Detail:
Topepsil 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200mg (blister PVC/PVDC)
Názov lieku:
Topepsil 200 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x200mg (blister PVC/PVDC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku ev.č. 2011/06421


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety
Topepsil 200 mg filmom obalené tablety
topiramát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Topepsil a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Topepsil
3. Ako užívať Topepsil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Topepsil
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TOPEPSIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Topepsil patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“. Používa sa:

? samostatne na liečbu epileptických záchvatov u dospelých a detí
starších ako 6 rokov
? spolu s inými liekmi na liečbu epileptických záchvatov u dospelých
a detí starších ako 2 roky
? na prevenciu migrenóznych bolestí hlavy u dospelých

2. SKÔR AKO UŽIJETE TOPEPSIL

Neužívajte Topepsil
? keď ste alergický (precitlivený) na topiramát alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Topepsilu (uvedené v časti: 6).
? na prevenciu migrény, keď ste tehotná alebo ste v plodnom veku
a nepoužívate účinnú
antikoncepciu (ďalšie informácie pozri v časti
“tehotenstvo a dojčenie“).

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojim
lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Topepsil.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Topepsilu

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr ako užijete Topepsil,
ak:
? máte problémy s obličkami, najmä obličkové kamene alebo chodíte na
dialýzu,
? ste v minulosti mali problémy s krvou a telesnými tekutinami
(metabolická acidóza),
? máte problémy s pečeňou,
? máte problémy s očami, najmä glaukóm (zelený zákal),.
? máte problémy s rastom,
? držíte diétu s vysokým obsahom tukov (ketogénna diéta).
Ak si nie ste istý, či sa Vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojim
lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Topepsil.

Je veľmi dôležité, aby ste neprestali užívať svoj liek skôr, ako sa o tom
poradíte so svojim lekárom.

Tiež sa musíte porozprávať so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek liek obsahujúci topiramát, ktorý ste dostali ako alternatívu
k Topepsilu.

Počas užívania Topepsilu môžete zaznamenať pokles hmotnosti, Vaša hmotnosť
má byť preto počas užívania tohto lieku pravidelne kontrolovaná. Ak je
úbytok hmotnosti príliš veľký, alebo ak dieťa, ktoré užíva tento liek
primerane nepriberá, poraďte sa so svojim lekárom.

Malé množstvo ľudí liečených antiepileptikami ako je Topepsil uvažovalo
o sebapoškodení alebo samovražde. Ak k tomu u Vás niekedy dôjde, okamžite
vyhľadajte lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vitamínov
a rastlinných liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi. Topepsil a niektoré iné lieky sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Niekedy môže byť potrebná úprava dávky niektorého z Vašich
ďalších liekov alebo Topepsilu.

Obzvlášť povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate:
? iné lieky, ktoré zhoršujú alebo potláčajú Vaše myslenie, koncentráciu
alebo koordináciu svalov (súhru pohybov) (napr. lieky utlmujúce
centrálny nervový systém ako svalové relaxanciá a sedatíva),
? antikoncepčné tablety. Topepsil môže znížiť ich účinok.


Informujte svojho lekára, ak sa zmení Vaše menštruačné krvácanie počas
užívania antikoncepcie
a Topepsilu.


Veďte si zoznam všetkých liekov, ktoré užívate. Ukážte tento zoznam svojmu
lekárovi alebo
lekárnikovi skôr, ako začnete užívať nový liek.


Ďalšie lieky, o užívaní ktorých sa máte poradiť s lekárom, zahŕňajú iné
antiepileptiká, risperidón,
lítium, hydrochlórotiazid, metformín, pioglitazón, glibenklamid,
amitriptylín, propranolol, diltiazem,
venlafaxín, flunarizín.


Ak si nie ste istý, či sa Vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojim
lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Topepsil.


Užívanie Topepsilu s jedlom a nápojmi


Topepsil môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Kým užívate Topepsil, pite
počas dňa množstvo
tekutín, aby ste predišli tvorbe obličkových kameňov. Počas užívania
Topepsilu nepite alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte, poraďte sa so svojim
lekárom skôr, ako užijete Topepsil. Váš lekár rozhodne, či môžete
Topepsil užívať. Tak ako pri iných antiepileptikách, hrozí riziko
poškodenia plodu, ak sa Topepsil užíva počas tehotenstva. Uistite sa,
že sú Vám jasné riziká a prínosy užívania Topepsilu kvôli epilepsii
počas tehotenstva.

Nepoužívajte Topepsil na prevenciu migrény, keď ste tehotná alebo ste
v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu.

Matky, ktoré dojčia počas užívania Topepsilu, musia okamžite informovať
lekára, ak sa u dieťaťa objaví čokoľvek nezvyčajné.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas liečby Topepsilom sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so
zrakom. Neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte
stroje bez toho, aby ste sa poradili so svojim lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Topepsilu

Topepsil obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré druhy cukrov, vyhľadajte ho pred začatím užívania tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ TOPEPSIL

Vždy užívajte Topepsil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

? Užívajte Topepsil presne tak, ako Vám bolo predpísané. Váš lekár
zvyčajne začne s nízkou dávkou Topepsilu a bude dávku pomaly zvyšovať,
kým nedosiahne dávku vhodnú pre Vás.
? Topepsil filmom obalené tablety sa majú prehĺtať celé. Tablety
nežujte, pretože môžu zanechať horkú chuť.
? Topepsil sa môže užívať pred jedlom, počas jedla alebo po ňom. Kým
užívate Topepsil, pite počas dňa dostatok tekutín, aby ste predišli
tvorbe obličkových kameňov.

Ak užijete viac Topepsilu, ako máte

? Okamžite vyhľadajte lekára. Vezmite so sebou obal lieku.
? Môžete sa cítiť ospalý alebo unavený, mať neprirodzené pohyby tela,
problémy so státím a chôdzou, pociťovať závrat kvôli nízkemu krvnému
tlaku alebo neprirodzené búšenie srdca alebo kŕče.

Predávkovanie môže nastať, ak spolu s Topepsilom užívate ešte iné lieky.

Ak zabudnete užiť Topepsil

? Ak zabudnete užiť dávku, vezmite si ju hneď ako si spomeniete. Ak je
však takmer čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku
a pokračujte ako zvyčajne. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, obráťte
sa na svojho lekára.
? Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky súčasne), aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Topepsil

Neprestaňte užívať tento liek skôr, ako sa o tom poradíte so svojim
lekárom. Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak sa Váš lekár rozhodne ukončiť
túto liečbu, postupné znižovanie dávky môže trvať aj niekoľko dní.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Topepsil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je určená
nasledovne:
veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)
časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)
menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)
zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)
veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)
neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Veľmi časté vedľajšie účinky zahŕňajú:

• Úbytok hmotnosti
• Mravčenie v rukách alebo nohách
• Malátnosť a ospanlivosť
• Závraty
• Hnačku
• Nevoľnosť
• Upchaný nos, nádchu a bolesť hrdla
• Únavu
• Depresiu

Časté vedľajšie účinky zahŕňajú:

• Zmeny nálady alebo správania, vrátane hnevu, nervozity, smútku
• Prírastok hmotnosti
• Pokles alebo stratu chuti do jedla
• Pokles počtu červených krviniek
• Zmeny myslenia a ostražitosti, vrátane zmätenosti,
problémov so sústredením, pamäťou alebo
spomalené myslenie
• Zle zrozumiteľnú reč
• Ťažkopádnosť alebo problémy s chôdzou
• Nedobrovoľné trasenie ramien, rúk alebo nôh
• Zníženie citlivosti na dotyk alebo citu
• Mimovoľné pohyby očí
• Skreslené vnímanie chuti
• Poruchu zraku, rozmazané videnie, dvojité videnie
• Zvonenie v ušiach
• Bolesť uší
• Dýchavičnosť
• Krvácanie z nosa
• Vracanie
• Zápchu
• Bolesť brucha
• Poruchu trávenia
• Suchosť v ústach
• Mravčenie alebo znecitlivenie úst
• Obličkové kamene
• Časté močenie
• Bolestivé močenie
• Vypadávanie vlasov
• Vyrážku na koži a/alebo svrbenie kože
• Bolesť kĺbov
• Svalové kŕče, svalové zášklby alebo svalovú slabosť
• Bolesť na hrudi
• Horúčku
• Stratu sily
• Celkový pocit nedobrého zdravia
• Alergickú reakciu

Menej časté vedľajšie účinky zahŕňajú:

• Kryštáliky v moči
• Zmenu počtu krviniek, vrátane zníženia počtu bielych
krviniek alebo krvných doštičiek, alebo
zvýšenia počtu eozinofilov (osobitný druh bielych krviniek)
• Nepravidelný srdcový rytmus alebo spomalenie srdcového
rytmu
• Opuch uzlín v podpazuší alebo v slabinách
• Nárast záchvatov
• Problémy s verbálnou (slovnou) komunikáciou
• Slinenie
• Nepokoj alebo zvýšenie mentálnej (duševnej) a fyzickej
(telesnej) aktivity
• Stratu vedomia
• Odpadávanie
• Pomalé alebo spomalené pohyby
• Narušenú alebo zlú kvalitu spánku
• Poškodenie alebo skreslenie čuchových vnemov
• Problémy s písaním
• Pocit pohybu pod kožou
• Problémy s očami, vrátane suchých očí, citlivosti na svetlo,
mimovoľných zášklbov, slzenia
a zhoršenia zraku
• Zníženie alebo stratu sluchu
• Zachrípnutý hlas
• Zápal pankreasu
• Plynatosť
• Pálenie záhy
• Stratu citlivosti na dotyk v ústach
• Krvácanie ďasien
• Pocit plnosti alebo prejedenia
• Bolesť alebo pocit pálenia v ústach
• Zapáchajúci dych
• Unikanie moču a/alebo stolice
• Náhle nutkanie na močenie
• Bolesť v oblasti obličiek a/alebo v močovom mechúre spôsobenú
obličkovými kameňmi
• Zníženie alebo stratu potenia
• Zmenu zafarbenia kože
• Lokalizovaný (miestny) opuch kože
• Opuch tváre
• Opuch kĺbov
• Stuhnutosť svalov a kostí
• Zvýšenie hladiny kyslých látok v krvi
• Zníženie hladiny draslíka v krvi
• Zvýšenú chuť do jedla
• Nárast smädu a príjem nezvyčajne veľkého množstva tekutín
• Nízky krvný tlak alebo zníženie krvného tlaku pri postavení sa
• Návaly horúčavy
• Príznaky podobné chrípke
• Studené končatiny (napr. ruky a tvár)
• Problémy s učením
• Poruchy sexuálnych funkcií (erektilná dysfunkcia, strata
libida)
• Halucinácie
• Zníženie schopnosti verbálnej (slovnej) komunikácie

Zriedkavé vedľajšie účinky zahŕňajú:

• Nadmernú citlivosť kože
• Poškodenie čuchu
• Zelený zákal (glaukóm), t.j. zablokovanie tekutiny v oku, čo
spôsobuje zvýšenie vnútroočného
tlaku, bolesť a zhoršenie zraku
• Acidózu v renálnych tubuloch (nahromadenie kyslých látok v
obličkách)
• Závažné kožné reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho
syndrómu, život ohrozujúceho
ochorenia kože, pri ktorom sa horná vrstva kože oddelí od spodnej
vrstvy a multiformného
erytému, t.j. stavu, kedy sa objavujú červené škvrny, z ktorých môžu
vzniknúť pľuzgiere
• Zápach
• Opuch tkaniva okolo očí
• Raynaudov syndróm. Porucha, ktorá postihuje krvné cievy v
prstoch rúk a nôh a v ušiach
a ktorá spôsobuje bolesť a citlivosť na chlad
• Ukladanie vápnika do tkanív (kalcinóza).

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

• Makulopatia je ochorenie makuly, malej škvrny na sietnici, kde
je zrak najostrejší. Oznámte
svojmu lekárovi, ak spozorujete zmenu alebo poruchu Vášho zraku.
• Opuch očných spojoviek.
• Toxická epidermálna nekrolýza, t.j. závažnejšia forma
Stevensovho-Johnsonovho syndrómu
(pozri menej časté vedľajšie účinky).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TOPEPSIL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Topepsil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistroch/fľaške a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 300 C .

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Topepsil filmom obalené tablety obsahuje

Liečivo je topiramát.

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 100 mg topiramátu.

Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg topiramátu.

Ďalšie zložky sú:

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:
/Jadro tablety/
monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, kopovidón,
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý
/Filmová vrstva/
makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), žltý
oxid železitý (E172)

Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:
/Jadro tablety/
monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, kopovidón,
magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý
/Filmová vrstva/
červený oxid železitý (E172), makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastenec,
oxid titaničitý (E171)

Ako vyzerá Topepsil a obsah balenia

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:
Žlté, okrúhle, filmom obalené tablety, s logom „T“ na jednej a „100“ na
druhej strane.

Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:
Ružové, okrúhle, filmom obalené tablety, s logom „T“ na jednej a „200“ na
druhej strane.

Topepsil filmom obalené tablety sú dostupné v baleniach po 28, 30, 60, 100
alebo 200 filmom obalených tabliet v Al/Al blistri alebo PVC/PVDC/Al
blistri alebo HDPE fľaške.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko

Výrobcovia

Generis Farmaceutica, S.A
Rua Joăo de Deus, no 19, Venda Nova
2700-487 Amadora
Portugalsko
a
Biofarm SP.z.o.o.
ul. Walbrzyska 13
60198 Posen
Poľsko
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
Bökényföldi út 116-120
1165 Budapešť
Maďarsko

Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:

Česká republika Topilept 100/200 mg potahované tablety
Holandsko Topilept 100/200 mg filmmhulde tabbleten
Maďarsko Topepsil 100/200 mg
Poľsko Topiegis 100/200 mg
Slovenská republika Topepsil 100/200 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku ev.č. 2011/06421

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety
Topepsil 200 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


/Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg topiramátu.
Pomocná látka: 182,26 mg laktózy v jednej filmom obalenej tablete.

/Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg topiramátu.
Pomocná látka: 118,28 mg laktózy v jednej filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:
Žlté, okrúhle, filmom obalené tablety, s logom „T“ na jednej a „100“ na
druhej strane.

Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:
Ružové, okrúhle, filmom obalené tablety, s logom „T“ na jednej a „200“ na
druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie


Monoterapia u dospelých, dospievajúcich a detí od 6 rokov s parciálnymi
epileptickými záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej
a s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi.

Prídavná terapia u detí od 2 rokov, dospievajúcich a dospelých s
parciálnymi epileptickými záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez
nej alebo s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickýmí záchvatmi
a liečba záchvatov spojených s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom.
Topiramát je indikovaný u dospelých na profylaxiu migrenóznych bolestí
hlavy po starostlivom zvážení iných možností alternatívnej liečby.
Topiramát nie je určený na akútnu liečbu.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecne:

Odporúča sa, aby sa liečba začala nízkou dávkou s následnou titráciou po
účinnú dávku.
Dávka a rýchlosť titrácie sa majú riadiť klinickou odpoveďou.
Topepsil je dostupný vo forme filmom obalených tabliet. Odporúča sa, aby sa
filmom obalené tablety nedelili.
Na optimalizovanie liečby liekom Topepsil nie je potrebné monitorovať
plazmatické hladiny
topiramátu. Zriedkavo môže pridanie topiramátu k fenytoínu vyžadovať úpravu
dávky fenytoínu,
aby sa dosiahol optimálny klinický výsledok. Pridanie alebo vynechanie
fenytoínu a karbamazepínu
pri prídavnej terapii Topepsilom môže vyžadovať úpravu dávky Topepsilu.

Topepsil sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.

U pacientov s anamnézou záchvatov alebo epilepsie alebo bez tejto anamnézy
sa má liečba
antiepileptikami, vrátane topiramátu, postupne ukončiť, aby sa
minimalizoval potenciál záchvatov
alebo zvýšenie frekvencie záchvatov. V klinických štúdiách sa denné dávky
znižovali v týždňových
intervaloch o 50 - 100 mg u dospelých s epilepsiou a o 25 - 50 mg u
dospelých, ktorí na prevenciu
migrény užívali topiramát v dávke do 100 mg/deň. V klinických štúdiách u
detí bol topiramát
postupne vynechaný počas 2 - 8 týždňového obdobia.

Monoterapia epilepsie

/Všeobecne/
Pri vynechaní súčasne užívaných antiepileptík pre dosiahnutie monoterapie
topiramátom, sa majú zvážiť následky, ktoré môže mať toto vynechanie na
kontrolu záchvatov. S výnimkou prípadov, ktoré z hľadiska bezpečnosti
vyžadujú náhle vynechanie súčasne podávaných antiepileptík, odporúča sa
postupné vynechanie súčasne podávaného antiepileptika v rozsahu približne
jednej tretiny jeho dávky každé 2 týždne.

Keď sa vynechajú enzým-indukujúce lieky, hladiny topiramátu sa zvýšia. Ak
sú na to klinické dôvody, môže sa dávkovanie topiramátu znížiť.

/Dospelí/
Dávka a titrácia sa má riadiť klinickou odpoveďou. Titrácia sa má začať
dávkou 25 mg na noc počas
1 týždňa. Dávkovanie sa má potom zvyšovať v 1- alebo 2- týždňových
intervaloch o 25 alebo 50 mg/deň rozdelených na dve dávky. Ak pacient
netoleruje titračný režim, môže sa použiť menšie zvýšenie alebo dlhšie
intervaly medzi zvýšeniami dávok.

Pri monoterapii topiramátom sa dospelým odporúča iniciálna cieľová dávka
100 mg/deň až 200 mg/deň rozdelená na dve dávky. Maximálna odporúčaná denná
dávka je 500 mg/deň rozdelená na dve dávky. Niektorí pacienti
s refraktérnymi formami epilepsie tolerovali monoterapiu topiramátom pri
dávke 1 000 mg/deň. Toto dávkovanie sa odporúča všetkým dospelým vrátane
pacientov vo vyššom veku bez ochorenia obličiek.

/Deti a dospievajúci (deti od 6 rokov)/
Dávka a rýchlosť titrácie u detí sa má riadiť klinickým výsledkom. Deti od
6 rokov majú začať dávkou 0,5 až 1 mg/kg na noc počas prvého týždňa.
Dávkovanie sa má zvyšovať v 1- alebo 2- týždňových intervaloch o 0,5 až 1
mg/kg/deň, rozdelené do dvoch dávok. Ak dieťa netoleruje titračný režim,
môže sa použiť menšie zvýšenie alebo dlhšie intervaly medzi zvýšeniami
dávok.

Odporúčané začiatočné dávkovanie pri monoterapii topiramátom u detí vo veku
od 6 rokov je 100 mg/deň v závislosti od klinickej odpovede (to je okolo
2,0 mg/kg/deň u 6 – 16 ročných detí).

Prídavná terapia epilepsie (parciálne záchvaty so sekundárnou
generalizáciou alebo bez nej, primárne generalizované tonicko-klonické
záchvaty, alebo záchvaty spojené s Lennoxovým-Gaustatovým syndrómom)

/Dospelí/
Liečba sa má začať dávkou 25 - 50 mg na noc počas jedného týždňa. Použitie
nižšej úvodnej dávky bolo zaznamenané, ale nebolo systematicky skúmané.
Následne sa v týždňových alebo
dvojtýždňových intervaloch dávka zvyšuje o 25 - 50 mg/deň a podáva sa v
dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov sa môže dosiahnuť účinok
s dávkovaním jedenkrát denne.

V klinických štúdiách bola pri prídavnej terapii najnižšia účinná dávka 200
mg. Zvyčajná denná dávka je 200 - 400 mg rozdelená na dve dávky.

Uvedené dávkovanie platí pre všetkých dospelých, vrátane starších
pacientov, bez ochorenia obličiek (pozri časť 4.4).


/Deti a dospievajúci (deti od 2 rokov)/
Pri prídavnej terapii sa odporúča podávať Topepsil (topiramát) v celkovej
dennej dávke približne 5 - 9 mg/kg/deň v dvoch rozdelených dávkach.
Titrácia sa má začať od dávky 25 mg (alebo nižšej, v rozsahu od 1 do 3
mg/kg/deň) na noc počas prvého týždňa. Dávkovanie sa má potom zvyšovať v 1-
alebo 2-týždňových intervaloch o 1 až 3 mg/kg/deň (v dvoch rozdelených
dávkach), aby sa dosiahla optimálna klinická odpoveď.

Denné dávky do 30 mg/kg/deň sa skúmali v klinických štúdiách a všeobecne
boli dobre tolerované.


Migréna

/Dospelí/
Odporúčaná celková denná dávka topiramátu pri profylaxii migrenóznych
bolestí hlavy je 100 mg/deň, podávaná v dvoch rozdelených dávkach. Titrácia
sa má začať dávkou 25 mg na noc, po dobu 1 týždňa. Dávka sa má ďalej
zvyšovať v týždenných intervaloch o 25 mg/deň. Ak pacient netoleruje
titračný režim, môžu sa intervaly medzi zvyšovaním dávky predĺžiť.
Niektorí pacienti môžu byť úspešne liečení celkovou dennou dávkou 50
mg/deň. Pacienti užívali celkovú dennú dávku až do 200 mg/deň. U niektorých
pacientov môže byť táto dávka prínosná, predsa sa však odporúča opatrnosť
kvôli zvýšenej incidencii vedľajších účinkov.

/Deti a dospievajúci/
Topepsil (topiramát) sa neodporúča na liečbu alebo prevenciu migrény u detí
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Všeobecné odporúčania pre dávkovanie Topepsilu v osobitných skupinách
pacientov


/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek (CLCR ( 60 ml/min) sa má podávať
topiramát opatrne,
pretože plazmatický a renálny klírens topiramátu je znížený. U pacientov so
známym poškodením
funkcie obličiek môže byť čas do dosiahnutia rovnovážneho stavu pri každej
dávke predĺžený.

Keďže topiramát sa z plazmy odstraňuje hemodialýzou, pacientom so zlyhaním
funkcie obličiek v konečnom štádiu sa má podávať v deň hemodialýzy
doplnková dávka Topepsilu, ktorá sa rovná približne polovici dennej dávky.
Doplnková dávka sa má podávať v rozdelených dávkach, na začiatku a po
ukončení dialýzy. Doplnková dávka sa môže líšiť v závislosti od vlastností
používaného dialyzačného zariadenia.

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie pečene sa má
topiramát podávať
s opatrnosťou, pretože klírens topiramátu sa znižuje.

/Starší pacienti/
U starších pacientov sa úprava dávky nevyžaduje za predpokladu, že nie je
porušená funkcia obličiek.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.
Profylaxia migrény počas gravidity a u žien v plodnom veku, ak nepoužívajú
účinnú antikoncepciu.
4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípadoch, kedy je z medicínskeho hľadiska potrebné rýchle ukončenie
liečby topiramátom, sa
odporúča náležité monitorovanie (ďalšie informácie nájdete v časti 4.2).

Tak ako pri iných antiepileptikách, u niektorých pacientov sa pri užívaní
Topepsilu môže vyskytnúť zvýšená frekvencia záchvatov alebo vznik nových
typov záchvatov. Tento fenomén môže byť dôsledkom predávkovania, poklesu
plazmatických koncentrácií súčasne užívaných antiepileptík, priebehu
ochorenia alebo môže ísť o paradoxný účinok.

Počas užívania topiramátu je veľmi dôležitá primeraná hydratácia organizmu.
Hydratácia organizmu
môže znížiť riziko nefrolitiázy (pozri nižšie). Správna hydratácia pred
aktivitami (ako je cvičenie
alebo vystavenie sa vysokým teplotám) a počas nich, môže znížiť riziko
nežiaducich reakcií spojených s teplom (pozri časť 4.8).Zmeny nálady/depresia:
Počas liečby topiramátom sa pozoroval zvýšený výskyt zmien nálady
a depresie.
Samovražda/samovražedné úmysly

U pacientov liečených atiepileptikami v rôznych indikáciách boli hlásené
samovražedné úmysly
a správanie. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií s
antiepileptikami
preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných úmyslov a správania.
Mechanizmus tohto rizika nie
je známy a dostupné informácie nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u
topiramátu.

V dvojito zaslepených klinických štúdiách sa príhody súvisiace so
samovraždou (myšlienky na samovraždu, pokusy o samovraždu a samovražda)
vyskytli s frekvenciou 0,5 % u pacientov liečených topiramátom (46 z 8 652
liečených pacientov) a s približne 3-násobne vyššou incidenciou ako u
pacientov liečených placebom (0,2 %; 8 z 4 045 liečených pacientov).

Preto sa majú u pacientov sledovať príznaky samovražedných úmyslov a
správania a má sa zvážiť
vhodná liečba. Pacienti (a ich ošetrovatelia) majú byť poučení, aby
vyhľadali lekársku pomoc, ak sa
objavia príznaky samovražedných úmyslov alebo správania.

Nefrolitiáza

U niektorých pacientov, najmä u tých so sklonom k nefrolitiáze, môže byť
zvýšené riziko tvorby obličkových kameňov a pridružených príznakov
a symptómov, ako sú renálna kolika, bolesť obličiek alebo bolesť v boku.Medzi rizikové faktory nefrolitiázy patria: tvorba kameňov v anamnéze,
výskyt nefrolitiázy a hyperkalciúrie v rodinnej anamnéze. Ani jeden z
uvedených rizikových faktorov však neznamená spoľahlivú predikciu tvorby
kameňov počas liečby topiramátom. Zvýšené riziko sa týka najmä pacientov,
ktorí užívajú ešte ďalšie lieky spojené s nefrolitiázou.
Znížená funkcia pečene
Pacientom s poškodením funkcie pečene sa má topiramát podávať opatrne,
pretože klírens topiramátu sa môže znížiť.

Akútna myopia a sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom
U pacientov užívajúcich topiramát sa zaznamenal syndróm akútnej myopie
spojenej so sekundárnym glaukómom s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú
akútne zníženie zrakovej ostrosti a/alebo bolesť oka. Oftalmologické nálezy
môžu zahŕňať myopiu, plytkú prednú komoru, hyperémiu oka
(sčervenanie) a zvýšený vnútroočný tlak. Mydriáza môže alebo nemusí byť
prítomná. Tento syndróm
môže byť spojený so supraciliárnou efúziou, ktorá vedie k prednej
dislokácii šošovky a dúhovky so
sekundárnym glaukómom s uzavretým uhlom. Najčastejšie sa príznaky objavujú
v priebehu prvého
mesiaca od začiatku liečby topiramátom. V porovnaní s primárnym glaukómom s
úzkym uhlom, ktorý je zriedkavý vo veku do 40 rokov, sa sekundárny glaukóm
s uzavretým uhlom v súvislosti s liečbou topiramátom zaznamenal u detských
aj dospelých pacientov. Liečba zahŕňa čo najrýchlejšie ukončenie podávania
topiramátu pod dohľadom ošetrujúceho lekára a vhodné opatrenia na zníženie
vnútroočného tlaku. Tieto opatrenia všeobecne vedú k zníženiu vnútroočného
tlaku.


Ak sa zvýšený vnútroočný tlak akejkoľvek etiológie nelieči, môže spôsobiť
závažné následky vrátane trvalej straty zraku.

Treba rozhodnúť, či pacienti s poruchami očí v anamnéze majú byť liečení
topiramátom.

Metabolická acidóza:
Hyperchloremická, metabolická acidóza bez zvýšenia aniónovej medzery (t.j.
znížená hladina bikarbonátu v sére pod normálne referenčné rozpätie bez
prítomnosti respiračnej alkalózy) je spojená s liečbou topiramátom. Toto
zníženie hladiny bikarbonátu v sére je dôsledkom inhibičného účinku
topiramátu na renálnu karboanhydrázu. Obvykle sa na začiatku liečby
pozoruje zníženie hladiny bikarbonátu, avšak pokles sa môže pozorovať, aj
kedykoľvek počas liečby. Tieto poklesy sú zvyčajne mierneho až stredne
závažného charakteru (priemerný pokles o 4 mmol/l je u dospelých pri
dávkach 100 mg/deň alebo vyšších a u pediatrických pacientov pri dávkach
približne 6 mg/kg/deň. Zriedkavo sa u pacientov zaznamenali hodnoty nižšie
ako 10 mmol/l. Ochorenia alebo terapie, ktoré predisponujú k acidóze (ako
ochorenie obličiek, závažné poruchy dýchania, status epilepticus, diarea,
operácia, ketogénna diéta alebo niektoré lieky) môžu pôsobiť aditívne na
znížovanie hladiny bikarbonátu spôsobené topiramátom.

Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby obličkových kameňov
a môže potenciálne viesť k osteopénii.

Výskyt chronickej metabolickej acidózy u pediatrických pacientov môže
spomaľovať rýchlosť ich rastu. Účinok topiramátu na kosti v podobe kostných
zmien nebol ani u pediatrických ani u dospelých populácií systematicky
skúmaný.

Počas liečby topiramátom sa v závislosti od základného ochorenia odporúča
vykonať primerané vyšetrenia, vrátane stanovenia hladiny bikarbonátu. Ak sa
metabolická acidóza rozvíja alebo pretrváva, je potrebné uvažovať o znížení
dávok alebo o ukončení liečby topiramátom (postupným znižovaním dávok).

Topiramát sa má používať opatrne u pacientov so sklonom k metabolickej
acidóze alebo u pacientov užívajúcich lieky, ktoré môžu metabolickú acidózu
vyvolávať.

Nutričná suplemenácia
U niektorých pacientov môže počas liečby topiramátom dôjsť k poklesu
telesnej hmotnosti. Odporúča sa, aby sa u pacientov liečených topiramátom
sledoval pokles telesnej hmotnosti. Ak sa počas liečby topiramátom znížila
hmotnosť pacienta, možno zvážiť doplnky výživy alebo zvýšený príjem
potravy.

Intolerancia laktózy
Topepsil filmom obalené tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho
deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento
liek.

5. Liekové a iné interakcie

Účinky Topepsilu na iné antiepileptiká
Pridanie Topepsilu k iným antiepileptikám (fenytoín, karbamazepín, kyselina
valproová, fenobarbital, primidón) nemá vplyv na ich rovnovážnu plazmatickú
koncentráciu s výnimkou jednotlivých prípadov, kedy pridanie Topepsilu k
fenytoínu môže spôsobiť zvýšenie plazmatickej koncentrácie fenytoínu.
Zvýšenie je pravdepodobne spôsobené inhibíciou špecifickej polymorfnej
enzýmovej izoformy (CYP2 C19). Pacientom, ktorí užívajú fenytoín a vykazujú
klinické prejavy alebo symptómy toxicity, sa majú monitorovať hladiny
fenytoínu.
Farmakokinetická štúdia liekových interakcií u pacientov s epilepsiou
naznačila, že pridanie topiramátu k lamotrigínu, nemalo žiadny vplyv na
rovnovážnu plazmatickú koncentráciu lamotrigínu pri dávkach topiramátu od
100 do 400 mg/deň. Taktiež v priebehu liečby lamotrigínom (priemerná dávka
327 mg/deň) alebo po jeho vynechaní, nebola zaznamenaná žiadna zmena
rovnovážnej plazmatickej koncentrácie topiramátu.

Topiramát inhibuje enzým CYP 2C19 a môže interferovať s inými látkami,
ktoré tento enzým metabolizuje (napr. diazepam, imipramín, moklobemid,
proguanil, omeprazol).

Účinky iných antiepileptík na Topepsil
Fenytoín a karbamazepín znižujú plazmatické koncentrácie topiramátu.
Pridanie alebo vynechanie fenytoínu alebo karbamazepínu počas liečby
Topepsilom môže vyžadovať úpravu dávky druhého lieku. To sa má dosiahnuť
titráciou až do dosiahnutia klinického účinku. Pridanie alebo vynechanie
kyseliny valproovej nevyvoláva klinicky významné zmeny plazmatických
koncentrácií Topepsilu, a preto sa nevyžaduje úprava dávky Topepsilu.
Výsledky týchto interakcií sú zhrnuté nižšie:

|AEP súčasne |AEP |Koncentrácia |
|podávané |Koncentrácie |Topepsilu |
|Fenytoín | |v |
| |? | |
|Karbamazepín (CBZ)|? |v |
|Kyselina valproová|? |? |
|Lamotrigín |? |? |
|Fenobarbital |? |NS |
|Primidón |? |NS |

( = bez účinku na plazmatické koncentrácie (zmena ( 15 %)
= zvýšená plazmatická koncentrácia u niektorých pacientov
( = znížené plazmatické koncentrácie
NS = štúdie neboli vykonané
AEP = antiepileptiká

Interakcie s inými liekmi

/Digoxín/
V štúdii po podaní jednej dávky sa plocha pod krivkou plazmatickej
koncentrácie digoxínu (AUC)
v dôsledku podávania Topepsilu znížila o 12 %. Klinická relevantnosť tohto
pozorovania nebola stanovená. Pri pridávaní alebo znižovaní dávky Topepsilu
u pacientov liečených digoxínom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
rutinnému monitorovaniu hladiny digoxínu v sére.

/Lieky tlmiace CNS/
Súčasné podávanie Topepsilu a alkoholu alebo iných liekov tlmiacich CNS sa
v klinických štúdiách nehodnotilo. Odporúča sa, aby sa Topepsil nepodával
súčasne s alkoholom alebo inými liekmi tlmiacimi CNS.

/Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)/
Pri súčasnom užívaní topiramátu a ľubovníka bodkovaného sa môže pozorovať
riziko zníženia plazmatických koncentrácií, čo môže viesť k strate
účinnosti. Nevykonali sa žiadne klinické štúdie, ktoré by hodnotili túto
možnú interakciu.

/Perorálne kontraceptíva/
Vo farmakokinetickej štúdii zameranej na sledovanie interakcií na zdravých
dobrovoľníčkach, ktoré užívali perorálne kontraceptívum s obsahom 1 mg
noretisterónu (NET) a 35 µg etinylestradiolu (EE), podávanie Topepsilu pri
absencii ďalšej medikácie, v dávkach od 50 do 200 mg/deň, nebolo spojené so
štatisticky významnými zmenami plochy pod krivkou (AUC) žiadnej zložky
perorálneho kontraceptíva. V inej štúdii bolo zaznamenané štatisticky
signifikantné zníženie expozície EE pri dávkach topiramátu 200, 400 a 800
mg/deň (o 18%, 21% a 30%, v tomto poradí) pri doplnkovej terapii
u pacientok s epilepsiou užívajúcich kyselinu valproovú. V obidvoch
štúdiách Topepsil (50 mg – 200 mg/deň u zdravých dobrovoľníčok a 200 – 800
mg/deň u pacientok s epilepsiou) signifikantne neovplyvnil expozíciu NET.
Hoci pri dávkach 200 - 800 mg/deň bolo pozorované od dávky závislé zníženie
expozície EE (u pacientok s epilepsiou), pri dávkach 50 - 200 mg/deň neboli
pozorované signifikantné zmeny expozície EE (u zdravých dobrovoľníkov).
Klinický význam pozorovaných zmien nie je známy. Je potrebné brať do úvahy
možnosť zníženia antikoncepčnej účinnosti a zvýšenie možnosti
intermenštruačného krvácania u pacientok užívajúcich kombinované perorálne
kontraceptíva spolu s Topepsilom. Pacientky užívajúce perorálne
kontraceptíva s obsahom estrogénu majú byť oboznámené s tým, že akékoľvek
zmeny menštruačného cyklu musia okamžite oznámiť svojmu lekárovi.
Antikoncepčná účinnosť môže byť znížená aj pri absencii intermenštruačného
krvácania.

/Lítium/
U zdravých dobrovoľníkov sa počas súčasného podávania topiramátu v dávke
200 mg/deň pozorovala redukcia (18 % AUC) systémovej expozície lítiu. U
pacientov s bipolárnou poruchou sa farmakokinetika lítia počas liečby
topiramátom v dávkach 200 mg/deň nezmenila, ale pozorovalo sa zvýšenie
systémovej expozície (26 % AUC) pri podávaní topiramátu v dávkach do 600
mg/deň. Pri súčasnom podávaní s topiramátom sa má hladina lítia
monitorovať.

/Risperidón/
Štúdie liekových interakcií po jednorazovom podaní zdravým dobrovoľníkom a
opakovanom podaní pacientom s bipolárnou poruchou viedli k podobným
výsledkom. Keď sa podával súčasne s topiramátom vo zvyšujúcich sa dávkach
100, 250 a 400 mg/deň, zaznamenala sa redukcia systémovej expozície (16 % a
33 % pre rovnovážny stav AUC pre dávky 250 a 400 mg/deň v tomto poradí)
risperidónu (podávaného v dávkach od 1 do 6 mg denne). Rozdiely v AUC
celkovej účinnej frakcie liečiva pri liečbe samotným risperidónom a
kombinovanou liečbou s topiramátom neboli však štatisticky významné.
Pozorovala sa minimálna zmena farmakokinetiky celkovej účinnej frakcie
liečiva (risperidón plus 9-hydroxyrisperidón) a nezaznamenala sa žiadna
zmena farmakokinetiky
samotného 9-hydroxyrisperidónu. Nezaznamenali sa žiadne signifikantné zmeny
v systémovej expozícii celkovej účinnej frakcie risperidónu alebo
topiramátu. Po pridaní topiramátu k liečbe risperidónom (1 - 6 mg/deň) sa
vyskytovali nežiaduce účinky častejšie (90 % a 54 %) ako pred pridaním
topiramát u (250 - 400 mg/deň). Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky po
pridaní topiramátu k liečbe risperidónom boli: somnolencia (27 % a 12 %),
parestézia (22 % a 0 %) a nauzea (18 % a
9 %).

/Hydrochlórotiazid (HCTZ)/
Štúdia zameraná na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov hodnotila
farmakokinetiku HCTZ (25 mg/24 h) a topiramátu (96 mg/12 h) v rovnovážnom
stave po samostatnom podaní a po ich súčasnom podaní. Výsledky tejto štúdie
preukázali zvýšenie Cmax topiramátu o 27 % a zvýšenie AUC o 29 %, keď sa
HCTZ pridal k topiramátu. Klinický význam tejto zmeny nie je známy.
Pridanie HCTZ k terapii topiramátom môže vyžadovať úpravu dávok topiramátu.
Farmakokinetika rovnovážneho stavu HCTZ nebola signifikantne ovplyvnená
súčasne podávaným topiramátom. Klinické laboratórne výsledky zaznamenali
pokles hladiny draslíka v sére po podaní topiramátu alebo HCTZ; pokles bol
výraznejší,
ak boli HCTZ a topiramát podané v kombinácii.

/Metformín/
Štúdia zameraná na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov hodnotila
farmakokinetiku metformínu a topiramátu v plazme, keď sa metformín podával
samostatne a súčasne s topiramátom. Výsledky tejto štúdie ukázali, že
priemerná Cmax a priemerná AUC0-12h sa zvýšili o 18 % a 25 % v tomto
poradí, zatiaľ čo priemerný CL/F sa znížil o 20 %, keď sa metformín podával
spolu s topiramátom. Topiramát neovplyvnil tmax metformínu. Klinický význam
účinku topiramátu na farmakokinetiku metformínu nie je jasný. Plazmatický
klírens topiramátu po perorálnom podaní sa znižuje, keď sa topiramát podáva
spolu s metformínom. Rozsah zmeny klírensu nie je známy. Klinický význam
účinku metformínu na farmakokinetiku topiramátu nie je jasný.

Ak sa Topepsil pridáva alebo vynecháva u pacientov liečených metformínom,
mala by sa venovať pozornosť ich monitorovaniu, aby sa zabezpečila
adekvátna kontrola diabetu.
/Pioglitazón/
Štúdia zameraná na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov hodnotila
farmakokinetiku topiramátu a pioglitazónu v rovnovážnom stave po
samostatnom podaní liečiv a po ich súčasnom podaní. Bol pozorovaný 15 %
pokles AUC(,ss pioglitazónu bez zmeny v Cmax,ss. Toto zistenie nebolo
štatisticky významné. Okrem toho bol zaznamenaný 13 % a 16 % pokles
Cmax,ss a AUC(,ss aktívneho hydroxymetabolitu v tomto poradí, ako aj 60 %
pokles Cmax,ss a AUC(,ss aktívneho ketometabolitu. Klinický význam týchto
zmien nie je známy. Ak sa Topepsil pridáva k liečbe pioglitazónom alebo
pioglitazón sa pridáva k liečbe Topepsilom, má sa monitorovaniu takýchto
pacientov venovať zvýšená pozornosť, aby bola zabezpečená adekvátna
kontrola diabetu.

/Glibenklamid/
V štúdiách liekových interakcií u pacientov s diabetom mellitus typu 2 sa
hodnotila farmakokinetika v rovnovážnom stave u samotného glibenklamidu (5
mg/deň) a súčasne podávaného s topiramátom (150 mg/deň). Počas podávania
topiramátu bola zaznamenaná 25 % redukcia AUC24 glibenklamidu. Systémová
expozícia aktívnym metabolitom, 4-/trans/-hydroxyglibenklamidu (M1) a 3-/cis/-
hydroxyglibenklamidu (M2), bola tiež zredukovaná o 13 % a 15 % v tomto
poradí. Pri súčasnom podávaní glibenklamidu nebol ustálený stav
farmakokinetiky topiramátu ovplyvnený.

Keď sa topiramát pridáva k liečbe glibenklamidom alebo sa glibenklamid
pridáva k liečbe topiramátom, má sa monitorovaniu takýchto pacientov
venovať zvýšená pozornosť, aby bola zabezpečená adekvátna kontrola diabetu.
Iné formy interakcií

/Lieky prispievajúce k nefrolitiáze/
Ak sa Topepsil užíva spolu s inými liečivami, ktoré môžu prispieť k
nefrolitiáze, riziko nefrolitiázy sa
zvyšuje. Preto sa takýmto látkam počas užívania Topepsilu treba vyhnúť,
nakoľko môžu vytvoriť fyziologické prostredie, ktoré zvyšuje riziko vzniku
obličkových kameňov.

/Kyselina valproová/
Súčasné podávanie topiramátu a kyseliny valproovej sa spájalo s
hyperamonémiou s encefalopatiou alebo bez nej u pacientov, ktorí tolerovali
každý liek samostatne. Vo väčšine prípadov symptómy a príznaky ustúpili s
prerušením podávania každého lieku. Táto nežiaduca reakcia nie je následkom
farmakokinetickej interakcie. Nebol zistený súvis hyperamonémie s
monoterapiou topiramátom alebo súčasnou liečbou inými antiepileptikami.


Ďalšie farmakokinetické štúdie liekových interakcií

Vykonali sa klinické štúdie, aby sa zistili potenciálne farmakokinetické
liekové interakcie topiramátu s inými liečivami. Zmeny Cmax alebo AUC, ako
aj výsledky interakcií sú zhrnuté nižšie. V druhom stĺpci (koncentrácia
súčasne podaného liečiva) sú zmeny koncentrácie liečiva uvedeného v prvom
stĺpci, ktoré sa zaznamenali po pridaní topiramátu. V treťom stĺpci
(koncentrácia topiramátu) je zaznamenaný vplyv súčasného podania liečiva
uvedeného v prvom stĺpci na koncentráciu topiramátu.


Súhrn výsledkov z ďalších farmakokinetických štúdií liekových interakcií


|Súčasne podané |Koncentrácia súčasne |Koncentrácia topiramátu |
|liečivo |podaného liečiva a |a |
|Amitriptilín |( 20 % zvýšenie Cmax |NS |
| |a AUC | |
| |nortriptilínu - | |
| |metabolitu | |
|Dihydroergotamín |( |( |
|(perorálny a | | |
|subkutánny | | |
|Haloperidol |( 31 % zvýšenie AUC |NS |
| |redukovaných | |
| |metabolitov | |
|Propranolol |( 17 % zvýšenie Cmax |9 % a 16 % zvýšenie Cmax|
| |4-hydroxypropranololu | |
| |(TPM 50 mg/12h) |9 % a 17 % zvýšenie AUC |
| | |(40 a 80 mg |
| | |propranololu/12 h, |
| | |v tomto poradí) |
|Sumatriptan |( |NS |
|(perorálny a | | |
|subkutánny) | | |
|Pizotifén |( |( |
| | | |
|Diltiazem |25 % zníženie AUC |20 % zvýšenie AUC |
| |diltiazemu | |
| |a 18 % zníženie DEA, a | |
| | | |
| |( pre DEM * | |
|Venlafaxín |( |( |
|Flunarizín |16 % zvýšenie AUC (TPM |( |
| |50 mg/12 h) b | |


a Hodnoty v % sú priemerné zmeny Cmax alebo AUC pri monoterapii
( = Žiadny účinok na Cmax a AUC (( 15 % zmena) materskej zlúčeniny
NS = Štúdie neboli vykonané
*DEA = desacetyldiltiazem, DEM = N-demetyldiltiazem
b Zvýšenie AUC flunarizínu o 14 % u jednotlivcov, ktorí užívali flunarizín
samostatne.
Zvýšenie expozície môže byť pripisované akumulácii počas dosiahnutia
ustáleného stavu.


6. Gravidita a laktácia


Topiramát bol teratogénny u myší, potkanov a králikov. U potkanov topiramát
prechádzal cez placentárnu bariéru.

Nie sú k dispozícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie o použití
Topepsilu u gravidných žien.

Údaje z tehotenských registrov naznačujú, že môže existovať súvislosť medzi
užívaním Topepsilu počas gravidity a vrodenými malformáciami (napr.
kraniofaciálne poruchy, ako rázštep pery/podnebia, hypospádia a anomálie
týkajúce sa rozličných orgánových systémov). Toto bolo zaznamenané pri
monoterapii topiramátom a s topiramátom ako súčasťou liečby viacerými
liekmi. Tieto údaje treba interpretovať opatrne, pretože na identifikáciu
zvýšeného rizika malformácií treba viac informácií.

Navyše, údaje z týchto registrov a ostatné štúdie ukázali, že v porovnaní s
monoterapiou môže byť zvýšené riziko teratogénnych účinkov spojených s
použitím antiepileptík v kombinovanej terapii.

Odporúča sa, aby ženy vo fertilnom veku používali účinnú antikoncepciu.

Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie topiramátu do materského
mlieka. Vylučovanie topiramátu do materského mlieka u ľudí sa v
kontrolovaných štúdiách nehodnotilo. Obmedzené pozorovania u pacientov
naznačujú značné vylučovanie topiramátu do materského mlieka. Keďže veľa
liekov sa u ľudí vylučuje do materského mlieka, je nutné zvážiť, či ukončiť
laktáciu alebo prerušiť/ukončiť liečbu topiramátom, pričom treba vziať do
úvahy význam lieku pre matku (pozri časť 4.4).

Indikovaná epilepsia
Počas gravidity sa má topiramát predpísať po úplnom informovaní ženy
ohľadom známeho nebezpečenstva, ktoré predstavuje neliečená epilepsia pre
graviditu a možného nebezpečenstva, ktoré predstavuje liek pre plod.

Indikovaná profylaxia migrény
Topiramát je kontraindikovaný počas gravidity a u žien v plodnom veku, ak
nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.3 a 4.5 Interakcie s
perorálnymi kontraceptívami).


7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Topiramát pôsobí na centrálny nervový systém a môže vyvolávať ospanlivosť,
závraty alebo podobné príznaky. Môže tiež spôsobiť poruchy videnia a/alebo
rozmazané videnie. Tieto nežiaduce reakcie môžu byť potenciálne nebezpečné
u pacientov, ktorí vedú vozidlo alebo obsluhujú stroje, najmä v období, kým
pacient nenadobudne s liekom skúsenosti.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť topiramátu bola hodnotená z databázy klinických štúdií
pozostávajúcej z 4 111 pacientov
(3 182 užívajúcich topiramát a 929 placebo), ktorí sa zúčastnili 20 dvojito-
zaslepených štúdií a z 2 847 pacientov, ktorí sa zúčastnili 34
nezaslepených štúdií s topiramátom v prídavnej terapii primárnych
generalizovaných tonicko-klonických záchvatov, parciálnych záchvatov,
záchvatov spojených s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom, v monoterapii novo
alebo nedávno diagnostikovanej epilepsie alebo profylaxie migrény. Väčšina
nežiaducich reakcií bola mierne až stredne závažná. Nežiaduce reakcie
identifikované v klinických štúdiách a počas postmarketingových skúseností
(označené s „*") sú uvedené podľa výskytu v klinických štúdiách v tabuľke
1. Frekvencie sú určené nasledovne:


Veľmi časté ?1/10
Časté ?1/100 až <1/10
Menej časté ?1/1 000 až <1/100
Zriedkavé ?1/10 000 až <1/1 000
Neznáme nemožno určiť z dostupných údajov


Najčastejšie nežiaduce reakcie (s výskytom > 5 % a vyšším ako bolo
pozorované u placeba v minimálne 1 indikácii v dvojito zaslepených,
kontrolovaných štúdiách s topiramátom) zahŕňajú: anorexiu, zníženú chuť do
jedla, bradyfréniu, depresiu, ťažkosti s vyjadrovaním, insomniu, abnormálnu
koordináciu, poruchy pozornosti, závraty, dysartriu, dysgeúziu, hypestéziu,
letargiu, poruchy pamäti, nystagmus, parestéziu, somnolenciu, tremor,
diplopiu, rozmazané videnie, diareu, nauzeu, únavu, podráždenosť a zníženie
hmotnosti.

Deti a dospievajúci

Nežiaduce reakcie zaznamenané častejšie (( 2-násobne) u detí ako u
dospelých v dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdiách zahŕňajú: znížený
apetít, zvýšený apetít, hyperchloremickú acidózu, hypokaliémiu, abnormálne
správanie agresivitu, apatiu, iniciálnu insomniu, samovražedné úmysly,
poruchy pozornosti, letargiu, cirkadiánne poruchy spánkového rytmu, zlú
kvalitu spánku, zvýšené slzenie, sínusovú bradykardiu, abnormálne pocity a
poruchy chôdze.

Nežiaduce reakcie, ktoré boli zaznamenané u detí ale nie u dospelých v
dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdiách zahŕňajú: eozinofíliu,
psychomotorickú hyperaktivitu, závrat, vracanie, hypertermiu, pyrexiu a
neschopnosť učenia.Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na topiramát


Trieda Veľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Neznáme
orgánovýchsystémov

Laboratórne a Úbytok Nárast Prítomnosť Zníženie
funkčné hmotnosti hmotnosti* kryštálov v moči, hladiny
vyšetrenia abnormálny test bikarbonátu
chôdze po čiare, v krvi
pokles množstva
bielych krviniek

Poruchy srdca a Bradykardia,
srdcovej sínusová
činnosti bradykardia,
palpitácie

Poruchy krvi a Anémia Leukopénia, Neutropénia*
lymfatického trombocytopénia,
systému lymfadenopatia,
eozinofilia

Poruchy Parestézia, Poruchy Znížená úroveň Apraxia,
nervového somnolencia, pozornosti, vedomia, cirkadiánna
systému závraty poruchy konvulzie typu porucha
pamäti, grand mal, spánkového
amnézia, porucha zorného rytmu,
kognitívna poľa, komplexné hyperestézia,
porucha, parciálne hyposmia,
duševné záchvaty, anosmia,
poruchy, porucha reči, esenciálny
poruchy psychomotorická tremor,
psychomoto- hyperaktivita, akinéza,
rických synkopa, porucha nereagovanie
zručností, zmyslového na stimuly
konvulzia, vnímania,
abnormálna slinenie,
koordinácia, hypersomnia,
tremor, afázia, opakujúca
letargia, sa reč,
hypestézia, hypokinéza,
nystagmus, dyskinéza,
dysgeúzia, posturálne
porucha závraty, zlá
rovnováhy, kvalita spánku,
dysartria, pocit pálenia,
intenčný strata
tremor, zmyslového
sedácia vnímania,
parosmia,
cerebelárny
syndróm,
dysestézia,
hypogeúzia,
stupor,
nemotornosť,
aura, ageúzia,
dysgrafia,
dysfázia,
periférna
neuropatia,
presynkopa,
dystónia,
mravčenie

Poruchy oka Rozmazané Znížená zraková Jednostranná Glaukóm
videnie, ostrosť, skotóm, slepota, s
uzavretým
diplopia, myopia, prechodná uhlom,
poruchy zraku abnormálny pocit slepota,
makulopa-
v oku, suché glaukóm, tia,
oči, fotofóbia, porucha porucha
blefarospasmus, akomodácie,
pohybu
zvýšené slzenie, zmenené oka*
fotopsia, vizuálne
mydriáza, vnímanie
presbyopia hĺbky,
mihotavý
skotóm, edém
očného
viečka*, nočná
slepota,
amblyopia

Poruchy ucha a Vertigo, Hluchota,
labyrintu tinnitus, jednostranná
bolesť ucha hluchota,
neurosenzorická
hluchota, zlý
pocit v uchu,
porucha sluchu

Poruchy Dyspnoe, Námahové
dýchacej epistaxa, dyspnoe,
sústavy, upchatie nosa, hypersekrécia
hrudníka a rinorea paranazálnych
mediastína dutín, dysfónia

Poruchy Nauzea, Vracanie, Pankreatitída,
gastrointestinál- diarea zápcha, bolesť flatulencia,
neho traktu v hornej časti gastroezofageál-
brucha, ny reflux, bolesť
dyspepsia, v podbrušiu,
bolesť brucha, orálna
sucho hypestézia,
v ústach, krvácanie ďasien,
žalúdočný abdominálna
diskomfort, distenzia,
orálna diskomfort
parestézia, v epigastriu,
gastritída, citlivosť brucha,
abdominálny hypersekrécia
diskomfort slín, bolesť úst,
zapáchajúci

dych, glosodýnia

Poruchy Nefrolitiáza, Močové kamene, Ureterálne
obličiek a polakizúria inkontinencia kamene,
močových ciest dyzúria moču, hematúria, renálna
inkontinencia, tubulárna
nutkanie na acidóza*
močenie, renálna
kolika, bolesť
obličiek

Poruchy kože a Alopécia, Anhidróza, Stevensov- Toxická
podkožného vyrážka, hypestézia tváre, Johnsonov epidermál-
tkaniva pruritus žihľavka, erytém, syndróm*, na
generalizovaný multiformný
nekrolýza*
pruritus, erytém*,
makulárna abnormálny
vyrážka, zmena pach kože,
sfarbenia kože, periorbitálny
alergická edém*,
dermatitída, lokalizovaná
opuch tváre žihľavka

Poruchy Artralgia, Opuch kĺbov*, Bolesť
kostrovej a svalové kŕče, muskuloskeletál- končatín*
svalovej myalgia na strnulosť,
sústavy a zášklby bolesť v boku,
spojivového svalov, svalová únava
tkaniva svalová
slabosť,
muskuloskele-
tálna bolesť na
hrudi

Poruchy Anorexia, Metabolická Hyperchlore-
metabolizmu a znížený apetít acidóza, mická acidóza
výživy hypokaliémia,
zvýšený apetít,
polydipsia

Infekcie a Nazofaryngi-
nákazy tída*

Poruchy ciev Hypotenzia, Raynaudov
ortostatická fenomén
hypotenzia,
sčervenanie,
nával horúčavy

Celkové Únava Pyrexia, Hypertermia, Edém tváre,
poruchy a asténia, smäd, ochorenie kalcinóza
reakcie v mieste podráždenosť, podobné
podania porucha chrípke*,
chôdze, pomalosť,
abnormálny periférny chlad,
pocit, pocit opitosti,nevoľnosť pocit nervozity


Sociálne Neschopnosť
podmienky učiť sa

Poruchy Hypersenziti- Alergický
imunitného vita edém*,
systému edém
spojovky*

Poruchy Erektilná
reprodukčného dysfunkcia,
systému a sexuálna
prsníkov dysfunkcia

Psychické Depresia Bradyfrénia, Samovražedné Mánia,
poruchy insomnia, úmysly, anorgazmia,
problém samovražedné panická
s vyjadrova- pokusy, porucha,
ním, úzkosť, halucinácie, porucha
stav psychotická sexuálnej
zmätenosti, porucha, túžby, pocit
dezorientácia, sluchové zúfalstva*,
agresivita, halucinácie, abnormálny
zmeny nálady, vizuálne orgazmus,
striedanie halucinácie, hypománia,
nálad, apatia, znížené
nepokoj, nedostatok vnímanie
depresívna spontánneho orgazmu
nálada, hnev, rečového
abnormálne prejavu, poruchy
správanie spánku, afektová
labilita, znížené
libido,
roztržitosť, plač,
dysfémia,
euforická nálada,
paranoja,
neodbytnosť,
záchvaty paniky,
plačlivosť,
porucha čítania,
iniciálna
insomnia,
ľahostajnosť,
abnormálne
myslenie, strata
libida, apatia,
stredná insomnia,
roztržitosť, skoré
ranné
prebúdzanie,
panická reakcia,
povznesená
nálada


* identifikované ako nežiaduca reakcia na liek zo spontánnych
postmarketingových hlásení. Ich frekvencia bola vypočítaná na základe
údajov z klinických štúdií.

9. Predávkovanie

Príznaky:
Zaznamenali sa prípady predávkovania topiramátom. Príznaky zahŕňali kŕče,
ospanlivosť, poruchy reči, rozmazané videnie, diplopiu, zhoršenie duševnej
činnosti, letargiu, abnormálnu koordináciu, stupor, hypotenziu, abdominálnu
bolesť, nepokoj, závraty a depresiu. Klinické následky vo väčšine prípadov
neboli závažné, avšak po predávkovaní viacerými liekmi naraz, vrátane
topiramátu, boli zaznamenané úmrtia.

Predávkovanie topiramátom môže viesť k závažnej metabolickej acidóze (pozri
časť 4.4).

Liečba:
Pri akútnom predávkovaní topiramátom, ak bol liek užitý nedávno, má byť
žalúdok ihneď vyprázdnený lavážou alebo vyvolaním vracania. Ukázalo sa, že
aktívne uhlie absorbuje topiramát in vitro. Liečba má byť a pacient má byť
dostatočne hydratovaný. Hemodialýza je efektívny prostriedok na odstránenie
topiramátu z organizmu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné antiepileptiká, antimigreniká ATC kód:
N03AX11

Topiramát je klasifikovaný ako monosacharid substituovaný sulfamátom.
Presný mechanizmus, akým
topiramát uplatňuje svoje účinky proti záchvatom a na profylaxiu migrény,
nie je známy.
Elektrofyziologickými a biochemickými štúdiami na tkanivových kultúrach
neurónov sa zistili tri
vlastnosti, ktoré prispievajú k antiepileptickému účinku topiramátu.

Akčné potenciály, ktoré opakovane vznikajú počas pretrvávajúcej
depolarizácie neurónov, boli
topiramátom blokované v závislosti od času, čo pripomína blokádu napäťovo
závislých sodíkových
kanálov. Topiramát zvyšuje frekvenciu, ktorou kyselina (-aminomaslová
(GABA) aktivuje GABAA
receptory a zvyšuje schopnosť GABA indukovať tok chloridových iónov do
neurónov, čo naznačuje,
že topiramát potencuje aktivitu tohto inhibičného neurotransmitera.

Tento účinok nebol blokovaný flumazenilom, benzodiazepínovým antagonistom,
a topiramát ani
nepredlžoval čas otvorenia kanála, čo odlišuje topiramát od barbiturátov,
ktoré modulujú GABAA
receptory.

Pretože sa antiepileptický účinok topiramátu výrazne odlišuje od účinku
benzodiazepínov,
predpokladá sa účinok pôsobením na podtyp GABAA receptora, ktorý nie je
citlivý na
benzodiazepíny. Topiramát antagonizuje schopnosť kainátu aktivovať
kainát/AMPA ((-amino-3-
hydoxy-5-metylizoxazol-4-propionová kyselina) podtyp receptorov pre
excitačné aminokyseliny
(glutamát), ale nemá vplyv na aktivitu N-metyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA
podtype receptora.
Tieto účinky topiramátu boli závislé od koncentrácie v rozsahu od 1 do 200
µmol, pri minimálnom
účinku pozorovanom od 1 do 10 µmol.

Topiramát navyše inhibuje niektoré izoenzýmy karboanhydrázy. Tento
farmakokinetický účinok je
oveľa slabší v porovnaní s acetazolamidom, známym inhibítorom
karboanhydrázy, a nepovažuje sa za hlavnú zložku antiepileptického účinku
topiramátu.

V štúdiách na zvieratách topiramát vykazoval antikonvulzívny účinok u
potkanov a myší pri teste so
záchvatmi vyvolanými maximálnym elektrošokom (MES - maximal electroshock
seizure) a je účinný
u hlodavcov s epilepsiou, ktorá zahŕňa tonické kŕče a záchvaty podobné
absencii u potkanov so
spontánnou epilepsiou (SER - spontaneous epileptic rat) a u potkanov s
tonickými a klonickými kŕčmi
vyvolanými dráždením amygdaly alebo celkovou ischémiou. Topiramát je len
slabo účinný v blokovaní klonických kŕčov vyvolaných antagonistom
GABAA receptorov, pentetrazolom.
Štúdie na myšiach, ktorým sa súčasne podával topiramát a karbamazepín alebo
fenobarbital,
vykazovali synergickú antikonvulzívnu aktivitu, zatiaľ čo kombinácia s
fenytoínom vykázala aditívnu antikonvulzívnu aktivitu. V kontrolovaných
štúdiách s prídavnou terapiou topiramátom sa
nepreukázala žiadna korelácia medzi plazmatickými hladinami topiramátu na
konci dávkového
intervalu a jeho klinickou účinnosťou. U ľudí sa nepreukázal žiadny vývoj
tolerancie voči topiramátu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil topiramátu, v porovnaní s inými antiepileptikami,
vykazuje dlhý plazmatický polčas, lineárnu farmakokinetiku, prevažne
renálny klírens, absenciu signifikantnej väzby na proteíny a neprítomnosť
klinicky relevantných aktívnych metabolitov.

Topiramát nie je silný induktor enzýmov metabolizujúcich lieky, môže sa
podávať bez ohľadu na
jedlo a monitorovanie plazmatických hladín topiramátu nie je potrebné. V
klinických štúdiách sa
nepotvrdila žiadna konzistentná súvislosť medzi plazmatickými hladinami a
účinnosťou alebo
nežiaducimi účinkami.

Absorpcia
Topiramát sa rýchlo a dobre absorbuje. Po perorálnom podaní 100 mg
topiramátu zdravým jedincom
priemerná hodnota maximálnej koncentrácie v plazme (Cmax) bola 1,5 µg/ml a
dosiahla sa za 2 až 3 hodiny (Tmax).

Na základe merania rádioaktivity moču bol priemerný rozsah absorpcie 100 mg
perorálnej dávky 14C- topiramátu najmenej 81 %. Jedlo nemá žiadny klinicky
významný účinok na biodostupnosť topiramátu.

Distribúcia
Všeobecne sa 13 - 17 % topiramátu viaže na plazmatické proteíny. Bola
pozorovaná nízka väzbová
kapacita erytrocytov pre topiramát, ktorá je saturovateľná pri
plazmatických koncentráciách vyšších ako 4 µg/ml. Distribučný objem sa,
naopak, s dávkou menil. Priemerný zdanlivý distribučný objem bol 0,80 až
0,55 l/kg pre jednorazovú dávku v rozmedzí 100 až 1 200 mg. Zaznamenal sa
vplyv pohlavia na distribučný objem, pričom hodnoty pre ženy predstavovali
približne 50 % hodnôt pre mužov.
Prisudzovalo sa to vyššiemu percentu telesného tuku u pacientok, čo však
nemá klinický význam.

Metabolizmus
Topiramát sa u zdravých dobrovoľníkov nemetabolizuje extenzívne (( 20 %). U
pacientov liečených
súčasne inými antiepileptikami, známymi induktormi enzýmov metabolizujúcich
lieky, sa metabolizoval
až do 50 %. Šesť metabolitov, ktoré vznikajú hydroxyláciou, hydrolýzou a
glukuronidáciou sa izolovalo, charakterizovalo a identifikovalo z ľudskej
plazmy, moču a stolice. Každý metabolit predstavuje menej než 3 % celkovej
rádioaktivity vylúčenej po podaní 14C - topiramátu. Dva metabolity, ktoré
si najviac zachovali štruktúru topiramátu, sa testovali a zistilo sa, že
majú malú alebo nemajú žiadnu antikonvulzívnu aktivitu.

Eliminácia
U ľudí predstavujú obličky hlavnú cestu eliminácie nezmeneného topiramátu a
jeho metabolitov
(najmenej 81 % dávky). Približne 66 % dávky 14C -topiramátu sa vylúčilo v
nezmenenej forme močom
počas štyroch dní. Po dávke 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denne bol
priemerný renálny klírens
približne 18 ml/min a 17 ml/min v tomto poradí. Existuje dôkaz o renálnej
tubulárnej reabsorbcii
topiramátu. Je podporovaný štúdiami u potkanov, ktorým sa topiramát podával
spolu s probenecidom a zaznamenalo sa signifikantné zvýšenie renálneho
klírensu topiramátu. Plazmatický klírens je u ľudí po perorálnom podaní
približne 20 - 30 ml/min.
Topiramát vykazuje nízku interindividuálnu variabilitu koncentrácií v
plazme, a preto má predvídateľnú farmakokinetiku. Farmakokinetika
topiramátu je lineárna, s plazmatickým klírensom, ktorý zostáva konštantný
a AUC, ktorá sa zvyšuje proporcionálne vzhľadom na dávku v rozsahu 100 až
400 mg v jednotlivej perorálnej dávke u zdravých jedincov. Pacientom s
normálnou funkciou obličiek môže trvať 4 - 8 dní, kým dosiahnu rovnovážne
plazmatické koncentrácie. Priemerná hodnota maximálnej


koncentrácie Cmax po opakovaných perorálnych dávkach 100 mg podávaných
dvakrát denne zdravým jedincom bola 6,76 µg/ml. Po podaní opakovaných dávok
50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denne bol
priemerný plazmatický eliminačný polčas približne 21 hodín.
Súčasné podávanie opakovaných dávok topiramátu 100 až 400 mg dvakrát denne
spolu s fenytoínom
alebo karbamazepínom poukazuje na proporcionálne zvýšenie plazmatických
koncentrácií topiramátu.

Plazmatický a renálny klírens topiramátu sa znižujú u pacientov s
poškodenou funkciou obličiek
(CLCR ( 60 ml/min) a plazmatický klírens sa znižuje u pacientov v
terminálnom štádiu renálneho
ochorenia. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa po podaní dávky
očakávajú vyššie rovnovážne
koncentrácie topiramátu v plazme v porovnaní s pacientmi s normálnou
funkciou obličiek. Topiramát sa
účinne odstraňuje z plazmy pomocou hemodialýzy.

Plazmatický klírens topiramátu sa znižuje u pacientov so stredne závažným a
závažným hepatálnym
poškodením.

Plazmatický klírens topiramátu sa nemení u jedincov vo vyššom veku, ktorí
nemajú obličkové
ochorenie.

Deti a dospievajúci (farmakokinetika, do 12 rokov)

Farmakokinetika topiramátu u detí, podobne ako u dospelých liečených
prídavnou terapiou
topiramátom, je lineárna, s klírensom nezávislým od dávky a rovnovážnymi
plazmatickými
koncentráciami zvyšujúcimi sa proporcionálne vzhľadom na dávku. Deti však
majú vyšší klírens a
kratší eliminačný polčas. Preto plazmatické koncentrácie topiramátu po
rovnakej dávke v mg/kg môžu
byť nižšie u detí v porovnaní s dospelými. Tak, ako u dospelých,
antiepileptiká indukujúce hepatálne
enzýmy znižujú rovnovážne plazmatické koncentrácie.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V neklinických štúdiách fertility sa, napriek maternálnej a paternálnej
toxicite už pri nízkej dávke
8 mg/kg/deň, nezaznamenali žiadne účinky na fertilitu samičiek alebo
samčekov potkanov po dávkach
až do 100 mg/kg/deň.

V predklinických štúdiách bol topiramát u skúmaných druhov (myši, potkany a
králiky) teratogénny.
U myší bolo zaznamenané zníženie hmotnosti plodu a osifikácie skeletu po
dávkach 500 mg/kg/deň,
súčasne s toxicitou pre matky. Celkový počet malformácií plodu u myší sa
zvýšil vo všetkých
liečených skupinách (20, 100 a 500 mg/kg/deň).

U potkanov sa od dávky závislá toxicita pre matku a embryo/plod (znížená
hmotnosť plodu a/alebo
osifikácia skeletu) zaznamenala pri dávkach vyšších ako 20 mg/kg/deň a
teratogénne účinky (defekty
končatín a prstov) pri dávkach 400 mg/kg/deň a vyšších. U králikov sa od
dávky závislá toxicita pre
matku zaznamenala pri dávkach vyšších ako 10 mg/kg/deň s toxicitou pre
embryo/plod (zvýšená
letalita) pri dávkach 35 mg/kg/deň a teratogénne účinky (malformácie rebier
a chrbtice) pri dávkach
120 mg/kg/deň.
Teratogénne účinky, ktoré boli pozorované u potkanov a králikov, boli
podobné ako pri inhibítoroch
karboanhydrázy, ktoré sa nedávajú do súvislosti s malformáciami u ľudí.
Účinky na rast boli
naznačené tiež nižšou pôrodnou hmotnosťou a hmotnosťou počas laktácie u
mláďat samíc potkanov,
ktorým sa podávali počas gestačného obdobia a obdobia laktácie dávky 20
alebo 100 mg/kg/deň.
U potkanov topiramát prechádza placentárnou bariérou.

U juvenilných potkanov mala denná dávka topiramátu do 300 mg/kg/deň počas
vývojového obdobia
zodpovedajúceho detstvu a adolescencii za následok toxicitu ako u dospelých
zvierat (pokles
v požívaní potravy s poklesom hmotnostného prírastku, centrilobulárna
hepatocelulárna hypertrofia).
Nezaznamenal sa žiadny vplyv na rast dlhej kosti (tibia) alebo na minerálnu
denzitu kosti (femur),
obdobie pred odstavením a reprodukčný vývoj, neurologický vývoj (vrátane
posúdenia pamäte a
učenia), párenie a fertilitu alebo hysterotomické parametre.
Pri skúškach na mutagenitu /in vitro/ a /in vivo/ topiramát nevykazoval
genotoxické účinky.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety:
/Jadro tablety/
monohydrát laktózy
sodná soľ karboxymetylškrobu typ A
kopovidón
magnéziumstearát
koloidný oxid kremičitý bezvodý
/Filmová vrstva/
makrogol 3350
polyvinylalkohol
mastenec
oxid titaničitý (E171)
žltý oxid železitý (E172)

Topepsil 200 mg filmom obalené tablety:
/Jadro tablety/
monohydrát laktózy
sodná soľ karboxymetylškrobu typ A
kopovidón
magnéziumstearát
koloidný oxid kremičitý bezvodý
/Filmová vrstva/
červený oxid železitý (E172)
makrogol 3350
polyvinylalkohol
mastenec
oxid titaničitý (E171)

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

3 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 300 C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blister alebo
PVC/PVDC blister alebo
HDPE liekovky

28, 30, 60, 100 a 200 filmom obalených tabliet.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIEGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Topepsil 100 mg filmom obalené tablety: 21/0376/07-S
Topepsil 200 mg filmom obalené tablety: 21/0377/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 28.9.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45423
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX11 - topiramatum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
zedoariae radix
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Predajná cena:
56.41 € / 1699.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
56.41 € / 1699.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien