Detail:
Zaracet tbl flm 20x37,5 mg/325mg
Názov lieku:
Zaracet
Doplnok názvu:
tbl flm 20x37,5 mg/325mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2010/05812


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ZARACET
37,5 mg/ 325 mg
filmom obalené tablety
tramadoliumchlorid/paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete :
1. Čo je Zaracet a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Zaracet
3. Ako užívať Zaracet
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zaracet
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ZARACET A NA ČO SA POUŽÍVA

Zaracet je kombinovaný liek dvoch liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu
a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.

Zaracet sa indikuje na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča
na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

Zaracet sa môže podávať len dospelým a deťom od 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ZARACET

Neužívajte Zaracet :
- keď ste precitlivený (alergický) na tramadoliumchlorid, paracetamol
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (prvé znaky alergickej
reakcie môžu byť vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri
dýchaní);
- keď ste vypili väčšie množstvo alkoholu alebo užili priveľa tabliet
na spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov,
ktoré majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu
a emócie);
- keď užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie
alebo Parkinsonovej choroby), alebo ste ich používali v posledných 2
týždňoch pred liečbou Zaracetom;
- keď máte závažné ochorenie pečene;
- keď ste epileptik a vaše záchvaty nie sú dostatočne kontrolované
liečbou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zaracetu:

- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo
tramadoliumchlorid;
- ak máte ochorenie obličiek;
- ak je vaša pečeň poškodená alebo máte ochorenie pečene alebo vaše oči
alebo koža žltne. Môže to byť príznakom žltačky alebo poruchy žlčových
ciest;
- ak máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad astmu alebo závažné pľúcne
problémy;
- ak si myslíte, že ste závislý na iných liekoch, vrátane bolesť
utišujúcich liekov (morfín);
- ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty kŕčov;
- ak užívate iné lieky proti bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín
alebo pentazocín;
- ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak trpíte
závažnými bolesťami hlavy spolu s vracaním
- ak vám má byť podané anestetikum, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému
lekárovi, že užívate Zaracet.

Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených
problémov, poraďte sa, prosím,
so svojím lekárom. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár
rozhodne, či je pre vás tento liek vhodný alebo nie.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid .
Aby sa neprekročila maximálna denná dávka liečiv, musíte oznámiť svojmu
lekárovi, ak užívate iné lieky s obsahom paracetamolu alebo
tramadoliumchloridu.

Zaracet sa nesmie užívať spolu s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO)
(pozri časť „Neužívajte Zaracet).

Zaracet sa nemá užívať s nasledovnými látkami :
- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti, napr.
závažné ataky bolesti v tvári
(trigeminálna neuralgia)).
- buprenorfín, nalbufín a pentazocín (lieky - opioidy na liečbu bolesti).
Ich bolesť utišujúci účinok sa
môže znížiť.

Riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov sa zvyšuje pri súčasnom užívaní
týchto liekov:
- triptány (na liečbu migrény) alebo selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu „SSRI“ (na liečbu depresie). Ak sa u vás vyskytne
zmätenosť, únava, horúčka, nadmerné potenie, nekoordinované pohyby
končatín alebo očí, svalové zášklby alebo hnačka, obráťte sa na svojho
lekára.
- trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín
(na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného
tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne
ospanlivosť, príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.
- antidepresíva, anestetiká, neuroleptiká (na psychické poruchy) alebo
bupropión (napomáha ukončiť fajčenie). Môže sa zvýšiť riziko záchvatov,
váš lekár vám povie, či je Zaracet pre vás vhodný.
- warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov
môže byť zmenená a môže sa vyskytnúť krvácavosť. Každé dlhšie alebo
neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Účinnosť Zaracetu môže byť zmenená pri súčasnom užívaní:
metoklopramidu, domperidonu alebo ondansetronu (lieky proti nutkaniu na
vracanie a proti vracaniu)
cholestyramínu (znižuje cholesterol v krvi)
ketokonazolu alebo erytromycínu (protiinfekčné lieky)

Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu so Zaracetom.

Užívanie Zaracetu s jedlom a nápojmi
Po užití tohto lieku sa môžete cítiť ospalý. Počas liečby Zaracetom sa
vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť celkový útlm.

Tehotenstvo a dojčenie
Keďže Zaracet obsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas tehotenstva sa
nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby Zaracetom poraďte sa,
prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.

Malá časť tramadoliumchloridu preniká do materského mlieka, preto sa nemá
liek Zaracet užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Zaracet môže ovplyvniť vaše reakcie a môže znížiť schopnosť bezpečne viesť
vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zaracetu
Zaracet obsahuje monohydrát laktózy. Pokiaľ vám váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom skôr než začnete
užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ ZARACET

Vždy užívajte Zaracet presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

/Spôsob podania/
Tablety sú určené na perorálne užitie (ústami).
Tablety prehltnite celé a dostatočne zapite tekutinou. Tablety sa nesmú
deliť alebo žuť.
Tablety by sa mali užívať v minimálnej terapeutickej dávke a ak je to možné
v čo najkratšom čase.

/Dospelí a deti od 12 rokov/
Zvyčajná počiatočná dávka sú 2 tablety. Ak je to nevyhnutné, váš lekár vám
môže odporučiť ďalšie dávky. Medzi dávkami musí byť interval najmenej 6
hodín.

Nesmiete užiť viac ako 8 filmom obalených tabliet Zaracetu a minimálny čas
medzi dávkami musí
byť najmenej 6 hodín.

/Deti do 12 rokov/
Zaracet sa nemá používať u detí do 12 rokov

/Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene/
Ak máte, alebo ste v minulosti mali, poruchu funkcie obličiek alebo pečene,
môže váš lekár predĺžiť interval medzi dávkami.

/Starší pacienti/
U pacientov starších ako 75 rokov môže lekár predĺžiť interval medzi
dávkami.

Ak máte pocit, že účinok Zaracetu je prisilný (cítite sa veľmi otupelo
alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo prislabý (nedostatočná úľava od
bolesti), obráťte sa na svojho lekára.

Ak užijete viac Zaracetu, ako máte
V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom,
dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene,
ktoré sa môže vyskytnúť neskôr.

Ak zabudnete užiť Zaracet
Ak ste zabudli užiť liek, užite nasledujúcu dávku tak, ako je plánované.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Účinky po ukončení liečby Zaracetom
Vo všeobecnosti po ukončení liečby Zaracetom nevznikajú príznaky
z vysadenia. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch u osôb užívajúcich
tramadol dlhší čas, môžu sa vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby
(pozri „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste dlhší čas užívali Zaracet , vaše
telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom,
ak máte v úmysle ukončiť užívanie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Zaracet môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

/Veľmi časté: objavujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov/
nevoľnosť,
ospalosť, závraty.

/Časté:/ /objavujú sa u menej ako 1 z 10 a viac ako 1 zo 100 pacientov/
vracanie, tráviace problémy (zápcha, škŕkanie v črevách, hnačka), bolesť
brucha, sucho v ústach,
svrbenie, potenie,
bolesť hlavy, chvenie,
zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená
nálada).


/Menej časté: objavujú sa u menej ako 1 zo 100 a viac ako 1 z 1 000/
/pacientov/
- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu,
- ťažkosti alebo bolesť pri močení,
- kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),
- pálenie alebo pocit necitlivosti, zvonenie v ušiach, mimovoľné
svalové zášklby,
- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové
videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti,
- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici,
- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi,
- dýchacie ťažkosti.

/Zriedkavé:objavujú sa u menej ako 1 z 1 000 a viac ako 1 z 10 000 pacientov/
kŕče, problémy s koordináciou pohybov,
závislosť,
nejasné videnie.

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré
obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby
Zaracetom nasledujúce účinky, oznámte to svojmu lekárovi:
- závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca,
- mdloby,
- zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie dýchanie,
- zmeny v aktivite a vo výkone,
- zmeny nálady,
- zhoršenie existujúcej astmy,
- zriedkavé: kožné vyrážky, typické pre alergické reakcie, napr. svrbenie,
opuchnutá tvár alebo šija, krátky dych alebo pokles krvného tlaku
a mdloby. V tomto prípade okamžite ukončite liečbu a skontaktujte sa
ihneď so svojím lekárom. Liek nesmiete znova užívať.

V zriedkavých prípadoch pri užívaní lieku s tramadoliumchloridom sa môže
u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení liečby.

V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po
náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť,
nervozita, roztrasenosť, ďalej hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné
a črevné ťažkosti.
Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé
vnímanie ako svrbenie, pálenie, necitlivosť a hluk v ušiach (tinnitus).
Ak sa u vás vyskytne po prerušení liečby niektorý z vyššie uvedených
príznakov, skontaktujte sa, prosím, so svojím lekárom.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité
abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu
z nosa alebo ďasien. Užívanie Zaracetu spolu s liekmi proti krvnej
zrážavosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania.
Akékoľvek dlhotrvajúce alebo náhle krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZARACET

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na škatuľke
alebo na okraji blistra (dátum uvedený za skratkou EXP). Dátum exspirácie
sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Zaracet obsahuje

Liečivá sú: tramadoliumchlorid a paracetamol.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje: 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg
paracetamolu.

Ďalšie zložky sú: práškovaná celulóza, predželatínovaný škrob, kukuričný
škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát, žltá obaľovacia
sústava Opadry II 33G32799 (hypromelóza, oxid titaničitý E171, monohydrát
laktózy, makrogol, triacetín, žltý oxid železitý E172).

Ako vyzerá Zaracet a obsah balenia

Zaracet sú bledožlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
Tablety sú balené v PVC/Al blistri .
Jeden, dva tri alebo desať blistrov po 10 tabliet je balených v papierovej
škatuľke.
Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Belupo s.r.o., Cukrová 14, 811 08, Bratislava, Slovenská republika.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2010/05812


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ZARACET


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5mg tramadoli hydrochloridum
a 325 mg paracetamolum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Bledožlté oválne bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zaracet je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.

Použitie Zaracetu má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná
bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu (pozri
časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí a deti od 12 rokov/

Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a odozvy u
pacienta.

Úvodná odporúčaná dávka sú dve filmom obalené tablety Zaracetu. Ak je to
potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 8 filmom obalených
tabliet za deň (ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg
paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.

Zaracet sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne
nevyhnutné (pozri časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie
alebo dlhodobá liečba, je potrebné starostlivé, pravidelné sledovanie (ak
je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie
liečby nevyhnutné.


/Deti do 12 rokov/
U detí do 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie kombinácie tramadolu
a paratacetamolu nestanovilo. Liečba tejto populácie sa preto neodporúča.

/Starší pacienti/
Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať na vedomie, že
u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov bol po perorálnom podaní predĺžený
eliminačný polčas tramadoliumchloridu o 17 %. U pacientov starších ako
75 rokov sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu odporúča, aby minimálny
interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.

/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/
Použitie Zaracetu sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu neodporúča
u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 10 ml/min). V prípade stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens
kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) sa majú dávkovacie intervaly zvýšiť na 12-
hodinové. Keďže pri hemodialýze alebo hemofiltrácii sa tramadoliumchlorid
len veľmi pomaly odstraňuje, postdialyzačné podávanie na udržiavanie
analgézie sa zvyčajne nevyžaduje.

/Pacienti s poruchou/ /funkcie pečene/
Kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu sa nemá používať
u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). V stredne
ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho
intervalu (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania
Perorálne podávanie.
Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom
tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.

4.3 Kontraindikácie

Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu je kontraindikovaná
v nasledovných prípadoch:

- precitlivenosť na tramadoliumchloridu, paracetamol alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku (pozri časť 6.1),
- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi
analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,
- pacienti, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 14
dní po ich vysadení (pozri časť 4.5),
- ťažká porucha funkcie pečene,
- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

UPOZORNENIA

- U dospelých a detí od 12 rokov sa nesmie prekročiť maximálna denná
dávka 8 filmom obalených tabliet Zaracetu. Aby sa zabránilo
neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu
lekára alebo lekárnika nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú
súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného),
alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.
- Zaracet sa pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 10 ml/min) neodporúča.
- Zaracet sa nemá používať pri ťažkej poruche funkcie pečene (pozri
časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene sú
väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V niektorých prípadoch by sa
malo starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.
- Zaracet sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
- Tramadoliumchlorid nie je vhodný ako substitúcia u pacientov
závislých na opioidoch. Tramadoliumchlorid, hoci je agonista opioidov,
nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.
- Kŕče boli zaznamenané u pacientov liečených tramadoliumchloridom,
ktorí boli náchylní k záchvatom alebo používali iné liečebné postupy,
ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva,
antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne
anestetiká. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti
náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť Zaracetom iba za nevyhnutných
okolností. U pacientov užívajúcich tramadoliumchlorid v odporúčaných
dávkach boli zaznamenané kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky
tramadoliumchloridu presahujú odporúčaný horný limit dávky.
- Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín,
buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).

OPATRENIA PRI POUžÍVANÍ

Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu sa má používať so
zvýšenou opatrnosťou u pacientov:

. závislých na opioidných alkaloidoch
. s úrazom hlavy
. náchylných ku kŕčovým konvulzívnym poruchám
. s poruchami žlčových ciest
. v šokovom stave
. v alterovanom stave zmätenosti z neznámych príčin,
. s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu
. so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.

Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť
hepatotoxicitu.

Tramadoliumchlorid v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky
z vynechania.
Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzus.

Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú
počas vynechania opiátov (pozri časť 4.8).

V jednej štúdii sa pri použití tramadoliumchloridu počas celkovej anestézie
s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného
návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je treba sa
použitiu tramadoliumchloridu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.

Pomocné látky
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi liekmi

. Neselektívne inhibítory MAO
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. A-selektívne inhibítory MAO
Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. B-selektívne inhibítory MAO
Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka,
tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.

V prípade súčasnej liečby inhibítormi MAO musí sa urobiť pred liečbou
tramadoliumchloridom dvojtýždňový odklad.

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

. Alkohol
Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.
Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu
strojov.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.

. Karbamazepín a iné induktory enzýmov
Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej
koncentrácii tramadoliumchloridu.

. Agonisty-antagonisty opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)
Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na
receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.

Kombinácie, ktoré je potrebné zvážiť

. V izolovaných prípadoch boli zaznamenané hlásenia o serotonínovom
syndróme v časovej súvislosti s terapeutickým použitím tramadolu
v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako sú selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs) a triptány.
Príznaky serotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť,
motorický nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, svalové
zášklby a hnačka.

. Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných
režimov), benzodiazepíny a barbituráty.
V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže
byť fatálne.

. Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane
antitusických liekov a substitučných
režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká,
sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká,
centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.
Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť
môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

. Keď sa podáva kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu súčasne
so zložkami podobnými warfarínu, musí sa, ak je to medicínsky vhodné,
vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času, kvôli hláseniam
o zvýšenom INR.

. Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín,
môžu inhibovať metabolizmus tramadoliumchloridu (N-demetyláciu),
prípadne tiež metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov.
Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.

. Lieky redukujúce prah pre vznik kŕčov, ako sú bupropión, antidepresíva
- inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické
antidepresíva a neuroleptiká. Súbežné používanie
tramadoliumchloridu s týmito liekmi môže zvýšiť riziko kŕčov.


. Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom
alebo domperidónom
a redukovaná cholestyramínom.

. V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie
antiemetického 5-HT3 antagonistu
ondansetronu vzrástla potreba tramadoliumchloridu u pacientov s
pooperačnými bolesťami.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Keďže Zaracet je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid,
nemá sa používať
v gravidite.

Údaje týkajúce sa paracetamolu
Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé
účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.

Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu
Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje
dostatočný dôkaz, schopný stanoviť bezpečnosť tramadoliumchloridu
u gravidných žien. Tramadoliumchlorid podávaný pred a počas pôrodu
neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny
rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhotrvajúca
liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po
pôrode ako následok návykovosti.


/Laktácia/
Keďže Zaracet je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid,
nemá sa užívať počas dojčenia.

Údaje týkajúce sa paracetamolu
Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom
množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien
užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.

Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu
Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa našli v malých množstvách
v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke.
Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu
stupňovať alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na CNS. V prípade
objavenia sa týchto príznakov pacient nemá
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených
s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závraty
a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.

Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie
. veľmi časté (?1/10)
. časté (?1/100 až <1/10)
. menej časté (?1/1 000 až <1/100)
. zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
. veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane ojedinelých prípadov


/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Menej časté : hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia

/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté : závraty, spavosť
Časté : bolesti hlavy, chvenie
Menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézie, hučanie
v ušiach
Zriedkavé: ataxia, kŕče

/Psychické poruchy/
Časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita,
eufória), poruchy spánku
Menej časté: depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia
Zriedkavé : lieková závislosť.

Post-marketingové sledovanie:

Veľmi zriedkavé: zneužitie

/Poruchy oka/
Zriedkavé: neostré videnie

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Menej časté : dyspnoe

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Veľmi časté : nauzea
Časté: vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka, bolesť
brucha, dyspepsia, flatulencia
Menej časté: dysfágia, meléna

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Časté : potenie, svrbenie
Menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)

/Poruchy močových ciest/
Menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)

/Celkové poruchy/
Menej časté : triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky,
ktoré súvisia s podávaním tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, nedá sa
ich výskyt vylúčiť:

Tramadoliumchlorid
. Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).
. Postmarketingové sledovanie tramadoliumchloridu odhalilo zriedkavé
zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.
. Zriedkavé prípady : alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr.
dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém)
a anafylaxia.
. Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.
. Po podaní tramadoliumchloridu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie
účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v
závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny
nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny
aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny
v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania
osobnosti).
. Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.
. Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné
tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj,
úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne
príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď
sa tramadol náhle prestal užívať: panické ataky, silná úzkosť,
halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.

Paracetamol
. Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť
hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy
krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však
nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.
. Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať
hypoprotrombinémiu, keď sa podáva
s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas
nemenil.

4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania fixnou kombináciou tramadoliumchloridu
a paracetamolu , príznaky môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity
tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.

Príznaky

/Príznaky predávkovania tramadoliumchloridom/
Pri intoxikácii tramadoliumchloridom sa v zásade očakávajú podobné
príznaky, ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto
účinky konkrétne zahŕňajú miózu, zvracanie, kardiovaskulárny kolaps,
poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.

/Príznaky predávkovania paracetamolom/
Predávkovanie sa týka zvlášť malých detí.
Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť,
nevoľnosť, zvracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa
môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality
glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže
poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne
zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za
neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie
a pankreatitída.
Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 - 10 g alebo viac
paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov
(zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky
paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.

Liečba

- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.
- Podpora dýchacích a obehových funkcií.
- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať
vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu
a tramadoliumchloridu u a vykonanie pečeňových testov.
- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane
každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov
(AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.
- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri
vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.
- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti
dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie
dychového útlmu sa musí použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať
diazepamom.
- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje
minimálne. Liečba akútnej intoxikácie fixnou kombináciou
tramadoliumchloridu a paracetamolu len hemodialýzou alebo
hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.

Pri predávkovaní paracetamolom je nevyhnutná okamžitá liečba.
Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek
nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dieťa
staršie ako 12 rokov, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu
v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ? 150 mg/kg
paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka.
Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po
predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene
(pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín po
predávkovaní sa môže vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo
intravenózneho N-acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok.
Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas
8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas
podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať celý
terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na
masívne predávkovanie.
Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.
Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak
rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum
paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po
predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: tramadol, kombinácie
ATC kód: N02AX52

Tramadoliumchlorid je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny
nervový systém. Tramadoliumchlorid je čistý neselektívny agonista ?, ? a ?
opiodných receptorov s vyššou afinitou k ? receptorom. Iné mechanizmy,
ktoré prispievajú k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho
vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu.
Tramadoliumchlorid má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok
tramadoliumchloridu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie.
Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na
kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadoliumchloridu
sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže
zahŕňať centrálne a periférne účinky.

Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paracetamolu je vo WHO rebríčku
bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho
využívať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadoliumchlorid sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy
tramadoliumchloridu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa
tramadoliumchlorid po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia
(a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.

Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadoliumchloridu/paracetamolu
(37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií v tomto
poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] po
1,8 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 4,2 ?g/ml
(paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2
5,1/4,7 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 2,5 h
(paracetamol).

Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom
podaní fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu zdravým
dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických
parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s parametrami liečiv
používaných samostatne.

/Absorpcia/
Racemát tramadoliumchloridu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne
absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní
100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická
dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.

Po perorálnom podaní fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu
je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne
v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne
za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadoliumchloridu.

Perorálne podanie fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu
s jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo
rozsah absorpcie či tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, takže tento
liek sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.

/Distribúcia/
Tramadoliumchlorid má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,(=203 ( 40 l). Väzba na
plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.
Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných
tkanív okrem tukového.
Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny
sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.

/Metabolizmus/
Tramadoliumchlorid sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo
30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa
vylučuje vo forme metabolitov.

Tramadoliumchlorid sa metabolizuje O-demetyláciou (katalyzovanou enzýmom
CYP2D6) na M1 metabolit a N-demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit
M2. M1 je ďalej metabolizovaný

N-demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický
eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti
a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú
niekoľkonásobne nižšie ako u tramadoliumchloridu a ich prínos ku klinickému
efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.

Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi
cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo
saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa
metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N-acetyl
benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo
detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu
merkaptánovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo
tohto metabolitu zvyšuje.

/Eliminácia/
Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas
paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší
a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa
eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro- a sulfo- konjugovaných
derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje močom. Pri
renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou
(tramadoliumchlorid a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych
a mutagénnych účinkov, a jej účinkov na fertilitu.

V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadoliumchlorid
/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť
lieku.

Kombinácia tramadoliumchlorid /paracetamol v dávke toxickej u samíc
potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo
o 8,3 násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa
pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za
následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie
dávky spôsobujúce menej závažný materno-toxický účinok (10/87
a 25/217 mg/kg tramadoliumchlorid /paracetamol) nemali za následok toxické
účinky na embryo alebo plod.

Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne
genotoxické riziko užívania tramadoliumchloridu pre ľudí.

Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre ľudí.

Štúdie s tramadoliumchloridom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých
dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť
súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva
neboli ovplyvnené. Tramadoliumchlorid prechádza cez placentu. Po perorálnom
podaní tramadoliumchloridu sa v dávkach nad 50 mg/kg u samcov potkanov
a 75 mg/mg u samíc potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.

Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického
rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných
tumorigénnych účinkov v ne-hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.

Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli
žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
práškovaná celulóza, predželatínovaný škrob, kukuričný škrob, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát.

Obal tablety:
Žltá obaľovacia sústava Opadry II 33G32799: hypromelóza, oxid titaničitý
(E171), monohydrát laktózy, makrogol, triacetín, žltý oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister.
Jeden, dva, tri alebo desať blistrov po 10 tabliet je balených v
papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Belupo, s.r.o., Cukrová 14, 81108, Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0716/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12.10.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00109
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX52 - tramadolum - kombinácie
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SR ?
Výrobca lieku:
BELUPO Ltd, CHORVATSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.06 € / 92.19 SK
Úhrada poisťovňou:
1.91 € / 57.54 SK
Doplatok pacienta:
1.15 € / 34.64 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.70 € ÚP:0.00 € DP:1.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:1.91 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.86 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.92 € ÚP:0.00 € DP:13.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.99 € ÚP:5.73 € DP:0.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.04 € ÚP:0.00 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.09 € ÚP:1.91 € DP:2.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.53 € ÚP:2.87 € DP:2.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien