebola stanovená.
Kedykoľvek je TAZOCIN kombinovaný s iným antibiotikom, lieky musia byť
aplikované oddelene, okrem aminoglykozidových antibiotík uvedených
v častiach 4.2 a 6.6.

Vzhľadom na chemickú instabilitu sa nemá TAZOCIN riediť s roztokmi, ktoré
obsahujú len uhličitan sodný.

Ringerov roztok s laktátom (mliečnanom sodným) je kompatibilný jedine
s TAZOCINom obsahujúcim EDTA.

TAZOCIN sa nemá pridávať do krvných derivátov alebo do albumínu.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.
Roztok TAZOCINu sa má použiť do 24 hodín po nariedení, keď sa uchováva pri
izbovej teplote alebo do 48 hodín po nariedení, pokiaľ je uchovávaný v
chladničke (2 – 8 °C). Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3

Nepoužívajte po dátume exspirácie vyznačenom na obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

TAZOCIN 2,25 g: liekovky z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkový
uzáver, kryt z plastovej hmoty. Balenie: 1 alebo 12 liekoviek
TAZOCIN 4,5 g: liekovky z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkový
uzáver, kryt z plastovej hmoty.
Balenie: 1 alebo 12 liekoviek

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Návod na prípravu a riedenie pre použitie

Len pre intravenózne použitie.
Pripravte každú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky
uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie
uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí. Pri konštantnom
vírení sa príprava uskutoční v priebehu 5 až 10 minút.
Vzhľad TAZOCINu po zriedení je bledožltá až bezfarebná tekutina. Pripravený
roztok treba z liekovky vytiahnuť striekačkou.

|Veľkosť liekovky |Objem kompatibilného rozpúšťadla na|
|(piperacilín/tazobaktám) | |
| |pridanie do liekovky |
|2,25 g (2 g/0,25 g) |10 ml |
|4,5 g (4 g/0,5 g) |20 ml |

Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu
0,9 % chlorid sodný na injekciu
Sterilná voda na injekciu
Glukóza 5 %
Ringerov roztok s laktátom (mliečnanom sodným). (Kompatibilný jedine
s TAZOCINom obsahujúcim EDTA, pozri aj časť 6.2).

Pripravený roztok môže byť ďalej riedený na želaný objem (napr. 50 ml na
150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie
uvedených nižšie:

Kompatibilné intravenózne rozpúšťadlá
0,9 % chlorid sodný na injekciu
Sterilná voda na injekciu†
Glukóza 5 %
6 % dextrán v soľnom roztoku
Ringerov roztok s laktátom (mliečnanom sodným). (Kompatibilný jedine
s TAZOCINom obsahujúcim EDTA, pozri aj časť 6.2).

†Maximálny odporučený objem sterilnej vody na injekciu na jednu dávku je 50
ml.

Zmiešanie beta-laktámových antibiotík s aminoglykozidmi /in vitro/ môže
spôsobiť významnú inaktiváciu aminoglykozidu. Lenže bolo stanovené, že
amikacín a gentamycín sú /in vitro/ kompatibilné s TAZOCINom v určitých
rozpúšťadlách pri špecifických koncentráciách (pozri časť 4.2).7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent CT13 9 NJ
Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0209/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Február 1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84783
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR05 - piperacillinum a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
pteropterinum natricum,trimethoxysilylpropylmethacrylatum
Výrobca lieku:
WYETH LABORATORIES, INCORPORATED, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy na ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
10.88 € / 327.77 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.88 € / 327.77 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:312.79 € ÚP:0.00 € DP:312.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.88 € ÚP:0.00 € DP:10.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.84 € ÚP:0.00 € DP:26.84 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien