Detail:
Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg plo jof 10x4 g/500 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg
Doplnok názvu:
plo jof 10x4 g/500 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2106/3593, 2106/3592


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg
Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg
prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Piperacilín/Tazobaktám

Pozorne si prečítajte celú túto písomnú informáciu pre používateľov skôr,
ako začnete užívať tento liek.
Túto písomnú informáciu pre používateľov si uschovajte. Možno budete
potrebovať prečítať si ju znova.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte Vášho lekára alebo lekárnika.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Piperacillin/Tazobactam Teva a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Piperacillin/Tazobactam Teva
3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam Teva
6. Ďalšie informácie1. ČO JE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA IS A NA ČO SA POUŽÍVA


Piperacilín patrí do skupiny liekov nazývaných širokospektrálne
penicilínové antibiotiká, ktoré môžu usmrtiť mnoho druhov baktérií.
Tazobaktám zabraňuje niektorým baktériám, aby boli rezistentné na účinky
piperacilínu. To znamená, že ak sú piperacilín a tazobaktám podávaný
súčasne, viac druhov baktérií je usmrtených.

Piperacillin/Tazobactam Teva sa používa u dospelých na liečbu bakteriálnych
infekcií hrudníka, močových ciest (obličiek a močového mechúra), brušnej
dutiny alebo kože.

Piperacillin/Tazobactam Teva sa používa u detí vo veku 2 – 12 rokov na
liečbu bakteriálnych infekcií u detí s nízkym počtom bielych krviniek
(znížená odolnosť voči infekciám).2. SKÔR AKO POUŽIJETE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA


Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Teva:
. ak ste alergický (hypersenzitívny) na piperacilín, iné antibiotiká
nazývané penicilínové alebo cefalosporínové antibiotiká, tazobaktám
alebo iné beta-laktámové inhibítory.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacillin/Tazobactam Teva
. ak ste alergický. Ak máte viac alergií, zabezpečte, aby ste to
povedali Vášmu lekárovi alebo sestre skôr, ako dostanete tento liek,
. ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak
dojčíte,
. ak máte nízke hladiny draslíka v krvi. Váš lekár Vám možno bude chcieť
počas liečby robiť pravidelné krvné testy,
. ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, alebo ak ste na
hemodialýze. Váš lekár Vám možno bude chcieť skontrolovať obličky pred
tým, ako dostanete tento liek a môže Vám robiť počas liečby pravidelné
krvné testy,
. ak ste na diéte s nízkym obsahom sodíka.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste nedávno užívali iné lieky, vrátane liekov vydávaných
bez lekárskeho predpisu, informujte Vášho lekára alebo lekárnika.
Niektoré lieky môžu vzájomne reagovať s piperacilínom a tazobaktámom.
Patria medzi ne:
. Probenecid (na liečbu dny). Môže predĺžiť čas potrebný na vylúčenie
piperacilínu a tazobaktámu z tela.
. Lieky na zriedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazením (napríklad
heparín, warfarín alebo aspirín).
. Lieky používané na uvoľnenie svalstva počas operácie. Informujte Vášho
lekára, ak budete podstupovať celkovú anestéziu.
. Metotrexát (na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín
a tazobaktám môžu predĺžiť čas potrebný na vylúčenie metotrexátu
z tela.
. Lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi (napríklad močopudné
lieky alebo niektoré lieky na liečbu rakoviny).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak sa
pokúšate otehotnieť, informujte Vášho lekára alebo sestru skôr, ako
dostanete tento liek.
Piperacilín a tazobaktám môžu prestúpiť na dieťa cez maternicu alebo
materské mlieko. Ak ste tehotná, alebo ak dojčíte, Váš lekár sa rozhodne,
či je pre Vás Piperacillin/Tazobactam Teva vhodný.
Poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neboli
vykonané.
Môžu sa však vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4).

Dôležité informácie o niektorých zložkách Piperacillin/Tazobactam Teva
Piperacillin/Tazobactam Teva 2 g/ 250 mg
Tento liek obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka na liekovku prášku na injekčný
alebo infúzny roztok.


Piperacillin/Tazobactam Teva 4 g/500 mg

Tento liek obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka na liekovku prášku na injekčný
alebo infúzny roztok.

Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.3. AKO POUŽÍVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA


Váš lekár alebo sestra Vám podá tento liek pomalou intravenóznou injekciou
(po dobu 3 – 5 minút) alebo prostredníctvom infúzie (po dobu 20 – 30 minút)
do Vašej žily. Dávka, ktorú dostanete závisí od toho, na čo ste liečený, od
Vášho veku a od toho, či máte alebo nemáte problémy s obličkami.

Dospelí a deti vo veku 2 – 12 rokov
Zvyčajná dávka je 4 g piperacilinu/500 mg tazobaktámu každých 8 hodín. Váš
lekár môže dávku znížiť v závislosti od závažnosti Vašej infekcie.

Ak nedokážete bojovať s infekciou normálne, zvyčajná dávka je 4 g
piperacilinu/500 mg tazobaktámu každých 6 hodín podaná v rovnakom čase ako
ďalšie antibiotikum nazývané aminoglykozid, ktoré sa podáva intravenózne.
Tieto dve liečivá sú podávané prostredníctvom samostatných striekačiek
alebo infúzií.

U detí vypočíta dávku lekár v závislosti od hmotnosti dieťaťa.

Piperacillin/Tazobactam Teva Vám bude podávaný do vymiznutia príznakov
infekcie, a potom zvyčajne ďalších 48 hodín, aby sa zabezpečilo, že
infekcia je prekonaná.

Deti do 2 rokov veku:
Neodporúča sa podávať Piperacillin/Tazobactam Teva deťom mladším ako 2 roky
z dôvodov nedostatočných údajov o bezpečnosti.

Ak máte problémy s obličkami
Váš lekár môže znížiť dávku Piperacillin/Tazobactamu Teva alebo frekvenciu
jeho podania. Tiež Vám môže robiť krvné testy na uistenie, že Vaša liečba
je správne dávkovaná, predovšetkým ak máte tento liek užívať dlhodobo.


Ak ste dostali viac Piperacillin/Tazobactamu Teva ako ste mali
Vzhľadom na to, že Piperacillin/Tazobactam Teva Vám bude podávaný lekárom
alebo sestrou, je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku. Ak
však pociťujete nežiaduce účinky alebo si myslíte, že Vám bola podaná
príliš veľká dávka, okamžite informujte Vášho lekára.

Ak vynecháte dávku Piperacillin/Tazobactamu Teva
Okamžite informujte Vášho lekára, ak si myslíte, že ste nedostali dávku
Piperacillin/Tazobactamu Teva.

Spýtajte sa Vášho lekára alebo lekárnika, ak máte akékoľvek ďalšie otázky
týkajúce sa užívania tohto lieku.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Ako všetky lieky, aj Piperacillin/Tazobactam Teva môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa objavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte brať
Piperacillin/Tazobactam Teva a okamžite informujte Vášho lekára alebo
sestru:

. Ťažká alergická reakcia (náhla dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním alebo
závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla), krvavá hnačka
. Odlupovanie a pľuzgiere na koži, ústach, očiach a genitáliách.

Toto sú veľmi vážne, ale zriedkavé/veľmi zriedkavé vedľajšie účinky. Môžete
potrebovať urgentnú lekársku pomoc.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli zaznamenané v nasledovných frekvenciách:


|Veľmi časté|postihujúce viac ako 1 užívateľa z 10 |
|Časté |postihujúce 1 až 10 užívateľov zo 100 |
|Menej časté|postihujúce1 až 10 užívateľov z 1 000 |
|Zriedkavé |postihujúce 1 až 10 užívateľov z 10 000 |
|Veľmi |postihujúce menej než 1 užívateľa z 10 000 |
|zriedkavé | |
|Neznáme |frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov|

Časté:
. Hnačka
. Nevoľnosť alebo vracanie
. Kožné vyrážky.

Menej časté:
. Afty
. Mierne alergické reakcie
. Bolesť hlavy
. Nespavosť
. Nízky krvný tlak (pocit malátnosti)
. Zápal žíl (pocit citlivosti alebo začervenania v postihnutej oblasti)
. Zápcha
. Podráždený žalúdok
. Žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očného bielka)
. Vredy v ústach
. Svrbenie
. Horúčka alebo návaly tepla
. Opuch alebo začervenania v mieste vpichu
. Zmeny vo výsledkoch krvných testov vzťahujúcich sa na funkcie obličiek
a pečene
. Zmeny v počte krviniek (červených krviniek, bielych krviniek a krvných
doštičiek).

Zriedkavé:
. Neobvyklé modriny a krvácanie
. Slabosť
. Halucinácie (videnie alebo počutie vecí)
. Kŕče alebo tiky
. Sucho v ústach
. Začervenaná koža
. Bolesť brucha
. Zvýšené potenie
. Ekzém alebo iné kožné problémy
. Bolesť kĺbov a svalov
. Ochorenia obličiek
. Únava
. Zadržiavanie vody (pozorovateľné ako opuch rúk, kolien alebo
chodidiel).

Veľmi zriedkavé
. Nízke hladiny cukru v krvi, ktoré môžu spôsobiť zmätenosť a tras
. Znížená koncentrácia draslíka v krvi, čo môže spôsobovať svalovú
slabosť, tiky alebo abnormálny srdcový rytmus.

Váš lekár môže chcieť počas liečby vykonať krvné testy na zistenie
akýchkoľvek zmien.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácií pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Teva po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale a liekovke za EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Prášok
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Rekonštituovaný roztok
Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 8 hodín pri teplote
nižšej ako 25°C alebo po dobu 48 hodín pri uchovávaní v chladničke (2-8°C).

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je použitý
okamžite, za dobu a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá
používateľ a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri uchovávaní
v chladničke (2-8°C), pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie vykonalo
za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Liečivo sa nemá likvidovať odpadovou vodou alebo domácim odpadom. Váš lekár
zlikviduje lieky, ktoré už nemožno použiť. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Piperacillin/Tazobactam Teva obsahuje
. Účinnými látkami sú: piperacilín a tazobaktám
. Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactamu Teva 2 000 mg/250 mg
obsahuje sodnú soľ piperacilínu , ktorá zodpovedá 2 g piperacilínu
a sodnú soľ tazobaktámu, ktorá zodpovedá 250 mg tazobaktámu.
. Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactamu Teva 4 000 mg/500 mg
obsahuje sodnú soľ piperacilínu, ktorá zodpovedá 4 g piperacilínu a
sodnú soľ tazobaktámu, ktorá zodpovedá 500 mg tazobaktámu.

Ako Piperacillin/Tazobactam Teva vyzerá a obsah balenia

Piperacillin/Tazobactam Teva 2 000 mg/250 mg, 4 000 mg/500 mg je biely až
žltobiely prášok na injekčný alebo infúzny roztok.
Piperacillin/Tazobactam Teva 2 000 mg/250 mg je k dispozícií v čírych
sklenených liekovkách s objemom 20 ml uzavretých brombutylovou gumenou
zátkou a hliníkovým/polypropylénovým (červeným) vyklápacím viečkom.
Piperacillin/Tazobactam Teva 4 000 mg/500 mg je k dispozícií v čírych
sklenených liekovkách s objemom 50 ml uzavretých brombutylovou gumenou
zátkou a hliníkovým/polypropylénovým (zeleným) vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1 liekovka, 10 liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácií a výrobca
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Laboratory Reig Jofre S.A.
Toledo, Španielsko

Liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod naledovnými názvami:
Rakúsko: Piperacillin / Tazobactam TEVA 2g/ 250 mg, 4g / 500 mg Pulver
zur
Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Belgicko: Piperacilline / Tazobactam Teva 2 g / 250 mg, 4 g / 500 mg
poeder voor
oplossing voor injectie
Česká republika: Piperacillin / Tazobactam - Teva 2g/ 250 mg, 4g/ 500 mg,
prášek pro
přípravu injekčního nebo infúzního roztoku
Dánsko: Piperacillin / Tazobactam Teva
Estónsko: Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg, 4000 mg/500 mg
Fínsko: Piperacillin / Tazobactam Teva 2g/ 0,25g , 4g /0,5g injektio-/
infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Francúzsko: PIPERACILLINE /TAZOBACTAM TEVA 2 g /250 mg, 4 g / 500 mg,
poudre pour solution pour perfusion
Nemecko: Piperacillin / Tazobactam- Teva 2g/0.25g, 4g/ 0.5g Pulver zur
Herstellung einer Injektions/- Infusionslösung
Maďarsko: Zytabakt 2000 mg/ 250 mg , 4000mg/ 500 mg por oldatos
injekcióhoz
Írsko: Piperacillin / Tazobactam TEVA 2g/ 250 mg, 4g/ 500 mg
Powder for
solution for injection or infusion
Lotyšsko: Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg , 4000 mg/500 mg
pulveris
injekciju vai infuziju škiduma pagatavošanai
Litva: Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg , 4000 mg/500
mg milteliai
injekciniam arba infuziniam tirpalui
Luxembursko: Piperacilline / Tazobactam Teva 2 g / 250 mg , 4 g / 500 mg
poudre
pour solution injectable
Nórsko: Piperacillin / Tazobactam Teva 2g/ 0,25g , 4g/ 0,5g pulver til
injeksjonsvćske/infusjonsvćske, opplřsning
Poľsko: Piperacillin / Tazobactam Teva 2,25 g, 4,5 g
Slovensko: Piperacillin/Tazobactam - Teva 2000 mg/250 mg, 4000 mg/500 mg
Slovinsko: Piperacillin/Tazobactam - Teva 2 g/0,25 g, 4 g/0,5 g prašek za
raztopino za injiciranje ali infundiranje
Švédsko: Piperacillin / Tazobactam Teva 2g/ 0,25g , 4g/ 0,5g pulver till
injektions-/ infusionsvätska, lösning
Veľká Británia: Piperacillin/Tazobactam 2g/0.25g , 4g/0.5g powder for
solution for injection or infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2010.

----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Toto je výňatok zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku a má pomôcť
pri podávaní Piperacillin/Tazobactamu Teva. Pri určovaní vhodnosti použitia
u konkrétneho pacienta lekár má poznať Súhrn charakteristických vlastností
lieku.

/Inkompatibility s rozpúšťadlami a inými liekmi/
Ringerov roztok s laktátom nie je kompatibilný s Piperacillin/Tazobactam
Teva .

Pri súčasnom používaní s inými antibiotikami (napríklad aminoglykozidy)
musí byť Piperacillin/Tazobactam Teva podávaný samostatne. Miešanie
Piperacillin/Tazobactam Teva s aminoklykozidom in vitro môže spôsobiť
inaktiváciu aminoglykozidu.

Piperacillin/Tazobactam Teva sa nemá miešať v injekcii alebo v infúznej
fľaši s inými liekmi, pretože kompatibilita nebola stanovená.

Pokiaľ nie je preukázaná kompatibilita, Piperacillin/Tazobactam Teva sa má
podávať cez infúzny set oddelene od iných liekov.

Piperacillin/Tazobactam Teva sa nemá pridávať do krvných produktov alebo
albumínových hydrolyzátov.

Vzhľadom k chemickej nestabilite, piperacilín/tazobaktám sa nesmie používať
v roztoku ktorý obsahuje hydrogenuhličitan sodný.

/Inštrukcie na prípravu/
Príprava intravenóznej injekcie
Kompatibilné rozpúšťadlá na rekonštitúciu:
- sterilná voda na injekciu
- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) na injekciu

1 liekovka Piperacillin/Tazobactamu Teva 2 g/250 mg má byť pripravená
s 10 ml jedného z rozpúšťadiel uvedených vyššie.
1 liekovka Piperacillin/Tazobactamu Teva 4 g/500 mg má byť pripravená s 20
ml jedného z rozpúšťadiel uvedených vyššie.

Príprava intravenóznej infúzie
Rekonštituovaný roztok má byť ďalej riedený na požadovaný objem (napríklad
50 až 150 ml) s jedným kompatibilným rozpúšťadlom pre intravenózne použitie
uvedených nižšie:
- sterilná voda na injekciu (s maximálnou odporúčanou dávkou na objem
50 ml)
- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %) roztok na infúziu
- glukóza 50 mg/ml (5%) vo vode na injekciu
- glukóza 50 mg/ml (5%) v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%)
- dextrán 60 mg/ml (6%) v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má vykonať za aseptických podmienok.
Pred podaním má byť roztok vizuálne skontrolovaný, či neobsahuje častice
alebo nezmenil farbu.
Roztok sa môže použiť len vtedy, ak je číry a bez častíc.

/Likvidácia/
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2106/3593, 2106/3592


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg
Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg
prášok na injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Teva 2 000 mg/250 mg
obsahuje sodnú soľ piperacilínu, ktorá zodpovedá 2 g piperacilínu a sodnú
soľ tazobaktámu, ktorá zodpovedá 250 mg tazobaktámu.
Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Teva 4 000 mg/500 mg
obsahuje sodnú soľ piperacilinu, ktorá zodpovedá 4 g piperacilínu a sodnú
soľ tazobaktámu, ktorá zodpovedá 500 mg tazobaktámu.
Jedna liekovka prášku na injekčný alebo infúzny roztok obsahuje 4,7 mmol
(108 mg) sodíka.
Jedna liekovka prášku na injekčný alebo infúzny roztok obsahuje 9,4 mmol
(216 mg) sodíka.

Tento liek neobsahuje pomocné látky.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.
Biely alebo žltobiely lyofilizovaný prášok na injekčný alebo infúzny
roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Piperacilín/tazobaktám je indikovaný na liečbu miernych až ťažkých
systémových a/alebo lokálnych bakteriálnych infekcií, pri ktorých je
podozrenie alebo boli zistené baktérie produkujúce beta-laktamázu, ako sú:

Dospelí, deti >12 rokov veku a staršie osoby
- Nozokomiálna pneumónia;
- Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy);
- Vnútrobrušné infekcie;
- Infekcie kože a mäkkých tkanív;
- Bakteriálne infekcie u pacientov s neutropéniou.

Deti (2 až 12 rokov)
Bakteriálne infekcie u detí s neutropéniou.
Je potrebné vziať do úvahy oficiálne pokyny o vhodnom používaní
antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Piperacilín/tazobaktám môže byť podaný pomalou intravenóznou injekciou (po
dobu najmenej 3-5 minút) alebo prostredníctvom pomalej intravenóznej
infúzie (po dobu 20-30 minút).
Pokyny pre prípravu roztoku, pozri časť 6.6.

Liečba zmiešaných infekcií spôsobených organizmami citlivými na piperacilín
a organizmami produkujúcimi beta-laktamázu citlivými na
piperacilín/tazobaktám zvyčajne nevyžaduje pridanie iného antibiotika.
U pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a pri infekciách u pacientov
s neutropéniou, môže byť piperacilín/tazobaktám použitý s aminoglykozidom.
Ak sa vyžaduje použitie aminoglykozidu s piperacilínom/tazobaktámom, tak
piperacilín/tazobaktám, ako aj aminoglykozid musia byť použité
v kompletných terapeutických dávkach.

Pacienti s neutropéniou a príznakmi infekcie (napríklad s teplotou) majú
ešte pred tým, ako sú dostupné laboratórne výsledky, dostať okamžitú
empirickú antibiotickú liečbu.

Dospelí, deti >12 rokov veku a staršie osoby s normálnou funkciou obličiek

Zvyčajná dávka u dospelých a detí nad 12 rokov je 4000/500 mg
piperacilínu/tazobaktámu každých 8 hodín.
Celková denná dávka piperacilínu/tazobaktámu závisí od závažnosti
a lokality infekcie a môže sa líšiť od 2000/250 mg piperacilínu/tazobaktámu
do 4000/500 mg piperacilínu/tazobaktámu podaných každých 6 až 8 hodín.

Pri neutropénií je odporúčaná dávka 4000/500 mg piperacilínu/tazobaktámu
každých 6 hodín v kombinácií s aminoglykozidom.

Piperacilín/tazobaktám môže byť použitý pri rovnakých dávkach ako
u dospelých okrem prípadov poškodenia obličiek (pozri nižšie):

Nedostatočná činnosť obličiek u dospelých, starších osôb a detí (nad 40 kg)
dostávajúcich dávku pre dospelých
U pacientov s nedostatočnou činnosťou obličiek má byť intravenózna dávka
upravená v závislosti od aktuálneho poškodenia obličiek. Navrhované denné
dávky sú nasledovné:

|Klírens |Odporúčané dávkovanie Piperacilínu/Tazobaktámu |
|kreatinínu | |
|(ml/min) | |
| |Celkovo |Rozdelené dávky |
|20-80 |12/1,5g/deň |4000/500 mg q 8H |
|<20 |8/1g/deň |4000/500 mg q 12H |

U pacientov na hemodialýze je maximálna denná dávka 8/1 g
piperacilínu/tazobaktámu. Vzhľadom na to, že hemodialýza odstráni 30% -
50% piperacilínu za 4 hodiny, po ukončení každej dialýzy je potrebné podať
prídavnú dávku 2000/250 mg piperacilínu/tazobaktámu.

U pacientov so zlyhávaním obličiek a nedostatočnou činnosťou pečene
poskytne meranie sérových hladín piperacilínu/tazobaktámu dodatočné
usmernenie pre úpravu dávky.

Deti vo veku 2 až 12 rokov s normálnou funkciou obličiek

Piperacilín/tazobaktám sa odporúča iba na liečbu detí s neutropéniou.

Neutropénia
Pre deti vážiace menej než 40 kg je potrebné dávku upraviť na 90 mg/kg
(piperacilín/tazobaktám 80/10 mg) každých 6 hodín v kombinácií
s aminoglykozidom, neprekračujúc piperacilín/tazobaktám 4000/500 mg každých
6 hodín.

Nedostatočná činnosť obličiek u detí vo veku 2 – 12 rokov (alebo s telesnou
váhou menej ako 40 kg)

U detí s nedostatočnou činnosťou obličiek je potrebné intravenóznu dávku
upraviť v závislosti od aktuálneho poškodenia obličiek nasledovne:

|Klírens kreatinínu |Odporúčané dávkovanie |Frekvenci|Maximálna |
|(ml/min) |piperacilínu/tazobaktámu.|a |denná dávka |
|>40 |Úprava nie je potrebná |
|20-39 |90 mg |q 8H |12/1,5g/deň |
| |(piperacilín/tazobaktám | | |
| |80/10 mg)/kg | | |
|<20 |90 mg |q 12H |8/1g/deň |
| |(piperacilín/tazobaktám | | |
| |80/10 mg)/kg | | |

U detí vážiacich menej ako 50 kg na hemodialýze je odporúčaná dávka 45 mg
(piperacilín/tazobaktám 40/5 mg)/kg každých 8 hodín.

Vyššie uvedené modifikácie dávkovania sú len približnými hodnotami. Každý
pacient musí byť pozorne monitorovaný na príznaky toxicity lieku. Dávka
lieku a interval podávania je potrebné následne upraviť.

Deti do 2 rokov

Neodporúča sa podávať piperacilín/tazobaktám deťom mladším ako 2 roky
z dôvodov nedostatočných údajov o bezpečnosti.

Nedostatočná činnosť pečene
Úprava dávkovania nie je potrebná.

Trvanie liečby
Trvanie liečby sa riadi závažnosťou infekcie a klinickým a bakteriologickým
progresom pacienta.
Pri akútnych infekciách by mala liečba piperacilínom/tazobaktámom
pokračovať 48 hodín po vymiznutí klinických príznakov alebo horúčky.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na piperacilín alebo iné beta-laktámové antibiotiká a na
tazobaktám alebo iný inhibítor beta-laktamáz.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia
U pacientov liečených penicilínmi, vrátane piperacilínu/tazobaktámu, boli
pozorované vážne a ojedinele fatálne hypersenzitívne
(anafylaktické/anafylaktoidné reakcie [vrátane šoku]). Tieto reakcie sa
s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb so senzitivitou na viaceré
alergény v minulosti.
Boli zaznamenaní pacienti s hypersenzitivitou na penicilín v minulosti,
ktorí mali pri liečbe cefalosporínom ťažké reakcie.
Ak sa vyskytne alergická reakcia počas liečby piperacilínom/tazobaktámom,
je potrebné antibiotikum vysadiť. Závažné hypersenzitívne reakcie si môžu
vyžadovať aplikáciu adrenalínu a iných urgentných opatrení.
Pred začatím liečby piperacilínom/tazobaktámom je potrebné starostlivo
pátrať po predchádzajúcich hypersenzitívnych reakciách na penicilíny,
cefalosporíny alebo iné alergény.
V prípade závažnej, pretrvávajúcej hnačky, je potrebné myslieť na možnosť
život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy indukovanej antibiotikami.
Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť v priebehu alebo po
antibiotickej liečbe. V týchto prípadoch je nevyhnutné okamžité prerušenie
podávania piperacilínu/tazobaktámu a začatie vhodnej liečby.

Opatrenia
Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia hlavne v priebehu dlhodobej
terapie. Preto sa má pravidelne vyšetrovať krvný obraz.
Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcií systémových orgánov vrátane
obličiek a pečene počas predĺženej liečby.
U niektorých pacientov liečených beta-laktámovými antibiotikami sa môže
manifestovať krvácanie. Tieto reakcie sú niekedy vo vzťahu k abnormálnym
koagulačným parametrom ako čas zrážania, agregácia krvných doštičiek a
protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhaním obličiek.
Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom by sa mala prerušiť pri
súčasnom začatí vhodnej liečby.

Predovšetkým pri dlhodobej liečbe je potrebné mať na pamäti možnosť výskytu
rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu. Na zistenie
akejkoľvek dôležitej superinfekcie môže byť potrebné mikrobiologické
vyšetrenie. Ak sa zistí, je potrebné prijať primerané opatrenia.
Ak sú pacientom podané intravenózne vyššie dávky ako odporúčané, môže sa
u nich vyskytnúť neuromuskulárna excitabilita alebo kŕče.

Tento liek obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka na liekovku prášku na injekčný
alebo infúzny roztok. Tento liek obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka na
liekovku prášku na injekčný alebo infúzny roztok.
Je potrebné zohľadniť to u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.
U pacientov s nízkymi zásobami draslíka alebo u pacientov užívajúcich
pridruženú liečbu, ktorá môže znížiť hladiny draslíka, môže sa vyskytnúť
hypokaliémia; u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie
elektrolytov. Môže byť pozorované mierne zvýšenie hodnôt indikátorov
pečeňových funkcií.

Piperacilínova terapia býva spojená so zvýšenou incidenciou horúčky
a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou (pozri tiež časť 4.8).

Pokiaľ nebudú dostupné ďalšie skúsenosti, piperacilín/tazobaktám sa nemá
podávať deťom, ktoré netrpia neutropéniou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcia s probenecidom
Súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu predlžuje polčas a
znižuje renálny klírens pre piperacilín aj tazobaktám. Maximálna
plazmatická koncentrácia ani jedného z nich však nie je ovplyvnená.

Interakcia s antibiotikami
U zdravých dospelých s normálnou funkciou obličiek neboli pozorované žiadne
klinicky relevantné nežiaduce farmakokinetické interakcie s tobramycínom
alebo vankomycínom. Klírens tobramycínu a gentamycínu bol zvýšený pri
používaní piperacilínu/tazobaktámu u pacientov s ťažkou dysfunkciou
obličiek. U týchto pacientov je vylúčené miešanie formulácií
piperacilínu/tazobaktámu s tobramycínom a gentamycínom.

Informácie súvisiace s podávaním piperacilínu/tazobaktámu
s aminoglykozidmi, pozri časť 6.2.

Interakcia s antikoagulanciami
Pri súčasnom podaní heparínu, perorálnych antikoagulačných liekov a iných
liekov, ktoré môžu mať vplyv na hemokoagulačný systém, vrátane funkcie
trombocytov, majú byť vhodné koagulačné testy vykonávané častejšie a
pravidelne monitorované.

Interakcia s vekuróniom
Piperacilín súčasne aplikovaný s vekuróniom predlžuje neuromuskulárnu
blokádu spôsobenú vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmus účinku sa
predpokladá, že neuromuskulárna blokáda spôsobená akýmkoľvek
nedepolarizujúcim svalovým relaxantom môže byť predĺžená v prítomnosti
piperacilínu. Je potrebné vziať to do úvahy, ak sa piperacilínu/tazobaktámu
používa peri-operatívne.

Interakcia s metotrextátom
Piperacilín môže znižovať vylučovanie metotrexátu. Hladiny metotrexátu v
sére u pacientov na metotrexátovej terapií sa majú monitorovať.

Interakcia s výsledkami laboratórnych testov
Podávanie piperacilínu/tazobaktámu môže mať za dôsledok nesprávne pozitívne
reakcie na glukózu v moči pri použití meď-redukujúcich metód. V tomto
prípade sa odporúča použiť testy založené na reakcii enzymatickej oxidácie
glukózy.

U pacientov, ktorí dostávali injekcie piperacilínu/tazobaktámu, boli
hlásené pozitívne výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories Platelia
Aspergillus EIA testov; následne bolo zistené, že títo pacienti nie sú
infikovaní Aspergillom. S testom Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus
EIA boli hlásené skrížené reakcie polysacharidov a polyfuranózy
neaspergillového pôvodu. Preto pozitívne výsledky testov u pacientov, ktorí
dostávajú piperacilín/tazobaktám, by mali byť interpretované opatrne a ešte
potvrdené inými diagnostickými metódami.

4.6 Gravidita a laktácia

Neexistujú žiadne vhodné a dobre kontrolované štúdie s kombináciou
piperacilín/tazobaktám alebo so samotným piperacilínom alebo samotným
tazobaktámom u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách bola dokázaná
reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3). Piperacilín a tazobaktám prestupujú
placentou. Piperacilín/tazobaktám majú byť použité počas gravidity len ak
je to jednoznačne indikované.

Piperacilín je v nízkych koncentráciách vylučovaný do materského mlieka.
Koncentrácie tazobaktámu v materskom mlieku neboli sledované. Účinok na
dojčené dieťa je neznámy. Ženy, ktoré dojčia by mali byť liečené, len ak je
to jednoznačne indikované. U dojčených detí sa môže objaviť hnačka a hubové
infekcie slizníc, ako aj senzibilizácia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neboli
vykonané.

Môžu sa však vyskytnúť vedľajšie účinky (pozri tiež časť 4.8), ktoré môžu
mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú uvedené v nasledovných frekvenciách: Veľmi časté
((1/10); časté (/?/1/100 do <1/10); menej časté (/?/1/1 000 do <1/100);
zriedkavé (/?/1/10 000 do <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(nedajú sa určiť z dosupných údajov).

Najčastejšie zaznamenanými nepriaznivými účinkami sú hnačka, nevoľnosť,
vracanie a vyrážka, každá vyskytujúca so vo frekvencií (1% ale <10%.


|Trieda orgánových |Frekvencia|Nežiaduca reakcia |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Menej |Superinfekcia kandidou |
| |časté | |
|Poruchy krvi |Menej |Leukopénia, neutropénia, |
|a lymfatického |časté |trombocytopénia |
|systému | | |
| |Zriedkavé |Anémia, krvácavé prejavy (vrátane |
| | |purpury, epistaxy, predĺženého času|
| | |krvácania), eozinofília, |
| | |hemolytická anémia |
| |Veľmi |Agranulocytóza, pozitívny priamy |
| |zriedkavé |Coombsov test, pancytopénia, |
| | |predĺženie parciálneho |
| | |tromboplastínového času, predĺženie|
| | |protrombínového času, trombocytóza |
|Poruchy imunitného |Menej |Hypersenzitívne reakcie |
|systému |časté | |
| |Zriedkavé |Anafylaktická/anafylaktoidná |
| | |reakcia (vrátane šoku) |
|Poruchy metabolizmu a|Veľmi |Zníženie plazmatického albumínu, |
|výživy |zriedkavé |hypoglykémia, zníženie celkových |
| | |plazmatických bielkovín, |
| | |hypokaliémia |
|Poruchy nervového |Menej |Bolesť hlavy, insomnia |
|systému |časté | |
| |Zriedkavé |Svalová slabosť, halucinácie, kŕče |
|Cievne poruchy |Menej |Hypotenzia, flebitída, |
| |časté |tromboflebitída |
| |Zriedkavé |Nával horúčavy |
|Poruchy |Časté |Hnačka, nevoľnosť, vracanie |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
| |Menej |Zápcha, dyspepsia, žltačka, |
| |časté |stomatitída |
| |Zriedkavé |Abdominálna bolesť, |
| | |pseudomembranózna kolitída, sucho |
| | |v ústach |
|Poruchy pečene |Menej |Zvýšenie alanín aminotransferázy, |
|a žlčových ciest |časté |zvýšenie aspartát aminotransferázy |
| |Zriedkavé |Zvýšenie bilirubínu, zvýšenie |
| | |alkalickej fostatázy v krvi, |
| | |zvýšenie gamaglutamyltransferázy, |
| | |hepatitída |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážka vrátane makulopapulárnej |
|a podkožného tkaniva | |vyrážky |
| |Menej |Pruritus, žihľavka, erytém |
| |časté | |
| |Zriedkavé |Bullózna dermatitída, erytéma |
| | |multiforme, |
| | |zvýšené potenie, ekzém, vyrážka |
| |Veľmi |Stevensov-Johnsonov syndróm |
| |zriedkavé |a toxická epidermálna nekrolýza |
|Poruchy kostrovej |Zriedkavé |Artralgia, myalgia |
|a svalovej sústavy | | |
|a spojivového tkaniva| | |
|Poruchy obličiek |Menej |Zvýšenie kreatinínu v krvi |
|a močových ciest |časté | |
| |Zriedkavé |Intersticiálna nefritída, renálne |
| | |zlyhanie |
| |Veľmi |Zvýšenie dusíkatých látok v krvi |
| |zriedkavé | |
|Celkové poruchy |Menej |Horúčka, reakcia v mieste vpichu |
|a reakcie v mieste |časté | |
|podania | | |
| |Zriedkavé |Stuhnutosť, únava, edém |

Podávania vysokých dávok beta-laktamáz, predovšetkým u pacientov
s obličkovou insuficienciou, môže viesť do encefalopatie (kolísanie úrovne
vedomia, myoklonus a kŕče).
Liečba piperacilínom u pacientov s cystickou fibrózou je spojená so
zvýšenou incidenciou horúčky a vyrážok.

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Boli hlásené post-marketingové prípady predávkovania
piperacilínom/tazobaktámom. Väčšina týchto príhod, zahrňujúc nauzeu,
vracanie a hnačku, bola hlásená aj pri obvyklých odporúčaných dávkach.
Pacienti môžu pociťovať neuromuskulárnu excitabilitu alebo kŕče, ak sú
intravenózne podané vyššie ako odporúčané dávky (zvlášť u pacientov so
zlyhaním obličiek).

Liečba intoxikácie
V prípade predávkovania je potrebné liečbu piperacilínom/tazobaktámom
prerušiť.
Špecifické antidotum nie je známe.
Liečba má byť podporná a symptomatická v závislosti od pacientovho
klinického stavu. V urgentných situáciách sú indikované všetky potrebné
intenzívne lekárske opatrenia ako v prípade piperacilínu.
Nadmerné koncentrácie v sére piperacilínu alebo tazobaktámu môžu byť
znížené hemodialýzou (podrobnejšie informácie pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov
beta-laktamázy

ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku:
Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilín, účinný proti mnohým
gram-pozitívnym a gram-negatívnym aeróbnym a anaeróbnym baktériam, pôsobí
baktericídne inhibíciou syntézy septa a bunkovej steny. Tazobaktám,
triazolylmetyl sulfón kyseliny penicilánovej, je účinný inhibítor mnohých
beta-laktamáz, vrátane enzýmov kódovaných plazmidom, ktoré často
zapríčiňujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, vrátane
cefalosporínov tretej generácie. Prítomnosť tazobaktámu v liekovej forme
piperacilín/tazobaktám zlepšuje a rozširuje antibiotické spektrum
piperacilínu, zahrňujúc mnohé baktérie produkujúce beta-laktamázy obvykle
rezistentné na piperacilín a iné beta-laktámové antibiotiká. Z toho dôvodu
piperacilín/tazobaktám kombinuje vlastnosti širokospektrálneho antibiotika
a inhibítora beta-laktamázy.

Mechanizmus rezistencie:
Prítomnosť tazobaktámu rozširuje spektrum pôsobnosti piperacilínu na
mikroorganizmy, ktoré by inak boli z dôvodu tvorby beta-laktamázy,
rezistentné na piperacilín a iné beta-laktámové antibiotiká. /In/
/vitro/ výskumy ukázali, že schopnosť tazobaktámu indukovať beta-laktamázu
typ I je nevýznamný vzhľadom na gram-negatívne baktérie. /In vitro/ štúdie
dokázali synergický účinok piperacilínu/tazobaktámu a aminoglykozidov na
/Pseudomonas aeruginosa/ a iné baktérie, vrátane kmeňov produkujúcich beta-
laktamázy.

Hraničné hodnoty
Hraničné hodnoty minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC) oddeľujúce
citlivé, intermediálne citlivé a rezistetné organizmy sú definované
nasledovne:

Klasifikácia z Inštitútu klinických a laboratórnych štandardov (Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2006:

| |Ekvivalent MIC hraničné hodnoty |
| |(mg/L) |
|Patogén | |
| |Citlivý |Intermediáln|Rezistentný |
| | |y | |
|Staphylococcus |? 8/4 |- |? 16/4 |
|spp. | | | |
|Enterobacteriacea|? 16/4 |32/4 to 64/4|? 128/4 |
|e | | | |
|Pseudomonas |? 64/4 |- |? 128/4 |
|aeruginosa | | | |
|Acinetobacter |? 16/4 |32/4 to 64/4|? 128/4 |
|spp. | | | |
|Haemophilus |? Ľ |- |? 2/4 |
|influenzae & | | | |
|H .parainfluenzae| | | |


Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže odlišovať
geograficky a v čase. Lokálne informácie o rezistencií sú preto žiaduce,
najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak lokálna prevalencia rezistencie je
taká, že úspešnosť liečiva aspoň u niektorých typov infekcií je otázna, je
potrebné požiadať o expertné stanovisko.

Bežne citlivé druhy

Gram pozitívne aeróby
/Brevibacterium spp/
/Enterococcus faecalis/
/Listeria monocytogenes/
/Staphylococcus spp./ /methicillin-citlivé/
/Streptococcus pneumoniae/
/Streptococcus pyogenes/
/Group B streptococci/
/Streptococcus spp*/

/Gram negatívne aeróby/
/Branhamella catarrhalis/
/Citrobacter koseri/
/Haemophilus influenzae*/
/Haemophilus spp./
/Proteus mirabilis/
/Salmonella spp./
/Shigella spp./

/Gram pozitívne anaeróby/
/Clostridium spp./
/Eubacterium spp./
/Peptococcus spp./
/Peptostreptococcus spp./

/Gram negatívne anaeróby/
/Bacteroides fragilis*/
/Bacteroides fragilis/ /skupina/
/Fusobacterium spp./
/Porphyromonas spp./
/Prevotella spp*/

Druhy, pre ktoré môže byť ciltivosť problém

Gram pozitívne aeróby
/Staphylococcus aureus, methicillin-citlivé/
/Staphylococcus epidermis, methicillin-citlivé/
/Enterococcus avium ($)/
/Enterococcus faecium (+ $)/
/Propionibacterium acnes ($)/
/Viridans streptococci/

Gram negatívne aeróby
/Actinobacter/ spp (+ $)
/Burkholderia cepacia/
/Citrobacter freundii/
/Enterobacter spp./
/Escherichia coli */
/Klebsiella spp./
/Proteus, indole positive/
/Pseudomonas aeruginosa*/
/Pseudomonas spp. */
/Pseudomonas stutzeri $/
/Serratia spp./

Gram negatívne anaeróby
/Bacteroides spp. */

Spontánne rezistentné organizmy

Gram pozitívne aeróby
/Corynebacterium jeikeium/
Staphylococcus spp. methicilín rezistentný

Gramnegatívne aeróby
/Legionella spp/
/Stenotrophomonas maltophilia +$/

* Klinická účinnosť proti tomuto bola preukázaná v registrovaných
indikáciách.
($) Druhy s prirodzenou intermediálnou citlivosťou
(+) Druhy, u ktorých boli vysoké hodnoty rezistencie (viac ako 50 %)
zaznamenané v jednej alebo viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch
v rámci EU.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia
Maximálne plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sú dosiahnuté
bezprostredne po ukončení intravenóznej infúzie alebo injekcie. Ak je
piperacilín podávaný s tazobaktámom, dosiahnuté plazmatické hladiny
piperacilínu sú podobné tým, ktoré detekujeme pri aplikácii samotného
piperacilínu.

Je tu väčšie proporcionálne zvýšenie (približne 28%) plazmatických hladín
piperacilínu a tazobaktámu so zvýšenou dávkou cez dávkovacie rozmedzie
piperacilín/tazobaktám od 2000/250 mg do piperacilín/tazobaktám
4000/500 mg.

Piperacilín aj tazobaktám sú na 20% až 30 % viazané na plazmatické
bielkoviny. Proteínová väzba buď piperacilínu alebo tazobaktámu nie je
ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Proteínová väzba na metabolit
tazobaktámu je zanedbateľná.
Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuuje do tkanív a telesných tekutín
vrátane črevnej sliznice, žlčníka, pľúc, žlče a kostí.

Biotransformácia
Piperacilín sa metabolizuje na málo mikrobiologicky aktívny desetyl
metabolit. Tazobaktám je metabolizovaný na jeden metabolit, ktorý je
mikrobiologicky neúčinný.

Eliminácia
Piperacilín a tazobaktám sú vylučované obličkami glomerulárnou filtráciou a
tubulárnou sekréciou.
Piperacilín je vylučovaný v nezmenenej forme, 68% podanej dávky sa objaví v
moči. Tazobaktám a jeho metabolity sú primárne vylučované renálnou
exkréciou, pričom 80 % z podanej látky sa vylučuje v nezmenenej forme,
zvyšok vo forme metabolitov. Piperacilín, tazobaktám a desetyl piperacilín
je tiež vylučovaný do žlče.

U zdravých ľudí je polčas vylučovania piperacilínu/tazobaktámu v rozmedzí
od 0,7 do 1,2 hodiny po jednotlivej aj opakovaných dávkach a nie je
ovplyvňovaný dávkou ani trvaním infúzie. Eliminačný polčas ako piperacilínu
tak i tazobaktámu sa predlžuje so znížením klírensu obličiek.
Farmakokinetika piperacilínu nie je tazobaktámom významne zmenená. Zdá sa,
že piperacilín znižuje rýchlosť vylučovania tazobaktámu.

Poškodenie funkcie obličiek
Piperacilín a tazobaktám sú odstraňované hemodialýzou: 31% (piperacilínu) a
39% (tazobaktámu) z podaných dávok je prefiltrovaných. Počas peritoneálnej
dialýze 5% podaného piperacilínu a 12% podaného tazobaktámu je vylúčených
do dialyzačného roztoku. Pacienti na chronickej ambulantnej peritonálnej
dialýze majú dostávať rovnakú dávku ako nedialyzovaní pacienti so závažnou
obličkovou nedostatočnosťou.

Poškodenie funkcie pečene
Plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sú predĺžené
u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Polčas rozpadu piperacilínu
a tazobaktámu je zvýšený o približne 25 % a 18 % u pacientov s cirhózou
pečene, v porovnaní so zdravými osobami. Napriek tomu úprava dávok
u pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná.

Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika piperacilínu/tazobaktámu bola sledovaná u pediatrických
pacientov s intraabdominálnymi infekciami a inými druhmi infekcií. V každej
vekovej skupine bola eliminácia piperacilinu približne 70% a tazobaktámu
80% ako u dospelých.

Priemerné farmakokinetické parametre piperacilínu/tazobaktámu
u pediatrických pacientov rôznych vekových skupín

|Piperacilín |Tazobaktám |
|Veková |Polčas |Klírens |Polčas |Klírens |
|skupina | |(ml/min/kg) | |(ml/min/kg) |
|2-5 rokov|0,7 |5,5 |0,8 |5,5 |
|6-12 |0,7 |5,9 |0,9 |6,2 |
|rokov | | | | |


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách opakovanej dávky
toxicity a genotoxicity nepreukázali žiadne špeciálne riziko pre ľudí.
Štúdie karcinogenicity neboli vykonané s piperacilínom/tazobaktámom.
V štúdiách fertility s piperacilínom/tazobaktámom bolo u potkanov
zaznamenané zníženie pôrodnej veľkosti a zvýšenie počtu plodov
s oneskorenou osifikáciou a variáciou rebier po i.p. podaní. Fertilita F1
generácie a embryologický vývoj F2 generácie neboli narušené. Štúdia
teratogenicity u potkanov nepreukázala teratogénne účinky po intravenóznom
podaní. U potkanov boli účinky na embryonálny vývoj pozorované pri dávkach
toxických pre matku. Po i.p. podaní u potkanov bol narušený peri
a postnatálny vývoj (znížená pôrodná váha, zvýšenie úmrtnosti mláďat,
zvýšenie mŕtvo narodených mláďat) súbežne s prejavmi maternálnej toxicity.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

Vždy, keď je piperacilín/tazobaktám požívaný súčasne s inými antibiotikami
(napríklad aminoglykozidy), musí byť podávaný samostatne. Miešanie
piperacilín/tazobaktámu s aminoklykozidom /in vitro/ môže spôsobiť v podstate
inaktiváciu animoklykozidu.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať v injekcií alebo v infúznej fľaši
s inými liekmi, pretože kompatibilita nebola stanovená.

Pokiaľ nie je preukázaná kompatibilita, piperacilín/tazobaktám sa má
podávať cez infúzny set oddelene od iných liekov.

Ringerov roztok s laktátom nie je kompatibilný s
piperacilínom/tazobaktámom.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať do krvných produktov alebo
albumínových hydrolyzátov.

Vzhľadom k chemickej nestabilite, piperacilín/tazobaktám sa nesmie používať
v roztoku ktorý obsahuje hydrogenuhličitan sodný.

6.3 Čas použiteľnosti

/Prášok/
2 roky

/Rekonštituovaný roztok/
Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 8 hodín pri teplote
do 25°C alebo po dobu 48 hodín pri uchovávaní v chladničke (2-8°C).
Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je použitý
okamžite, doba a podmienky uchovávania pred použitím sú zodpovednosťou
používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri uchovávaní
v chladničke (2-8°C), pokiaľ rekonštitúcia/riedenie bolo vykonané
za kontrolovaných a validovaných podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

/Prášok/
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.

/Rekonštituovaný roztok/
Podmienky uchovávania nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Piperacillin/Tazobactam Teva 2 000 mg/250 mg
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok 2 g/250 mg v 20 ml sklenenej
liekovke (typ II) uzavretej brombutylovou gumenou zátkou
a hliníkovým/polypropylénovým (červeným) vyklápacím viečkom.

Piperacillin/Tazobactam Teva 4 000 mg/500 mg
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok 4 g/500 mg v 50 ml sklenenej
liekovke (typ II) uzavretej brombutylovou gumenou zátkou
a hliníkovým/polypropylénovým (zeleným) vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1 liekovka, 10 liekoviek.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Piperacilín/tazobaktám môže byť podaný pomalou intravenóznou injekciou (3 –
5 minút) alebo prostredníctvom pomalej intravenóznej infúzie (po dobu 20 –
30 minút).

Príprava intravenóznej injekcie
Kompatibilné rozpúšťadlá na rekonštitúciu:
- sterilná voda na injekciu
- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9%) na injekciu

1 liekovka Piperacillin/Tazobactam Teva 2 000 mg/250 mg má byť pripravená
s 10 ml jedného z rozpúšťadiel uvedených vyššie.
1 liekovka Piperacillin/Tazobactam Teva 4 000 mg/500 mg má byť pripravená
s 20 ml jedného z rozpúšťadiel uvedených vyššie.

Príprava intravenóznej infúzie
Rekonštituovaný roztok má byť ďalej riedený na požadovaný objem (napríklad
50 až 150 ml) s jedným kompatibilným rozpúšťadlom pre intravenózne použitie
uvedených nižšie:
- sterilná voda na injekciu (s maximálnou odporúčanou dávkou ma objem
50 ml)
- chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %) roztok na infúziu
- glukóza 50 mg/ml (5%) vo vode na injekciu
- glukóza 50 mg/ml (5%) v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)
- Dextran 60 mg/ml (6%) v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má robiť za aseptických podmienok.
Pred podaním má byť roztok vizuálne skontrolovaný, či neobsahuje častice
alebo či nie je zafarbený.
Roztok sa môže použiť len vtedy, ak je číry a bez častíc.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg: 15/0330/10-S
Piperacillin/Tazobactam Teva 4000 mg/500 mg: 15/0331/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C89616
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR05 - piperacillinum a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
pteropterinum natricum,trimethoxysilylpropylmethacrylatum
Výrobca lieku:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.,Izrael
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy na ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
186.21 € / 5609.76 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
186.21 € / 5609.76 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:312.79 € ÚP:0.00 € DP:312.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.88 € ÚP:0.00 € DP:10.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.84 € ÚP:0.00 € DP:26.84 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien