Detail:
Zenbrest 1 mg tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
Zenbrest 1 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2011/01818-
ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Zenbrest 1 mg
filmom obalené tablety
anastrozol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zenbrest 1 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Zenbrest 1 mg
3. Ako užívať Zenbrest 1 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zenbrest 1 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ZENBREST 1 MG A NA ČO SA POUžÍVA

Názov tohto lieku je Zenbrest 1 mg filmom obalené tablety (ďalej v tejto
písomnej informácii pre používateľov uvádzaný ako Zenbrest 1 mg).

Zenbrest 1 mg patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory aromatázy. To
znamená, že pôsobí proti účinku enzýmu nazývaného aromatáza, ktorý reguluje
hladinu niektorých ženských pohlavných hormónov, akými sú estrogény.

Zenbrest 1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien, ktoré sú po
menopauze (prechode).


2. SKÔR AKO UžIJETE ZENBREST 1 MG

Neužívajte Zenbrest 1 mg
- keď ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Zenbrestu 1 mg (pozri časť 2, Dôležité informácie
o niektorých zložkách Zenbrestu 1 mg a časť 6, Čo Zenbrest 1 mg
obsahuje)
- keď u Vás ešte nenastala menopauza
- keď ste tehotná
- keď dojčíte
- keď máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu pečene
- keď máte závažnú poruchu obličiek
- keď užívate tamoxifén (pozrite si časť 2 „Užívanie iných liekov“)
- keď užívate lieky ktoré obsahujú estrogén, napríklad hormonálna
substitučná terapia (pozrite si časť 2 „Užívanie iných liekov“).

Buďte zvlášť opatrná a poraďte sa so svojím lekárom pred tým, než začnete
užívať
Zenbrest 1 mg.
Liek Zenbrest 1 mg nie je určený pre ženy pred menopauzou alebo deti.
Skontrolujte, či niektoré z nižšie uvedených upozornení sa na Vás vzťahuje,
alebo sa vzťahovalo na Vás v minulosti.

Bezodkladne sa poraďte so svojím lekárom:
• Ak si nie ste istá, či ste už prešli alebo ešte neprešli menopauzou.
Váš lekár má v tomto prípade skontrolovať Vaše hormonálne hladiny
• Ak trpíte alebo ak ste niekedy trpeli akýmkoľvek stavom, ktorý
ovplyvňuje pevnosť kostí. Anastrozol, liečivo lieku Zenbrest 1 mg,
znižuje hladinu ženských hormónov, a to môže viesť k úbytku minerálov
obsiahnutých v kostiach, čo môže oslabiť ich pevnosť s možným zvýšením
rizika vzniku zlomenín. Možno budete musieť počas liečby podstúpiť
vyšetrenia na zistenie hustoty kostí. Váš lekár Vám môže predpísať liek
na prevenciu (zabránenie vzniku) alebo liečbu úbytku kostnej hmoty.
• Ak užívate analógy LHRH (lieky, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny
prsníka, niektorých gynekologických problémov alebo neplodnosti ako
goserelin). Neuskutočnili sa žiadne štúdie skúmajúce použitie
kombinácie analógov LHRH a anastrozolu. Z tohto dôvodu by sa nemal
Zenbrest 1 mg používať v kombinácii s analógmi LHRH.
Užívanie iných liekov

Iné lieky môžu byť ovplyvnené anastrozolom, liečivom lieku Zenbrest 1 mg
a tiež môžu ovplyvňovať účinok anastrozolu.
Anastrozol sa môže vzájomne ovplyvňovať s
tamoxifénom (ďalší liek používaný proti rakovine prsníka),
liekmi ktoré obsahujú estrogén, napríklad hormonálna substitučná
terapia.

Tieto lieky znižujú účinok Zenbrestu 1 mg. Tieto lieky nesmiete užívať
v kombinácii so Zenbrestom 1 mg (pozrite si časť 2 „Neužívajte Zenbrest 1
mg“):

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Zenbrestu 1 mg s jedlom a nápojmiJedlo a nápoje nemajú vplyv na
účinok Zenbrestu 1 mg.

Tehotenstvo a dojčenie
Zenbrest 1 mg sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia. Kontaktujte
ihneď svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná.

Zenbrest 1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka len u post-
menopauzálnych žien (pozrite si časť 1, Čo je Zenbrest 1 mg a na čo sa
používa, a časť 2, Neužívajte Zenbrest 1 mg ).

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Zenbrest 1 mg nepriaznivo ovplyvnil Vašu
schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Akokoľvek, ak by
ste sa však občas cítili unavená alebo ospalá, v takom prípade by ste
nemali viesť vozidlo ani používať žiadne nástroje alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zenbrestu 1 mg
Zenbrest 1 mg tablety obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, ako je laktóza, skontaktujte sa so
svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


3. AKO UžÍVAť ZENBREST 1 MG

Vždy užívajte Zenbrest 1 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si nie ste istá. Tento liek bol
predpísaný Vám.
Snažte sa užiť tabletu v rovnakom čase každý deň.
Tabletu prehltnite celú a zapite vodou.

Zvyčajná dávka je jedna tableta (1 mg anastrozolu) užívaná jedenkrát denne.
Úprava dávkovania nie je nutná u starších pacientov alebo u pacientov s
miernym ochorením pečene alebo mierne až stredne závažnými problémami s
obličkami.

Ak užijete viac Zenbrestu 1 mg, ako máte
Ak ste užili viac Zenbrestu 1 mg ako ste mali, ihneď sa obráťte na svojho
lekára, alebo na oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice. Vezmite si so
sebou všetky zvyšné tablety, aby lekári vedeli, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Zenbrest 1 mg
Nezdvojujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Preskočte vynechanú dávku a v obvyklom čase užite ďalšiu tabletu.

Ak prestanete užívať Zenbrest 1 mg
Neprestávajte užívať Vaše tablety, dokonca ani vtedy, ak sa cítite lepšie,
pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Váš lekár Vám poradí, ako dlho by ste
mali pokračovať v užívaní tabliet. Možno ich budete musieť brať až 5 rokov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Zenbrest 1 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Zenbrest 1 mg a vyhľadajte ihneď lekára alebo choďte do
nemocnice, ak:
. Vám opuchnú ruky, nohy, členky, tvár, pery, jazyk alebo hrdlo, čo môže
spôsobovať ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní. Môžete tiež
postrehnúť svrbenie, vyrážku alebo žihľavku (urtikária). Môže to
znamenať, že máte alergickú reakciu na Zenbrest 1 mg. Tento vedľajší
účinok je zriedkavý a postihuje menej ako 1 z 1000 osôb.
. sa Vám tvoria pľuzgiere alebo sa olupuje koža okolo pier, očí, úst,
nosa a pohlavných orgánov, máte príznaky podobné chrípke a horúčku.
Môže sa jednať o stav známy ako Stevens-Johnsonov syndróm. Frekvencia
tohto vedľajšieho účinku nie je známa.

Povedzte svojmu lekárovi ihneď ako je to len možné, ak:
. Vám zožltla koža alebo oči, máte tmavo sfarbený moč, stratu chuti do
jedla a celkový pocit nepohody alebo je Vám zle. Mohol by to byť
problém s pečeňou ako je žĺtačka alebo hepatitída (zápal pečene).
Tento vedľajší účinok je menej častý a postihuje menej ako 1 zo 100
ľudí.

Ak sa Vám to stane, navštívte ihneď lekára - môžete potrebovať lekárske
vyšetrenia alebo liečbu.

Iné možné vedľajšie účinky (zvyčajne nie vážne):
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):
. návaly horúčavy,
. pocit slabosti,
. bolesť alebo stuhnutosť kĺbov,
. kožné vyrážky (môžu zahŕňať typ vyrážky zvanej "žihľavka"),
. pocit nevoľnosti (nauzea - nutkanie na vracanie),
. bolesť hlavy.

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)
. sucho v pošve,
. krvácanie z pošvy (zvyčajne v niekoľkých prvých týždňoch liečby - ak
krvácanie pokračuje, oznámte to svojmu lekárovi),
. rednutie vlasov (strata vlasov),
. hnačka,
. strata chuti do jedla,
. zvýšené alebo vysoké hladiny látky tukovej povahy známej ako
cholesterol vo Vašej krvi. To by bolo viditeľné v krvnom teste,
. nevoľnosť (vracanie),
. pocit ospalosti,
. syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v
niektorých častiach ruky),
. zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú ako dobre pracuje Vaša pečeň.

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
. Skákavý prst (stav, pri ktorom niektorý z prstov alebo palec zostane v
ohnutej polohe).

Účinky na Vaše kosti
Anastrozol – liečivo Zenbrestu 1 mg, znižuje množstvo hormónu nazývaného
estrogén, prítomného vo Vašom tele. Toto môže znížiť obsah minerálov vo
Vašich kostiach. Vaše kosti môžu byť menej pevné, následkom čoho sa môže
zvýšiť riziko vzniku zlomenín. Váš lekár bude zohľadňovať tieto riziká v
zmysle odporúčaní na liečbu zdravia kostí u žien, ktoré prešli menopauzou.
Mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom o rizikách a možnostiach
liečby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť ZENBREST 1 MG

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Zenbrest 1 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za
„EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú
rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte
sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Nelikvidujte lieky splachovaním do toalety alebo drezu alebo vyhodením s
obvyklým domácim odpadom. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Zenbrest 1 mg obsahuje
• Liečivo je anastrozol. Jedna tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

• Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, sodná soľ
karboxymetylškrobu, povidón (E1201), magnéziumstearát (E572).
Obalová vrstva tablety obsahuje: makrogol, hypromelózu (E464), oxid
titaničitý (E171).


Ako vyzerá Zenbrest 1 mg a obsah balenia
Zenbrest 1 mg sú biele filmom obalené okrúhle bikonvexné tablety, s
označením „ANA” a „1“ na jednej strane.
Zenbrest 1 mg je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 10, 14, 20,
28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 filmom obalených tabliet
a v nemocničných baleniach obsahujúcich 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500
tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Výrobca
Synthon Hispania S.L., 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko
Synthon BV, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Holandsko |Anastrozol Winthrop 1 mg, filmomhulde tabletten |
|Španielsko|Anastrozol Zentiva 1 mg comprimidos recubiertos con |
| |pelicula EFG |
|Maďarsko |Anastrozol Winthrop |
|Taliansko |Anastrozolo Zentiva 1mg compresse rivestite con film |
|Nemecko |Anastrozol Winthrop 1 mg filmtabletten |
|Francúzsko|Anastrozole Zentiva 1 mg comprimé pelliculé |
|Bulharsko |Zenbrest 1 mg |
| |????????? ???????? |
|Česká |Zenbrest 1 mg |
|republika |potahované tablety |
|Estónsko |Zenbrest 1 mg |
|Lotyšsko |Zenbrest 1 mg |
| |apvalkot?s tabletes |
|Poľsko |Zenbrest |
|Slovenská |Zenbrest 1 mg |
|republika |filmom obalené tablety |Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2010/3224-
ZME
Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2010/3769-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Zenbrest 1 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Pomocná látka: každá tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „ANA” a „1“
na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba pokročilého karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien.

Účinnosť sa preukázala u pacientok s negativitou estrogénových receptorov,
len ak dosiahli pozitívnu klinickú odpoveď na predchádzajúcu liečbu
tamoxifenom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelé pacientky vrátane starších pacientok
Jedna tableta (1 mg) užívaná perorálne jedenkrát denne.

Deti
Použitie Zenbrestu 1 mg u detí sa neodporúča vzhľadom na nedostatočné údaje
o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.1).
.

Porucha funkcie obličiek
U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie
je odporúčaná zmena dávky.

Porucha funkcie pečene
U pacientok s miernou poruchou funkcie pečene nie je odporúčaná zmena
dávky.


4.3 Kontraindikácie

Zenbrest 1 mg je kontraindikovaný:
- u premenopauzálnych žien.
- u gravidných alebo dojčiacich žien
- u pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod
20 ml/min)
- u pacientok so stredne ťažkým alebo ťažkým ochorením pečene
- u pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Lieky obsahujúce estrogény sa nemajú podávať súbežne s anastrozolom,
pretože by negovali jeho farmakologický účinok.
Pri súbežnej liečbe tamoxifénom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zenbrest 1 mg sa neodporúča používať u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť
anastrozolu sa v tejto skupine pacientov nepreukázala (pozri časť 5.1).

Zenbrest 1 mg sa nemá podávať chlapcom s deficienciou rastových hormónov
ako doplnková liečba
k liečbe rastovým hormónom. V pilotnom klinickom skúšaní nebola preukázaná
účinnosť anastrozolu a bezpečnosť nebola stanovená (pozri časť 5.1). Keďže
anastrozol znižuje hladiny estradiolu, nesmie sa použiť u dievčat s
deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom.
Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a mladistvých nie sú dostupné.

Menopauza sa má potvrdiť biochemicky u každej pacientky, u ktorej existujú
pochybnosti o hormonálnom stave.

Nie sú k dispozícii údaje podporujúce bezpečnosť použitia anastrozolu
u pacientok so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene, alebo
u pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod
20 ml/min).

U žien s osteoporózou alebo s rizikom vzniku osteoporózy sa má na začiatku
liečby a potom v pravidelných intervaloch formálne vyšetriť denzita
kostných minerálov pomocou denzitometrického vyšetrenia, napr. DEXA.
V prípade potreby sa má začať liečba alebo profylaxia osteoporózy spojená
s dôkladným monitorovaním.

Nie sú k dispozícii údaje o súbežnom použití anastrozolu a analógov LHRH.
Táto kombinácia sa nemá používať mimo klinických štúdií.

Keďže anastrozolt znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, môže spôsobiť
zníženie denzity kostných minerálov s možným následným zvýšením rizika
vzniku fraktúry. Malo by sa zvážiť použitie bisfosfonátov, ktoré môže
zastaviť ďalší úbytok kostných minerálov spôsobených anastrozolom u žien po
menopauze.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Klinické interakčné štúdie s antipyrínom a cimetidínom naznačujú, že je
nepravdepodobné, že by pri súbežné podávanie anastrozolu s inými liekmi
vyvolávalo klinicky významné interakcie sprostredkovaným cytochrómom P450.

Posúdenie údajov databázy bezpečnosti z klinických skúšaní neodhalilo u
pacientov liečených anastrozolom, ktorí dostávali aj iné bežne predpisované
lieky, žiadne klinicky významné interakcie.
Neobjavili sa žiadne klinicky významné interakcie s bisfosfonátmi (pozri
časť 5.1).

Lieky s obsahom estrogénov sa nesmú súčasne podávať s anastrozolom, pretože
estrogény by mohli potláčať jeho farmakologický účinok.

Tamoxifén sa nemá podávať súbežne s anastrozolom, pretože môže znížiť jeho
farmakologický účinok (pozri časť 4.3).

4.6 Gravidita a laktácia

Zenbrest 1 mg je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, že Zenbrest 1 mg naruší schopnosť pacientok viesť
vozidlo a obsluhovať stroje. Keďže však pri jeho podávaní bola hlásená
telesná slabosť a ospalosť, počas pretrvávania takýchto príznakov je pri
vedení vozidla alebo obsluhe strojov potrebná zvýšená opatrnosť.

8. Nežiaduce účinky

Ak nie je uvedené inak, boli vypočítané nasledovné kategórie frekvencií
výskytu nežiaducich účinkov,
ktoré boli hlásené v rozsiahlej štúdii fázy III uskutočnenej u 9366
pstmenopauzálnych žien s operabilným karcinómom prsníka liečených počas 5
rokov (ATAC štúdia).


|Trieda |Frekvencia |Nežiaduce reakcia |
|Orgánových | | |
|systémov | | |
|Poruchy |Časté |anorexia, väčšinou miernej |
|metabolizmu a |(? 1/100 až <1/10) |intenzity |
|výživy | |hypercholesterolémia, väčšinou |
| | |miernej alebo strednej intenzity|
|Poruchy |Veľmi časté |Bolesť hlavy, väčšinou miernej |
|nervového |(? 1/10) |alebo strednej intenzity |
|systému | | |
| |Časté |Somnolencia, väčšinou miernej |
| |(? 1/100 až <1/10) |alebo strednej intenzity |
| | |Syndróm karpálneho tunela |
|Poruchy ciev |Veľmi časté |Návaly tepla, väčšinou miernej |
| |(? 1/10) |alebo strednej intenzity |
|Poruchy |Veľmi časté |Nauzea, väčšinou miernej alebo |
|gastrointestinál|(? 1/10) |strednej intenzity |
|neho traktu | | |
| |Časté |Hnačka, väčšinou miernej alebo |
| |(? 1/100 až <1/10) |strednej intenzity |
| | |Vracanie, väčšinou miernej alebo|
| | |strednej intenzity |
|Poruchy pečene a|Časté |Zvýšenie alkalickej fosfatázy, |
|žlčových ciest |(? 1/100 až <1/10) |alanínaminotransferázy a |
| | |aspartátaminotransferázy |
| |Menej časté |Zvýšenie |
| |(? 1/1000 až ? 1/100) |gama-glutamyltransferázy a |
| | |bilirubínu |
| | |Hepatitída |
|Poruchy kože a |Veľmi časté |Vyrážka, väčšinou miernej alebo |
|podkožného |(? 1/10) |strednej intenzity |
|tkaniva | | |
| |Časté |Vypadávanie vlasov (alopécia), |
| |(? 1/100 až <1/10) |väčšinou miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| | |Alergické reakcie |
| |Menej časté |Urtikária |
| |(? 1/1000 až ? 1/100) | |
| |Zriedkavé |Multiformný erytém |
| |(? 1/10000 až ? |Anafylaktoidné reakcie |
| |1/1000) | |
| |Neznáme |Stevens-Johnsonov syndróm |
| | |Angioedém |
|Poruchy |Veľmi časté |Bolest kĺbov/stuhnutosť, |
|kostrovej a |(? 1/10) |väčšinou miernej alebo strednej |
|svalovej sústavy| |intenzity |
|a spojivového | | |
|tkaniva | | |
| |Časté |Bolesť kostí |
| |(? 1/100 až <1/10) | |
| |Menej časté |Skákavý prst |
| |(? 1/1000 až ? 1/100) | |
|Poruchy |Časté |Sucho v pošve, väčšinou miernej |
|reprodukčného |(? 1/100 až <1/10) |alebo strednej intenzity |
|systému a | |Vaginálne krvácanie, väčšinou |
|prsníkov | |miernej alebo strednej intenzity|
| | |* |
|Celkové poruchy |Veľmi časté |Asténia, väčšinou miernej alebo |
|a reakcie v |(? 1/10) |strednej intenzity |
|mieste podania | | |


*Vaginálne krvácanie bolo hlásené menej často, hlavne u pacientok
s pokročilým karcinóm prsníka počas niekoľkých prvých týždňov po zmene zo
zavedenej hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie
pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.
Nedá sa stanoviť z dostupných údajov.
Keďže anastrozol znižuje hladinu cirkulujúceho estrogénu, môže spôsobiť
zníženie minerálnej denzity kostí, a tým zvýšiť u niektorých pacientok
riziko vzniku zlomeniny (pozri časť 4.4).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o frekvencii vybraných nežiaducich
účinkov, ktoré sa vyskytli v rámci klinického skúšania ATAC bez ohľadu na
kauzalitu, zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie a
až do 14 dní po ukončení liečby.


|Nežiaduci účinok |anastrozol |tamoxifén |
| |(N=3092) |(N=3094) |
|Návaly tepla |1104 (35,7 %) |1264 (40,9 %) |
|Bolesť kĺbov/stuhnutosť |1100 (35,6 %) |911 (29,4 %) |
|Poruchy nálady |597 (19,3 %) |554 (17,9 %) |
|Únava/asténia |575 (18,6 %) |544 (17,6 %) |
|Nevoľnosť a vracanie |393 (12,7 %) |384 (12,4 %) |
|Zlomeniny |315 (10,2 %) |209 (6,8 %) |
|Zlomeniny chrbtice, bedrových |133 (4,3 %) |91 (2,9 %) |
|kĺbov alebo zápästia / | | |
|Collesova fraktúra | | |
| Zlomeniny |67 (2,2 %) |50 (1,6 %) |
|zápästia/Collesova fraktúra | | |
| Zlomeniny chrbtice |43 (1,4 %) |22 (0,7 %) |
| Zlomeniny bedrových |28 (0,9 %) |26 (0,8 %) |
|kĺbov | | |
|Katarakta |182 (5,9 %) |213 (6,9 %) |
|Vaginálne krvácanie |167 (5,4 %) |317 (10,2 %) |
|Ischemické kardiovaskulárne |127 (4,1 %) |104 (3,4 %) |
|ochorenie* | | |
| Angina pectoris |71 (2,3 %) |51 (1,6 %) |
| Infarkt myokardu |37 (1,2 %) |34 (1,1 %) |
| Ochorenie koronárnych |25 (0,8 %) |23 (0,7 %) |
|artérií | | |
| Ischémia myokardu |22 (0,7 %) |14 (0,5 %) |
|Vaginálny výtok |109 (3,5 %) |408 (13,2 %) |
|Akákoľvek venózna |87 (2,8 %) |140 (4,5 %) |
|trombo-embolická príhoda | | |
|Hlboké venózne |48 (1,6 %) |74 (2,4 %) |
|trombo-embolické | | |
|príhody vrátane pľúcnej | | |
|embólie | | |
|Ischemické cerebrovaskulárne |62 (2,0 %) |88 (2,8 %) |
|príhody | | |
|Karcinóm endometria |4 (0,2 %) |13 (0,6 %) |

Výskyt fraktúr bol 22 na 1000 pacientorokov pre anastrozol a 15 na 1000
pacientorokov pre tamoxifén po sledovaní o priemernej dĺžke 68 mesiacov.
Pozorovaný výskyt fraktúr pri liečbe anastrozolom je podobný rozmedziu
hlásenému u postmenopauzálnej populácie porovnateľného veku. Nebolo
stanovené, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaných v klinickom skúšaní
ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifénu,
špecifický účinok anastrozolu alebo obe možnosti.

Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 %
a u pacientok liečených tamoxifénom 7,3 %.


4.9 Predávkovanie

S náhodným predávkovaním anastrozolom sú len obmedzené klinické skúsenosti.

V štúdiách na zvieratách sa preukázala nízka akútna toxicita anastrozolu.

Uskutočnili sa klinické štúdie s rôznymi dávkami anastrozolu, pričom
zdravým mužským dobrovoľníkom bola podaná jednorazová dávka do 60 mg
a postmenopauzálnym ženám s pokročilým karcinómom prsníka bola podávaná
dávka do 10 mg denne; tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka
anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce príznaky, nebola
stanovená. Pri predávkovaní neexistuje žiadne špecifické antidotum, liečba
musí byť symptomatická

Pri liečbe predávkovania sa do úvahy musí vziať možnosť súbežného požitia
viacerých liekov. Ak je pacient pri vedomí, je vhodné vyvolať vracanie.

Prospešná môže byť dialýza, pretože väzba anastrozolu na proteíny nie je
silná. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého
monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina enzýmové inhibítory,
ATC kód: L02B G03

Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítor aromatázy.
U postmenopauzálnych žien sa estradiol tvorí primárne premenou
androstendiónu na estrón prostredníctvom enzýmového komplexu aromatázy,
nachádzajúceho sa v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na
estradiol. Dokázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu má
u žien s karcinómom prsníka priaznivý účinok. Použitím vysoko citlivej
metódy sa zistilo, že podávanie anastrozolu v 1 mg dennej dávke viedlo
u postmenopauzálnych žien k viac ako 80 % supresii tvorby estradiolu.

Anastrozol nevykazuje žiadnu progestagénnu, androgénnu ani estrogénnu
aktivitu.

Denné dávky anastrozolu do 10 mg nemali žiaden vplyv na sekréciu kortizolu
alebo aldosterónu, ktorých hladiny sa merali pred alebo po štandardnom ACTH
stimulačnom teste. Preto nie je potrebná suplementácia kortikoidmi.

Pediatria
Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí . Účinnosť v skúmaných
populáciách detí nebola stanovená (pozri nižšie). Počet liečených detí bol
príliš obmedzený na to, aby bolo možné vyvodiť spoľahlivé závery týkajúce
sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o potenciálnych dlhodobých
účinkoch liečby anastrozolom u detí (pozri tiež časť 5.3).

Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií
s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí
nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth
hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou
a McCuneovým-Albrightovým syndrómom.

Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu
V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo
52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 –
36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým
hormónom. Iba 14 jedincov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú
liečbu.
Po 3 rokoch sa zistilo, že anastrozol štatisticky signifikantne spomaľuje
zrenie kostí u pubertálnych chlapcov liečených rastovým hormónom. Nebol
zistený štatisticky významný rozdiel v rastových parametroch predpokladanej
výšky v dospelosti, výšky, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation
score, SDS) a rýchlosti rastu v porovnaní s placebom. Údaje o konečnej
výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený
na to, aby bolo možné vyvodiť spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti,
bola zaznamenaná vyššia frekvencia zlomenín a trend k zníženej minerálnej
denzite kostí v skupine liečenej anastrozolom v porovnaní s placebom.

Testikulárna toxikóza
V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo
14 chlapcov (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnou, na mužské pohlavie
viazanou predčasnou pubertou (pubertas praecox), známej tiež ako
testikulárna toxikóza, ktorí boli liečení kombináciou anastrozolu
a bikalutamidu. Primárnym cieľovým parametrom bolo hodnotenie účinnosti
a bezpečnosti tohto kombinovaného liečebného režimu po dobu 12 mesiacov.
Trinásť zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu
(1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Nezistil sa žiadny významný rozdiel
v rýchlosti rastu po 12 mesačnej liečbe v porovnaní s rýchlosťou rastu
počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie.

Štúdie u pacientov s gynekomastiou
Klinická štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická
štúdia a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 –
18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov,
liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne po dobu až
6 mesiacov. Medzi skupinou liečenou anastrozolom 1 mg a skupinou
dostávajúcou placebo sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte
pacientov, ktorí mali po 6 mesiacoch liečby 50% alebo väčšie zníženie
celkového objemu pŕs.

Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním
1 mg anastrozolu denne 36 pubertálnym chlapcom s gynekomastiou trvajúcou
menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľovými parametrami boli stanovenie
podielu pacientov s aspoň 50% poklesom vypočítaného objemu gynekomastie
oboch prsníkov v porovnaní s východiskovou hodnotou medzi dňom 1 a po 6
mesiacoch liečby; znášanlivosť liečby pacientom a bezpečnosť .
V tejto štúdii bola vybraná farmakodynamická podskupina 25 chlapcov za
účelom posúdenia potenciálnych prínosov anastrozolu. Bol zaznamenaný pokles
celkového objemu pŕs o 50% alebo viac po 6 mesiacoch u 55,6% (merané
ultrazvukom) a 77,8% (merané kaliperom) chlapcov (len údaje založené na
pozorovaní, neboli vykonané žiadne štatistické analýzy týchto výsledkov).

Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom
Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia,
v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ? 10 rokov) s
McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť
bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť
študijnej liečby bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené
kritériá týkajúce sa vaginálneho krvácania, veku kostí a rýchlosti rastu.
Počas liečby sa nepozorovala štatisticky významná zmena vo frekvencii dní
vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny
v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme
uteru. Nebola pozorovaná žiadna štatisticky významná zmena v stupni
zvýšenia veku kostí počas liečby v porovnaní s východiskovým stavom.
Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa významne znížila (p < 0,05) pri porovnaní pred
liečbou a po liečbe (0. – 12. mesiacov), a pred liečbou a počas druhých 6
mesiacov liečby (7. až 12. mesiac).
Z pacientok, ktoré mali na začiatku vaginálne krvácanie, u 28% došlo pri
liečbe k viac než 50% poklesu frekvencie krvácania, u 40% došlo
k pozastaveniu na dobu viac ako 6 mesiacov a u 12% došlo k pozastaveniu na
obdobie viac ako 12 mesiacov.
Celkové hodnotenie nežiaducich účinkov u detí mladších ako 18 rokov
nevyvolalo žiadne znepokojenie týkajúce sa bezpečnosti alebo znášanlivosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika anastrozolu u postmenopauzálnych žien nezávisí od veku.

Farmakokinetika sa u detí neskúmala.

Absorpcia
Anastrozol sa rýchlo absorbuje a maximálne plazmatické koncentrácie sa
zvyčajne dosiahnu do dvoch hodín po podaní dávky (po podaní nalačno).
Jedlo mierne spomaľuje rýchlosť absorpcie, neznižuje však rozsah absorpcie.
Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala klinicky
významný vplyv na rovnovážne plazmatické koncentrácie počas podávania
tabliet Zenbrest 1 mg jedenkrát denne. Približne 90 až 95 % rovnovážných
plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných
dávok. Nie je k dispozícii dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov
anastrozolu od času podania alebo od veľkosti dávky.

Distribúcia
Anastrozol je len zo 40 % naviazaný na plazmatické bielkoviny.

Biotransformácia
Anastrozol sa u postmenopauzálnych žien metabolizuje v rozsiahlej miere,
pričom menej ako 10 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom do 72 hodín
po podaní dávky. Anastrozol sa metabolizuje N-dealkyláciou, hydroxyláciou
a glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú prevažne močom. Triazol, hlavný
metabolit anastrozolu v plazme, neinhibuje aromatázu.

Eliminácia
Anastrozol sa vylučuje pomaly a polčas eliminácie z plazmy je 40 až 50
hodín.
U dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene alebo s poruchou funkcie
obličiek bol zdanlivý perorálny klírens anastrozolu v rozmedzí pozorovanom
u zdravých dobrovoľníkov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna
dávka anastrozolu po perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a po
intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii na akútnu
toxicitu po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako
45 mg/kg/deň.

Chronická toxicita
Štúdie na toxicitu po viacnásobnom podaní sa vykonali na potkanoch a psoch.
V toxikologických štúdiách sa nestanovili koncentrácie anastrozolu, ktoré
by nemali žiaden toxický účinok, ale účinky, ktoré sa pozorovali pri
podávaní nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávok (pes 3 mg/kg/deň, potkan 5
mg/kg/deň) súviseli buď s farmakologickými alebo enzým indukujúcimi
vlastnosťami anastrozolu a neboli sprevádzané významnými toxickými alebo
degeneratívnymi zmenami.

Mutagenita
Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén
ani klastogén.

Reprodukčná toxicita
V štúdii fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana podávala perorálna
dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody počas 10 týždňov. Zistené
priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (±
90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco
ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Toto
zníženie bolo prechodné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky
parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.

Perorálne podávanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke
1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast
predimplantačných strát. Tieto účinky sa vyskytli pri klinicky významných
dávkach. Nie je možné vylúčiť účinok na človeka. Tieto účinky súviseli
s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od jej vysadenia úplne vymizli.

Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do
1,0 mg/kg/deň a do 0,2 mg/kg/deň nemalo teratogénne účinky. Účinky, ktoré
boli pozorované (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov)
súviseli s farmakologickým účinkom látky.

Prežívanie mláďat potkanov, ktoré dostávali anastrozol v dávke
0,02 mg/kg/deň a viac (od 17.dňa gravidity do 22.dňa po pôrode), bolo
znížené. Tieto účinky súviseli s farmakologickým pôsobením anastrozolu na
pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo
reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s
podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.

Karcinogenita
Výsledky dvojročnej štúdie onkogenity u potkanov ukázali zvýšený výskyt
nádorov pečene a strómových polypov maternice u samíc, a adenómov štítnej
žľazy u samcov len po podávaní vysokej dávky (25 mg/kg/deň).Tieto zmeny sa
vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100-násobne vyššiu expozíciu v
porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre
pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.

Výsledky dvojročnej štúdie onkogenity uskutočnenej na myšiach preukázali
vznik benígnych nádorov vaječníkov a odchýlky vo výskyte lymforetikulárnych
novotvarov (nižší počet histiocytových sarkómov u samíc a vyšší počet úmrtí
v dôsledku tvorby lymfómov). Tieto nálezy sa považujú za druhovo špecifické
prejavy inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky
liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Povidón (K31) (E1201)
Magnéziumstearát (E572)

Obal tablety:
Makrogol 400
Hypromelóza (E464)
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

5. Druh obalu a obsah balenia

Kartónové škatuľky obsahujúce PVC//PE/PVDC/Al blistre s
10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabletami
a nemocničné balenie obsahujúce PVC//PE/PVDC/Al blistre s 28, 50, 84, 98,
300, alebo 500 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k.s. Praha, Česká republika,

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0444/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20784
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG03 - anastrozolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii, b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi, c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky, d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.
Predajná cena:
82.89 € / 2497.14 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
82.89 € / 2497.14 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.16 € ÚP:0.00 € DP:52.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:82.89 € ÚP:0.00 € DP:82.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.18 € ÚP:9.52 € DP:41.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.51 € ÚP:0.00 € DP:78.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.46 € ÚP:23.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.80 € ÚP:9.52 € DP:16.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.35 € ÚP:90.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.76 € ÚP:25.82 € DP:50.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.38 € ÚP:0.00 € DP:9.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien