Detail:
ZALDIAR tbl flm 20 (=2x10)
Názov lieku:
ZALDIAR
Doplnok názvu:
tbl flm 20 (=2x10)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie, ev.č.
2108/07533

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ZALDIAR®
37,5 mg/ 325 mg
filmom obalené
tablety
tramadoliumchlorid/paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je ZALDIAR® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ZALDIAR®
3. Ako užívať ZALDIAR®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ZALDIAR®
6. Ďalšie informácie
1. ČO JE ZALDIAR® A NA ČO SA POUŽÍVA

ZALDIAR® je kombinovaný liek dvoch liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu
a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.

ZALDIAR® sa indikuje na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár
odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

ZALDIAR® sa môže podávať len dospelým a deťom starším ako 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ZALDIAR®

Neužívajte liek ZALDIAR®:
- keď ste precitlivený (alergický) na tramadoliumchlorid, paracetamol
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (prvé znaky alergickej
reakcie môžu byť vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri
dýchaní);
- keď ste vypili väčšie množstvo alkoholu alebo užili priveľa tabliet
na spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov,
ktoré majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu
a emócie);
- keď užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie
alebo Parkinsonovej choroby) alebo ste ich používali v posledných 2
týždňoch pred liečbou liekom ZALDIAR®;
- keď máte závažné ochorenie pečene;
- keď ste epileptik a vaše záchvaty nie sú adekvátne kontrolované
liečbou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku ZALDIAR®:

- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo
tramadoliumchlorid;
- ak je vaša pečeň poškodená alebo máte ochorenie pečene alebo vaše oči
alebo koža žltne. Môže to byť príznakom žltačky alebo poruchy žlčových
ciest;
- ak máte ochorenie obličiek;
- ak trpíte ťažkostiami pri dýchaní, napríklad astmou alebo závažnými
pľúcnymi problémami;
- ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty (kŕče);
- ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak trpíte
závažnými bolesťami hlavy spolu so zvracaním;
- ak si myslíte, že ste závislý na iných liekoch vrátane bolesť utišujúcich
liekov (morfín);
- ak užívate iné lieky proti bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín
alebo pentazocín;
- ak vám má byť podané anestetikum, povedzte svojmu lekárovi alebo
zubárovi, že užívate liek ZALDIAR®

Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených
problémov, poraďte sa, prosím,
so svojím lekárom. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár
rozhodne, či je pre vás liek ZALDIAR® vhodný alebo nie.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid. Aby
sa neprekročila maximálna denná dávka liečiv, musíte oznámiť svojmu
lekárovi, ak užívate iné lieky s obsahom paracetamolu alebo
tramadoliumchloridu.

Liek ZALDIAR® sa nesmie užívať spolu s inhibítormi
monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť „Neužívajte liek ZALDIAR®“).

Liek ZALDIAR® sa nemá užívať s nasledovnými látkami:
- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti,
napr. závažné ataky bolesti v tvári (trigeminálna neuralgia)).
- buprenorfín, nalbufín a pentazocín (lieky - opioidy na liečbu
bolesti). Ich bolesť utišujúci účinok sa môže znížiť.

Riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov sa zvyšuje pri súčasnom užívaní
liekov:
- triptánov (na liečbu migrény) alebo selektívnych inhibítorov spätného
vychytávania serotonínu „SSRI“
(na liečbu depresie). Ak sa u vás vyskytne zmätenosť, únava, horúčka,
nadmerné potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, svalové
zášklby alebo hnačka, obráťte sa na svojho lekára.
- trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín
(na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného
tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne
ospanlivosť, príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.
- antidepresíva, anestetiká, neuroleptiká (na psychické stavy) alebo
bupropión (napomáha ukončiť fajčenie). Môže sa zvýšiť riziko záchvatov,
váš lekár vám povie, či je liek ZALDIAR® pre vás vhodný.
- warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov
môže byť zmenená a môže sa vyskytnúť krvácavosť. Každé dlhšie alebo
neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Účinnosť lieku ZALDIAR® môže byť zmenená pri súčasnom užívaní:
metoklopramidu, domperidonu alebo ondansetronu (lieky proti nutkaniu na
zvracanie a proti zvracaniu)
cholestyramínu (znižuje cholesterol v krvi)
ketokonazolu alebo erytromycínu (protiinfekčné lieky)

Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu s liekom
ZALDIAR®.

Užívanie lieku ZALDIAR® s jedlom a nápojmi
Po užití tohto lieku môžete cítiť otupenosť. Počas liečby liekom ZALDIAR®
sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť celkový
útlm.

Tehotenstvo a dojčenie
Keďže liek ZALDIAR®obsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas tehotenstva
sa nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby liekom ZALDIAR®,
poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie
tablety.

Malá časť tramadoliumchloridu preniká do materského mlieka, preto sa nemá
liek ZALDIAR® užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek ZALDIAR® môže ovplyvniť vaše reakcie a môže znížiť schopnosť bezpečne
viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ ZALDIAR®

Vždy užívajte liek ZALDIAR® presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba liekom ZALDIAR® má byť čo najkratšia.
Liečba u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.

Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná počiatočná dávka lieku pre
dospelých a deti od 12 rokov sú
2 tablety. Ak je to nevyhnutné, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky.
Medzi dávkami musí byť interval najmenej 6 hodín.

Nesmiete však užiť viac ako 8 filmom obalených tabliet lieku ZALDIAR®
denne.
Neužívajte liek ZALDIAR® častejšie, ako vám predpíše lekár. Váš lekár môže
predĺžiť interval medzi dávkami,
ak máte viac ako 75 rokov,
ak máte problémy s obličkami,
ak máte problémy s pečeňou.

/Spôsob podania/
Tablety sú určené na perorálne užitie (ústami).
Tablety prehltnite celé a dostatočne zapite tekutinou. Tablety sa nesmú
deliť alebo žuť.

Ak máte pocit, že účinok lieku ZALDIAR® je prisilný (cítite sa veľmi
otupelo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo prislabý (nedostatočná úľava od
bolesti), obráťte sa na svojho lekára.

Ak užijete viac lieku ZALDIAR®, ako máte
V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom,
dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene,
ktoré sa môže vyskytnúť neskôr.

Ak zabudnete užiť liek ZALDIAR®
Ak ste zabudli užiť liek ZALDIAR®, užite nasledujúcu dávku tak, ako je
plánované. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Účinky po ukončení liečby liekom ZALDIAR®
Vo všeobecnosti po ukončení liečby liekom ZALDIAR® nevznikajú príznaky
z vysadenia. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch u osôb užívajúcich
tramadoliumchlorid dlhší čas, môžu sa vyskytnúť ťažkosti pri náhlom
ukončení liečby (pozri „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste dlhší čas
užívali liek ZALDIAR®, vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto
poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj liek ZALDIAR® môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

/Veľmi časté: u viac ako 1 z 10 pacientov/
nevoľnosť
ospalosť, závraty

/Časté:/ /u menej ako 1 z 10 a viac ako 1 zo 100 pacientov/
zvracanie, tráviace problémy (zápcha, škŕkanie v črevách, hnačka), bolesť
brucha, sucho v ústach
svrbenie, potenie
bolesť hlavy, chvenie
zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená
nálada)


/Menej časté :u menej ako 1 zo 100 a viac ako 1 z 1 000 pacientov/
- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu
- ťažkosti alebo bolesť pri močení
- kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),
- pálenie alebo pocit necitlivosti, zvonenie v ušiach, mimovoľné
svalové zášklby
- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové
videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti
- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici
- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi
- dýchacie ťažkosti

/Zriedkavé: u menej ako 1 z 1 000 a viac ako 1 z 10 000 pacientov/
kŕče, problémy s koordináciou pohybov
závislosť
nejasné videnie

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré
obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby
liekom ZALDIAR® nasledujúce účinky, oznámte to svojmu lekárovi:
- závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca
- mdloby
- zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie dýchanie,
- zmeny v aktivite a vo výkone
- zmeny nálady
- zhoršenie existujúcej astmy
- zriedkavé: kožné vyrážky, typické pre alergické reakcie, napr. svrbenie,
opuchnutá tvár alebo šija, krátky dych alebo pokles krvného tlaku
a mdloby. V tomto prípade okamžite ukončite liečbu a skontaktujte sa
ihneď so svojím lekárom. Liek nesmiete znova užívať.

V zriedkavých prípadoch pri užívaní lieku s tramadoliumchloridom sa môže
u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení liečby.

V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po
náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť,
nervozita, roztrasenosť, ďalej hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné
a črevné ťažkosti.
Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé
vnímanie ako svrbenie, pálenie, necitlivosť a hluk v ušiach (tinnitus).
Ak sa u vás vyskytne po prerušení liečby niektorý z vyššie uvedených
príznakov, skontaktujte sa, prosím, so svojím lekárom.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité
abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu
z nosa alebo ďasien. Užívanie lieku ZALDIAR® spolu s liekmi proti krvnej
zrážavosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania.
Akékoľvek dlhotrvajúce alebo náhle krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZALDIAR®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na škatuľke
alebo na okraji blistra (dátum uvedený za skratkou EXP). Dátum exspirácie
sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo liek ZALDIAR® obsahuje

Liečivá sú: tramadoliumchlorid a paracetamol.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje: 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg
paracetamolu.

Pomocné látky sú:
/Jadro tablety:/ mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ
karboxymetylcelulózy (Typ A), kukuričný škrob a magnéziumstearát.
/Obal tablety/: OPADRY žltá YS-1-6382 G, hypromelóza, oxid titaničitý (E171),
makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), polysorbát 80, karnaubský vosk.

Ako vyzerá liek ZALDIAR® a obsah balenia

ZALDIAR® sú filmom obalené tablety bledožltej farby, balené v bielom
nepriehľadnom blistri.
Liek je dostupný v baleniach po 10, 20, 30 alebo 50 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko

Výrobca
Grünenthal GmbH, Stolberg, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 02/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2011/00072

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ZALDIAR


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoli hydrochloridum
a 325 mg paracetamolum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Bledožlté filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

ZALDIAR filmom obalené tablety sú indikované na symptomatickú liečbu
strednej až silnej bolesti.

Použitie lieku ZALDIAR má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná
bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu (pozri
časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

DÁVKOVANIE

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Použitie lieku ZALDIAR má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná
bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a odozvy u
pacienta.

Úvodná odporúčaná dávka sú dve filmom obalené tablety lieku ZALDIAR. Ďalšie
dávky môžu byť podané, ako je potrebné, neprekračujúc 8 filmom obalených
tabliet za deň (ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg
paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.

Liek ZALDIAR sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne
nevyhnutné (pozri časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie
alebo dlhodobá liečba liekom ZALDIAR, potom sa má uskutočniť starostlivé,
pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa
zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.

Deti

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie lieku
ZALDIAR nestanovilo. Liečba tejto populácie sa preto neodporúča.

Starší pacienti

Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať na vedomie, že
u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov bol po perorálnom podaní predĺžený
eliminačný polčas tramadoliumchloridu o 17 %. U pacientov starších ako
75 rokov sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu odporúča, aby minimálny
interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.

Poškodenie funkcie obličiek

Použitie lieku ZALDIAR sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu neodporúča
u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 10 ml/min). V prípade stredne ťažkého poškodenia funkcie obličiek
(klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) sa majú dávkovacie intervaly
zvýšiť na 12-hodinové. Keďže pri hemodialýze alebo hemofiltrácii sa
tramadoliumchlorid len veľmi pomaly odstraňuje, postdialyzačné podávanie na
udržiavanie analgézie sa zvyčajne nevyžaduje.

Poškodenie funkcie pečene

Liek ZALDIAR sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
pečene (pozri časť 4.3). V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo
zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).

SPÔSOB PODÁVANIA

Perorálne podávanie

Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom
tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na tramadoliumchlorid, paracetamol alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku (pozri časť 6.1),
- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi
analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,
- liek ZALDIAR sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú
inhibítory MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť
4.5),
- ťažké poškodenie funkcie pečene,
- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

UPOZORNENIA

- U dospelých a detí starších ako 12 rokov sa nesmie prekročiť
maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet lieku ZALDIAR. Aby sa
zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez
pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne
používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky
obsahujúce tramadoliumchlorid.
- Liek ZALDIAR sa pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens
kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.
- Liek ZALDIAR sa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie pečene
(pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením
pečene sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V niektorých
prípadoch by sa malo starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho
intervalu.
- Liek ZALDIAR sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
- Tramadoliumchlorid nie je vhodný ako substitúcia u pacientov
závislých na opioidoch. Tramadoliumchlorid, hoci je agonista opioidov,
nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.
- Kŕče boli zaznamenané u pacientov liečených tramadoliumchloridom,
ktorí boli náchylní
k záchvatom alebo používali iné liečebné postupy, ktoré znižujú prah
pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne
pôsobiace analgetiká alebo lokálnu anestéziu. Epileptickí pacienti,
kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť
liekom ZALDIAR iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich
tramadoliumchlorid v odporúčaných dávkach boli zaznamenané kŕče. Riziko
sa môže zvýšiť, keď dávky tramadoliumchloridu presahujú odporúčaný
horný limit dávky.
- Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín,
buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).

OPATRENIA PRI POUžÍVANÍ

Liek ZALDIAR sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov závislých
na opioidných alkaloidoch alebo u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov
náchylných ku kŕčovým konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest,
v šokovom stave, v alterovanom stave vedomia z neznámych príčin,
s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo
so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.

Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť
hepatotoxicitu.

Tramadoliumchlorid v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky
z vynechania.
Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzus.

Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú
počas vynechania opiátov (pozri časť 4.8).

V jednej štúdii sa pri použití tramadoliumchloridu počas celkovej anestézie
s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného
návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je treba sa
použitiu tramadoliumchloridu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.

4.5 Liekové a iné interakcie

SÚBEžNÉ POUžITIE JE KONTRAINDIKOVANÉ S NASLEDUJÚCIMI LIEKMI

. Neselektívne inhibítory MAO
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. A-selektívne inhibítory MAO
Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. B-selektívne inhibítory MAO
Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka,
tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.

V prípade súčasnej liečby inhibítormi MAO musí sa urobiť pred liečbou
tramadoliumchloridom dvojtýždňový odklad.

NEODPORÚČA SA SÚBEžNÉ POUžITIE S NASLEDUJÚCIMI LÁTKAMI

. Alkoholom
Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.
Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu
strojov.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.

. Karbamazepínom a inými induktormi enzýmov
Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej
koncentrácii tramadoliumchloridu.

. Agonistami-antagonistami opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)
Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na
receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.

SÚBEžNÉ POUžITIE, KTORÉ JE POTREBNÉ UVÁžIť

. V izolovaných prípadoch boli zaznamenané hlásenia o serotonínovom
syndróme v časovej súvislosti s terapeutickým použitím
tramadoliumchloridu v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako
sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs)
a triptány. Príznaky serotonínového syndrómu môžu byť napríklad
zmätenosť, motorický nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia,
svalové zášklby a hnačka.

. Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných
režimov), benzodiazepíny a barbituráty.
V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže
byť fatálne.

. Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane
antitusických liekov a substitučných
režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká,
sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká,
centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.
Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť
môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

. Keď sa podáva liek ZALDIAR súčasne so zložkami podobnými warfarínu,
musí sa, ak je to
medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového
času, kvôli hláseniam o zvýšenom INR.

. Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín,
môžu inhibovať metabolizmus tramadoliumchloridu (N-demetyláciu),
prípadne tiež metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov.
Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.

. Lieky redukujúce prah pre vznik kŕčov, ako sú bupropión, antidepresíva
- inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické
antidepresíva a neuroleptiká. Súbežné používanie tramadoliumchloridu
s týmito liekmi môže zvýšiť riziko kŕčov. Rýchlosť absorpcie
paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom
a redukovaná cholestyramínom.

. V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie
antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba
tramadoliumchloridu u pacientov s pooperačnými bolesťami.

4.6 Fertlita, gravidita a laktácia

GRAVIDITA

Keďže ZALDIAR je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid,
nemá sa používať
v gravidite.

. Údaje týkajúce sa paracetamolu:
Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé
účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.

. Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu:
Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje
dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadoliumchloridu
u gravidných žien. Tramadoliumchlorid podávaný pred a počas pôrodu
neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny
rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhotrvajúca
liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po
pôrode ako následok návykovosti.


LAKTÁCIA

Keďže ZALDIAR je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid,
nemá sa užívať počas dojčenia.

. Údaje týkajúce sa paracetamolu
Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom
množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien
užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.

. Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu
Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa našli v malých množstvách
v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke.
Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu
stupňovať alkoholom alebo inými CNS tlmivými látkami. Ak tu je vplyv,
pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených
s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závraty
a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.

Poruchy kardiovaskulárneho systému:

Menej časté ((1/1 000 až <1/100): hypertenzia, palpitácie, tachykardia,
arytmia.

Poruchy centrálneho a periférneho nervového systému:

Veľmi časté ((1/10): závraty, spavosť.
Časté ((1/100 až <1/10): bolesti hlavy, chvenie.
Menej časté ((1/1 000 až <1/100): mimovoľné svalové kontrakcie, parestézie,
hučanie v ušiach.
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000): ataxia, kŕče.

Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Časté ((1/100 až <1/10): zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita,
eufória), poruchy spánku.
Menej časté ((1/1 000 až <1/100): depresia, halucinácie, nočné mory,
amnézia.
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000): lieková závislosť.

Post-marketingové sledovanie:

Veľmi zriedkavé (<1/1 000): zneužitie.

Poruchy zraku:

Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000): neostré videnie.

Poruchy dýchacej sústavy:

Menej časté ((1/1 000 až <1/100): dyspnoe.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté ((1/10): nauzea.
Časté ((1/100 až <1/10): vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka,
bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia.
Menej časté ((1/1 000 až <1/100): dysfágia, meléna.

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté ((1/1 000 až <1/100): zvýšenie pečeňových transamináz

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté ((1/100 až <1/10): potenie, svrbenie.
Menej časté ((1/1 000 až <1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka).

Poruchy močových ciest:

Menej časté ((1/1 000 až <1/100): albuminúria, poruchy močenia (dyzúria
a retencia moču)

Telo ako celok:

Menej časté ((1/1 000 až <1/100): triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky,
ktoré súvisia s podávaním tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, nedá sa
ich výskyt vylúčiť:

TRAMADOLIUMCHLORID

. Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadoliumchlorid).
. Postmarketingové sledovanie tramadoliumchloridu odhalilo zriedkavé
zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.
. Zriedkavé prípady ((1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie
s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť,
angioneurotický edém) a anafylaxia.
. Zriedkavé prípady ((1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická
slabosť, útlm dýchania.
. Po podaní tramadoliumchloridu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie
účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v
závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny
nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny
aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny
v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania
osobnosti).
. Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.
. Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné
tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj,
úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne
príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď
sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, silná
úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.

PARACETAMOL

. Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť
hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy
krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však
nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.
. Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať
hypoprotrombinémiu, keď sa podáva
s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas
nemenil.

4.9 Predávkovanie

ZALDIAR je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky
môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadoliumchloridu alebo
paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.

PRÍZNAKY PREDÁVKOVANIA TRAMADOLIUMCHLORIDOM:

Pri intoxikácii tramadoliumchloridom sa v zásade očakávajú podobné
príznaky, ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto
účinky konkrétne zahŕňajú miózu, zvracanie, kardiovaskulárny kolaps,
poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.

PRÍZNAKY PREDÁVKOVANIA PARACETAMOLOM:

Predávkovanie sa týka zvlášť malých detí. Symptómy predávkovania
paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, zvracanie,
nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až
48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu
a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene
vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou
tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného
poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 - 10 g alebo viac
paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov
(zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky
paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.

Záchranná liečba:

- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.
- Podpora dýchacích a obehových funkcií.
- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať
vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu
a tramadoliumchloridu a vykonanie pečeňových testov.
- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane
každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov
(AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.
- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k zvracaniu (ak je pacient pri
vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.
- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti
dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie
dychového útlmu sa musí použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať
diazepamom.
- Tramadoliumchlorid sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra
eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie liekom ZALDIAR len
hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.

Okamžitá liečba je v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom
podstatná.
Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek
nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dieťa
staršie ako 12 rokov, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu
v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ? 150 mg/kg
paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka.
Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po
predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene
(pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín
po predávkovaní sa môže vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo
intravenózneho N-acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok.
Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas
8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas
podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať celý
terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na
masívne predávkovanie.
Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.
Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak
rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum
paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po
predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: tramadoliumchlorid, kombinácie
ATC kód: N02AX52

Tramadoliumchlorid je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny
nervový systém. Tramadoliumchlorid je čistý neselektívny agonista ?, ? a ?
opiodných receptorov s vyššou afinitou k ? receptorom. Iné mechanizmy,
ktoré prispievajú k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho
vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu.
Tramadoliumchlorid má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok
tramadoliumchloridu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie.
Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na
kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadoliumchloridu
sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže
zahŕňať centrálne a periférne účinky.

Liek ZALDIAR je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa
a lekár ho musí podľa toho využívať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadoliumchlorid sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy
tramadoliumchloridu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa
tramadoliumchlorid po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia
(a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.

Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadoliumchloridu/paracetamolu
(37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií v tomto
poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] po
1,8 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 4,2 ?g/ml
(paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2
5,1/4,7 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 2,5 h
(paracetamol).

Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom
podaní lieku ZALDIAR zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky
významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s
parametrami liečiv používaných samostatne.

ABSORPCIA

Racemát tramadoliumchloridu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne
absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní
100 mg dávky je približne 75 %.
Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne
približne 90 %.

Po perorálnom podaní lieku ZALDIAR je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro
úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických
koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený
súbežným podaním tramadoliumchloridu.

Perorálne podanie lieku ZALDIAR s jedlom nemá významný vplyv na vrchol
plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadoliumchloridu
alebo paracetamolu, takže liek ZALDIAR sa môže podávať nezávisle od príjmu
jedla.

DISTRIBÚCIA

Tramadoliumchlorid má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,(=203 ( 40 l). Väzba na
plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.

Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných
tkanív okrem tukového.
Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny
sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.

METABOLIZMUS

Tramadoliumchlorid sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo
30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa
vylučuje ako metabolity.

Tramadoliumchlorid sa metabolizuje O-demetyláciou (katalyzovanou enzýmom
CYP2D6) na M1 metabolit a N-demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit
M2. M1 je ďalej metabolizovaný N-demetyláciou a konjugáciou s kyselinou
glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má
analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické
koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadoliumchloridu a ich
prínos ku klinickému efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.

Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi
cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo
saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa
metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N-acetyl
benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo
detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu
merkaptánovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo
tohto metabolitu zvyšuje.

ELIMINÁCIA

Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas
paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší
a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa
eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro- a sulfo- konjugovaných
derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri
renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou
(tramadoliumchlorid a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych
a mutagénnych účinkov, a jej účinkov na fertilitu.

V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou
tramadoliumchlorid/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by
sa mohol prisúdiť lieku.

Kombinácia tramadoliumchlorid/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov
(50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3
násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri
tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok
zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky
spôsobujúce menej závažný materno-toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg
tramadoliumchlorid/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo
alebo plod.

Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne
genotoxické riziko užívania tramadoliumchloridu pre ľudí.

Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre ľudí.

Štúdie s tramadoliumchloridom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých
dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť
súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva
neboli ovplyvnené. Tramadoliumchlorid prechádza cez placentu. Po perorálnom
podaní tramadoliumchloridu sa v dávkach nad 50 mg/kg u samcov potkanov
a 75 mg/mg u samíc potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.

Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického
rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných
tumorigénnych účinkov v ne-hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.

Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli
žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
cellulosi pulvis, amylum pregelificatum, carboxymethylamylum natricum (Typ
A), maydis amylum, magnesii stearas

Obal:
OPADRY žltá YS-1-6382 G, hypromellosum, titanii dioxidum (E171), macrogolum
400, ferri oxidum flavum (E172), polysorbatum 80), cera carnauba

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

ZALDIAR filmom obalené tablety sú balené v bielom nepriehľadnom PVC/Al
blistri alebo bielom nepriehľadnom PP/Al blistri

Škatuľky s 10, 20, 30 a 50 filmom obalenými tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0152/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29.04.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Január 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C40430
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX52 - tramadolum - kombinácie
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
zinci oxidum,lipidy
Výrobca lieku:
GRUNENTHAL GMBH,AACHEN, SRN, www.grunenthal.com
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.09 € / 123.22 SK
Úhrada poisťovňou:
1.91 € / 57.54 SK
Doplatok pacienta:
2.18 € / 65.67 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.70 € ÚP:0.00 € DP:1.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:1.91 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.86 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.92 € ÚP:0.00 € DP:13.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.99 € ÚP:5.73 € DP:0.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.04 € ÚP:0.00 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.09 € ÚP:1.91 € DP:2.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.53 € ÚP:2.87 € DP:2.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien