Detail:
AKNENORMIN 20 cps mol 30x20mg
Názov lieku:
AKNENORMIN 20
Doplnok názvu:
cps mol 30x20mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o Predĺžení regiSTRÁCIE LIEKU, EV. Č.: 2206/5925

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aknenormin 20
20 mg mäkké kapsuly

izotretinoín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné,
aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému.
Môže mu uškodiť dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Aknenormin 20 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Aknenormin 20
3. Ako užívať Aknenormin 20
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aknenormin 20
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AKNENORMIN 20 A NA ČO SA POUŽÍVA

1.1 Čo je Aknenormin 20?

Aknenormin 20 obsahuje liečivo izotretinoín.

Izotretinoín pôsobí proti akné (pozri tiež časť 1.2 ”Aknenormin 20 sa
užíva”) tým, že znižuje produkciu mazu, zabraňuje tvorbe uhrov a brzdí
zápalové procesy v koži.


1.2 Aknenormin 20 sa užíva na liečbu ťažkých foriem akné (ako nodulárne
(uzlovité) akné alebo Acne conglobata, alebo akné s rizikom tvorby trvalých
jaziev), ktoré nereagujú na primerané štandardné liečebné cykly systémovými
antibiotikami a miestnym ošetrením.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AKNENORMIN 20

2.1 Neužívajte Aknenormin 20

|Aknenormin 20 nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo môžte |
|otehotnieť kedykoľvek počas liečby a jeden mesiac po |
|ukončení liečby. |
|Izotretinoín veľmi silno poškodzuje plod. Ženy v plodnom |
|veku ho nesmú užívať s výnimkou prípadu, že tehotenstvo je|
|vylúčené, je zaručená bezpečná antikoncepcia a sú splnené |
|všetky ostatné podmienky uvedené v časti ”Nevyhnutná |
|osobitná opatrnosť pri užívaní Aknenorminu 20”. |

- ak dojčíte,
- ak je obmedzená funkcia vašej pečene,
- ak máte výrazne zvýšené hodnoty lipidov v krvi,
- ak trpíte hypervitaminózou A (ochorenie v dôsledku
predávkovania vitamínom A),
- ak sa súbežne liečite tetracyklínmi (určité antibiotiká)
(pozri časť ”2.3 Užívanie iných liekov”),
- ak ste precitlivená (alergická) na izotretinoín alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Aknenorminu 20.

2.2 Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu 20

Užívanie izotretinoínu nie je indikované ženám v plodnom veku, pretože v
prípade tehotenstva spôsobuje ťažké deformácie nenarodeného dieťaťa (pozri
2.5 "Tehotenstvo a dojčenie")

Ak sa u ženy v plodnom veku vyskytne ťažká forma akné a nie sú iné možnosti
liečby, lekár môže napriek účinku poškodzujúcemu plod zvážiť použitie
izotretinoínu.

Pritom je však nutné prísne dbať na nasledovné opatrenia, aby sa
tehotenstvo bezpečne vylúčilo pred, počas a 1 mesiac po ukončení liečby:

Antikoncepčný program
Pred začatím liečby izotretinoínom musí ošetrujúci lekár pacientku výslovne
a podrobne upozorniť na riziko tohto lieku, ktorý poškodzuje plod, na
nutnosť účinnej a trvalej antikoncepcie a na prípadné následky tehotenstva,
ak by nastalo počas liečby izotretinoínom alebo počas 1 mesiaca po ukončení
liečby. Pritom treba dbať predovšetkým na to, aby pacientka bola schopná
pochopiť tento poradenský rozhovor, aby si bola vedomá rizika poškodenia
plodu a aby sa spoľahlivo vykonali nevyhnutné antikoncepčné opatrenia.
Pacientka používa antikoncepciu aj keď u nej nedochádza k menštruácii alebo
v súčasnosti nie je sxuálne aktívna. Používa najmenej jednu, lepšie dve
antikoncepčné metody 1 mesiac pred začatím liečby, počas liečby a 1 mesiac
po skončení liečby. Chápe nutnosť mesačných kontrol a prevedenia
tehotenských testov pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po skončení
liečby.

Pacientka bude poučená o možných následkoch tehotenstva a bude upozornená
na nutnosť ihneď vyhľadať lekára, ak bude hroziť nebezpečie, že došlo k
otehotneniu. Odporúča sa, aby sa toto poučenie urobilo ústne i písomne a
aby ho pacientka (resp. u mladistvých osoba zodpovedná za výchovu)
podpísala. Treba poukázať na to, že antikoncepčné opatrenia môžu aj zlyhať.


Antikoncepcia
Pacientky musia byť komplexne poučené o antikoncepčných metódach a ak
nepoužívajú žiadnu účinnú antikoncepciu, má sa im odporučiť poradenstvo
o antikoncepcii.

Ako minimálnu požiadavku musia pacientky, u ktorých je možnosť otehotnenia,
používať aspoň jednu účinnú antikoncepčnú metódu. Najlepšie je, keď však
pacientka používa dve doplnkové antikoncepčné metódy, jednou z nich je
bariérová metóda (napr. prezervatív, pesar). V antikoncepcii sa musí
pokračovať minimálne 1 mesiac po vysadení liečby izotretinoínom, a to i u
pacientok bez menštruačného krvácania.

Tehotenské testy
Odporúča sa vykonať tehotenské testy pod lekárskym dohľadom s citlivosťou
minimálne 25 mIU/ml v prvých 3 dňoch mesačného cyklu nasledovným spôsobom./Pred začatím liečby:/
Na vylúčenie tehotenstva pred začatím antikoncepcie sa odporúča, aby sa na
začiatku urobil tehotenský test pod lekárskym dohľadom a aby sa dátum a
výsledok zdokumentoval. U pacientok bez pravidelnej menštruácie by sa mal
test urobiť cca. 3 týždne po poslednom nechránenom pohlavnom styku.
Predpisujúci lekár musí pacientku poučiť o antikoncepcii.
Pri návšteve, pri ktorej sa predpíše izotretinoín, alebo počas 3 dní pred
návštevou predpisujúceho lekára, sa má tiež vykonať tehotenský test pod
lekárskym dohľadom, ktorý sa má odložiť, kým pacientka nebude používať
účinnú antikoncepciu najmenej 1 mesiac. Tento test má zaručiť, že pacientka
nie je tehotná v čase, keď sa začne liečba s izotretinoínom.

/Nadväzujúce návštevy/
Kontrolné vyšetrenia sa majú vykonávať každých 28 dní. Ak je to nutné, majú
sa vykonať ďalšie tehotenské testy v deň predpísania lieku alebo do 3 dní
pred návštevou u predpisujúceho lekára.

/Ukončenie liečby/
Päť mesiacov po vysadení liečby si ženy majú dať urobiť záverečný
tehotenský test, aby sa vylúčilo tehotenstvo.

/Obmedzenia pri predpisovaní a výdaji lieku/
Recepty na izotretinoín pre ženy v plodnom veku sa vystavujú len na obdobie
liečby v trvaní 30 dní. Pri pokračovaní v liečbe je nutné opätovné
predpísanie lieku. Ideálne by bolo, keby sa tehotenský test, predpísanie
lieku a výdaj Aknenorminu uskutočnili v ten istý deň. Liek na recept sa
musí v lekárni vybrať maximálne do 7 dní.

/Mužskí pacienti/
Neexistujú dôkazy naznačujúce, že by koncentrácia izotretinoínu v spermatu
muža užívajúceho izotretinoín bola dostatočná k tomu, aby spôsobila
akékoľvek postihnutie nenarodeného alebo počatého dieťaťa.
Nedávajte svoj liek žiadnej inej osobe, najmä nie ženám.

/Ďalšie opatrenia/
Tento liek sa nikdy nesmie dávať iným osobám. Po ukončení liečby vráťte
nepoužité kapsuly do lekárne.

Počas liečby Aknenorminom a 1 mesiac po jej ukončení nesmiete darovať krv,
pretože hrozí riziko pre nenarodené dieťa tehotnej ženy, ktorá je
príjemkyňou krvi.

/Psychické poruchy/
U pacientov liečených izotretinoínom boli hlásenia o depresiách, zhoršení
existujúcich depresií, úzkosti, agresívnom chovaní, zmenách nálady,
psychotických symptómoch a veľmi zriedkavo o samovražedných myšlienkach,
pokusoch o samovraždu a samovraždách (pozri 4.1 "Možné vedľajšie účinky”).
Osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, u ktorých sú depresie známe z
minulosti. Všetkých pacientov je nutné sledovať z hľadiska príznakov
depresie a v prípade potreby musia byť vhodne liečení. Prerušenie liečby
izotretinoínom však nemusí postačovať na zmiernenie príznakov, preto môže
byť nutné psychiatrické alebo psychologické ošetrenie.


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Na začiatku liečby príležitostne môže dôjsť k zhoršeniu akné. Tieto
príznaky však pri pokračovaní liečby zvyčajne vymiznú za normálnych
okolností počas 7 - 10 dní a väčšinou si nevyžadujú prispôsobenie dávky.

Nemáte sa vystavovať intenzívnemu slnečnému alebo UV žiareniu. Ak je to
nutné, mal by sa použiť prostriedok na opaľovanie s ochranným faktorom
minimálne 15.

Agresívne chemické kožné abrazíva (na odstránenie vrchných vrstiev kože) a
laserové ošetrovanie kože sa u pacientov liečených Aknenorminom nemajú
vykonávať až 5-6 mesiacov po ukončení liečby, pretože existuje riziko
nadmernej tvorby jaziev a zriedkavejšie porúch pigmentácie v ošetrovaných
oblastiach. Odstraňovanie chĺpkov pomocou vosku by sa nemalo robiť u
pacientov liečených izotretinoínom kvôli riziku, že sa stiahne aj koža, a
to minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby.

Súbežnému podávaniu Aknenorminu s inými liekmi proti akné, ktoré sú na
vonkajšie použitie (keratolytiká, prípravky na odlupovanie kože) je nutné
zabrániť, pretože často môže dochádzať k miestnym podráždeniam.

Od začiatku liečby máte na ošetrovanie pleti používať hydratačnú masť alebo
krém a balzam na pery, pretože sa dá očakávať, že Aknenormin bude
vysušovať pokožku i pery.

/Poruchy oka/
Suché oči, zakalenie rohovky, šerosleposť a zápal rohovky obvykle pominú po
vysadení liečby. Suchým očiam možno pomôcť používaním očnej masti na
zvlhčenie alebo umelými slzami. Môže dôjsť k neznášanlivosti kontaktných
šošoviek, takže počas liečby je v prípade potreby nutné nosiť okuliare.

Okrem toho sú hlásenia o šerosleposti a u niektorých pacientov nastala
náhle (pozri 2.6 "Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu 20 – Vedenie
vozidla a obsluha strojov"). Pacientov, u ktorých sa prejavia poruchy
videnia, je potrebné odoslať na vyšetrenie k očnému lekárovi. Možno bude
nutné Aknenormin vysadiť.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Sú hlásenia o myalgiách (bolesti svalov), artralgiách (bolesti kĺbov) a
zvýšených hodnotách kreatínfosfokinázy v sére u pacientov liečených
izotretinoínom, najmä u tých, ktorí sú vystavení veľkej telesnej námahe
(pozri 4.1 ”Možné vedľajšie účinky”).

Zmeny na kostiach, vrátane predčasného uzavretia rastoých štrbín na koncoch
dlhých kostí, hyperostózy (nadmerná tvorba kostného tkaniva) a vápenatenia
šliach a väzov sa pozorovali po viacročnom užívaní vo veľmi vysokých
dávkach na liečbu pacientov s poruchami rohovatenia kože. Úrovne
dávkovania, trvanie liečby a celková dávka u týchto pacientov spravidla
vysoko prekračovali odporúčané dávky na liečbu akné.

/Benigná intrakraniálna hypertenzia/
Sú hlásenia o prípadoch zvýšeného vnútrolebečného tlaku, v niektorých
prípadoch sa súbežne užívali tetracyklíny (pozri 2.1 ”Neužívajte Aknenormin
20” a 2.3 ”Užívanie iných liekov"). Príznakmi a symptómami zvýšeného
vnútrolebečného tlaku sú bolesti hlavy, nevoľnosť a vracanie, poruchy
videnia a opuch zrakového nervu. V tomto prípade sa liečba Aknenorminom
musí okamžite prerušiť.

/Funkčné poruchy pečene a žlčových ciest/
Pečeňové enzýmy sa musia skontrolovať pred liečbou, 1 mesiac po začatí
liečby a následne v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je indikované
častejšie sledovanie. Sú hlásenia o prechodných a návratných zvýšeniach
transamináz (určité pečeňové enzýmy). V mnohých prípadoch sa tieto zmeny
nachádzali v rozmedzí normálnych hodnôt sa počas liečby vrátili na
východiskové hodnoty. Ak by však došlo k trvalému klinicky relevantnému
zvýšeniu hodnôt transamináz, malo by sa zvážiť zníženie dávky alebo
vysadenie liečby.


/Nedostatočnosť obličiek (obmedzená funkcia obličiek)/
Nedostatočnosť obličiek a zlyhanie obličiek nemajú žiadny vplyv na
vstrebávanie, distribúciu a vylučovanie izotretinoínu v organizme. Preto sa
Aknenormin môže podávať pacientom s nedostatočnosťou obličiek. Odporúča sa
však začať nízkou dávkou a potom zvyšovať na maximálnu znesiteľnú dávku
(pozri 3. ”Ako užívať Aknenormin 20”).

/Metabolizmus tukov/
Lipidy v sére (hodnoty nalačno) by sa mali skontrolovať pred liečbou, 1
mesiac po začatí liečby a napokon v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je
indikované častejšie sledovanie. Zvýšená hladina lipidov v sére sa po
znížení dávky alebo ukončení liečby spravidla vráti na normálne hodnoty a
môže reagovať aj na diétu. Izotretinoín sa dáva do súvislosti so zvýšením
hodnôt triglyceridov v plazme. Aknenormin sa musí vysadiť, ak sa
hypertriglyceridémia nedá nastaviť na prijateľnú úroveň alebo ak sa
prejavia symptómy pankreatitídy (pozri 4.1 ”Možné vedľajšie účinky”).
Hodnoty nad 800 mg/dl alebo 9 mmol/l menej často súvisia s akútnou
pankreatitídou (zápal podžalúdkovej žľazy), ktorá môže končiť smrťou.

/Pouchy tráviacej sústavy/
Izotretinoín sa dáva do súvislosti so zápalovými črevnými ochoreniami
(vrátane Ileitis regionalis) u pacientov bez porúch týkajúcich sa čriev,
ktoré by boli známe z minulosti. Pri ťažkej (krvavej) hnačke musíte
okamžite ukončiť liečbu Aknenorminom.

/Alergické reakcie/
O anafylaktických reakciách (reakcie precitlivenosti) sú zriedkavé hlásenia
v niektorých prípadoch po predchádzajúcom užívaní retinoidov na koži. O
alergických reakciách kože sú zriedkavé hlásenia. Hlásili sa závažné
prípady alergického zápalu ciev často s purpurou (modré a červené fľaky) na
koži a v oblasti iných orgánov. Pri ťažkých alergických reakciách je nutné
vysadenie liečby a starostlivé sledovanie.

/Vysoko rizikoví pacienti/
U pacientov s diabetes (cukrovka), adipositas (chorobná obezita),
alkoholizmom alebo s poruchami metabolizmu tukov, ktorí sú liečení
izotretinoínom, môžu byť nutné častejšie kontroly hodnôt tukov v krvi
a/alebo glukózy v krvi. Sú hlásenia o zvýšenej hladine cukru v krvi nalačno
a počas liečby s izotretinoínom boli diagnostikované nové prípady cukrovky.

2.3 Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Je nutné zabrániť súbežnej liečbe s vitamínom A, pretože ináč by mohlo
dôjsť k javom porovnateľným s predávkovaním vitamínom A (hypervitaminóza
A).

Súbežná liečba tetracyklínmi (určitými antibiotikami) môže spôsobiť zvýšený
vnútrolebečný tlak, a preto sa súbežne nesmú užívať (pozri 2.1 ”Neužívajte
Aknenormin 20 ” a 2.2 ” Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu 20”).

2.4 Užívanie lieku Aknenormin 20 s jedlom a nápojmi
Kapsuly sa užívajú 1-2 razy denne spolu s jedlom.

2.5 Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.
V tehotenstve nesmiete v nijakom prípade užívať Aknenormin 20 (pozri 2.1
”Neužívajte Aknenormin 20 ”). Ak napriek týmto opatreniam počas liečby
Aknenorminom 20 alebo v nasledujúcom mesiaci dôjde k otehotneniu, je vysoké
riziko veľmi ťažkej a závažnej deformácie nenarodeného dieťaťa.

K malformáciám (znetvorenia) dieťaťa, ktoré sa dávajú do súvisu s užívaním
izotretinoínu, liečiva Aknenorminu, v tehotenstve patria malformácie
centrálnej nervovej sústavy (zväčšenie mozgovej časti hlavy, znetvorenie/
poruchy malého mozočka, nápadne malá hlava), lebky a tváre, rázštepu
podnebia, anomálie vonkajšieho ucha (chýbajúce ušnice, malé alebo chýbajúce
vonkajšie zvukovody), anomálie (poruchy) oka (mikroftalmia), anomálie srdca
a ciev, anomálie týmusu (detská žľaza) a prištítnej žľazy. Okrem toho
existuje zvýšené riziko potratov.

Ak nastane tehotenstvo u ženy, ktorá je liečená izotretinoínom, liečba sa
musí ukončiť. Pacientka v takom prípade má byť odoslaná na posúdenie a
poradenstvo k lekárovi, ktorý je špecializovaný a má skúsenosti v oblasti
teratológie (malformácie plodu).

Dojčenie
Izotretinoín nesmú užívať dojčiace ženy z dôvodu vysokej pravdepodobnosti
vzniku vedľajších účinkov u matky a dieťaťa.

2.6 Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Pri liečbe izotretinoínom sa v mnohých prípadoch vyskytla šerosleposť,
ktorá sa v zriedkavých prípadoch neupravila ani po ukončení liečby (pozri
2.2 ”Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu 20” a 4.1 ”Možné
vedľajšie účinky”). Keďže u niektorých pacientov sa objavila náhle, mali by
ste byť mimoriadne opatrný pri vedení motorových vozidiel a pri obsluhe
strojov.


2.7 Dôležité upozornenia o niektorých zložkách Aknenorminu 20:
Aknenormin 20 obsahuje sójový olej. Neužívajte tento liek ak ste
precitlivený/á (alergický/á) na sóju alebo arašídy.
Ponso 4R (E124) môže vyvolať alergické reakcie vrátane astmy. Táto alergia
sa častejšie vyskytuje u osôb, ktoré alergicky reagujú na kyselinu
acetylsalicylovú.
Pokiaľ viete od Vášho lekára, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa s ním
skôr ako začnete tento liek užívať.3. AKO UŽÍVAŤ AKNENORMIN 20

Vždy užívajte Aknenormin 20 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Izotretinoín môžu predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou
ťažkých foriem akné pomocou systémových retinoidov a majú dokonalé znalosti
o rizikách liečby izotretinoínom a spĺňajú požiadavky na kontrolu liečby
alebo sa liečba musí uskutočniť pod dohľadom takéhoto lekára.

Ak lekár neurčil ináč, zvyčajná dávka je:
/Dospelí vrátane mládeže a starších pacientov:/
Liečba sa má začať s 0,5 mg na kg telesnej hmotnosti a deň rozdelenými na 1
až 2 dávky.
Keďže účinnosť a znášanlivosť je u každého pacienta rozdielna, dávkovanie
pre ďalšiu liečbu má byť v rozsahu 0,5-1 mg na kg telesnej hmotnosti denne.

Dlhodobé hojenie a miera opakovaného výskytu súvisia skôr s celkovou
podanou dávkou než s trvaním liečby alebo dennou dávkou. Ukázalo sa, že nad
hranicou určitej celkovej liečebnej dávky v množstve 120 – 150 mg/kg sa
nedá očakávať žiadny ďalší významnejší prospech. Dĺžka liečby závisí od
dennej dávky každého pacienta. Na dosiahnutie vyliečenia postačuje
spravidla liečba v trvaní 16 – 24 týždňov.

U väčšiny pacientov na úplné odstránenie akné postačuje jeden liečebný
cyklus.
O ďalšom liečebnom cykle by sa malo uvažovať len vtedy, keď po liečbe dôjde
k závažnému návratu choroby. Pri tomto liečebnom cykle by sa malo uvažovať
s tými istými dennými dávkami a s tou istou celkovou liečebnou dávkou.
Pred novou liečbou Aknenorminom sa má dodržať prestávka v trvaní minimálne
8 týždňov, pretože v tomto čase sa dá pozorovať ďalšie zlepšenie akné.

/Pacienti so závažnou nedostatočnosťou obličiek (poruchy funkcie obličiek)/
U pacientov so závažnou nedostatočnosťou obličiek sa liečba má začať nižšou
dávkou (napr. 20 mg/deň). Dávka by sa potom mala zvýšiť na 1 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň alebo až na maximálnu dávku, ktorá je pre pacienta znesiteľná
(pozri 2.2 ”Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aknenorminu 20”).

/Deti:/
Aknenormin nie je indikovaný na liečbu akné, ktoré sa vyskytnú pred
pubertou a neodporúča sa pacientom mladším ako 12 rokov.

/Pacienti s neznášanlivosťou/
U pacientov so závažnou neznášanlivosťou odporúčanej dávky možno v liečbe
pokračovať nižšou dávkou. Dôsledkom toho je dlhší čas liečby a vyššie
riziko opätovného prepuknutia akné. Aby sa u týchto pacientov dosiahla
najväčšia možná účinnosť, v liečbe sa má pokračovať za normálnych okolností
s najvyššou možnou znesiteľnou dávkou.

Ak máte dojem, že účinok Aknenorminu 20 je priveľmi silný alebo priveľmi
slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

/Ak užijete viac Aknenorminu 20, ako máte:/
Pri predávkovaní Aknenorminom 20 alebo ak ho niekto iný náhodne užije,
okamžite vyhľadajte vášho lekára alebo lekárnika.

/Ak zabudnete užiť Aknenormin 20:/
Aknenormin 20 užívajte tak, ako vám to určil váš lekár. Zmena liečby sa má
uskutočniť len po dohovore s vaším lekárom.

20Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Aknenormin 20 môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Pri hodnotení vedľajších účinkov sa používajú nasledovné údaje o
frekvencii ich výskytu:

|Veľmi časté: viac ako 1 z 10 pacientov |
|Časté: menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov |
|Menej časté: menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 |
|pacientov |
|Zriedkavé: menej ako 1 z 1000, ale viac ako 1 z 10 000 |
|pacientov |
|Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov, zahŕňajúci |
|jednotlivé hlásenia |
4.1 Vedľajšie účinky:

Nasledovné príznaky sú pri užívaní izotretinoínu najčastejšie hlásenými
vedľajšími účinkami:
suché sliznice, napr. pery, zápal pier, suchá nosová sliznica, krvácanie z
nosa, suché oči, zápal očnej spojovky, suchá koža. Niektoré z vedľajších
účinkov v súvislosti s používaním izotretinoínu sú závislé od dávky.
Vedľajšie účinky spravidla vymiznú po zmene dávkovania alebo po ukončení
liečby, niektoré však môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.


|Infekcie: | |
|Veľmi zriedkavé |Infekcie (kože a slizníc) v |
| |dôsledku grampozitívnych baktérií |
|Poruchy krvi | |
|a lymfatického systému: |Málokrvnosť, zvýšená rýchlosť |
|Veľmi časté |sedimentácie červených krviniek, |
| |zníženie alebo zvýšenie počtu |
| |krvných doštičiek |
|Časté |Zníženie počtu bielych krviniek |
| |(neutropénia) |
|Veľmi zriedkavé |Ochorenia lymfatických uzlín |
| |(lymfadenopatia) |
|Poruchy imunitného | |
|systému: |Alergické reakcie kože, závažné |
|Zriedkavé |reakcie z precitlivenosti |
| |(anafylaktické reakcie), |
| |precitlivenosť |
|Poruchy metabolizmu | |
|a výživy: |Cukrovka (Diabetes mellitus), |
|Veľmi zriedkavé |zvýšená koncentrácia kyseliny |
| |močovej v krvi |
|Psychické poruchy: | |
|Zriedkavé |Depresia, zhoršenie už existujúcej |
| |depresie, sklony k agresivite, |
| |úzkosť, poruchy nálady |
|Veľmi zriedkavé |Odchýlky v správaní, psychotické |
| |poruchy, samovražedné myšlienky, |
| |pokus o samovraždu, samovražda |
|Poruchy nervového systému:| |
| |Bolesti hlavy |
|Časté | |
|Veľmi zriedkavé |Zvýšený vnútrolebečný tlak, kŕče, |
| |ospanlivosť |
|Poruchy oka: | |
|Veľmi časté |Zápal očných viečok, zápal očných |
| |spojoviek, suché oko, podráždenie |
| |očí |
|Veľmi zriedkavé |Rozmazané videnie, katarakta (sivý |
| |zákal), farbosleposť (obmedzené |
| |farebné videnie), |
| |neznášanlivosť kontaktných |
| |šošoviek, zakalenie rohovky, |
| |šeroslepota, zápal rohovky |
| |(keratitída), papiloedém (opuch |
| |zrakového nervu ako príznak |
| |zvýšeného vnútrolebečného tlaku), |
| |citlivosť na svetlo |
|Poruchy ucha a labyrintu: | |
|Veľmi zriedkavé |Zhoršenie sluchu |
|Poruchy ciev: | |
|Veľmi zriedkavé |Zápal ciev (napr. Wegenerova |
| |granulomatóza, alergická |
| |vaskulitída) |
|Poruchy dýchacej sústavy, | |
|hrudníka a mediastína | |
|(medzipľúcia): |Krvácanie z nosa, suchosť v nose, |
|Časté |zápal nosohltana |
| | |
|Veľmi zriedkavé |Bronchospasmus (ťažkosti pri |
| |dýchaní v dôsledku kŕča |
| |bronchiálneho svalstva, najmä u |
| |pacientov s astmou), zachrípnutie |
|Poruchy | |
|gastrointestinálneho |Zápal čriev (kolitída, ileitída), |
|traktu: |suchosť v hltane, krvácania zo |
|Veľmi zriedkavé |žalúdka a čriev, krvavá hnačka a |
| |zápalové črevné ochorenia, |
| |nevoľnosť, zápal podžalúdkovej |
| |žľazy (pankreatitída; pozri 2.2 |
| |"Buďte zvlášť opatrný pri užívaní |
| |Aknenorminu 20) |
|Poruchy pečene a žlčových | |
|ciest: |Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov |
|Veľmi časté |(transaminázy; pozri 2.2 " Buďte |
| |zvlášť opatrný pri užívaní |
| |Aknenorminu 20) |
| | |
|Veľmi zriedkavé |Hepatitída (zápal pečene) |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva: |Zápal pier, dermatitída (zápal |
|Veľmi časté |kože), suchá koža, odlupovanie |
| |kože, svrbenie, kožná vyrážka |
| |(sčervenanie), zraniteľnosť kože |
| |(nebezpečie poškodenia kože v |
| |dôsledku trenia) |
|Zriedkavé |Vypadávanie vlasov |
|Veľmi zriedkavé |Acne fulminans (ťažká forma akné), |
| |zhoršenie (vzplanutie) akné, |
| |sčervenenie pokožky (na tvári), |
| |kožná vyrážka, zmeny vlasov, |
| |zvýšený rast vlasov, porucha výživy|
| |nechtov, zápaly nechtového lôžka, |
| |reakcie precitlivenosti na svetlo, |
| |pyogénny granulóm (nezhubný nádor),|
| |nadmerná pigmentácia kože, zvýšené |
| |potenie |
|Poruchy kostrovej a | |
|svalovej sústavy a | |
|spojivového tkaniva: |Bolesti kĺbov a svalov, bolesti |
|Veľmi časté |chrbta (osobitne u mladistvých |
| |pacientov) |
|Veľmi zriedkavé |Zápal kĺbov, kalcinóza |
| |(zvápenatenie väzov a šliach), |
| |predčasné uzavretie rastových |
| |štrbín kostí, nadmerný rast kostí |
| |(hyperostóza), znížená hustota |
| |kostí, zápal šliach |
|Poruchy obličiek a | |
|močových ciest: |Glomerulonefritída (zápalové |
|Veľmi zriedkavé |ochorenie obličiek) |
|Celkové poruchy a reakcie | |
|v mieste podania: | |
|Veľmi zriedkavé |Zvýšená tvorba tkaniva na miestach |
| |pokožky, ktoré sú postihnuté akné, |
| |nevoľnosť |
|Laboratórne a funkčné | |
|vyšetrenia: |Zvýšené triglyceridy v sére, |
|Veľmi časté |znížený HDL |
|Časté |Zvýšený cholesterol v sére, zvýšená|
| |glukóza v krvi, hematúria (krv v |
| |moči), proteinúria (bielkoviny v |
| |moči) |
|Veľmi zriedkavé |Zvýšená kreatínfosfokináza v krvi |


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AKNENORMIN 20

Nepoužívajte Aknenormin 20 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom .
Nepoužívaný liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


1. Čo Aknenormin 20 obsahuje

Liečivo je izotretinoín.
1 mäkká kapsula Aknenormin 20 obsahuje 20 mg izotretinoínu.

Pomocné látky:
/Obsah kapsuly:/ čistený sójový olej, tokoferol alfa, edetan disodný,
butylhydroxyanizol, hydrogenovaný rastlinný olej, čiastočne hydrogenovaný
sójový olej, žltý vosk.
/Obal kapsuly:/ želatína, glycerol, sorbitol 70% nekryštalizujúci, čistená
voda, ponso 4 R (E 124), čierny oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E
171).

6.2 Ako vyzerá liek Aknenormin 20 a obsah balenia

Svetlofialové podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú
žlto/oranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.

Aknenormin 20 je dostupný v baleniach po 30, 50, 60, 90 a 100 mäkkých
kapsúl.
Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.6.3 Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Nemecko
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
05/2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č: 2106/5925,
2106/5926

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Aknenormin 10
Aknenormin 20
10 mg mäkké kapsuly
20 mg mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Aknenormin 10: Každá mäkká kapsula obsahuje 10 mg izotretinoínu.
Aknenormin 20: Každá mäkká kapsula obsahuje 20 mg izotretinoínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula

Aknenormin 10:
Svetlofialové podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú
žlto/oranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.
Aknenormin 20:
Gaštanovohnedé podlhovasté mäkké želatínové kapsuly, ktoré obsahujú
žlto/oranžovú nepriehľadnú viskóznu tekutinu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Závažné formy akné (ako je nodulárne akné alebo acne conglobata s rizikom
trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné proti primeraným postupom
štandardnej liečby systémovými antibiotikami a lokálnej liečbe.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Izotretinoín môže byť predpísaný iba lekárom alebo pod dohľadom lekára,
ktorý má skúsenosti s používaním systémových retinoidov na liečbu závažných
akné a s dokonalou znalosťou rizík liečby izotretinoínom a možnosťami
sledovania.

Kapsuly sa majú užívať raz alebo dvakrát denne spolu s jedlom.

/Dospelí vrátane mladistvých a starších pacientov:/
Liečba izotretinoínom sa má začať dávkou 0,5 mg/kg denne. Terapeutická
odpoveď na izotretinoín a niektoré vedľajšie účinky sú závislé od
dávkovania a líšia sa medzi pacientmi. Preto je počas liečby nutná
individuálna úprava dávkovania. U väčšiny pacientov sa dávka pohybuje od
0,5-1,0 mg/kg denne.

Dlhodobá remisia a miera recidívy majú väčšiu súvislosť s celkovou podanou
dávkou než s dĺžkou liečby alebo dennou dávkou. Ukázalo sa, že sa nedá
očakávať žiadny ďalší významný prínos nad rámec kumulatívnej liečebnej
dávky 120-150 mg/kg. Dĺžka liečby závisí od individuálnej dennej dávky. Na
dosiahnutie remisie zvyčajne postačuje liečebný cyklus 16-24 týždňov.
U väčšiny pacientov sa dosiahne úplné odstránenie akné počas jedného
liečebného cyklu.
V prípade jednoznačnej recidívy sa môže zvážiť ďalší liečebný cyklus
izotretinoínom s použitím rovnakej dennej dávky a kumulatívnej liečebnej
dávky. Keďže sa dá ďalšie zlepšenie akné pozorovať až 8 týždňov po vysadení
liečby, ďalší liečebný cyklus sa nemá zvažovať minimálne pred uplynutím
tohto obdobia.

/Pacienti so závažnou renálnou insuficienciou/
U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa má liečba začať nižšou
dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má potom zvýšiť na 1 mg/kg/deň alebo až
na maximálnu dávku, ktorú pacient toleruje (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).

/Deti/
Izotretinoín nie je indikovaný na liečbu prepubertálnych akné a neodporúča
sa pacientom mladším ako 12 rokov.

/Pacienti s intoleranciou/
U pacientov, u ktorých sa dokázala závažná intolerancia odporúčanej dávky
sa môže v liečbe pokračovať nižšou dávkou s následkom dlhšieho trvania
liečby a vyššieho rizika recidívy. S cieľom dosiahnuť maximálnu možnú
účinnosť u týchto pacientov sa má normálne pokračovať v liečbe s najvyššou
možnou tolerovanou dávkou.

4.3 Kontraindikácie


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien, ktoré sú gravidné alebo dojčia.
(Pozri časť 4.6 “Gravidita a laktácia”).

Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú
splnené všetky podmienky Programu na zabránenie gravidity (pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov
- s hepatálnou insuficienciou
- so značne zvýšenými hodnotami lipidov v krvi
- s hypervitaminózou A
- s precitlivenosťou na izotretinoín, sójový olej, sóju alebo arašídy
alebo na niektorú z pomocných látok
- pri súbežnej liečbe s tetracyklínmi (pozri časť 4.5 “Liekové a iné
interakcie”)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Program na zabránenie gravidity/

Tento liek je TERATOGÉNNY.

Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú
splnené všetky nasledovné podmienky Programu na zabránenie gravidity:

- Má závažné akné (ako acne nodulocystica alebo conglobata alebo akné s
rizikom trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné proti primeraným
postupom štandardnej liečby systémovými antibiotikami a lokálnej liečbe
(pozri časť 4.1 “Terapeutické indikácie”).
- Je si vedomá teratogénneho rizika.
- Chápe nutnosť prísneho sledovania v mesačných intervaloch.
- Chápe a akceptuje nutnosť účinnej antikoncepcie bez prerušenia, 1 mesiac
pred začatím liečby, v čase trvania liečby a 1 mesiac po ukončení
liečby. Musí sa používať minimálne jedna, najlepšie však dve doplnkové
antikoncepčné metódy, vrátane bariérovej.
- Dokonca aj v prípade amenorey musí dodržiavať odporúčania na účinnú
antikoncepciu.
- Musí byť schopná dodržiavať účinné antikoncepčné opatrenia.
- Je poučená a chápe možné následky gravidity a nutnosť rýchlej
konzultácie, ak je riziko gravidity.
- Chápe nutnosť a akceptuje absolvovanie tehotenských testov pred, počas a
5 týždňov po ukončení liečby.
- Potvrdila, že si je vedomá rizík a nevyhnutných opatrení súvisiacich
s užívaním izotretinoínu.

Tieto podmienky sa týkajú tiež žien, ktoré toho času nie sú sexuálne
aktívne, pokiaľ sa ošetrujúci lekár domnieva, že sú presvedčivé dôvody,
ktoré naznačujú, že nie je žiadne riziko gravidity.

Predpisujúci lekár musí zaistiť, že:
- Pacientka dodržiava vyššie uvedené podmienky na zabránenie gravidity,
vrátane potvrdenia, že ich pochopila na dostatočnej úrovni.
- Pacientka potvrdila, že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.
- Pacientka používa minimálne jednu, najlepšie však dve metódy účinnej
antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy, minimálne 1 mesiac pred
začiatkom liečby a že pokračuje v používaní účinnej antikoncepcie počas
celého obdobia liečby a minimálne 1 mesiac po vysadení liečby.
- Získali sa tehotenské testy s negatívnym výsledkom pred, počas a 5
týždňov po ukončení liečby. Dátum a výsledky tehotenských testov sa
musia zdokumentovať.

/Antikoncepcia/
Pacientkám sa musia poskytnúť komplexné informácie o prevencii gravidity
a ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu, majú sa im poskytnúť odporúčania o
antikoncepcii.

Ako minimálnu požiadavku musia pacientky s možným rizikom gravidity
používať minimálne jednu účinnú antikoncepčnú metódu. Pacientka by však
prednostne mala používať dve doplnkové antikoncepčné metódy, vrátane
bariérovej metódy. V antikoncepcii sa musí pokračovať minimálne 1 mesiac po
ukončení liečby izotretinoínom, aj u pacientok s amenoreou.

/Tehotenské testy/
V závislosti od miestnej praxe sa odporúča vykonať tehotenské testy pod
lekárskym dohľadom s citlivosťou minimálne 25 mIU/ml počas prvých 3 dní
menštruačného cyklu nasledovne.

/Pred začiatkom liečby/
Aby sa vylúčila možnosť gravidity pred začiatkom používania antikoncepcie,
odporúča sa na úvod vykonať tehotenský test pod lekárskym dohľadom
a zaznamenať jeho dátum a výsledok. Pri určovaní termínu tohto tehotenského
testu sa u pacientok, ktoré nemajú pravidelnú menštruáciu, musí zohľadniť
sexuálna aktivita a má sa vykonať približne 3 týždne po poslednom
nechránenom pohlavnom styku pacientky. Predpisujúci lekár musí pacientku
poučiť o antikoncepcii.

Pri návšteve, pri ktorej sa predpíše izotretinoín, alebo počas 3 dní pred
návštevou predpisujúceho lekára, sa má tiež vykonať tehotenský test pod
lekárskym dohľadom a má sa odložiť kým pacientka nebude používať účinnú
antikoncepciu najmenej 1 mesiac. Tento test má zaručiť, že pacientka nie je
tehotná, keď začne liečbu izotretinoínom.

/Nadväzujúce návštevy/
Nadväzujúce návštevy sa majú konať v 28 dňových intervaloch. Podľa miestnej
praxe sa má preskúmať nutnosť opakovaných mesačných tehotenských testov pod
lekárskym dohľadom so zohľadnením sexuálnej aktivity pacientky a anamnézy
jej poslednej menštruácie (abnormálna menštruácia, vynechávanie menštruácie
a amenorea). Ak je to potrebné, majú sa vykonať ďalšie tehotenské testy
v deň návštevy predpisujúceho lekára alebo počas 3 dní pred návštevou
predpisujúceho lekára.

/Koniec liečby/
Päť týždňov po vysadení liečby si ženy majú urobiť záverečný tehotenský
test na vylúčenie tehotenstva.


/Obmedzenia pri preskripcii a výdaji/
Preskripcia izotretinoínu ženám vo fertilnom veku sa má obmedziť na 30 dní
liečby a pokračovanie liečby si vyžaduje novú preskripciu. Ideálne je
vykonať tehotenský test, preskripciu a výdaj izotretinoínu v ten istý deň.
Výdaj izotretinoínu sa má uskutočniť maximálne 7 dní od preskripcie.

/Pacienti mužského pohlavia/
Dostupné údaje naznačujú, že expozícia ženy prostredníctvom spermatu
a semennej tekutiny od pacienta (muža) užívajúceho izotretinoín nedosauje
dostatočnej úrovne, aby mohla byť spojovaná s teratogénnymi účinkami
izotretinoínu.

Avšak pacientov mužského pohlavia treba upozorniť, že ich liek nesmú dávať
nikomu inému, najmä nie ženám.

/Ďalšie upozornenia/
Pacienti sa majú inštruovať, aby liek nikdy nedávali iným osobám a po
ukončení liečby vrátili do lekárne všetky nepoužité kapsuly.


Počas liečby a 1 mesiac po vysadení izotretinoínu pacienti nesmú darovať
krv z dôvodu možného rizika pre plod gravidnej príjemkyne transfúzie.

/Edukačný materiál/
Na podporu lekárov, lekárnikov a pacientov na zamedzenie vystavenia plodu
izotretinoínu držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytne edukačný materiál,
aby zdôraznil varovania o teratogenite izotretinoínu a poskytol poradenstvo
o antikoncepcii pred začiatkom liečby a aby poskytol poučenie o
nevyhnutnosti tehotenských testov.

Lekár má poskytnúť všetkým pacientom, mužom i ženám, úplnú informáciu pre
pacienta o teratogénnom riziku a prísnych opatreniach na zamedzenie
gravidite tak, ako je to špecifikované v Programe na prevenciu gravidite.

/Psychické poruchy/
U pacientov liečených izotretinoínom sa zaznamenali depresie, zhoršenie
existujúcich depresií, sklony k agresivite, poruchy nálady, psychotické
symptómy a veľmi zriedkavo samovražedné pokusy alebo samovraždy (pozri časť
4.8 „Nežiaduce účinky”). Osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s
depresiou v anamnéze a u všetkých pacientov treba sledovať príznaky
depresie a v prípade potreby začať vhodnú liečbu. Prerušenie liečby
izotretinoínom však nemusí byť dostatočné na zmiernenie symptómov, preto
môže byť nevyhnutné ďalšie psychiatrické alebo psychologické vyšetrenie.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Počas začiatočnej fázy sa príležitostne pozoruje akútna exacerbácia akné,
vymizne však pri pokračovaní liečby, zvyčajne počas 7 - 10 dní a väčšinou
si nevyžaduje úpravu dávky.

Musí sa vyhnúť vystaveniu intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo UV lúčom.
Ak je to nutné, má sa použiť ochranný prostriedok na opaľovanie s vysokým
ochranným faktorom - minimálne SFP 15.


U pacientov liečených izotretinoínom sa má vyhnúť agresívnej chemickej
dermoabrazii a ošetreniam pokožky laserom počas obdobia 5-6 mesiacov po
ukončení liečby z dôvodu rizika hypertrofických jaziev v atypických
oblastiach a zriedkavejšie pozápalovej hyper- alebo hypopigmentácii
v ošetrovaných oblastiach. Odstraňovanie chĺpkov pomocou vosku sa
u pacientov liečených izotretinoínom nemá vykonávať minimálne 6 mesiacov po
liečbe z dôvodu rizika odtrhnutia epidermu.

Má sa vyhnúť súbežnému podávaniu izotretinoínu s lokálnymi keratolytikami
alebo exfoliatívnymi látkami proti akné, lebo sa môže zvyšovať lokálne
podráždenie.

Pacientom sa má odporučiť , aby od začiatku liečby používali hydratačnú
masť na pokožku alebo krém a balzam na pery, lebo izotretinoín
pravdepodobne spôsobuje vysušovanie pokožky a pier.

Poruchy oka
Suché oči, zákal rohovky, znížená schopnosť videnia za tmy a keratitída
obvykle vymiznú po vysadení liečby. Suchým očiam možno pomôcť podaním očnej
masti na zvlhčenie alebo podaním umelých sĺz. Môže sa objaviť
neznášanlivosť s kontaktnými šošovkami a pre pacienta bude nevyhnutné počas
liečby nosiť okuliare.

Zaznamenala sa tiež znížená schopnosť videnia za tmy, u niektorých
pacientov s náhlym nástupom (pozri časť 4.7 „Ovplyvnenie schopnosti viesť
vozidlá a obsluhovať stroje”). Pacientom s poruchami videnia sa má
odporučiť odborné oftalmologické vyšetrenie. Možno bude nutné vysadenie
izotretinoínu.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Hlásila sa myalgia, artralgia a zvýšené hodnoty sérovej kreatínfosfokinázy
u pacientov užívajúcich izotretinoín, najmä u takých, ktorí sú vystavení
značnej telesnej námahe (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”).


Po viacročnom podávaní vo veľmi vysokých dávkach na liečbu porúch
keratinizácie sa objavili zmeny na kostiach, vrátane predčasného uzavretia
epifýzy, hyperostózy a zvápenatenia šliach a väzov. Úrovne dávkovania,
dĺžka liečby a celková kumulatívna dávka u týchto pacientov celkovo vysoko
prekračovali odporúčané dávkovanie na liečbu akné.


/Benígna intrakraniálna hypertenzia/
Zaznamenali sa prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie, v niektorých
z týchto prípadov sa súbežne použili tetracyklíny (pozri časť 4.3
„Kontraindikácie” a 4.5 „Liekové a iné interakcie”). Znaky a symptómy
benígnej intrakraniálnej hypertenzie zahŕňajú bolesti hlavy, nauzeu a
vracanie, poruchy videnia a papiloedém. Pacienti, u ktorých sa vyvinie
benígna intrakraniálna hypertenzia, musia okamžite ukončiť liečbu
izotretinoínom.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Pečeňové enzýmy sa majú skontrolovať pred liečbou, 1 mesiac po začiatku
liečby a následne v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky
indikované častejšie sledovanie. Zaznamenalo sa prechodné a reverzibilné
zvýšenie pečeňových transamináz. V mnohých prípadoch sa tieto zmeny
pohybovali v oblasti normálneho rozpätia a hodnoty sa počas liečby vrátili
na východiskové hladiny. Ak by však došlo k trvalým klinicky relevantným
zvýšeniam hladín transaminázy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie.

/Renálna insuficiencia/
Renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek neovplyvňujú farmakokinetiku
izotretinoínu. Preto izotretinoín možno podávať pacientom s insuficienciou
obličiek. Odporúča sa však, aby pacienti začali s nízkou dávkou a dávka sa
postupne titrovala na maximálnu tolerovanú dávku (pozri časť 4.2
„Dávkovanie a spôsob podávania”).

/Metabolizmus tukov/
Sérové lipidy (hodnoty nalačno) sa majú skontrolovať pred liečbou, 1 mesiac
po začiatku liečby a následne v 3-mesačných intervaloch, pokiaľ nie je
klinicky indikované častejšie sledovanie. Zvýšené hodnoty sérových lipidov
sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby zvyčajne vracajú do normálu
a môžu reagovať aj na diétu.

Izotretinoín sa spája so zvyšovaním hladín triglyceridov v plazme.
Izotretinoín sa má vysadiť, keď hypertriglyceridémia nie je kontrolovateľná
na prijateľnej úrovni alebo keď sa objavia symptómy pankreatitídy (pozri
časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). Hodnoty nad 800 mg/dl alebo 9 mmol/l sa
niekedy spájajú s akútnou pankreatitídou, ktorá môže byť fatálna.


Poruchy gastrointestinálneho traktu
Izotretinoín sa spája so zápalovými črevnými ochoreniami (vrátane ileitis
regionalis) u pacientov bez intestinálnych porúch v anamnéze. Pacienti,
u ktorých sa vyskytne závažná (hemoragická) hnačka musia okamžite ukončiť
liečbu izotretinoínom.

/Alergické reakcie/
Zriedkavo sa zaznamenali anafylaktické reakcie, v niektorých prípadoch po
predchádzajúcej lokálnej expozícii retinoidom. Alergické kožné reakcie sa
zaznamenali vzácne. Hlásili sa závažné prípady alergickej vaskulitídy,
často s purpurou (modré a červené fľaky) na končatinách a extrakutánnou
účasťou. Závažné alergické reakcie si vyžadujú prerušenie liečby
a starostlivé sledovanie.

/Neznášanlivosť fruktózy/
Aknenormin obsahuje sorbitol. Pacienti so vzácnou dedičnou intoleranciou
fruktózy by ho preto nemali užívať.

/Vysoko rizikoví pacienti/
U pacientov s cukrovkou, obezitou, alkoholizmom alebo poruchami metabolizmu
tukov, ktorí sa liečia izotretinoínom, môžu byť nutné častejšie kontroly
hodnôt sérových lipidov a/alebo glukózy v krvi. Hlásili sa zvýšené hladiny
cukru v krvi nalačno a počas liečby izotretinoínom sa diagnostikovali nové
prípady cukrovky.

/Informácie o niektorých pomocných látkach/
Sójový olej môže spôsobiť alergické reakcie.
Ponso 4 R (E124) môže vyvolať alergické reakcie vrátane astmy. Alergia sa
pravdepodobnejšie vyskytne u pacientov, u ktorých sa pozorovali alergické
reakcie na kyselinu acetylsalicylovú.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pacienti nemajú užívať vitamín A ako súbežnú liečbu vzhľadom na riziko
vzniku hypervitaminózy A.


Pri súbežnom používaní izotretinoínu a tetracyklínov sa hlásili
prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (pseudotumor cerebri). Preto
sa má vyhnúť súbežnej liečbe tetracyklínmi (pozri časť 4.3
„Kontraindikácie” a časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní“).4.6 Gravidita a laktácia

|Gravidita je absolútna kontraindikácia liečby izotretinoínom (pozri |
|časť 4.3 „Kontraindikácie”). Ak napriek týmto opatreniam počas |
|liečby s izotretinoínom alebo v nasledujúcom mesiaci dôjde k |
|otehotneniu, existuje vysoké riziko veľmi ťažkej a závažnej |
|malformácie plodu. |


K fetálnym malformáciám, ktoré sa spájajú s expozíciou izotretinoínu,
patria malformácie centrálneho nervového systému (hydrocefalus, cerebelárne
malformácie/anomálie, mikrocefália), dysmorfia tváre, rázštep podnebia,
anomálie vonkajšieho ucha (absencia ušníc, malé alebo chýbajúce vonkajšie
zvukovody), anomálie oka (mikroftalmia), srdcovo-cievne anomálie
(konotrunkálne defekty ako Fallotova tetralógia, transpozícia veľkých ciev,
defekty septa), anomálie týmusu a anomálie prištítnej žľazy. Je tiež
zvýšený výskyt spontánnych potratov.

Keď dôjde k otehotneniu ženy liečenej izotretinoínom, liečba sa musí
ukončiť a pacientka sa má odoslať na posúdenie a poradenstvo k lekárovi so
špecializáciou alebo skúsenosťou v oblasti teratológie.

Laktácia
Izotretinoín je vysoko lipofilný, preto je veľmi pravdepodobné vylučovanie
izotretinoínu do materského mlieka. Z dôvodu možnosti nežiaducich reakcií
pre matku a exponované dieťa je užívanie izotretinoínu pre dojčiace matky
kontraindikované.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas liečby izotretinoínom sa v mnohých prípadoch vyskytlo znížené videnie
za tmy, ktoré v zriedkavých prípadoch pretrvávalo po liečbe (pozri časť
4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a časť 4.8
„Nežiaduce účinky”). Keďže sa u niektorých pacientov objavilo náhle,
pacienti sa majú informovať o tomto možnom probléme a upozorniť na
opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledovné symptómy sú pri užívaní izotretinoínu najčastejšie hlásenými
nežiaducimi účinkami:
suché sliznice, napr. pier, zápal pier, suchá nosová sliznica, krvácanie z
nosa, suché oči, konjunktivitída, suchá koža. Niektoré nežiaduce účinky
spájajúce sa s užívaním izotretinoínu sú závislé od dávky. Nežiaduce účinky
sú spravidla reverzibilné po zmene dávky alebo po ukončení liečby, niektoré
však môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.

Infekcie:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ Infekcie
(mukokutánne) grampozitívnymi baktériami.

Poruchy krvi a lymfatického systému:
/Veľmi časté (?1/10):/ anémia, zvýšená rýchlosť sedimentácie červených
krviniek, trombocytopénia, trombocytóza.
/Časté (?1/100, <1/10):/ neutropénia.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/
lymfadenopatia.

Poruchy imunitného systému:
/Zriedkavé (?1/10 000, <1/1000):/ alergické reakcie kože, anafylaktické
reakcie, precitlivenosť.

Poruchy metabolizmu a výživy:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ diabetes
mellitus, hyperurikémia.

Psychické poruchy:
/Zriedkavé (?1/10 000, <1/1000):/ depresia, zhoršenie depresií, sklony
k agresivite, úzkosť, poruchy nálady.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ abnormálne
správanie, psychotické poruchy, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu,
samovražda.

Poruchy nervového systému:
/Časté (?1/100, <1/10):/ bolesti hlavy.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia: b/enígna
intrakraniálna hypertenzia, kŕče, ospalosť.

Poruchy oka:
/Veľmi časté (?1/10):/ blefaritída, konjunktivitída, suché oko, podráždenie
oka.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ rozmazané
videnie, katarakta, farbosleposť (obmedzené farebné videnie), intolerancia
kontaktných šošoviek, zákal rohovky, znížené videnie v tme, keratitída,
papiloedém (ako znak benígnej intrakraniálnej hypertenzie), fotofóbia.

Poruchy ucha a vnútorného ucha:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ poškodenie
sluchu.

Poruchy ciev:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ vaskulitída
(napr. Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitída).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
/Časté (?1/100, <1/10):/ krvácanie z nosa, sucho v nose, zápal nosohltana.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/
bronchospazmus (najmä u pacientov s astmou), zachrípnutosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ kolitída,
ileitída, suchosť v hrdle, gastrointestinálne krvácanie, hemoragická hnačka
a zápalové črevné ochorenie, nauzea, pankreatitída (pozri časť 4.4
„Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/Veľmi časté (?1/10):/ zvýšené transaminázy (pozri časť 4.4 „Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní“)
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ hepatitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Veľmi časté (?1/10):/ zápal pier, dermatitída, suchá koža, lokálna
exfoliácia, svrbenie, erytematózna kožná vyrážka, zraniteľnosť kože (riziko
poškodenia kože v dôsledku trenia).
/Zriedkavé (?1/10 000, <1/1000):/ alopécia.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ acne
fulminans, zhoršenie (vzplanutie) akné, erytém (na tvári), exantém, zmeny
vlasov, hirsutizmus, dystrofia nechtov, zápal nechtového lôžka,
fotosenzibilná reakcia, pyogénny granulóm, hyperpigmentácia kože, zvýšené
potenie.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
/Veľmi časté (?1/10):/ artralgia, myalgia, bolesti chrbta (najmä
u mladistvých pacientov).
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ artritída,
kalcinóza (zvápenatenie väzov a šliach), predčasné uzavretie epifýzy,
exostóza (hyperostóza), znížená hustota kostí, tendinitída.

Poruchy obličiek a močových ciest:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/
glomerulonefritída.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ granulačné
tkanivo (zvýšená tvorba), nevoľnosť.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
/Veľmi časté (?1/10):/ sérové triglyceridy zvýšené, HDL znížené.
/Časté (?1/100, <1/10):/ sérový cholesterol zvýšený, glukóza v krvi zvýšená,
hematúria, proteinúria.
/Veľmi zriedkavé (?1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia:/ zvýšená
kreatínfosfokináza v krvi.

[Incidencia nežiaducich udalostí sa vypočítala na základe zhromaždených
údajov z klinických štúdií s 824 pacientmi a z postmarketingových údajov.]

4.9 Predávkovanie


Izotretinoín je derivát vitamínu A. Hoci je akútna toxicita izotretinoínu
nízka, po neúmyselnom predávkovaní sa môžu prejaviť príznaky
hypervitaminózy A. Prejavmi akútnej toxicity vitamínu A sú silné bolesti
hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, ospalosť, podráždenie a svrbenie. Znaky a
symptómy úmyselného alebo neúmyselného predávkovania izotretinoínom sú
pravdepodobne zhodné. Očakáva sa, že tieto symptómy sú reverzibilné
a vymiznú bez nutnosti liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Retinoidy na systémovú aplikáciu na liečbu
akné.
ATC kód: D10BA01.

/Mechanizmus účinku/
Izotretinoín je stereoizomér kyseliny all-transretinovej (tretinoín).
Presný mechanizmu účinku izotretinoínu nebol ešte detailne objasnený, no
dokázalo sa, že pozorované zlepšenie klinického obrazu závažného akné
súvisí s potlačením produkcie mazových žliaz a histologicky dokázanou
redukciou veľkosti mazových žliaz.
Navyše sa dokázal dermálny protizápalový účinok izotretinoínu.

/Účinnosť/
Hyperkeratinizácia epitelovej výstelky jednotky vlasových folikulov a
mazových žliaz spôsobuje odlupovanie keratinocytov do vývodu a blokádu
keratínom a nadbytočným mazom. Takto dochádza k tvorbe komedónu a prípadne
k zápalovým léziám. Izotretinoín inhibuje proliferáciu sebocytov a zdá sa,
že je jeho účinok na akné v opätovnej úprave programu diferenciácie. Maz je
dôležitým substrátom pre rast Propionibacterium acnes, takže znížená tvorba
mazu brzdí bakteriálne osídlenie vývodu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Absorpcia izotretinoínu z gastrointestinálneho traktu je premenlivá
a lineárne závislá od dávky v celom terapeutickom rozmedzí. Absolútna
biologická dostupnosť izotretinoínu nebola stanovená, pretože zlúčenina nie
je dostupná ako intravenózny preparát na použitie u ľudí ale extrapoláciou
zo štúdií na psoch je možné predpokladať pomerne nízku a premenlivú
systémovú biologickú dostupnosť. Keď sa izotretinoín podáva s jedlom,
biologická dostupnosť liečiva je dvojnásobná v porovnaní s podaním na
lačno.

/Distribúcia:/
Izotretinoín sa vo veľkej miere viaže na proteíny v plazme, hlavne na
albumíny (99,9%). Distribučný objem izotretinoínu u ľudí sa nestanovil,
pretože izotretinoín nie je dostupný ako intravenózny preparát na použitie
u ľudí. Je iba málo informácií o distribúcií izotretinoínu do tkaniva u
ľudí. Koncentrácie izotretinoínu v epiderme sú len polovičné v porovnaní so
sérom. V dôsledku nízkej penetrácie izotretinoínu do červených krviniek sú
koncentrácie izotretinoínu v plazme približne 1,7-násobok z celkovej
koncentrácie v krvi.

/Metabolizmus:/
Po perorálnom podaní izotretinoínu boli v plazme identifikované tri hlavné
metabolity: 4-oxo-izotretinoín, tretinoín (kyselina all-transretinová) a 4-
oxo-tretinoín. Tieto metabolity ukázali v rôznych /in vitro/ testoch
biologickú aktivitu. Pre 4-oxo-izotretinoín sa v klinickej štúdii
dokázalo, že významne prispieva k aktivite izotretinoínu (zníženie miery
vylučovania mazu, hoci nemá účinok na hladiny izotretinoínu a tretinoínu v
plazme). Ďalšie menej dôležité metabolity zahŕňajú glukuronidové konjugáty.
Hlavným metabolitom je 4-oxo-izotretinoín s koncentráciami v plazme
v rovnovážnom stave, ktoré sú 2,5-krát vyššie ako koncentrácie pôvodnej
látky.


Keďže izotretinoín a tretinoín (kyselina all-transretinová) sa reverzibilne
metabolizujú, (interkonvertujú) metabolizmus tretinoínu je spojený s
metabolizmom izotretinoínu. Odhaduje sa, že 20–30% dávky izotretinoínu sa
metabolizuje izomerizáciou.

Enterohepatálny obeh môže zohrávať významnú úlohu vo farmakokinetike
izotretinoínu u ľudí. Štúdie metabolizmu /in vitro/ ukázali, že na
metabolizme izotretinoínu na 4-oxo-izotretinoínu a tretinoínu sa zúčastňujú
viaceré enzýmy CYP. Nezdá sa, že by niektorý z izoenzýmov zohrával
predominantnú úlohu. Izotretinoín a jeho metabolity nemajú významnejší
vplyv na aktivitu CYP.

/Eliminácia:/
Po perorálnom podaní rádioaktívne označeného izotretinoínu sa našli
približne rovnaké podiely dávky v moči i v stolici. Po perorálnom podaní
izotretinoínu bol terminálny polčas eliminácie nezmeneného liečiva
u pacientov s akné v priemere 19 hodín. Terminálny polčas eliminácie 4-oxo-
izotretinoínu je dlhší, v priemere 29 hodín.

Izotretinoín je fyziologický retinoid a endogénne koncentrácie retinoidov
sa dosiahnu asi do dvoch týždňov po ukončení liečby izotretinoínom.

/Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov/
Keďže izotretinoín je kontraindikovaný u pacientov s poruchami funkcie
pečene, dostupné informácie o kinetike izotretinoínu v tejto skupine
pacientov sú obmedzené. Zlyhanie obličiek významnejšie neznižuje klírens
izotretinoínu alebo 4-oxo-izotretinoínu v plazme.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna toxicita/
Akútna perorálna toxicita izotretinoínu sa stanovila na rôznych druhoch
zvierat. LD50 je u králikov približne 2000 mg/kg, u myší približne 3000
mg/kg a viac než 4000 mg/kg u potkanov.

/Chronická toxicita/
Dlhodobá štúdia na potkanoch počas 2 rokov (dávkovanie izotretinoínu 2, 8 a
32 mg/kg/deň) poukázala na čiastočné vypadávanie vlasov a zvýšenie
triglyceridov v plazme v skupinách s vyšším dávkovaním. Spektrum
nežiaducich účinkov izotretinoínu sa u hlodavcov veľmi podobá spektru
nežiaducich účinkov vitamínu A, nezahŕňa však masívnu kalcifikáciu tkanív
a orgánov, pozorovanú u potkanov s vitamínom A. Zmeny buniek pečene,
pozorované s vitamínom A, sa s izotretinoínom nevyskytli.

Všetky pozorované nežiaduce účinky syndrómu hypervitaminózy A boli
spontánne reverzibilné po vysadení izotretinoínu, dokonca i experimentálne
zvieratá v zlom celkovom stave sa počas 1 – 2 týždňov väčšinou zotavili.

/Teratogenita/
Tak ako iné deriváty vitamínu A, aj izotretinoín sa pri pokusoch so
zvieratami prejavil ako teratogénny a embryotoxický.

V dôsledku teratogénneho potenciálu izotretinoínu existujú terapeutické
následky pri podávaní ženám vo fertilnom veku (pozri časť 4.3
„Kontraindikácie”, časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní“ a časť 4.6 „Gravidita a laktácia”).

/Fertilita/
Izotretinoín v terapeutických dávkach nemá vplyv na počet, motilitu
a morfológiu spermií a neohrozuje vytvorenie a vývoj embrya zo strany muža,
ktorý užíva izotretinoín.

/Mutagenita/
Izotretinoín sa neukázal ako mutagénny ani karcinogénny v testoch na
zvieratách /in vitro/ alebo /in vivo/.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Čistený sójový olej,
tokoferol alfa,
edetan disodný,
butylhydroxyanizol,
hydrogenovaný rastlinný olej,
čiastočne hydrogenovaný sójový olej,
žltý vosk.

Obal kapsuly:
/10 mg kapsuly:/
Želatína,
glycerol,
sorbitol,
čistená voda
ponso 4 R (E 124),
čierny oxid železitý (E 172),
oxid titaničitý (E 171).

/20 mg kapsuly:/
Želatína,
glycerol,
sorbitol,
čistená voda
ponso 4 R (E 124),
indigokarmín (E 132),
oxid titaničitý (E 171).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister

Veľkosti balenia: 30, 60 alebo 90 kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3
D-21465 Reinbek
Nemecko
Tel: +49 (0) 40 72704-0
Fax: +49 (0) 40 7229296


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Aknenormin 10 : 46/0130/05-S
Aknenormin 20 : 46/0129/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

30.5.2005 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C90432
Skupina ATC:
D10 - Prípravky na liečenie akné
Skupina ATC:
D10BA01 - isotretinoinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
lecithinum vegetabile
Výrobca lieku:
HERMAL-CHEMIE KURT HERRMANN, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ťažkej forme acne (nodulárne acne alebo acne conglobata s rizikom trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné na terapiu systémovými antibiotikami a na lokálnu terapiu.
Môže predpísať:
Dermatovenerologia aj detská
Predajná cena:
20.25 € / 610.05 SK
Úhrada poisťovňou:
14.00 € / 421.76 SK
Doplatok pacienta:
6.25 € / 188.29 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.98 € ÚP:9.00 € DP:1.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.98 € ÚP:14.00 € DP:1.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.15 € ÚP:36.15 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.25 € ÚP:14.00 € DP:6.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.78 € ÚP:28.00 € DP:7.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:9.00 € DP:5.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.55 € ÚP:18.00 € DP:3.55 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien