Detail:
REASEC tbl 20x2,5 mg
Názov lieku:
REASEC
Doplnok názvu:
tbl 20x2,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/06408


Písomná informácia pre používateľa
Informácia pre použitie, čítajte pozorne!R E A S E C(

tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko


Zloženie lieku

Liečivo: 1 tableta obsahuje diphenoxylati hydrochloridum (hydrochlorid
difenoxylátu) 2,5 mg a atropini sulfas (atropíniumsulfát) 0,025 mg.
Pomocné látky: magnesii stearas (magnéziumstearát), talcum (mastenec),
saccharosum (sacharóza), amylum maydis (kukuricový škrob), lactosum
monohydricum (monohydrát laktózy).

Farmakoterapeutická skupina
Digestívum, adsorbencium, acidum

Charakteristika
Difenoxylát je syntetický morfínový analóg odvodený od petidínu, ktorý nemá
žiaden analgetický účinok. Svojím účinkom na opiátové receptory v stene
čriev difenoxylát znižuje cholínergické účinky. Ak sa užíva v odporúčanej
dávke, difenoxylát špecificky redukuje peristaltiku tenkého a hrubého čreva
a predlžuje čas pasáže črevom. Znižuje pohyblivosť čreva, čím sa pripraví
na symptomatickú liečbu hnačky, ileostómie a kolostómie.
Atropín, kompetitívny antagonista acetylcholínu, je prítomný v tablete
v množstve menšom, ako je terapeutická dávka. Znižuje pohyblivosť
a sekréciu čreva.
Vyššie dávky spôsobujú zrýchlenú činnosť srdca, ktorej môže predchádzať
prechodná spomalená činnosť srdca. (Je nepravdepodobné, že sa pri
odporúčaných dávkach vyvinú srdcové účinky). Atropín rozširuje priedušky
a zvyšuje prieduškovú sekréciu. Uvoľňuje hladké svalstvo obličkovej
panvičky, močovodov a močového mechúra, pričom slabo ovplyvňuje hladké
svalstvo maternice a žlčovodov. Znižuje potenie a iba zriedka vyvoláva
rozšírenie zreníc a cykloplégiu.
Difenoxylát sa rýchlo hydrolyzuje v pečeni na svoj biologicky aktívny,
hlavný metabolit, kyselinu difenoxylovú, ktorá vstupuje do
enterohepatálneho obehu.
Priemerne sa vylučuje močom 14% liečiva a jeho metabolitov a 49% stolicou.
Menej ako 1% sa vylučuje nezmenené močom, pričom 6% tvorí kyselina
difenoxylová a jej glukuronid.
Biologická dostupnosť je približne 90%.
Priemerná maximálna koncentrácia kyseliny difenoxylovej v plazme 2 hodiny
po podaní 4 tabliet po 2,5 mg bola 163 ng/ml. Polčas vylučovania kyseliny
difenoxylovej je približne 12 – 14 hodín.

Indikácie
Symptomatická liečba akútnej a chronickej hnačky rôzneho pôvodu. Na
redukciu tekutého črevného obsahu po ileostómii a kolostómii (vyvedení
tenkého alebo hrubého čreva navonok).

Kontraindikácie
Difenoxylát je kontraindikovaný u detí mladších ako 5 rokov.
Známa precitlivenosť na difenoxylát alebo atropín.
Podávaniu sa treba vyhnúť u pacientov, u ktorých sú kontraindikované
anticholínergické látky. V prípade glaukómu (zeleného očného zákalu)
s ostrým uhlom, zväčšenia prostaty, megakolonu (rozšíreného a predĺženého
hrubého čreva), zrýchlenej činnosti srdca, prieduškovej astmy u detí.
V každom prípade, kedy je možná príčinná liečba, treba príčinnú liečbu
použiť. REASEC je vhodný iba na symptomatickú liečbu hnačky.
Nesmie sa použiť ako primárna liečba akútnej dyzentérie charakterizovanej
melénou (stolicou sfarbenou načierno natrávenou krvou) a vysokou horúčkou.
REASEC sa nesmie použiť v liečbe akútnej ulceróznej kolitídy (vredovitého
zápalu hrubého čreva) alebo pseudomembranóznej kolitídy (pablanového zápalu
hrubého čreva) po širokospektrálnych antibiotikách. Ďalej sa liek nesmie
použiť v liečbe hnačky pri infekciách baktériami produkujúcimi enterotoxín
(napr. toxigénna E. coli, Salmonella sp., Shigella sp.).
Všeobecne sa REASEC nesmie použiť tam, kde nemá dôjsť k potlačeniu
peristaltiky (napr. subobštrukcia), a liečbu treba ihneď prerušiť, keď
vznikne abdominálna distenzia (roztiahnutie brucha) alebo subileus (neúplne
vyvinutá nepriechodnosť čriev). Nesmie sa použiť v prípade akútneho
a cholestatického zápalu pečene, ťažkej cirhózy pečene.
/Počas gravidity/, nakoľko neexistujú adekvátne a dobre kontrolované štúdie,
možno REASEC použiť iba, ak predpokladaný prínos preváži možné riziko pre
plod.
/Počas laktácie/ sa REASEC nesmie podávať, nakoľko sa atropín vylučuje do
materského mlieka a na základe fyzikálno-chemických vlastností hlavného
metabolitu difenoxylátu je pravdepodobné, že kyselina difenoxylová sa tiež
vylučuje do materského mlieka.

Nežiaduce účinky
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:
Reakcie precitlivenosti zahrňujúce kožnú vyrážku, bolesti brucha, distenziu
(roztiahnutie) brucha, zažívacie ťažkosti, zápchu, nevoľnosť a vracanie.
Bolesti hlavy, ospalosť alebo nepokoj, závraty, neostré videnie.
O nasledujúcich príznakoch, ktoré sa vyskytujú hlavne u detí, sa uvažuje
v súvislosti s anticholínergickým účinkom atropínu: zrýchlená činnosť
srdca, sucho v ústach, suchá koža a nevoľnosť.


Interakcie

REASEC môže zosilňovať účinky barbiturátov, trankvilizérov, narkotík a
alkoholu. Môže predĺžiť biologický polčas látok s vylučovaním ovplyvneným
enzýmami pečeňového mikrozomálneho systému, ktoré sa podieľajú na
metabolizme liekov.

Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie závisí od veku pacienta a závažnosti príznakov.

/Akútna hnačka/

Ak sa príznaky nedajú kontrolovať ani do 48 hodín od začiatku liečby
REASECom, nemožno očakávať priaznivý účinok.
/Dospelí:/
1 až 2 tablety trikrát denne. V ťažkých prípadoch, výnimočne, sa dávkovanie
môže zvyšovať až na maximálne 2 tablety štyrikrát denne (20 mg denne).
U väčšiny pacientov je táto dávka potrebná, až kým pacient nemá normálnu
stolicu. Potom je možné dávku redukovať podľa individuálnej potreby.
V miernych prípadoch stačí 1 tableta dvakrát denne (2 x 2,5 mg) ráno
a večer pred jedlom.
/Deti staršie ako 5 rokov:/
Navrhnutá je polovičná dávka pre dospelých (1/2 až 1 tableta trikrát
denne). Toto navrhnuté dávkovanie je priemerné, možno ho upraviť podľa
celkovej výživy a stavu dehydratácie chorého dieťaťa. Dávkovanie treba
znížiť, akonáhle sa príznaky dajú kontrolovať.

/Chronická hnačka/

/Dospeli:/
Všeobecne 1 tableta dvakrát denne (5 mg).
Ak sa príznaky chronickej hnačky nezlepšia do 10 dní, napriek maximálnej
dennej dávke 20 mg, nemožno očakávať priaznivý účinok.
/Deti staršie ako 5 rokov:/
Udržiavacia dávka je 1/4 počiatočnej dávky, všeobecne postačí 1/2 až 1
tableta denne.

Upozornenie
Ak sa pri akútnej hnačke do 48 hodín neprejaví žiadne zlepšenie, je
potrebné ďalšie podávanie lieku zastaviť.
U pacientov s hnačkou, zvlášť u detí, môže dôjsť k strate tekutín
a elektrolytov. V takýchto prípadoch je najdôležitejšia náhrada tekutín
a elektrolytov.
Malé deti môžu vykazovať značnú citlivosť na liečivá prítomné v lieku -
difenoxylát (útlm dýchania!) a atropíniumsulfát.
REASEC sa nesmie podávať deťom mladším ako 5 rokov. REASEC možno podať
deťom starším ako 5 rokov iba pod dôsledným lekárskym dohľadom.
/V prípade porúch pečene/ je potrebné, aby bol pacient pod lekárskou
kontrolou vzhľadom na toxické pôsobenie na nervový systém, ktoré sa môže
vyvinúť pri pomalom metabolizme lieku.
Náhodné predávkovanie môže vyvolať príznaky, podobné ako pri akútnej
toxicite z narkotík, napr.: zúženie zreníc, útlm dýchania, spavosť alebo
agitovanosť a/alebo príznaky atropínovej toxicity (hlavne u detí).
V prípade útlmu dýchania treba podať naloxon ako špecifické antidotum.
Protijed:
dospelí: 0,4 mg naloxonu v i. v. injekcii
deti: 0,01 mg naloxonu /kg hmotnosti v i. v. injekcii
Ak je to potrebné, aplikáciu možno opakovať v intervaloch 2-3 minúty, až do
obnovenia dychovej funkcie. Potom je potrebné dôsledné monitorovanie počas
nasledujúcich 48 hodín.
/Príznaky útlmu dýchania,/ /predávkovania/ môžu nastať s veľkým oneskorením, až
do 12-30 hodín po podaní a môžu sa nanovo objaviť napriek počiatočnej dávke
antinarkotika.
U pacientov v bezvedomí je potrebné udržiavať priechodné dýchacie cesty. V
prípade útlmu dýchania je nutné riadené dýchanie. Ak nie je pacient v
bezvedomí, môže sa aplikovať výplach žalúdka a aktívne živočíšne uhlie.
Bola popísaná závislosť od REASECu (s veľmi vysokým dávkovaním vyše 125
tabliet denne), preto treba byť s REASECom zvlášť opatrný u pacientov so
známym návykom na drogy.
Zriedka boli hlásené anticholínergické nežiaduce účinky, ktoré vznikli pri
odporúčanom dávkovaní.
Pri REASECu sa /atropín/ pridáva k liečivu difenoxylát, aby sa zabránilo
zneužívaniu lieku.
REASEC môže ovplyvňovať schopnosť viesť motorové vozidlo ako aj schopnosť
pracovať v prostredí s rizikom úrazu (spavosť, závrat, neostré videnie,
nežiaduce účinky), preto dávku, ktorá ešte umožňuje viesť motorové vozidlo
alebo pracovať s rizikom úrazu, treba určiť individuálne.
Pre vodičov sa všeobecne navrhuje polovica zvyčajnej dávky.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uschovávajte mimo dosahu detí !

Balenie
20 tabliet

Dátum poslednej revízie
júl 2008


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/06408


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

REASEC®

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku
Liečivo: 1 tableta obsahuje diphenoxylati hydrochloridum 2,5 mg a atropini
sulfas 0,025 mg.

3. Lieková forma
tablety

4. Klinické údaje

1. Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba akútnej a chronickej hnačky rôzneho pôvodu. Na
redukciu tekutého črevného obsahu po ileostómii a kolostómii.

2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie závisí od veku pacienta a závažnosti príznakov.

Akútna hnačka

Ak sa príznaky nedajú kontrolovať ani do 48 hodín od začiatku liečby
REASECom, nemožno očakávať priaznivý účinok.
/Dospelí:/
1 až 2 tablety trikrát denne. V ťažkých prípadoch, výnimočne, sa dávkovanie
môže zvyšovať až na maximálne 2 tablety štyrikrát denne (20 mg denne).
U väčšiny pacientov je táto dávka potrebná, až kým pacient nemá normálnu
stolicu. Potom je možné dávku redukovať podľa individuálnej potreby.
V miernych prípadoch stačí 1 tableta dvakrát denne (2 x 2,5 mg) ráno
a večer pred jedlom.
/Deti staršie ako 5 rokov:/
Navrhnutá je polovičná dávka pre dospelých (1/2 až 1 tableta trikrát
denne). Toto navrhnuté dávkovanie je priemerné, možno ho upraviť podľa
celkovej výživy a stavu dehydratácie chorého dieťaťa. Dávkovanie treba
znížiť, akonáhle sa príznaky dajú kontrolovať.


Chronická hnačka

/Dospeli:/
Všeobecne 1 tableta dvakrát denne (5 mg).
Ak sa príznaky chronickej hnačky nezlepšia do 10 dní, napriek maximálnej
dennej dávke 20 mg, nemožno očakávať priaznivý účinok.
/Deti staršie ako 5 rokov:/
Udržiavacia dávka je Ľ počiatočnej dávky, všeobecne postačí ˝ až 1 tableta
denne.

4.3. Kontraindikácie
Difenoxylát je kontraindikovaný u detí mladších ako 5 rokov.
Známa precitlivenosť na difenoxylát alebo atropín.
Podávaniu sa treba vyhnúť u pacientov, u ktorých sú kontraindikované
anticholínergické látky. V prípade glaukómu s ostrým uhlom, hypertrofie
prostaty, megakolonu, tachykardie, bronchiálnej astmy u detí.
V každom prípade, kedy je možná kauzálna liečba, treba kauzálnu liečbu
použiť. REASEC je vhodný iba na symptomatickú liečbu hnačky.
Nesmie sa použiť ako primárna liečba akútnej dyzentérie charakterizovanej
melénou a vysokou horúčkou.
REASEC sa nesmie použiť v liečbe akútnej ulceróznej kolitídy alebo
pseudomembranóznej kolitídy po širokospektrálnych antibiotikách. Ďalej sa
liek nesmie použiť v liečbe hnačky pri infekciách baktériami produkujúcimi
enterotoxín (napr. toxigénna E. coli, Salmonella sp., Shigella sp.).
Všeobecne sa REASEC nesmie použiť tam, kde nemá dôjsť k inhibícii
peristaltiky (napr. subobštrukcia), a liečbu treba ihneď prerušiť, keď sa
vyvinie abdominálna distentzia alebo subileus. Nesmie sa použiť v prípade
akútnej a cholestatickej hepatitídy, ťažkej cirhózy pečene.

4.4. Špeciálne upozornenia
Ak sa pri akútnej hnačke do 48 hodín neprejaví žiadne zlepšenie, je
potrebné ďalšie podávanie lieku zastaviť.
U pacientov s hnačkou, zvlášť u detí, môže dôjsť k strate tekutín
a elektrolytov. V takýchto prípadoch je najdôležitejšia náhrada tekutín
a elektrolytov.
Malé deti môžu vykazovať značnú citlivosť na liečivá prítomné v lieku -
difenoxylát (dychová depresia!) a atropíniumsulfát.
REASEC sa nesmie podávať deťom mladším ako 5 rokov. REASEC možno podať
deťom starším ako 5 rokov iba pod dôsledným lekárskym dohľadom.
/V prípade hepatálnych porúch/ je potrebné, aby bol pacient pod lekárskou
kontrolou vzhľadom na toxické pôsobenie na nervový systém, ktoré sa môže
vyvinúť pri pomalom metabolizme lieku.
Bola popísaná závislosť od REASECu (s veľmi vysokým dávkovaním vyše 125
tabliet denne), preto treba byť s REASECom zvlášť opatrný u pacientov so
známym návykom na drogy.
Zriedka boli hlásené anticholínergické nežiaduce účinky, ktoré vznikli pri
odporúčanom dávkovaní.
Pri REASECu sa /atropín/ pridáva k liečivu difenoxylát, aby sa zabránilo
zneužívaniu lieku.

4.5. Liekové a iné interakcie
REASEC môže zvyšovať účinky barbiturátov, trankvilizérov, narkotík a
alkoholu. Môže predĺžiť biologický polčas látok s vylučovaním ovplyvneným
enzýmami hepatálneho mikrozomálneho systému, ktoré sa podieľajú na
metabolizme liekov.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
/Počas gravidity/, nakoľko neexistujú adekvátne a dobre kontrolované štúdie,
možno REASEC použiť iba, ak predpokladaný prínos preváži možné riziko pre
plod.
/Počas laktácie/ sa REASEC nesmie podávať, nakoľko sa atropín vylučuje do
materského mlieka a na základe fyzikálno-chemických vlastností hlavného
metabolitu difenoxylátu je pravdepodobné, že kyselina difenoxylová sa tiež
vylučuje do materského mlieka.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
REASEC môže ovplyvňovať schopnosť viesť motorové vozidlo ako aj schopnosť
pracovať v prostredí s rizikom úrazu (somnolencia, závrat, neostré videnie,
nežiaduce účinky), preto dávku, ktorá ešte umožňuje viesť motorové vozidlo
alebo pracovať s rizikom úrazu, treba určiť individuálne.

4.8. Nežiaduce účinky
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:
Reakcie precitlivenosti zahrňujúce kožnú vyrážku, bolesti brucha,
distenziu, diskomfort, obstipáciu, nevoľnosť a vracanie.
Bolesti hlavy, ospalosť alebo nepokoj, závraty, neostré videnie.
O nasledujúcich príznakoch, ktoré sa vyskytujú hlavne u detí, sa uvažuje
v súvislosti s anticholínergickým účinkom atropínu: tachykardia, sucho v
ústach, suchá koža a nevoľnosť.

4.9. Predávkovanie
Náhodné predávkovanie môže vyvolať príznaky, podobné ako pri akútnej
toxicite z narkotík, napr.: miózu, depresiu dychu, somnolenciu alebo
agitovanosť a/alebo príznaky atropínovej toxicity (hlavne u detí).
V prípade dychovej depresie treba podať naloxon ako špecifické antidotum.
Antidotá:
dospelí: 0,4 mg naloxonu v i. v. injekcii
deti: 0,01 mg naloxonu /kg hmotnosti v i. v. injekcii
Ak je to potrebné, aplikáciu možno opakovať v intervaloch 2-3 minúty, až do
obnovenia dychovej funkcie. Potom je potrebné dôsledné monitorovanie počas
nasledujúcich 48 hodín.
/Príznaky dychovej depresie,/ /predávkovania/ môžu nastať s veľkým oneskorením,
až do 12-30 hodín po podaní a môžu sa nanovo objaviť napriek počiatočnej
dávke antinarkotika.
U komatóznych pacientov je potrebné udržiavať priechodné dýchacie cesty.
V prípade dychovej depresie je nutné riadené dýchanie. Ak nie je pacient v
kóme, môže sa aplikovať laváž žalúdka a aktívne živočíšne uhlie.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Digestíva, adsorbenciá, acidá
ATC skupina: A07DA

Difenoxylát je syntetický morfínový analóg odvodený od petidínu, ktorý nemá
žiaden analgetický účinok. Svojím účinkom na opiátové receptory v stene
čriev znižuje cholínergické účinky. Ak sa užíva v odporúčanej dávke,
difenoxylát špecificky redukuje peristaltiku tenkého a hrubého čreva
a predlžuje čas pasáže črevom. Znižuje motilitu čreva, čím sa pripraví na
symptomatickú liečbu hnačky, ileostómie a kolostómie.
Atropín, kompetitívny antagonista acetylcholínu, je prítomný v tablete
v subterapeutickom množstve. Znižuje motilitu a sekréciu čreva.
Vyššie dávky spôsobujú tachykardiu, ktorej môže predchádzať prechodná
bradykardia. (Je nepravdepodobné, že sa pri odporúčaných dávkach vyvinú
srdcové účinky). Atropín je bronchodilatátor a zvyšuje bronchiálnu
sekréciu. Uvoľňuje hladké svalstvo obličkovej panvičky, močovodov
a močového mechúra, pričom slabo ovplyvňuje hladké svalstvo maternice
a žlčovodov. Znižuje potenie a iba zriedka vyvoláva mydriázu a cykloplégiu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Difenoxylát sa rýchlo hydrolyzuje v pečeni na svoj biologicky aktívny,
hlavný metabolit, kyselinu difenoxylovú, ktorá vstupuje do
enterohepatálneho obehu.
Priemerne sa vylučuje močom 14% liečiva a jeho metabolitov a 49% stolicou.
Menej ako 1% sa vylučuje nezmenené močom, pričom 6% tvorí kyselina
difenoxylová a jej glukuronid.
Biologická dostupnosť tablety je približne 90%.
Priemerná maximálna koncentrácia kyseliny difenoxylovej v plazme 2 hodiny
po podaní 4 tabliet po 2,5 mg bola 163 ng/ml. Eliminačný polčas kyseliny
difenoxylovej je približne 12 – 14 hodín.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Karcinogenéza, mutagenéza, poškodenie plodnosti
U pokusných zvierat sa nerobili žiadne dlhodobé štúdie na zhodnotenie
karcinogénneho potenciálu.
Hydrochlorid difenoxylátu sa podával počas trojgeneračnej štúdie
reprodukcie samčekom a samičkám potkanov v potrave v dávkach 4 a 20
mg/kg/deň. Pri 5-násobku ľudskej dávky (20 mg/kg/deň) sa znížil hmotnostný
prírastok samičiek a pozoroval sa značný účinok na plodnosť, nakoľko
v troch testovacích kríženiach otehotneli iba 4 z 27 samičiek. Relevantnosť
týchto zistení pre použitie REASECu u ľudí je neznáma.

6. Farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok
magnesii stearas, talcum, saccharosum, amylum maydis, lactosum monohydricum

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
5 rokov

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávajte pri teplote do 25°C.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Obal: 10 ml liekovka z bieleho polypropylénu s bielym polyetylénovým
uzáverom a polyetylénovým medzerníkom typu harmoniky, papierová skladačka,
písomná informácia
Veľkosť balenia: 20 tabliet

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko

8. Registračné číslo
49/0055/72-S

9. Dátum predĺženia registrácie

10. Dátum poslednej revízie textu
júl 2008[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C30639
Skupina ATC:
A07 - Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a antiflogistiká
Skupina ATC:
A07DA - Antipropulzíva
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
embramini hydrochloridum,bacampicillini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.02 € / 90.98 SK
Úhrada poisťovňou:
0.97 € / 29.22 SK
Doplatok pacienta:
2.05 € / 61.76 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:0.97 € DP:2.05 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien