Detail:
Piperacilin/Tazobactam PharmaSwiss 4g/0,5g prášok plo ijf 10x4g/0,5 g (liek.skl.)
Názov lieku:
Piperacilin/Tazobactam PharmaSwiss 4g/0,5g prášok
Doplnok názvu:
plo ijf 10x4g/0,5 g (liek.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. číslo: 2009/04327PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prášok na injekčný alebo
infúzny roztok
piperacilín a tazobaktám

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Piperacillin/Tazobactam PhamaSwiss a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PHARMASWISS A NA ČO SA POUŽÍVA

Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss obsahuje 2 liečivá:
. Piperacilín patrí do skupiny liekov nazývaných širokospektrálne
penicilínové antibiotiká, ktoré môžu ničiť mnoho typov baktérií.
. Tazobaktám zabraňuje niektorým baktériám odolávať účinkom piperacilínu.
To znamená, že ak sú piperacilín a tazobaktám podávané spolu, zničia
viac druhov baktérií.

Piperacillin/Tazobactam sa používa:
. u dospelých na liečbu bakteriálnych infekcií postihujúcich hrudník,
močové cesty (obličky a močový mechúr), brušnú dutinu alebo kožu.
. na liečbu bakteriálnych infekcií u detí vo veku 2 – 12 rokov s nízkym
počtom bielych krviniek (zníženou odolnosťou voči infekciám).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PHARMASWISS

Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
. keď ste alergický (precitlivený) na jedno z liečiv tohto lieku
(piperacilín a tazobaktám).
. keď ste alergický (precitlivený) na ďalšie podobné lieky (iné
antibiotiká nazývané penicilíny alebo cefalosporíny, iné lieky nazývané
inhibítory betalaktamázy).
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
Skôr než dostanete tento liek, informujte svojho lekára, ak:
. trpíte alergiami. Ak trpíte niekoľkými alergiami, oznámte to pred
podaním tohto lieku svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.
. máte nízke hladiny draslíka vo Vašej krvi. Váš lekár Vám počas liečby
bude možno chcieť robiť pravidelné krvné vyšetrenia.
. máte problémy s obličkami alebo pečeňou alebo podstupujete hemodialýzu
(procedúra používaná pre odstránenie odpadových produktov z krvi osoby
s problémami s obličkami). Váš lekár Vám pred podaním tohto lieku bude
možno chcieť skontrolovať Vaše obličky a počas liečby robiť pravidelné
krvné vyšetrenia.
. máte diétu s nízkym obsahom soli, pretože tento liek obsahuje sodík
(pozri časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss“).

Počas liečby bude Váš lekár možno chcieť urobiť testy na zistenie
akýchkoľvek zmien.

Deti do dvoch rokov
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss sa neodporúča používať u detí mladších
ako 2 roky kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti.

Užívanie iných liekov
Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate jeden z nasledujúcich liekov, ktoré
môžu vzájomne reagovať s piperacilínom alebo tazobaktámom. Patria medzi
ne:
. lieky používané na liečbu ochorenia spojeného s bolestivosťou, opuchom
kĺbov spôsobeným kryštálmi kyseliny močovej – dnou (probenecid). Tento
liek môže predĺžiť čas, za ktorý sa piperacilín a tazobaktám vylúčia
z Vášho tela.
. lieky používané na riedenie Vašej krvi alebo na liečbu krvných zrazenín
(napr. heparín, warfarín alebo aspirín).
. lieky používané na liečbu rakoviny, bolestivého ochorenia kĺbov zvaného
artritída alebo ochorenie kože nazývané lupienka (metotrexát).
Piperacilín a tazobaktám môžu predĺžiť čas, za ktorý sa metotrexát
vylúči z Vášho tela.
. lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka vo Vašej krvi (napr. močopudné
tablety alebo niektoré lieky na rakovinu).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, domnievate sa, že môžete byť tehotná, alebo plánujete
otehotnieť, oznámte to pred podaním tohto lieku svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.

Piperacilín a tazobaktám môžu prenikať do bábätka v maternici alebo cez
materské mlieko.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, Váš lekár rozhodne, či je
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss pre Vás vhodný.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Môžu sa však objaviť vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4). V takom prípade by
ste nemali viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, kým tieto vedľajšie
účinky nevymiznú.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Piperacillin/Tazobactam
PharmaSwiss
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss obsahuje 216 mg sodíka v liekovke.
To je potrebné vziať do úvahy, ak mate diétu s obmedzeným príjmom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PHARMASWISS

Tento liek Vám podá lekár alebo zdravotná sestra.

Dávkovanie
Dávka lieku určená pre Vás závisí od ochorenia, s ktorým sa liečite, od
Vášho veku a od toho, či máte alebo nemáte problémy s obličkami.

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 2 – 12 rokov
. Zvyčajná dávka pre dospelých je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu
podávaná každých 8 hodín. Váš lekár môže znížiť dávku v závislosti od
závažnosti Vašej infekcie.
. U detí lekár vypočíta dávku v závislosti od hmotnosti dieťaťa.

Ak máte problémy s obličkami
Váš lekár Vám možno bude musieť znížiť dávku lieku Piperacillin/Tazobactam
PharmaSwiss alebo frekvenciu, ako často ho dostávate. Váš lekár Vám
možno bude chcieť vyšetriť Vašu krv, aby sa ubezpečil, že dostávate
správnu dávku, obzvlášť ak musíte užívať tento liek dlhodobo.

Ak sa Vám nedarí bojovať proti infekciám za normálnych okolností
Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6
hodín v rovnakom čase ako ďalšie antibiotikum nazývané aminoglykozid,
ktorý sa podáva do jednej z Vašich žíl.

Tieto dva lieky sa majú podávať v osobitných injekčných striekačkách alebo
infúziách.

Spôsob podania
Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám tento liek podá pomalou injekciou (po
dobu 3 – 5 minút) alebo prostredníctvom infúzie (po dobu 20 – 30 minút)
do jednej z Vašich žíl.

Dĺžka liečby
Váš lekár alebo sestra Vám bude liek Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
podávať, až kým známky infekcie neustúpia, a potom zvyčajne ešte
ďalších 48 hodín na potvrdenie, že infekcia je úplne vyliečená.

Ak použijete viac Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss, ako máte
Keďže Vám Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss bude podávať lekár alebo
zdravotná sestra, je nepravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku. Ak
sa však u Vás objavia vážne vedľajšie účinky alebo sa domnievate, že
ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
Ak sa domnievate, že ste nedostali dávku Piperacillin/Tazobactam
PharmaSwiss, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo zdravotníckemu personálu.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss môže
spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi alebo zdravotnej sestre:

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 – 10 pacientov z 10 000):
. závažná alergická reakcia (náhla dýchavičnosť, problémy s dýchaním
alebo závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo krku), hnačka s
krvou

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):
. olupovanie kože a tvorba pľuzgierov na koži, v ústach, očiach a na
pohlavných orgánoch

Boli tiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 - 10 pacientov zo 100):
. hnačka
. pocit nevoľnosti (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie)
. kožné vyrážky

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 – 10 pacientov z 1 000):
. múčnatka (infekcia spôsobená hubami nazývanými Candida)
. mierne alergické reakcie
. bolesť hlavy
. problémy so spánkom
. nízky krvný tlak (pocit točenia hlavy)
. zápal žíl (pociťovanie citlivosti alebo sčervenanie v postihnutej
oblasti)
. zápcha
. žalúdočné ťažkosti
. žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielkov)
. bolesť a lézie v ústach (vredy v ústach)
. svrbenie
. horúčka alebo návaly horúčavy
. opuch alebo sčervenanie v okolí miesta vpichu
. zmeny vo výsledkoch krvných testov obličkovej a pečeňovej funkcie
. zmeny v počte krvných buniek (červených krviniek, bielych krviniek a
krvných doštičiek)

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 – 10 pacientov z 10 000):
. nezvyčajná tvorba modrín a krvácanie
. slabosť
. halucinácie (videnie alebo počutie čohosi)
. kŕče alebo zášklby
. sucho v ústach
. sčervenanie kože
. bolesť brucha
. zvýšené potenie
. ekzém a iné kožné problémy
. bolesť kĺbov a svalov
. problémy s obličkami
. únava
. zadržiavanie tekutín (prejavuje sa ako opuch rúk, členkov alebo
chodidiel)

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):
. nízka hladina glukózy v krvi, ktorá môže spôsobiť, že budete zmätený
a rozochvený
. znížená koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže vyvolať svalovú
slabosť, zášklby alebo nezvyčajný rytmus srdca

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PHARMASWISS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss po dátume exspirácie,
ktorý je uvedený na štítku liekovky a škatuľke. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte liekovku s práškom pri teplote neprevyšujúcej 25 şC.

Podmienky uchovávania rekonštituovaného/zriedeného roztoku pozri v časti
„Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov“ na konci tejto príbalovej informácie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss obsahuje
Liečivá sú piperacilín a tazobaktám (vo forme sodnej soli).
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss obsahuje 4 g piperacilínu a 0,5 g
tazobaktámu.

Neobsahuje žiadne ďalšie zložky.

Ako vyzerá Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss a obsah balenia
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss je biely až takmer biely prášok na
injekčný alebo infúzny roztok v sklenených liekovkách, balených
v škatuľkách obsahujúci 10 liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika

Výrobca
MITIM s.r.l.
Via Cacciamali 34/38
25125 Brescia
Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Portugalsko: Piperacilina + Tazobactam PharmaSwiss
Bulharsko: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 mg poweder for
solutions for injection or infusion
/???????????/?????????? 4 g/0,5 g ???? ?? ??????????? ???/
/?????????? ???????/
Česká republika: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prášek pro
přípravu
injekčního nebo infuzního roztoku
Estónsko: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
Maďarsko: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0.5 g por injekciós
vagy
infúziós oldathoz
Litva: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0.5 g milteliai
injekciniam arba
infuziniam tirpalui
Lotyšsko: Piperacillin/Tazobactam PhamaSwiss 4 g/0.5 g pulveris injekciju
vai
inf?ziju š??duma pagatavošanai
Rumunsko: Piperacilină /Tazobactam PharmaSwiss 4g/0,5g pulbere pentru
soluţie
injectabilă/perfuzabilă
Slovenská republika: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prášok
na injekčný alebo infúzny roztok
Slovinsko: Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prašek za
raztopino za
injiciranje ali infundiranje

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
09/2010.


-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych
pracovníkov:

Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Toto je časť Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorá má pomôcť
pri podávaní lieku Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss. Pri určovaní
vhodnosti použitia u konkrétneho pacienta sa má predpisujúci lekár
oboznámiť so Súhrnom charakteristických vlastností lieku.

Pre pomalé intravenózne injekcie a pomalé intravenózne infúzie.

Inkompatibility s riediacimi roztokmi a inými liekmi

. Ringerov laktátový roztok nie je kompatibilný s liekom
Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss.
. Ak sa Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss používa súčasne s iným
antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), Piperacillin/Tazobactam
PharmaSwiss sa musí podávať samostatne. Miešanie s aminoglykozidom in
vitro môže spôsobiť inaktiváciu aminoglykozidu.
. Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss sa nemá miešať s inými liekmi
v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola
stanovená.
. Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss sa má podávať infúznym setom
oddelene od ostatných liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.
. Z dôvodu chemickej nestability sa Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss
nemá používať v roztokoch, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.
. Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss sa nemá pridávať k liekom z krvi
alebo hydrolyzátom albumínu.


Pokyny na rekonštitúciu

Intravenózna injekcia
Jedna liekovka lieku Piperacillin/Tazobactam 4 g/0,5 g, prášok na injekčný
alebo infúzny roztok sa má rekonštituovať s 20 ml jedného z nasledujúcich
roztokov:
. sterilná voda na injekciu
. injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)
Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Intravenózna injekcia sa má
podávať minimálne po dobu 3 – 5 minút.

Intravenózna infúzia
Jedna liekovka Piperacillin/Tazobactam 4 g/0,5 g, prášok na injekčný alebo
infúzny roztok sa má rekonštituovať s 20 ml jedného z vyššie uvedených
roztokov.

Rekonštituovaný roztok sa má ďalej zriediť minimálne s 50 ml jedného
z roztokov na rekonštitúciu (maximálne 50 ml, ak sa riedi sterilnou vodou
pre injekciu) alebo s 5% roztokom dextrózy vo vode.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.
Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Roztok sa má použiť len v prípade,
že je číry a neobsahuje častice.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 şC.

Chemická a fyzikálna stabilita po rekonštitúcii sa preukázala počas 24
hodín, ak je roztok uchovávaný v chladničke pri teplote 2 – 8 şC.

Chemická a fyzikálna stabilita po rekonštitúcii a zriedení sa preukázala
počas 48 hodín, ak je roztok uchovávaný v chladničke pri teplote 2 – 8 şC.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po otvorení. Ak sa
nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je
zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24
hodín pri teplote 2 – 8 şC, pokiaľ nebolo nariedenie vykonávané za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. číslo: 2009/04327

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g prášok na injekčný alebo
infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g
tazobaktámu (vo forme sodnej soli).
Jedna liekovka prášku na injekčný alebo infúzny roztok obsahuje 9,4 mmol
(216 mg) sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.
Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Piperacilín/tazobaktám je indikovaný na liečbu stredne závažných až
závažných systémových a/alebo lokálnych bakteriálnych infekcií
s predpokladanou alebo potvrdenou prítomnosťou baktérií produkujúcich
betalaktamázu, ako sú:

Dospelí/mladiství a staršie osoby
Nozokomiálna pneumónia
Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)
Intraabdominálne infekcie
Infekcie kože a mäkkých tkanív
Bakteriálne infekcie u neutropenických pacientov

Deti (vo veku 2 - 12 rokov)
Bakteriálne infekcie u neutropenických detí

Je potrebné zvážiť oficiálne pokyny na vhodné používanie antibakteriálnych
látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Piperacilín/tazobaktám sa môže podávať pomalou intravenóznou injekciou (po
dobu najmenej 3 – 5 minút) alebo pomalou intravenóznou infúziou (po dobu 20
– 30 minút).

Rekonštituovaný roztok má byť použitý iba v prípade, ak je číry a bez
častíc.
Pokyny na rekonštitúciu, pozri časť 6.6.

Liečba zmiešaných infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na
piperacilín a mikroorganizmami produkujúcimi betalaktamázu, ktoré sú
citlivé na piperacilín/tazobaktám, zvyčajne nevyžaduje pridanie ďalšieho
antibiotika.

U pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a pri infekciách u neutropenických
pacientov sa môže piperacilín/tazobaktám používať s aminoglykozidom. Ak je
potrebné podávanie aminoglykozidu s piperacilínom/tazobaktámom, musia sa
piperacilín/tazobaktám ako aj aminoglykozid podávať v plných terapeutických
dávkach.

Neutropénickým pacientom so znakmi infekcie (napr. horúčka) sa má nasadiť
okamžitá empirická antibiotická liečba ešte predtým, ako budú k dispozícii
laboratórne výsledky.

Dospelí a deti nad 12 rokov s normálnou funkciou obličiek
Zvyčajné dávkovanie pre dospelých a deti nad 12 rokov je 4000/500 mg
piperacilín/tazobaktámu podávaných každých 8 hodín.

Celková denná dávka piperacilínu/tazobaktámu závisí od závažnosti
a lokalizácie infekcie a môže sa pohybovať od 2000/250 mg
piperacilínu/tazobaktámu do 4000/500 mg piperacilínu/tazobaktámu podávaných
každých 6 alebo 8 hodín.

Pri neutropénii je odporúčaná dávka 4000/500 mg piperacilínu/tazobaktámu
podávaných každých 6 hodín v kombinácii s aminoglykozidom.

Staršie osoby s normálnou funkciou obličiek
Piperacilín/tazobaktám sa môže používať v rovnakých dávkach ako u
dospelých, okrem prípadov poruchy funkcie obličiek (pozri nižšie):

Renálna insuficiencia u dospelých, starších osôb a detí (nad 40 kg), ktorí
dostávajú dávku pre dospelých
U pacientov s insuficienciou obličiek sa má intravenózna dávka upraviť
podľa stupňa aktuálnej poruchy funkcie obličiek. Odporúčané denné dávky sú
nasledovné:

|Klírens |Odporúčané dávkovanie piperacilín/tazobaktámu|
|kreatinínu | |
|(ml/min) | |
| |Celkovo |Rozdelené dávky |
|20 – 80 |12/1,5 g/deň |4000/500 mg každých 8 |
| | |hodín |
|< 20 |8/1 g/deň |4000/500 mg každých 12 |
| | |hodín |

Maximálna denná dávka piperacilínu/tazobaktámu pre hemodialyzovaných
pacientov je 8/1 g. Navyše, keďže hemodialýza odstráni 30 % – 50 %
piperacilínu v priebehu 4 hodín, po každej dialýze treba podať jednu
doplnkovú dávku 2000/250 mg piperacilín/tazobaktámu.

U pacientov s renálnym zlyhaním a s insuficienciou pečene poskytnú merania
sérové hodnoty piperacilínu/tazobaktámu ďalšie usmernenia na úpravu
dávkovania.

Deti vo veku 2 až 12 rokov s normálnou funkciou obličiek
Piperacilín/tazobaktám sa odporúča len na liečbu detí s neutropéniou.

/Neutropénia/
Pre deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg sa má dávka upraviť na
90 mg/kg (piperacilín/tazobaktám 80/10 mg) podávaných každých 6 hodín,
v kombinácii s aminoglykozidom, pričom sa nemá prekročiť dávka 4000/500 mg
piperacilínu/tazobaktámu každých 6 hodín..

Renálna insuficiencia u detí vo veku 2 - 12 rokov (alebo s telesnou
hmotnosťou nižšou ako 40 kg)
U detí s renálnou insuficienciou treba intravenózne dávkovanie upraviť
podľa stupňa aktuálnej poruchy funkcie obličiek, a to nasledovne:

|Klírens |Odporúčané dávkovanie |Frekvencia |Maximálne |
|kreatinínu |piperacilín/tazobaktámu | |denné |
|(ml/min) | | |dávkovanie |
|? 40 |nie je potrebná žiadna úprava |
|20 – 39 |90 mg (piperacilín/tazobaktám |každých 8 |12/1,5 g/deň|
| |80/10 mg)/kg |hodín | |
|< 20 |90 mg (piperacilín/tazobaktám |každých 12 |8/1 g/deň |
| |80/10 mg)/kg |hodín | |

Pre deti s telesnou hmotnosťou < 50 kg, ktoré podstupujú hemodialýzu, je
odporúčaná dávka 45 mg (piperacilín/tazobaktám 40/5 mg)/kg každých 8 hodín.

Úpravy dávkovania uvedené vyššie sú iba približné. U každého pacienta sa
musia starostlivo sledovať znaky liekovej toxicity. Podľa toho sa má
upravovať dávka lieku a interval podávania.

Deti vo veku do 2 rokov
Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí vo veku do 2 rokov
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti.

Porucha funkcie pečene
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Trvanie liečby
Trvanie liečby má zodpovedať závažnosti infekcie a klinickému
a bakteriologickému vývoju pacienta.
Pri akútnych infekciách má liečba piperacilínom/tazobaktámom pokračovať
ešte 48 hodín po odznení klinických príznakov alebo horúčky.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na piperacilín alebo iné betalaktámové antibiotiká a na
tazobaktám alebo iné inhibítory betalaktamázy.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia
U pacientov liečených penicilínmi vrátane piperacilín/tazobaktámu boli
hlásené závažné a ojedinele fatálne hypersenzitívne reakcie
(anafylaktické/anafylaktoidné [vrátane šoku]). Tieto reakcie sa s väčšou
pravdepodobnosťou vyskytujú u osôb s precitlivenosťou na viaceré alergény v
anamnéze.
U pacientov s precitlivenosťou na penicilíny v anamnéze boli hlásené
závažné reakcie pri liečbe cefalosporínom.
V prípade výskytu alergickej reakcie počas liečby piperacilín/tazobaktámom
sa má antibiotikum vysadiť. Závažné hypersenzitívne reakcie môžu vyžadovať
podanie adrenalínu a iné urgentné opatrenia.

Pred začatím liečby piperacilín/tazobaktámom je potrebné dôsledne
prehodnotiť predchádzajúce reakcie precitlivenosti na penicilíny,
cefalosporíny a iné alergény.

V prípade závažnej, pretrvávajúcej hnačky sa musí vziať do úvahy možnosť
život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy indukovanej antibiotikami.
Príznaky nástupu pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť v priebehu
antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch sa preto musí
okamžite prerušiť podávanie piperacilín/tazobaktámu a začať vhodná liečba.

Opatrenia
Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia, hlavne v priebehu dlhodobej
liečby. Preto treba pravidelne vyšetrovať celkový krvný obraz.

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyšetrenie funkcií orgánových
systémov vrátane obličiek a pečene.

U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa vyskytli
prejavy krvácania. Tieto reakcie boli niekedy spájané s abnormalitami
koagulačných testov, ako je čas zrážania, agregácia doštičiek a
protrombínový čas, a vyskytujú sa s vyššou pravdepodobnosťou u pacientov so
zlyhaním obličiek. Ak sa objavia prejavy krvácania, antibiotikum treba
vysadiť a začať vhodnú liečbu.

Je potrebné mať na pamäti možnosť vývoja rezistentných mikroorganizmov,
ktoré môžu spôsobiť superinfekcie, najmä počas dlhodobej liečby. Možno bude
potrebné mikrobiologické vyšetrenie na zistenie všetkých významných
superinfekcií. V takom prípade je treba prijať vhodné opatrenia.

Ak sa podajú intravenózne dávky vyššie, ako sú odporúčané dávky, môže sa
u pacientov s poruchami funkcie obličiek vyskytnúť neuromuskulárne
podráždenie alebo kŕče.

Tento liek obsahuje 2,4 mmol (54 mg) sodíka na gram piperacilínu. To je
potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.

U pacientov s nízkymi zásobami draslíka alebo u pacientov užívajúcich
súbežne lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka, sa môže vyskytnúť
hypokalémia; u týchto pacientov treba pravidelne kontrolovať elektrolyty.
Môže sa objaviť mierne zvýšenie ukazovateľov pečeňovej funkcie.

Liečba piperacilínom sa spájala so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážky
u pacientov s cystickou fibrózou (pozri tiež 4.8).

Piperacilín/tazobaktám sa nemá používať u detí, ktoré nemajú neutropéniu,
pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcia s probenecidom
Súčasné podávanie probenecidu a piperacilín/tazobaktámu spôsobuje
predĺženie polčasu a zníženie renálneho klírensu piperacilínu ako aj
tazobaktámu. Maximálne plazmatické koncentrácie ani jedného liečiva však
nie sú ovplyvnené.

Interakcia s antibiotikami
U zdravých dospelých s normálnou funkciou obličiek neboli zistené žiadne
klinicky významné nežiaduce farmakokinetické interakcie s tobramycínom
alebo vankomycínom. U pacientov so závažnou dysfunkciou obličiek sa
použitím piperacilínu/tazobaktámu zvýšil klírens tobramycínu a gentamycínu.
U týchto pacientov bolo miešanie formy piperacilín/tazobaktámu
s tobramycínom a gentamycínom vylúčené.

Informácie týkajúce sa podávania piperacilín/tazobaktámu s aminoglykozidmi
sú uvedené v časti 6.2.

Interakcia s antikoagulanciami
Počas súčasného podávania heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných
látok, ktoré môžu ovplyvňovať systém koagulácie krvi vrátane funkcie
trombocytov, sa majú primerané koagulačné testy uskutočňovať častejšie
a pravidelne kontrolovať.

Interakcia s vekuróniom
Pri súčasnom podávaní piperacilínu s vekuróniom došlo k predĺženiu
neuromuskulárnej blokády vekurónia. Z dôvodu ich podobného mechanizmu
pôsobenia sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda vyvolaná akýmkoľvek
nedepolarizujúcim svalovým relaxanciom môže byť v prítomnosti piperacilínu
predĺžená. Je potrebné vziať to do úvahy, keď sa piperacilín/tazobaktám
používa perioperačne.

Interakcia s metotrexátom
Piperacilín môže znižovať exkréciu metotrexátu. U pacientov liečených
metotrexátom sa majú sledovať sérové hladiny metotrexátu.

Interakcia s výsledkami laboratórnych testov
Podávanie piperacilín/tazobaktámu môže viesť k falošne pozitívnej reakcii
na glukózu v moči pri stanovení metódou redukcie medi. Odporúča sa použiť
testy na glukózu založené na enzýmovej reakcii glukózooxidázy.

Boli hlásené prípady pozitívnych výsledkov zistené pomocou Bio-Rad
Laboratories Platelia /Aspergillus/ EIA testu u pacientov dostávajúcich
injekciu piperacilínu/tazobaktámu, u ktorých bolo následne zistené, že sú
bez infekcie /Aspergillus/. S testom Bio-Rad Laboratories Platelia
/Aspergillus/ EIA boli hlásené krížové reakcie s neasperillovými
polysacharidmi a polyfuranózami. Preto je treba pozitívne výsledky testu
u pacientov užívajúcich piperacilín/tazobaktám interpretovať opatrne
a potvrdiť inými diagnostickými metódami.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie s kombináciou
piperacilín/tazobaktám alebo so samotným piperacilínom alebo tazobaktámom
u gravidných žien. Piperacilín a tazobaktám prechádzajú cez placentu.
Piperacilín/tazobaktám sa má užívať počas gravidity len vtedy, ak je to
jednoznačne indikované.

Piperacilín sa vylučuje v malých koncentráciách do materského mlieka.
Koncentrácie tazobaktámu v mlieku u ľudí neboli sledované. Účinok na
dojčené dieťa nie je známy. Ženy, ktoré dojčia, majú byť liečené len vtedy,
ak je to jednoznačne indikované. U dojčeného dieťaťa sa môže vyskytovať
hnačka a hubové infekcie mukóznych membrán, rovnako ako senzibilizácia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Môžu sa však objaviť vedľajšie účinky (pozri tiež 4.8), ktoré môžu
ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, a to nasledovne: veľmi
časté (( 1/10); časté (/?/ 1/100 až < 1/10); menej časté (/?/ 1/1 000 až <
1/100); zriedkavé (/?/ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (?1/10 000),
neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú hnačka, nauzea, vracanie
a vyrážka, pričom každá reakcia sa vyskytuje s frekvenciou ( 1 %, ale ? 10
%.

|Orgánový systém |Frekvencia |Nežiaduca reakcia |
|Infekcie a nákazy |Menej časté |Kandidová superinfekcia. |
|Poruchy krvi a |Menej časté |Leukopénia, neutropénia, |
|lymfatického systému | |trombocytopénia. |
| |Zriedkavé |Anémia, prejavy krvácania (vrátane|
| | |purpury, epistaxy, predĺženia času|
| | |krvácania), eozinofília, |
| | |hemolytická anémia. |
| |Veľmi |Agranulocytóza, pozitívny Coombsov|
| |zriedkavé |priamy test, pancytopénia, |
| | |predĺžený parciálny |
| | |tromboplastínový čas, predĺžený |
| | |protrombínový čas, trombocytóza. |
|Poruchy imunitného |Menej časté |Hypersenzitívna reakcia. |
|systému | | |
| |Zriedkavé |Anafylaktická/anafylaktoidná |
| | |reakcia (vrátane šoku). |
|Poruchy metabolizmu a |Veľmi |Hypoalbuminémia, hypoglykémia, |
|výživy |zriedkavé |hypoproteinémia, hypokaliémia. |
|Poruchy nervového |Menej časté |Bolesť hlavy, nespavosť. |
|systému | | |
| |Zriedkavé |Svalová slabosť, halucinácia, kŕč.|
|Poruchy ciev |Menej časté |Hypotenzia, flebitída, |
| | |tromboflebitída. |
| |Zriedkavé |Sčervenanie. |
|Poruchy |Časté |Hnačka, nevoľnosť, vracanie. |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
| |Menej časté |Zápcha, dyspepsia, žltačka, |
| | |stomatitída. |
| |Zriedkavé |Bolesť brucha, pseudomembranózna |
| | |kolitída, sucho v ústach. |
|Poruchy pečene |Menej časté |Zvýšená alanínaminotransferáza, |
|a žlčových ciest | |zvýšená aspartátaminotransferáza. |
| |Zriedkavé |Zvýšený bilirubín, zvýšená |
| | |alkalická fosfatáza v krvi, |
| | |zvýšená gamaglutamyltransferáza, |
| | |hepatitída. |

|Orgánový systém |Frekvencia |Nežiaduca reakcia |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážka vrátane makulopapulárnej |
|a podkožného tkaniva | |vyrážky. |
| |Menej časté |Pruritus, urtikária, erytém. |
| |Zriedkavé |Bulózna dermatitída, multiformný |
| | |erytém, zvýšené potenie, ekzém, |
| | |exantém. |
| |Veľmi |Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| |zriedkavé |toxická epidermálna nekrolýza. |
|Poruchy kostrovej a |Zriedkavé |Artralgia, myalgia |
|svalovej sústavy a | | |
|spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a |Menej časté |Zvýšený kreatinín v krvi. |
|močových ciest | | |
| |Zriedkavé |Intersticiálna nefritída, renálne |
| | |zlyhanie. |
| |Veľmi |Zvýšený dusík močoviny v krvi. |
| |zriedkavé | |
|Celkové poruchy a |Menej časté |Horúčka, reakcia v mieste |
|reakcie v mieste | |injekcie. |
|podania | | |
| |Zriedkavé |Zimnica, únava, edém. |

Podávanie vysokých dávok betalaktámov, hlavne u pacientov s renálnou
insuficienciou, môže viesť k encefalopatiám (zmeny vedomia, myoklónia
a kŕče).

Liečba piperacilínom bola spájaná so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážky
u pacientov s cystickou fibrózou.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
V postmarketingovom sledovaní boli hlásené predávkovania
piperacilín/tazobaktámom. Väčšina týchto udalostí, ktoré sa objavili pri
predávkovaní, vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky bola hlásená aj pri
zvyčajnom odporúčanom dávkovaní. Pri intravenóznom podávaní dávok vyšších,
ako sú odporúčané dávky (najmä v prítomnosti renálneho zlyhania), sa u
pacientov môže vyskytnúť neuromuskulárna dráždivosť alebo kŕče.

Liečba predávkovania
V prípade predávkovania treba liečbu piperacilín/tazobaktámom prerušiť.
Nie je známe špecifické antidotum.
Liečba má byť podporná a symptomatická podľa klinického prejavu pacienta.
V naliehavom prípade sú indikované všetky opatrenia intenzívnej
starostlivosti ako v prípade piperacilínu.
Príliš vysoké sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu
znížiť hemodialýzou, ale nemôže byť významne znížený peritoneálnou dialýzou
(viac podrobností je uvedených v časti 5.2).
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov
betalaktamáz
ATC kód: J01CR05

Mechanizmus účinku:
Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilín, účinný proti mnohým
gram-pozitívnym a gram-negatívnym aeróbnym a anaeróbnym baktériám, pôsobí
baktericídne inhibíciou syntézy septa a bunkovej steny. Tazobaktám,
triazolylmetyl sulfón kyseliny penicilánovej, je silný inhibítor mnohých
betalaktamáz, hlavne plazmidom sprostredkovaných enzýmov, ktoré často
zapríčiňujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, vrátane
cefalosporínov tretej generácie. Prítomnosť tazobaktámu v liekovej forme
piperacilín/tazobaktám zlepšuje a rozširuje antibiotické spektrum
piperacilínu, ktoré zahŕňa mnohé baktérie produkujúce betalaktamázu obvykle
rezistentné na piperacilín a iné betalaktámové antibiotiká. Z toho dôvodu
piperacilín/tazobaktám kombinuje vlastnosti širokospektrálneho antibiotika
a inhibítora betalaktamázy.

Vzťah FK/FD:
Čas, za ktorý je prekročená inhibičná koncentrácia (T > MIC), je považovaný
za hlavný determinant efektívnosti pre piperacilín.

Mechanizmus rezistencie:
Prítomnosť tazobaktámu rozširuje spektrum účinku piperacilínu, ktoré zahŕňa
mnohé mikroorganismy, ktoré by boli inak rezistentné voči piperacilínu
a iným betalaktámovým antibiotikám, pretože produkujú betalaktamázu. Testy
/in vitro/ preukázali, že betalaktamáza typu I indukujúca schopnosť
tazobaktámu nie je významná, čo sa týka gram-negatívnych baktérií. Štúdie
/in vitro/ preukázali synergický účinok piperacilín/tazobaktámu
a aminoglykozidov voči baktérii /Pseudomonas aeruginosa/ a iným baktériám
vrátane kmeňov, ktoré produkujú betalaktamázu.

Hraničné hodnoty:
Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC), ktoré oddeľujú
citlivé, stredne citlivé a rezistentné mikroorganizmy, sú definované takto:

EUCAST klinické MIC hraničné hodnoty 2008 (verzia 1.2):

|Patogén |Hraničné hodnoty pre jednotlivé čeľade |
| |(S) |
| |(pre testovanie citlivosti je |
| |koncentrácia tazobaktámu stanovená na 4|
| |mg/l) |
|Enterobacteriaceae |8/16 |
|Pseudomonas aeruginosa |16/16 |
|Gramnegatívne and |8/16 |
|grampozitívne anaeróby | |
|Staphylococcus | |
|Kmene citlivé na meticilín |S |
|Kmene rezistentné na |R |
|methicilín | |
|Druhovo nešpecifické |4/16 |
|hraničné hodnoty | |

Prevalencia získanej rezistencie sa môže pre vybrané kmene meniť
geograficky a s časom, pričom sú potrebné miestne informácie o rezistencii,
hlavne pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie
taká, že prospešnosť liečiva je diskutabilná minimálne pri niektorých
typoch infekcií, je treba požadovať posudok odborníka.

Bežne citlivé kmene

Grampozitívne aeróby
/Brevibacterium/ spp.
/Enterococcus faecalis/
/Listeria monocytogenes/
/Staphylococcus/ spp., citlivý na meticilín
/Streptococcus pneumoniae/
/Streptococcus pyogenes/
Streptokoky skupiny B
/Streptococcus/ spp./*/

Gramnegatívne aeróby
/Moraxella catarrhalis/
Citrobacter koseri
Haemophilus influenzae*
Haemophilus spp.
/Proteus mirabilis/
Salmonella spp.
/Shigella/ spp.

Grampozitívne anaeróby
/Clostridium/ spp.
/Eubacterium/ spp/./
Peptococcus spp.
/Peptostreptococcus/ spp.

Gramnegatívne anaeróby
/Bacteroides fragilis/*
/Bacteroides fragilis/ skupina
/Fusobacterium/ spp.
/Porphyromonas/ spp.
/Prevotella/ spp*

Kmene, pre ktoré rezistencia môže byť problém

Grampozitívne aeróby
/Staphylococcus aureus,/ citlivý na meticilín
/Staphylococcus epidermis,/ citlivý na meticilín
/Enterococcus avium/ ($)
/Enterococcus faecium/ (+$)
/Propionibacterium acnes/ ($)
/Viridans streptococci/Gramnegatívne aeróby
/Actinobacter/ spp. (+$)
/Burkholderia cepacia/
/Citrobacter freundii/
Enterobacter spp.
/Escherichia coli */
Klebsiella spp.
/Proteus,/ indol pozitívny
/Pseudomonas aeruginosa*/
Pseudomonas spp./*/
Pseudomonas stutzeri ($)
/Serratia/ spp.

Gramnegatívne anaeróby
/Bacteroides/ spp.*

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby
/Corynebacterium jeikeium/
/Staphylococcus/ spp., rezistentný na meticilín

Gramnegatívne aeróby
/Legionella/ spp.
/Stenotrophomonas maltophilia/ (+$)

Ostatné
/Mycoplasma/ spp.
/Chlamydia/ spp.
/Chlamydophila/ spp.
/Legionella/ spp.

* Klinická účinnosť proti nemu bola dokázaná v registrovaných
indikáciách.
($) Kmene, ktoré preukazujú prirodzenú strednú citlivosť.
(+) Kmene, pri ktorých sa pozorovala vysoká miera rezistencie (viac ako
50 %) v jednej alebo viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch v rámci
EÚ.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia
Maximálne plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sa dosahujú
okamžite po skončení intravenóznej infúzie alebo injekcie. Dosiahnuté
plazmatické hladiny piperacilínu pri podávaní s tazobaktámom sú rovnaké ako
hladiny dosiahnuté pri podávaní samotného piperacilínu v rovnakých dávkach.

So zvyšujúcou sa dávkou nad dávkovacie rozmedzie 2000/250 mg
piperacilín/tazobaktámu až 4000/500 mg piperacilín/tazobaktámu sa zvyšujú
plazmatické hladiny piperacilínu a tazobaktámu proporcionálnejšie
(približne 28 %).

Na plazmatické proteíny sa viaže 20 % až 30 % piperacilínu aj tazobaktámu.
Väzba piperacilínu ani tazobaktámu na proteíny nie je ovplyvnená
prítomnosťou druhej látky. Väzba metabolitu tazobaktámu na proteíny je
zanedbateľná.

Piperacilín/tazobaktám sa vo veľkej miere distribuuje do tkaniva
a telesných tekutín vrátane črevnej sliznice, žlčníka, pľúc, žlče a kosti.

Biotransformácia
Piperacilín sa metabolizuje na menej mikrobiologicky aktívny dezetyl
metabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na jediný metabolit, o ktorom sa
zistilo, že nie je mikrobiologicky aktívny.

Eliminácia
Piperacilín a tazobaktám sa eliminujú obličkami prostredníctvom
glomerulárnej filtrácie a tubulárnej sekrécie.
Piperacilín sa vylučuje rýchlo v nezmenenej forme, pričom 68 % podanej
dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolit sa vylučujú predovšetkým
renálnou exkréciou, pričom 80 % podanej dávky sa objaví v nezmenenej forme
a zvyšok ako jediný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a dezetyl
piperacilín sa tiež vylučujú do žlče.

Po jednorazovom alebo viacnásobnom podaní piperacilín/tazobaktámu zdravým
osobám sa plazmatický polčas piperacilínu a tazobaktámu pohyboval od 0,7 do
1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou ani trvaním infúzie. Polčasy
eliminácie piperacilínu ako aj tazobaktámu sa zvyšujú s klesajúcim renálnym
klírensom.

Vo farmakokinetike piperacilínu neexistujú pôsobením tazobaktámu žiadne
významné zmeny. Zdá sa, že piperacilín znižuje mieru eliminácie
tazobaktámu.

Porucha renálnej funkcie
Piperacilín a tazobaktám sú hemodialyzovateľné: 31 % (piperacilín) a 39 %
(tazobaktám) podaných dávok je filtrovaných. Počas peritoneálnej dialýzy sa
v dialyzačnej tekutine nachádza 5 % podaného piperacilínu a 12 % podaného
tazobaktámu. Pacienti liečení dlhodobou ambulantnou peritoneálnou dialýzou
majú dostávať rovnakú dávku ako nedialyzovaní pacienti so závažnou renálnou
insuficienciou.

Porucha funkcie pečene
Plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sú predĺžené
u pacientov s poruchou funkcie pečene. U pacientov s cirhózou pečene
v porovnaní so zdravými osobami sa polčas piperacilínu zvyšuje približne
o 25 % a tazobaktámu približne o 18 %. U pacientov s poruchou funkcie
pečene však nie je potrebná úprava dávkovania.

Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika piperacilín/tazobaktámu sa skúmala u pediatrických
pacientov s intraabdominálnymi infekciami a iným typom infekcií. V každej
vekovej skupine predstavovala renálna frakcia eliminácie piperacilínu
približne 70 % a tazobaktámu približne 80 %, ako u dospelých.


Priemerné farmakokinetické parametre piperacilín/tazobaktámu u
pediatrických pacientov rôznych vekových skupín

| |Piperacilín |Tazobaktám |
| | | |
|Veková | | |
|skupina | | |
| |Polčas |Klírens |Polčas |Klírens |
| | |(ml/min/kg| |(ml/min/kg) |
| | |) | | |
|2 – 5 rokov |0,7 |5,5 |0,8 |5,5 |
|6 – 12 rokov |0,7 |5,9 |0,9 |6,2 |


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie
na karcinogenitu s piperacilín/tazobaktámom sa neuskutočnili.

V štúdii reprodukcie/skorého embryonálneho
vývoja s piperacilín/tazobaktámom boli pozorované nežiaduce účinky
(zníženie veľkosti vrhu, zvýšenie počtu plodov s oneskorenou reverzibilnou
osifikáciou a reverzibilnými zmenami rebier) iba po i.p. podaní dávok
toxických pre samice potkanov. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj
F2 generácie sa nezhoršili. V štúdii embryo/fetálneho vývoja potkanov sa
nepreukázali teratogénne účinky po i.v. podaní. Perinatálny/postnatálny
vývoj bol porušený (zníženie hmotností plodov, zvýšenie mortality mláďat,
zvýšenie počtu narodených mŕtvych plodov) súbežne s toxicitou pre matku po
i.p. podaní potkanom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

Ak sa piperacilín/tazobaktám používa súčasne s iným antibiotikom (napr.
aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. Miešanie
piperacilín/tazobaktámu s aminoglykozidom /in vitro/ môže spôsobiť významnú
inaktiváciu aminoglykozidu.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke
alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola stanovená.

Piperacilín/tazobaktám sa má podávať infúznym setom oddelene od ostatných
liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.

Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá používať
s roztokmi, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.

Ringerov laktátový roztok nie je kompatibilný s piperacilín/tazobaktámom.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo hydrolyzátom
albumínu.

6.3 Čas použiteľnosti

/Neotvorené:/ 2 roky

/Po rekonštitúcii:/
Chemická a fyzikálna stabilita po rekonštitúcii sa preukázala počas 24
hodín, ak je roztok uchovávaný v chladničke pri teplote 2 – 8 şC.

/Po rekonštitúcii a zriedení:/
Chemická a fyzikálna stabilita po rekonštitúcii a zriedení sa preukázala
počas 48 hodín, ak je roztok uchovávaný v chladničke pri teplote 2 – 8 şC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po otvorení.
Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je
zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24
hodín pri teplote 2 – 8 şC, pokiaľ nebolo nariedenie vykonávané za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného/zriedeného lieku, pozri časť
6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená liekovka typu II (50 ml) s bromobutylovou gumovou zátkou
a hliníkovým viečkom s polypropylénovým vyklápacím systémom.

Veľkosť balenia: 10 x 1 liekovka.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

/Návod na rekonštitúciu/

/Intravenózna injekcia/
Obsah každej liekovky lieku Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g,
prášok na injekčný alebo infúzny roztok sa má rekonštituovať s 20 ml
jedného z nasledujúcich roztokov:
- sterilná voda na injekciu
- injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Intravenózna injekcia sa má
podávať minimálne po dobu 3 – 5 minút.

/Intravenózna infúzia/
Obsah každej liekovky lieku Piperacillin/Tazobactam PharmaSwiss 4 g/0,5 g,
prášok na injekčný alebo infúzny roztok sa má rekonštituovať s 20 ml
jedného z vyššie uvedených roztokov.

Rekonštituovaný roztok sa má ďalej riediť minimálne s 50 ml jedného
z roztokov na rekonštitúciu (maximálne 50 ml, ak je riedený sterilnou vodou
na injekciu) alebo s 5% roztokom dextrózy vo vode.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.
Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Roztok sa má použiť len v prípade,
že je číry a neobsahuje častice.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0609/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C22755
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR05 - piperacillinum a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy na ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
117.98 € / 3554.27 SK
Úhrada poisťovňou:
117.98 € / 3554.27 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2014-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:312.79 € ÚP:0.00 € DP:312.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.88 € ÚP:0.00 € DP:10.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.84 € ÚP:0.00 € DP:26.84 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien