Detail:
Asnea 1 mg tbl flm 28x1 mg
Názov lieku:
Asnea 1 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku,ev.č. 2011/07596


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Asnea 1 mg
filmom obalená tableta
anastrozol

Pred tým, než začnete užívať liek, pozorne si prečítajte celú písomnú
informáciu.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára
alebo lekárnika.
2. Tento liek predpísali Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Asnea a na čo sa používa.
2. Skôr ako užijete Asneu.
3. Ako užívať Asneu.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Asneu.
6. Ďalšie informácie.


1. ČO JE ASNEA A NA ČO SA POUŽÍVA

Asnea obsahuje liečivo zvané anastrozol. To patrí do skupiny liekov
nazývaných inhibítory aromatázy.
Asnea sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien, ktoré už sú po
menopauze (prechode).

Asnea znižuje množstvo hormónu zvaného estrogén, ktorý produkuje Vaše telo.
Robí to tak, že blokuje prirodzenú látku (enzým) Vášho tela zvanú
´aromatáza´.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ASNEU

Neužívajte Asneu ak:
- ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na niektorú
z ďalších zložiek Asney (pozri čas 6: Ďalšie informácie),
- ešte stále máte menštruačný cyklus a ešte nie ste po menopauze,
- máte stredné alebo závažné problémy s pečeňou,
- máte závažné problémy s obličkami,
- užívate liek zvaný tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén
(pozri časť: Užívanie iných liekov),
- ste tehotná žena alebo dojčíte (pozri časť: Tehotenstvo a dojčenie).

Neužívajte Asneu, ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás. Ak si
nie ste istá, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Asnea sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Asney
Preverte spolu s lekárom alebo lekárnikom či:
- máte stav, ktorý ovplyvňuje silu Vašich kostí (osteoporóza),
- máte problémy s pečeňou alebo obličkami.

Ak si nie ste istý, či sa na Vás nevzťahuje čokoľvek z vyššie uvedeného,
obráťte sa pred užívaním Asney na lekára alebo lekárnika.

Ak idete do nemocnice, upovedomte ošetrujúci personál, že užívate Asneu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných
liekov, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To preto,
lebo Asnea môže ovplyvniť spôsob účinku niektorých liekov a niektoré
lieky môžu mať vplyv na účinok Asney.

Neužívajte Asneu ak už užívate niektoré z uvedených liekov:
3. tamoxifén. To preto, lebo tamoxifén môže blokovať správny účinok Asney;
4. lieky obsahujúce estrogén, ako napr. hormonálna substitučná liečba
(HSL).

Ak sa toto vzťahuje na Vás, požiadajte o radu lekára alebo lekárnika.

Povedzte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:
5. liek známy ako analóg ´LHRH´. To zahrnuje gonádorelín, buserelín,
goserenín, leuprorelín a triptorelín.

Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských
(gynekologických) zdravotných stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Asneu, ak ste tehotná alebo dojčíte.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte s
lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že Asnea bude mať nepriaznivý vplyv na Vašu schopnosť
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, či používať nástroje. Ojedinelo
však môžu niektorí ľudia pri užívaní Asney pociťovať slabosť alebo
ospalosť. V takomto prípade sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Asney
Asnea obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, skontaktujte sa s lekárom pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ASNEU

Vždy užívajte Asneu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára.
Asnea sa nemá podávať deťom.
Užívanie Asney
- Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna tableta jedenkrát denne.
- Pokúste sa užívať tablety v každý deň rovnaký čas.
- Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.
Nezáleží na tom, či užívate Asneu pred jedlom, s jedlom alebo po jedle.
Užívajte Asneu tak dlho, ako Vám povie lekár. Je to dlhodobá liečba, ktorú
môžete potrebovať užívať niekoľko rokov.

Použitie u detí
Asnea sa nemá podávať deťom.

Ak užijete viac Asney ako máte
Ak užijete viac Asney ako máte, obráťte sa ihneď na svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Asneu
- Ak zabudnete užiť dávku, jednoducho užite ďalšiu ako zvyčajne.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Asneu

Neprestávajte užívať Vaše tablety, kým Vám tak nepovie lekár.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Asnea môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.


Vážne alergické reakcie
Ak sa Vám stane čokoľvek z nasledovného, zavolajte záchranku alebo
bezodkladne navštívte lekára – môžete potrebovať rýchlu lekársku pomoc:
. Opuch tváre, perí, jazyka, hrtana. To môže spôsobiť ťažkosti pri
prehĺtaní alebo dýchaní (zriedkavé, postihujú menej ako 1 človeka z
1000).
. Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži. To je
známe ako ´Stevensov-Johnsonov syndróm´ (častosť výskytu tohto
vedľajšieho účinku nie je známa).

Účinky na pečeň (menej časté, postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí).
Znaky môžu zahrnovať:
. Zažltnutie kože alebo očí, tmavo sfarbený moč, strata chuti do jedla a
celkový pocit nepohody.
Ak sa Vám stane toto, ihneď navštívte lekára – môžete potrebovať zdravotné
testy alebo liečbu.

Iné možné vedľajšie účinky (zvyčajne nie závažné):
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
. Návaly tepla
. Pocit slabosti
. Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov
. Artritída (zápal kĺbu)
. Kožná vyrážka (tá môže zahrnovať typ vyrážky, zvaný ´žihľavka´)
. Nevoľnosť (nauzea)
. Bolesť hlavy

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
. Suchosť pošvy
. Krvácanie z pošvy (zvyčajne v prvých týždňoch liečby – ak krvácanie
pretrváva, kontaktujte svojho lekára)
. Rednutie vlasov (vypadávanie vlasov)
. Alergické reakcie
. Hnačka
. Strata chuti do jedla
. Zvýšené alebo vysoké hladiny tuku, známeho ako cholesterol v krvi. To
preukážu krvné testy
. Vracanie
. Pocit ospanlivosti
. Syndróm karpálneho tunelu (mravčenie, bolesť, chlad, slabosť v častiach
ruky)
. Zmeny v krvných testoch, ktoré preukazujú správnosť funkcie Vašej
pečene
. Bolesť kosti

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
. Skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec zostáva zohnutý)
. Žihľavka

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 ľudí)
. Zápal, vytváranie pľuzgierov na koži (multiformný erytém)
. Ťažké alergické reakcie (anafylaktoidné reakcie)

Účinky na Vaše kosti
Asnea znižuje množstvo hormónu, zvaného estrogén vo Vašom tele. To môže
znížiť obsah minerálov vo Vašich kostiach. Vaše kosti môžu byť slabšie a
náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár bude zvládať toto riziko podľa smerníc
pre udržanie zdravia kostí u žien, ktoré prešli menopauzou. O rizikách a
možnostiach liečby sa porozprávajte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ASNEU

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Asneu po dátume použiteľnosti (EXP), ktorý je uvedený na
škatuľke a blistri.
Dátum použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Asnea obsahuje

- Liečivom je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg
anastrozolu.
- Ďalšie zložky sú: /Jadro tablety:/ monohydrát laktózy, kukuričný škrob,
povidón K-30, mikrokryštalická celulóza pH 102, sodná soľ
karboxymetylškrobu typ A, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát
(E572), mastenec.
/Filmový obal:/ hypromelóza 5cp (E464), makrogol 400, oxid titaničitý
(E171), mastenec.

Ako vyzerá Asnea a obsah balenia

Tablety Asnea sú biele, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom
približne 6,6 mm.
Tablety sa dodávajú v blistroch obsahujúcich 10 a 14 tabliet.
Veľkosti balenia:
20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 alebo 300 tabliet v škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť na trhu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko

Výrobca:

Remedica Ltd.
Limassol Industrial Estate, Limassol, Cyprus

ICN Polfa Rzeszów S. A.
Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Maďarsko VALMIDEX 1 mg
Česká republika Asnea 1 mg
Poľsko Anastralan 1 mg
Slovenská republika Asnea 1 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku,ev.č. 2011/07596

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Asnea 1 mg


filmom obalená tableta2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Pomocné látky so známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje
65 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela, okrúhla filmom obalená tableta s priemerom približne 6,6 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Asnea je indikovaná na:
. Liečbu pokročilého karcinómu prsníka s pozitívnymi hormonálnymi
receptormi u žien po menopauze.
. Adjuvantná liečba včasne invazívnej rakoviny prsníka s pozitívnymi
hormonálnymi receptormi u žien po menopauze.
. Adjuvantná liečba včasne invazívnej rakoviny prsníka s pozitívnymi
hormonálnymi receptormi u žien po menopauze, ktoré boli 2 až 3 roky
liečené adjuvantným tamoxifénom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Dospelé, vrátane starších:
Jedna 1 mg filmom obalená tableta sa má užívať perorálne jedenkrát denne.
Pre ženy po menopauze s ranou invazívnou rakovinou s pozitívnymi
hormonálnymi receptormi je odporúčaná dĺžka trvania adjuvantnej endokrinnej
liečby 5 rokov.
/Špeciálne populácie:/
/Pediatrická populácia:/Asnea sa neodporúča pre použitie u detí pre
nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.1).
/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientok s miernym alebo stredným poškodením funkcie obličiek sa
neodporúča zmena dávky. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa
má Asnea podávať opatrne (pozri časti 4.4 a 5.2).
/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientok s miernym poškodením funkcie pečene sa neodporúča zmena dávky.
U pacientok so stredným až ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča
opatrnosť (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania
Asnea sa užíva perorálne.


4.3 Kontraindikácie

Asnea je kontraindikovaná u:
- tehotných a dojčiacich žien,
- pacientok so známou hypersenzitivitou na anastrozol alebo na
ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné
Asnea sa nemá podávať ženám pred menopauzou. Menopauza má byť definovaná
biochemicky (luteinizačný hormón, folikuly stimulujúci hormón a/alebo
estradiol) u každej pacientky, kde je pochybnosť o hormonálnom stave.
Neexistujú údaje, podporujúce použitie Asney s analógmi LHRH.

Súčasnému podávaniu tamoxifénu alebo liekov s obsahom estrogénu s Asneou sa
treba vyhnúť, to nakoľko môže znížiť jej farmakologický účinok (pozri časti
4.5 a 5.1).

Vplyv na kostnú denzitu

Nakoľko anastrozol znižuje hladiny estrogénu v obehu, môže spôsobiť
zníženie minerálovej denzity kostí s možným následným zvýšeným rizikom
zlomenín (pozri časť 4.8).

Ženy s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy majú mať formálne stanovenú
kostnú denzitu minerálov prostredníctvom kostnej denzitometrie, napr.
skenom DEXA na začiatku liečby a neskôr v pravidelných intervaloch. Liečba
alebo profylaxia osteoporózy sa má začať podľa potreby a má byť starostlivo
sledovaná. Použitie špecifickej liečby, napr. bisfosfonátov môže u žien po
menopauze zastaviť ďalšiu stratu minerálov z kostí, spôsobenú anastrozolom,
a možno ju zvážiť (pozri časť 4.8).

Poškodenie funkcie pečene

Anastrozol nebol skúmaný pri rakovine prsníka u pacientok so stredným až
ťažkým poškodením funkcie pečene. U jedinca s poškodením funkcie pečene
môže byť expozícia anastrozolu zvýšená (pozri časť 5.2); podávanie Asney
pacientkam so stredným až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má vykonávať
opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení rizika
a prínosu u každej pacientky zvlášť.

Poškodenie funkcie obličiek

Anastrozol nebol skúmaný pri rakovine prsníka u pacientok s ťažkým
poškodením funkcie obličiek. U jedinca s ťažkým poškodením funkcie obličiek
(GRF<30ml/min, pozri časť 5.2) nie je zvýšená expozícia anastrozolu);
pacientkam s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má Asnea podávať opatrne
(pozri časť 4.2).

Pediatrická populácia

Použitie Asney sa neodporúča u detí a dospievajúcich, nakoľko u tejto
skupiny pacientok nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 5.1).

Anastrozol sa nemá používať u chlapcov s nedostatkom rastového hormónu ako
doplnok k liečbe rastovým hormónom. V pivotnej klinickej skúške nebola
preukázaná účinnosť a nebola stanovená bezpečnosť (pozri časť 5.1). Nakoľko
anastrozol znižuje hladiny estradiolu, nesmie sa Asnea podávať dievčatám
s nedostatkom rastového hormónu ako doplnok k liečbe rastovým hormónom. Pre
deti a dospievajúcich nie sú dostupné dlhodobé údaje o bezpečnosti.

Hypersenzitivita na laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie
interakcií s fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg
významne nepotláča metabolizmus fenazónu a R- a S- warfarínu, čo naznačuje,
že súčasné podanie anastrozolu s inými liekmi pravdepodobne nevyústi do
klinicky významných liekových interakcií sprostredkovaných CYP enzýmami.

Enzýmy, sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu neboli identifikované.
Cimetidín, slabý a nešpecifický inhibítor enzýmov CYP neovplyvňuje
plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je
známy.

Prehľad databázy klinických štúdií bezpečnosti neodhalil dôkazy o klinicky
významných interakciách u pacientok liečených anastrozolom a súčasne
užívajúcich iné bežne predpisované lieky. Nevyskytli sa klinicky významné
interakcie s bisfosfonátmi (pozri časť 5.1).

Súčasnému podávaniu tamoxifénu alebo liekov, obsahujúcich estrogén s Asneou
sa treba vyhnúť, pretože môže znížiť jej farmakologický a terapeutický
účinok (pozri časti 4.4 a 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

O použití anastrozolu u tehotných žien nie sú dostupné žiadne údaje. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Asnea je
počas tehotenstva kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

Laktácia

O použití Asney počas laktácie nie sú dostupné žiadne údaje. Asnea je počas
dojčenia kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

Fertilita

Účinky Asney na fertilitu neboli u ľudí skúmané. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Asnea nemá žiadny alebo má iba malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje. Keďže sa však pri podávaní anastrozolu zaznamenala
asténia a somnolencia, je potrebná zvýšená opatrnosť, ak sa tieto príznaky
objavia.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúca tabuľka predstavuje nežiaduce reakcie z klinických skúšaní,
postmarketingových štúdií alebo spontánne hlásenia. Nasledujúca frekvencia
kategórií sa vypočítala z počtu nežiaducich účinkov, ktoré sa hlásili vo
veľkej štúdii fáza III, vykonanej u 9366 žien po menopauze s operovanou
rakovinou prsníka liečených adjuvantne 5 rokov (ATAC štúdia).

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy systémových orgánov a frekvencie
|Triedy orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Poruchy metabolizmu |Časté | Anorexia, |
|a výživy |(? 1/100 až < 1/10) |Hypercholesterolémia |
|Poruchy nervového |Veľmi časté |Bolesť hlavy |
|systému |(? 1/10) | |
| |Časté |Ospalosť, Syndróm karpálneho |
| |(? 1/100 až < 1/10) |tunela* |
|Poruchy cievne |Veľmi časté |Návaly tepla |
| |(? 1/10) | |
|Gastrointestinálne |Veľmi časté |Nauzea |
|poruchy |(? 1/10) | |
| |Časté |Hnačka, Vracanie |
| |(? 1/100 až < 1/10) | |
|Poruchy pečene |Časté |Zvýšenie hladín alkalickej |
|a žlčových ciest |(? 1/100 až < 1/10) |fosfatázy, |
| | |alanínaminotransferázy |
| | |a aspartátaminotransferázy |
| |Menej časté |Zvýšenie hladín |
| |(? 1/1 000 až < |gama-glutamyltransferázy |
| |1/100) |a bilirubínu |
| | |Hepatitída |
|Poruchy kože |Veľmi časté |Vyrážka |
|a podkožného tkaniva|(? 1/10) | |
| |Časté |Vypadávanie vlasov |
| |(? 1/100 až < 1/10) |(alopécia), Alergické reakcie|
| | | |
| |Menej časté |Žihľavka |
| |(? 1/1 000 až < | |
| |1/100) | |
| |Zriedkavé |Multiformný erytém |
| |(? 1/10 000 až < |Anafylaktoidné reakcie |
| |1/1000) |Kutánna vaskulitída (vrátane |
| | |niekoľkých hlásení |
| | |Henochovej-Schönleinovej |
| | |purpury) |
| |Veľmi zriedkavé |Stevensov-Johnsonov syndróm|
| |(<1/10.000) | |
| | |Angioedém |
|Poruchy kostrového |Veľmi časté |Bolesť kĺbov/stuhnutosť |
|svalstva, |(? 1/10) |kĺbov, Osteoporóza |
|spojivových tkanív a| | |
|kostí | | |
| |Časté |Bolesť kosti |
| |(? 1/100 až < 1/10) | |
| |Menej časté |Lúpavý prst |
| |(? 1/1 000 až < | |
| |1/100) | |
|Poruchy |Časté |Sucho v pošve, väčšinou |
|reprodukčného |(? 1/100 až < 1/10) |ľahkého alebo stredne ťažkého|
|systému a prsníkov | |charakteru |
| | |Vaginálne krvácanie, väčšinou|
| | |ľahkého alebo stredne ťažkého|
| | |charakteru* |
|Celkové poruchy |Veľmi časté |Asténia |
|a a reakcie v mieste|(? 1/10) | |
|podania | | |


* U pacientok, liečených anastrozolom v klinických štúdiách boli
hlásené prípady syndrómu karpálneho tunelu častejšie, než u pacientok,
liečených tamoxifénom. Avšak väčšina týchto prípadov sa vyskytla
u pacientok s identifikovateľným rizikom pre rozvoj tohto stavu.
Keďže kutánna vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura neboli
v ATAC pozorované, dá sa pre tieto udalosti použiť frekvencia výskytu
‘Zriedkavé’ (? 0,01 % až < 0,1 %) na základe najhoršej hodnoty v čase
odhadu.
* Často bolo hlásené vaginálne krvácanie, najmä u pacientok s pokročilým
karcinómom prsníka počas niekoľkých počiatočných týždňov po zmene súčasnej
hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, treba
zvážiť ďalšie vyhodnocovanie.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o frekvencii vybraných nežiaducich
účinkov, ktoré sa vyskytli v rámci klinického skúšania ATAC po priemernom
sledovaní v dĺžke 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, a to u pacientok
aktuálne užívajúcich skúšaný liek až do 14 dní od ukončenia liečby.
Tabuľka 2 Nežiaduce udalosti špecifikované v štúdii ATAC

|Nežiaduci účinok |anastrozol |tamoxifén |
| |(n=3092) |(n=3094) |
|návaly |1104 (35,7 %) |1264 (40,9 %) |
|bolesť/stuhnutosť kĺbov |1100 (35,6 %) |911 (29,4 %) |
|poruchy nálady |597 (19,3 %) |554 (17,9 %) |
|únava/asténia |575 (18,6 %) |544 (17,6 %) |
|nauzea a vracanie |393 (12,7 %) |384 (12,4 %) |
|zlomeniny |315 (10,2 %) |209 (6,8 %) |
|Collesova fraktúra chrbtice, krčka |133 (4,3 %) |91 (2,9 %) |
|stehnovej kosti alebo zápästia | | |
|Collesova fraktúra zápästia |67 (2,2 %) |50 (1,6 %) |
|fraktúry chrbtice |43 (1,3 %) |22 (0,7 %) |
|fraktúry krčka stehnovej kosti |28 (0,9 %) |26 (0,8 %) |
|katarakta |182 (5,9 %) |213 (6,9 %) |
|vaginálne krvácanie |167 (5,4 %) |317 (10,2 %) |
|ischemické kardiovaskulárne |127 (4,1 %) |104 (3,4 %) |
|ochorenie | | |
|angina pectoris |71 (2,3 %) |51 (1,6 %) |
|infarkt myokardu |37 (1,2 %) |34 (1,1 %) |
|porucha koronárnych artérií |25 (0,8 %) |23 (0,7 %) |
|ischémia myokardu |22 (0,7 %) |14 (0,5 %) |
|pošvový výtok |109 (3,5 %) |408 (13,2 %) |
|akákoľvek venózna trombotická |87 (2,8 %) |140 (4,5 %) |
|udalosť | | |
|hlboká žilová tromboembolická |48 (1,6 %) |74 (2,4 %) |
|udalosť vrátane pľúcnej embólie | | |
|ischemické cerebrovaskulárne |62 (2,0 %) |88 (2,8 %) |
|udalosti | | |
|karcinóm endometria |4 (0,2 %) |13 (0,6 %) |

Po priemernom sledovaní v trvaní 68 týždňov bola pozorovaná miera fraktúr u
anastrozolu 22 za 1000 pacientských rokov a 15 za 1000 pacientských rokov u
tamoxifénu.

Pozorovaná miera fraktúr je u anastrozolu podobná rozsahu hlásenému vo veku
prispôsobených populáciách po menopauze. Výskyt osteoporózy bol 10,5% u
pacientok liečených anastrozolom a 7,3% u pacientok liečených tamoxifénom.
Nebolo stanovené, či miera fraktúr a osteoporózy pozorovaná v štúdii ATAC u
pacientok, liečených anastrozolom, odráža ochranný účinok tamoxifénu,
špecifický účinok anastrozolu alebo oba.4.9 Predávkovanie

Klinické skúsenosti s náhodným predávkovaním sú obmedzené. V štúdiách na
zvieratách sa preukázala nízka akútna toxicita anastrozolu. Uskutočnili sa
klinické štúdie s rôznymi dávkami anastrozolu, pričom zdravým mužským
dobrovoľníkom bola podaná jednorazová dávka do 60 mg a ženám po menopauze
s pokročilým karcinómom prsníka bola podávaná dávka do 10 mg denne; tieto
dávky pacientky dobre znášali. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by
spôsobila život ohrozujúce príznaky, sa nestanovila. Špecifické antidotum
pre prípad predávkovania nie je k dispozícii. Liečba musí byť
symptomatická.

Pri liečbe predávkovania sa do úvahy musí vziať možnosť požitia viacerých
látok. Ak je pacientka pri vedomí, môže byť vyvolané dávenie. Môže byť
nápomocná dialýza, pretože väzba anastrozolu na bielkoviny nie je vysoká.
Je indikovaná všeobecná podporná liečba, vrátane častého monitorovania
vitálnych funkcií a dôkladného pozorovania pacientky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: enzýmové inhibítory, ATC kód: L02BG03

Mechanizmus účinku a farmakodynamický účinok

Anastrozol je silný vysoko selektívny nesteroidný inhibítor aromatázy. U
žien po menopauze sa estradiol tvorí primárne premenou androstendiónu na
estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych
tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol.

Dokázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu má u žien
s karcinómom prsníka priaznivý účinok. 1 mg anastrozolu denne u žien po
menopauze vyvolal zníženie hladiny estradiolu o viac ako 80 % pri použití
vysoko citlivej metódy.

Anastrozol nevykazuje žiadny progestagénny, androgénny ani estrogénny
účinok.

Denné dávky anastrozolu do 10 mg nemali vplyv na sekréciu kortizolu alebo
aldosterónu, ktorých hladiny sa merali pred alebo po štandardnom ACTH
stimulačnom teste. Preto nie je potrebná suplementácia kortikoidov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

/Pokročilá rakovina prsníka/

/Prvolíniová liečba žien po menopauze s pokročilou rakovinou prsníka/

Na vyhodnotenie účinnosti anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom, ako liečby
prvej voľby u lokálne pokročilej alebo metastatickej rakoviny prsníka
s pozitívnymi hormonálnymi receptormi alebo s neznámymi hormonálnymi
receptormi u žien po menopauze, boli vykonané dve dvojito zaslepené,
kontrolované klinické štúdie podobného dizajnu (štúdia 1033IL/0030 a štúdia
1033IL/0027). Celkovo 1.021 pacientok bolo náhodne rozdelených na liečbu
anastrozolom v dávke 1 mg jedenkrát denne alebo tamoxifénom v dávke 20 mg
jedenkrát denne. Primárne sledované ukazovatele boli v oboch štúdiách čas
do zhoršenia sa nádoru, objektívna miera reakcie nádoru na liečbu
a bezpečnosť.

Z primárnych sledovaných ukazovateľov ukázala štúdia 1033IL/0030, že
anastrozol má oproti tamoxifénu štatisticky významnú výhodu v zmysle času
do zhoršenia sa nádoru (pomer rizika (HR) 1,42; 95 % interval spoľahlivosti
(CI) [1,11; 1,82], Priemerný čas do zhoršenia bol u anastrozolu 11,1 au
tamoxifénu 5,6 mesiacov (p=0,006); miera objektívnej odpovede nádoru na
liečbu bola u anastrozolu a u tamoxifénu podobná. Štúdia 1033IL/0027
ukázala, že anastrozol a tamoxifén majú podobnú mieru objektívnej odpovede
nádoru na liečbu a čas do zhoršenia sa nádoru. Výsledky sekundárnych
sledovaných ukazovateľov podporili výsledky primárnych sledovaných
ukazovateľov účinnosti. V liečebných skupinách v oboch štúdiách sa vyskytlo
príliš málo úmrtí na vykonanie záveru o rozdieloch v prežívaní.

/Druholíniová liečba u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka/

Anastrozol bol študovaný v dvoch kontrolovaných skúšaniach (štúdia 0004
a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilou rakovinou prsníka,
u ktorých sa ochorenie zhoršilo po liečbe tamoxifénom či pokročilej alebo
ranej rakoviny prsníka. Celkovo bolo náhodne rozdelených 764 pacientok na
buď jednu dennú dávku 1 mg alebo 10 mg anastrozolu, alebo 40 mg megestrol
acetátu štyrikrát denne. Čas do zhoršenia a miera objektívnej odpovede boli
premennými primárnej účinnosti. Taktiež boli vypočítané miera predĺženého
(viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera zhoršovania sa
a prežívanie. V oboch štúdiách neboli medzi liečenými ramenami žiadne
významné rozdiely v žiadnom z parametrov účinnosti.

/Adjuvantná liečba ranej invazívnej rakoviny prsníka u pacientok/
/s pozitívnymi hormonálnymi receptormi/

Vo veľkej štúdia III. fázy, vykonanej s 9.366 ženami po menopauze
s operovateľným karcinómom prsníka, liečenými počas 5 rokov (pozri nižšie)
sa anastrozol ukázal byť štatisticky významne lepší pre prežívanie bez
ochorenia než tamoxifén. U perspektívne definovanej populácie s pozitívnymi
hormonálnymi receptormi bol pre prežívanie bez ochorenia u anastrozolu
pozorovaný väčší rozsah prínosu než u tamoxifénu.

Tabuľka 3 ATAC súhrn sledovaných ukazovateľov: analýza ukončenia 5-ročnej
liečby

|sledované |počet udalostí (frekvencia) |
|ukazovatele | |
|účinnosti | |
| |populácia ochotná sa |stav s pozitívnymi |
| |liečiť |hormonálnymi receptormi |
| |anastrozol |tamoxifén |anastrozol |tamoxifén |
| |(n=3.125) |(n=3.116) |(n=2.618) |(n=2.598) |
|prežívanie |575 (18,4) |651 (20,9) |424 (16,2) |497 (19,1) |
|bez | | | | |
|ochoreniaa | | | | |
|pomer rizika|0,87 |0,83 |
|2-stranný 95|0,78 až 0,97 |0,73 až 0,94 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,0127 |0,0049 |
|prežívanie |500 (16,0) |530 (17,0) |370 (14,1) |394 (15,2) |
|bez | | | | |
|vzdialeného | | | | |
|ochoreniab | | | | |
|pomer rizika|0,94 |0,93 |
|2-stranny 95|0,83 až 1,06 |0,80 až 1,07 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,2850 |0,2838 |
|čas do |402 (12,9) |498 (16,0) |282 (10,8) |370 (14,2) |
|návratu | | | | |
|ochoreniac | | | | |
|pomer rizika|0,79 |0,74 |
|2-stranný 95|0,70 až 0,90 |0,64 až 0,87 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,0005 |0,0002 |
|čas do |324 (10,4) |375 (12,0) |226 (8,6) |265 (10,2) |
|návratu | | | | |
|vzdialeného | | | | |
|ochoreniad | | | | |
|pomer rizika|0,86 |0,84 |
|2-stranný 95|0,74 až 0,99 |0,70 až 1,00 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,0427 |0,0559 |
|primárny |35 (1,1) |59 (1,9) |26 (1,0) |54 (2,1) |
|kontralaterá| | | | |
|lny prsník | | | | |
|podiel šancí|0,59 |0,47 |
|2-stranný 95|0,39 až 0,89 |0,30 až 0,76 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,0131 |0,0018 |
|celkové |411 (13,2) |420 (13,5) |296 (11,3) |301 (11,6) |
|prežívaniee | | | | |
|pomer rizika|0,97 |0,97 |
|2-stranný 95|0,85 až 1,12 |0,83 až 1,14 |
|% CI | | |
|hodnota p |0,7142 |0,7339 |


a Interval prežívania bez ochorenia zahrnuje všetky prípady návratu a je
definovaný ako prvý miestne ohraničený výskyt návratu nového karcinómu
prsníka na opačnej strane, vzdialený návrat alebo smrť (z akejkoľvek
príčiny).

b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia je definované ako prvý výskyt
vzdialeného návratu alebo smrti (z akejkoľvek príčiny).

c Čas do návratu je definovaný ako prvý výskyt miestne ohraničeného
návratu, nový karcinómu prsníka na opačnej strane, vzdialený návrat alebo
úmrtie na karcinóm prsníka.

d Čas do vzdialeného návratu je definovaný ako prvý výskyt vzdialeného
návratu alebo úmrtie na karcinóm prsníka.

e Počet (%) pacientok, ktoré zomreli.

Kombinácia anastrozolu a tamoxifénu nepreukázala prínos v účinnosti
v porovnaní s tamoxifénom u všetkých pacientov a ani u populácie
s pozitívnymi hormonálnymi receptormi. Toto liečené rameno bolo zo štúdie
vylúčené.

Pri aktualizovanom sledovaní počas v priemere 10 rokov sa pri dlhodobom
porovnávaní ukázali účinky liečby anastrozolom v porovnaní s tamoxifénom
v súlade s predchádzajúcimi analýzami.

/Adjuvantná liečba raného invazívneho karcinómu prostaty u pacientok/
/s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, liečených adjuvantne tamoxifénom/

V skúšaní III. fázy (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group
[ABCSG] 8), vykonanej s 2.579 ženami po menopauze s ranou rakovinou prsníka
s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré boli operované s rádioterapiou
alebo bez nej a bez chemoterapie (pozri nižšie), bolo prestavenie na
anastrozol po 2 rokov adjuvantnej liečby tamoxifénom bolo štatisticky
lepšie v prežívaní bez ochorenia v porovnaní s pokračovaním na tamoxiféne
po sledovaní v trvaní priemerne 24 mesiacov.

Tabuľka 4 Výsledky skúšania ABCSG 8 a súhrn výsledkov

|sledované ukazovatele |počet udalostí (frekvencia) |
|účinnosti | |
| |anastrozol |tamoxifén (n=1.282)|
| |(n=1.297) | |
|prežívanie bez ochorenia |65 (5,0) |93 (7.3) |
|pomer rizika |0,67 |
|2-stranný 95 % CI |0,49 až 0,92 |
|hodnota p |0,014 |
|čas do návratu |36 (2,8) |66 (5,1) |
|pomer rizika |0,53 |
|2-stranný 95 % CI |0,35 až 0,79 |
|hodnota p |0,002 |
|čas do vzdialeného |22 (1,7) |41 (3,2) |
|návratu | | |
|pomer rizika |0,52 |
|2-stranný 95 % CI |0,31 až 0,88 |
|hodnota p |0,015 |
|nová kontralaterálna |7 (0,5) |15 (1,2) |
|rakovina prostaty | | |
|pomer šancí |0,46 |
|2-stranný 95 % CI |0,19 až 1,13 |
|hodnota p |0,090 |
|celkové prežívanie |43 (3,3) |45 (3,5) |
|pomer rizika |0,96 |
|2-stranný 95 % CI |0,63 až 1,46 |
|hodnota p |0,840 |


Tieto výsledky podporili dve ďalšie podobné skúšania (GABG/ARNO 95 and
ITA), v jednom z ktorých boli pacientky operované a liečené chemoterapiou,
ako aj kombinovaná analýza ABCSG 8 a GABG/ARNO 95.

Bezpečnostný profil anastrozole bol v týchto 3 štúdiách v súlade so známym
profilom bezpečnosti, stanoveným u žien po menopauze s ranou rakovinou
prostaty s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.

/Minerálová denzita kostí (BMD)/

V štúdii III./IV. fázy (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate
Risedronate [SABRE]) bolo 234 žien po menopauze s ranou rakovinou prsníka
s pozitívnymi hormonálnymi receptormi zaradené do liečby anastrozolom v
dávke 1 mg/deň a boli stratifikované do skupín s nízkym, stredným a vysokým
rizikom podľa ich existujúceho rizika krehkých zlomenín. Primárny parameter
účinnosti bol analýza denzity kostnej hmoty bedrovej chrbtice
prostredníctvom skenu DEXA. Všetky pacientky boli liečené vitamínom D a
vápnikom. Pacientky v skupine s nízkym rizikom dostávali samotný anastrozol
(n=42), pacientky v skupine so stredným rizikom boli náhodne rozdelené na
anastrozol plus risedronát v dávke 35 mg jedenkrát týždenne (n=77) alebo
anastrozol plus placebo (n=77) a pacientky v skupine s vysokým rizikom,
ktoré dostávali anastrozol plus risedronát v dávke 35 mg jedenkrát týždenne
(n=38). Primárne sledované riziko bola zmena denzity kostnej hmoty bedrovej
chrbtice od začiatku po 12 mesiacov.

12-mesačná priemerná analýza ukázala, že pacientky s už stredným alebo
vysokým rizikom krehkých zlomenín nevykázali žiadne zníženie denzity
kostnej hmoty (vyhodnotené denzity kostnej hmoty bedrovej chrbtice
prostredníctvom skenu DEXA), keď boli liečené pomocou anastrozolu v dávke 1
mg/denne v kombinácii s risedronátom v dávke 35 mg jedenkrát týždenne.

Navyše bolo v nízko rizikovej skupine, liečenej anastrozolom v dávke 1
mg/deň, pozorované zníženie BMD, ktoré nebolo štatisticky významné. Tieto
zistenia odrážala sekundárna premenná účinnosti v zmene celkovej BMD
bedrového kĺbu od začiatku po 12 mesiacov.

Táto štúdia poskytla dôkaz, že podávanie bisfosfonátov môže byť zvážené pri
zvládaní možnej straty minerálov z kostí u žien po menopauze s ranou
rakovinou prsníka, navrhnutých na liečbu anastrozolom.


Pediatrická populácia
Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. U
skúmanej pediatrickej populácie nebola stanovená účinnosť (pozri nižšie).
Počet liečených detí bol príliš nízky na vyvodenie akýchkoľvek spoľahlivých
záverov o bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o potenciálnom
dlhodobom účinku anastrozolu u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).
Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predkladať výsledky štúdií
s anastrozolom u jednej alebo viacerých podskupín pediatrickej populácie s
nízkym vzrastom vďaka nedostatku rastového hormónu (GDH), testotoxikóze,
gynekomastii a McCuneho-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).

Nízky vzrast vďaka nedostatku rastového hormónu
Randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia vyhodnocovala 52
pubertálnych chlapcov (vo veku 11-16 rokov vrátane) s GCH, liečenou počas
12 až 16 mesiacov anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii
s rastovým hormónom. Iba 14 jedincov liečených anastrozolom ukončilo 36
mesiacov.

Nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel oproti placebu v parametroch
spojených s rastom v zmysle predpokladanej výšky v dospelosti, výšky, SDS
(štandardné skóre odchýlky) výšky a rýchlosť rastu. Neboli k dispozícii
konečné údaje o výške. Pokým počet liečených detí bol pre prijatie
akýchkoľvek spoľahlivých záverov o bezpečnosti príliš obmedzený, v skupine
anastrozolu bol v porovnaní s placebom vyšší výskyt fraktúr a trend k
zníženej minerálovej denzite kostí.

Testotoxikóza

Otvorená, neporovnávacia, multicentrická štúdia vyhodnocovala 14 mužských
pacientov
(vo veku 2-9 rokov) s familiárnou na mužské pohlavie obmedzenou predčasnou
pubertou, tiež známou ako testotoxikóza, liečených kombináciou anastrozolu
a bikalutamidu. Primárnym cieľom bolo vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti
tohto kombinovaného režimu počas 12 mesiacov. Trinásť zo 14 zahrnutých
pacientov dovŕšilo 12 mesiacov kombinovanej liečby (jeden z pacientov
vypadol z dlhodobého sledovania). Nebol významný rozdiel medzi mierou rastu
po 12 mesiacoch liečby v porovnaní s mierou rastu počas 6 mesiacov pred
začatím štúdie.

Štúdie gynekomastie
Skúšanie 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia
u 82 pubertálnych chlapcov (vo veku 11-18 rokov vrátane) s gynekomastiou
trvajúcou 12 a viac mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo
placebom počas až 6 mesiacov. Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a
skupinou užívajúcou placebo nebol štatisticky významný rozdiel v počte
pacientov, ktorí mali 50 alebo viac percentné zmenšenie celkového objemu
prsníkov po 6 mesiacoch liečby.
Skúšanie 0001 bola otvorená, viacdávková, farmakokinetická štúdia
s anastrozolom v dávke 1 mg/deň u 36 pubertálnych chlapcov s gynekomastiou,
trvajúcou menej ako 12 mesiacov. Druhotným cieľom bolo vyhodnotenie časti
pacientov so znížením vypočítaného kombinovaného objemu gynekomastie oboch
prsníkov od začiatku štúdie o najmenej 50% od dňa medzi 1. dňom a 6
mesiacmi študijnej liečby a znášanlivosť a bezpečnosť pacientov.
Bolo pozorované zmenšenie celkového objemu prsníkov o 50% a viac u 56%
(20/36) chlapcov po6 mesiacoch.

Štúdia syndrómu McCuneho-Albrightovho syndrómu
Skúšanie 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená overovacia skúška
s anastrozolom u 28 dievčat (vo veku 2 až ?10 rokov) s McCuneho-
Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo vyhodnotiť bezpečnosť a
účinnosť anastrozolu v dávke 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť skúmaného
liečiva bola založená na počte pacientok spĺňajúcich definované kritériá
týkajúce sa pošvového krvácania, veku kostí a rýchlosti rastu.
Nebola pozorovaná štatisticky významná zmena vo frekvencii dní s pošvovým
krvácaním. Nedošlo k štatisticky významným zmenám v Tannerovom škálovaní,
strednom objeme vaječníkov alebo strednom objeme maternice. Nebola
pozorovaná štatisticky významná zmena v rýchlosti prírastku veku kostí
počas liečby v porovnaní s rýchlosťou na začiatku štúdie. Rýchlosť rastu (v
cm/rok) sa významne znížila (p<0,05) od obdobia pred liečbou behom mesiaca
0 do mesiaca 12 a od obdobia pred liečbou do druhých 6 mesiacov (mesiace 7
až 12).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia anastrozolu je rýchla a maximálne plazmatické koncentrácie sa
zvyčajne dosahujú počas dvoch hodín od podania (v stave nalačno). Potrava
mierne znižuje rýchlosť, nie však rozsah absorpcie. Neočakáva sa, že malá
zmena rýchlosti absorpcie bude mať klinicky významný vplyv na rovnovážne
plazmatické koncentrácie počas užívania tabliet lieku Asnea jedenkrát
denne. Približne 90-95% plazmatických koncentrácií anastrozolu v
rovnovážnom stave sa dosiahne po podaní 7 denných dávok. Nepreukázala sa
závislosť farmakokinetických parametrov anastrozolu od času podania alebo
od veľkosti dávky.
Farmakokinetika anastrozolu je u žien po menopauze nezávislá na veku.


Väzba anastrozolu na plazmatické bielkoviny je iba 40 %.

Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým eliminačným polčasom 40 až 50
hodín.
Anastrozol sa u žien po menopauze metabolizuje v rozsiahlej miere, pričom
menej ako 10 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom do 72 hodín po
podaní dávky. Anastrozol sa metabolizuje N-dealkyláciou, hydroxyláciou
a glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú prevažne močom. Triazol, hlavný
metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní je u zdravých
dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší, než
u kontrolných jedincov (štúdia 1033IL/0014). Avšak plazmatické koncentrácie
anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli v rozsahu koncentrácií,
pozorovaných u zdravých jedincov v iných skúšaniach. Plazmatické
koncentrácie anastrozolu, pozorované počas dlhodobých skúšaní účinnosti
u pacientov s poškodením funkcie pečene boli v rozsahu plazmatických
koncentrácií anastrozolu, pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie
pečene.

Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní nebol
u dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR <30ml/min)
v štúdii 1033IL/0018 zmenený, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol
sa eliminuje prednostne metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu,
pozorované v dlhodobých skúšaniach účinnosti u pacientov s poškodením
funkcie obličiek boli v rozsahu plazmatických koncentrácií anastrozolu,
pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. Pacientom
s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne
(pozri časti 4.2 a 4.4).

Pediatrická populácia

U chlapcov s pubertálnou gynekomastiou (10-17 rokov) sa anastrozol rýchlo
absorbuje, široko sa distribuuje a pomaly sa eliminuje s polčasom približne
2 dní. Klírens anastrozolu je u dievčat (3-10 rokov) nižší ako u starších
chlapcov a expozícia je vyššia. Anastrozol sa u dievčat široko distribuuje
a pomaly eliminuje s odhadovaným polčasom približne 0,8 dňa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje neodhalili žiadne špecifické riziko pre ľudí, založené
na konvenčných štúdiách farmakológie bezpečnosti, toxicity opakovaných
dávok, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity
u označenej populácie.


Akútna toxicita
V štúdiách na zvieratách bola toxicita pozorovaná iba pri vysokých dávkach.
V štúdiách akútnej toxicity u hlodavcov bola stredná letálna perorálna
dávka anastrozolu vyššia ako 100 mg/kg/deň a vyššia ako 50 mg/kg/deň
intraperitoneálne. V štúdii akútnej perorálnej toxicity u psov bola stredná
letálna dávka vyššia ako 45 mg/kg/deň.

Chronická toxicita
V štúdiách na zvieratách boli nežiaduce účinky pozorované iba pri vysokých
dávkach. Štúdie toxicity opakovaných dávok sa vykonali u potkanov a psov. V
štúdiách toxicity neboli stanovované hladiny bez účinku, avšak účinky,
ktoré boli pozorované pri nízkych dávkach (1 mg/kg/deň) a pri stredných
dávkach (pes 3 mg/kg/deň, potkan 5 mg/kg/deň) súviseli buď s
farmakologickými alebo enzýmy indukujúcimi vlastnosťami anastrozolu a
neboli sprevádzané významnými toxickými alebo degeneratívnymi zmenami.

Mutagenita
Genetické toxikologické štúdie s anastrozolom ukázali že nie je mutagénny
ani klastogénny.

Reprodukčná toxikológia
V štúdii fertility bol odstaveným potkaním samcom počas 10 týždňov podávaný
anastrozol vo vode na pitie v dávke 50 alebo 400 mg/l. Namerané stredné
plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml resp. 165 (±90) ng/ml.
Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, pričom
znížená fertilita bola pozorovaná iba u skupiny a dávkou 400 mg/l. Zníženie
bolo prechodné, a po 9 týždňoch na zotavenie bez liečby boli všetky
parametre párenia a fertility podobné kontrolnej skupine.
Perorálne podávanie anastrozolu potkaním samiciam v dávke 1 mg/kg/deň malo
za následok vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň zvýšilo
predimplantačné straty. Tieto účinky sa vyskytli pri klinicky relevantných
dávkach. Účinok u ľudí sa nedá vylúčiť. Tieto účinky súviseli s
farmakológiou liečiva a po 5-týždňovom období vysadenia liečiva úplne
odozneli.
Perorálne podávanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do
1,0 resp. 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo teratogénne účinky. Pozorované účinky
(zväčšenie placenty u potkanov a porucha gravidity u králikov) súviseli s
farmakológiou zlúčeniny.
Prežívanie vrhov potkanov, liečených anastrozolom v dávke 0,02 mg/kg/deň a
vyššej (od 17. dňa gravidity do 22 dňa po pôrode) bolo ohrozené. Tieto
účinky sa vzťahovali na farmakologické účinky látky na pôrod. Nevyskytli sa
nežiaduce účinky na správanie alebo reprodukčný výkon prvej generácie
potomstva, ktoré by sa dalo pripísať liečbe matiek anastrozolom.

Karcinogenita
Dvojročná štúdia onkogenity u potkanov viedla k zvýšeniu výskytu tumorov
pečene a stromálnych polypov maternice u samíc a k adenómom štítnej žľazy u
samcov iba pri vysokej dávke (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa vyskytli pri
dávke, ktorá predstavuje 100-násobne vyššiu expozíciu, než k akej dochádza
pri ľudských terapeutických dávkach, a nie sú považované za klinicky
relevantné pri liečbe pacientov anastrozolom.
Dvojročná štúdia onkogenity u myší viedla k indukcii benígnych tumorov
vaječníkov a poruche výskytu lymforetikulárnych neoplaziem (menej
histiocytických sarkómov u samíc a viac úmrtí v dôsledku lymfómov). Tieto
zmeny sú považované za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie
klinicky relevantné pri liečbe pacientov anastrozolom.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/ monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K-30,
mikrokryštalická celulóza pH 102, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A,
koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát (E572), mastenec.

/Filmový obal:/ hypromelóza 5cp (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171),
mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uschovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre z PVC/hliníka.
Veľkosti balenia: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť na trhu.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky a odpad z nich má byť zlikvidovaný podľa národných
požiadaviek.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0309/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24.06.2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C51371
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG03 - anastrozolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
antigenum tegiminis hepatitidis b
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii, b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi, c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky, d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
25.80 € / 777.25 SK
Úhrada poisťovňou:
9.52 € / 286.80 SK
Doplatok pacienta:
16.28 € / 490.45 SK
Posledná aktualizácia:
2013-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.16 € ÚP:0.00 € DP:52.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:82.89 € ÚP:0.00 € DP:82.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.18 € ÚP:9.52 € DP:41.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.51 € ÚP:0.00 € DP:78.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.46 € ÚP:23.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.80 € ÚP:9.52 € DP:16.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.35 € ÚP:90.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.76 € ÚP:25.82 € DP:50.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.38 € ÚP:0.00 € DP:9.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien