Detail:
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 90x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať |
|Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si |
|ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak |
|spozorujete |
|vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre |
|používateľov, povedzte to, |
|prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Phacebonate 50 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Phacebonate 50 mg
3. Ako užívať Phacebonate 50 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Phacebonate 50 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PHACEBONATE 50 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Kyselina ibandrónová, patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty.
Zabraňuje zvýšenému úbytku vápnika z kostí (resorpcia kosti) a zabraňuje
kostným komplikáciám a zlomeninám súvisiacim so šírením rakovinových buniek
do kosti.

Kyselina ibandrónová je určená na prevenciu kostných príhod (patologické
zlomeniny, kostné komplikácie, ktoré vyžadujú rádioterapiu alebo
chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PHACEBONATE 50 mg

Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate
správnu dávku kyseliny ibandrónovej.

Ak Vám budú ošetrovať chrup alebo sa u Vás plánuje zubný chirurgický
zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou.


Neužívajte Phacebonate 50 mg
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Phacebonate 50 mg.
- keď trpíte určitou poruchou pažeráka (trubica spájajúca ústnu dutinu
so žalúdkom) ako napríklad zúženie alebo ťažkosti s prehĺtaním.
- keď nie ste schopný stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvislo
aspoň jednu hodinu (60 minút).
- keď máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika v krvi.
Prosím, poraďte sa s
lekárom.

Kyselina ibandrónová sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Phacebonate 50 mg

- ak ste precitlivený na iné bisfosfonáty
- ak máte iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok
vitamínu D)
- ak trpíte stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ?30 a <50 ml/min) alebo ťažké poškodenie funkcie
obličiek (obličková nedostatočnosť, t.j. klírens kreatinínu <30 ml/min)


- ak máte nejaké ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením
- ak užívate nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), keďže oba typy
liekov (NSAIDs a bisfosfonáty) môžu spôsobiť podráždenie žalúdka a
čriev.
- ak Vám ošetrujú chrup alebo sa u Vás plánuje zubný chirurgický
zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou.
- Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry. Kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.
Podráždenie, zápal alebo zvredovatenie pažeráka (čo je trubica, ktorá spája
ústnu dutinu so žalúdkom), často s príznakmi veľkej bolesti v hrudníku,
veľkej bolesti po prehltnutí jedla či nápoja, silná nevoľnosť alebo
vracanie sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár čistej
vody a/alebo ak si ľahnete skôr ako o hodinu po užití kyseliny
ibandrónovej. Ak sa u Vás prejavia tieto príznaky, prestaňte užívať
kyselinu ibandrónovú a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Užívanie iných liekov
Iné lieky môžu byť ovplyvnené kyselinou ibandrónovou. Opačne, tieto lieky
môžu ovplyvniť spôsob pôsobenia kyseliny ibandrónovej.

Kyselina ibandrónová môže vzájomne pôsobiť s:
výživovými doplnkami obsahujúcimi vápnik, horčík, železo alebo hliník.
Tieto doplnky môžu ovplyvniť účinok kyseliny ibandrónovej.

Opatrnosť je potrebná v prípade, ak sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika
v sére. Pozornosť sa má venovať možnému vzniku simultánnej hypomagneziémie
(zníženie hladín horčíka v krvi).

Po užití kyseliny ibandrónovej počkajte aspoň 30 minút, kým užijete
akýkoľvek iný liek vrátane tabliet/liekov na trávenie, výživových doplnkov
s obsahom vápnika a vitamínov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z liekov
uvedených vyššie alebo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Phacebonate 50 mg s jedlom a nápojmi
Kyselina ibandrónová sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po
poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa. Po užití tablety
najmenej 30 minút nejedzte, neužívajte iné lieky a výživové doplnky. Počas
liečby s kyselinou ibandrónovou môžete kedykoľvek piť čistú vodu.

Tehotenstvo a dojčenie
Nesmiete užívať kyselinu ibandrónovú ak ste tehotná alebo ak dojčíte. Ak
dojčíte, budete musieť prestať s dojčením, aby ste mohli užívať kyselinu
ibandrónovú.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlo a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné,
že kyselina ibandrónová ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Phacebonate 50 mg
Phacebonate 50 mg obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak Vám lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ PHACEBONATE 50 mg

Vždy užívajte kyselinu ibandrónovú presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka kyseliny ibandrónovej je jedna tableta denne. Ak máte
závažnú poruchu funkcie obličiek, Váš lekár Vám môže znížiť dávku na jednu
tabletu týždenne.

Je dôležité riadiť sa nižšie uvedenými pokynmi. Sú určené na to, aby
tabletám kyseliny ibandrónovej pomohli rýchlo dosiahnuť Váš žalúdok, aby sa
znížila pravdepodobnosť podráždenia.
- skôr ako sa naraňajkujete, napijete alebo užijete akýkoľvek iný liek
toho dňa, zapite tabletu kyseliny ibandrónovej s plným pohárom čistej
vody (asi 200 ml). Tabletu nezapíjajte žiadnym iným nápojom okrem
čistej vody.
- Tabletu nežujte, necmúľajte, nedrvte, ani nenechávajte, aby sa
rozpustila v ústach.
- Po užití Vašej tablety kyseliny ibandrónovej počkajte aspoň 30 minút,
kým si dáte raňajky, nápoj alebo iný liek daného dňa.


- Pri užívaní tabliet kyseliny ibandrónovej buďte vo vzpriamenej polohe
(môžete sedieť alebo stáť) a ostaňte tak najbližšiu hodinu (60
minút) po užití tablety.
[pic]
- Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní kyseliny ibandrónovej tak
dlho, ako Vám to určí Váš lekár.
Kyselina ibandrónová Vám pomôže zlepšiť stav len ak nepretržite užívate
tablety.

Ak užijete viac Phacebonate 50 mg, ako máte
Ak ste omylom užili viac tabliet, vypite plný pohár mlieka a ihneď
kontaktujte svojho lekára.

Nevyvolávajte vracanie ani si neľahnite – mohlo by to spôsobiť, že Vám
kyselina ibandrónová podráždi pažerák.

Ak zabudnete užiť Phacebonate 50 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Nasledujúci deň užite tak ako zvyčajne jednu tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj kyselina ibandrónová môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 z 10 užívateľov zo 100)
Porucha trávenia • nevoľnosť • bolesť brucha • zápal pažeráka • únava •
nízke hladiny vápnika v krvi

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 z 10 užívateľov z 1000)
Neobvyklá chuť • pocit brnenia (parestézia) • suchosť v ústach • krvácajúci
vred tráviacej rúry • ťažkosti s prehĺtaním • zápal sliznice žalúdka
• svrbenie • bolesť hrudníka • príznaky podobné chrípke • pocit choroby
• bolesť • nízky hemoglobín • vysoké hladiny močoviny v krvi • vysoké
hladiny hormónu prištítnej žľazy

Podráždenie pažeráka je spravidla menej častý vedľajší účinok, ak však
pocítite silnú bolesť na hrudníku, silnú bolesť po prehltnutí jedla alebo
nápoja, silnú nevoľnosť alebo vracanie, okamžite vyhľadajte svojho lekára.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PHACEBONATE 50 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte kyselinu ibandrónovú po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri a na škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné
štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Phacebonate 50 mg obsahuje

Liečivo je 56,25 mg kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu sodnej soli,
čo zodpovedá 50 mg kyseliny ibandrónovej.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, krospovidón (E1202), mikrokryštalická
celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), nátrium-
stearylfumarát (jadro tablety); polyvinylalkohol, makrogol/PEG 3350,
mastenec (E553b) a oxid titaničitý (E171) (obal tablety).

Ako vyzerá Phacebonate 50 mg a obsah balenia

Tablety kyseliny ibandrónovej sú biele až sivobiele filmom obalené tablety,
podlhovastého tvaru označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na druhej
strane.
Dostupné sú v blistrových baleniach po 7, 28, 30, 84 a 90 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PHACE Ltd.
Hercegprímás utca 18.1 em.,
1051 Budapešť, Maďarsko

Výrobca:
Synthon BV
Microweg 22, 6545CM, Nijmegen, Holandsko

Synthon Hispania S.L.
Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko

Cemelog-BRS Kft.
Vasút u 13, 2040 Budaörs, Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Phacebonate 50 mg potahované tablety
Holandsko: Phacebonate 50 mg filmomhulde tabletten
Maďarsko: Phacebonate 50 mg filmtabletta
Slovenská republika: Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako
monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

/Pomocné látky/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 54 mg monohydrátu laktózy. Úplný
zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biele až sivobiele, bikonvexné, filmom obalené tablety, podlhovastého tvaru
9 mm dlhé a označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na druhej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie

Kyselina ibandrónová je indikovaná na prevenciu skeletálnych udalostí
(patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo
chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu s kyselinou ibandrónovou majú začať lekári, ktorí majú skúsenosti s
liečbou nádorov.

Na vnútorné použitie.

Odporúčaná dávka je jedna 50 mg filmom obalená tableta denne.

Tablety kyseliny ibandrónovej sa majú užívať ráno nalačno (najmenej po 6-
hodinovom pôste) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím tabliet
kyseliny ibandrónovej sa má vyhnúť liekom a doplnkom výživy (vrátane
vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút. Počas liečby
kyselinou ibandrónovou sa môže kedykoľvek piť čistá voda.

- Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť plným pohárom čistej vody (180 až
240 ml), pričom pacient stojí alebo sedí vo vzpriamenej polohe.

- Po užití kyseliny ibandrónovej pacient si počas 60 minút nemá ľahnúť.

- Pacient nemá tabletu žuvať, cmúľať alebo drviť kvôli možnej
orofaryngálnej ulcerácii.

- Kyselina ibandrónová sa má zapíjať len pitnou vodou. Berte do úvahy,
prosím, že niektoré minerálne vody môžu obsahovať vyššiu koncentráciu
vápnika, a preto sa nemajú používať.
/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Úprava dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr ?50 a <80
ml/min) nie je potrebné upraviť dávkovanie.
U pacientov so stredne ťažkou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr ?30
a <50 ml/min) sa odporúča úprava dávkovania na jednu 50 mg filmom obalenú
tabletu každý druhý deň (pozri časť 5.2).
U pacientov s ťažkou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr <30 ml/min)
sa odporúča dávka jedna 50 mg filmom obalená tableta raz týždenne. Pozri
vyššie uvedené pokyny pre dávkovanie.

/Starší ľudia/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie.

/Deti a dospievajúci/
Kyselina ibandrónová sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 18
rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

3. Kontraindikácie

- Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako
striktúra alebo achalázia.
- Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút.
- Hypokalciémia.
- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.

Kyselina ibandrónová sa nemá používať u detí.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty je
potrebná opatrnosť.

Pred začiatkom liečby s kyselinou ibandrónovou sa má účinne liečiť
hypokalciémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok. U
všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D.
Pacienti majú dostávať doplnky vápnika a/alebo vitamínu D, ak je ich príjem
v strave nedostatočný.

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc
horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé
účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať
opatrne, keď sa kyselina ibandrónová podáva pacientom s aktívnym ochorením
horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák,
dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).
U pacientov dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené
nežiaduce udalosti ako ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v
niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si hospitalizáciu; zriedkavo boli
spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii pažeráka.
Riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u
pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktorí naďalej
užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako sa u nich rozvinuli príznaky
poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacienti majú venovať zvýšenú
pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopní ich dodržiavať (pozri časť
4.2).
Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú
reakciu pažeráka a pacientov treba upozorniť, aby prestali užívať kyselinu
ibandrónovú a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie dysfágia,
odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne
sa pálenie záhy zhorší.

Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené
riziko, jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a
dvanástnikových vredov pri perorálnom užívaní bisfosfonátov, z ktorých
niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.

Keďže užívanie NSAIDS je spojené s podráždením gastrointestinálnej oblasti,
má sa pri súbežnom perorálnom užívaní s kyselinou ibandrónovou dodržiavať
opatrnosť.

Na základe klinických štúdií sa nedokázal vplyv dlhodobej liečby
s kyselinou ibandrónovou na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na
základe klinických skúseností s jednotlivými pacientmi sa u pacientov
liečených kyselinou ibandrónovou odporúča sledovať funkciu obličiek,
hodnoty hladín vápnika v sére, fosfátov a horčíka.

Tablety kyseliny ibandrónovej obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v pôvodnom liečebnom režime
dostávali intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza
čeľuste väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie s primeranými
preventívnymi stomatologickými zásahmi.

Počas liečby sa podľa možností majú títo pacienti vyhýbať invazívnym
stomatologickým procedúram. U pacientov, ktorým sa počas liečby
bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah
exacerbovať ťažkosti. Pre pacientov vyžadujúcich stomatologické procedúry
nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinický posudok ošetrujúceho lekára sa má riadiť
podľa individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika pre pacienta.

5. Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

/Interakcie liek - jedlo/
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník,
horčík, železo) vrátane mlieka a potravy pravdepodobne narúšajú absorpciu
tabliet kyseliny ibandrónovej. Preto po perorálnom užití lieku musí byť
prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane potravy najmenej 30
minút.

Keď boli tablety kyseliny ibandrónovej podané 2 hodiny po bežnom jedle,
jeho biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %. Preto sa
odporúča, aby sa tablety užívali ráno nalačno (najmenej 6 hodín po
poslednom jedle) a po prijatí dávky sa nemá jesť najmenej 30 minút (pozri
časť 4.2).

/Interakcie liek - liek/
Pri súbežnom podávaní melfalanu/prednizolonu sa u pacientov s mnohopočetným
myelómom nepozorovali žiadne interakcie.

Ďalšie interakčné štúdie zamerané na ženy po menopauze nedokázali žiadne
interakcie s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou
(estrogén).

U zdravých mužov - dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózny
ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o
asi 20 % (čo je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti
kyseliny ibandrónovej), pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka.
Avšak keď sa kyselina ibandrónová podáva s H2-antagonistami alebo s inými
liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Nie sú pravdepodobné žiadne klinicky významné interakcie lieku vo vzťahu k
užívaniu. Kyselina ibandrónová sa eliminuje len renálnou sekréciou a
nepodlieha žiadnej biotransformácii. Nezdá sa, že by sekrečná dráha
zahŕňala známe acidické alebo bázické transportné systémy obsiahnuté v
exkrécii iných liečiv. Kyselina ibandrónová okrem toho neinhibuje u ľudí
dôležité pečeňové izoenzýmy P450 a neindukuje systém cytochrómu P450 v
pečeni u potkanov. Pri terapeutických koncentráciách je väzba na
plazmatické proteíny nízka, a preto je nepravdepodobné, že kyselina
ibandrónová vytláča iné liečivá.

Opatrnosť je potrebná, keď sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi, pretože obe látky
môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má venovať
možnej simultánnej hypomagneziémii.

V klinických štúdiách pri podávaní kyseliny ibandrónovej súbežne s bežne
používanými protirakovinovými látkami, diuretikami, antibiotikami a
analgetikami sa neprejavili žiadne klinicky zjavné interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri
časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa kyselina
ibandrónová nemá užívať počas gravidity.

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského mlieka.
Štúdie na dojčiacich potkanoch dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny
ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Kyselina ibandrónová sa nemá
používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil kyseliny ibandrónovej je odvodený z kontrolovaných
klinických štúdií v schválenej indikácii a po perorálnom podávaní kyseliny
ibandrónovej v odporúčanej dávke.

V spoločnej databáze z 2 pivotných štúdií fázy III. (286 pacientov
liečených kyselinou ibandrónovou 50 mg) bol pomer pacientov, u ktorých sa
prejavila nežiaduca reakcia s možným alebo pravdepodobným vzťahom ku
kyseline ibandrónovej 27 %.

Nežiaduce účinky sú usporiadané pod záhlavím frekvencia, pričom
najčastejšie sú uvedené ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi
časté (? 10 %), časté (? 1 % a < 10 %), menej časté (? 0,1 % a < 1 %),
zriedkavé (? 0,01 % a < 0,1 %) a veľmi zriedkavé (? 0,01 %).

Tabuľka 1 uvádza bežné nežiaduce reakcie zo spoločnej štúdie fázy III.
Nežiaduce reakcie, ktoré sú rovnako časté v prípade aktívnej látky i
placeba alebo častejšie u pacientov liečených placebom, sú vylúčené.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa často a vo väčšej miere v
porovnaní s placebom
|Nežiaduca reakcia |Placebo |Kyselina |
| |perorálne denne |ibandrónová 50 mg|
| |(n = 277 pacientov)| |
| | |perorálne denne |
| |Počet (%) |(n = 286 |
| | |pacientov) |
| | |Počet (%) |
|Poruchy metabolizmu a výživy | | |
|Hypokalciémia |14 (5,1) |27 (9,4) |
|Poruchy gastrointestinálneho | | |
|traktu |13 (4,7) |20 (7,0) |
|Dyspepsia |4 (1,4) |10 (3,5) |
|Nevoľnosť |2 (0,7) |6 (2,1) |
|Bolesť v abdominálnej oblasti |2 (0,7) |6 (2,1) |
| | | |
|Ezofagitída | | |
|Celkové poruchy | | |
|Asténia |2 (0,7) |4 (1,4) |

Nežiaduce reakcie lieku vyskytujúce sa s frekvenciou <1 %:

Nasledujúci zoznam predstavuje informácie o nežiaducich účinkoch lieku
uvedených v štúdii MF 4414 a MF 4434, ktoré sa pri podávaní 50 mg kyseliny
ibandrónovej pozorovali v porovnaní s placebom častejšie:

Menej časté:
Poruchy krvi a lymfatického systému anémia
Poruchy nervového systému parestézia, dysgeúzia (porucha chuti)
Poruchy gastrointestinálneho traktu krvácanie, dvanástnikový vred,
gastritída, dysfágia,
bolesť brucha, sucho v ústach
Poruchy kože a podkožného tkaniva pruritus
Poruchy obličiek a močových ciest azotémia (urémia)
Celkové poruchy bolesť v hrudníku, ochorenie podobné chrípke,
nepokoj, bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia zvýšená hladina hormónu prištítnej žľazy v
krvi
U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste
je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory
(pozri časť 4.4).

4.9 PredávkovanieNebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Nie je dostupná žiadna špecifická informácia o liečbe pri predávkovaní
kyselinou ibandrónovou. Avšak perorálne predávkovanie môže mať za následok
ťažkosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu, napríklad žalúdočné
ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitídu, gastritídu alebo vredy. Má sa podať
mlieko alebo antacidá, ktoré viažu kyselinu ibandrónovú. Kvôli riziku
podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne
vzpriamenej polohe.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty,
ATC kód: M05BA06.

Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré
špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je
založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu.
Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci
presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.

Kyselina ibandrónová zabraňuje /in vivo/ experimentálne indukovanému
odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu
retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej
resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na
základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým
naviazaný v skelete.

Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky
účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu
kostí.

Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je
charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s
primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu
osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt
skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.

Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami ukázali inhibičný účinok na osteolýzu kosti v závislosti od
dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne
udalosti v závislosti od dávkovania.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami, liečených 50 mg kyseliny ibandrónovej (tablety), bola
stanovená v III. fáze kontrolovaných štúdií s placebom v trvaní 96 týždňov.
Pacientky s rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými
metastázami dostávali placebo (277 pacientok) alebo 50 mg kyseliny
ibandrónovej (287 pacientok). Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.

/Primárne konečné výsledky účinnosti/
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej
morbidity (SMPR). Bol to kombinovaný konečný výsledok, ktorý mal nasledovné
skeletálne udalosti (SREs) ako jednotlivé zložky:
- rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr
- chirurgické zásahy do kostí pri liečbe fraktúry
- vertebrálne fraktúry
- nevertebrálne fraktúry

Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o
jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné
udalosti sa preto za účelom analýzy v ktoromkoľvek 12-týždňovom období
započítali len raz. Spoločné údaje z týchto štúdií dokázali významný úžitok
50 mg kyseliny ibandrónovej podávanej perorálne oproti placebu pri redukcii
skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR (p = 0,041). Tiež sa znížilo
riziko rozvoja skeletálnych udalostí u pacientov liečených kyselinou
ibandrónovou v porovnaní s placebom, a to o 38 % (relatívne riziko 0,62; p
= 0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v tabuľke 2.

Tabuľka 2 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými
metastázami)
|Všetky skeletálne udalosti (SREs) |
|Placebo |50 mg kyseliny |p-hodnota |
|n = 277 |ibandrónovej | |
| |n = 287 | |
|SMPR (na pacienta za rok) |1,15 |0,99 |p = 0,041 |
|Relatívne riziko SRE |- |0,62 |p = 0,003 |

/Sekundárne konečné výsledky účinnosti/
Pri podávaní 50 mg kyseliny ibandrónovej sa dokázalo štatisticky významné
zlepšenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s
východiskovým bodom menšie počas celej štúdie, čo bolo sprevádzané významne
zredukovaným používaním analgetík v porovnaní s placebom. Zníženie kvality
života a WHO stav výkonnosti boli významne menšie u pacientov liečených
kyselinou ibandrónovou v porovnaní s placebom. Koncentrácie markera CTx (C-
terminálny telopeptid uvoľnený z kolagénu typu I) kostnej resorpcie v moči
boli významne znížené u skupiny pacientov užívajúcej kyselinu ibandrónovú v
porovnaní s placebom. Toto zníženie hladín CTx v moči významne korelovalo s
primárnym konečným výsledkom účinnosti SMPR (Kendall-tau-b (p < 0,001)).
Súhrn sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s
kostnými metastázami)
|Placebo |50 mg kyseliny|p-hodnota |
|n = 277 |ibandrónovej | |
| |n = 287 | |
|Bolesť kostí* |0,20 |- 0,10 |p = 0,001 |
|Používanie analgetík* |0,85 |0,60 |p = 0,019 |
|Kvalita života* |- |- 8,3 |p = 0,032 |
| |26,8 | | |
|Skóre výkonnosti WHO* |0,54 |0,33 |p = 0,008 |
|Hladina CTx v moči |10,95|- 77,32 |p = 0,001 |


* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.
Stredná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla. Maximálne pozorované koncentrácie v plazme
sa dosiahli do 0,5 až 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri podávaní nalačno
a absolútna biologická dostupnosť bola okolo 0,6 %. Rozsah absorpcie je
oslabený súčasným prijímaním potravy alebo nápojov (okrem pitnej vody). Keď
sa kyselina ibandrónová podáva s raňajkami, jej biologická dostupnosť je
znížená asi o 90 % v porovnaní s biologickou dostupnosťou zistenou u
pacientov, ktorí kyselinu ibandrónovú užívali nalačno. Keď sa liek užije 30
minút pred jedlom, zníženie biologickej dostupnosti je približne o 30 %.
Keď sa kyselina ibandrónová užije 60 minút pred jedlom, jej biologická
dostupnosť nie je významne znížená.
Biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %, keď sa tablety
kyseliny ibandrónovej podali 2 hodiny po jedle. Preto sa odporúča tablety
užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po jedle) a po užití dávky sa nemá
jesť najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem
distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa
odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme
je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je
nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.

/Metabolizmus/
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 – 50 %) a
zvyšok sa eliminuje bez zmeny obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny
ibandrónovej je eliminovaná bez zmeny stolicou.
Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a
citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti
pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo,
dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo
perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po
menopauze) je 50 – 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je
zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.

/Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov/

/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.

/Rasa/
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz
klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je
dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.
Úprava dávkovania nie je potrebná u pacientov s miernym alebo stredne
závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr >30 ml/min). U pacientov s
ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr ? 30 ml/min), ktorí prijímali
perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej denne počas 21 dní, sa zistili
2 - 3-krát vyššie koncentrácie v plazme ako u pacientov s normálnou
funkciou obličiek. Celkový klírens kyseliny ibandrónovej bol znížený na 44
ml/min u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Po intravenóznom
podaní 0,5 mg lieku pacientom so závažným stupňom poškodenia funkcie
obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %.
Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením
expozície. U pacientov so závažnou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr
< 30 ml/min) sa odporúča znížiť perorálnu dávku na jednu 50 mg tabletu raz
týždenne (pozri časť 4.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu
pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba
kyseliny ibandrónovej na proteíny pri terapeutických koncentráciách je
približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s
ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu
koncentrácie vo voľnej plazme.

/Starší ľudia/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že s vekom sa znižuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

/Deti a dospievajúci/
Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej pacientmi mladšími
ako 18 rokov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných
za dostatočne vyššie než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý
význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných
bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.
/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali žiadny náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny
ibandrónovej.

/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná
intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo
teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na základe
štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto
triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných
miest, narušenie prirodzeného pôrodu (ťažký pôrod), nárast viscerálnych
odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií zubov u F1
potomstva potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
Monohydrát laktózy
Krospovidón (E1202)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
Nátriumstearylfumarát

/Obal tablety/
Polyvinylalkohol
Makrogoly/PEG 3350
Mastenec (E553b)
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/Al/PVC:Al blistre v kartónových škatuliach obsahujúce 7, 28, 30, 84
a 90 tabliet.
PVC/PVDC:Al blistre v kartónových škatuliach obsahujúce 7, 28, 30, 84 a 90
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PHACE Ltd.
Hercegprímás utca 18.1 em.,
1051 Budapešť, Maďarsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0009/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.02.2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C04859
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
167.77 € / 5054.24 SK
Úhrada poisťovňou:
167.77 € / 5054.24 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien