Detail:
ARIMIDEX tbl flm 28x1 mg
Názov lieku:
ARIMIDEX
Doplnok názvu:
tbl flm 28x1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Arimidex 1 mg

anastrozol
filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Arimidex a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Arimidex
3. Ako užívať Arimidex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Arimidex
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ARIMIDEX A NA ČO SA POUŽÍVA

Arimidex obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov
nazývaných „inhibítory aromatázy”. Arimidex sa používa na liečbu rakoviny
prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).

Arimidex znižuje hladinu hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa
tvorí vo Vašom tele.
Robí to tak, že vo Vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa
nazýva „aromatáza”.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ARIMIDEX

Neužívajte Arimidex keď:
5. ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Arimidexu (pozri časť 6 „Ďalšie informácie”),
6. ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie”).

Ak sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Arimidex. Ak si nie ste
niečím istá, skôr ako začnete užívať Arimidex, opýtajte sa svojho lekára
alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Arimidexu
Pred liečbou Arimidexom si s Vašim lekárom alebo lekárnikom overte
7. či ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze,
8. či užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifen alebo lieky, ktoré obsahujú
estrogén (pozri časť „Užívanie iných liekov“),
9. ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť Vašich kostí
(osteoporóza),
10. ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami.

Ak si nie ste istá, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, skôr ako
začnete užívať Arimidex, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate
Arimidex.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, ktoré sa
kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Arimidex
môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť
účinok Arimidexu.

Neužívajte Arimidex, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
- Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne
modulátory estrogénových receptorov), napríklad lieky, ktoré obsahujú
tamoxifen. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku
Arimidexu.
- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako hormonálna substitučná
liečba (hormone replacement therapy, HRT).
Ak sa Vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:
11. Liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín,
goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na
liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných
(gynekologických) stavov a neplodnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Arimidex. Ak otehotniete,
prestaňte užívať Arimidex a poraďte sa so svojím lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Arimidex pravdepodobne neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo
používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas
užívania Arimidexu občas pociťovať telesnú slabosť a ospalosť. Ak sa Vám to
stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Arimidexu
Arimidex obsahuje laktózu, čo je typ cukru. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ARIMIDEX

Vždy užívajte Arimidex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
- Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.
- Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.
- Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.
- Nezáleží na tom, či Arimidex užijete pred jedlom, počas jedla
alebo po ňom.

Arimidex užívajte tak dlho, ako Vám povieVáš lekár. Ide o dlhodobú liečbu,
ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.

Použitie u detí
Arimidex sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.

Ak užijete viac Arimidexu, ako máte
Ak užijete viac Arimidexu, ako máte, okamžite kontaktujte lekára.

Ak zabudnete užiť Arimidex
Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Arimidex
Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Arimidex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 osobu z 10)
. Bolesť hlavy.
. Návaly horúčavy.
. Pocit na vracanie (nauzea).
. Kožné vyrážky.
. Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov.
. Zápal kĺbov (artritída).
. Pocit slabosti.
. Úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb zo 100)
. Strata chuti do jedla.
. Zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v
krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch.
. Pocit ospalosti.
. Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých
častiach ruky).
. Hnačka.
. Vracanie.
. Zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje Vaša pečeň.
. Vypadávanie vlasov.
. Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo
jazyka.
. Bolesť kostí.
. Suchosť v pošve.
. Krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak
krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 1 000)
. Zmeny špeciálnch krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje Vaša
pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín).
. Zapál pečene (hepatitída).
. Žihľavka alebo vyrážka.
. Skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec ostane v ohnutej
polohe).

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 10 000)
. Zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere.
. Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej
alebo anafylaktoidnej reakcie).
Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie
kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka
alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 z 10 000 osôb)
. Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe
ako „Stevensov-Johnsonov syndróm”.
. Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý
môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako
angioedém.

Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek zo stavov uvedených vyššie, zavolajte
sanitku alebo ihneď navštívte lekára – budete potrebovať bezodkladnú
lekársku starostlivosť.

Účinky na Vaše kosti
Arimidex znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo Vašom
tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo Vašich kostiach. Kosti môžu byť
menej pevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne
uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Máte
sa s lekárom porozprávať o rizikách a možnostiach liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ARIMIDEX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Tablety uchovávajte na bezpečnom
mieste, kde ich deti nemôžu vidieť ani dosiahnuť na ne. Vaše tablety by im
mohli uškodiť.

Nepoužívajte Arimidex po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na škatuli a
vnútornom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tablety uchovávajte v obale, v ktorom ste ich dostali.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Arimidex obsahuje
Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg
anastrozolu.
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu,
povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 300, oxid titaničitý.

Ako vyzerá Arimidex a obsah balenia
Biela, okrúhla, po oboch stranách vypuklá tableta s logom na jednej strane
a silou na druhej strane.

Jedno balenie obsahuje 28 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Veľká Británia

Výrobca
AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire,
SK10 2NA, Veľká Británia

Miesta uvoľnenia šarže
AstraZeneca UK Ltd
Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire SK10 2NA
Veľká Británia

AstraZeneca
Parc Industriel Pompelle
Chemin de Vrilly
Box 1050
51689 Reims Cedex
Francúzsko

AstraZeneca GmbH
Tinsdaler Weg 183
D-22880 Wedel
Nemecko

Brecon Pharmaceuticals Ltd
Forest Road
Hay-on-Wye
Herefordshire
HR3 5EH
Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Členský štát |Názov |
|Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká |Arimidex |
|republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Grécko, | |
|Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Island,| |
|Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, | |
|Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, | |
|Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Veľká | |
|Británia | |
|Slovinsko |Arimidex 1mg filmsko|
| | |
| |obložene tablete |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU

Arimidex 1 mg
filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Pomocné látky

Každá filmom obalená tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy (pozri
časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biela, okrúhla, bikonvexná tableta s logom na jednej strane a silou na
druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Arimidex je indikovaný na:

. Liečbu pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne
receptory u žien po menopauze.
. Adjuvantnú liečbu včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na
hormonálne receptory u žien po menopauze.
. Adjuvantnú liečbu včasného karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne
receptory u žien po menopauze, ktoré sa počas 2 – 3 rokov liečili
adjuvantným tamoxifenom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka Arimidexu pre dospelé pacientky, vrátane starších
pacientok,s je jedna 1 mg tableta raz denne.

Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby u žien po menopauze so
včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory je 5 rokov.

/Osobitné skupiny pacientov/

/Deti a dospievajúci/
Použitie Arimidexu u detí a dospievajúcich sa pre nedostatočné údaje
o bezpečnosti a účinnosti neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.1).

/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientok s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa zmena
dávky neodporúča. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má
Arimidex podávať opatrne (pozri časť 4.4 a 5.2).

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientok s ľahkým ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť
sa odporúča u pacientok so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie
pečene (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Arimidex sa má užívať perorálne.

4.3 Kontraindikácie

Arimidex je kontraindikovaný:
. U gravidných alebo dojčiacich žien.
. U pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo ktorúkoľvek
z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné

Arimidex sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky,
u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať
biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH
a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia
Arimidexu s analógmi LHRH.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Arimidexu s tamoxifenom alebo
liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický
účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).

Účinok na minerálnu hustotu kostí

Arimidex znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť
zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny
(pozri časť 4.8).

U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota
kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných
intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase
a starostlivo monitorovať. U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie
špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku
minerálov z kostí spôsobenému Arimidexom (pozri časť 4.8).

Poškodenie funkcie pečene

Arimidex sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkým
alebo ťažkým poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže
zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam
so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má Arimidex
podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení
prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.

Poškodenie funkcie obličiek

Arimidex sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkým poškodením
funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkým poškodením
funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s
ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má Arimidex podávať opatrne (pozri
časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Použitie Arimidexu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa
v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť (pozri
časť 5.1).

Arimidex sa nemá používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom
u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii sa
účinnosť ani bezpečnosť nepreukázala (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje
hladiny estradiolu, preto sa Arimidex nesmie používať ako prídavok k liečbe
rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé
údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.

Precitlivenosť na laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 /in vitro/. Klinické štúdie s
fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje
významne metabolizmus fenazónu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je
nepravdepodobné, že by súbežné podanie Arimidexu s inými liekmi viedlo ku
klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.

Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu.
Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil
plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je
známy.

Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna
klinicky významná interakcia u pacientok liečených Arimidexom, ktoré
užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne
klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Arimidexu s tamoxifenom alebo
liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický
účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistujú žiadne údaje o použití Arimidexu u gravidných žien. Štúdie na
zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Arimidex je
kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).

Laktácia

Neexistujú žiadne údaje o použití Arimidexu počas laktácie. Arimidex je
kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).

Ženy v reprodukčnom veku

Účinky Arimidexu na plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Arimidex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri používaní Arimidexu sa však zaznamenala asténia a
somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo
obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií,
štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je
stanovené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich
účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa
zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré
sa liečili adjuvantou liečbou počas piatich rokov (the Arimidex, Tamoxifen,
Alone or in Combination [ATAC] study).

Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a
triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií
sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (? 1/10), časté
(? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé
(? 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa
zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea,
vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.

|Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie |
|Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie |
|Poruchy metabolizmu a |Časté |Anorexia |
|výživy | |Hypercholesterolémia |
|Poruchy nervového systému |Veľmi časté |Bolesť hlavy |
| |Časté |Somnolencia |
| | |Syndróm karpálneho tunela* |
|Poruchy ciev |Veľmi časté |Návaly tepla |
|Poruchy |Veľmi časté |Nauzea |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
| |Časté |Hnačka |
| | |Vracanie |
|Poruchy pečene a žlčových |Časté |Zvýšenie hladín alkalickej |
|ciest | |fosfatázy, alanínaminotransferázy |
| | |a aspartátaminotransferázy |
| |Menej časté |Zvýšenie hladín |
| | |gamaglutamyltransferázy |
| | |a bilirubínu |
| | |Hepatitída |
|Poruchy kože a podkožného |Veľmi časté |Vyrážka |
|tkaniva | | |
| |Časté |Vypadávanie vlasov (alopécia) |
| | |Alergické reakcie |
| |Menej časté |Žihľavka |
| |Zriedkavé |Multiformný erytém |
| | |Anafylaktoidná reakcia |
| | |Kožná vaskulitída (vrátane |
| | |Henochovej-Schönleinovej |
| | |purpury) |
| |Veľmi |Stevensov-Johnsonov syndróm |
| |zriedkavé |Angioedém |
|Poruchy kostrovej a |Veľmi časté |Bolesť/stuhnutosť kĺbov |
|svalovej sústavy a | |Artritída |
|spojivového tkaniva | |Osteoporóza |
| |Časté |Bolesť kostí |
| |Menej časté |Skákavý prst |
|Poruchy reprodukčného |Časté |Suchosť v pošve |
|systému a prsníkov | |Vaginálne krvácanie* |
|Celkové poruchy |Veľmi časté |Asténia |
|a a reakcie v mieste | | |
|podania | | |


* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal
častejšie u pacientok liečených Arimidexom v porovnaní s pacientkami
liečenými tamoxifenom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u
pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto
stavu.
Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova
purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho
predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé”
(? 0,01 % až < 0,1 %).
* Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok
s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode
z hormonálnej liečby na liečbu Arimidexom. Ak krvácanie pretrváva, je
potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie


Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v
štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu,
zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po
ukončení liečby.

|Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti zo štúdie ATAC |
|Nežiaduce udalosti |Arimidex |Tamoxifén |
| |(n = 3 092) |(n = 3 094) |
|Návaly tepla |1 104 (35,7 %) |1 264 (40,9 %) |
|Bolesť/stuhnutosť kĺbov |1 100 (35,6 %) |911 (29,4 %) |
|Poruchy nálady |597 (19,3 %) |554 (17,9 %) |
|Únava/asténia |575 (18,6 %) |544 (17,6 %) |
|Nauzea a vracanie |393 (12,7 %) |384 (12,4 %) |
|Zlomeniny |315 (10,2 %) |209 (6,8 %) |
|Zlomeniny chrbtice, bedra alebo |133 (4,3 %) |91 (2,9 %) |
|zápästia/Collesove zlomeniny | | |
|Zlomeniny zápästia/Collesove zlomeniny |67 (2,2 %) |50 (1,6 %) |
|Zlomeniny chrbtice |43 (1,4 %) |22 (0,7 %) |
|Zlomeniny bedra |28 (0,9 %) |26 (0,8 %) |
|Katarakta |182 (5,9 %) |213 (6,9 %) |
|Vaginálne krvácanie |167 (5,4 %) |317 (10,2 %) |
|Ischemické kardiovaskulárne ochorenie |127 (4,1 %) |104 (3,4 %) |
|Angína pectoris |71 (2,3 %) |51 (1,6 %) |
|Infarkt myokardu |37 (1,2 %) |34 (1,1 %) |
|Porucha koronárnych artérií |25 (0,8 %) |23 (0,7 %) |
|Ischémia myokardu |22 (0,7 %) |14 (0.5 %) |
|Vaginálny výtok |109 (3,5 %) |408 (13,2 %) |
|Akákoľvek venózna trombembolická príhoda|87 (2,8 %) |140 (4,5 %) |
|Hlboké venózne trombembolické príhody |48 (1,6 %) |74 (2,4 %) |
|vrátane pľúcnej embólie | | |
|Ischemické cerebrovaskulárne príhody |62 (2,0 %) |88 (2,8 %) |
|Karcinóm endometria |4 (0,2 %) |13 (0,6 %) |

Po sledovaní s mediánom 68 mesiacov sa pozoroval výskyt fraktúr v skupinách
s Arimidexom 22 na 1 000 pacientorokov a v skupinách s tamoxifenom 15 na
1 000 pacientorokov. Pozorovaný výskyt fraktúr pre Arimidex je podobný
rozmedziu zaznamenanému v populáciách žien po menopauze rovnakého veku.
Výskyt osteoporózy u pacientok liečených Arimidexom bol 10,5 %
a u pacientok liečených tamoxifenom 7,3 %.

Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaný v klinickej štúdii
ATAC u pacientok liečených Arimidexom odráža ochranný účinok tamoxifenu,
špecifický účinok Arimidexu alebo oba.

4.9 Predávkovanie

S náhodným predávkovaním Arimidexom sú iba obmedzené klinické skúsenosti.
V štúdiách na zvieratách anastrozol prejavil nízku akútnu toxicitu. V
klinických štúdiách sa podávali rôzne dávky Arimidexu, zdravým mužom
jednorazová dávka do 60 mg a ženám po menopauze s pokročilým karcinómom
prsníka do 10 mg denne. Tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová
dávka Arimidexu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy sa
nestanovila. Neexistuje žiadne špecifické antidotum proti predávkovaniu,
liečba musí byť symptomatická.

Pri liečbe predávkovania treba zvážiť možnosť, že sa mohli užiť viaceré
lieky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť
prospešná, pretože Arimidex sa veľmi neviaže na proteíny. Indikujú sa
všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych
funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmov, ATC kód: L02BG03

Spôsob účinku a farmakodynamické účinky

Arimidex je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítor aromatázy.
U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androsténdiónu na
estrón prostredníctvom enzýmového komplexu aromatázy v periférnych
tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že
zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu je u žien s karcinómom prsníka
prospešné. Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, že Arimidex v dávke
1 mg denne spôsobil u žien po menopauze viac ako 80 % supresiu estradiolu.

Arimidex nemá žiadnu progestagénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.

Arimidex v dávkach do 10 mg denne nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu
alebo aldosterónu stanovenú pred štandardnou stimuláciou
adrenokortikortikotropného hormónu (ACTH) alebo po nej. Preto nie je
potrebné pridávať kortikoidy.

Klinická účinnosť a bezpečnosť


/Pokročilý karcinóm prsníka//Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka/

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným
usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť
Arimidexu v porovnaní s tamoxifenom ako liečby prvej voľby u žien po
menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka
pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych
receptorov. Celkove bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa
podával 1 mg Arimidexu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifenu raz denne.
Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru,
objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.

Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala,
že Arimidex bol štatisticky významne lepší než tamoxifen v čase do
progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval
spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do
progresie: 11,1 mesiacov pre Arimidex a 5,6 mesiaca pre tamoxifen,
p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pre Arimidex a tamoxifen
podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že Arimidex a tamoxifen mali podobnú
mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky
sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych
koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa
vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom
rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Arimidex sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004
a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka,
u ktorých po liečbe tamoxifenom buď pokročilého alebo včasného karcinómu
prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok
do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg Arimidexu 1 x denne,
alebo 40 mg metestrolacetátu 4 x denne. Primárnymi premennými účinnosti
boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali:
miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera
progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely
medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


/Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na/
/hormonálne receptory/


V rozsiahlej klinickej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po
menopauze s operabilným karcinómom prsníka, liečených počas 5 rokov (pozri
nižšie), mal Arimidex v porovnaní s tamoxifenom štatisticky lepšie výsledky
v prežívaní bez ochorenia. U prospektívne definovanej populácie pozitívnej
na hormonálne receptory bol prínos Arimidexu v prežívaní bez ochorenia
oproti tamoxifenu ešte výraznejší.

|Tabuľka 3 Súhrn koncových ukazovateľov zo štúdie ATAC: analýza po |
|ukonení 5-ročnej liečby |
|Koncové ukazovatele |Počet udalostí (frekvencia) |
|účinnosti | |
| |Celá populácia |Nádor pozitívny na |
| |(Intention-to treat |estrogénové receptory |
| |population) | |
| |Arimidex |Tamoxifen |Arimidex |Tamoxifen |
| |(n = 3 125)|(n = 3 116) |(n = 2 618)|(n = 2 598)|
|Prežívanie bez |575 (18,4) |651 (20,9) |424 (16,2) |497 (19,1) |
|ochoreniaa | | | | |
|Pomer rizík |0,87 |0,83 |
|Obojstranný 95 % CI |0,78 až 0,97 |0,73 až 0,94 |
|Hodnota p |0,0127 |0,0049 |
|Prežívanie bez |500 (16,0) |530 (17,0) |370 (14,1) |394 (15,2) |
|vzdialeného ochoreniab | | | | |
|Pomer rizík |0,94 |0,93 |
|Obojstranný 95 % CI |0,83 až 1,06 |0,80 až 1,07 |
|Hodnota p |0,2850 |0,2838 |
|Čas do návratu |402 (12,9) |498 (16,0) |282 (10,8) |370 (14,2) |
|ochoreniac | | | | |
|Pomer rizík |0,79 |0,74 |
|Obojstranný 95 % CI |0,70 až 0,90 |0,64 až 0,87 |
|Hodnota p |0,0005 |0,0002 |
|Čas do návratu |324 (10,4) |375 (12,0) |226 (8,6) |265 (10,2) |
|vzdialeného ochoreniad | | | | |
|Pomer rizika |0,86 |0,84 |
|Obojstranný 95 % CI |0,74 až 0,99 |0,70 až 1,00 |
|Hodnota p |0,0427 |0,0559 |
|Nový kontralaterálny |35 (1,1) |59 (1,9) |26 (1,0) |54 (2,1) |
|karcinóm prsníka | | | | |
|Pomer šancí |0,59 |0,47 |
|Obojstranný 95 % CI |0,39 až 0,89 |0,30 až 0,76 |
|Hodnota p |0,0131 |0,0018 |
|Celkové prežívaniee |411 (13,2) |420 (13,5) |296 (11,3) |301 (11,6) |
|Pomer rizík |0,97 |0,97 |
|Bilaterálny 95 % CI |0,85 až 1,12 |0,83 až 1,14 |
|Hodnota p |0,7142 |0,7339 |


a Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky prípady návratu ochorenia a je
definované ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového
kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia
alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).
b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt
vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).
c Čas do návratu ochorenia sa definuje ako prvý výskyt loko-
regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu
prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm
prsníka.
d Čas do návratu vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt
návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.
e Počet (%) pacientok, ktoré zomreli.

Kombinácia Arimidexu a tamoxifenu v porovnaní s tamoxifenom nepreukázala
žiadne prínosy v účinnosti u všetkých pacientok, ani u populácie pozitívnej
na hormonálne receptory. Liečba v tejto skupine sa v priebehu štúdie
ukončila.

Po sledovaní s mediánom 10 rokov sa s odstupom času opäť porovnali liečebné
účinky Arimidexu v porovnaní s tamoxifenom. Výsledky boli v súlade
z predchádzajúcimi analýzami.

/Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na/
/hormonálne receptory u pacientok liečených adjuvantným tamoxifenom/

V klinickej štúdii fázy III (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study
Group [ABCSG] 8), ktorej sa zúčastnilo 2 579 žien po menopauze so včasným
karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory, ktoré podstúpili
chirurgický zákrok s rádioterapiou alebo bez nej a zároveň bez chemoterapie
(pozri nižšie), sa po sledovaní s mediánom 24 mesiacov zistilo, že prechod
na liečbu Arimidexom po 2 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifenom spôsobil
štatisticky lepšie výsledky prežívania bez ochorenia v porovnaní s
pacientkami, ktoré pokračovali v liečbe tamoxifenom.

|Tabuľka 4 Súhrn koncových ukazovateľov a výsledkov zo štúdie |
|Koncové ukazovatele |Počet udalostí (frekvencia) |
|účinnosti | |
| |Arimidex |Tamoxifen |
| |(n = 1 297) |(n = 1 282) |
|Prežívanie bez ochorenia |65 (5,0) |93 (7,3) |
|Pomer rizík |0,67 |
|Obojstranný 95 % CI |0,49 až 0,92 |
|Hodnota p |0,014 |
|Čas do návratu akéhokoľvek|36 (2,8) |66 (5,1) |
|ochorenia | | |
|Pomer rizík |0,53 |
|Obojstranný 95 % CI |0,35 až 0,79 |
|Hodnota p |0,002 |
|Čas do návratu vzdialeného|22 (1,7) |41 (3,2) |
|ochorenia | | |
|Pomer rizík |0,52 |
|Obojstranný 95 % CI |0,31 až 0,88 |
|Hodnota p |0,015 |
|Nový kontralaterálny |7 (0,5) |15 (1,2) |
|karcinóm prsníka | | |
|Pomer šancí |0,46 |
|Obojstranný 95 % CI |0,19 až 1,13 |
|Hodnota p |0,090 |
|Celkové prežívanie |43 (3,3) |45 (3,5) |
|Pomer rizík |0,96 |
|Obojstranný 95 % CI |0,63 až 1,46 |
|Hodnota p |0,840 |

Ďalšie dve podobné štúdie (GABG/ARNO 95 a ITA) – do jednej z nich boli
zaradené pacientky po operácii a chemoterapii – a kombinovaná analýza
štúdií ABCSG 8 a GABG/ARNO 95 podporili tieto výsledky.

Bezpečnostný profil Arimidexu v týchto 3 štúdiách bol v súlade so známym
bezpečnostným profilom lieku zisteným u žien po menopauze so včasným
karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory.

/Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)/

V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate
Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka
pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu Arimidexom 1 mg/deň a
zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu
krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom.
Primárnym parametrom účinnosti bola anaýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej
chrbtice pomocou DEXA scanu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik.
Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný Arimidex (n = 42),
pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu
kombináciou Arimidex + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne (n = 77) alebo
kombináciou Arimidex + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým
rizikom sa podávala kombinácia Arimidex + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne
(n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty
lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní východiskovou hodnotou.

12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne
vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo
k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty
lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA scanu) vtedy, ak sa použila
kombinácia Arimidex 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne. Okrem toho
sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným
Arimidexom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky
významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej
premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty
celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.

Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze so
včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu Arimidexom mohlo zvážiť
použitie bifosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.

/Deti a dospievajúci/

Arimidex nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť
v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri
nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili
spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje
o dlhodobých účinkoch liečby Arimidexom u detí a dospievajúcich (pozri tiež
časť 5.3).

Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií
s Arimidexom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí
a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového
hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou,
gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).

/Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu/
V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo
52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 –
36 mesiacov Arimidexom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým
hormónom. Iba 14 pacientov liečených Arimidexom dokončilo 36-mesačnú
liečbu.

V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel
v parametroch súvisiacich s rastom, t. j. v predpovedanej výške dospelých,
výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS)
a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet
liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé
závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s Arimidexom sa v porovnaní
s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej
hustoty kostí.

/Testikulárna toxikóza/
V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo
14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom
predčasnej puberty (pubertas praecox) u mužov, známej tiež ako testikulárna
toxikóza, liečenej kombináciou Arimidex + bikalutamid. Primárnym cieľom
bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného
liečebného režimu. 13 zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú
kombinovanú liečbu (1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch
liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do
štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.

/Štúdie u pacientov s gynekomastiou/
Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do
nej zaradených 80 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane)
s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených Arimidexom
v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov.
Medzi skupinou liečenou 1 mg Arimidexu a skupinou s placebom sa nepozoroval
žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby
znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.

Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním
Arimidexu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej
než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov,
u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní
s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch
prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa
u 56 % (20/36) chlapcov sa pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu
pŕs .

/Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom/
Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia,
v ktorej sa podával Arimidex 28 dievčatám (vo veku 2 až ? 10 rokov) s
McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS).
Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť Arimidexu 1 mg/deň u
pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele
pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy,
veku kostí a rýchlosti rastu. Počas liečby sa nepozorovali štatisticky
významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa
žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme
ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa
nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí
počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým
stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. –
12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. – 12. mesiac).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa
zvyčajne dosiahnu v priebehu 2 hodín po podaní dávky (pri podaní lieku
nalačno). Jedlo trochu znižuje rýchlosť absorpcie, ale nie jej rozsah.
Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas
podávania Arimidexu 1 x denne klinicky významný účinok na rovnovážne
plazmatické koncentrácie. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických
koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia
je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických
parametrov anastrozolu od času alebo dávky.

Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.

Anastrozol sa viaže na plazmatické proteíny iba na 40 %.

Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 –
50 hodín. Anastrozol sa u žien po menopauze do značnej miery metabolizuje,
iba menej ako 10 % dávky sa v priebehu 72 hodín po podaní dávky vylučuje
močom v nezmenenej forme. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-
dealkylácie, hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa vylučujú hlavne
močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

Zdanlivý kírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov
so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých jedincov
(štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov
s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u
normálnych jedincov v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu
pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov
s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií
anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.

Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii
1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR
< 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa
eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu
pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s
poškodením funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií
anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. U
pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má Arimidex podávať
opatrne (pozri časť 4.2 a 4.4).

Deti a dospievajúci

U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo
vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom
približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov),
v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia.
Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti lieku

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho
potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre
ľudí.

Akútna toxicita

V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach.
V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna
dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri
intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej
toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako
45 mg/kg/deň.

Chronická toxicita

V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých
dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch
a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili,
ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných
dávkach (psy 3 mg/kg/deň, potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď
s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou
indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo
degeneratívne zmeny.

Mutagenita

Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani
klastogén.

Reprodukčná toxicita

V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov
podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené
priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (±
90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco
ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l.
Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky
parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.

Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke
1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast
predimplantačných stát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky
relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky
súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od vysadenia zlúčeniny
úplne vymizli.

Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do
1,0 a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa
pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli
s farmakológiou zlúčeniny.

Prežívanie mláďat potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke
0,02 mg/kg/deň a viac (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo
oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na
pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo
reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s
podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.

Karcinogenita

V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u potkanov sa zvýšenie výskytu
novotvarov pečene, strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej
žľazy u samcov pozorovalo iba pri podávaní vysokých dávok (25 mg/kg/deň).
Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100-krát vyššiu
expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach
u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky
významné.

V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u myší sa pozorovala indukcia
benígnych nádorov ovárií a poruchy vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov
(menší počet histiocytových sarkómov u samíc a viacero prípadov úhynu v
dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície
aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené
anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Povidón
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Magnéziumstearát
Hypromelóza
Makrogol 300
Oxid titaničitý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Jedno balenie obsahuje 28 filmom obalených tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0502/97-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

4.11.1997

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

FEBRUÁR 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76468
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG03 - anastrozolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
antigenum tegiminis hepatitidis b
Výrobca lieku:
AstraZeneca AB, Sodertälje, SVEDSKO, www.astrazeneca.sk
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii, b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi, c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky, d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
76.76 € / 2312.47 SK
Úhrada poisťovňou:
25.82 € / 777.85 SK
Doplatok pacienta:
50.94 € / 1534.62 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.16 € ÚP:0.00 € DP:52.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:82.89 € ÚP:0.00 € DP:82.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.18 € ÚP:9.52 € DP:41.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.51 € ÚP:0.00 € DP:78.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.46 € ÚP:23.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.80 € ÚP:9.52 € DP:16.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.35 € ÚP:90.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.76 € ÚP:25.82 € DP:50.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.38 € ÚP:0.00 € DP:9.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien