Detail:
Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzny roztok sol inf 20x80 ml/240 mg (fĺ. LDPE)
Názov lieku:
Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzny roztok
Doplnok názvu:
sol inf 20x80 ml/240 mg (fĺ. LDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku,ev.č.:2010/02386-
ZME

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok
Gentamicín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin
B. Braun 3 mg/ml
3. Ako Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
používať
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3
mg/ml
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GENTAMICIN B. Braun 1 mg/ml ALEBO GENTAMICIN B. Braun 3 mg/ml
INFÚZNY ROZTOK A NA ČO SA POUŽÍVA

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml patrí do
skupiny liekov nazvaných antibiotiká, to znamená, že sa používajú na liečbu
ťažkých infekcií spôsobených baktériami, ktoré je možné liečiť liečivom
gentamicín.

Na liečenie chorôb uvedených nižšie, okrem komplikovaných infekcií
obličiek, močových ciest a močového mechúra, Gentamicin B. Braun 1 mg/ml
alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml by sa mal používať len v kombinácii
s inými antibiotikami.

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml je určený na
liečbu nasledujúcich
ochorení:
– Komplikované a opakujúce sa infekcie obličiek, močových ciest
a mechúra
– Infekcie pľúc a dýchacích ciest, ku ktorým dochádza počas liečby
hospitalizovaných pacientov
– Brušné infekcie, vrátane zápalu pobrušnice
– Infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane ťažkých popálenín
– Sepsa (infekcia v celom tele), prítomnosť baktérií v krvi
– Zápal osrdcovníka (na liečbu infekcie)
– Liečba infekcií po operáciách2. SKÔR AKO POUŽIJETE GENTAMICIN B. Braun 1 mg/ml ALEBO GENTAMICIN
B. Braun 3 mg/ml INFÚZNY ROZTOK

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml sa
nesmie používať
- ak ste alergický (precitlivený) na gentamicín, iné podobné látky alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gentamicinu B. Braun 1 mg/ml a
Gentamicinu B. Braun 3 mg/ml.
- ak máte myasténiu gravis.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin
B. Braun 3 mg/ml
Váš lekár musí byť informovaný o nasledujúcom:
- ak ste tehotná alebo dojčíte
- ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo trpíte stratou sluchu
V takom prípade budete dostávať gentamicín, iba ak Váš lekár rozhodne, že
liečba Vášho ochorenia je pre Vás nevyhnutná. Váš lekár bude dbať na úpravu
dávok gentamicínu.

Váš lekár bude obzvlášť opatrný ak trpíte ochorením, ktoré ovplyvňuje Vašu
funkciu nervov a svalov ako je PARKINSONOVA choroba alebo ak dostávate
myorelaxanciá počas operácie, pretože gentamicín môže blokovať funkciu
nervov a svalov.

/Okamžite informujte Vášho lekára, ak máte ťažkú hnačku./

V prípade ak iné aminoglykozidy nezabrali na Vašu infekciu, je možné, že
ani gentamicín nebude účinný a ak ste alergický na iné aminoglykozidy
môžete mať na gentamicín alergickú reakciu.

/U starších pacientov sú len obmedzené skúsenosti s dávkovaním gentamicínu/
/jedenkrát denne/.

Na zníženie rizika poškodenia Vášho sluchového nervu a obličiek musí Váš
lekár starostlivo zvážiť nasledujúce:
– Monitorovanie funkcie sluchu, rovnováhy a obličiek pred, počas a po
liečbe.
– Dávkovanie striktne podľa Vašej činnosti obličiek.
– Ak máte poškodenú funkciu obličiek dodatočne podávané antibiotiká
priamo do miesta infekcie musia byť zarátané do celkového dávkovania.
– Monitorovanie koncentrácií gentamicínu v sére počas liečby v prípade
ak to vyžaduje Váš zdravotný stav.
– Ak máte poškodený ušný nerv (poškodenie funkcie sluchu alebo
rovnováhy), alebo pri dlhodobej liečbe, je nutné dodatočné
monitorovanie funkcie rovnováhy a sluchu.
– Ak je to možné, liečba gentamicínom nemá trvať dlhšie ako 10 –14 dní
(obyčajne 7 – 10 dní).
– Medzi jednotlivými liečbami gentamicínom alebo inými úzko príbuznými
antibiotikami musí byť dostatočný časový odstup aspoň 7 – 14 dní.
– Vylúčte podávanie iných prípravkov s možnosťou škodlivého účinku na
ušný nerv alebo obličky spolu s gentamicínom. V prípade ak to nie je
možné, je nutné starostlivé monitorovanie funkcie obličiek.
– Vaše množstvo telesnej tekutiny a tvorby moču musia byť v normálnom
rozmedzí.


Používanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi.

Je potrebné dávať pozor na nasledujúce lieky:

/Éter,myorelaxanciá/
Éter a myorelaxanciá zvyšujú blokovanie nervovej a svalovej funkcie
aminoglykozidmi. Preto, ak dostávate takéto látky, budete starostlivo
monitorovaný.

/Metoxyfluránová anestézia/
Anesteziológ musí byť informovaný či ste dostali alebo dostávate
aminoglykozidy pred vykonaním anestézie methoxyfluránom (anestetický plyn)
a predísť tak jeho použitiu, ak je to možné, pre zvýšené riziko poškodenia
obličiek.

/Iné liekové formy s možnými škodlivými účinkami na ušný nerv a obličky./
Je nutné veľmi starostlivé monitorovanie pri podávaní gentamicínu pred,
počas a po liečbe liekovými prípravkami, ktoré obsahujú nasledujúce látky:
– amfotericín B (proti hubovým infekciám),
– kolistín (dekontaminácia čriev),
– ciklosporín (na potlačenie nežiaducich imunitných reakcií),
- cisplatina (protirakovinový agent),
- vankomycín, streptomycín, viomycín, karbenicilín, aminoglykozidy,
cefalosporíny (antibiotiká)
Ak užívate lieky na zvýšenie vylučovania moču, napríklad kyselinu
etakrínovú a furosemid, budete tiež starostlivo monitorovaný.


Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Informujte svojho lekára o tom, že ste tehotná alebo že môžete byť tehotná.
Tento liek má byť užívaný v tehotenstve iba v nevyhnutných prípadoch.

/Dojčenie/
Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. Lekár zváži, či ukončiť
dojčenie alebo liečbu gentamicínom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri vedení vozidla a obsluhe strojov buďte veľmi opatrný, pretože sa môžu
vyskytnúť vedľajšie účinky ako sú točenie hlavy a závrate.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Gentamicinu B. Braun 1 mg/ml a
Gentamicinu B. Braun 3mg/ml
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml: Tento liek obsahuje 283 mg sodíka na jednu
fľašku infúzneho roztoku. Je potrebné vziať túto informáciu do úvahy
u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.
Gentamicin B. Braun 3mg/ml: Tento liek obsahuje 283/425 mg sodíka na
80/120 ml fľašku infúzneho roztoku. Je potrebné vziať túto informáciu do
úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ GENTAMICIN B. Braun 1 mg/ml ALEBO GENTAMICIN B. Braun
3mg/ml INFÚZNY ROZTOK

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok alebo Gentamicin B. Braun 3
mg/ml infúzny roztok je podávaný kvapkaním priamo do žily (intravenózna
infúzia). Infúzne roztoky v polyetylénovej fľaške sú podávané počas 30 – 60
minútach.
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok alebo Gentamicin 3 mg /ml
infúzny roztok sa nesmú podávať injekciou do svalov alebo do žily (
intramuskulárna alebo intravenózna injekcia)

Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek

/Dospelí/Mladiství/

Odporúčaná denná dávka u mladistvých a dospelých s normálnou funkciou
obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme jednej
(preferované) až dvoch jednorazových dávkok.
Bežná liečba gentamicínom netrvá dlhšie ako 7 – 10 dní, iba v prípade
ťažkých a komplikovaných infekcií môže liečba presiahnuť 10 dní.

Je nutné starostlivo monitorovať množstvá gentamicínu v krvi pacienta a to
odberom krvných vzoriek na konci dávkovacieho intervalu a okamžite po
skončení infúzie, najmä na kontrolu funkcie obličiek. Dávka pacienta bude
starostlivo upravená, aby sa predišlo poškodeniu obličiek.

Deti (od 2 až 12 rokov)

Denná dávka u detí je 4 – 7 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Deťom sa
potrebná denná dávka podáva vo forme jednej jednorazovej dávky.
Denná dávka u dojčiat po prvom mesiaci života je 4,5 – 7,5 mg/kg telesnej
hmotnosti na deň vo forme jednej (preferované) až dvoch jednorazových
dávkok.
Odporúčaná denná dávka u starších detí s normálnou funkciou obličiek je 3
– 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme jednej (preferované) až dvoch
jednorazových dávkok.

Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

Pacienti s poškodením funkcie obličiek musia byť monitorovaní, aby bolo
možné upraviť koncentrácie gentamicínu v krvi, a to znižovaním dávok alebo
predlžovaním časového intervalu medzi jednotlivými dávkami. V takomto
prípade lekár vie ako upraviť dávky.
Dávkovanie u pacientov podstupujúcich dialýzu obličiek.
V takomto prípade bude dávka pacienta starostlivo upravená podľa množstva
gentamicínu v krvi.

Starší pacienti môžu vyžadovať nižšie udržiavacie dávky ako mladí pacienti
na získanie dostatočného množstva gentamicínu v krvi.

U pacientov s veľkou nadváhou je počiatočná dávka odvodená od ideálnej
telesnej hmotnosti ku ktorej je prirátaných 40% nadváhy.

Pre pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebné upravovať dávky.Ak použijete viac Gentamicinu B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicinu B. Braun 3
mg/ml, ako máte

Akumulácia (napr. v dôsledku poškodenia funkcie obličiek) môže mať za
následok ďalšie poškodenie obličiek a ušného nervu.

Liečba v prípade predávkovania
Najskôr je nutné ukončiť liečbu. Neexistuje špecifické antidótum.
Gentamicín môže byť odstránený z krvi pomocou dialýzy obličiek. Na liečbu
blokády nervovej a svalovej funkcie sa odporúča podať chlorid vápenatý
a umelé dýchanie ak je to nutné.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, povedzte
to svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi (sestre).

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun
3 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Za určitých okolností má gentamicín toxické účinky na ušný nerv a obličky.
U pacientov liečených gentamicínom sa často pozoruje poškodenie funkcie
obličiek, ktorá sa zvyčajne upraví po vysadení lieku. Vo väčšine prípadov
je toxicita obličiek spojená s nadmerne vysokým dávkovaním, dlhodobou
liečbou, už existujúcimi abnormalitami obličiek, alebo s podaním iných
látok, ktoré majú toxický účinok na obličky. Ďalšie rizikové faktory pre
toxické poškodenie obličiek sú pokročilý vek, nízky tlak krvi, znížený
objem krvi alebo šok, alebo existencia poruchy pečene. Rizikové faktory pre
toxické účinky na sluchový nerv sú existujúca porucha pečene alebo sluchu,
baktérie v krvi a horúčka.

Nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú veľmi zriedkavé t.j., že sa
vyskytujú u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov môžu byť vážne
a vyžadujú okamžitú liečbu:
– ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie
– akútne zlyhanie obličiek

Kožné vyrážky, svrbenie a ťažkosti s dýchaním sú znakom akútnej
hypersenzitivity.
Zníženie množstva moču alebo úplná zástava moču (oligúria, anúria),
nadmerné močenie počas noci a opuchanie (zadržiavanie tekutiny) sú znakom
akútneho zlyhania obličiek.

Nežiaduce účinky, ktoré môžu byť spôsobené liečbou sú zoradené v nižšie
uvedenej tabuľke podľa tried orgánových systémov a absolútnej frekvencie.
Frekvencie sú definované nasledovne:
Veľmi časté: vedľajší účinok môže nastať u viac ako 1 z 10 liečených
pacientov
Časté: vedľajší účinok môže nastať u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1
zo 100 liečených pacientov
Menej časté: vedľajší účinok môže nastať u menej ako 1 zo 100, ale u viac
ako 1 z 1000 liečených pacientov
Zriedkavé: vedľajší účinok môže nastať u menej ako 1 z 1000, ale u viac
ako 1 z 10 000 liečených pacientov
Veľmi zriedkavé: vedľajší účinok môže nastať u menej ako 1 z 10 000
liečených pacientov alebo
s neznámou frekvenciou výskytu.
|Infekcie a nákazy: | |
|Veľmi zriedkavé: |Infekcia spôsobená kmeňmi odolnými na gentamicín, |
| |zápal hrubého čreva (väčšinou z dôvodu užívania |
| |ďalších antibiotík) |
|Poruchy krvi | |
|a lymfatického | |
|systému: | |
|Menej časté: | Abnormálne zloženie krvi |
|Veľmi zriedkavé: |Abnormálne nízke množstvá rôznych typov krviniek, |
| | |
| |zvýšené množstvo eozinofilov (skupina bielych |
| |krviniek) |
|Poruchy imunitného systému - alergické reakcie: |
|Veľmi zriedkavé: |Lieková horúčka, tažká akutná hypersenzitívna |
| |reakcia |
|Poruchy metabolizmu a výživy: |
|Zriedkavé: |Nízke hladiny draslíka, vápnika a horčíka v krvi |
| |(spojené s vysokými dávkami podávanými počas dlhého|
| |obdobia), strata chuti |
|Veľmi zriedkavé: |Nízke hladiny fosfátu v krvi (spojené s vysokými |
| |dávkami počas dlhého obdobia) |
|Psychické poruchy: | |
|Veľmi zriedkavé: |Zmätenosť, halucinácie, mentálna depresia |
|Poruchy nervového systému |
|Zriedkavé: |Poškodenie periférnych nervov, poškodenie alebo |
| |strata citu |
|Veľmi zriedkavé: Organické poškodenie mozgu, kŕče, |
|blokáda nervových a |
|svalových funkcií ,závrat, poruchy rovnováhy, bolesť hlavy |
|Poruchy oka: |
|Veľmi zriedkavé: |Poruchy videnia |


/Poruchy ucha a labyrinta:/
|Veľmi zriedkavé: |Poškodenie sluchového nervu, strata sluchu, |
| |Menierova choroba, hučanie/zvonenie v ušiach |
|Poruchy ciev: |
|Veľmi zriedkavé: |Znížený tlak krvi, zvýšený tlak krvi |
|Poruchy tráviaceho traktu: |
|Zriedkavé: |Zvracanie, nevoľnosť, zvýšené slinenie, zápal v |
| |ústach |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva: |
|Menej časté: |Alergická kožná vyrážka, svrbenie |
|Zriedkavé: |Začervenanie pokožky |
|Veľmi zriedkavé: |Vypadávanie vlasov, ťažké alergické reakcie na koži|
| |a sliznici sprevádzané pľuzgiermi a sčervenaním |
| |kože (Erythema multiforme), ktoré môžu vo veľmi |
| |vážnych prípadoch poškodiť vnútorné orgány a môžu |
| |byť životu nebezpečné (Stevens-Johnsonov syndróm, |
| |toxická epidermálna nekrolýza) |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: |
|Zriedkavé: |Bolesť svalov (myalgia) |
|Veľmi zriedkavé: |Tras svalov ( vyvolávajúci ťažkosti pri stoji) |
|Poruchy obličiek a močových ciest: |
|Časté: |Poškodenie funkcie obličiek (zvyčajne sa |
| |vyskytujúce po skončení liečby) |
|Veľmi zriedkavé: |Akútne zlyhanie obličiek, vysoká hladina fosfátov |
| |a aminokyselín v moči (spôsobené dlhodobým |
| |podávaním vysokých dávok) |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Zriedkavé: |Zvýšená telesná teplota |
|Veľmi zriedkavé: |Bolesť v mieste vpichu |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia: |
|Zriedkavé: |Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a močoviny |
| |v krvi (všetko reverzibilné), úbytok na váhe |

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GENTAMICIN B. Braun 1 mg/ml A GENTAMICIN B. Braun 3
mg/ml INFÚZNY ROZTOK

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml po
dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a vonkajšom obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Roztok musí byť použitý okamžite.
Tento liek je len na jedno použitie.
Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok
obsahuje


– Liečivo je Gentamicín


1 ml Gentamicinu B. Braun 1 mg/ml infúzneho roztoku obsahuje 1 mg
gentamicínu, vo forme gentamicín sulfátu.

1 fľaška 80 ml obsahuje 80 mg gentamicínu.

1 ml Gentamicinu B. Braun 3 mg/ml infúzneho roztoku obsahuje 3 mg
gentamicínu, vo forme gentamicín sulfátu.

1 fľaška 80 ml obsahuje 240 mg gentamicínu.
1 fľaška 120 ml obsahuje 360 mg gentamicínu.


- Ďalšie zložky sú
dinatrium edetát (3mg/ml roztoku), chlorid sodný, voda na injekciu


Ako vyzerá Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
a obsah balenia

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml sú infúzne
roztoky; t.j. sú podávané v infúzii pomocou malej hadičky alebo kanyly
v žile.
/Sú to číre, bezfarebné roztoky./

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok je v polyetylénových fľaškách 80
ml.
/Je dodávaný v baleniach po 10 a 20/ fľašiek.

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok je v polyetylénových fľaškách 80
a 120 ml.
/Oba sú dodávané v baleniach po 10 alebo 20/ fľašiek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1 Poštová adresa:
34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko

Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-4567

B. Braun Medical S. A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubí (Barcelona), Španielsko


/Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru/
/(EHP) pod nasledovnými názvami:/

/Rakúsko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung
/Belgicko -/ Gentamycine B. Braun 1mg/ml Solution pour
perfusion / Infusionslösung /Oplossing voor infusie
Gentamycine B. Braun 3mg/ml Solution pour perfusion /
Infusionslösung /Oplossing voor infusie


/Česká republika -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok
Gentamicin B. Braun 3
mg/ml infuzní roztok
/Dánsko -/ Gentamicin B. Braun
/Nemecko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

/Grécko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
/Fínsko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
/Francúzsko -/ Gentamicine B. Braun 1 mg/ml, solution pour perfusion
Gentamicine B. Braun 3 mg/ml, solution pour perfusion
/Írsko -/ Gentamicin 1 mg/ml solution for infusion
Gentamicin 3 mg/ml solution for infusion
/Taliansko -/ Gentamicina B. Braun 1 mg/ml soluzione per infusione
Gentamicina B. Braun 3 mg/ml soluzione per infusione
/Luxembursko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung
/Nórsko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvćske, opplřsning
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvćske,
opplřsning
/Poľsko -/ Gentamicin B. Braun
/Portugalsko -/ Gentamicina B. Braun 1 mg/ml Soluçăo para perfusăo
Gentamicina B. Braun 3 mg/ml Soluçăo para perfusăo
/Slovinsko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranje
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje
/Slovensko -/ Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok
/Spojené kráľovstvo -/ Gentamicin 1 mg/ml solution for infusion
Gentamicin 3 mg/ml solution for infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
{02/2012}.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml
infúzny roztok je určený na okamžité použitie a pred podaním nesmie byť
riedený.

Aminoglykozidy sa za žiadnych okolností nesmú miešať s infúznymi roztokmi
s beta-laktámovými antibiotikami (napr. penicilíny, cefalosporíny),
erytromycínom alebo lipifysanom, pretože môžu spôsobiť fyzikálno-chemickú
inaktiváciu. Rovnaký zákaz platí pre kombináciu gentamicínu s diazepamom,
furosemidom, flekainid-acetátom alebo sodnou soľou heparínu.

Nasledovné liečivá alebo roztok na rekonštitúciu / riedenie nesmú byť
podávané súčasne:
Gentamicín je inkompatibilný s ampfotericínom B, sodnou soľou cefalotínu,
sodnou soľou nitrofurantoínu, sodnou soľou sulfadiazínu a tetracyklínmi.

Pridanie gentamicínu do roztokov obsahujúcich bikarbonát môže spôsobiť
uvoľnenie oxidu uhličitého.

Prípravok musí byť z mikrobiologického hľadiska spotrebovaný ihneď. V
prípade, že prípravok nie je spotrebovaný ihneď po otvorení, za dobu a
podmienky uchovávania pred použitím, ktoré by za normálnych okolností
nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C je zodpovedný podávajúci.

Roztok musí byť podávaný sterilnými pomôckami za použitia aseptickej
metódy. Infúzne zariadenie musí byť zaistené tak, aby sa preventívne
zamedzilo vniknutiu vzduchu do systému.

Len na jedno použitie
Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.
Pred podávaním musí byť vizuálne skontrolovaná čírosť roztoku a skutočnosť,
že neobsahuje žiadne častice. Roztok môže byť použitý iba ak je číry a bez
častíc.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2010/02386-
ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU

Gentamicín B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok
Gentamicín B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 mg/ml infúzny roztok:
1 ml infúzneho roztoku obsahuje gentamicín sulfát, čo zodpovedá 1 mg
gentamicínu.
Jedna 80 ml fľaška obsahuje 80 mg gentamicínu.

Pomocná látka: 283 mg(12 mmol) sodíka (ako chlorid) na 80 ml fľašku

3 mg/ml infúzny roztok:
1 ml infúzneho roztoku obsahuje gentamicín sulfát, čo zodpovedá 3 mg
gentamicínu.
Jedna 80 ml fľaška obsahuje 240 mg gentamicínu.
Jedna 120 ml fľaška obsahuje 360 mg gentamicínu.

Pomocná látka: 283 mg(12 mmol) sodíka( ako chlorid) na 80 ml fľašku
425 mg (18mmol) sodíka (ako chlorid) na 120 ml
fľašku.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok.
Číry bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba ťažkých infekcií spôsobených baktériami citlivými na gentamicín
v prípade/,/ keď neúčinkujú menej toxické antimikrobiálne liečivá.
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3mg/ml
infúzny roztok sú vhodné pre všetky indikácie, okrem komplikovaných
infekcií močového traktu, kde sa môže použiť v kombinácii s inými
relevantnými antibiotikami (prevažne spolu s beta – laktamovými
antibiotikami alebo s antibiotikami účinnými proti anaeróbnym baktériám).
Za týchto podmienok môže byť Gentamicín B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a
Gentamicín B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok použitý na:
- komplikované a opakované infekcie močových ciest.
- nozokomiálne infekcie dolných dýchacích ústrojov vrátane ťažkého zápalu
pľúc
- intraabdominálne infekcie zahrňujúce peritonitídu
- infekcie kože a mäkkého tkaniva vrátane ťažkých popálenín.
- septikémia vrátane bakterémie
- liečba bakteriálnej endokarditídy
- liečba pooperačných infekcií

Je nutné riadiť sa stanovenými odporúčaniami pre správnu antibiotickú
liečbu/./

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob dávkovania
Gentamicín B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicín B. Braun 3 mg/ml
infúzny roztok je podávaný intravenóznou infúziou po dobu 30 – 60 minút.
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu a Gentaminin B. Braun 3 mg/ml
roztok na infúziu nie je vhodný na intramuskulárnu alebo pomalú
intravenóznu injekciu.

Iba na intravenózne použitie.


Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek


/Dospelí/ a mladiství
Liečba bakteriálnych infekcií

Odporúčaná denná dávka u mladistvých a dospelých s normálnou funkciou
obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované)
alebo v 2 jednorazových dávkach.

Maximálna denná dávka 6 mg/kg je určená na liečbu vážnych infekcií
a v prípade relatívne slabej citlivosti patogénu.

Gentamicín má dlho trvajúci post-antibiotický účinok (pozri časť 5.1).
Súčasné štúdie /in vitro/ a /in vivo/ dokazujú, že príjem aminoglykozidov
renálnou kôrou je limitovaný a teda pri vyšších maximálnych hladinách
gentamicínu v sére (po jednorazovej dennej dávke) je v obličkách ukladaných
menej aminoglykozidov ako v prípade obvyklých viacerých dávok.

V prípade kombinovanej liečby (napr. s beta-laktámovými antibiotikami pri
normálnom dávkovaní) je tiež možné podať celkovú dennú dávku jednorazovo.


Jedna dávka gentamicínu za deň sa neodporúča podávať pacientom s oslabenou
imunitou (napr. neutropénia), pacientom s vážnym poškodením obličiek,
ascitmi, bakteriálnou endokarditídou, pacientom s rozsiahlymi popáleninami
(viac ako 20% kože) a tehotným ženám kvôli potrebe prispôsobenia
dávkovania.

Dĺžka liečby je limitovaná na 7 – 10 dní. Dlhšia doba liečby môže byť
potrebná pri ťažkých a komplikovaných infekciách (pozri časť 4.4).

/Pediatrickí pacienti/

Denná dávka u novorodencov je 4 – 7 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Z
dôvodu dlhšieho polčasu sa novorodencom podáva potrebná denná dávka vo
forme 1 jednorazovej dávky.
Denná dávka u detí starších ako jeden mesiac je 4,5 – 7,5 mg/kg telesnej
hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované) alebo v 2 jednorazových dávkach.
Odporúčaná denná dávka u starších detí s normálnou funkciou obličiek je 3
– 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované) alebo v 2
jednorazových dávkach.

Jedna fľaša Gentamicín B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu (Gentamicín
B.Braun 3 mg/ml roztok na infúziu) obsahuje 80 mg gentamicínu (240 mg
gentamicínu). Aby sa zabránilo predávkovaniu obzvlášť u detí, nepodávajte
Gentamicín B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu (Gentamicín B. Braun 3 mg/ml
roztok na infúziu) deťom, ktoré potrebujú menej ako 80 mg gentamicínu (240
mg gentamicínu) v jednej dávke.

Dávkovanie u pacientov s poškodením obličiek


V prípade poškodenej funkcie obličiek je potrebné znížiť odporúčanú dennú
dávku a prispôsobiť ju podľa funkcie obličiek.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek musia byť monitorovaní, aby mohli
byť upravené terapeutické koncentrácie v plazme buď znižovaním dávok alebo
predlžovaním dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).

Znižovanie dávok a predlžovanie intervalu sú ekvivalentne vhodné riešenia.
Napriek tomu je dôležité pripomenúť, že dávky určené spôsobom uvedeným
nižšie sú iba približné a že rovnaká dávka môže viesť k rozdielnym
koncentráciám v organizmoch rozdielnych pacientov. Preto je dôležité určiť
množstvá gentamicínu v sére a tak upraviť dávkovanie pre konkrétneho
pacienta.

1) Predĺženie dávkovacieho intervalu pri normálnej dávke:
Keďže clearance gentamicínu je priamo úmerná clearance kreatinínu môže byť
použitá nasledujúca približná rovnica:
Interval normálnej dávky x normálna clearance kreatinínu /clearance
kreatinínu pacienta = nasledovný dávkovací interval.
Na základe normálnej clearance kreatinínu 100 ml/min a clearance kreatinínu
30 ml/min pacienta aplikačný interval s konštantnou dávkou by v tomto
prípade bol 26 hodín (8 x 100/30 [h]).

Normálna dávka (80 mg) pri rozšírenom intervale:
|Urea v krvi|Kreatinín |Dávka a interval |
| |klírens |dávky |
|(mmol/l) |(ml/m) | |
|( 6,7 |> 72 |80* mg každých 8 |
| | |hodín |
|6,7 – 16,7 |30 – 72 |80* mg každých 12|
| | |hodín |
|16,7 – 33,3|12 – 30 |80* mg každých 24|
| | |hodín |
|> 33,3 |6 – 12 |80* mg každých 48|
| | |hodín |


*Pacientom, ktorí vážia < 60 kg by mala byť dávka znížená na 60 mg.

2) Redukcia dávky pri normálnom dávkovacom intervale:
Po zvyčajnej počiatočnej dávke je možné hrubo vypočítať zníženú dávku
podávanú každých 8 hodín a to tak, že vydelíme normálnu odporúčanú dávku
kreatínom v sére.
Pacient, ktorý váži 60 kg s množstvom kreatínu v sére 2,0 mg/100 ml môže
teda dostať 30 mg každých 8 hodín po počiatočnej dávke 60 mg (1mg/kg;
60:2).
Alternatívne, po zvyčajnej počiatočnej dávke môžu byť následné dávky
každých 8 hodín vypočítané nasledovnou rovnicou:
Normálne dávka × clearance kreatínu pacienta / normálna clearance kreatínu
(100 ml/min) = následná dávka.

/Znížená dávka pri normálnom dávkovacom intervale (8 hodín)/


|Kreatín v sére |Približná clearance kreatínu|Percento normálnej |
|(mg/100 ml) | |dávky |
|( 1.0 |> 100 |100 |
|1.1 – 1.3 |70 – 100 |80 |
|1.4 – 1.6 |55 – 70 |65 |
|1.7 – 1.9 |45 – 55 |55 |
|2.0 – 2.2 |40 – 45 |50 |
|2.3 – 2.5 |35 – 40 |40 |
|2.6 – 3.0 |30 – 35 |35 |
|3.1 – 3.5 |25 – 30 |30 |
|3.6 – 4.0 |20 – 25 |25 |
|4.1 – 5.1 |15 – 20 |20 |
|5.2 – 6.6 |10 – 15 |15 |
|6.7 – 8.0 |< 10 |10 |


Parameter clearance kreatínu je preferovaný najmä u starších pacientov
a pacientov s premenlivými koncentráciami kreatínu v sére ako je to pri
vážnych infekciách (napr. sepse).
Musí byť zdôraznené, že funkcia obličiek sa môže meniť počas liečby
gentamicínom.

Dávkovanie u pacientov podstupujúcich hemodialýzu
Gentamicín je dialyzovateľný. V prípade 4 – 5 hodinovej hemodialýzy je
očakávaná 50% - 60% redukcia koncentrácie a v prípade 8 – 12 hodinovej
hemodialýzy je očakávaná 70% - 80% redukcia koncentrácie. Dávkovanie musí
byť individuálne upravené po každej dialýze v závislosti od koncentrácie
gentamicínu v sére v tom čase.
Normálne odporúčaná dávka po dialýze je 1 – 1.7 mg/kg telesnej hmotnosti.

Starší pacienti môžu potrebovať nižšie udržiavacie dávky ako mladší ľudia
pre poruchu funkcie obličiek.

Pre obéznych pacientov je počiatočná dávka odvodená od ideálnej telesnej
hmotnosti, ku ktorej sa priráta 40% nadváhy.

/Pre/ pacientov s poškodenou funkciou pečene /nie je potrebné upravovať dávky./


Odporúčanie týkajúce sa monitorovania:
Odporúča sa monitorovať koncentráciu gentamicínu v sére, obzvlášť
u starších pacientov, u novorodencov a u pacientov s poškodenou funkciou
obličiek. Vzorky odoberte na konci intervalu dávkovania (minimálne
hodnoty). Minimálne hodnoty nesmú prekročiť 2 ?g/ml podaného gentamicínu
dvakrát denne a 1 ?g/ml pri jednorazovej dávke raz denne.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na gentamicín alebo iné aminoglykozidy alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Myasténia gravis

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Gentamicín môže byť podaný pacientom s vážnym poškodením obličiek alebo
existujúcou hluchotou vnútorného ucha iba ak lekár zváži nutnosť jeho
podania. Frekvencia podávania alebo dávka musia byť znížené u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2).

/Poškodenie funkcie obličiek/
Poškodenie funkcie obličiek, ako napríklad blokáda glomerulárnej filtrácie,
sa vyskytuje približne u 10 % pacientov liečených gentamicínom a zvyčajne
je vratná. Najdôležitejšie rizikové faktory sú vysoká celková dávka, príliš
dlhé trvanie liečby, zvýšené hladiny v sére (vysoké minimálne hodnoty).
Ďalšími potenciálnymi rizikovými faktormi sú vek, hypovolémia a šok.
Klinické prejavy poškodenia funkcie obličiek sú: proteínúria, cylindrúria,
hematúria, oligúria, zvýšené koncentrácie kreatinínu a urei v sére.
V ojedinelých prípadoch môže nastať akútne zlyhanie obličiek (pozri časť
4.8).

/Neuromuskulárne poruchy/
Keďže gentamicín má vlastnosti neuromuskulárnej blokády musí byť vyvinutá
zvýšená opatrnosť u pacientov s existujúcimi neuromuskulárnymi chorobami.
(napr. Parkinsonova choroba). Povinné je obzvlášť dôsledné monitorovanie.
(Pozri časť 4.8.)

Pri podávaní aminoglykozidov u pacientov, ktorým boli podané počas
anestézie myorelaxanciá typu kurare, sa vyskytla neuromuskulárna blokáda
a respiračná paralýza. Týchto pacientov je tiež potrebné veľmi dôsledne
monitorovať. (Pozri časť 4.8.)

/Účinky na vestibulokochleárny nerv/
Možné je poškodenie vestibulokochleárneho nervu (ôsmy hlavový nerv), pričom
je poškodená rovnováha aj sluch. Vestibulárne poškodenie je najčastejšou
ototoxickou reakciou. Strata sluchu je na začiatku sprevádzaná poklesom
vnímania vysokých tónov a je zvyčajne nevratná. Dôležitými rizikovými
faktormi sú existujúce poškodenie funkcie obličiek alebo poškodenie ôsmeho
hlavového nervu v minulosti. Riziko sa navyše zvyšuje úmerne s veľkosťou
celkovej a dennej dávky alebo v závislosti od potenciálne ototoxických
látok. Príznaky ototoxických účinkov sú nevoľnosť, zvonenie/hučanie
v ušiach (tinitus), závrat a menej častá strata sluchu.
Pri užívaní gentamicínu môže byť vestibulárny mechanizmus ovplyvnený, ak
minimálne hodnoty prekročia 2 µg/ml. Ak je táto reakcia spozorovaná včas a
následne aj upravená dávka, zvyčajne ide o vratnú reakciu. (Pozri časť 4.8)

/Hnačka a pseudomembránová kolitída spojené s užívaním antibiotík/
S užívaním gentamicínu boli hlásené hnačky a pseudomembránová kolitída
spojené s užívaním antibiotík. Tieto diagnózy musia byť zvážené u
pacientov, u ktorých sa objavia hnačky počas alebo krátko po liečbe.
V prípade silných a/alebo krvavých hnačiek počas liečby musí byť podávanie
gentamicínu zastavené a musí byť ustanovená vhodná liečba. Lieky, ktoré
potláčajú peristaltiku nemôžu byť podávané (pozri časť 4.8).

/Gravidita a laktácia/
Gentamicín používajte počas gravidity a laktácie len po dôkladnom zvážení
prínosu a rizika (pozri časť 4.6).

Jednorázová dávka u starších pacientov:
Sú obmedzené skúsenosti s podávaním jednorázovej dávky gentamicinu
u starších pacientov. Jednodenná dávka gentamicinu nemusí byť vhodná
a preto je potrebný monitoring u týchto pacientov.

/Monitorovanie/
Aby ste zabránili nežiaducim udalostiam, odporúčame nepretržité
monitorovanie (pred, počas a po liečbe) funkcie obličiek (kreatinín v sére,
klírens kreatitínu), kontrolu vestibulárnej a kochleárnej funkcie, ako aj
hepatálnych a laboratórnych parametrov.

/Pomocné látky/
Tento liek obsahuje 283 mg sodíka na fľašku roztoku na infúziu. Túto
skutočnosť treba brať do úvahy pri pacientoch s obmedzeným prísunom sodíka.

Tento liek obsahuje 283 mg/425 mg sodíka na 80 ml/120 ml fľašku roztoku na
infúziu. Túto skutočnosť treba brať do úvahy pri pacientoch s obmedzeným
prísunom sodíka.

/Skrížená alergia/rezistencia/
Môže sa objaviť skrížená rezistencia a precitlivenosť na aminoglykozidy.

/Nefrotoxicita a ototoxicita/
Na zníženie rizika nefrotoxicity a ototoxicity musia byť dodržiavané
nasledujúce inštrukcie:
- Je obzvlášť dôležité pravidelne stanoviť sluchovú, vestibulárnu
a renálnu funkciu u pacientov s dodatočnými rizikovými faktormi.
Poškodenie funkcie pečene alebo sluchu, bakterémia a teploty zvyšujú
riziko ototoxicity. Pokles objemu alebo hypotenzia a ochorenie pečene
boli hlásené ako dodatočné rizikové faktory nefrotoxicity.
- Monitorovať renálnu funkciu pred, počas a po liečbe.
- Dávkovať presne podľa clearance kreatinínu (alebo koncentrácie
kreatinínu v sére). Pre pacientov s poškodím obličiek musí byť
dávkovanie upravené podľa funkčnosti obličiek (pozri časť 4.2).
- U pacientov s poškodením obličiek sa množstvo absorbovaného gentamicínu
po lokálnom podaní musí zobrať do úvahy pre potreby úpravy dávok
celkovej liečby.
- Monitorovať koncentrácie gentamicínu v sére počas terapie, aby
maximálne množstvá nepresiahli 10-12 µg/ml (toxická prahová hodnota pre
kochleovestibulárny systém) konvenčným viacnásobným dávkovaním za deň
alebo minimálne hodnoty neprekročili 2 µg/ml (pozri časť 4.2).
- Pacientom s existujúcim poškodením vnútorného ucha (poškodenie sluchu,
poškodenie funkcie rovnováhy) alebo v prípade dlhodobej liečby je nutné
dodatočne monitorovať funkciu rovnováhy a funkciu sluchu.
- Liečba sa nemá predlžovať. V prípade ak je to možné dĺžka liečby by
mala byť limitovaná na 7 – 10 dní (pozri časť 4.2).
- Po liečbe s aminoglykozidmi nesmie okamžite nasledovať následná liečba
aminoglykozidmi; ak je to možné, má byť dodržaný minimálny interval
7 – 14 dní medzi liečbami.
- Ak je to možné; vylúčte súčasné podávanie iných potencionálnych
ototoxických alebo nefrotoxických prípravkov. V prípade ak to nie je
možné je nutné starostlivo a presne monitorovať funkciu obličiek (pozri
časť 4.5).
- Je dôležitý dostatočný prísun tekutín a tvorba moču.

4.5 Liekové a iné interakcie

Myorelaxanciá a éter
Činnosť neuromuskulárnej blokády aminoglykozidov je zvýšená étermi
a myorelaxanciami.
Ak je gentamicín podávaný počas alebo ihneď po operácii môže byť zvýšená
a predĺžená neuromuskulárna blokáda ak sú použité nedepolarizačné
myorelaxanciá. Tieto interakcie môžu spôsobiť neuromuskulárnu blokádu
a respiračnú paralýzu. Pre zvýšené riziko musia títo pacienti byť
starostlivo monitorovaní.
Injekcia kalcium chloridu môže odvrátiť neuromuskulárnu blokádu spôsobenú
aminoglykozidmi.

Methoxyfluránová anestézia
Aminoglykozidy môžu zvýšiť škodlivý účinok metoxyfluránu na obličky. Pri
súčasnom podávaní sú možné veľmi závažné nefropatie. Anesteziológ si musí
byť vedomý použitia aminoglykozidov pred chirurgickým zákrokom.

/P/otencionálne nefrotoxické alebo ototoxické lieky
Pre zvýšené riziko vedľajších účinkov pacienti, ktorí sú súčasne alebo
následne liečení potencionálne nefrotoxickými alebo ototoxickými liekmi ako
sú amfotericín B, kolistín, ciklosporín, cisplatina, vankomycín,
streptomycín, viomycín, aminoglykozidy, niektoré cefalosporíny a diuretiká
ako je kyselina etakrynová a furosemid, musia byť starostlivo
monitorovaní.
V prípade liekov obsahujúcich cisplatinu je dôležité poznamenať, že
nefrotoxicita gentamicínu môže byť zvýšená aj 3 – 4 týždne po podaní týchto
prípravkov.

Iné antibiotiká
Bolo zaznamenané zníženie polčasu gentamicínu v sére u pacientov s vážnym
ochorením obličiek, ktorým bol súčasne podávaný karbenicilín
s gentamicínom.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gentamicínu u gravidných
žien.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Gentamicín prechádza placentou. Gentamicín sa v tehotenstve môže používať
iba v prípade život ohrozujúcej indikácie alebo v prípade, že neexistujú
iné možnosti liečby, pretože existuje riziko poškodenia vnútorného ucha
a obličiek plodu. V prípade expozície gentamicínom počas gravidity sa
odporúča u novorodencov monitoring funkcie sluchu a funkcie obličiek.

Laktácia
Gentamicín prechádza do materského mlieka a bol zistený v malých
koncentráciách v sére dojčených detí. Je nutné urobiť rozhodnutie či
prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zastaviť liečbu gentamicínom. Dojčenie
musí byť prerušené, pretože sa môžu vyskytnúť hnačky a hubovité infekcie
slizníc. Nezabúdajte, že existuje možnosť senzibilizácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Ambulantní pacienti musia byť upozornení o možných
vedľajších účinkoch ako sú závrate a vertigo v prípade riadenia vozidla
a obsluhy stroja.

4.8 Nežiaduce účinky

Za určitých podmienok gentamicín vykazuje ototoxické a/alebo nefrotoxické
účinky. Všeobecne sa u pacientov liečených gentamicínom vyskytuje porucha
obličiek, ktorá je obyčajne reverzibilná po vysadení lieku. Vo väčšine
prípadov je nefrotoxicita spojená s nadmerne vysokými dávkami, s predĺžením
liečby, s existujúcimi abnormalitami na obličkách alebo je spojená
s podaním iných látok, ktoré sú nefrotoxické.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vzťahovať k liečbe sú uvedené nižšie
v tabuľke a sú zatriedené podľa jednotlivých orgánov ľudského tela
a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako
veľmi časté ((1/10);
časté (?1/100 až <1/10);
menej časté (?1/1000 až <1/100);
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000);
veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane izolovaných prípadov
neznáme (z dostupných údajov)

|Systémová |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
|trieda |(?1/100|časté |(>1/10 000 až |zriedkavé |(z |
|orgánov |až |(>1/1000|<1/1000) |(<1/10 000) |dostupných |
| |<1/10) |až | | |údajov) |
| | |<1/100) | | | |
|Infekcie a | | | |superinfekcia| |
|nákazy | | | |(s | |
| | | | |gentamicín-re| |
| | | | |zistentnými | |
| | | | |kmeňmi), | |
| | | | |pseudomembrán| |
| | | | |ová kolitída | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4)1 | |
|Poruchy krvi | |dyskrázi| |trombocytopén| |
|a | |a | |ia, | |
|lymfatického | | | |retikulocytop| |
|systému | | | |énia, | |
| | | | |leukopénia, | |
| | | | |eozinofília, | |
| | | | |granulocytopé| |
| | | | |nia, anémia | |
|Poruchy | | | |hypersenzitív| |
|imunitného | | | |ne reakcie | |
|systému | | | |rôznej | |
| | | | |závažnosti, | |
| | | | |rozpätie od | |
| | | | |vyrážky a | |
| | | | |svrbenie, | |
| | | | |teploty až po| |
| | | | |ťažké akútne | |
| | | | |hypersenzitív| |
| | | | |ne reakcie | |
| | | | |(anafylaxia) | |
| | | | |a | |
| | | | |anafylaktický| |
| | | | |šok2 | |
|Poruchy | | |hypokaliémia, |hypofosfátémi| |
|metabolizmu a| | |hypokalciémia,|a | |
|výživy | | |hypomagneziémi| | |
| | | |a, | | |
| | | |pseudo-Bartter| | |
| | | |ov syndróm u | | |
| | | |pacientov | | |
| | | |liečených | | |
| | | |vysokými | | |
| | | |dávkami za | | |
| | | |dlhé časové | | |
| | | |obdobie | | |
| | | |(dlhšie ako 4 | | |
| | | |týždne), | | |
| | | |strata chuti, | | |
| | | |úbytok | | |
| | | |hmotnosti | | |
|Psychické | | | |zmätenosť, | |
|poruchy | | | |halucinácie, | |
| | | | |mentálna | |
| | | | |depresia | |
|Poruchy | | |polyneuropatia|encefalopatia| |
|nervového | | |, periférna |, kŕče, | |
|systému | | |parestézia |neuromuskulár| |
| | | | |na blokáda, | |
| | | | |nevoľnosť, | |
| | | | |závrat, | |
| | | | |porucha | |
| | | | |rovnováhy, | |
| | | | |bolesť hlavy | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4) | |
|Poruchy oka | | | |poruchy | |
| | | | |videnia | |
|Poruchy ucha | | | |vestibulárne | |
|a labyrintu | | | |poškodenie, | |
| | | | |strata | |
| | | | |sluchu, | |
| | | | |Menierova | |
| | | | |choroba, | |
| | | | |tinitus | |
| | | | |(pozri časť | |
| | | | |4.4) | |
|Poruchy srdca| | | |hypotenzia, | |
|a srdcovej | | | |hypertenzia | |
|činnosti | | | | | |
|Poruchy | | |zvracanie, | | |
|gastrointesti| | |nauzea, | | |
|nálneho | | |zvýšené | | |
|traktu | | |slinenie, | | |
| | | |stomatitída | | |
|Laboratórne a| | |zvýšená | | |
|funkčné | | |aspartátová | | |
|vyšetrenia | | |aminotransferá| | |
| | | |za (AST), | | |
| | | |zvýšená | | |
| | | |alanínová | | |
| | | |aminotransferá| | |
| | | |za(ALT), | | |
| | | |zvýšená | | |
| | | |alkalická | | |
| | | |fosfatáza | | |
| | | |(ALP) (všetko | | |
| | | |vratné) | | |
|Poruchy kože | |alergick|začervenanie |toxická | |
|a podkožného | |ý |pokožky |epidermálna | |
|tkaniva | |exantém | |nekrolýza2, | |
| | |na | |Stevens-Johns| |
| | |pokožke | |onov | |
| | | | |syndróm2, | |
| | | | |multiformný | |
| | | | |erytém2, | |
| | | | |alopécia | |
|Poruchy | | |bolesti svalov|amyostázia | |
|kostrovej a | | |(myalgia) | | |
|svalovej | | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |porucha| |zvýšená |akútne | |
|obličiek a |funkcie| |hladina dusíka|zlyhanie | |
|močových |obličie| |a urei v krvi |obličiek, | |
|ciest |k | |(vratné) |hyperfosfatúr| |
| | | | |ia, | |
| | | | |aminoacidúria| |
| | | | |, Fanconi- | |
| | | | |podobný | |
| | | | |syndóm u | |
| | | | |pacientov | |
| | | | |liečených | |
| | | | |dlhšie časové| |
| | | | |obdobie | |
| | | | |vysokou | |
| | | | |dávkou, pozri| |
| | | | |časť 4.4. | |
|Celkové | | |zvýšená |bolesť v | |
|poruchy a | | |telesná |mieste vpichu| |
|reakcie v | | |teplota | | |
|mieste | | | | | |
|podania | | | | | |
| | | | | | |


1. V týchto prípadoch sa väčšinou použijú aj iné antibiotiká.
2. Môžu sa vyskytnúť vo forme hypersenzitívnych reakcií.


4.9 Predávkovanie

Gentamicín má úzke terapeutické okno. V prípade akumulácie (napr.
v dôsledku poškodenia funkcie obličiek), môže nastať poškodenie obličiek
a poškodenie vestibulokochleárneho nervu.

Liečba v prípade predávkovania
Treba prerušiť liečbu. Neexistuje špecifické antidotum. Gentamicín môže byť
odstránený z krvi pomocou hemodialýzy (eliminácia je pomalšia a nesúvislá
s peritoneálnou dialýzou).

Liečba neuromuskulárnej blokády:
V prípade neuromuskulárnej blokády (obyčajne zapríčinenou interakciami,
pozri časť 4.5) odporúča sa podať chlorid vápenatý a umelé dýchanie ak je
to nutné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné aminoglykozidy, ATC kód: J01GB03

Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum extrahované z /Micromonospora/
/purpurea/. Je to zmes štrukturálne veľmi podobných homológov gentamicínu C1,
C1a a C2. Homológ gentamicínu C2 je klasifikovaný ako komponent s najvyššou
toxicitou. Antibakteriálna účinnosť gentamicín sulfátu je určovaná na
základe jednotiek ako aj na základe hmotnosti. Platí nasledujúci vzťah:
1 mg je ekvivalent 628 I.U. alebo 1 I.U. je ekvivalent 0.00159 mg
gentamicín sulfát.

Pre jeho medzinárodný štandard SZO definuje špecifickú účinnosť 614 I.U./mg
gentamicín sulfát.

Ako účinkuje:
Gentamicín má baktericídnu účinnosť aj pri proliferácii aj pri pokojovom
štádiu baktérií. Vytvára väzbu s proteínmi 30S subjednotiek bakteriálnych
ribozómov, ktoré „zabraňujú čítaniu“ mRNA.

Vzťah PK/PD
Aminoglykozidy vykazujú antibakteriálnu účinnosť závislú na koncentrácii.
Gentamicín a iné aminoglukozidy vykazujú jasný post antibiotický účinok in
vitro a in vivo v najrozličnejších experimentálnych modeloch infekcie.
V prípade ak sú podané dostatočne vysoké dávky, tieto lieky sú účinné na
infekcie spôsobené mnohými citlivými mikroorganizmami aj keď koncentrácia
v plazme a v tkanive ostáva pod MIC počas dávkovacieho intervalu.
Post antibiotický efekt dovoľuje predĺžiť dávkovací interval bez straty
účinnosti na väčšinu gramnegatívnych baktérií.

Mechanizmus rezistencie
Rezistencia môže byť spôsobená zlyhaním priepustnosti, nízkou afinitou pre
bakteriálny ribozóm alebo inaktiváciou gentamicínu mikrobiálnymi enzýmami.
Výskyt rezistencie počas liečby je neobvyklý.

Kritické hodnoty

Podľa EUCAST sa na gentamicín vzťahujú nasledovné limity:

|Limity vzťahujúce sa na |Nešpecifický|
|druh (S) |bod (S) |
|Enteroba|Pseud|Acine|Staphyl| |
|c- |o-mon|to-ba|o- | |
|teriacea|as |cter |coccus | |
|e | | | | |
|2/4 |4/4 |4/4 |1/1 |2/4 |


Senzitívni: ? 4 ?g/ml
Rezistentni: ? 16 ?g/ml
Prevalencia získanej rezistencie sa môže meniť geograficky a s časom pre
vybrané druhy; miestna informácia o rezistencii je nutná najmä v prípade
liečby ťažkých infekcií. Ak je to potrebné je nutné vyhľadať stanovisko
experta v prípade, že lokálna prevalencia rezistencie je taká, že účinnosť
prostriedku v aspoň niektorých typoch infekcie je otázna. Najmä za takýchto
okolností je nutné odobrať vzorky, aby bolo možné identifikovať približný
mikroorganizmus a zmerať jeho citlivosť na gentamicín.

|Bežne citlivé druhy (podľa EUCAST) |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Listeria monocytogenes |
|Staphylococcus aureus (MSSA) |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Campylobacter coli |
|Campylobacter jejuni |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae |
|Escherichia coli |
|Francisella tularensis |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |

|Proteus vulgaris |
|Salmonella enterica subsp.enterica |
|Serratia marcescens |
|Yersinia enterolitica |
|Yersinia pseudotuberculosis |
|Kmene, pre ktoré získaná rezistencia môže byť|
|problém. |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Staphylococcus aureus (MRSA) |
|Staphylococcus epidermidis |
|Staphylococcus haemolyticus |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Acinetobacter spp. |
|Citrobacter freundii |
|Morganella morganii |
|Proteus mirabilis |
|Pseudomonas aeruginosa |

|Inherentne rezistentné organizmy |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Enteroccocus faecalis |
|Enterococcus faecium |
|Streptococcus spp. |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Burkholderia cepacia |
|Legionella pneumophila |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|Iné |
|Atypické patogény |
|Chlamydia spp. |
|Chlamidophila spp |
|Mycoplasma spp. |
|Ureaplasma urealyticum |
|Anaeróbne mikroorganizmy |

Skratky:
MSSA = Methicillin- senzitívny Staphylococcus aureus
MRSA = Methicillin – resistentný Staphylococcus aures


Infekcie zapríčinené Streptokokom a Enterokokom:
Aminoglykozidy sú vhodné prípravky na kombináciu s inými antibiotikami
na liečbu grampozitívnych kokov.
Synergický efekt s beta-laktámovými antibiotikami bol popísaný pre niektoré
indikácie (septikémia, endokarditída). Ak streptokoky alebo enterokoky
vykazujú vysoký stupeň získanej rezistencie na gentamicin, synergia sa
stratí.

Iné poznámky:
Popísal sa synergický účinok s acylamino penicilínom (e.g. piperacilín)
na Pseudomonas aeruginoza a s cefalosporínmi na Klebsiella pneumoniae.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Ako všetky aminoglykozidové antibiotiká gentamicín je po orálnom podaní len
vo veľmi malom množstve absorbovaný zdravou črevnou sliznicou. Preto
terapeutická aplikácia je parenterálna, t.j. intravenózna alebo
intramuskulárna.

Vyššie maximálne a nižšie minimálne množstvá sa vyskytnú ak je celková
denná dávka podaná ako jedna infúzia. Pri intravenóznom podávaní
gentamicínu infúziou počas 30 minút po 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň
v troch rozdelených dávkach namerané maximálne a minimálne koncentrácie
gentamicínu u dospelých pacientov boli 4.7 µg/ml and 1.0 µg/ml.
Pri rovnakej dennej dávke podanej raz denne namerané maximálne a minimálne
koncentrácie boli 9.5 µg/ml a 0.4 µg/ml.

Terapeutické koncentrácie v sére sa bežne pohybujú medzi 2 a 8 µg/ml.
Maximálne terapeutické koncentrácie v sére sú v rozmedzí 5 – 10 µg/ml pre
viacnásobné denné dávkovanie a 20 -30 µg/ml pre jednorazové denné
dávkovanie. Maximálne koncentrácie v sére 10 – 12 µg/ml nesmú byť
prekročené pri obvyklom spôsobe podávania čiže v niekoľkých dávkach za deň.
Pred podaním ďalšej dávky koncentrácia v sére pri obvyklom spôsobe
podávania v niekoľkých dávkach za deň musí klesnúť pod 2 µg/ml.

Distribúcia

Objem distribúcie gentamicínu je zhruba ekvivalentný objemu extracelulárnej
vode. U novorodencov voda tvorí približne 70 až 75 % telesnej hmotnosti
v porovnaní s 50 až 55 % u dospelých. Objem extracelulárnej vody je väčší
(40 % telesnej hmotnosti v porovnaní s 25 % telesnej hmotnosti
u dospelých). Objem distribúcie gentamicínu na kg telesnej hmotnosti je
preto ovplyvnený a klesá s postupujúcim vekom z 0,5 až 0,7 l/kg u predčasne
narodeného dieťaťa na 0,25 l/kg u dospelého. Väčší objem distribúcie na kg
telesnej hmotnosti znamená, že na príslušnú najvyššiu koncentráciu v krvi
je potrebné podať vyššiu dávku na kg telesnej hmotnosti.

Distribúcia gentamicínu do jednotlivých orgánov vedie k rozdielnej
koncentrácií v tkanivách; najvyššia koncentrácia je v tkanive obličiek.
Nižšie koncentrácie sú v pečeni, žlčníku, pľúcach a slezine.

Gentamicin prechádza do placenty, koncentrácia v plode môže byť 30%
koncentrácie v plazme matky. Gentamicin prechádza v malých množstvách do
materského mlieka (bola tu zistená 1/3 koncentrácie v porovnaní s
koncentráciou v plazme u matky).

Po opakovaných injekciách gentamicínu, približne 50% koncentrácií
dosiahnutých v plazme je nameraných v synoviálnej, pleurálnej,
perikardiálnej a peritoneálnej tekutine. Prienik gentamicínu do
cerebrospinálnej tekutiny je pri nezápalovej meningitíde veľmi slabý. Pri
zápale mozgových blán dosiahnu koncentrácie až 30% koncentrácií nameraných
v plazme.

Väzba na proteíny: menej ako 10%.

Biotransformácia


Gentamicín nie je metabolizovaný v organizme, ale vylučuje sa nezmenený
v mikrobiologicky aktívnej forme väčšinou cez obličky. U pacientov
s normálnou funkciou obličiek je polčas vylučovania približne 2 až 3
hodiny.

Vylučovanie


Gentamicín je vylučovaný nezmenený v mikrobiologicky aktívnej forme najmä
močom a to glomerulárnou filtráciou. Prevládajúci eliminačný polčas
u pacientov s normálnou funkciou obličiek je asi 2-3 hodiny. Starší
pacienti vylučujú gentamicín pomalšie než mladší pacienti.

Deti majú kratší eliminačný polčas a v porovnaní s dospelými vyššiu
rýchlosť clearance. U novorodencov do veku troch týždňov je sérový polčas
predĺžený asi o 1/3 a rýchlosť vylučovania sa spomalí kvôli nezrelosti
funkcie obličiek.
Priemerný polčas vylučovania je 8 hodín u novorodencov v gestačnom veku 26
až 34 týždňov, v porovnaní so 6,7 hodinami u novorodencov v gestačnom veku
35 až 37 týždňov. Podobne sa zvyšujú hodnoty klírens z približne 0,05 l/h
u novorodencov v gestačnom veku 27 týždňov na 0,2 l/h u novorodencov v
gestačnom veku 40 týždňov.

Akumulácia gentamicínu sa objaví v tubulárnych bunkách kôry obličiek.
Terminálny polčas 100 – 150 hodín je dôsledkom uvoľňovania gentamicínu
z týchto hlbokých kompartmentov.


Eliminácia prebieha nezávisle od dávky. Obličkami je vylúčených viac ako
90% látky. Iba 2% dávky je pri normálnej funkcii obličiek vylúčených
extrarenálne. Celková clearance je približne 0,73 ml x min-1 × kg-1.
U pacientov s poškodením funkcie obličiek je eliminačný polčas predĺžený
v závislosti od stupňa poškodenia obličiek. Dodržiavanie štandardného
liečebného programu vedie k akumulácii lieku. Gentamicín je plne
odstrániteľný hemodialýzou.

Počas extrakorporálnej hemodialýzy, v závislosti od dĺžky jej trvania, je
zo séra odstránených 50 – 80% gentamicínu. Peritoneálna dialýza je tiež
možná; tu je eliminačný polčas medzi 12,5 a 28,5 hodinami a počas 48 až 72
hodín je odstránených 25% dávky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
Štúdie akútnej toxicity prevedené na rôznych zvieracích druhoch
nepreukázali žiadnu špecifickú senzitivitu.Chronická toxicita
V štúdiách chronickej toxicity (i.m. podanie) prevedených na rôznych
zvieracích druhoch, boli pri vysokých dávkach pozorované nefrotoxické
a ototoxické účinky.Mutagénny a karcinogénny potenciál
Gentamicín nebol mutagénny v in vitro a in vivo testoch. Neexistujú
dlhodobé štúdie na zvieratách na karcinogénny potenciál gentamicínu.Reproduktívna toxicita
Existuje potenciálne riziko poškodenia vnútorného ucha a ľadvín plodu
rovnako ako to bolo pozorované v triede aminoglykozidových antibiotík.
U plodov potkanov a morčiat boli po podaní gentamicínu dokumentované
renálne abnormality.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Gentamicín B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu
Chlorid sodný
Voda na injekcie

Gentamicín B. Braun 3 mg/ml roztok na infúziu
Dinatrium-edetát
Chlorid sodný
Voda na injekcie

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi. V žiadnom prípade nesmú byť
aminoglykozidy miešané v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami
(napr. penicilíny, cefalosporíny), erytromycínom alebo lipifysanom
(špeciálnou parenterálnou výživou emulzie o/v), keďže ich môžu chemicko-
fyzikálne inaktivovať. Platí to tiež pre kombináciu gentamicínu
s diazepamom, furosemodom, flekainid-acetátom alebo sodnou soľou heparínu.


Nasledujúce liečivá alebo roztoky na rekonštrukciu/riedenie nesmú byť
podávané súčasne:

Gentamicín nie je kompatibilný s amfotericínom B, sodnou soľou cefalotínu,
sodnou soľou nitrofurantoínu, sodnou soľou sulfadiazínu a s tetracyklínmi.


Pridanie gentamicínu do roztokov obsahujúcich bikarbonát môže viesť
k uvoľneniu oxidu uhličitého.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite.
Ak nie je použitý okamžite sú podmienky uchovávania pred použitím plne
v zodpovednosti podávajúceho a normálne by nemali presiahnuť 24 hodín pri
teplote 2 -8° C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Flašky z polyetylénu s nízkou hustotou obsahujúce 80 ml (1mg/ml), 80 ml
(3mg/ml) a 120ml (3mg/ml).

Gentamicín B. Braun 1 mg/ml:
10 x 80 ml
20 x 80 ml

Gentamicín B. Braun 3 mg/ml:
10 x 80 ml
20 x 80 ml
10 x 120 ml
20 x 120 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Gentamicín B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicín B. Braun 3 mg/ml
infúzny roztok sú roztoky určené k priamemu použitiu a nemajú sa pred
podaním riediť.
Roztoky musia byť podávané sterilnými prostriedkami pri aseptických
podmienkach. Prostriedky musia byť zaistené tak, aby zabránili vniknutiu
vzduchu do systému.

Iba na jednorazové použitie.
Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.
Pred použitím musí byť roztok vizuálne skontrolovaný či neobsahuje častice
a či nedošlo k zmene farby. Použitý môže byť len číry roztok bez
viditeľných častíc.
Ďalšie informácie pozri časť 4.2

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

B. Braun Meslusngen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Nemecko

Poštová adresa:
34209 Melsungen, Nemecko

Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-1567

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA
Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok: 15/0540/09-S
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok: 15/0541/09-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80181
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01GB03 - gentamicinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
halothanum
Výrobca lieku:
B.Braun Melsungen AG, Melsungen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
33.23 € / 1001.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
33.23 € / 1001.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien