Detail:
TRAMABENE 50 MG cps 10x50 mg
Názov lieku:
TRAMABENE 50 MG
Doplnok názvu:
cps 10x50 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2011/06945


Písomná informácia pre používateľov

Tramabene 50 mg
(tramadoli hydrochloridum)
kapsuly

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Zloženie:
/Liečivo:/
tramadoli hydrochloridum (tramadoliumchlorid) 50 mg v jednej kapsule.
/Pomocné látky:/
monohydrát laktózy, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý, želatína, oxid titaničitý E 171, indigokarmín
E 132, žltý oxid železitý E 172, čierny oxid železitý E 172, červený oxid
železitý E 172, čistená voda.

Farmakoterapeutická skupina:
Analgetikum, anodynum.

Charakteristika:
Liek Tramabene 50 mg je stredne silný liek proti bolesti. Nástup účinku je
rýchly, účinok pretrváva niekoľko hodín. Liek Tramabene 50 mg neovplyvňuje
dýchanie, krvný obeh a nespôsobuje zápchu.

Indikácie:
Kapsuly Tramabene 50 mg sa podávajú na zmiernenie akútnych a chronických
stredne silných až silných bolestí. Kapsuly Tramabene 50 mg sú určené pre
dospelých a pre deti od 14 rokov.

Kontraindikácie:
Liek sa nesmie použiť pri precitlivenosti na liečivo alebo ďalšie zložky
lieku, pri otrave alkoholom, liekmi proti bolesti (analgetikami), liekmi na
upokojenie a na spanie a pri otrave ďalšími liekmi, ktoré ovplyvňujú
nervovú činnosť.
Na užívanie alebo podávanie lieku pri poruchách vedomia nejasného pôvodu,
pri poruchách dýchania, rovnako ako pri užívaní v tehotenstve, v období
dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody.

Nežiaduce účinky:
Klasifikácia nežiaducich účinkov: veľmi časté (viac ako 1 z 10 pacientov),
časté (viac ako 1 z 100 pacientov), menej časté (viac ako 1 z 1000
pacientov), zriedkavé (viac ako 1 z 10 000 pacientov), veľmi zriedkavé (1
alebo menej z 10 000 pacientov, vrátane ojedinelých prípadov).

Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom sú
nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10
pacientov.

/Poruchy kardiovaskulárneho systému:/
Menej časté: účinky na srdce a krvný obeh (búšenie srdca, rýchly pulz,
mdloby alebo kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä vo
vzpriamenej polohe a u pacientov s fyzickým stresom.
Zriedkavé: bradykardia (pomalý pulz), zvýšenie tlaku krvi.

/Poruchy nervového systému:/
Veľmi časté: závrat.
Časté: bolesť hlavy, otupenosť.
Zriedkavé: zmena chuti do jedla, abnormálne pocity (napr. svrbenie,
pichanie a tŕpnutie), trasenie, problémy s dýchaním, epileptické záchvaty.
Ak sa odporúčané dávkovanie prekročí alebo sa súčasne podávajú iné lieky s
tlmivým účinkom na mozgové funkcie, dýchanie sa môže spomaliť.

Epileptické záchvaty sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok
tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré môžu sami spôsobiť
záchvaty alebo znížiť prah citlivosti vzniku záchvatov.

/Psychické poruchy:/
Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a nočné mory.
Po podaní lieku Tramabene 50 mg sa môžu objaviť psychické poruchy, ktoré sa
líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od
trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne dobrá nálada,
príležitostne podráždená nálada), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie,
príležitostne zvýšenie) a zníženie kognitívnych a zmyslových schopností
(zmeny vnímania a rozpoznávania, ktoré môžu viesť k chybám v úsudku). Môže
sa vyskytnúť závislosť.

/Poruchy videnia:/
Zriedkavé: rozmazané videnie.

/Poruchy dýchacieho systému:/
Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, ale nezistilo sa, či bolo spôsobené
tramadolom.

/Poruchy tráviaceho systému:/
Veľmi časté: nevoľnosť.
Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach.
Menej časté: nutkanie na vracanie, žalúdočné problémy (pocit tlaku v
žalúdku, plynatosť).

/Poruchy kože:/
Časté: potenie.
Menej časté: kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka).

/Poruchy svalov a kostí:/
Zriedkavé: svalová slabosť.

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
veľmi zriedkavé : zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.

/Poruchy močenia:/
Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a znížené množstvo moču).


/Telo ako celok:/
Zriedkavé: alergické reakcie (napr. problémy s dýchaním, sipot, opuch) a
šok (náhle zlyhanie obehového systému).
Ak sa kapsuly Tramabene 50 mg užívajú dlhšiu dobu, existuje nízke riziko
vzniku fyzickej závislosti a po vysadení liečby sa môže vyskytnúť príznaky
z vysadenia lieku.
Ak sa u vás vyskytne niektorý zo závažných vyššie uvedených vedľajších
účinkov, ihneď vyhľadajte lekára. Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo ak si
nie ste istý účinkom lieku, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Interakcie:
Účinky podávania lieku Tramabene 50 mg a účinky iných súčasne užívaných
liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by mal byť preto informovaný
o všetkých liekoch, ktoré užívate súčasne, alebo ktoré začnete užívať, a to
na lekársky predpis i bez neho. Než začnete súčasne s užívaním lieku
Tramabene 50 mg užívať nejaký voľne predajný liek, poraďte sa so svojím
ošetrujúcim lekárom.
Súčasné podávanie lieku Tramabene 50 mg s liekmi pôsobiacimi na centrálnu
nervovú sústavu zosilňuje ich vzájomný účinok a nežiaduce účinky (napr.
ospalosť, únava, závraty a iné). Liek sa nesmie kombinovať s liekmi proti
depresii (inhibítory MAO).

Dávkovanie a spôsob použitia:
Dávkovanie vždy určuje lekár. Zvyčajná dávka pre dospelých a deti nad 50 kg
telesnej hmotnosti je 1 kapsula. V prípade, že nedôjde do 30 - 60 minút po
užití k zmierneniu bolesti, dávku možno zopakovať. Ďalšie dávky sa užívajú
podľa potreby. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 3 hodiny.
Najvyššia denná dávka nemá prekročiť 8 kapsúl.
Kapsuly Tramabene 50 mg sa zapíjajú malým množstvom tekutiny. Dĺžka
užívania má byť obmedzená na najkratší možný čas.

Upozornenie:
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu si zvýšenú pozornosť,
koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových
vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Túto činnosť by ste
mali vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára. Počas liečby je
zakázané požívať alkoholické nápoje.
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Varovanie:
Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na
obale.

Balenie:
10, 20, 30 a 50 kapsúl.

Dátum poslednej revízie:
November 2011

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2011/06945SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tramabene 50 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 kapsule.


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsula.
Tvrdé želatínové kapsuly s vrchnou časťou zelenou a spodnou časťou
oranžovou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Akútne i chronické stredne silné až silné bolesti rôzneho pôvodu.
Liek Tramabene 50 mg možno podávať dospelým a mladistvým od 14 rokov veku.
Pre deti vo veku 1 - 13 rokov sú vhodné Tramabene, perorálne kvapky alebo
Tramabene 50 mg, resp. 100 mg, injekčný roztok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolestí a individuálnej citlivosti
pacienta.
Tramadol sa nemá podávať dlhšie, než je terapeuticky bezpodmienečne
nevyhnutné.
Ak je potrebná dlhodobá liečba bolestí, má sa v kratších odstupoch
preskúšať (prípadne vložením pauzy), či a v akej dávke sa má tramadol ďalej
podávať.


/Dospelí a mladiství od 14 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg/

Pri stredne ťažkých bolestiach sa podáva ako jednotlivá dávka 50 mg
tramadoliumchloridu. Ak v priebehu 30 - 60 minút bolesť neustúpi, podá sa
ďalšia jednotlivá dávka 50 mg tramadoliumchloridu. Ďalšie dávky sa podávajú
v intervaloch 4 - 6 hodín až do dennej dávky 400 mg. V prípade, že sa pri
silných bolestiach očakáva potreba vyššej dávky, podáva sa ako jednotlivá
dávka 100 mg tramadoliumchloridu. Pri chronických bolestiach postačuje
dávka 50 mg.


/Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene/

U pacientov s obmedzenou funkciou obličiek alebo pečene je eliminácia
tramadolu spomalená. Na liečbu akútnych bolestí u týchto pacientov nie je
potrebné prispôsobovať dávku, pretože tramadol sa aplikuje zriedkavo,
prípadne len raz. Pri liečbe chronických bolestí existuje však
nebezpečenstvo kumulácie, takže dávkovacie intervaly sa majú predĺžiť.


/Dávkovanie u starších pacientov/

U starších pacientov, spravidla nad 75 rokov, môže nastať aj bez klinickej
manifestácie poškodenie funkcie pečene alebo obličiek na spomalenie
eliminácie, a preto treba predĺžiť dávkovacie intervaly.


/Poznámka/

Odporúčané dávkovanie je len vodidlom. V zásade sa majú podávať najnižšie
analgeticky účinné dávky. Pri liečbe chronických bolestí sa má uprednostniť
dávkovanie podľa pevného časového plánu.


/Spôsob podávania/

Kapsuly sa užívajú nerozhryznuté s dostatočným množstvom tekutiny nezávisle
od jedla.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na tramadol alebo na pomocné látky. Akútna otrava alkoholom,
analgetikami, hypnotikami alebo psychofarmakami.
Podávanie súčasne s inhibítormi MAO a skôr než 14 dní po ukončení ich
užívania.
Nesmie sa užívať pri epilepsii, ktorá nie je adekvátne kontrolovaná
liečbou.
Použitie ako substitučnej látky pri liečbe drogovej závislosti.
Tramabene 50 mg, kapsuly sa nepodávajú deťom do 14 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tramadol sa má podávať len s veľkou opatrnosťou:
- pri závislosti od opioidov;
- pri poruchách vedomia nejasného pôvodu, poruchách dychového centra a
dychových funkcií a pri
stavoch so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, ak sa nevykonáva umelé
dýchanie;
- pri ochoreniach mozgu;
- pri šoku;
- pri epilepsii a sklone k záchvatom kŕčov.

Tramabene nepodlieha ustanoveniam o omamných látkach.

Pri použití tramadolu v odporúčanom dávkovaní sa vyskytli záchvaty kŕčov.
Zvýšené riziko môže nastať pri podávaní dávok, ktoré odporúčanú dennú dávku
tramadoliumchloridu (400 mg) prekračujú. Pri súčasnom podávaní liekov,
ktoré znižujú kŕčový prah, môže tramadol zvyšovať riziko záchvatov kŕčov
(pozri časť 4.5). Pacienti, ktorí trpia na epilepsiu alebo na sklon ku
kŕčovým záchvatom, sa môžu tramadolom liečiť len v naliehavých, výnimočných
prípadoch.
Pacientom, ktorí citlivo reagujú na opioidy, sa má tramadol podávať len so
zvýšenou opatrnosťou.
Liek Tramabene 50 mg je málo návykový. Pri dlhodobom sa môže vyvinúť
tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom
k nadmernému užívaniu liekov alebo pacientom závislým na liekoch, sa môže
liek Tramabene 50 mg podávať len krátkodobo a pod prísnym lekárskym
dohľadom.
Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná i u pacientov s pečeňovým a obličkovým
zlyhaním.
Počas liečby tramadolom sa nesmú piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek Tramabene 50 mg sa nemá podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť
4.3).

Pri premedikácii inhibítormi MAO 14 dní pre podaním opioidu petidínu sa
zaznamenali život ohrozujúce interakcie v centrálnom nervovom systéme,
dýchacom a kardiovaskulárnom systéme. Tieto isté interakcie ako sa vyskytli
pri liečbe inhibítormi MAO nemožno vylúčiť ani pri liečbe liekom Tramabene
50 mg.

Súčasné podávanie tramadolu s inými liekmi tlmiacimi CNS alebo pri súčasnej
konzumácii alkoholu môže viesť k zosilneniu centrálne podmienených
nežiaducich účinkov tramadolu, najmä k depresii dýchania.

Výsledky farmakokinetických štúdii preukázali, že pri súčasnom alebo
predchádzajúcom podávaní cimetidínu je výskyt klinicky relevantných
interakcií nepravdepodobný.
Súčasne alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu môže znížiť analgetický
účinok a skrátiť dĺžku jeho trvania.

Neodporúča sa podávať kombináciu liekov agonista/antagonista (napr.
buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom, pretože za týchto
okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého
agonistu.

Tramadol môže indukovať kŕče a zvyšovať schopnosť vyvolať kŕče pri
selektívných inhibítorach spätného vychytávania serotonínu, tricyklických
antidepresív, neuroleptík a iných liekov, ktoré znižujú prach záchvatov.
V ojedinelých prípadoch sa zaznamenal serotonínový syndróm v dočasnej
spojitosti s terapeutickým používaním tramadolu v kombinácii sinými
serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu (SSRI). Príznakom seronínového syndrómu môže byť
napríklad konfúzia, nepokoj, pyrexia, potenie, ataxia, hyperreflexia,
myoklónia a diarrhoea. Vysadenia serotonínergného lieku zvyčajne prináša
rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr.
warfarínom) je potrebné starostlivé monitorovanie pacientov, pretože
u niektorých pacientov sa vyskytlo zníženie hodnôt protrombínového času
a vznik ekchymózy.

Ostatné inhibítory CYP3A4 (ako sú ketonazol a erytromycín), môžu inhibovať
metabolizmus tramadolu (N-deriváciu) a tiež metabilizmus aktívneho O-
demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na
vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa
nezistili. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz
o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas gravidity. Preto gravidné
ženy nemajú používať liek Tramabene 50 mg.
Ak je v gravidite indikovaná liečba bolesti opioidmi, treba užívanie
obmedziť na podanie jednotlivých dávok. Chronickému užívaniu tramadolu sa
treba vyhnúť v priebehu celej gravidity, pretože tramadol prechádza cez
placentu a na základe návyku dieťaťa sa môžu po pôrode objaviť u
novorodenca abstinenčné príznaky.
Pri podaní pred pôrodom a počas neho neovplyvňuje tramadol kontrakčnú
schopnosť maternice. U novorodenca môže viesť k zmenám dychovej frekvencie,
ktoré však zvyčajne nie sú klinicky významné.
Počas laktácie sa nemá tramadol podávať opakovane. Pri jednorazovom podaní
tramadolu však všeobecne nie je nevyhnutné prerušiť dojčenie, pretože
tramadol preniká do materského mlieka len v množstve asi 0,1 % materskej
plazmatickej koncentrácie. Liek Tramabene 50 mg sa nemá podávať dojčiacim
ženám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tramadol môže i pri odporúčanom spôsobe užívania zmeniť reakčné schopnosti
natoľko, že schopnosť riadiť motorové vozidlá a ovládať stroje je negatívne
ovplyvnená. Pri súčasnom pôsobení alkoholu to platí vo zvýšenej miere.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky sú nauzea a závrat u viac ako 10 %
pacientov.

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti, cievne poruchy::/
Menej časté (< 1 %): ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (palpitácia,
tachykardia, ortostatická hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto
nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní
a u pacientov s fyzickým stresom.

Zriedkavé (< 0,1 %): bradykardia, hypertenzia.

/Poruchy nervového systému:/
Veľmi časté (> 10 %): závrat.
Časté (1- 10%): bolesť hlavy, otupenosť.
Zriedkavé (< 0,1 %): zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia
dýchania, epileptiformné kŕče.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky
s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok
tramadolu alebo súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri
časť 4.4 a 4.5).

/Psychické vedľajšie účinky:/
Zriedkavé (< 0,1%): halucinácie, konfúzia, poruchy spánku a nočné mory.

Po podaní lieku Tramabene 50 mg sa môžu objaviť rôzne psychické vedľajšie
účinky, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti
pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória,
príležitostne dysfória), zmena aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne
zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri
rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť.

/Ochorenia oka:/
Zriedkavé (< 0,1 %): rozmazané videnie.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

/Poruchy a ochorenia gastrointestináneho traktu:/
Veľmi časté (> 10 %): nauzea.
Časté (1- 10%): vracanie, zápcha, suchosť v ústach.
Menej časté (< 1 %): nutkanie na vracanie, gastrointestináne podráždenie
(pocit tlaku v žalúdku, plynatosť).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté (1- 10 %): potenie.
Menej časté (< 1 %): kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).
/Poruchy kostrovej, svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Zriedkavé (< 0,1 %): svalová slabosť.

/Ochorenia pečene a žlčových ciest:/
V niektorých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie hodnôt
pečeňových enzýmov v dočasnej spojitosti s terapeutickým použitím
tramadolu.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy:/
Zriedkavé (< 0,1 %): poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a retenciou
moču).

/Všeobecné:/
Zriedkavé (< 0,1 %): alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus,
sipoty, angioneurotický edém) a anafylaxia.

Príznaky vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení
opiátov. Môžu to byť: agitácia, anxienta, nervozita, poruchy spánku,
hyperkinézia, tremot a gastrointastinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy,
ktoré sa pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu patria: záchvaty
paniky, ťažká anxienta, halucinácie, parestézie, tinitus a nezvyčajné CNS
symptómy.

9. Predávkovanie


/Príznaky/

Známky intoxikácie sú poruchy vedomia až kóma, generalizované epileptické
kŕčové záchvaty, pokles krvného tlaku, tachykardia, mióza alebo mydriáza,
útlm až zástava dýchania.

/Liečba/

Podáva sa antagonista opioidov (napr. naloxon), pričom sa musí dbať na to,
aby sa podával opatrne v opakovaných malých dávkach, lebo čas jeho
pôsobenia je kratší než čas pôsobenia tramadolu. Ďalej sa má vykonávať
intenzívna medicínska starostlivosť (najmä intubácia a umelé dýchanie). Pri
kŕčoch sú vhodné benzodiazepíny. Ďalej môže byť potrebná ochrana pred
stratou tepla a doplnenie krvného objemu. Pri perorálnej intoxikácii môže
pomáhať výplach žalúdka. Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra
prostredníctvom hemodialýzy a hemoperfúzie. Preto liečba akútnej
intoxikácie len hemoperfúziou nemôže byť pri detoxikácii dostatočná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, anodynum.
ATC kód: N02AX02

Tramadol je cyklohexanolový derivát s opioidnými agonistickými účinkami.
Vykazuje slabú afinitu k opioidným receptorom bez zvláštneho uprednostnenia
niektorých typov receptorov. Pôsobí analgeticky a antitusicky. V protiklade
k morfínu nemá tramadol v analgetických dávkach v dosť širokom rozmedzí
nijaké depresívne účinky na dýchanie. Rovnako nie je ovplyvnená motilita
GIT. Účinky na kardiovaskulárny systém sú tiež nepatrné.
Čas pôsobenia je 4 - 8 hodín. Intenzita účinku sa uvádza ako 1/10 - 1/6
intenzity účinku morfínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol sa po perorálnom podaní (100 mg) absorbuje rýchlo a takmer
kompletne. Absolútna biologická dostupnosť predstavuje po perorálnom
podaní nezávisle od súčasného podania potravy v priemere 68 % a po i. m.
aplikácii 100 %. First pass effect po perorálnom podaní je maximálne 30 %.

Po relatívne krátkej latentnej fáze je nepatrný rozdiel polčasu absorpcie
medzi perorálnymi pevnými a tekutými formami. Distribučný objem je 0,3
l/kg, väzba na bielkoviny séra je okolo 20 %.
Po i. v. injekcii môže nasledovať začiatočné rozdelenie v procesoch s dvoma
rozdielnymi rýchlosťami: t1/2 alfa = 0,3 ± 0,2 h a t1/2 beta = 1,7 ± 0,4 h.

Po perorálnej aplikácii (100 mg) v tekutej forme je za 1,2 hodiny maximálna
plazmatická koncentrácia Cmax = 309 ± 90 ng/ml a po rovnakej dávke v pevnej
forme je za 2 hodiny Cmax = 280 ± 49 ng/ml.
Po i. v. injekcii 100 mg bola po 15 minútach Cmax = 613 ± 221 ng/ml.
Tramadol prechádza cez hematoencefalickú bariéru a cez placentu. Nachádza
sa v materskom mlieku spoločne s O-demetyl derivátom vo veľmi malých
množstvách (0,1 %, resp. 0,02 % podanej dávky).
Eliminačný polčas je nezávisle od aplikácie 5 - 7 hodín, u pacientov nad 65
rokov je nepatrne predĺžený.
Tramadol sa metabolizuje u človeka predovšetkým N- a O-demetyláciou a
konjugáciou O-demetylačných produktov s glukurónovou kyselinou. Len O-
demetyl-tramadol je farmakologicky aktívny. Pri ďalších metabolitoch
existujú z hľadiska kvantity výrazné interindividuálne rozdiely. V moči sa
doteraz našlo 11 metabolitov.
Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer úplne obličkami. Pri
poruchách funkcie pečene a obličiek treba rátať s malým predĺžením polčasu.
U pacientov s pečeňovou cirhózou sa zistili polčasy eliminácie 13,3 ± 4,9 h
(tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-demetyltramadol), v extrémnych prípadoch 22,3
h, resp. 36 h. U pacientov so zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu < 0,083
ml/min) 11 ± 3,2 h, resp. 16,9 ± 3 h, v extrémnych prípadoch 19,5 h, resp.
43,2 h.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti


/Akútna toxicita/

LD50 po perorálnej aplikácii bola pri potkanoch 228 mg/kg, pri králikoch
500 mg/kg; po i. v. aplikácii bola pri potkanoch 95 mg/kg a pri psoch 50
mg/kg.
Otrava sa ďalekosiahlo nezávisle od druhu zvieraťa a aplikačnej cesty
prejavuje motorickým nepokojom, ataxiou, neskôr znížením spontánnej
aktivity, saliváciou, vracaním (pes), mydriázou, exoftalmom, triaškou,
kŕčmi, cyanózou a dyspnoe.


/Chronická a subchronická toxicita/

Pri opakovanej perorálnej a parenterálnej aplikácii tramadolu po 6 - 26
týždňoch potkanom a psom a perorálnej aplikácii po 12 mesiacoch pri psoch
nevykázali hematologické, klinicko-chemické a histologické vyšetrenia
nijaké doklady pre zmeny vyvolané látkou. Až po vysokých dávkach, ktoré
prekračujú výrazne terapeutické dávky, vznikali centrálne podmienené
príznaky (motorický nepokoj, salivácia, kŕče, zníženie prírastku
hmotnosti). Bez reakcie znášali potkany a psy perorálne dávky 20 mg/kg,
respektíve 10 mg/kg, a psy rektálne 20 mg/kg.


/Mutagénny a tumorózny potenciál/

V niekoľkých in vitro testovacích systémoch sa pozorovali náznaky
mutagénnych účinkov. Vyšetrenie in vivo nepodalo nijaké doklady o
mutagénnych efektoch. Tramadol možno podľa týchto materiálov zaradiť ako
nemutagénnu látku.
Štúdie karcinogénneho potenciálu sa uskutočnili na potkanoch a myšiach. Zo
štúdií na potkanoch neboli nijaké doklady o zvýšení incidencie nádorov
podmienené látkou. V štúdii na myšiach sa pozorovala zvýšená incidencia
adenómov pečeňových buniek pri samcoch (v závislosti od dávky od 15 mg/kg,
ale nie signifikantne) a vzostup pľúcnych nádorov pri samiciach vo všetkých
dávkových skupinách (signifikantné, ale od dávky nezávislé zvýšenie).


/Reprodukčná toxicita/

Dávky tramadolu od 50 mg/kg denne pôsobili pri potkanoch toxicky na matky a
viedli k vzostupu novorodeneckej úmrtnosti. Pri potomstve vznikali
oneskorenia, ako poruchy osifikácie a oneskorenie otvorenia pošvy a očí.
Fertilita potkaních samcov nebola ovplyvnená. Samice vykazovali po dávkach
od 50 mg/kg denne nižšiu frekvenciu oplodnenia. Pri králikoch sa od 125
mg/kg vyskytovalo toxické pôsobenie na tehotenstvo a anomálie kostry pri
potomstve.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Náplň kapsuly/:
Lactosum monohydricum, calcii hydrogenophosphas, magnesii stearas, silicia
colloidalis anhydrica.
/Obal kapsuly:/
Gelatina, titanii dioxidum E171, ferri oxidum rubrum E172, ferri oxidum
flavum E172, ferri oxidum nigrum E172, indigocarminum E132, aqua
purificata.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
/Obsah balenia:/
10, 20, 30 alebo 50 kapsúl.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 890 79 Ulm, Nemecko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0224/98-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

5.5.1998


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C28047
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX02 - tramadolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
zinci oxidum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.29 € / 38.86 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.29 € / 38.86 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:295.60 € ÚP:0.00 € DP:295.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien