Detail:
Piperacilin/Tazobactam Mylan 4g/0,5g plo jof 1x4g/0,5g
Názov lieku:
Piperacilin/Tazobactam Mylan 4g/0,5g
Doplnok názvu:
plo jof 1x4g/0,5g
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2108/06073
a 2108/06074

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g / 0,5 g
prášok na injekčný alebo infúzny roztok
piperacilín a tazobaktám

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Piperacillin/Tazobactam Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Piperacillin/Tazobactam Mylan
3. Ako používať Piperacillin/Tazobactam Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Piperacillin/Tazobactam Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA

Piperacilín patrí do skupiny liekov nazývaných širokospektrálne
penicilínové antibiotiká, ktoré ničia mnohé typy baktérií. Tazobaktám
zabraňuje odolnosti niektorých baktérií voči účinkom piperacilínu. To
znamená, že keď sa podá piperacilín a tazobaktám spolu, zničia viac
typov baktérií.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa používa u dospelých na liečbu
bakteriálnych infekcií, ktoré postihujú Váš hrudník, močový trakt
(obličky a močový mechúr), brušnú dutinu alebo kožu.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa používa u detí vo veku 2 – 12 rokov
s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám) na
liečbu bakteriálnych infekcií.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN

Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Mylan
- keď ste alergický (precitlivený) na piperacilín, iné antibiotiká
nazývané penicilíny alebo cefalosporíny, na tazobaktám alebo iné lieky
nazývané inhibítory betalaktamázy.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Piperacillin/Tazobactam Mylan
- keď trpíte alergiami. Ak trpíte niekoľkými alergiami, oznámte to pred
podaním tohto lieku svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.
- keď ste tehotná, domnievate sa, že môžete byť tehotná, alebo dojčíte
- keď máte nízke hladiny draslíka vo Vašej krvi. Váš lekár Vám počas
liečby bude možno chcieť robiť pravidelné krvné vyšetrenia.
- keď máte problémy s obličkami alebo pečeňou alebo podstupujete
hemodialýzu. Váš lekár Vám pred podaním tohto lieku bude možno chcieť
skontrolovať Vaše obličky a počas liečby robiť pravidelné krvné
vyšetrenia.
- keď máte diétu s obmedzeným príjmom sodíka.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. Niektoré lieky môžu vzájomne reagovať
s piperacilínom a tazobaktámom. Patria medzi ne:

. Probenecid (na dnu). Tento liek môže predĺžiť čas, za ktorý sa
piperacilín a tazobaktám vylúčia z Vášho tela.
. Lieky na riedenie Vašej krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr.
heparín, warfarín alebo aspirín – kyselina acetylsalicylová).
. Lieky používané na uvoľnenie Vašich svalov počas operácie. Oznámte
svojmu lekárovi, ak sa chystáte podstúpiť celkovú anestéziu.
. Metotrexát (na rakovinu, artritídu alebo psoriázu). Piperacilín
a tazobaktám môžu predĺžiť čas, za ktorý sa metotrexát vylúči z Vášho
tela.
. Lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka vo Vašej krvi (napr. močopudné
tablety alebo niektoré lieky na rakovinu).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, domnievate sa, že môžete byť tehotná, alebo plánujete
otehotnieť, oznámte to pred podaním tohto lieku svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.
Piperacilín a tazobaktám môžu prenikať do bábätka v maternici alebo cez
materské mlieko. Ak ste tehotná alebo dojčíte, Váš lekár rozhodne, či
je Piperacillin/Tazobactam Mylan pre Vás vhodný.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Môžu sa však objaviť vedľajšie účinky, ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4).

Dôležité informácie o niektorých zložkách tohto lieku
Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka
v injekčnej liekovke s práškom na injekčný a infúzny roztok.
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka
v injekčnej liekovke s práškom na injekčný a infúzny roztok.
To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom
sodíka .


3. AKO POUŽÍVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN

Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám tento liek podá pomalou injekciou (po
dobu 3 – 5 minút) alebo infúziou (po dobu 20 – 30 minút) do jednej
z Vašich žíl. Dávka lieku určená pre Vás závisí od ochorenia, na ktoré
sa liečite, od Vášho veku, a od toho, či máte, alebo nemáte problémy
s obličkami.

Dospelí a deti vo veku 2 – 12 rokov
Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8
hodín. Váš lekár môže znížiť dávku v závislosti od závažnosti Vašej
infekcie.

Ak nie ste schopný normálne bojovať s infekciou, zvyčajná dávka je 4 g
piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín, v rovnakom
čase ako ďalšie antibiotikum nazývané aminoglykozid, ktorý sa podáva do
jednej z Vašich žíl. Tieto dva lieky sa majú podávať v osobitných
injekčných striekačkách alebo infúziách.

U detí lekár vypočíta dávku v závislosti od telesnej hmotnosti Vášho
dieťaťa.

Piperacillin/Tazobactam Mylan budete dostávať, až kým znaky infekcie
neustúpia, a potom zvyčajne ešte ďalších 48 hodín na potvrdenie, že
infekcia je úplne vyliečená.

Deti vo veku do 2 rokov:
Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti.

Ak máte problémy s obličkami
Váš lekár Vám bude možno musieť znížiť dávku Piperacillin/Tazobactam Mylan
alebo frekvenciu, ako často ho dostávate. Váš lekár Vám možno bude
chcieť vyšetriť Vašu krv, aby sa uistil, že dostávate správnu dávku,
obzvlášť ak musíte užívať tento liek dlhodobo.

Ak použijete viac Piperacillin/Tazobactam Mylan, ako máte
Keďže Vám Piperacillin/Tazobactam Mylan bude podávať lekár alebo zdravotná
sestra, je nepravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku. Ak sa však
u Vás objavia negatívne vedľajšie účinky alebo sa domnievate, že ste
dostali príliš veľkú dávku, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Piperacillin/Tazobactam Mylan
Ak sa domnievate, že ste nedostali dávku Piperacillin/Tazobactam Mylan,
okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu/
/lekárovi alebo zdravotníckemu personálu./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Piperacillin/Tazobactam Mylan môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať
Piperacillin/Tazobactam Mylan a okamžite to oznámte svojmu lekárovi
alebo zdravotnej sestre:

. Zriedkavé vedľajšie účinky (ktoré sa vyskytujú u menej ako 1 osoby
z 1 000):
Závažná alergická reakcia (náhla dýchavičnosť, problémy s dýchaním alebo
závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo krku), hnačka s krvou.
. Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (ktoré sa vyskytujú u menej ako 1
osoby z 10 000):
Olupovanie kože a tvorba pľuzgierov na koži, v ústach, očiach a pohlavných
orgánoch.

Boli tiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

/Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 pacientov, ale/
/u viac ako 1 zo 100) sú:/
- Hnačka
- Nevoľnosť alebo vracanie
- Kožné vyrážky

/Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100/
/pacientov, ale u viac ako 1 z 1 000) sú:/
- Afta
- Mierne alergické reakcie
- Bolesť hlavy
- Problémy so spánkom
- Nízky krvný tlak (pocit točenia hlavy)
- Zápal žíl (pociťovanie citlivosti alebo sčervenanie v postihnutej
oblasti)
- Zápcha
- Bolesť v žalúdku
- Žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielkov)
- Vriedky v ústach
- Svrbenie
- Horúčka alebo návaly horúčavy
- Opuch alebo sčervenanie v okolí miesta vpichu
- Zmeny vo výsledkoch krvných testov obličkovej a pečeňovej funkcie
- Zmeny v počte krvných buniek (červených krviniek, bielych krviniek a
krvných doštičiek)

/Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov,/
/ale u viac ako 1 z 10 000) sú:/
- Nezvyčajná tvorba modrín a krvácanie
- Slabosť
- Halucinácie (videnie alebo počutie javov)
- Kŕče alebo zášklby
- Sucho v ústach
- Sčervenanie kože
- Bolesť brucha
- Zvýšené potenie
- Ekzém a iné kožné problémy
- Bolesť kĺbov a svalov
- Problémy s obličkami
- Únava
- Zadržiavanie tekutín (prejavuje sa ako opuch rúk, členkov alebo
chodidiel)

/Veľmi zriedkavo boli hlásené (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):/
- Nízka koncentrácia glukózy v krvi, ktorá môže spôsobiť, že budete
zmätený a rozochvený
- Znížená koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže vyvolať svalovú
slabosť, zášklby alebo nezvyčajný rytmus srdca.

Počas liečby bude Váš lekár možno chcieť urobiť testy na zistenie
akýchkoľvek zmien.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/zdravotnej sestre./


5. AKO UCHOVÁVAŤ PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Piperacillin/Tazobactam Mylan po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na vonkajšej škatuli a štítku injekčnej liekovky po skratke
„EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.

Akonáhle sa z prášku pripraví roztok a rozriedi na použitie, bude Vám
podaný takmer okamžite.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Piperacillin/Tazobactam Mylan obsahuje
Účinné látky sú piperacilín a tazobaktám.
Neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Piperacillin/Tazobactam Mylan a obsah balenia
Piperacillin/Tazobactam Mylan je prášok na injekčný alebo infúzny roztok.
Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g je dostupný v sklenenej injekčnej
liekovke obsahujúcej 2,25 g prášku zodpovedajúceho 2 g piperacilínu (vo
forme sodnej soli) a 0,25 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g je dostupný v sklenenej injekčnej
liekovke obsahujúcej 4,5 g prášku zodpovedajúceho 4 g piperacilínu (vo
forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

Veľkosť balenia: 1, 5, 10 alebo 12 injekčných liekoviek.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko

Výrobca
Laboratorio Farmaceutico C.T.S.r.l.
Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo – IM, Taliansko
/alebo/
Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko: Piperacilline/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg] - Poeder
voor oplossing voor injectie
Bulharsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Cyprus: PIPERACILLIN +TAZOBACTAM/GENERICS 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Česká republika: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Grécko: PPERACILLIN +TAZOBACTAM/GENERICS 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Holandsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg], Poeder
voor oplossing voor injectie
Írsko: Piperacillin /Tazobactam 2 g/0.25 g [4 g/0.5 g], Powder for
Solution for Injection and Infusion
Maďarsko: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Malta: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Poľsko: Piperacillin + Tazobactam Mylan
Portugalsko: PIPERACILINA + TAZOBACTAM MYLAN
Rakúsko: Piperacillin/Tazobactam Arcana 2 g/0,25 g [4 g/0,5 g] – Pulver
zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Rumunsko: Piperacilin?/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500 mg]
Slovenská republika: Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/250 mg [4 g/500
mg]
Slovinsko: Piperacilin/tazobaktam Mylan 2 g/0.25 g [4 g/0.5 g], Prašek za
raztopino za injiciranje ali infundiranje>
Španielsko: Piperacilina Tazobactam Mylan 2/0,25 g [4 g/0,5 g], Polvo para
solución inyectable
Veľká Británia: Piperacillin /Tazobactam 2 g/0.25 g [4 g/0.5 g], Powder
for Solution for Injection and Infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
10/2009.
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Piperacillin/Tazobactam Mylan
Prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Toto je časť Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorá má pomôcť
pri podávaní lieku Piperacillin/Tazobactam Mylan. Pri určovaní vhodnosti
použitia u konkrétneho pacienta sa má predpisujúci lekár oboznámiť
so Súhrnom charakteristických vlastností lieku.

Pre pomalé intravenózne injekcie a pomalé intravenózne infúzie

/Inkompatibility s riediacimi roztokmi a inými liekmi/

Ringerov laktátový roztok (Hartmannov roztok) nie je kompatibilný
s Piperacillin/Tazobactam Mylan.

Ak sa Piperacillin/Tazobactam Mylan používa súčasne s iným antibiotikom
(napr. aminoglykozidmi), Piperacillin/Tazobactam Mylan sa musí podávať
osobitne. Miešanie Piperacillin/Tazobactam Mylan s aminoglykozidom /in/
/vitro/ môže spôsobiť inaktiváciu aminoglykozidu.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej
striekačke alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola stanovená.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa má podávať infúznym setom oddelene od
ostatných liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.

Z dôvodu chemickej nestability sa Piperacillin/Tazobactam Mylan nemá
používať v roztokoch, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo
hydrolyzátom albumínu.

/Pokyny na rekonštitúciu/

Intravenózna injekcia
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 2 g/0,25 g sa má
rekonštituovať s 10 ml jedného z nasledujúcich roztokov:
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 4 g/0.5 g sa má
rekonštituovať s 20 ml jedného z nasledujúcich roztokov:
- sterilná voda na injekciu
- injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Získaný roztok je číry a
bezfarebný.
Intravenózna injekcia sa má podávať minimálne po dobu 3 – 5 minút.

Intravenózna infúzia:
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 2 g/0,25 g sa má
rekonštituovať s 10 ml jedného z vyššie uvedených roztokov.
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 4 g/0.5 g sa má
rekonštituovať s 20 ml jedného z vyššie uvedených roztokov.
Rekonštituovaný roztok sa má ďalej riediť minimálne s 50 ml jedného
z roztokov na rekonštitúciu alebo s 5 % roztokom dextrózy vo vode.

Intravenózna infúzia sa má podávať minimálne po dobu 20 až 30 minút.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.
Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Roztok sa má použiť len v prípade,
že je číry a neobsahuje častice.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.

/Špeciálne upozornenia na uchovávanie/

Pred prvým otvorením:
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.

Po rekonštitúcii/riedení:
Na zníženie rizika mikrobiálnej kontaminácie treba rekonštituovaný treba
rekonštituovaný a/alebo zriedený roztok použiť ihneď.
Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred
podaním nesie zodpovednosť používateľ.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2108/06073
a 2108/06074

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g / 0,5 g
prášok na injekčný alebo infúzny roztok.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje
2 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,25 g tazobaktámu (vo forme
sodnej soli).
Každá injekčná liekovka Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje
4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme
sodnej soli).

Jedna injekčná liekovka prášku na injekčný alebo infúzny roztok
Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka.

Jedna injekčná liekovka prášku na injekčný alebo infúzny roztok
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka.
.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.
Biely až takmer biely, sterilný, lyofilizovaný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Piperacilín/tazobaktám je indikovaný na liečbu stredne závažných až
závažných systémových a/alebo lokálnych bakteriálnych infekcií, ktoré sú
spôsobené baktériami produkujúcimi betalaktamázu, alebo pri podozrení na
ne, ako sú:

Dospelí/mladiství a staršie osoby
- nozokomiálna pneumónia
- komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)
- intraabdominálne infekcie
- infekcie kože a mäkkých tkanív
- bakteriálne infekcie u neutropénických pacientov.

Deti (vo veku 2 - 12 rokov)
Bakteriálne infekcie u neutropénických detí.

Je potrebné zvážiť oficiálne pokyny na vhodné používanie antibakteriálnych
látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Piperacilín/tazobaktám sa môže podávať pomalou intravenóznou injekciou
(trvajúcou minimálne 3 – 5 minút) alebo pomalou intravenóznou infúziou (po
dobu 20 – 30 minút).

Pokyny na rekonštitúciu, pozri časti 6.2 a 6.6.

Liečba zmiešaných infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na
piperacilín a mikroorganizmami produkujúcimi betalaktamázu, ktoré sú
citlivé na piperacilín/tazobaktám, zvyčajne nevyžaduje pridanie ďalšieho
antibiotika.
U pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a pri infekciách u neutropénických
pacientov sa môže piperacilín/tazobaktám používať s aminoglykozidom. Ak je
potrebné podávanie aminoglykozidu s piperacilínom/tazobaktámom, tak
piperacilín/tazobaktám ako aj aminoglykozid sa musia podávať v plných
terapeutických dávkach.

Neutropénickým pacientom so znakmi infekcie (napr. horúčka) sa má nasadiť
okamžitá empirická antibiotická liečba ešte predtým, ako budú k dispozícii
laboratórne výsledky.

Dospelí a deti nad 12 rokov s normálnou funkciou obličiek

Zvyčajné dávkovanie pre dospelých a deti nad 12 rokov je 4/0,5 g
piperacilín/tazobaktámu podávaných každých 8 hodín.
Celková denná dávka piperacilínu/tazobaktámu závisí od závažnosti
a lokalizácie infekcie a môže sa pohybovať od 2/0,25 g
piperacilínu/tazobaktámu do 4/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu podávaných
každých 6 alebo 8 hodín.

Pri neutropénii je odporúčaná dávka 4/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu
podávaných každých 6 hodín v kombinácii s aminoglykozidom.

Staršie osoby s normálnou funkciou obličiek

Piperacilín/tazobaktám sa môže používať v rovnakých dávkach ako u
dospelých, okrem prípadov poruchy funkcie obličiek (pozri nižšie):

Renálna insuficiencia u dospelých, starších osôb a detí (nad 40 kg), ktorí
dostávajú dávku pre dospelých
U pacientov s insuficienciou obličiek sa má intravenózna dávka upraviť
podľa stupňa aktuálnej poruchy funkcie obličiek. Odporúčané denné dávky sú
nasledovné:

|Klírens |Odporúčané dávkovanie Piperacillin/Tazobactam|
|kreatinínu |Mylan |
|(ml/min) | |
| |Celkové |Rozdelené dávky |
|20 – 80 |12/1,5 g / deň |4/0,5 g každých 8 hodín |
|< 20 |8/1 g / deň |4/0,5 g každých 12 hodín |

Maximálna denná dávka piperacilínu/tazobaktámu pre hemodialyzovaných
pacientov je 8/1 g. Navyše, keďže hemodialýza odstráni 30 % – 50 %
piperacilínu v priebehu 4 hodín, po každej dialýze treba podať jednu
doplnkovú dávku 2/0,25 g piperacilín/tazobaktámu.

U pacientov s renálnym zlyhaním a s insuficienciou pečene poskytnú sérové
hodnoty piperacilínu/tazobaktámu doplňujúce usmernenie na úpravu
dávkovania.

Deti vo veku 2 až 12 rokov s normálnou funkciou obličiek

Piperacilín/tazobaktám sa odporúča len na liečbu detí s neutropéniou.

/Neutropénia/
Pre deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg sa má dávka upraviť na
90 mg/kg (piperacilín/tazobaktám 80/10 mg) podávaných každých 6 hodín,
v kombinácii s aminoglykozidom, pričom sa nemá prekročiť dávka 4/0,5 g
piperacilínu/tazobaktámu každých 6 hodín..

Renálna insuficiencia u detí vo veku 2 až 12 rokov (alebo s telesnou
hmotnosťou nižšou ako 40 kg)

U detí s renálnou insuficienciou treba intravenózne dávkovanie upraviť
podľa stupňa aktuálnej poruchy funkcie obličiek, a to nasledovne:

|Klírens |Odporúčané dávkovanie |Frekvencia |Maximálne |
|kreatinínu |piperacilín/tazobaktámu | |denné |
|(ml/min) | | |dávkovanie |
|? 40 |Nie je potrebná žiadna úprava | | |
|20 – 39 |90 mg (piperacilín/tazobaktám |každých 8 |12/1,5 g/de|
| |80/10 mg)/kg |hodín |ň |
|< 20 |90 mg (piperacilín/tazobaktám |každých 12 |8/1 g/deň |
| |80/10 mg)/kg |hodín | |

Pre deti s telesnou hmotnosťou < 50 kg, ktoré podstupujú hemodialýzu, je
odporúčaná dávka 45 mg (piperacilín/tazobaktám 40/5 mg)/kg každých 8 hodín.

Úpravy dávkovania uvedené vyššie sú iba približné. U každého pacienta sa
musia starostlivo sledovať znaky liekovej toxicity. Podľa toho sa má
upravovať dávka lieku a interval podávania.

Deti vo veku do 2 rokov

Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí vo veku do 2 rokov
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti.

Porucha funkcie pečene
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Trvanie liečby
Trvanie liečby má zodpovedať závažnosti infekcie a klinickému
a bakteriologickému vývoju pacienta.
Pri akútnych infekciách má liečba piperacilínom/tazobaktámom pokračovať
ešte 48 hodín po odoznení klinických príznakov alebo horúčky.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na piperacilín alebo iné betalaktámové antibiotiká a na
tazobaktám alebo iné inhibítory betalaktamázy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia
U pacientov liečených penicilínmi vrátane piperacilín/tazobaktámu boli
hlásené závažné a ojedinele fatálne hypersenzitívne reakcie
(anafylaktické/anafylaktoidné [vrátane šoku]). Tieto reakcie sa s väčšou
pravdepodobnosťou vyskytujú u osôb s precitlivenosťou na viaceré alergény v
anamnéze.
U pacientov s precitlivenosťou na penicilíny v anamnéze boli hlásené
závažné reakcie pri liečbe cefalosporínom.
V prípade výskytu alergickej reakcie počas liečby piperacilín/tazobaktámom
sa má antibiotikum vysadiť. Závažné hypersenzitívne reakcie môžu vyžadovať
podanie adrenalínu a iné urgentné opatrenia.
Pred začatím liečby piperacilín/tazobaktámom je potrebné dôsledne
prehodnotiť predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na penicilíny,
cefalosporíny a iné alergény.
V prípade závažnej, pretrvávajúcej hnačky sa musí vziať do úvahy možnosť
život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy indukovanej antibiotikami.
Príznaky nástupu pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť v priebehu
antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch sa preto musí
okamžite prerušiť podávanie piperacilín/tazobaktámu a začať vhodná liečba.

Opatrenia
Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia, hlavne v priebehu dlhodobej
liečby. Preto treba pravidelne vyšetrovať celkový krvný obraz.
Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyšetrenie funkcií orgánových
systémov vrátane obličiek a pečene.
U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa vyskytli
prejavy krvácania. Tieto reakcie boli niekedy spájané s abnormalitami
koagulačných testov, ako je čas zrážania, agregácia doštičiek a
protrombínový čas, a vyskytujú sa s vyššou pravdepodobnosťou u pacientov so
zlyhaním obličiek. Ak sa objavia prejavy krvácania, antibiotikum treba
vysadiť a začať vhodnú liečbu.

Je potrebné mať na pamäti možnosť prerastania rezistentných
mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekcie, najmä počas dlhodobej
liečby. Možno bude potrebné mikrobiologické vyšetrenie na zistenie všetkých
významných superinfekcií. V takom prípade treba aplikovať vhodné opatrenia.
Ak sa podajú intravenózne dávky vyššie, ako sú odporúčané dávky, môže sa
u pacientov s poruchami funkcie obličiek vyskytnúť neuromuskulárne
podráždenie alebo kŕče.

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g obsahuje 4,7 mmol (108 mg) sodíka
a Piperacillin / Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g obsahuje 9,4 mmol (216 mg)
sodíka v injekčnej liekovke s práškom na injekčný alebo infúzny roztok. To
je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom
sodíka.

U pacientov s nízkymi zásobami draslíka alebo u pacientov užívajúcich
súbežne lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka, sa môže vyskytnúť
hypokalémia; u týchto pacientov treba pravidelne kontrolovať elektrolyty.
Môže sa objaviť mierne zvýšenie ukazovateľov pečeňovej funkcie.

Liečba piperacilínom sa spájala so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážky
u pacientov s cystickou fibrózou (pozri tiež 4.8).

Piperacilín/tazobaktám sa nemá používať u detí, ktoré nemajú neutropéniu,
pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcia s probenecidom:
Súčasné podávanie probenecidu a piperacilín/tazobaktámu spôsobuje
predĺženie polčasu a zníženie renálneho klírensu tak piperacilínu, ako aj
tazobaktámu. Maximálne plazmatické koncentrácie ani jedného liečiva však
nie sú ovplyvnené.

Interakcia s antibiotikami:
U zdravých dospelých s normálnou funkciou obličiek neboli zistené žiadne
klinicky významné nežiaduce farmakokinetické interakcie s tobramycínom
alebo vankomycínom. Klírens tobramycínu a gentamycínu sa použitím
piperacilínu/tazobaktámu zvýšil u pacientov so závažnou dysfunkciou
obličiek. U týchto pacientov bolo miešanie formy piperacilín/tazobaktámu
s tobramycínom a gentamycínom vylúčené.

Informácie týkajúce sa podávania piperacilín/tazobaktámu s aminoglykozidmi
sú uvedené v časti 6.2.

Interakcia s antikoagulanciami:
Počas súčasného podávania heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných
látok, ktoré môžu ovplyvňovať systém koagulácie krvi vrátane funkcie
trombocytov, sa majú primerané koagulačné testy uskutočňovať častejšie
a pravidelne kontrolovať.

Interakcia s vekuróniom:
Pri súčasnom podávaní piperacilínu s vekuróniom došlo k predĺženiu
neuromuskulárnej blokády vekuróniom. Z dôvodu ich podobného mechanizmu
pôsobenia sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda vyvolaná akýmkoľvek
nedepolarizujúcim svalovým relaxanciom môže byť v prítomnosti piperacilínu
predĺžená. Je potrebné vziať to do úvahy, keď sa piperacilín/tazobaktám
používa perioperačne.

Interakcia s metotrexátom:
Piperacilín môže znižovať exkréciu metotrexátu. Sérové hladiny metotrexátu
sa majú sledovať u pacientov liečených metotrexátom.

Interakcia s výsledkami laboratórnych testov:
Podávanie piperacilín/tazobaktámu môže viesť k falošne pozitívnej reakcii
na glukózu v moči pri stanovení metódou redukcie medi. Odporúča sa použiť
testy na glukózu založené na enzýmovej reakcii glukózooxidázy.

Boli zaznamenané pozitívne výsledky zistené pomocou Bio-Rad Laboratories
Platelia /Aspergillus/ EIA testu u pacientov dostávajúcich injekciu
piperacilínu/tazobaktámu, u ktorých nebola následne zistená infekcia
/Aspergillus/. S testom Bio-Rad Laboratories Platelia /Aspergillus/ EIA boli
hlásené krížové reakcie s polysacharidmi a polyfuranózami
/neaspergillového/ pôvodu. Pozitívne výsledky testu u pacientov užívajúcich
piperacilín/tazobaktám treba preto interpretovať opatrne a potvrdiť inými
diagnostickými metódami.


4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie s kombináciou
piperacilín/tazobaktám alebo so samotným piperacilínom alebo tazobaktámom
u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu
(pozri 5.3). Piperacilín a tazobaktám prechádzajú cez placentu.
Piperacilín/tazobaktám sa má užívať počas gravidity len vtedy, ak je to
jednoznačne indikované.

Piperacilín sa vylučuje v malých koncentráciách do materského mlieka.
Koncentrácie tazobaktámu v mlieku u ľudí neboli sledované. Účinok na
dojčené dieťa nie je známy. Ženy, ktoré dojčia, majú byť liečené len vtedy,
ak je to jednoznačne indikované. U dojčeného dieťaťa sa môže vyskytovať
hnačka a hubové infekcie mukóznych membrán, rovnako ako senzibilizácia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Môžu sa však objaviť vedľajšie účinky (pozri tiež 4.8), ktoré môžu
ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, a to nasledovne: veľmi
časté (( 1/10); časté (/?/ 1/100 až < 1/10); menej časté (/?/ 1/1 000 až <
1/100); zriedkavé (/?/ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú hnačka, nauzea, vracanie
a vyrážka, pričom každá reakcia sa vyskytuje s frekvenciou ( 1 %, ale ? 10
%.

|Orgánový systém |Frekvencia |Nežiaduca reakcia |
|Infekcie a nákazy |Menej časté |Kandidová superinfekcia |
|Poruchy krvi a |Menej časté |Leukopénia, neutropénia, |
|lymfatického systému: | |trombocytopénia |
| |Zriedkavé |Anémia, prejavy krvácania (vrátane |
| | |purpury, epistaxy, predĺženia času |
| | |krvácania), eozinofília, hemolytická|
| | |anémia |
| |Veľmi |Agranulocytóza, pozitívny Coombsov |
| |zriedkavé |priamy test, pancytopénia, predĺžený|
| | |parciálny tromboplastínový čas, |
| | |predĺžený protrombínový čas, |
| | |trombocytóza |
|Poruchy imunitného |Menej časté |Hypersenzitívna reakcia |
|systému | | |
| |Zriedkavé |Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia|
| | |(vrátane šoku) |
|Poruchy metabolizmu a |Veľmi |Hypoalbuminémia, hypoglykémia, |
|výživy |zriedkavé |hypoproteinémia, hypokaliémia |
|Poruchy nervového |Menej časté |Bolesť hlavy, nespavosť |
|systému | | |
| |Zriedkavé |Svalová slabosť, halucinácia, kŕč |
|Poruchy ciev |Menej časté |Hypotenzia, flebitída, |
| | |tromboflebitída |
| |Zriedkavé |Sčervenanie |
|Poruchy |Časté |Hnačka, nevoľnosť, vracanie |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
| |Menej časté |Zápcha, dyspepsia, žltačka, |
| | |stomatitída |
| |Zriedkavé |Bolesť brucha, pseudomembranózna |
| | |kolitída, sucho v ústach |
|Poruchy pečene |Menej časté |Zvýšená alanínaminotransferáza, |
|a žlčových ciest | |zvýšená aspartátaminotransferáza |
| |Zriedkavé |Zvýšený bilirubín, zvýšená alkalická|
| | |fosfatáza v krvi, zvýšená |
| | |gamaglutamyltransferáza, hepatitída |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážka vrátane makulopapulárnej |
|a podkožného tkaniva | |vyrážky |
| |Menej časté |Pruritus, urtikária, erytém |
| |Zriedkavé |Bulózna dermatitída, multiformný |
| | |erytém, zvýšené potenie, ekzém, |
| | |exantém |
| |Veľmi |Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická|
| |zriedkavé |epidermálna nekrolýza |
|Poruchy kostrovej |Zriedkavé |Artralgia, myalgia |
|a svalovej sústavy a | | |
|spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a |Menej časté |Zvýšený kreatinín v krvi |
|močových ciest | | |
| |Zriedkavé |Intersticiálna nefritída, renálne |
| | |zlyhanie |
| |Veľmi |Zvýšený dusík močoviny v krvi |
| |zriedkavé | |
|Celkové poruchy a |Menej časté |Horúčka, reakcia v mieste injekcie |
|reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Zriedkavé |Zimnica, únava, edém |

Podávanie vysokých dávok betalaktámov, hlavne u pacientov s renálnou
insuficienciou, môže viesť k encefalopatiám (zmeny vedomia, myoklónia
a kŕče).

Liečba piperacilínom bola spájaná so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážky
u pacientov s cystickou fibrózou.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
V postmarketingovom sledovaní boli hlásené predávkovania
piperacilín/tazobaktámom. Väčšina týchto udalostí, ktoré sa objavili pri
predávkovaní, vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky bola hlásená aj pri
zvyčajnom odporúčanom dávkovaní. Pri intravenóznom podávaní dávok vyšších,
ako sú odporúčané dávky (najmä v prítomnosti renálneho zlyhania), sa u
pacientov môže vyskytnúť neuromuskulárne podráždenie alebo kŕče.

Liečba predávkovania:
V prípade predávkovania treba liečbu piperacilín/tazobaktámom prerušiť.
Nie je známe špecifické antidotum.
Liečba má byť podporná a symptomatická podľa klinického prejavu pacienta.
V naliehavom prípade sú indikované všetky opatrenia intenzívnej
starostlivosti ako v prípade piperacilínu.
Príliš vysoké sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu
znížiť hemodialýzou (viac podrobností je uvedených v časti 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov
betalaktamáz
ATC kód: J01CR05

Mechanizmus účinku/:/
Piperacilín, širokospektrálny semisyntetický penicilín, účinný proti mnohým
gram-pozitívnym a gram-negatívnym aeróbnym a anaeróbnym baktériám, pôsobí
baktericídne inhibíciou syntézy septa a bunkovej steny. Tazobaktám,
triazolylmetyl sulfón kyseliny penicilánovej, je silný inhibítor mnohých
betalaktamáz, hlavne plazmidom sprostredkovaných enzýmov, ktoré často
zapríčiňujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, vrátane
cefalosporínov tretej generácie. Prítomnosť tazobaktámu v liekovej forme
piperacilín/tazobaktám zlepšuje a rozširuje antibiotické spektrum
piperacilínu, ktoré zahŕňa mnohé baktérie produkujúce betalaktamázu obvykle
rezistentné na piperacilín a iné betalaktámové antibiotiká. Z toho dôvodu
piperacilín/tazobaktám kombinuje vlastnosti širokospektrálneho antibiotika
a inhibítora betalaktamázy.

Mechanizmus rezistencie:
Prítomnosť tazobaktámu rozširuje spektrum účinku piperacilínu, ktoré zahŕňa
mnohé baktérie, ktoré by boli inak rezistentné voči piperacilínu a iným
betalaktámovým antibiotikám, pretože produkujú betalaktamázu. Testy /in/
/vitro/ preukázali, že betalaktamáza typu I indukujúca schopnosť tazobaktámu
nie je významná, čo sa týka gram-negatívnych baktérií. Štúdie /in/
/vitro/ preukázali synergický účinok piperacilín/tazobaktámu
a aminoglykozidov voči baktérii /Pseudomonas aeruginosa/ a iným baktériám
vrátane kmeňov, ktoré produkujú betalaktamázu.

Hraničné hodnoty:
Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC), ktoré oddeľujú
citlivé, stredne citlivé a rezistentné mikroorganizmy, sú definované takto:

Klasifikácia z CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 2006:

|Patogén |Ekvivalentné hraničné hodnoty MIC |
| |(mg/l) |
| |Citlivé |Stredne |Rezistentné |
| | |citlivé | |
|Staphylococcus spp. |? 8/4 |- |? 16/4 |
|Enterobacteriaceae |? 16/4 |32/4 až 64/4 |? 128/4 |
|Pseudomonas aeruginosa|? 64/4 |- |? 128/4 |
|Acinetobacter spp. |? 16/4 |32/4 až 64/4 |? 128/4 |
|Haemophilus influenzae|? 1/4 |- |? 2/4 |
|& | | | |
|H .parainfluenzae | | | |

Prevalencia získanej rezistencie sa môže meniť geograficky a s časom pre
vybrané kmene, pričom sú potrebné miestne informácie o rezistencii, hlavne
pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká,
že prospešnosť antibiotika je diskutabilná minimálne pri niektorých typoch
infekcií, treba požadovať posudok odborníka.

Často citlivé kmene

Grampozitívne aeróby
/Brevibacterium/ spp.
/Enterococcus faecalis/
/Listeria monocytogenes/
/Staphylococcus/ spp., citlivý na meticilín
/Streptococcus pneumoniae/
/Streptococcus pyogenes/
/Streptokoky/ skupiny B
/Streptococcus/ spp./*/

Gramnegatívne aeróby
/Branhamella catarrhalis/
Citrobacter koseri
Haemophilus influenzae*
Haemophilus spp.
/Proteus mirabilis/
Salmonella spp.
/Shigella/ spp.

Grampozitívne anaeróby
/Clostridium/ spp.
/Eubacterium/ spp/./
Peptococcus spp.
/Peptostreptococcus/ spp.

Gramnegatívne anaeróby
/Bacteroides fragilis/*
/Bacteroides fragilis/ skupina
/Fusobacterium/ spp.
/Porphyromonas/ spp.
/Prevotella/ spp*

Kmene, pre ktoré rezistencia môže byť problém

Grampozitívne aeróby
/Staphylococcus aureus,/ citlivý na meticilín
/Staphylococcus epidermis,/ citlivý na meticilín
/Enterococcus avium/ ($)
/Enterococcus faecium/ (+ $)
/Propionibacterium acnes/ ($)
/Viridans streptococci/

Gramnegatívne aeróby
/Actinobacter/ spp. (+ $)
/Burkholderia cepacia/
/Citrobacter freundii/
Enterobacter spp.
/Escherichia coli */
Klebsiella spp.
/Proteus, indol pozitívny/
/Pseudomonas aeruginosa*/
Pseudomonas spp./*/
Pseudomonas stutzeri ($)
/Serratia/ spp.

Gramnegatívne anaeróby
/Bacteroides/ spp.*
Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby
/Corynebacterium jeikeium/
Staphylococcus spp., rezistentný na meticilín

Gramnegatívne aeróby
/Legionella/ spp.
/Stenotrophomonas maltophilia/ (+$)

* Klinická účinnosť proti nemu bola dokázaná v registrovaných
indikáciách.
($) Kmene, ktoré preukazujú prirodzenú strednú citlivosť.
(+) Kmene, pri ktorých sa pozorovala vysoká miera rezistencie (viac ako
50 %) v jednej alebo viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch v rámci
EÚ.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia
Maximálne plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sa dosahujú
okamžite po skončení intravenóznej infúzie alebo injekcie. Dosiahnuté
plazmatické hladiny piperacilínu pri podávaní s tazobaktámom sú rovnaké ako
hladiny dosiahnuté pri podávaní samotného piperacilínu v rovnakých dávkach.

So zvyšujúcou sa dávkou nad dávkovacie rozmedzie 2/0,25 g
piperacilín/tazobaktámu až 4/0,5 g piperacilín/tazobaktámu sa zvyšujú
plazmatické hladiny piperacilínu a tazobaktámu proporcionálnejšie
(približne 28 %).

20 % až 30 % piperacilínu aj tazobaktámu sa viaže na plazmatické proteíny.
Väzba piperacilínu ani tazobaktámu na proteíny nie je ovplyvnená
prítomnosťou druhej látky. Väzba metabolitu tazobaktámu na proteíny je
zanedbateľná.

Piperacilín/tazobaktám sa vo veľkej miere distribuuje do tkaniva
a telesných tekutín vrátane črevnej sliznice, žlčníka, pľúc, žlče a kosti.

Biotransformácia
Piperacilín sa metabolizuje na menej mikrobiologicky aktívny dezetyl
metabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na jediný metabolit, o ktorom sa
zistilo, že nie je mikrobiologicky aktívny.

Eliminácia
Piperacilín a tazobaktám sa eliminujú obličkami prostredníctvom
glomerulárnej filtrácie a tubulárnej sekrécie.
Piperacilín sa vylučuje rýchlo v nezmenenej forme, pričom 68 % podanej
dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolit sa vylučujú predovšetkým
renálnou exkréciou, pričom 80 % podanej dávky sa objaví v nezmenenej forme
a zvyšok ako jediný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a dezetyl
piperacilín sa tiež vylučujú do žlče.

Po jednorazovom alebo viacnásobnom podaní piperacilín/tazobaktámu zdravým
osobám sa plazmatický polčas piperacilínu a tazobaktámu pohyboval od 0,7 do
1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou ani trvaním infúzie. Polčasy
eliminácie tak piperacilínu, ako aj tazobaktámu sa zvyšujú s klesajúcim
renálnym klírensom.

Vo farmakokinetike piperacilínu neexistujú pôsobením tazobaktámu žiadne
významné zmeny. Zdá sa, že piperacilín znižuje mieru eliminácie
tazobaktámu.

Porucha renálnej funkcie
Piperacilín a tazobaktám sú hemodialyzovateľné: 31 % (piperacilín) a 39 %
(tazobaktám) podaných dávok je filtrovaných. Počas peritoneálnej dialýzy sa
v dialyzovanej tekutine nachádza 5 % podaného piperacilínu a 12 % podaného
tazobaktámu. Pacienti liečení dlhodobou ambulantnou peritoneálnou dialýzou
majú dostávať rovnakú dávku ako nedialyzovaní pacienti so závažnou renálnou
insuficienciou.

Porucha funkcie pečene
Plazmatické koncentrácie piperacilínu a tazobaktámu sú predĺžené
u pacientov s poruchou funkcie pečene. U pacientov s cirhózou pečene sa
v porovnaní so zdravými osobami sa polčas piperacilínu zvyšuje približne
o 25 % a tazobaktámu približne o 18 %. U pacientov s poruchou funkcie
pečene však nie je potrebná úprava dávkovania.

Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika piperacilín/tazobaktámu sa skúmala u pediatrických
pacientov s intraabdominálnymi infekciami a iným typom infekcií. V každej
vekovej skupine predstavovala renálna frakcia eliminácie piperacilínu
približne 70 % a tazobaktámu približne 80 %, ako u dospelých.

Priemerné farmakokinetické parametre piperacilín/tazobaktámu u
pediatrických pacientov rôznych vekových skupín

|Piperacilín |Tazobaktám |
|Veková |Polčas |Klírens |Polčas |Klírens |
|skupina | |(ml/min/kg| |(ml/min/kg) |
| | |) | | |
|2 – 5 rokov |0,7 |5,5 |0,8 |5,5 |
|6 – 12 rokov |0,7 |5,9 |0,9 |6,2 |

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie
na karcinogenitu s piperacilín/tazobaktámom sa neuskutočnili.
V reprodukčnej štúdii s piperacilín/tazobaktámom bolo pozorované zníženie
veľkosti vrhu a zvýšenie počtu plodov s oneskorenou osifikáciou a zmenami
rebier po i.p. podaní potkanom. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj
F2 generácie sa nezhoršili. V štúdii na teratogenitu u potkanov sa
nepreukázali teratogénne účinky po i.v. podaní. U potkanov boli pozorované
účinky na embryonálny vývoj v toxických dávkach pre matku.
Perinatálny/postnatálny vývoj bol porušený (zníženie hmotností plodov,
zvýšenie mortality mláďat, zvýšenie počtu narodených mŕtvych plodov)
súbežne s toxicitou pre matku po i.p. podaní potkanovi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

Ak sa piperacilín/tazobaktám používa súčasne s iným antibiotikom (napr.
aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. Miešanie
piperacilín/tazobaktámu s aminoglykozidom /in vitro/ môže spôsobiť významnú
inaktiváciu aminoglykozidu.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke
alebo infúznej fľaši, keďže kompatibilita nebola stanovená.

Piperacillin/Tazobactam Mylan sa má podávať infúznym setom oddelene od
ostatných liekov, pokiaľ nie je dokázaná kompatibilita.

Z dôvodu chemickej nestability sa piperacilín/tazobaktám nemá používať
s roztokmi, ktoré obsahujú hydrogénuhličitan sodný.

Ringerov laktátový roztok (Hartmannov roztok) nie je kompatibilný
s piperacilín/tazobaktámom.

Piperacilín/tazobaktám sa nemá pridávať k liekom z krvi alebo hydrolyzátom
albumínu.

6.3 Čas použiteľnosti

Injekčné liekovky pred otvorením:
30 mesiacov.

Po rekonštitúcii/riedení:
Na zníženie rizika mikrobiálnej kontaminácie treba rekonštituovaný a/alebo
zriedený piperacilín/tazobaktám použiť ihneď.
Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred
podaním nesie zodpovednosť používateľ.
Nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného/zriedeného lieku, pozri časť
6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g / 0,25 g
Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typu II) s objemom 10 ml alebo 50 ml
s chlorobutylovou gumovou zátkou (typu I), uzavretá hliníkovým vyklápacím
viečkom v škatuli po 1, 5, 10 alebo 12 injekčných liekoviek.
.
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g / 0,5 g
Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typu II) s objemom 50 ml s
chlorobutylovou gumovou zátkou (typu I), uzavretá hliníkovým vyklápacím
viečkom v škatuli po 1, 5, 10 alebo 12 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rekonštitúcia Návod

Intravenózna injekcia
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 2 g/0,25 g sa má
rekonštituovať s 10 ml jedného z nasledujúcich roztokov:
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 4 g/0.5 g sa má
rekonštituovať s 20 ml jedného z nasledujúcich roztokov:
- sterilná voda na injekciu
- injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
Miešajte krúživým pohybom až do rozpustenia. Získaný roztok je číry a
bezfarebný.
Intravenózna injekcia sa má podávať minimálne po dobu 3 – 5 minút.

Intravenózna infúzia:
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 2 g/0,25 g sa má
rekonštituovať s 10 ml jedného z vyššie uvedených roztokov.
Každá injekčná liekovka piperacilínu/tazobactamu 4 g/0.5 g sa má
rekonštituovať s 20 ml jedného z vyššie uvedených roztokov.
Rekonštituovaný roztok sa má ďalej riediť minimálne s 50 ml jedného
z roztokov na rekonštitúciu alebo s 5 % roztokom dextrózy vo vode.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.
Rekonštituovaný roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Roztok sa má použiť len v prípade,
že je číry a neobsahuje častice.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Piperacillin/Tazobactam Mylan 2 g/0,25 g: 15/0593/09-S
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4 g/0,5 g: 15/0594/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80777
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR05 - piperacillinum a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
pteropterinum natricum,trimethoxysilylpropylmethacrylatum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy na ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
9.51 € / 286.50 SK
Úhrada poisťovňou:
9.51 € / 286.50 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:312.79 € ÚP:0.00 € DP:312.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.88 € ÚP:0.00 € DP:10.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.84 € ÚP:0.00 € DP:26.84 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien