Detail:
ZALDIAR EFFERVESCENS tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE)
Názov lieku:
ZALDIAR EFFERVESCENS
Doplnok názvu:
tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2010/02600


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety
tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Zaldiar effervescens a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Zaldiar effervescens
3. Ako užívať Zaldiar effervescens
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zaldiar effervescens
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Zaldiar effervescens A NA ČO SA POUŽÍVA


Zaldiar effervescens je kombinovaný liek dvoch liečiv proti bolesti,
tramadoliumchloridu a paracetamolu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie
bolesti.

Zaldiar effervescens je určený na liečbu strednej až silnej bolesti, ak
lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.Zaldiar effervescens sa má podávať len dospelým a deťom starším ako 12
rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Zaldiar effervescens

Neužívajte Zaldiar effervescens
- keď ste alergický (precitlivený) na tramadoliumchlorid, paracetamol,
farbivo oranžová žlť alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
Zaldiar effervescens;
- keď ste vypili väčšie množstvo alkoholu alebo užili priveľa tabliet na
spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov, ktoré
majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu a emócie);
- keď užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie
alebo Parkinsonovej choroby) alebo ste ich užívali v posledných 2
týždňoch pred liečbou liekom Zaldiar effervescens;
- keď máte závažné ochorenie pečene;
- keď máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované
liečbou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Zaldiar effervescens
- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo
tramadoliumchlorid;
- ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene alebo ak
spozorujete, že vaše oči a koža žltne. Môže to byť príznak žltačky alebo
poruchy žlčových ciest;
- ak máte problémy s obličkami;
- ak trpíte závažnými ťažkostiami pri dýchaní, napríklad astmou alebo
závažnými pľúcnymi problémami;
- ak máte epilepsiu alebo ste už mali kŕče alebo záchvaty;
- ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak
trpíte závažnými bolesťami hlavy spolu s vracaním;
- ak ste závislý na nejakých liekoch vrátane bolesť utišujúcich liekov
(napr. morfín);
- ak užívate iné lieky proti bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín,
nalbufín alebo pentazocín;
- ak vám má byť podané anestetikum;
povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate liek Zaldiar
effervescens.

Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených
problémov, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. S ohľadom na choroby,
ktoré ste mali v minulosti, lekár rozhodne, či je pre vás liek Zaldiar
effervescens vhodný alebo nie.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid. Ak
užívate akékoľvek iné lieky s obsahom paracetamolu alebo
tramadoliumchloridu, musíte to oznámiť svojmu lekárovi, aby sa neprekročila
maximálna denná dávka týchto liečiv.

Zaldiar effervescens sa nesmie užívať spolu s inhibítormi
monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť „Neužívajte Zaldiar effervescens“).

Zaldiar effervescens sa neodporúča užívať s nasledovnými liekmi:

- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti,
napr. závažné ataky bolesti v tvári (trigeminálna neuralgia));
- buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky - opioidy na liečbu
bolesti). Ich bolesť utišujúci účinok sa môže znížiť.

Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje pri súčasnom užívaní liekov:
- triptánov (na liečbu migrény) alebo selektívnych inhibítorov spätného
vychytávania serotonínu „SSRI“ (na liečbu depresie). Ak sa u vás
vyskytne zmätenosť, nepokoj, horúčka, nadmerné potenie, nekoordinované
pohyby končatín alebo očí, nekontrolovateľné svalové zášklby alebo
hnačka, obráťte sa na svojho lekára.
- trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín
(na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie
krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás
vyskytne ospalosť alebo príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.
- antidepresíva, anestetiká, neuroleptiká (lieky ovplyvňujúce psychické
stavy) alebo bupropión (napomáha ukončiť fajčenie). Môže sa zvýšiť
riziko záchvatov. Váš lekár vám povie, či je liek Zaldiar
effervescens pre vás vhodný.
- warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov
sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácanie. Každé dlhšie alebo
neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Účinnosť lieku Zaldiar effervescens sa môže zmeniť pri súčasnom užívaní:
- metoklopramidu, domperidonu alebo ondansetronu (lieky proti nutkaniu na
vracanie a proti vracaniu),
- cholestyramínu (liek na zníženie cholesterolu v krvi),
- ketokonazolu alebo erytromycínu (protiinfekčné lieky).

Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu s liekom
Zaldiar effervescens.

Užívanie lieku Zaldiar effervescens s jedlom a nápojmi
Po užití tohto lieku môžete cítiť ospalosť. Počas liečby liekom Zaldiar
effervescens sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť
celkový útlm.

Tehotenstvo a dojčenie
Keďže Zaldiar effervescens obsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas
tehotenstva sa nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby liekom
Zaldiar effervescens, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako
užijete akékoľvek ďalšie tablety.

Malá časť tramadoliumchloridu preniká do materského mlieka, preto sa nemá
Zaldiar effervescens užívať počas dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Po užití lieku Zaldiar effervescens môžete cítiť ospalosť, a to môže znížiť
vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Zaldiar effervescens
Tento liek obsahuje farbivo oranžová žlť E110, ktoré môže spôsobiť
alergické reakcie.
Tento liek obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg) sodíka v jednej dávke, čo
treba vziať do úvahy
u pacientov na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. AKO UŽÍVAŤ Zaldiar effervescens

Vždy užívajte Zaldiar effervescens presne tak, ako vám povedal váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba liekom Zaldiar effervescens má byť čo najkratšia.
Liečba u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.

Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná počiatočná dávka lieku pre
dospelých a deti od 12 rokov sú 2 šumivé tablety. Ak je to potrebné, váš
lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky. Medzi dávkami musí byť interval
najmenej 6 hodín.

Nesmiete však užiť viac ako 8 šumivých tabliet lieku Zaldiar
effervescens denne.
Neužívajte Zaldiar effervescens častejšie, ako vám predpísal lekár.

Váš lekár môže predĺžiť interval medzi dávkami,
ak máte viac ako 75 rokov,
ak máte problémy s obličkami,
ak máte problémy s pečeňou.

Spôsob podania:
Šumivé tablety sú určené na perorálne podanie (ústami).

Šumivé tablety sa majú užívať rozpustené v pohári vody.


Ak máte pocit, že účinok lieku Zaldiar effervescens je prisilný (cítite sa
veľmi ospalo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo prislabý (nedostatočná
úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.

Ak užijete viac lieku Zaldiar effervescens, ako máte
V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom,
dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene,
ktoré sa môže prejaviť neskôr.

Ak zabudnete užiť Zaldiar effervescens
Ak ste zabudli užiť šumivú tabletu, bolesť sa pravdepodobne vráti.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho
pokračujte v užívaní šumivých tabliet tak, ako predtým.

Ak prestanete užívať Zaldiar effervescens
Vo všeobecnosti po ukončení liečby liekom Zaldiar effervescens nevznikajú
príznaky z vysadenia. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch u osôb
užívajúcich tramadoliumchlorid dlhší čas sa môžu vyskytnúť ťažkosti pri
náhlom ukončení liečby (pozri časť 4. „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste
dlhší čas užívali liek Zaldiar effervescens, vaše telo si mohlo na liek
zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle
ukončiť užívanie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj liek Zaldiar effervescens môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

/Veľmi časté//: u viac ako 1 z 10 pacientov/;
- nevoľnosť,
- závraty, ospalosť.

/Časté//:/ /u menej ako 1 z 10 a viac ako 1 zo 100 pacientov/;
- vracanie, tráviace problémy (zápcha, nadúvanie, hnačka), bolesť brucha,
sucho v ústach,
- svrbenie, potenie,
- bolesť hlavy, chvenie,
- zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená
nálada).

/Menej časté//:/ /u/ /menej ako 1 zo 100 a viac ako 1 z 1 000 pacientov/;
- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu alebo rytmu,
- ťažkosti alebo bolesť pri močení,
- kožné reakcie (napr. vyrážky alebo žihľavka),
- tŕpnutie, znecitlivenie alebo pocit tŕpnutia v končatinách, zvonenie v
ušiach, mimovoľné svalové zášklby,
- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie
niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti,
- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici,
- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi,
- dýchacie ťažkosti.

/Zriedkavé//:/ /u menej ako 1 z 1 000 a viac ako 1 z 10 000 pacientov/;
- kŕče, problémy s koordináciou pohybov,
- závislosť,
- neostré videnie.

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré
obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby
liekom Zaldiar effervescens nasledujúce účinky, oznámte to svojmu lekárovi:
. závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby,
zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie, zmeny
nálady, zmeny v aktivite a vo vnímaní, zhoršenie existujúcej astmy.
. V niektorých zriedkavých prípadoch sa môžu vyvinúť kožné vyrážky,
naznačujúce alergickú reakciu, s náhlym opuchom tváre a krku, dýchacími
ťažkosťami alebo poklesom krvného tlaku a mdlobami. V takom prípade
okamžite ukončite liečbu a skontaktujte sa ihneď so svojím lekárom. Liek
nesmiete znova užívať.

V zriedkavých prípadoch sa môže pri užívaní lieku, ktorý obsahuje
tramadoliumchlorid, u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení
liečby.

V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po
náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť,
nervozita, roztrasenosť, hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné a črevné
ťažkosti. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie,
neobvyklé vnímanie ako svrbenie, tŕpnutie, znecitlivenie a hluk v ušiach
(tinnitus).

Ak sa u vás vyskytne po prerušení/ukončení liečby liekom Zaldiar
effervescens niektorý z vyššie uvedených príznakov, oznámte to, prosím,
svojmu lekárovi.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité
abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu
z nosa alebo ďasien.

Užívanie lieku Zaldiar effervescens spolu s liekmi proti krvnej zrážavosti
(napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek
dlhotrvajúce alebo nečakané krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Zaldiar effervescens

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek Zaldiar effervescens po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli a hliníkovom stripe, alebo na škatuli a spodnej strane
plastovej tuby. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Balenie v hliníkových stripoch:
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Balenie v plastových tubách:
Uchovávajte pri teplote do 30 şC.
Po prvom otvorení: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred
vlhkosťou.
Uchovávajte pri teplote do 30 şC.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 1 rok, nie však po dátume exspirácie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo liek Zaldiar effervescens obsahuje
- Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol.
Jedna šumivá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg
paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú: bezvodý citrát sodný, bezvodá kyselina citrónová,
povidón K30, hydrogénuhličitan sodný, makrogol 6000, bezvodý koloidný oxid
kremičitý, magnéziumstearát, pomarančová príchuť (maltodextrín (z
kukurice), modifikovaný škrob (E1450), prírodné a umelé dochucovadlá),
draselná soľ acesulfamu, sodná soľ sacharínu, oranžová žlť (E110)

Ako vyzerá liek Zaldiar effervescens a obsah balenia
Zaldiar effervescens sú šumivé tablety šedobielej až slaboružovej farby s
farebnými bodkami. Šumivé tablety sú balené v blistroch pokrytých
hliníkovou fóliou alebo v plastových tubách.

Liek je dostupný v baleniach po 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo
100 šumivých tabliet balených v hliníkových stripoch
alebo v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 šumivých
tabliet balených v plastových tubách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko


Výrobca:
Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č. 2010/02600


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna šumivá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg
paracetamolu.

Pomocné látky: Každá šumivá tableta obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg)
sodíka (vo forme citrátu sodného, hydrogénuhličitanu sodného a sodnej soli
sacharínu).
Každá šumivá tableta obsahuje 0,4 mg farbiva oranžová žlť.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Šumivá tableta

Šedobiele až svetloružové hladké okrúhle šumivé tablety s farebnými bodkami
a skosenými okrajmi.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zaldiar effervescens je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až
silnej bolesti.

Použitie lieku Zaldiar effervescens má byť vyhradené pacientom, ktorých
stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu
a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


/Dávkovanie/

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov
Použitie lieku Zaldiar effervescens má byť vyhradené pacientom, ktorých
stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu
a paracetamolu.

Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a odpovede
pacienta.


Úvodná odporúčaná dávka sú dve šumivé tablety lieku Zaldiar effervescens
(ekvivalent 75 mg tramadoliumchloridu a 650 mg paracetamolu). Ďalšie dávky
sa môžu podať, ako je potrebné, neprekračujúc 8 šumivých tabliet za deň
(ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.

Liek Zaldiar effervescens sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako
je presne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4).
Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie
alebo dlhodobá liečba liekom Zaldiar effervescens , potom sa má uskutočniť
starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami
v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie lieku Zaldiar
effervescens nestanovilo. Liečba tejto populácie sa preto neodporúča.


Starší pacienti

Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať na vedomie, že
u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov bol po perorálnom podaní predĺžený
eliminačný polčas tramadoliumchloridu o 17 %. U pacientov starších ako
75 rokov sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu odporúča, aby minimálny
interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.

Poškodenie funkcie obličiek
Použitie lieku Zaldiar effervescens sa kvôli prítomnosti
tramadoliumchloridu neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min). V prípade stredne ťažkého
poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) sa
majú dávkovacie intervaly zvýšiť na 12-hodinové. Keďže pri hemodialýze
alebo hemofiltrácii sa tramadoliumchlorid len veľmi pomaly odstraňuje,
postdialyzačné podávanie na udržiavanie analgézie sa zvyčajne nevyžaduje.

Poškodenie funkcie pečene
Zaldiar effervescens sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie pečene (pozri časť 4.3). V stredne ťažkých prípadoch sa má
starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).

/Spôsob podávania/


Perorálne podávanie.

Šumivé tablety sa majú užívať rozpustené v pohári pitnej vody.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na tramadoliumchlorid, paracetamol, farbivo oranžová žlť
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku (pozri časť 6.1),
- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi
analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,
- liek Zaldiar effervescens sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne
užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení
(pozri časť 4.5),
- ťažké poškodenie funkcie pečene,
- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Upozornenia/

- U dospelých a detí starších ako 12 rokov sa nesmie prekročiť
maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet lieku Zaldiar
effervescens. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa
má oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku
a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane
voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.
- Zaldiar effervescens sa pri ťažkom poškodení funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.
- Zaldiar effervescens sa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie
pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým
ochorením pečene sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom.
V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie
dávkovacieho intervalu.
- Zaldiar effervescens sa neodporúča pri ťažkej respiračnej
insuficiencii.
- Tramadoliumchlorid nie je vhodný ako substitúcia u pacientov
závislých na opioidoch. Tramadoliumchlorid, hoci je agonista opioidov,
nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.
- Kŕče boli zaznamenané u pacientov liečených tramadoliumchloridom,
ktorí boli náchylní k záchvatom alebo používali iné lieky, ktoré
znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká. Epileptickí
pacienti kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom sa majú
liečiť liekom Zaldiar effervescens iba za nevyhnutných okolností.
U pacientov užívajúcich tramadoliumchlorid v odporúčaných dávkach sa
zaznamenali kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadoliumchloridu
presahujú odporúčaný horný limit dávky.
- Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín,
buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).


/Opatrenia pri používaní/

Zaldiar effervescens sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov
závislých na opioidných alkaloidoch alebo u pacientov s úrazom hlavy,
u pacientov náchylných ku konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest,
v šokovom stave, v alterovanom stave vedomia z neznámych príčin,
s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo
so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť
hepatotoxicitu.


Tramadoliumchlorid v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky
z vynechania.
Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania podobné tým, ktoré sa vyskytujú
počas vynechania opiátov (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadoliumchloridu počas celkovej anestézie
s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného
návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa
použitiu tramadoliumchloridu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.

/Pomocné látky/
Farbivo oranžová žlť E110 môže spôsobiť alergické reakcie.
Tento liek obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg) sodíka v jednej šumivej
tablete. To treba vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným
príjmom sodíka.


5. Liekové a iné interakcie

/Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi látkami:/

. Neselektívne inhibítory MAO
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. A-selektívne inhibítory MAO
Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.
Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma.

. B-selektívne inhibítory MAO
Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka,
tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.

V prípade súčasnej liečby inhibítormi MAO sa musí pred liečbou
tramadoliumchloridom urobiť dvojtýždňový odklad.

/Neodporúča sa súbežné použitie s nasledujúcimi látkami:/

. Alkohol
Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.
Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu
strojov.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.

. Karbamazepín a iné induktory enzýmov
Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej
koncentrácii tramadoliumchloridu.

. Agonisty-antagonisty opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)
Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na
receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.


/Súbežné použitie, ktoré je potrebné uvážiť:/


. V izolovaných prípadoch sa zaznamenali hlásenia o serotonínovom
syndróme v časovej súvislosti s terapeutickým použitím
tramadoliumchloridu v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako
sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs)
a triptány. Príznaky serotonínového syndrómu môžu byť napríklad
zmätenosť, vzrušenie, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, kŕčové
svalové zášklby a hnačka.

. Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných
režimov), benzodiazepíny a barbituráty.
V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže
byť fatálne.

. Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane
antitusických liekov a substitučných režimov), barbituráty,
benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva,
sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace
antihypertenzíva, talidomid a baklofén.
Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť
môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

. Keď sa podáva Zaldiar effervescens súčasne so zložkami podobnými
warfarínu, má sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické
hodnotenie protrombínového času kvôli hláseniam o zvýšenom INR.

. Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín,
môžu inhibovať metabolizmus tramadoliumchloridu (N-demetyláciu),
prípadne tiež metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov.
Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.

. Lieky redukujúce prah pre vznik kŕčov, ako sú bupropión, antidepresíva
- inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické
antidepresíva a neuroleptiká. Súbežné používanie tramadoliumchloridu
s týmito liekmi môže zvýšiť riziko kŕčov. Rýchlosť absorpcie
paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom
a redukovaná cholestyramínom.

. V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie
antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba
tramadoliumchloridu u pacientov s pooperačnými bolesťami.

4.6 Fertlita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Keďže Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich
tramadoliumchlorid, nemá sa používať v gravidite.

. Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé
účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.

. Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu:

Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje
dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadoliumchloridu
u gravidných žien. Tramadoliumchlorid podávaný pred a počas pôrodu
neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny
rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhodobá liečba
počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode
ako následok návykovosti.

/Laktácia/
Keďže Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich
tramadoliumchlorid, nemá sa užívať počas dojčenia.

. Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom
množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien
užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.

. Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu:

Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa našli v malých množstvách
v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke.
Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu
stupňovať alkoholom alebo inými CNS tlmivými látkami. Ak sa prejaví tento
vplyv, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených
s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závraty
a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.

V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené v poradí
klesajúcej závažnosti.

/Psychické poruchy:/
Časté (? 1/100 až < 1/10): zmätenosť, zmeny nálady, úzkosť, nervozita,
eufória, poruchy spánku
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): depresia, halucinácie, nočné mory,
amnézia
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000): lieková závislosť


Post-marketingové sledovanie
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): zneužitie


/Poruchy nervového systému:/
Veľmi časté (? 1/10): spavosť, závraty
Časté (? 1/100 až < 1/10): bolesť hlavy, chvenie
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): mimovoľné svalové kontrakcie,
parestézia
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000): kŕče, ataxia


/Poruchy oka:/
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000): neostré videnie

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): hučanie v ušiach

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/

Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): arytmia, tachykardia, palpitácie

/Poruchy ciev:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): hypertenzia, návaly tepla


/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): dyspnoe

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Veľmi časté (? 1/10): nauzea
Časté (? 1/100 až < 1/10): vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť
brucha, dyspepsia, flatulencia
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): dysfágia, meléna

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté (? 1/100 až < 1/10): potenie, pruritus
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky,
urtikária)

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): poruchy močenia (dyzúria a retencia
moču), albuminúria


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): triaška, bolesť hrudníka

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100): zvýšenie transamináz

Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky,
ktoré súvisia s podávaním tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, nedá sa
ich výskyt vylúčiť:

Tramadoliumchlorid

. Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps.
. Postmarketingové sledovanie tramadoliumchloridu odhalilo zriedkavé
zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.
. Zriedkavé prípady ((1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie
s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť,
angioneurotický edém) a anafylaxia.
. Zriedkavé prípady ((1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická
slabosť, útlm dýchania.
. Po podaní tramadoliumchloridu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie
účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v
závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny
nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny
aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny
v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania
osobnosti).
. Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.
. Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné
tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: vzrušenie, úzkosť,
nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne
príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli nasledovné iné symptómy, keď sa
tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, závažná úzkosť,
halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.

Paracetamol

. Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť
hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy
krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však
nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.
. Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže vyvíjať
hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu.
V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


9. Predávkovanie

Liek Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv. V prípade
predávkovania môžu príznaky zahŕňať znaky a príznaky toxicity
tramadoliumchloridu alebo paracetamolu alebo oboch týchto liečiv.

/Príznaky predávkovania tramadoliumchloridom:/
Pri intoxikácii tramadoliumchloridom sa v zásade očakávajú podobné príznaky
ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky
zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy
vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dýchania.


/Príznaky predávkovania paracetamolom:/
Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania
paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie,
nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až
48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu
a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene
vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou
tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného
poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 - 10 g alebo viac
paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov
(zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky
paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


/Záchranná liečba:/
- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.
- Podpora dýchacích a obehových funkcií.
- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať
vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu
a tramadoliumchloridu a vykonanie pečeňových testov.
- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane
každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov
(AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje.
- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri
vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.
- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti
dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie
dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať
diazepamom.
- Tramadoliumchlorid sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra
eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie liekom Zaldiar
effervescens len hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná
na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom
podstatná.
Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek
nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dieťa
staršie ako 12 rokov, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu
v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ? 150 mg/kg
paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka.
Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po
predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene
(pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Môže sa vyžadovať
podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N-acetylcysteínu
(NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok až do najmenej 48 hodín po
predávkovaní. Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa
začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. Avšak NAC sa má podať aj
vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má
pokračovať v priebehu celého terapeutického postupu. Liečba NAC musí začať
ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie.
Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.
Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak
rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum
paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po
predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné opioidy; tramadoliumchlorid, kombinácie
ATC kód: N02AX52

Tramadoliumchlorid je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny
nervový systém. Tramadoliumchlorid je čistý neselektívny agonista ?, ? a ?
opiodných receptorov s vyššou afinitou k ? receptorom. Iné mechanizmy,
ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného
neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu.
Tramadoliumchlorid má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok
tramadoliumchloridu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie.
Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na
kardiovaskulárny systém je obyčajne slabý. Sila tramadoliumchloridu sa
stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže
zahŕňať centrálne a periférne účinky.

Liek Zaldiar effervescens je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako
analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadoliumchlorid sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy
tramadoliumchloridu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa
tramadoliumchlorid po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia
(a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.

Po jednorazovom perorálnom podaní šumivej tablety
tramadoliumchloridu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol
plazmatických koncentrácií 94,1 ng/ml (racemát tramadoliumchloridu) po 1,1
hodine a 4 ?g/ml (paracetamol) po 0,5 hodine. Priemerné eliminačné polčasy
sú t1/2 5,7 hod. (racemát tramadoliumchloridu) a 2,8 hod. (paracetamol).

Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom
podaní lieku Zaldiar effervescens zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna
klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v
porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


/Absorpcia:/
Racemát tramadoliumchloridu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne
absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní
100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická
dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.

Po perorálnom podaní lieku Zaldiar effervescens je absorpcia paracetamolu
rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol
plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je
ovplyvnený súbežným podaním tramadoliumchloridu.

Perorálne podanie lieku Zaldiar effervescens s jedlom nemá významný vplyv
na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či
tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, takže liek Zaldiar effervescens sa
môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


/Distribúcia:/
Tramadoliumchlorid má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,(=203 ( 40 l). Väzba na
plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.

Ukazuje sa, že paracetamol sa značne distribuuje do väčšiny telesných
tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg.
Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.

/Metabolizmus:/
Tramadoliumchlorid sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo
30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa
vylučuje ako metabolity.

Tramadoliumchlorid sa metabolizuje O-demetyláciou (katalyzovanou enzýmom
CYP2D6) na M1 metabolit a N-demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit
M2. M1 je ďalej metabolizovaný N-demetyláciou a konjugáciou s kyselinou
glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má
analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické
koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadoliumchloridu a ich
prínos ku klinickému efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.

Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi
cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo
saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa
metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N-
acetylbenzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo
detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu
merkaptánovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo
tohto metabolitu zvyšuje.

/Eliminácia:/
Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas
paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší
a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa
eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro- a sulfo- konjugovaných
derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri
renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou
(tramadoliumchlorid a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych
a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.

V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou
tramadoliumchlorid/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by
sa mohol prisúdiť lieku.

Kombinácia tramadoliumchlorid/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov
(50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo
o 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa
pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za
následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie
dávky spôsobujúce menej závažný materno-toxický účinok (10/87
a 25/217 mg/kg tramadoliumchlorid/paracetamol) nemali za následok toxické
účinky na embryo alebo plod.

Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne
genotoxické riziko užívania tramadoliumchloridu pre ľudí.

Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko
tramadoliumchloridu pre ľudí.

Štúdie s tramadoliumchloridom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých
dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť
súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva
neboli ovplyvnené. Tramadoliumchlorid prechádza cez placentu. Účinok na
fertilitu po perorálnom podaní tramadoliumchloridu v dávkach až do 50 mg/kg
u samcov potkanov a 75 mg/kg u samíc potkanov sa nepozoroval.

Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického
rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.
Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných
tumorigénnych účinkov v ne-hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.

Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli
žiadne dôkazy reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodý trinátriumcitrát
bezvodá kyselina citrónová
povidón K30
hydrogénuhličitan sodný
makrogol 6000
bezvodý koloidný oxid kremičitý
magnéziumstearát
pomarančová príchuť (maltodextrín (z kukurice), modifikovaný škrob (E1450),
prírodné a umelé dochucovadlá)
draselná soľ acesulfamu
sodná soľ sacharínu
oranžová žlť E110

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Strip PET/ALU/PE: 2 roky

Tuba PP: 2 roky
/Po prvom otvorení/: 1 rok

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Strip PET/ALU/PE: Uchovávajte pri teplote do 25 şC.

Tuba PP: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
/Po prvom otvorení/: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred
vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1. Bezpečnostné stripy z teplom zatavenej hliníkovej fólie, z vonkajšej
strany pokryté vrstvou polyetyléntereftalátu, z vnútornej strany vrstvou
polyetylénu.

2. Polypropylénové tuby s vysušovacím molekulárnym sitkom a
polypropylénovým bezpečnostným uzáverom.

/Obsah balenia/:
Strip PET/ALU/PE : 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 šumivých
tabliet.

Tuba PP: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 šumivých tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0080/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C06238
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX52 - tramadolum - kombinácie
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
GRUNENTHAL GMBH,AACHEN, SRN, www.grunenthal.com
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.09 € / 123.22 SK
Úhrada poisťovňou:
1.91 € / 57.54 SK
Doplatok pacienta:
2.18 € / 65.67 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.70 € ÚP:0.00 € DP:1.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:1.91 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.86 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.92 € ÚP:0.00 € DP:13.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.99 € ÚP:5.73 € DP:0.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.04 € ÚP:0.00 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.09 € ÚP:1.91 € DP:2.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.53 € ÚP:2.87 € DP:2.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien