Detail:
CELEBREX 200 mg cps dur 10x200 mg (blis.PVC/Al)
Názov lieku:
CELEBREX 200 mg
Doplnok názvu:
cps dur 10x200 mg (blis.PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Písomná informácia pre používateľov


CELEBREX® 100 mg
CELEBREX® 200 mg
celecoxibum
tvrdé kapsuly

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný iba vám a nesmiete ho dávať nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je CELEBREX® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete CELEBREX®
3. Ako užívať CELEBREX®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie CELEBREXu®


Každá tvrdá kapsula CELEBREXu® obsahuje liečivo celecoxibum (celekoxib).
Existujú dve sily lieku CELEBREX®. CELEBREX® 100 mg obsahuje celecoxibum
(celekoxib) 100 mg. CELEBREX® 200 mg obsahuje obsahuje celecoxibum
(celekoxib) 200 mg.

Ďalšie zložky sú želatína, monohydrát laktózy, nátriumlaurylsulfát, povidón
K 30, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát a farbivo oxid titaničitý
E171. Tvrdé kapsuly CELEBREX® 100 mg obsahujú ešte farbivo hlinitý lak
indigokarmínu E132 a tvrdé kapsuly CELEBREX® 200 mg obsahujú farbivo žltý
oxid železitý E172.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká
Británia

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Nesteroidové antiflogistikum, koxib


1. ČO JE CELEBREX( A NA ČO SA POUžÍVA

Čo je CELEBREX(:
CELEBREX® patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne inhibítory
cyklooxygenázy-2 (COX-2).

Vo vašom organizme sa tvoria látky nazývané prostaglandíny. Niektoré
prostaglandíny spôsobujú bolesť a opuch, zatiaľ čo iné pomáhajú chrániť
sliznicu žalúdka. CELEBREX® znižuje množstvo prostaglandínov, ktoré
spôsobujú bolesť a opuch. Neznižuje ochranný účinok prostaglandínov na
žalúdok.

CELEBREX® 100 mg tvrdé kapsuly sú biele s dvoma modrými pruhmi označenými
nápisom ‘7767’a ‘100‘.
CELEBREX® 200 mg tvrdé kapsuly sú biele s dvoma zlatými pruhmi označenými
nápisom ‘7767’a ‘200‘.

CELEBREX® tvrdé kapsuly sú balené v blistroch.
CELEBREX® 100 mg sa dodáva v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo
100 tvrdých kapsúl.
CELEBREX® 200 mg sa dodáva v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100
tvrdých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Na čo sa CELEBREX( používa:
CELEBREX® pomáha zmierniť bolesť a opuchy zapríčinené osteoartrózou,
reumatoidnou artritídou alebo ankylozujúcou spondylitídou..


2. SKÔR AKO UžIJETE CELEBREX(

Neužívajte CELEBREX(:
. keď ste mali alergickú reakciu na niektorú zložku CELEBREXu(,
. keď máte potvrdené srdcové ochorenie a/alebo mozgovocievne ochorenie,
napr. ak ste prekonali srdcový infarkt, mŕtvicu, malú cievnu mozgovú
príhodu (TIA = tranzitórny ischemický atak) alebo uzavretie ciev
privádzajúcich krv do srdca alebo mozgu, alebo operáciu za účelom
odstránenia uzavretia cievy alebo jeho premostenia pomocou bypassu,
alebo keď máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie
periférnych tepien) alebo ste mali operáciu na tepnách nôh
. keď ste mali alergickú reakciu na skupinu liekov nazývaných
“sulfonamidy”. Tieto zahŕňajú niektoré antibiotiká, ktoré sa môžu
používať na liečbu infekcií.
. keď ste mali nosové polypy alebo závažný opuch nosovej sliznice
alebo akúkoľvek alergickú reakciu, ako je svrbivá kožná vyrážka, opuch,
sťažené dýchanie alebo piskoty pri dýchaní po užití kyseliny
acetylsalicylovejaspirínu alebo iného lieku proti zápalu
. keď máte žalúdočné alebo duodenálne vredy alebo krvácanie do žalúdka
alebo čriev,
. keď máte zápal hrubého čreva (ulceróznu kolitídu) alebo črevnej sústavy
(Crohnovu chorobu),
. keď máte srdcové zlyhávanie alebo ťažké ochorenie pečene alebo
obličiek,
. keď dojčíte,
. keď ste tehotná,
. keď je možné, že by ste mohli otehotnieť. Pokiaľ užívate
CELEBREX(, musíte používať spoľahlivú antikoncepciu. Ak potrebujete
viac informácií, poraďte sa s vaším lekárom. Ak otehotniete, prestaňte
užívať CELEBREX( a oznámte to vášmu lekárovi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CELEBREXu(:
Niektorí ľudia potrebujú pri užívaní CELEBREXu( osobitnú lekársku
starostlivosť.
Skôr ako začnete užívať CELEBREX( oznámte vášmu lekárovi:
. keď máte ochorenia, ktoré zvyšujú vaše riziko
srdcového ochorenia, ako je vysoký
krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol alebo keď fajčíte, mali by
ste sa poradiť so
svojím lekárom, či je pre vás CELEBREXu( vhodný
. keď ste mali žalúdočné alebo duodenálne (črevné) vredy alebo krvácanie
do žalúdka alebo čriev,
. keď máte ochorenie obličiek alebo pečene,
. keď máte edémy (zadržiavanie tekutín),
. keď by ste mohli byť dehydrovaný, napríklad pri nevoľnosti alebo
hnačke, alebo keď sa liečite diuretikami (odvodňovacie tablety)
. keď užívate kyselinu acetylsalicylovú
. keď používate warfarín alebo iné lieky proti zrážaniu krvi
(antikoagulanciá),keď máte intoleranciu niektorých cukrov (súvisiacu
s laktózou alebo galaktózou)
. keď ste liečení pre infekciu, pretože CELEBREX( môže maskovať
horúčku, ktorá je
príznakom infekcie,
. keď ste mali v minulosti prejavy alergie na akýkoľvek liek.

Ak máte ochorenie srdca, iné ako uvedené vyššie, pečene alebo obličiek,
alebo ak ste starší ako 65 rokov, možno bude potrebné, aby vás váš lekár
pravidelne kontroloval. Váš lekár vám povie, ako často sú potrebné lekárske
prehliadky.

Užívanie CELEBREXu( s jedlom a nápojmi:
CELEBREX( sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


/Tehotenstvo a dojčenie:/

CELEBREX( nesmiete užívať, ak ste tehotná. Oznámte vášmu lekárovi, ak ste
tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete
otehotnieť.

Nesmiete dojčiť, ak užívate CELEBREX(, pretože prechádza do materského
mlieka a mohol by mať vplyv na vaše dieťa.
/Vedenie vozidla a obsluha strojov:/

Ak pociťujete závraty, alebo sa cítite unavený po užití CELEBREXu(, neveďte
vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ sa znovu nebudete cítiť normálne.

/Užívanie iných liekov:/

Lieky môžu niekedy ovplyvňovať účinok iných liekov.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo
lekárnika. Skôr ako začnete užívať CELEBREX(, oznámte svojmu lekárovi, že
užívate:

. ACE inhibítory alebo antagonisti receptorov pre angiotenzín II
(používajú sa na vysoký krvný tlak a srdcové zlyhanie),
. kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky,
. barbituráty
. karbamazepín
. cyklosporín a takrolímus (používajú sa na potlačenie činnosti
imunitného systému, napr. po transplantácii),
. dextrometorfán (používa sa v kombinovaných liekoch proti kašľu),
. diuretiká (používajú sa na liečbu zadržiavania tekutín),
. flukonazol (používa sa na liečbu hubových infekcií),
. lítium (používa sa na liečbu depresie),
. metotrexát (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy a rakoviny)
. rifampicín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií),
. warfarín (používa sa na prevenciu tvorby krvných zrazenín) alebo iné
antikoagulanciá,
. iné lieky na liečbu depresie, porúch spánku, vysokého krvného tlaku,
psychóz alebo nepravidelnej akcie srdca.


3. AKO UžÍVAť CELEBREX®

Vždy užívajte CELEBREX® presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O dávke a dĺžke liečby rozhodne váš lekár, ktorý vám individuálne
prispôsobí vašu dávku.

Obvyklá odporúčaná denná dávka pri osteoartróze je 200 mg celekoxibu
užívaná raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach. Ak je to potrebné,
dávka sa môže zvýšiť na 200 mg dvakrát denne. Ak v priebehu dvoch týždňov
liečby nepocítite zlepšenie, obráťte sa na svojho lekára, ktorý zváži iné
terapeutické možnosti.

Pri reumatoidnej artritíde je odporúčaná úvodná denná dávka 200 mg
celekoxibu užívaná v dvoch rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa
potreby zvýšiť na 200 mg dvakrát denne. Ak v priebehu dvoch týždňov liečby
nepocítite zlepšenie, obráťte sa na svojho lekára, ktorý zváži iné
terapeutické možnosti.

Pri ankylozujúcej spondylitíde je odporúčaná denná dávka 200 mg raz denne
alebo v dvoch rozdelených dávkach. U pacientov s potrebou vyššej dávky pre
úľavu od príznakov ochorenia je možné dávku zvýšiť na 400 mg raz denne
alebo v dvoch rozdelených dávkach. Ak v priebehu dvoch týždňov liečby
nepocítite zlepšenie, obráťte sa na svojho lekára, ktorý zváži iné
terapeutické možnosti.

Ak máte problémy s pečeňou, alebo užívate lieky s obsahom flukonazolu, váš
lekár vám môže znížiť dávku CELEBREXu®.

Maximálna denná dávka je 400 mg pre osteoartrózu aj reumatoidnú artritídu.
Neužívajte viac ako 400 mg CELEBREXu® za deň.

CELEBREX® nebol skúmaný u detí, a preto sa môže používať len u dospelých.

Ako dlho máte CELEBREX® užívať:
Váš lekár vám povie, ako dlho máte CELEBREX® užívať.

Ak ste užili viac kapsúl, ako ste mali:
Ak ste náhodou užili príliš veľa kapsúl, oznámte to čo najskôr, ako je to
možné, vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste zabudli užiť dávku:
Ak ste zabudli kapsulu užiť, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už čas
na ďalšiu dávku, vynechanú kapsulu neužite.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, CELEBREX® môže mať na niektorých ľudí vedľajšie
účinky.
Ak sa u vás počas užívania CELEBREXu® vyskytnú niektoré vedľajšie účinky,
oznámte to vášmu lekárovi.

Prestaňte užívať kapsuly CELEBREX® a informujte ihneď vášho lekára
- ak máte alergickú reakciu, ako je kožná vyrážka, opuch tváre, piskoty
pri dýchaní alebo ťažkosti pri dýchaní,
- ak máte žltačku (vaša koža alebo očné bielka sa sfarbia dožlta),
- ak máte pľuzgiere alebo odlupovanie kože,
- ak máte akékoľvek príznaky krvácania do žalúdka alebo čriev, ako sú
čierna alebo krvou sfarbená stolica alebo vracanie krvi,
- ak máte silnú bolesť žalúdka

Nasledujúce účinky môžu alebo nemusia byť spojené s CELEBREXom®

Časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 osobu zo 100, sú
nasledovné:
- bolesti žalúdka, hnačka, porucha trávenia, plynatosť,
- závraty, poruchy spánku,
- infekcie horných dýchacích ciest, upchatý nos, opuch nosovej sliznice
a prinosových dutín, bolesti hrdla
- hromadenie tekutiny v tele, opuchy členkov a nôh,
- kožná vyrážka.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu
zo 100, sú nasledovné:
- úzkosť, depresia, únava, neostré videnie, tinitus (zvonenie v ušiach),
- chudokrvnosť, zmeny vo funkčných testoch pečene a obličiek,
- srdcový infarkt, zlyhanie srdca, zvýšený tlak krvi, zhoršenie zvýšeného
tlaku krvi, palpitácie (búšenie srdca), ťažkosti pri dýchaní, kašeľ,
- zápal sliznice dutiny ústnej, grganie, vracanie, gastritída (zápal
sliznice žalúdka) alebo jej zhoršenie, zápcha,
- kožné zmeny ako urtikária ( žihľavka) alebo pocity pálenia a svrbenia,
- zvýšené napätie svalstva (stuhnutosť), kŕče nôh,
- močové infekcie
- hyperkaliémia (zvýšenie draslíka v krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu z 1 000,
sú nasledovné:
- účinky na pokožku, ako sú modriny alebo zvýšená citlivosť na svetlo,
- znížený počet bielych krviniek a krvných doštičiek,
- vredy v tráviacom trakte, perforácie čriev, zápal pažeráka, krv
v stolici,
- ťažkosti pri prehĺtaní, porucha chuti
- pocit neistoty,
- vypadávanie vlasov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 osobu
z 10 000, sú nasledovné:
- zmeny v krvnom obraze,
- účinky na pokožku, ako napr. sčervenanie, opuch, pľuzgiere
a odlupovanie kože,
- závažné alergické reakcie, anafylaktický šok,
- krvácanie do tráviaceho traktu
- hepatitída (zápal pečene), žltačka, zlyhanie pečene,
- zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída (ťažký zápal obličiek),
- zápal svalu, zápal ciev
- zmätenosť, zhoršenie epilepsie, halucinácie, strata chuti, strata
čuchu, zhoršenie sluchu
- akútna pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)
- poruchy menštruácie
- kolitída (zápal hrubého čreva), zhoršenie existujúcej kolitídy
- zápal mozgových blán (obal obklopujúci mozog a miechu)
- sťažené dýchanie spôsobené zúžením priedušiek

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo
lekárnika.


5. UCHOVÁVANIE CELEBREXu®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Kapsuly uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Kapsuly nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na blistri a papierovej
škatuľke
Ak sú kapsuly po čase použiteľnosti, odovzdajte ich lekárnikovi, ktorý
zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu. Nepoužívajte CELEBREX®, keď spozorujete,
že vaše kapsuly majú zmenenú farbu alebo sú zdeformované. V takom prípade
ich vráťte lekárnikovi.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 2011


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Názov lieku

CELEBREX 100 mg
CELEBREX 200 mg


1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá kapsula obsahuje celecoxibum 100 mg alebo 200 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdé kapsuly

CELEBREX 100 mg: Nepriehľadné biele kapsuly s dvoma modrými pruhmi označené
nápisom 7767 a 100.
CELEBREX 200 mg: Nepriehľadné biele kapsuly s dvoma zlatými pruhmi označené
nápisom 7767 a 200.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická úľava pri liečbe osteoartrózy, reumatoidnej artritídy
a ankylozujúcej spondylitídy.

Rozhodnutie predpísať selektívny COX-2 inhibítor musí byť podložené
zhodnotením
celkového rizika pre individuálneho pacienta (pozri časti 4.3, 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Keďže kardiovaskulárne riziko celekoxibu sa môže zvyšovať s dávkou
a trvaním liečby, dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť
najnižšia učinná denná dávka. Pacientova potreba úľavy od príznakov a jeho
odpoveď na liečbu sa musia pravidelne prehodnocovať, zvlášť u pacientov
s osteoartrózou (pozri časti 4.3, 4.4, 4.8 a 5.1).

/Osteoartróza:/ Obvyklá odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná raz denne
alebo v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov s nedostatočnou
úľavou od symptómov môže zvýšená dávka 200 mg dvakrát denne zvýšiť
účinnosť. V prípade, že sa po dvoch týždňoch nezvýši terapeutický prínos
liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

/Reumatoidná artritída:/ Odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg užívaná
v dvoch rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na
200 mg dvakrát denne. V prípade, že sa po dvoch týždňoch nezvýši
terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

/Ankylozujúca spondylitída:/ Odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná raz
denne alebo v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov
s nedostatočnou úľavou od symptómov môže zvýšenie dávky na 400 mg raz denne
alebo v dvoch rozdelených dávkach zvýšiť účinnosť. V prípade, že sa po
dvoch týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, treba zvážiť iné
terapeutické možnosti.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 400 mg pre všetky indikácie.

CELEBREX sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


/Starší ľudia/ (( 65 rokov): Tak ako u mladších dospelých, má sa použiť
úvodná dávka 200 mg na deň. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na
200 mg dvakrát denne. Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších ľudí
s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg (pozri časti 4.4 a 5.2).


/Poškodenie funkcie pečene:/ U pacientov s preukázaným stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene s hodnotou sérového albumínu 25 - 35 g/l sa má
liečba začať polovicou odporúčanej dávky. Skúsenosti u týchto pacientov sú
obmedzené na cirhotických pacientov (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


/Poškodenie funkcie obličiek:/ Skúsenosti s celekoxibom u pacientov s miernym
alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sú obmedzené, preto musia
byť títo pacienti liečení s opatrnosťou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


/Deti:/ Celekoxib nie je určený na použitie u detí.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok v anamnéze
(pozri 6.1).

Známa precitlivenosť na sulfonamidy.

Aktívny peptický vred alebo gastrointestinálne (GI) krvácanie.

Pacienti, u ktorých sa vyskytla astma, akútna rinitída, nosové polypy,
angioneurotický edém, urtikária alebo iné reakcie podobné alergii po podaní
kyseliny acetylsalicylovej alebo nesteroidových antiflogistík (NSAIDs)
vrátane inhibítorov COX-2 (cyklooxygenázy-2).

V gravidite a u žien vo fertilnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú
metódu (pozri 4.5). Ukázalo sa, že celekoxib spôsobil malformácie u dvoch
študovaných druhov zvierat (pozri časti 4.6 a 5.3). Nie je známe
potenciálne riziko v tehotenstve u ľudí, ale nemožno ho vylúčiť.

Dojčenie (pozri časti 4.6 a 5.3).

Ťažká porucha funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l alebo Child-Pughovo
skóre ? 10).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek s odhadovaným renálnym klírensom
kreatinínu < 30 ml/min.

Zápalové ochorenie čriev.

Kongestívne srdcové zlyhávanie (NYHA II-IV).

Potvrdená ischemická choroba srdca, ochorenie periférnych artérií a/alebo
cerebrovaskulárne ochorenie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov liečených celekoxibom sa vyskytli komplikácie v hornej časti
gastrointestinálneho traktu [perforácie, vredy alebo krvácanie (PUBs)],
niektoré z nich so smrteľným zakončením. Opatrnosť sa odporúča pri liečbe
pacientov s vysokým rizikom vývoja gastrointestinálnych komplikácií pri
NSAIDs: u starších ľudí, pacientov užívajúcich súčasne akékoľvek iné NSAIDs
alebo kyselinu acetylsalicylovú alebo u pacientov s predošlou anamnézou
gastrointestinálneho ochorenia, ako je vred či GI krvácanie.
K ďalšiemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych nežiaducich účinkov pre
celekoxib (gastrointestinálne ulcerácie alebo iné gastrointestinálne
komplikácie) dochádza, keď sa celekoxib podáva súčasne s kyselinou
acetylsalicylovou (aj v nízkych dávkach). Významný rozdiel v GI bezpečnosti
medzi liečbou selektívnymi COX-2 inhibítormi + kyselinou acetylsalicylovou
/vs./NSAIDs + kyselinou acetylsalicylovou nebol v dlhodobých klinických
štúdiách preukázaný (pozri časť 5.1).

Zvýšený počet závažných kardiovaskulárnych príhod, najmä infarktu myokardu,
sa vyskytol v dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u jedincov so
sporadickými adenomatóznymi polypmi, ktorí boli liečení celekoxibom
v dávkach 200 mg dvakrát denne a 400 mg dvakrát denne v porovnaní
s placebom (pozri časť 5.1).

Keďže kardiovaskulárne riziko celekoxibu sa môže zvyšovať s dávkou
a trvaním liečby, dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť
najnižšia učinná denná dávka. Pacientova potreba úľavy od príznakov a jeho
odpoveď na liečbu sa musia pravidelne prehodnocovať, zvlášť u pacientov
s osteoartrózou (pozri časti 4.2, 4.3, 4.8 a 5.1).

Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod
(napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť
liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení (pozri časť 5.1).

COX-2 selektívne inhibítory nie sú náhradou kyseliny acetylsalicylovej
v profylaxii tromboembolickej kardiovaskulárnej choroby, pretože nemajú
vplyv na krvné doštičky. Preto sa antitrombocytárna liečba nemá ukončiť
(pozri časť 5.1).

Ako pri iných liekoch, o ktorých je známe, že inhibujú syntézu
prostaglandínov, sa aj u pacientov užívajúcich celekoxib pozorovala
retencia tekutín a edémy. Preto sa celekoxib musí používať s opatrnosťou u
pacientov s anamnézou srdcového zlyhávania, s poruchou funkcie ľavej komory
srdca alebo s hypertenziou a u pacientov s už prítomnými edémami z inej
príčiny, pretože inhibícia syntézy prostaglandínov môže viesť k zhoršeniu
funkcie obličiek a k retencii tekutín. Opatrnosť sa tiež vyžaduje u
pacientov užívajúcich diuretiká alebo s iným rizikom hypovolémie.

Zmenená funkcia obličiek alebo pečene a najmä srdcová dysfunkcia sú oveľa
pravdepodobnejšie u starších ľudí, a preto musia byť títo pacienti pod
zodpovedajúcim lekárskym dohľadom. V klinickom skúšaní celekoxib
preukazoval podobné účinky na obličky ako nesteroidové antiflogistiká
použité ako komparátor.

Ak počas liečby dôjde u pacienta k zhoršeniu ktorejkoľvek z vyššie
uvedených funkcií orgánových systémov, majú sa vykonať potrebné opatrenia
a má sa zvážiť ukončenie liečby celekoxibom.

Celekoxib inhibuje enzým CYP2D6. Hoci nie je silným inhibítor tohto enzýmu,
u individuálne dávkovo titrovaných liekov, ktoré sú metabolizované enzýmom
CYP2D6, môže byť nutná redukcia dávky (pozri časť 4.5).
Pacienti, o ktorých sa vie, že majú nízku aktivitu CYP2C9, musia byť
liečení s opatrnosťou (pozri časť 5.2).

Závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej
dermatitídy, Stevens-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy
boli hlásené veľmi zriedkavo v spojitosti s používaním celekoxibu (pozri
časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je u pacientov na
začiatku liečby, vo väčšine prípadov nastupuje reakcia počas prvého mesiaca
liečby. Závažné reakcie z precitlivenosti (anafylaxia a angioedém) boli
hlásené u pacientov užívajúcich celekoxib (pozri časť 4.8). Zvýšené riziko
závažných kožných reakcií alebo riziko reakcií z precitlivenosti môžu mať
pacienti s anamnézou alergie na sulfonamidy alebo alergie na akýkoľvek liek
(pozri časť 4.3). Celekoxib sa musí vysadiť pri prvom príznaku
precitlivenosti. Pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií
alebo akéhokoľvek iného príznaku precitlivenosti sa má liečba celekoxibom
ukončiť.

Celekoxib môže maskovať horúčku a iné príznaky zápalu.

Závažné príhody krvácania sa vyskytli u pacientov so súbežnou liečbou
warfarínom. Opatrne sa má postupovať pri kombinovaní celekoxibu
s warfarínom a inými perorálnymi antikoagulanciami (pozri časť 4.5).

CELEBREX 100 mg a 200 mg tvrdé kapsuly obsahujú laktózu (149,7 mg resp.
49,8 mg). Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej
intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou
malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie


/Farmakodynamické interakcie/

Antikoagulačná aktivita sa musí monitorovať, obzvlášť počas prvých dní po
začatí liečby celekoxibom alebo pri zmenách dávky celekoxibu, u pacientov
užívajúcich warfarín alebo iné antikoagulanciá, pretože takíto pacienti
majú zvýšené riziko krvácavých komplikácií. Preto sa musí pacientom
užívajúcim perorálne antikoagulanciá starostlivo monitorovať ich
protrombínový čas INR, obzvlášť počas prvých dní po začatí liečby
celekoxibom alebo pri zmenách dávky celekoxibu (pozri časť 4.4).
Boli hlásené príhody krvácania, niektoré z nich smrteľné, v súvislosti
s predĺžením protrombínového času u pacientov, najmä u starších ľudí,
užívajúcich celekoxib súčasne s warfarínom.

NSAIDs môžu znižovať účinok diuretík a antihypertenzív. Tak ako pri NSAIDs,
riziko akútnej renálnej insuficiencie, ktorá je zvyčajne reverzibilná, môže
byť zvýšené u niektorých pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr.
dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti), keď sa ACE inhibítory alebo
antagonisti receptorov pre angiotenzín II podávajú v kombinácii s NSAIDs,
vrátane celekoxibu. Preto sa má táto kombinácia podávať s opatrnosťou,
obzvlášť u starších ľudí. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa
zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začatí sprievodnej liečby, ako
aj ďalej v pravidelných intervaloch.
Súbežné podávanie NSAIDs a cyklosporínu alebo takrolímu pravdepodobne
zvyšuje nefrotoxický účinok cyklosporínu a takrolímu. Pri súbežnom podávaní
celekoxibu a niektorého z týchto liekov sa musí monitorovať renálna
funkcia.

Celekoxib sa môže používať s nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej,
ale nie je náhradou kyseliny acetylsalicylovej v kardiovaskulárnej
profylaxii. V predložených štúdiách, tak ako pri iných NSAIDs, sa zvýšené
riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo iných gastrointestinálnych
komplikácií ukázalo pri súčasnom podávaní celekoxibu s kyselinou
acetylsalicylovou v nízkych dávkach v porovnaní s používaním samotného
celekoxibu (pozri časť 5.1).


/Farmakokinetické interakcie//Účinky celekoxibu na iné lieky/

Celekoxib je inhibítor CYP2D6. Počas liečby celekoxibom bola priemerná
plazmatická koncetrácia CYP2D6 substrátu dextrometorfánu zvýšená o 136 %.
Plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú substrátmi pre tento enzým, sa
môžu zvýšiť, ak sa súčasne používa celekoxib. Lieky metabolizované CYP2D6
sú napríklad antidepresíva (tricyklické aj SSRI), neuroleptiká,
antiarytmiká, atď. Dávka individuálne dávkovo titrovaných substrátov CYP2D6
si môže vyžadovať zníženie po začatí liečby celekoxibom alebo zvýšenie po
ukončení liečby celekoxibom.

/In vitro/ štúdie preukázali určitý potenciál celekoxibu inhibovať
metabolizmus katalyzovaný CYP2C19. Klinický význam tohto /in vitro/ nálezu je
nejasný. Lieky, ktoré sú metabolizované CYP2C19, sú napríklad diazepam,
citalopram a imipramín.

V interakčnej štúdii celekoxib nemal klinicky významné účinky na
farmakokinetiku perorálnych kontraceptív (1 mg norethisterónu / 35 µg
etinylestradiolu).

Celekoxib neovplyvňuje farmakokinetiku tolbutamidu (substrát CYP2C9) alebo
glibenklamidu v klinicky významnom rozsahu.

U pacientov s reumatoidnou artritídou nemal celekoxib štatisticky významný
účinok na farmakokinetiku (plazmatický alebo renálny klírens) metotrexátu
(v reumatologických dávkach). Avšak pri kombinovaní týchto dvoch liekov sa
musí zvážiť adekvátne monitorovanie toxicity súvisiacej s metotrexátom.

Súčasné podávanie celekoxibu v dávke 200 mg dvakrát denne so 450 mg lítia
dvakrát denne u zdravých jedincov viedlo k priemernému zvýšeniu Cmax lítia
o 16 % a AUC lítia o 18 %. Preto po začatí alebo ukončení podávania
celekoxibu je potrebné pacientov liečených lítiom starostlivo monitorovať.


/Účinky iných liekov na celekoxib/

Keďže celekoxib je prevažne metabolizovaný CYP2C9, u pacientov liečených
flukonazolom sa má používať polovica odporúčanej dávky. Súčasné používanie
celekoxibu v jednorazovej dávke 200 mg a silného inhibítora CYP2C9
flukonazolu v dávke 200 mg raz denne viedlo k priemernému zvýšeniu
Cmax celekoxibu o 60 % a zvýšeniu AUC o 130 %. Súčasné používanie
induktorov CYP2C9, ako sú rifampicín, karbamazepín a barbituráty, môže
plazmatické koncentrácie celekoxibu znižovať.

U ketokonazolu alebo antacíd nebolo pozorované ovplyvnenie farmakokinetiky
celekoxibu.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku celekoxibu. Štúdie na zvieratách (potkanoch a králikoch) preukázali
reprodukčnú toxicitu vrátane malformácií (pozri 4.3 a 5.3). Možnosť rizika
pre ľudí v gravidite nie je známa, ale nemožno ho vylúčiť. Celekoxib, tak
ako iné lieky inhibujúce syntézu prostaglandínov, môže spôsobiť inerciu
maternice a predčasné uzavretie ductus arteriosus počas posledného
trimestra. Celekoxib je kontraindikovaný v tehotenstve a u žien, ktoré môžu
otehotnieť (pozri 4.3 a 4.5). Ak žena otehotnie počas liečby, celekoxib sa
musí vysadiť.

Štúdie o vylučovaní celekoxibu do ľudského materského mlieka nie sú
k dispozícii. Celekoxib sa vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov
v koncentráciách podobných plazmatickým. Ženy, ktoré užívajú celekoxib
nesmú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti, ktorí pri užívaní celekoxibu pociťujú závraty, vertigo alebo
ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V kontrolovanom klinickom skúšaní bolo celekoxibom liečených približne
7400 pacientov, z ktorých približne 2 300 užívalo celekoxib počas 1 roka
alebo dlhšie. Boli hlásené nasledujúce príhody u pacientov užívajúcich
celekoxib v 12-tich kontrolovaných štúdiách, ktoré zahŕňali placebo a/alebo
aktívne kontrolované skúšky. Uvedené vedľajšie účinky mali rovnaký alebo
vyšší výskyt ako u placeba a miera vyradenia zo štúdie v dôsledku
vedľajších účinkov bola 7,1 % u pacientov užívajúcich celekoxib a 6,1 %
u pacientov užívajúcich placebo.


Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku do obehu u viac ako 70 miliónov
liečených pacientov zahŕňajú bolesti hlavy, nauzeu a artralgie, ako aj
reakcie, zaradené ako veľmi zriedkavé, písané kurzívou v doleuvedenom
zozname.

[Veľmi časté (> 1/10), Časté (? 1/100, < 1/10), Menej časté (? 1/1 000,
< 1/100), Zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000), Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
vrátane jednotlivých hlásení]

/Infekcie a nákazy/
Časté: sinusitída, infekcie horných dýchacích ciest
Menej časté: infekcie močových ciest


/Ochorenia krvi a lymfatického systému/

Menej časté: anémia
Zriedkavé: leukopénia, trombocytopénia
Veľmi zriedkavé: /pancytopénia./

/Poruchy imunitného systému:/
Veľmi zriedkavé: /závažné alergické reakcie, anafylaktický šok/


/Poruchy metabolizmu a výživy/

Menej časté: hyperkaliémia

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
Časté: nespavosť
Menej časté: anxieta, depresia, únava
Veľmi zriedkavé: /zmätenosť, halucinácie/


/Poruchy nervového systému/

Časté: závraty
Menej časté: rozmazané videnie, hypertónia, parestézie
Zriedkavé: ataxia, porucha chuti

Veľmi zriedkavé: /zhoršenie epilepsie, aseptická meningitída, strata chuti/
/a strata čuchu/

/Poruchy ucha a labyrintu/

Menej časté: tinitus
Veľmi zriedkavé: /zhoršenie sluchu/


/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti/

Menej časté: infarkt myokardu*, zlyhanie srdca, palpitácie


/Cievne poruchy/

Menej časté: hypertenzia, zhoršenie existujúcej hypertenzie
Zriedkavé: ischemická náhla cievna mozgová príhoda*
Veľmi zriedkavé: /vaskulitída/


/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/

Časté: faryngitída, rinitída
Menej časté: kašeľ, dyspnoe
Veľmi zriedkavé: /bronchospazmus/

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Časté: bolesti brucha, hnačka, dyspepsia, flatulencia
Menej časté: zápcha, grganie, gastritída, stomatitída, vracanie, zhoršenie
gastrointestinálneho zápalu
Zriedkavé: duodenálne, žalúdočné, ezofageálne, črevné ulcerácie a ulcerácie
hrubého čreva, dysfágia, perforácia čreva, ezofagitída, meléna
Veľmi zriedkavé: /gastrointestinálne krvácanie, akútna pankreatitída,/
/kolitída, zhoršenie existujúcej kolitídy./


/Ochorenia pečene a žlčových ciest/

Menej časté: abnormálna funkcia pečene
Veľmi zriedkavé: /hepatitída, žltačka, zlyhanie pečene./


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

Časté: vyrážka
Menej časté: urtikária
Zriedkavé: alopécia, fotosenzitivita
Veľmi zriedkavé: /angioedém, exfoliatívna dermatitída, multiformný erytém,/
/Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza/
/Poruchy kostrovej a svalovej sústavya spojivového tkaniva/

Menej časté: kŕče nôh
Veľmi zriedkavé: /myozitída/

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Veľmi zriedkavé: /akútne renálne zlyhanie, intersticiálna nefritída/

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:/
Veľmi zriedkavé: /porucha menštruácie/

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: periférny edém / retencia tekutín


/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/

Menej časté: zvýšená hladina ALT a AST, zvýšený kreatinín, zvýšená hladina
urey v krvi (BUN = blood urine nitrogen)

*V združenej analýze dvadsiatich placebom kontrolovaných štúdií s dĺžkou
trvania viac ako 2 týždne až 1 rok u pacientov s osteoartrózou (OA) a
reumatoidnou artritídou (RA) bol u pacientov liečených celekoxibom v dávke
200 mg alebo 400 mg denne v porovnaní s placebom častejší výskyt infarktu
myokardu o 0,7 prípadov na 1 000 pacientov (Zriedkavé)
a nebol prítomný zvýšený počet cievnych mozgových príhod.

Podľa predbežných údajov dvoch štúdií u pacientov s kolorektálnymi polypmi,
ktorí boli liečení celekoxibom v dávke 400 mg denne (pozri časť 5.1), sa
zaznamenal počas 3 rokov o 7 prípadov na 1 000 pacientov vyšší výskyt
infarktu myokardu oproti placebu (Menej časté). V tých istých štúdiách sa
zaznamenal vyšší výskyt jasne potvrdenej ischemickej cievnej mozgovej
príhody (hemoragické cievne príhody alebo cievne príhody nejasnej etiológie
neboli zahrnuté) pri dennej dávke 400 mg o 0,5 prípadov na 1 000 počas
3 rokov (Zriedkavé). Výskyt všetkých cievnych mozgových príhod nevykazoval
zvýšené hodnoty u celekoxibu v porovnaní s placebom.

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne klinické skúsenosti s predávkovaním. Jednorazové dávky až do
1200 mg a viacnásobné dávky do 1200 mg dvakrát denne boli podávané zdravým
dobrovoľníkom počas 9 dní bez klinicky významných nežiaducich účinkov.
V prípade podozrenia na predávkovanie sa musí poskytnúť vhodná podporná
liečebná starostlivosť, napr. vyprázdnenie obsahu žalúdka, lekársky dohľad
a v prípade potreby zaviesť symptomatickú liečbu. Vzhľadom k pevnej väzbe
na bielkoviny je nepravdepodobné, že liek možno účinne odstrániť
z organizmu dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ nesteroidové antiflogistikum / koxib /
celekoxib
ATC kód: M01AH01

1. Farmakodynamické vlastnosti

Celekoxib je v rozsahu klinickej dávky (200 – 400 mg denne) perorálny
selektívny inhibítor cyklooxygenázy-2 (COX-2). V tomto rozsahu dávok nebola
u zdravých dobrovoľníkov pozorovaná štatisticky významná inhibícia COX-1
(posudzovaná /ex vivo/ ako inhibícia tvorby tromboxánu B2 [TxB2]).

Cyklooxygenáza je zodpovedná za tvorbu prostaglandínov. Identifikovali sa
dve izoformy, COX-1 a COX-2. COX-2 je izoforma enzýmu, u ktorej sa
preukázalo, že je indukovaná prozápalovými stimulmi a predpokladá sa aj jej
primárna zodpovednosť za syntézu prostaglandínových mediátorov bolesti,
zápalu a horúčky. COX-2 sa zúčastňuje ovulácie, implantácie a uzatvorenia
ductus arteriosus, regulovania renálnych funkcií a funkcií centrálneho
nervového systému (vyvolanie horúčky, vnímanie bolesti a kognitívne
funkcie). Môže mať aj istú úlohu pri hojení vredov. U človeka bola izoforma
COX-2 identifikovaná v tkanivách v okolí gastrických vredov, ale jej vzťah
k hojeniu vredov nebol stanovený.

Rozdiel v antitrombocytárnej aktivite medzi niektorými COX-1 inhibujúcimi
NSAIDs a COX-2 selektívnymi inhibítormi môže mať klinický význam
u pacientov s rizikom tromboembolických reakcií. COX-2 selektívne
inhibítory znižujú tvorbu systémového (a tým pravdepodobne aj
endoteliálneho) prostacyklínu bez ovplyvnenia tromboxanu krvných doštičiek.


Celekoxib je diaryl-substituovaný pyrazol, chemicky podobný iným
nearylamínovým sulfonamidom (napr. tiazidy, furosemid), ktorý sa však líši
od arylamínových sulfonamidov (napr. sulfametoxazol a iné sulfonamidové
antibiotiká).

Na dávke závislý účinok na tvorbu TxB2 sa pozoroval po vysokých dávkach
celekoxibu. Avšak v sérii malých štúdií s viacnásobnými dávkami 600 mg
celekoxibu dvakrát denne (trojnásobok najvyššej odporúčanej dávky)
u zdravých jedincov nemal celekoxib žiadny účinok na agregáciu krvných
doštičiek alebo čas krvácania v porovnaní s placebom.

Boli uskutočnené viaceré štúdie potvrdzujúce účinnosť a bezpečnosť v liečbe
osteoartrózy, reumatoidnej artritídy a u ankylozujúcej spondylitídy.
Celekoxib bol hodnotený v liečbe zápalu a bolesti pri osteoartróze kolena
a bedra približne u 4 200 pacientov užívajúcich placebo alebo celekoxib
počas 12 týždňov. Hodnotil sa tiež v liečbe zápalu a bolesti pri
reumatoidnej artritíde približne u 2 100 pacientov užívajúcich placebo
alebo celekoxib počas 24 týždňov.
Celekoxib podávaný v denných dávkach 200 mg - 400 mg poskytoval úľavu od
bolesti počas 24 hodín od začiatku užívania.V klinických štúdiách
s placebom a aktívnym komparátorom trvajúcich až 12 týždňov bol celekoxib
hodnotený v symptomatickej liečbe ankylozujúcej spondylitídy
u 896 pacientov. Celekoxib v týchto štúdiách v dávkach 100 mg dvakrát
denne, 200 mg raz denne, 200 mg dvakrát denne a 400 mg raz denne potvrdil
signifikantné zlepšenie bolestivosti, celkovej aktivity ochorenia
a funkčného stavu u ankylozujúcej spondylitídy.

Bolo uskutočnených päť randomizovaných dvojito-zaslepených kontrolovaných
štúdií s plánovanou endoskopiou hornej časti gastrointestinálneho traktu
približne u 4 500 pacientov bez počiatočnej ulcerácie (dávky
celekoxibu 50 mg – 400 mg dvakrát denne). 12 týždňové endoskopické štúdie
s celekoxibom (100 mg - 800 mg denne) boli spojené so signifikantne nižším
rizikom gastroduodenálnych vredov v porovnaní s naproxénom (1 000 mg denne)
a ibuprofenom (2 400 mg denne). Údaje boli v porovnaní
s diklofenakom (150 mg denne) rozporné. V dvoch 12-týždňových štúdiách
nebolo percento pacientov s endoskopickými gastroduodenálnymi ulceráciami
preukazne odlišné medzi placebom a celekoxibom v dávkach 200 mg dvakrát
denne a 400 mg dvakrát denne.

V prospektívnej dlhodobej štúdii na výsledky bezpečnosti (v trvaní 6 až
15 mesiacov, CLASS štúdia) dostávalo 5 800 pacientov s osteoartrózou a
2 200 pacientov s reumatoidnou artritídou 400 mg celekoxibu dvakrát
denne (štvornásobok odporúčaných dávok pre osteoartrózu a dvojnásobok pre
reumatoidnú artritídu), ibuprofén 800 mg trikrát denne alebo diklofenak
75 mg dvakrát denne (oba v teraputických dávkach). 22 % zaradených
pacientov užívalo súčasne nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej
(( 325 mg/deň) predovšetkým ako kardiovaskulárnu profylaxiu. V hlavnom
konečnom cieli, ktorým boli komplikované vredy (definované ako
gastrointestinálne krvácanie, perforácia alebo obštrukcia) nebol
signifikantný rozdiel medzi celekoxibom a ibuprofénom alebo diklofenakom.
Tiež v skupine s kombináciou NSAIDs nebol štatisticky významný rozdiel u
komplikovaných vredov (relatívne riziko 0,77; 95 % I.S. 0,41 - 1,46; na
základe celého trvania štúdie). Výskyt komplikovaných a symptomatických
vredov, ktorý bol kombinovaným cieľom, bol signifikantne nižší v skupine
s celekoxibom v porovnaní so skupinou s NSAIDs, relatívne riziko 0,66; 95 %
I.S. 0,45 - 0,97, ale nebol signifikantný rozdiel medzi celekoxibom
a diklofenakom. Pacienti užívajúci celekoxib a súčasne nízku dávku kyseliny
acetylsalicylovej mali štvornásobne vyšší výskyt komplikovaných vredov
v porovnaní s pacientami užívajúcimi samotný celekoxib. Výskyt klinicky
signifikantných poklesov hemoglobínu (( 2 g/dl) potvrdených pri opakovanom
testovaní bol signifikantne nižší u pacientov užívajúcich celekoxib
v porovnaní so skupinou s NSAIDs, relatívne riziko 0,29; 95 % I.S. 0,17 -
0,48. Preukazne nižší výskyt týchto príhod s celekoxibom sa udržoval
s použitím kyseliny acetylsalicylovej alebo bez nej.

/Prebiehajúce klinické štúdie:/ K dispozícii sú predbežné informácie o
bezpečnosti z troch dlhodobých štúdií, do ktorých boli zaradení celekoxibom
liečení pacienti so sporadickými adenomatóznymi polypmi alebo
s predispozíciou k vyvinutiu Alzheimerovej choroby. V jednej z troch
štúdií, APC (Prevention of Sporadic Colorectal Adenomas with Celecoxib =
Prevencia sporadických kolorektálnych adenómov s celekoxibom), bol
v závislosti od dávky zvýšený výskyt kardiovaskulárnych príhod (najmä
infarktu myokardu) pri dávkach 200 mg dvakrát denne a 400 mg dvakrát denne
v porovnaní s placebom. Zvýšené riziko bolo zjavné po približne 1 roku
liečby. Relatívne riziko (RR) pre zložený koncový ukazovateľ (zahŕňajúci
úmrtie z kardiovaskulárnych príčin, infarkt myokardu alebo náhlu cievnu
mozgovú príhodu) bolo 3,4 (95 % IS 1,4 - 8,5) pre vyššiu dávku celekoxibu a
2,5 (95 % IS 1,0 - 6,4) pre nižšiu dávku celekoxibu v porovnaní s placebom.
Absolútne riziko pre zložený koncový ukazovateľ bolo 3,0 % pre vyššiu dávku
celekoxibu, 2,2 % pre nižšiu dávku celekoxibu a 0,9 % pre placebo.
Predbežné údaje z ďalších dvoch dlhodobých štúdií nepreukázali
signifikantný vzostup kardiovaskulárneho rizika pre celekoxib v dávke
200 mg dvakrát denne a 400 mg každý deň v porovnaní s placebom. Tieto
informácie sa doplnia po tom, ako budú dostupné záverečné výsledky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Celekoxib sa dobre absorbuje a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie
približne po 2 - 3 hodinách. Podávanie s jedlom (s vysokým obsahom tukov)
spomaľuje absorpciu asi o 1 hodinu.

Celekoxib sa z organizmu eliminuje predovšetkým metabolizmom. Menej ako 1 %
podanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Interindividuálna
variabilita po expozícii celekoxibom je asi 10-násobná. V rozsahu
terapeutického dávkovania vykazuje celekoxib dávkovo a časovo nezávislú
farmakokinetiku. Celekoxib má pri pri terapeutickej plazmatickej
koncentrácii asi 97 %-nú väzbu na plazmatické bielkoviny a neviaže sa
prednostne na erytrocyty. Eliminačný polčas je 8 - 12 hodín. Rovnovážne
plazmatické koncentrácie sa dosahujú približne do 5 dní liečby.
Farmakologicky účinná je východzia látka. Jej hlavné metabolity nájdené
v obehu nemajú detegovateľnú COX-1 ani COX-2 aktivitu.

Celekoxib sa metabolizuje v pečeni hydroxyláciou, oxidáciou a do istej
miery glukuronidáciou. Prvá fáza metabolizmu je katalyzovaná hlavne CYP2C9.
Tento enzým je geneticky polymorfný. Menej ako 1 % populácie vykazuje slabý
metabolizmus a má enzým so zníženou aktivitou. Títo pacienti majú
plazmatické koncentrácie celekoxibu pravdepodobne značne zvýšené. Pacienti,
o ktorých sa vie, že majú nízku aktivitu CYP2C9, musia byť liečení
s opatrnosťou.
Nezistili sa klinicky významné rozdiely vo farmakokinetických parametroch
celekoxibu medzi staršou americkou černošskou populáciou a belochmi.

Staršie ženy (> 65 rokov) majú plazmatickú koncentráciu celekoxibu zvýšenú
približne o 100 %.

V porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene majú pacienti s miernym
poškodením funkcie pečene zvýšenie Cmax celekoxibu priemerne o 53 % a AUC
priemerne o 26 %. Zodpovedajúce hodnoty u pacientov so stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene boli 41 % a 146 %. Metabolická kapacita u
pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením najlepšie korelovala
s hodnotami ich albumínov. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie
pečene (sérový albumín 25 - 35 g/l) sa má liečba začať polovicou
odporúčanej dávky. Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene (sérový
albumín < 25 g/l) neboli skúmaní,
a preto je celekoxib v tejto skupine pacientov kontraindikovaný.

S celekoxibom u pacientov s poškodením funkcie obličiek je len málo
skúseností. Farmakokinetika celekoxibu sa neštudovala u pacientov
s poškodením funkcie obličiek, významné zmeny sú však u týchto pacientov
nepravdepodobné. Preto sa pri liečbe pacientov s poškodením funkcie
obličiek odporúča opatrnosť. Ťažké poškodenie funkcie obličiek je
kontraindikáciou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Konvenčné štúdie embryofetálnej toxicity preukázali na dávke závislý výskyt
diafragmatickej hernie u potkaních plodov a kardiovaskulárnych malformácií
u králičích plodov pri systémových hodnotách voľného celekoxibu približne 5-
krát (potkan) a 3-krát (králik) vyšších, než sa dosahujú pri maximálnej
odporúčanej dennej dávke pre človeka (400 mg). Diafragmatická hernia sa
vyskytla aj v štúdii peri- a postnatálnej toxicity u potkanov, vystavených
expozícii počas obdobia organogenézy. V druhej štúdii pri najmenšej
systémovej expozícii, kedy sa táto anomália vyskytla u jedného zvieraťa,
bola odhadovaná hraničná hodnota v porovnaní s maximálnou odporúčanou
dennou dávkou u ľudí trikrát vyššia.

U zvierat viedla expozícia celekoxibom v štádiu skorého embryonálneho
vývoja k preimplantačným a postimplantačným stratám. Predpokladá sa, že
tieto účinky súvisia s inhibíciou syntézy prostaglandínov.

Celekoxib sa vylučoval do materského mlieka potkanov. V peri-
a postnatálnych štúdiách u potkanov bola pozorovaná toxicita u mláďat.

Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách genotoxicity alebo
karcinogenity nepreukázali pre ľudí žiadne osobitné riziko okrem tých,
ktoré sú uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností
lieku. V dvojročnej štúdii toxicity sa u samcov potkanov po vysokých
dávkach pozoroval vzostup neadrenálnej trombózy.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

100 mg kapsuly obsahujú:
lactosum monohydricum, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, croscarmellosum
natricum, magnesii stearas
/Obal kapsuly obsahuje:/ gelatina, titanii dioxidum E171
/Potlač kapsuly obsahuje:/ indigocarmini lacca aluminica E132

200 mg kapsuly obsahujú:
lactosum monohydricum, natrii laurilsulfas, povidonum K 30, croscarmellosum
natricum, magnesii stearas
/Obal kapsuly obsahuje:/ gelatina, titanii dioxidum E171
/Potlač kapsuly obsahuje:/ ferri oxidum flavum E172


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 oC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


. priehľadné alebo nepriehľadné blistre PVC / aklar / hliníková fólia
. priehľadné alebo nepriehľadné blistre PVC / hliníková fólia
. hliníkové chladom tvarované blistre

CELEBREX 100 mg:
Balenia po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.

CELEBREX 200 mg:
Balenia po 10, 20, 30, 40, 50, 60 alebo 100 tvrdých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

CELEBREX 100 mg: 29/0039/99-S
CELEBREX 200 mg: 29/0040/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 07. júla 1999 Predĺženie registrácie do: 30. júla
2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Júl 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C57809
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AH01 - celecoxibum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
cetylpyridinii chloridum
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) po prekonanej vredovej chorobe žalúdka alebo duodena, b) pri dlhodobej celkovej liečbe kortikoidmi, c) pri liečbe antikoagulačnými liekmi warfarínového typu. Pacientom uvedným v písmenách a) a c) sa liečivo predpisuje pri týchto diagnózach: a) reumatoidná artritída dospelých vo všetkých štádiach choroby, b) osteoartróza nosných kĺbov röntgenologicky potvrdená v I. až III. Štádiu podľa Kellgrena, v štádiu bolestivej dekompenzácie alebo zápalovej iritácie, c) ankylozujúca spondylitída.
Predajná cena:
7.38 € / 222.33 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
7.38 € / 222.33 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.12 € ÚP:2.87 € DP:1.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.15 € ÚP:5.74 € DP:1.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.85 € ÚP:28.70 € DP:3.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.34 € ÚP:4.31 € DP:4.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.38 € ÚP:0.00 € DP:7.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.87 € ÚP:5.74 € DP:8.13 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:60.70 € ÚP:28.70 € DP:32.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.06 € ÚP:0.00 € DP:14.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.31 € ÚP:0.00 € DP:24.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.86 € ÚP:0.00 € DP:9.86 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien