Detail:
OSSICA 50 mg tbl flm 28x50 mg
Názov lieku:
OSSICA 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x50 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č.: 2108/08354

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ossica 50 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Ossica 50 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ossica 50 mg filmom obalené tablety
3. Ako užívať Ossica 50 mg filmom obalené tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ossica 50 mg filmom obalené tablety
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE OSSICA 50 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo vo filmom obalených tabletách Ossica 50 mg, kyselina ibandrónová,
patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Inhibuje zvýšený úbytok
vápnika z kostí (resorpcia kosti) a zabraňuje kostným komplikáciám a
fraktúram súvisiacim so šírením rakovinových buniek do kosti.

Ossica 50 mg filmom obalené tablety sú indikované na prevenciu skeletálnych
udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu
alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami.


2. SKÔR AKO UŽIJETE OSSICA 50 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY

Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate
správnu dávku filmom obalených tabliet Ossica 50 mg.

Ak budete absolvovať ošetrenie chrupu alebo zubný chirurgický zákrok,
oznámte svojmu zubárovi, že
ste boli liečení filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg.

Neužívajte Ossica 50 mg filmom obalené tablety
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
niektorú z ďalších zložiek.

Ossica 50 mg filmom obalené tablety sa nemajú podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ossica 50 mg filmom obalené tablety,
ak máte alebo si myslíte, že máte:

- precitlivenosť na iné bisfosfonáty,
- nízku hladinu vápnika v krvi,
- iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D),
- ťažké poškodenie funkcie obličiek (renálna insuficiencia, t.j. klírens
kreatinínu < 30 ml/min),

alebo ak

- ste mali v minulosti problémy s pažerákom (trubica, ktorá spája ústnu
dutinu so žalúdkom),
- máte akékoľvek ako príznaky alebo prejavy naznačujúce možnú reakciu
pažeráka (čo môže zahŕňať bolesť v hrudníku, pálenie záhy, bolesť pri
prehĺtaní nápoja a/alebo jedla). Ak je to Váš prípad, ihneď to oznámte
svojmu lekárovi.
- užívate nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), pretože oba typy
liekov (NSAIDs a bisfosfonáty) môžu spôsobiť podráždenie žalúdka a
čriev.
- trpíte intoleranciou galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo ak
máte problémy s absorpciou glukózy-galaktózy.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, alebo ak užívate výživové doplnky s obsahom
vápnika, horčíka, železa
alebo hliníka, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní kyseliny ibandrónovej s tamoxifénom alebo
melfalanom/prednizolonom sa
nepozorovali žiadne interakcie.

Ak sa Ossica 50 mg filmom obalené tablety podávajú spolu s H2-antagonistami
alebo inými liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, absorpcia Ossica 50 mg môže
byť trochu zvýšená, avšak nie je potrebné upraviť jej dávkovanie.

Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi,
pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére.
Pozornosť sa má venovať
možnému vzniku simultánnej hypomagnezémie (zníženie hladín horčíka v krvi).

Po užití filmom obalenej tablety Ossica 50 mg počkajte aspoň 30 minút, kým
užijete akýkoľvek iný liek vrátane tabliet/liekov na trávenie, doplnkov
výživy s obsahom vápnika a vitamínov.

Užívanie Ossica 50 mg filmom obalené tablety s jedlom a nápojmi
Filmom obalené tablety Ossica 50 mg sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6
hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa. Pred
užitím filmom obalenej tablety Ossica 50 mg neužívajte iné lieky a doplnky
výživy (vrátane vápnika). Po užití tablety obmedzte príjem potravy a
najmenej 30 minút neužívajte iné lieky a doplnky výživy. Počas liečby
filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg môžete kedykoľvek piť čistú vodu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ossica 50 mg filmom obalené tablety nemáte užívať, ak ste tehotná alebo
dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Účinky filmom obalených tabliet Ossica 50 mg na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje sa neskúmali.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ossica 50 mg filmom obalené
tablety
Ossica 50 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ OSSICA 50 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY

Vždy užívajte Ossica 50 mg filmom obalené tablety presne tak, ako Vám
povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára
alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Ossica 50 mg filmom obalené tablety je jedna tableta denne.
Ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek, Váš lekár Vám môže znížiť dávku na
jednu tabletu týždenne.

Aby ste znížili riziko možného podráždenia, je dôležité riadiť sa nižšie
uvedenými pokynmi:
- Filmom obalené tablety Ossica 50 mg užívajte ráno nalačno (najmenej 6
hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa.
- SKÔR ako sa naraňajkujete, napijete alebo užijete akýkoľvek iný liek
toho dňa, zapite filmom obalenú tabletu Ossica 50 mg plným pohárom
čistej vody (asi 200 ml). Tabletu nezapíjajte žiadnym iným nápojom
okrem čistej vody.
- Tabletu nežujte, necmúľajte ani nedovoľte, aby sa rozpustila v ústach.
- Skôr, ako si po užití filmom obalených tabliet Ossica 50 mg dáte prvé
jedlo, nápoj alebo iný liek toho dňa, počkajte aspoň 30 minút.
- Pri užívaní filmom obalených tabliet Ossica 50 mg buďte vo vzpriamenej
polohe (môžete sedieť alebo stáť) a ostaňte tak 60 minút po užití
tablety.

Ako dlho máte užívať Ossica 50 mg filmom obalené tablety
Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní filmom obalených tabliet Ossica
50 mg tak dlho, ako Vám určí Váš lekár. Ossica 50 mg filmom obalené tablety
Vám pomôžu zlepšiť stav, len ak nepretržite užívate tento liek.

Ak užijete viac filmom obalených tabliet Ossica 50 mg, ako máte
Ak ste omylom užili viac tabliet, vypite plný pohár mlieka a ihneď sa
skontaktujte so svojím lekárom. Nevyvolávajte si vracanie, ani si
neľahnite.

Ak zabudnete užiť Ossica 50 mg filmom obalené tablety
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Nasledujúci deň užite ako zvyčajne jednu tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Ossica 50 mg filmom obalené tablety môžu spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky sú tráviace ťažkosti, nevoľnosť, bolesť brucha,
zápal pažeráka, únava a nízke
hladiny vápnika v krvi.

Symptómy, ktoré boli hlásené menej často, sú neobvyklá chuť, pocit pálenia
(parestézia), chorobná
suchosť ústnej sliznice, krvácajúci vred tráviacej rúry, ťažkosti s
prehĺtaním, zápal sliznice žalúdka,
svrbenie, bolesť hrudníka, symptómy podobné chrípke, pocit choroby a
bolesť. Z krvných testov boli
menej často hlásené nízky hemoglobín, vysoké hladiny moču a vysoké hladiny
hormónu prištítnej
žľazy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OSSICA 50 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Ossica 50 mg filmom obalené tablety po dátume exspirácie,
ktorý je uvedený na blistri a papierovej skladačke (MM/RRRR). Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ossica 50 mg filmom obalené tablety obsahuje

- Jedna filmom obalená tableta obsahuje 56,27 mg monohydrátu sodnej soli
kyseliny ibandrónovej, čo zodpovedá 50 mg kyseliny ibandrónovej.
0. Ďalšie zložky sú:
jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza,
krospovidón, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý.
obal tablety: opadry II biela 85F18422 obsahuje polyvinylalkohol, oxid
titaničitý E 171, mastenec, makrogol.

Ako vyzerajú Ossica 50 mg filmom obalené tablety a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú okrúhleho, bikonvexného tvaru a bielej až
sivobielej farby, s vyrytým označením M23. Sú dostupné v baleniach po 28 a
84 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko

Výrobca
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko

Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru pod nasledujúcimi názvami:

Bulharsko: Ossica
Česká republika: Ossica
Estónsko: Ossica
Maďarsko: Ossica
Lotyšsko: Ossica
Litva: Ossica
Poľsko: Ossica
Rumunsko: Ossica
Slovenská republika: OssicaTáto písomná informácia pre používateľov bola schválená v 02/2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid.č.: 2108/08354


1. NÁZOV LIEKU

Ossica 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 56,27 mg monohydrátu sodnej soli
kyseliny ibandrónovej, čo je ekvivalentom 50 mg kyseliny ibandrónovej.

Pomocné látky:
Ossica 50 mg filmom obalené tablety obsahujú 98,23 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.
Biele až sivobiele filmom obalené tablety okrúhleho, bikonvexného tvaru
s vyrytým označením M23 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Ossica 50 mg filmom obalené tablety sú indikované na prevenciu skeletálnych
udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu
alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg majú zahájiť lekári, ktorí
majú skúsenosti s liečbou nádorov.

Na perorálne použitie.

Odporúčaná dávka je jedna 50 mg filmom obalená tableta denne.

Ossica 50 mg filmom obalené tablety sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6
hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím
filmom obalených tabliet Ossica 50 mg sa má vyhnúť liekom a doplnkom výživy
(vrátane vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút. Počas
liečby filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg sa môže kedykoľvek piť čistá
voda.
- Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť plným pohárom čistej vody (180 až
240 ml), pričom pacient stojí alebo sedí vo vzpriamenej polohe.
- Po užití Ossica 50 mg pacient nemá 60 minút ležať.
- Pacient nemá tabletu žuvať alebo cmúľať kvôli možnej orofaryngálnej
ulcerácii.
- Ossica 50 mg sa má zapíjať len pitnou vodou. Všimnite si prosím, že
niektoré minerálne vody môžu obsahovať vyššiu koncentráciu vápnika, a
preto sa nemajú používať.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Úprava dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou formou poškodenia funkcie
obličiek, u ktorých sa hodnota klírensu kreatinínu rovná 30 ml/min alebo je
vyššia, nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Ak je hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 30 ml/min, je odporúčaná dávka
50 mg raz týždenne. Pozri vyššie uvedené pokyny pre dávkovanie.

/Starší ľudia/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie.

/Deti a adolescenti/
Ossica 50 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú používať u pacientov
mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na niektorú z pomocných látok.

Ossica 50 mg filmom obalené tablety sa nemajú používať u detí.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty je potrebná
opatrnosť.

Pred začiatkom liečby filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg sa má účinne
liečiť hypokalcémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok. U
všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Ak je
príjem vápnika a/alebo vitamínu D zo stravy nedostatočný, pacienti majú
tieto látky prijímať dodatočne.

Užívanie perorálnych bisfosfonátov sprevádza dysfágia, ezofagitída a
pažerákové alebo žalúdočné vredy. Preto pacienti majú venovať mimoriadnu
pozornosť pokynom pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Lekári si počas liečby majú všímať príznaky alebo symptómy, ktoré
signalizujú možnú reakciu pažeráka a pacienti majú byť poučení o prerušení
liečby filmom obalenými tabletami Ossica 50 mg a o vyhľadaní lekárskej
pomoci, ak sa u nich rozvinú symptómy podráždenia pažeráka, napríklad
novovzniknutá alebo zhoršujúca sa dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, bolesť za
hrudnou kosťou alebo pálenie záhy.

Keďže užívanie NSAIDS je spojené s podráždením gastrointestinálnej oblasti,
má sa pri súbežnom perorálnom užívaní filmom obalených tabliet Ossica 50 mg
dodržiavať opatrnosť.

Na základe klinických štúdií sa nedokázal vplyv dlhodobej liečby kyselinou
ibandrónovou 50 mg na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na základe
klinických skúseností s jednotlivými pacientmi sa u pacientov liečených
kyselinou ibandrónovou 50 mg odporúča sledovať funkciu obličiek, hodnoty
hladín vápnika v sére, fosfátov a horčíka.

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v pôvodnom liečebnom režime
dostávali intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza
čeľuste väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie s primeranými
preventívnymi stomatologickými zásahmi.

Počas liečby sa podľa možností majú títo pacienti vyhýbať invazívnym
stomatologickým procedúram. U pacientov, ktorým sa počas liečby
bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah
exacerbovať ťažkosti. Pre pacientov vyžadujúcich stomatologické procedúry
nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinický posudok ošetrujúceho lekára sa má riadiť
podľa individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika pre pacienta.

Ossica 50 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu a nemajú sa podávať
pacientom so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy a glukózo-galaktózovej malabsorbcie.

5. Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

/Interakcie liek - jedlo/
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník,
horčík, železo) vrátane mlieka a inej potravy pravdepodobne narúšajú
absorpciu filmom obalených tabliet Ossica 50 mg. Preto po perorálnom užití
lieku musí byť prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane
potravy najmenej 30 minút.

Keď boli filmom obalené tablety kyseliny ibandrónovej 50 mg podané 2 hodiny
po bežnom jedle, jej biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %.
Preto sa odporúča, aby sa tablety užívali ráno nalačno (najmenej 6 hodín po
poslednom jedle) a po prijatí dávky sa nemá jesť najmenej 30 minút (pozri
časť 4.2).

/Interakcie liek - liek/
Pri súbežnom podávaní melfalanu/prednizolonu sa u pacientov s mnohopočetným
myelómom nepozorovali žiadne interakcie.

Ďalšie interakčné štúdie u žien po menopauze nedokázali žiadne interakcie
s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou (estrogén).

U zdravých mužov – dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózne podaný
ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o
asi 20 % (čo je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti
kyseliny ibandrónovej), pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka.
Avšak keď sa Ossica 50 mg filmom obalené tablety podáva s H2-antagonistami
alebo s inými liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, nie je potrebné upraviť
dávkovanie.

Nie sú pravdepodobné žiadne klinicky významné interakcie lieku vo vzťahu k
užívaniu. Kyselina ibandrónová sa eliminuje len renálnou sekréciou a
nepodlieha žiadnej biotransformácii. Nezdá sa, že by sekrečná dráha
zahŕňala známe acidické alebo bázické transportné systémy obsiahnuté
v exkrécii iných liečiv. Kyselina ibandrónová okrem toho neinhibuje u ľudí
dôležité pečeňové izoenzýmy P450 a neindukuje systém cytochrómu P450 v
pečeni u potkanov. Pri terapeutických koncentráciách je väzba plazmových
proteínov nízka, a preto je nepravdepodobné, že kyselina ibandrónová
vytláča iné aktívne látky.

Opatrnosť je potrebná, keď sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika
v sére. Pozornosť sa má venovať možnej simultánnej hypomagnezémii.

V klinických štúdiách pri podávaní 50 mg kyseliny ibandrónovej súbežne s
bežne používanými protirakovinovými látkami, diuretikami, antibiotikami a
analgetikami sa neprejavili žiadne klinicky zjavné interakcie.

6. Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri
časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa Ossica 50 mg
filmom obalené tablety nemajú užívať počas gravidity.

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského mlieka.
Štúdie na dojčiacich potkanoch dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny
ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Ossica 50 mg filmom obalené
tablety sa nemajú používať počas dojčenia.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil kyseliny ibandrónovej 50 mg filmom obalené tablety je
odvodený z kontrolovaných klinických štúdií v schválenej indikácii a po
perorálnom podávaní kyseliny ibandrónovej 50 mg filmom obalené tablety v
odporúčanej dávke.

V spoločnej databáze z 2 pivotných štúdií fázy III. (286 pacientov
liečených kyselinou ibandrónovou 50 mg) bol podiel pacientov, u ktorých sa
prejavila nežiaduca reakcia s možným alebo pravdepodobným vzťahom ku
kyseline ibandrónovej 50 mg 27 %.

Nežiaduce účinky sú usporiadané pod záhlavím frekvencia, pričom
najčastejšie sú uvedené ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi
časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až <
1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Tabuľka 1 uvádza bežné nežiaduce reakcie zo spoločnej štúdie fázy III.
Nežiaduce reakcie, ktoré sú rovnako časté v prípade aktívnej látky i
placeba alebo častejšie u pacientov liečených placebom, sú vylúčené.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa bežne a vo väčšej miere
v porovnaní s placebom
|Nežiaduca reakcia |Placebo |Kyselina ibandrónová|
| |perorálne denne |50 mg |
| |(n = 277 |perorálne denne |
| |pacientov) |(n = 286 pacientov) |
| |Počet (%) |Počet (%) |
|Poruchy metabolizmu a výživy | | |
| Hypokalcémia |14 (5,1) |27 (9,4) |
|Poruchy a ochorenia | | |
|gastrointestinálneho traktu | | |
| Dyspepsia |13 (4,7) |20 (7,0) |
| Nevoľnosť |4 (1,4) |10 (3,5) |
| Bolesť v abdominálnej |2 (0,7) |6 (2,1) |
|oblasti | | |
| Ezofagitída |2 (0,7) |6 (2,1) |
|Celkové ochorenia | | |
| Asténia |2 (0,7) |4 (1,4) |

Nežiaduce reakcie lieku vyskytujúce sa s frekvenciou < 1 %:
Nasledujúci zoznam predstavuje informácie o nežiaducich účinkoch lieku
uvedených v štúdii MF 4414 a MF 4434, ktoré sa pri podávaní filmom
obalených tabliet kyseliny ibandrónovej 50 mg pozorovali v porovnaní
s placebom častejšie:

Menej časté:
Ochorenia krvi a lymfatického systému: anémia
Poruchy nervového systému: parestézia, dysgeuzia (porucha
chuti)
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: krvácanie, dvanástnikový
vred, gastritída, dysfágia,
bolesť brucha, sucho v ústach
Poruchy kože a podkožného tkaniva: pruritus
Poruchy obličiek a močovej sústavy: azotémia (urémia)
Celkové ochorenia: bolesť v hrudníku, ochorenie podobné chrípke,
nepokoj, bolesť
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšená hladina hormónu
prištítnej žľazy v krvi

U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste
je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy a slabá orálna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory
(pozri časť 4.4).

9. Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
kyselinou ibandrónovou 50 mg. Avšak perorálne predávkovanie môže mať za
následok ťažkosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu, napríklad
žalúdočné ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitídu, gastritídu alebo vredy. Má
sa podať mlieko alebo antacidá, ktoré viažu Ossica 50 mg. Kvôli riziku
podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne
vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty, ATC kód: M05B A 06

Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré
špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je
založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu.
Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci
presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.

Kyselina ibandrónová zabraňuje /in vivo/ experimentálne indukovanému
odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu
retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej
resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na
základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým
naviazaný v skelete.

Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky
účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu
kostí.

Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je
charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s
primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu
osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt
skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.

Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami ukázali inhibičný účinok na osteolýzu kosti v závislosti od
dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne
udalosti v závislosti od dávkovania.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami liečených kyselinou ibandrónovou 50 mg bola stanovená v III.
fáze kontrolovaných štúdií s placebom v trvaní 96 týždňov. Pacientky s
rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami dostávali
placebo (277 pacientok) alebo 50 mg kyseliny ibandrónovej (287 pacientok).
Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.

/Primárne konečné výsledky účinnosti/
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej
morbidity (SMPR). Bol to kombinovaný konečný výsledok, ktorý zahŕňal
nasledujúce skeletálne udalosti (SREs) ako jednotlivé zložky:
- rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr
- chirurgické zásahy do kostí pri liečbe fraktúr
- vertebrálne fraktúry
- nevertebrálne fraktúry

Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o
jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné
udalosti sa preto za účelom analýzy v ktoromkoľvek 12-týždňovom období
započítali len raz. Spoločné údaje z týchto štúdií dokázali významný úžitok
kyseliny ibandrónovej 50 mg podávanej perorálne oproti placebu pri redukcii
skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR (p = 0,041). Tiež sa znížilo
riziko rozvoja skeletálnych udalostí u pacientov liečených kyselinou
ibandrónovou v porovnaní s placebom, a to o 38 % (relatívne riziko 0,62; p
= 0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v Tabuľke 2.

Tabuľka 2 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými
metastázami)
| |Všetky skeletálne udalosti (SREs) |
| | |
| |Placebo |Kyselina |p-hodnota|
| |n = 277 |ibandrónová 50 | |
| | |mg | |
| | |n = 287 | |
|SMPR (na pacienta za |1,15 |0,99 |p = 0,041|
|rok) | | | |
|Relatívne riziko SRE |– |0,62 |p = 0,003|

/Sekundárne konečné výsledky účinnosti/
Pri podávaní kyseliny ibandrónovej 50 mg sa dokázalo štatisticky významné
zmiernenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s
východiskovým bodom menšie počas celej štúdie, čo bolo sprevádzané významne
zredukovaným používaním analgetík v porovnaní s placebom. Zníženie kvality
života a výkonnostný stav podľa WHO boli významne menšie u pacientov
liečených kyselinou ibandrónovou 50 mg v porovnaní s placebom. Koncentrácie
markera CTx (C-terminálny telopeptid uvoľnený z kolagénu typu I) kostnej
resorpcie v moči boli významne znížené u skupiny pacientov užívajúcej
kyselinu ibandrónovú v porovnaní s placebom. Toto zníženie hladín CTx v
moči významne korelovalo s primárnym konečným výsledkom účinnosti SMPR
(Kendall-tau-b (p < 0,001)).
Súhrn sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v Tabuľke 3.

Tabuľka 3 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka
s kostnými metastázami)

| |Placebo |Kyselina |p-hodnota|
| |n = 277 |ibandrónová 50 | |
| | |mg | |
| | |n = 287 | |
|Bolesť kostí* |0,20 |-0,10 |p = 0,001|
| | | | |
|Používanie analgetík*|0,85 |0,60 |p = 0,019|
| | | | |
| | | | |
|Kvalita života* |-26,8 |-8,3 |p = 0,032|
| | | | |
|Výkonnostné skóre |0,54 |0,33 |p = 0,008|
|WHO* | | | |
|Hladina CTx v moči |10,95 |-77,32 |p = 0,001|
| | | | |


* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.
Stredná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.

2. Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla. Maximálne pozorované koncentrácie v plazme
sa dosiahli do 0,5 až 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri podávaní nalačno
a absolútna biologická dostupnosť bola okolo 0,6 %. Rozsah absorpcie je
oslabený súčasným prijímaním potravy alebo nápojov (okrem pitnej vody). Keď
sa kyselina ibandrónová podáva s raňajkami, jej biologická dostupnosť je
znížená asi o 90 % v porovnaní s biologickou dostupnosťou zistenou u
pacientov, ktorí liek užívali nalačno. Keď sa liek užije 30 minút pred
jedlom, zníženie biologickej dostupnosti je približne o 30 %. Keď sa
kyselina ibandrónová užije 60 minút pred jedlom, jej biologická dostupnosť
nie je významne znížená.

Biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %, keď sa kyselina
ibandrónová 50 mg podala 2 hodiny po jedle. Preto sa odporúča tablety
užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po jedle) a po užití dávky sa nemá
jesť najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem
distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa
odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme
je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je
nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.

/Metabolizmus/
Neexistuje žiaden dôkaz, že u zvierat alebo ľudí je kyselina ibandrónová
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 - 50 %) a
zvyšok sa eliminuje bez zmeny obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny
ibandrónovej je bez zmeny eliminovaná stolicou.

Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a
citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti
pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo,
dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 alebo 8 hodín po intravenóznom alebo
perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po
menopauze) je 50 - 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je
zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.

/Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov/

/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u mužov a
žien je podobná.

/Rasa/
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz
klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je
dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
poškodenia funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).
U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(CLcr ? 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávkovanie. U pacientov s ťažkým
poškodením funkcie obličiek (CLcr ? 30 ml/min), ktorí prijímali perorálnu
dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej denne počas 21 dní, sa zistili 2 - 3-krát
vyššie koncentrácie v plazme ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.
Celkový klírens kyseliny ibandrónovej bol znížený na 44 ml/min u pacientov
s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku
pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a
nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne
zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. U pacientov s ťažkým
poškodením funkcie obličiek (CLcr < 30 ml/min) sa odporúča znížiť perorálnu
dávku na jednu 50 mg tabletu raz týždenne (pozri časť 4.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu
pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba
kyseliny ibandrónovej na proteíny je pri terapeutických koncentráciách
približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s
ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu
koncentrácie vo voľnej plazme.

/Starší ľudia/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že s vekom sa znižuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

/Deti a adolescenti/
Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej 50 mg pacientmi
mladšími ako 18 rokov.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných
za dostatočne vyššie než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý
význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných
bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.

/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali žiadny náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny
ibandrónovej.

/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná
intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo
teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na základe
štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto
triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných
miest, narušenie prirodzeného pôrodu (ťažký pôrod), nárast viscerálnych
odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií zubov u F1
potomstva potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety//:/
Monohydrát laktózy
Povidón
Mikrokryštalická celulóza
Krospovidón
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý

/Obal tablety//:/
Opadry II biela 85F18422 obsahuje:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec
Makrogol

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

2 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blistre obsahujú 14 filmom obalených tabliet, ktoré sa
dodávajú v baleniach obsahujúcich 28 alebo 84 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0110/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C86918
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
insulinum monocomponentum suillum crystallisatum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Predajná cena:
250.94 € / 7559.82 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
250.94 € / 7559.82 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien