Detail:
TRAMABENE gtt por 10 ml
Názov lieku:
TRAMABENE
Doplnok názvu:
gtt por 10 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2108/05686


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tramabene


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (40 kvapiek, resp. 8
strekov).


3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálne kvapky.
/Vzhľad lieku:/ číry bezfarebný až slabožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Akútne i chronické stredne silné až silné bolesti rôzneho pôvodu.
Perorálne kvapky Tramabene možno podávať dospelým a deťom od 1 roku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolestí a individuálnej citlivosti
pacienta.
Tramadol sa nemá podávať dlhšie, než je terapeuticky bezpodmienečne
nevyhnutné.
Ak je potrebná dlhodobá liečba bolestí, má sa v kratších odstupoch
preskúšať (prípadne vložením pauzy), či a v akej dávke sa má tramadol ďalej
podávať.


/Dospelí a mladiství od 14 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg/

Pri stredne ťažkých bolestiach sa podáva ako jednotlivá dávka 50 mg
tramadoliumchloridu. Ak v priebehu 30 - 60 minút bolesť neustúpi, podá sa
ďalšia jednotlivá dávka 50 mg tramadoliumchloridu. Ďalšie dávky sa podávajú
v intervaloch 4 - 6 hodín až do dennej dávky 400 mg. V prípade, že sa pri
silných bolestiach očakáva potreba vyššej dávky, podáva sa ako jednotlivá
dávka 100 mg tramadoliumchloridu. Pri chronických bolestiach postačuje
dávka 50 mg.


/Dávkovanie u detí vo veku 1 - 13 rokov/

Deťom vo veku 1 - 13 rokov sa podáva ako jednotlivá dávka 1 - 2 mg
tramadoliumchloridu /kg telesnej hmotnosti. Denná dávka je 4 - 8 mg/kg
rozdelená do 3 - 4 dávok.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typické príklady pre jednotlivé vekové
skupiny (1 kvapka obsahuje približne 2,5 mg tramadoliumchloridu).

Vek od Telesná hmotnosť Počet kvapiek
v jednotlivej dávke

1 rok 10 kg 4 - 8
3 roky 15 kg 6 - 12
6 rokov 20 kg 8 - 16
9 rokov 30 kg 12 - 24
12 rokov 45 kg 18 - 36/Týka sa len originálneho balenia so 100 ml roztoku./
1 stlačenie dávkovacej pumpičky zodpovedá 5 kvapkám = 12,5 mg
tramadoliumchloridu. Podľa sily pôsobí 4 - 8 hodín. Väčšinou nie je
potrebné prekročiť dennú dávku 400 mg tramadoliumchloridu. Bolesti vyvolané
tumorom, interoperatívne stavy, silné pooperačné bolesti (pozri vyššie)
však môžu vyvolať nevyhnutnosť podania výrazne vyššej dennej dávky.


/Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene/

U pacientov s obmedzenou funkciou obličiek alebo pečene je eliminácia
tramadolu spomalená. Na liečbu akútnych bolestí u týchto pacientov nie je
potrebné prispôsobovať dávku, pretože tramadol sa aplikuje zriedkavo,
prípadne len raz. Pri liečbe chronických bolestí existuje však
nebezpečenstvo kumulácie, takže dávkovacie intervaly sa majú predĺžiť.


/Dávkovanie u starších pacientov/

U starších pacientov, spravidla nad 75 rokov, môže nastať aj bez klinickej
manifestácie poškodenie funkcie pečene alebo obličiek na spomalenie
eliminácie, a preto treba predĺžiť dávkovacie intervaly.


/Poznámka/

Odporúčané dávkovanie je len vodidlom. V zásade sa majú podávať najnižšie
analgeticky účinné dávky. Pri liečbe chronických bolestí sa má uprednostniť
dávkovanie podľa pevného časového plánu.


/Spôsob podávania/

Perorálne kvapky sa užívajú s malým množstvom tekutiny alebo nakvapkané na
kocku cukru nezávisle od jedla.
Perorálne kvapky sú určené iba na perorálne užívanie a nesmú sa injikovať.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na tramadol alebo na pomocné látky. Akútna otrava alkoholom,
analgetikami, hypnotikami alebo psychofarmakami.
Podávanie súčasne s inhibítormi MAO a skôr než 14 dní po ukončení ich
užívania.
Nesmie sa užívať pri epilepsii, ktorá nie je adekvátne kontrolovaná
liečbou.
Použitie ako substitučnej látky pri liečbe drogovej závislosti.
Tramabene , perorálne kvapky sa nepodávajú deťom do 1 roka.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tramadol sa má podávať len s veľkou opatrnosťou:
- pri závislosti od opioidov;
- pri poruchách vedomia nejasného pôvodu, poruchách dychového centra a
dychových funkcií a pri
stavoch so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, ak sa nevykonáva umelé
dýchanie;
- pri ochoreniach mozgu;
- pri šoku;
- pri epilepsii a sklone k záchvatom kŕčov.

Tramabene nepodlieha ustanoveniam o omamných látkach.

Pri použití tramadolu v odporúčanom dávkovaní sa vyskytli záchvaty kŕčov.
Zvýšené riziko môže nastať pri podávaní dávok, ktoré odporúčanú dennú dávku
tramadoliumchloridu (400 mg) prekračujú. Pri súčasnom podávaní liekov,
ktoré znižujú kŕčový prah, môže tramadol zvyšovať riziko záchvatov kŕčov
(pozri časť 4.5). Pacienti, ktorí trpia na epilepsiu alebo na sklon ku
kŕčovým záchvatom, sa môžu tramadolom liečiť len v naliehavých, výnimočných
prípadoch.
Pacientom, ktorí citlivo reagujú na opioidy, sa má tramadol podávať len so
zvýšenou opatrnosťou.
Liek Tramabene je málo návykový. Pri dlhodobom sa môže vyvinúť tolerancia,
psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom k nadmernému užívaniu
liekov alebo pacientom závislým na liekoch, sa môže liek Tramabene podávať
len krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.
Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná i u pacientov s pečeňovým a obličkovým
zlyhaním.
Počas liečby tramadolom sa nesmú piť alkoholické nápoje.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek Tramabene sa nemá podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3.).

Pri premedikácii inhibítormi MAO 14 dní pre podaním opioidu petidínu sa
zaznamenali život ohrozujúce interakcie v centrálnom nervovom systéme,
dýchacom a kardiovaskulárnom systéme. Tieto isté interakcie ako sa vyskytli
pri liečbe inhibítormi MAO nemožno vylúčiť ani pri liečbe liekom Tramabene.

Súčasné podávanie tramadolu s inými liekmi tlmiacimi CNS alebo pri súčasnej
konzumácii alkoholu môže viesť k zosilneniu centrálne podmienených
nežiaducich účinkov tramadolu, najmä k depresii dýchania.

Výsledky farmakokinetických štúdii preukázali, že pri súčasnom alebo
predchádzajúcom podávaní cimetidínu je výskyt klinicky relevantných
interakcií nepravdepodobný.
Súčasne alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu môže znížiť analgetický
účinok a skrátiť dĺžku jeho trvania.

Neodporúča sa podávať kombináciu liekov agonista/antagonista (napr.
buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom, pretože za týchto
okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého
agonistu.

Tramadol môže indukovať kŕče a zvyšovať schopnosť vyvolať kŕče pri
selektívných inhibítorach spätného vychytávania serotonínu, tricyklických
antidepresív, neuroleptík a iných liekov, ktoré znižujú prach záchvatov.

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenal serotonínový syndróm v dočasnej
spojitosti s terapeutickým používaním tramadolu v kombinácii sinými
serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu (SSRI). Príznakom seronínového syndrómu môže byť
napríklad konfúzia, nepokoj, pyrexia, potenie, ataxia, hyperreflexia,
myoklónia a diarrhoea. Vysadenia serotonínergného lieku zvyčajne prináša
rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr.
warfarínom) je potrebné starostlivé monitorovanie pacientov, pretože
u niektorých pacientov sa vyskytlo zníženie hodnôt protrombínového času
a vznik ekchymózy.

Ostatné inhibítory CYP3A4 (ako sú ketonazol a erytromycín), môžu inhibovať
metabolizmus tramadolu (N-deriváciu) a tiež metabilizmus aktívneho O-
demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxínu.

4.6 Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na
vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa
nezistili. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz
o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas gravidity. Preto gravidné
ženy nemajú používať liek Tramabene.
Ak je v gravidite indikovaná liečba bolesti opioidmi, treba užívanie
obmedziť na podanie jednotlivých dávok. Chronickému užívaniu tramadolu sa
treba vyhnúť v priebehu celej gravidity, pretože tramadol prechádza cez
placentu a na základe návyku dieťaťa sa môžu po pôrode objaviť u
novorodenca abstinenčné príznaky.
Pri podaní pred pôrodom a počas neho neovplyvňuje tramadol kontrakčnú
schopnosť maternice. U novorodenca môže viesť k zmenám dychovej frekvencie,
ktoré však zvyčajne nie sú klinicky významné.
Počas laktácie sa nemá tramadol podávať opakovane. Pri jednorazovom podaní
tramadolu však všeobecne nie je nevyhnutné prerušiť dojčenie, pretože
tramadol preniká do materského mlieka len v množstve asi 0,1 % materskej
plazmatickej koncentrácie. Liek Tramabene sa nemá podávať dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tramadol môže i pri odporúčanom spôsobe užívania zmeniť reakčné schopnosti
natoľko, že schopnosť viesť vozidlá a ovládať stroje je negatívne
ovplyvnená. Pri súčasnom pôsobení alkoholu to platí vo zvýšenej miere.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky sú nauzea a závrat u viac ako 10 %
pacientov.

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti, cievne poruchy::/
Menej časté (< 1 %): ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (palpitácia,
tachykardia, ortostatická hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto
nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní
a u pacientov s fyzickým stresom.
Zriedkavé (< 0,1 %): bradykardia, hypertenzia.

/Poruchy nervového systému:/
Veľmi časté (> 10 %): závrat.
Časté (1- 10%): bolesť hlavy, otupenosť.
Zriedkavé (< 0,1 %): zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia
dýchania, epileptiformné kŕče.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky
s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok
tramadolu alebo súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri
časť 4.4 a 4.5).

/Psychické vedľajšie účinky:/
Zriedkavé (< 0,1 %): halucinácie, konfúzia, poruchy spánku a nočné mory.

Po podaní lieku Tramabene sa môžu objaviť rôzne psychické vedľajšie účinky,
ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta
a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória,
príležitostne dysfória), zmena aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne
zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri
rozhodovaní, poruchy vnímania).
Môže sa vyskytnúť závislosť.

/Ochorenia oka:/
Zriedkavé (< 0,1 %): rozmazané videnie.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

/Poruchy a ochorenia gastrointestináneho traktu:/
Veľmi časté (> 10 %): nauzea.
Časté ( 1- 10 %): vracanie, zápcha, suchosť v ústach.
Menej časté (< 1 %): nutkanie na vracanie, gastrointestináne podráždenie
(pocit tlaku v žalúdku, plynatosť).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté (1- 10 %): potenie.
Menej časté (< 1 %): kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).
/Poruchy kostrovej, svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Zriedkavé (< 0,1 %): svalová slabosť.

/Ochorenia pečene a žlčových ciest:/
V niektorých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie hodnôt
pečeňových enzýmov v dočasnej spojitosti s terapeutickým použitím
tramadolu.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy:/
Zriedkavé (< 0,1 %): poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a retenciou
moču).

/Všeobecné:/
Zriedkavé (< 0,1 %): alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus,
sipoty, angioneurotický edém) a anafylaxia.

Príznaky vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení
opiátov. Môžu to byť: agitácia, anxienta, nervozita, poruchy spánku,
hyperkinézia, tremot a gastrointastinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy,
ktoré sa pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu patria: záchvaty
paniky, ťažká anxienta, halucinácie, parestézie, tinitus a nezvyčajné CNS
symptómy.


9. Predávkovanie


/Príznaky/

Známky intoxikácie sú poruchy vedomia až kóma, generalizované epileptické
kŕčové záchvaty, pokles krvného tlaku, tachykardia, mióza alebo mydriáza,
útlm až zástava dýchania.

/Liečba/

Podáva sa antagonista opioidov (napr. naloxon), pričom sa musí dbať na to,
aby sa podával opatrne v opakovaných malých dávkach, lebo čas jeho
pôsobenia je kratší než čas pôsobenia tramadolu. Ďalej sa má vykonávať
intenzívna medicínska starostlivosť (najmä intubácia a umelé dýchanie). Pri
kŕčoch sú vhodné benzodiazepíny. Ďalej môže byť potrebná ochrana pred
stratou tepla a doplnenie krvného objemu. Pri perorálnej intoxikácii môže
pomáhať výplach žalúdka. Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra
prostredníctvom hemodialýzy a hemoperfúzie. Preto liečba akútnej
intoxikácie len hemoperfúziou nemôže byť pri detoxikácii dostatočná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, anodynum.
ATC kód: N02AX02

Tramadol je cyklohexanolový derivát s opioidnými agonistickými účinkami.
Vykazuje slabú afinitu k opioidným receptorom bez zvláštneho uprednostnenia
niektorých typov receptorov. Pôsobí analgeticky a antitusicky. V protiklade
k morfínu nemá tramadol v analgetických dávkach v dosť širokom rozmedzí
nijaké depresívne účinky na dýchanie. Rovnako nie je ovplyvnená motilita
GIT. Účinky na kardiovaskulárny systém sú tiež nepatrné.
Čas pôsobenia je 4 - 8 hodín. Intenzita účinku sa uvádza ako 1/10 - 1/6
intenzity účinku morfínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol sa po perorálnom podaní (100 mg) absorbuje rýchlo a takmer
kompletne. Absolútna biologická dostupnosť predstavuje po perorálnom
podaní nezávisle od súčasného podania potravy v priemere 68 % a po i. m.
aplikácii 100 %. First pass effect po perorálnom podaní je maximálne 30 %.

Po relatívne krátkej latentnej fáze je nepatrný rozdiel polčasu absorpcie
medzi perorálnymi pevnými a tekutými formami. Distribučný objem je 0,3
l/kg, väzba na bielkoviny séra je okolo 20 %.
Po i. v. injekcii môže nasledovať začiatočné rozdelenie v procesoch s dvoma
rozdielnymi rýchlosťami: t1/2 alfa = 0,3 ± 0,2 h a t1/2 beta = 1,7 ± 0,4 h.

Po perorálnej aplikácii (100 mg) v tekutej forme je za 1,2 hodiny maximálna
plazmatická koncentrácia Cmax = 309 ± 90 ng/ml a po rovnakej dávke v pevnej
forme je za 2 hodiny Cmax = 280 ± 49 ng/ml.
Po i. v. injekcii 100 mg bola po 15 minútach Cmax = 613 ± 221 ng/ml.
Tramadol prechádza cez hematoencefalickú bariéru a cez placentu. Nachádza
sa v materskom mlieku spoločne s O-demetyl derivátom vo veľmi malých
množstvách (0,1 %, resp. 0,02 % podanej dávky).
Eliminačný polčas je nezávisle od aplikácie 5 - 7 hodín, u pacientov nad 65
rokov je nepatrne predĺžený.
Tramadol sa metabolizuje u človeka predovšetkým N- a O-demetyláciou a
konjugáciou O-demetylačných produktov s glukurónovou kyselinou. Len O-
demetyl-tramadol je farmakologicky aktívny. Pri ďalších metabolitoch
existujú z hľadiska kvantity výrazné interindividuálne rozdiely. V moči sa
doteraz našlo 11 metabolitov.
Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer úplne obličkami. Pri
poruchách funkcie pečene a obličiek treba rátať s malým predĺžením polčasu.
U pacientov s pečeňovou cirhózou sa zistili polčasy eliminácie 13,3 ± 4,9 h
(tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-demetyltramadol), v extrémnych prípadoch 22,3
h, resp. 36 h. U pacientov so zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu < 0,083
ml/min) 11 ± 3,2 h, resp. 16,9 ± 3 h, v extrémnych prípadoch 19,5 h, resp.
43,2 h.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti


/Akútna toxicita/

LD50 po perorálnej aplikácii bola pri potkanoch 228 mg/kg, pri králikoch
500 mg/kg; po i. v. aplikácii bola pri potkanoch 95 mg/kg a pri psoch 50
mg/kg.
Otrava sa ďalekosiahlo nezávisle od druhu zvieraťa a aplikačnej cesty
prejavuje motorickým nepokojom, ataxiou, neskôr znížením spontánnej
aktivity, saliváciou, vracaním (pes), mydriázou, exoftalmom, triaškou,
kŕčmi, cyanózou a dyspnoe.


/Chronická a subchronická toxicita/

Pri opakovanej perorálnej a parenterálnej aplikácii tramadolu po 6 - 26
týždňoch potkanom a psom a perorálnej aplikácii po 12 mesiacoch pri psoch
nevykázali hematologické, klinicko-chemické a histologické vyšetrenia
nijaké doklady pre zmeny vyvolané látkou. Až po vysokých dávkach, ktoré
prekračujú výrazne terapeutické dávky, vznikali centrálne podmienené
príznaky (motorický nepokoj, salivácia, kŕče, zníženie prírastku
hmotnosti). Bez reakcie znášali potkany a psy perorálne dávky 20 mg/kg,
respektíve 10 mg/kg, a psy rektálne 20 mg/kg.


/Mutagénny a tumorózny potenciál/

V niekoľkých in vitro testovacích systémoch sa pozorovali náznaky
mutagénnych účinkov. Vyšetrenie in vivo nepodalo nijaké doklady o
mutagénnych efektoch. Tramadol možno podľa týchto materiálov zaradiť ako
nemutagénnu látku.
Štúdie karcinogénneho potenciálu sa uskutočnili na potkanoch a myšiach. Zo
štúdií na potkanoch neboli nijaké doklady o zvýšení incidencie nádorov
podmienené látkou. V štúdii na myšiach sa pozorovala zvýšená incidencia
adenómov pečeňových buniek pri samcoch (v závislosti od dávky od 15 mg/kg,
ale nie signifikantne) a vzostup pľúcnych nádorov pri samiciach vo všetkých
dávkových skupinách (signifikantné, ale od dávky nezávislé zvýšenie).


/Reprodukčná toxicita/

Dávky tramadolu od 50 mg/kg denne pôsobili pri potkanoch toxicky na matky a
viedli k vzostupu novorodeneckej úmrtnosti. Pri potomstve vznikali
oneskorenia, ako poruchy osifikácie a oneskorenie otvorenia pošvy a očí.
Fertilita potkaních samcov nebola ovplyvnená. Samice vykazovali po dávkach
od 50 mg/kg denne nižšiu frekvenciu oplodnenia. Pri králikoch sa od 125
mg/kg vyskytovalo toxické pôsobenie na tehotenstvo a anomálie kostry pri
potomstve.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

glycerolum 85 %, glyceromacrogoli hydroxystearas, saccharinum natricum,
natrii cyclamas, menthae piperitae etheroleum, aroma crami, aqua
purificata.

6.2 Inkompatibility

Nie sú.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15 – 25 °C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z hnedého skla s dávkovacou pumpou (100 ml), fľaša z hnedého skla
s kvapkacím bezpečnostným uzáverom, písomná informácia pre používateľov
a papierová škatuľka.
/Obsah balenia:/
Fľaša z hnedého skla s kvapkacím bezpečnostným uzáverom:
10 ml, 30 ml a 100 ml.
Fľaša z hnedého skla s dávkovacou pumpou:
100 ml.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Perorálne kvapky na perorálne užívanie.


/Spôsob použitia kvapkacích fľaštičiek/

Fľaštička má uzáver, ktorý zabraňuje, aby ho otvorili deti. Otvorí sa tak,
že uzáver sa stlačí pevne nadol a odšraubuje sa proti smeru hodinových
ručičiek. Pri kvapkaní sa fľaštička drží kolmo smerom nadol. Po použití sa
uzáver opäť pevne zašraubuje.


/Spôsob použitia fľaštičiek s pumpičkou/

Pri prvom použití sa pumpička stlačí niekoľkokrát, kým nevytečie tekutina
(toto je nevyhnutné z technických dôvodov, aby sa naplnil mechanizmus
pumpičky).
Pri meraní dávky sa pod ústím pumpičky podrží vhodná nádobka (lyžica,
pohárik a pod.) a pumpička sa stlačí toľkokrát, koľkokrát treba podľa
odporúčanej dávky (1 stisnutie uvoľní 5 kvapiek obsahujúcich 12,5 mg
tramadoliumchloridu).


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 890 79 Ulm, Nemecko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0120/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

11.10.1999


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C28359
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX02 - tramadolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
zinci oxidum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.01 € / 90.68 SK
Úhrada poisťovňou:
1.59 € / 47.90 SK
Doplatok pacienta:
1.42 € / 42.78 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:295.60 € ÚP:0.00 € DP:295.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien