Detail:
Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej s sol iru 1x3 ml/3 mg (striek.inj.napln.)+1x inj.ihla
Názov lieku:
Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej s
Doplnok názvu:
sol iru 1x3 ml/3 mg (striek.inj.napln.)+1x inj.ihla
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid.č.: 2010/02221-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ossica a na čo sa používa
2. Skôr ako vám podajú Ossicu
3. Ako sa Ossica podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ossicu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE OSSICA A NA ČO SA POUŽÍVA

Ossica patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu
ibandrónovú. Neobsahuje hormóny.

Ossica môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u
väčšiny žien, ktoré ju užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť
rozdiel. Ossica môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto
zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri
zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.

Ossica 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke je roztok na
intravenóznu injekciu, ktorú má podať zdravotnícky pracovník.
Ossicu si nepodávajte sama.

Ossica vám bola predpísaná na liečbu osteoporózy, lebo máte zvýšené riziko
zlomenín.
Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze.
V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý
pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri
osteoporóze. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy
- fajčenie cigariet alebo pitie prílišného množstva alkoholu
- nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou
- výskyt osteoporózy v rodine

U mnohých ľudí s osteoporózou sa neprejavujú žiadne symptómy. Ak sa u vás
neprejavujú žiadne symptómy, neviete, či nemáte osteoporózu. Avšak ak máte
osteoporózu, je pravdepodobnejšie, že pri páde alebo poranení si zlomíte
kosti. Zlomenie kosti po päťdesiatom roku života môže byť príznakom
osteoporózy. Osteoporóza môže tiež spôsobovať bolesť chrbta, úbytok
telesnej výšky a ohnutý chrbát.

Ossica bráni úbytku kostnej hmoty v dôsledku osteoporózy, a tým pomáha
znova vybudovať zrednutú kosť. Ossica preto robí kosti odolnejšími voči
zlomeniu.

Zdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu
patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo iné
cvičenie so záťažou, ktoré má vplyv na telesnú hmotnosť, nefajčiť a nepiť
príliš veľké množstvo alkoholu.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ OSSICU

Ossicu vám nesmú podať
- keď máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Prosím, poraďte
sa so svojím lekárom.
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ossicy.

Buďte zvlášť opatrný pri Ossice
Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pri používaní Ossicy. Povedzte
svojmu lekárovi:
- ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy s obličkami, zlyhanie
obličiek alebo ak ste potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné
ochorenie, ktoré môže poškodiť vaše obličky,
- ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok
vitamínu D).
- Počas liečby Ossicou musíte užívať vápnik a vitamín D vo forme
výživových doplnkov. Ak ich nemôžete užívať, musíte o tom informovať
svojho lekára.
- Ak ste v súčasnosti v starostlivosti stomatológa alebo plánujete
stomatologický výkon, povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite Ossicou.

Deti a dospievajúci
Ossica sa u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nepoužíva.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, informujte o
tom svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.
Lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi oznámte, ak užívate nejaký
liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Tehotenstvo a dojčenie
Injekciu Ossicy nesmiete dostať, ak ste tehotná alebo ak existuje možnosť,
že môžete otehotnieť. Ak dojčíte, budete musieť s dojčením prestať, aby ste
mohli dostať Ossicu.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Účinky Ossicy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa
neštudovali.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ossicy
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke (3 ml), t.j. v
podstate je bez obsahu sodíka.


3. AKO SA OSSICA PODÁVA

Odporúčaná dávka intravenóznej injekcie Ossicy sú 3 mg (1 naplnená injekčná
striekačka) podané jedenkrát každé 3 mesiace.

Injekciu má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky
pracovník. Nepodávajte si injekciu sama.

Injekčný roztok sa musí podať len do žily, a nie do iného miesta na tele.

Pokračovanie v podávaní Ossicy
Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu
dostávali pravidelne každé 3 mesiace tak dlho, ako vám predpíše lekár.
Ossica lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj ak keď
nevidíte alebo necítite rozdiel.

Musíte užívať tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako
vám odporučil váš lekár.

Ak dostanete vyššiu dávku Ossicy, ako máte
Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš
lekár prijme opatrenia na úpravu takýchto zmien a môže vám podať injekciu s
obsahom týchto minerálov.

Ak vynecháte dávku Ossicy
Čo najskôr si dohodnite návštevu u lekára, aby ste dostali nasledujúcu
injekciu. Potom budete znovu dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu
podania poslednej injekcie.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ossica môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Tieto vedľajšie účinky sa môžu objavovať s určitou frekvenciou a sú
definované takto:
- veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
- časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
- menej časté: postihujú menej ako 1 až 10 z 1 000 používateľov
- zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov
- veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
- neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť

Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete
ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete
potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
- vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým
dýchaním. Môžete mať alergickú reakciu na liek.
- silná bolesť na hrudníku, silné bolesti pri prehĺtaní jedla alebo pití,
napínanie na vracanie alebo vracanie
- príznaky podobné chrípke (ak sa vyskytnú nejaké nepríjemné príznaky
alebo trvajú niekoľko dní)
- bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo na čeľusti.
- bolesť a zápal oka (ak pretrváva)

Ďalšie možné vedľajšie účinky
Časté
- bolesť hlavy
- pálenie záhy, bolesť žalúdka (ako „gastroenteritída“ alebo
„gastritída“), poruchy trávenia, nevoľnosť, plynatosť, hnačka alebo
zápcha
- vyrážka
- bolesť alebo stuhnutosť svalov, kĺbov alebo chrbta
- príznaky podobné chrípke (vrátane horúčky, triašky, pocitu, že sa
celkovo necítite dobre, únavy bolesti kostí, svalov a kĺbov).
- únava

Menej časté
- bolesť kostí
- pocit slabosti
- závrat
- plynatosť
- zápal žíl a bolesť alebo ranka v mieste podania injekcie

Zriedkavé
- reakcie z precitlivenosti, opuch tváre, pier a úst (pozri alergie)
- svrbenie
- bolesť oka alebo zápal

Veľmi zriedkavé
- chorobný stav nazývaný odumretie kosti „osteonekróza“ čeľuste

Zriedkavo sa môže vyskytnúť neobvyklá zlomenina stehennej kosti, obzvlášť u
pacientov s dlhodobou liečbou osteoporózy. Kontaktujte svojho lekára, ak sa
u vás objaví bolesť, slabosť alebo máte nepríjemné pocity v oblasti stehna,
bedier a slabín, pretože môžu byť včasnými príznakmi možnej zlomeniny
stehennej kosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OSSICU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek nevyžaduje
žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Ossicu 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke po
dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“.

Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a
vyhodiť použitú injekčnú striekačku a injekčnú ihlu do vhodnej nádoby na
odpad.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

- Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna naplnená injekčná striekačka
obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej v 3 ml roztoku (čo zodpovedá 3,375
mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej). 1 ml injekčného
roztoku obsahuje 1 mg kyseliny ibandrónovej.
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu
sodného, voda na injekciu. hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (na
úpravu pH).

Ako vyzerá Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke a
obsah balenia

Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke je číry
bezfarebný roztok prakticky bez častíc, pH 3,5-4,5. Každá naplnená injekčná
striekačka obsahuje 3 ml roztoku. Ossica sa dodáva v balení ako 1 naplnená
injekčná striekačka a jedna injekčná ihla alebo ako 4 naplnené injekčné
striekačky a 4 injekčné ihly.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Ossica
Česká republika: Ossica
Estónsko: Ossica
Lotyšsko: Ossica
Litva: Ossica
Maďarsko: Ossica
Poľsko: Ossica
Rumunsko: Ossica
Slovensko: Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Táto písomná informácia bola naposledy schválená v 01/2012.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov.

INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Viac informácií pozrite, prosím, v súhrne charakteristických vlastností
lieku.

Podanie Ossicy 3 mg injekčného roztoku naplneného v injekčnej striekačke:
Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sa má aplikovať
intravenózne počas doby 15-30 sekúnd.

Roztok je dráždivý a preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny
spôsob podania. Ak injekciu neúmyselne aplikujete do tkanív v okolí žily, u
pacientov sa môže vyskytnúť lokálne podráždenie, bolesť a zápal v mieste
podania injekcie.

Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sa
nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik (roztok Ringer-laktát,
heparín) alebo inými intravenózne podávanými liekmi. Ak sa Ossica podáva
cez už existujúci infúzny intravenózny prístup, infúzny roztok sa má
obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5%)
roztok glukózy.

Vynechaná dávka:
Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je to možné. Potom
sa injekcie majú naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Predávkovanie:
Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
Ossicou.
Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín, intravenózne predávkovanie
môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktoré
môžu spôsobiť parestéziu. V závažných prípadoch môžu byť potrebné vhodné
dávky glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu
horečnatého.

Všeobecné odporúčania:
Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke, tak ako
ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles
hodnôt vápnika v sére.
Hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov sa musia
zhodnotiť a liečiť skôr, ako sa začne liečba injekciou Ossicy. U všetkých
pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Všetci
pacienti musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživového doplnku.
Pacienti so sprievodnými ochoreniami alebo pacienti, ktorí užívajú lieky,
ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne
kontrolovať v súlade s klinickou praxou.
Všetok nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú
byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid.č.: 2010/02221-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ossica 3 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny
ibandrónovej (čo zodpovedá 3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny
ibandrónovej).
1 ml koncentrátu na injekčný roztok obsahuje 1 mg kyseliny ibandrónovej.

Pomocné látky:
Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 10,54 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný roztok, prakticky bez častíc, pH 3,5 – 4,5.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri
časť 5.1).
Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr
femorálneho krčku nebola stanovená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:
Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme
intravenóznej injekcie počas 15-30 sekúnd každé tri mesiace.

Pacienti musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov
(pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr ako je možné. Potom sa
injekcie majú naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba
pokračovať v liečbe sa má pravidelne vyhodnocovať na základe prínosu a
možného rizika kyseliny ibandrónovej u konkrétneho pacienta, a to najmä po
5 a viac rokov používania.

/Osobitné skupiny pacientov/
/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u
ktorých je sérový kreatinín rovný alebo nižší ako 200 ?mol/l (2,3 mg/dl)
alebo u ktorých je klírens kreatinínu (odmeraný alebo predpokladaný) rovný
alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Použitie injekcie Ossicy sa neodporúča pacientom, ktorí majú sérový
kreatinín vyšší ako 200 ?mol/l (2,3 mg/dl) alebo ktorí majú klírens
kreatinínu (odmeraný alebo predpokladaný) nižší ako 30 ml/min, kvôli
obmedzeným klinickým údajom dostupným zo štúdií zahŕňajúcich takýchto
pacientov (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti/
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

/Deti a dospievajúci/
Ossica sa u detí a dospievajúcich nepoužíva a kyselina ibandrónová nebola
študovaná u detí
a dospievajúcich.

Spôsob podávania:
Na intravenózne použitie.

Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.
- Hypokalciémia

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Chybné podanie/
Musí sa dávať pozor, aby sa injekcia Ossicy nepodala intraarteriálne alebo
paravenózne, pretože to môže viesť k poškodeniu tkaniva.

/Hypokalciémia/
Ossica, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť
prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.
Pred liečbou injekciou Ossicy sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Skôr
ako sa začne liečba injekciou Ossicy, majú sa účinne liečiť aj ďalšie
poruchy kostí a metabolizmu minerálov.

Všetci pacienti musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.

/Poškodenie funkcie obličiek/
Pacienti so sprievodnými ochoreniami alebo ktorí súbežne užívajú iné lieky,
ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne
kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekcia Ossicy neodporúča
pacientom so sérovým kreatinínom vyšším ako 200 ?mol/l (2,3 mg/dl) alebo s
klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min. (pozri časť 4.2 a časť 5.2).

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v liečbe dostávali najmä
intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste
väčšinou v súvislosti s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Mnoho z týchto pacientov dostávalo tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má u pacientov s rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný
preventívny stomatologický výkon.

Ak je to možné, liečení pacienti sa majú vyhýbať invazívnym stomatologickým
procedúram. U pacientov, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula
osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah stav zhoršiť. Pre
pacientov, ktorí vyžadujú stomatologické procedúry, nie sú dostupné údaje,
či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste.
Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako postupovať, má zohľadniť
individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta.

/Atypické zlomeniny stehennej kosti/
Pri liečbe bisfosfonátmi, predovšetkým u pacientov s dlhodobou liečbou
osteoporózy, boli zaznamenané atypické subtrochanterické a diafyzárne
zlomeniny stehennej kosti. Tieto transverzálne alebo krátke šikmé zlomeniny
sa môžu vyskytnúť kdekoľvek na stehennej kosti od miesta tesne pod menším
trochanterom až po miesto tesne nad suprakondylárnym rozšírením. K
zlomeninám môže dôjsť po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých
pacientov sa týždne až mesiace pred výskytom úplnej fraktúry femuru
vyskytovala bolesť v stehne alebo slabinách, na snímkach často spojená s
črtami stresovej zlomeniny. Zlomeniny sú často obojstranné. Preto sa má u
pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli fraktúru diafýzy femuru,
vyšetriť aj femur na protiľahlej strane tela. Taktiež bolo hlásené slabé
hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na stresovú zlomeninu je
až do zhodnotenia pacienta, založeného na individuálnom posúdení prínosu a
rizika, vhodné ukončiť terapiu bisfosfonátom.
V priebehu liečby bisfosfonátmi majú byť pacienti poučení, aby oznámili
akúkoľvek bolesť v oblasti stehna, bedier a slabín a u všetkých pacientov
s takýmito príznakmi sa má vyhodnotiť možnosť neúplnej zlomeniny stehennej
kosti.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej naplnenej
injekčnej striekačke s objemom 3 ml, t.j. v podstate je bez sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metabolické interakcie sa považujú za nepravdepodobné, pretože kyselina
ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 u ľudí a dokázalo sa,
že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem toho väzba
na plazmatické proteíny je približne 85 % až 87 % (stanovené /in vitro/ pri
terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej), a teda existuje len
malý potenciál pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.
Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha
žiadnej biotransformácii. Zdá sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe kyslé
alebo bázické transportné systémy podieľajúce sa na exkrécii iných
aktívnych látok.
Štúdie farmakokinetických interakcií u žien po menopauze preukázali
neprítomnosť akéhokoľvek potenciálu pre interakcie s tamoxifénom alebo
hormonálnou substitučnou liečbou (estrogénom).

U pacientov s mnohopočetným myelómom sa nepozorovala žiadna interakcia pri
súbežnom podávaní melfalánu/prednizolónu.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú
toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Ossica
sa nemá používať počas gravidity.

Laktácia
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u
ľudí. Štúdie vykonané u dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych
hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Ossica sa
nemá používať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne bola
vyhodnotená u 1 251 pacientov v 4 klinických štúdiách s použitím placeba
ako kontroly; z ktorých väčšina sa zúčastnila pilotnej terapeutickej
trojročnej štúdie zameranej (MF 4411). Celkový bezpečnostný profil kyseliny
ibandónovej 2,5 mg denne vo všetkých týchto štúdiách bol podobný ako
bezpečnostný profil placeba.

V pilotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550)
bola dokázaná podobná celková bezpečnosť intravenóznej injekcie kyseliny
ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny ibandróvovej 2,5 mg
denne. Celkový podiel pacientov, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie,
bol pri injekcii Ossica 3 mg každé tri mesiace 26,0 % po jednom roku a 28,6
% po dvoch rokoch, pri perorálne podávanej kyseline ibandrónovej 2,5 mg
denne bol 20,4 % po jednom roku a 22.6 % po dvoch rokoch. Väčšina
nežiaducich účinkov bola miernej až stredne ťažkej intenzity. Väčšina
prípadov nežiaducich reakcií neviedla k ukončeniu liečby.

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola chrípke podobné ochorenie.

Nežiaduce reakcie, ktoré podľa skúšajúcich lekárov majú príčinnú súvislosť
s kyselinou ibandrónovou, sú uvedené nižšie v triede orgánových systémov.

Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú definované ako časté (? 1/100 až
< 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (? 1/10 000 až <
1/1 000). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené
podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré
dostali intravenóznu injekciu kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace
alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III štúdií BM16549
a MF4411 a zo skúseností po uvedení lieku na trh.

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduce reakcie |
|systémov | | |
|Poruchy imunitného |zriedkavé |reakcia z |
|systému | |precitlivenosti |
|Poruchy nervového |časté |bolesť hlavy |
|systému | | |
|Poruchy oka |zriedkavé |zápal oka*† |
|Poruchy ciev |menej časté |flebitída/tromboflebití|
| | |da |
|Poruchy |časté |gastritída, dyspepsia, |
|gastrointestinálneho | |hnačka, abdominálna |
|traktu | |bolesť, nauzea, zápcha |
|Poruchy kože a |časté |vyrážka |
|podkožného tkaniva | | |
| |zriedkavé |angioedém, opuch/edém |
| | |tváre, urtikária |
|Poruchy kostrovej a |časté |artralgia, myalgia, |
|svalovej sústavy a | |muskuloskeletálna |
|spojivového tkaniva | |bolesť, bolesť chrbta |
| |menej časté |bolesť kostí |
| |veľmi |osteonekróza čeľuste*† |
| |zriedkavé | |
|Celkové poruchy a |časté |ochorenie podobné |
|reakcie v mieste | |chrípke*, únava |
|podania | | |
| |menej časté |reakcie v mieste |
| | |podania injekcie, |
| | |asténia |


*Pozri ďalšie informácie nižšie
†Identifikované po uvedení lieku na trh.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky (s
frekvenciou zriedkavé): Atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny
stehennej kosti (skupinový nežiaduci účinok bisfosfonátov).

/Ochorenie podobné chrípke/
Prechodné príznaky podobné chrípke boli hlásené u pacientov, ktorí dostali
intravenóznu injekciu kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace, zvyčajne
v súvislosti s prvou dávkou.
Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcia alebo
príznaky akútnej fázy, zahŕňajúce myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku,
únavu, nauzeu, strata chuti do jedla a bolesť kostí. Takéto príznaky boli
zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo stredne ťažkej intenzity a
ustúpili počas pokračujúcej liečby bez potreby nápravných liečebných
opatrení.

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásili sa aj prípady u pacientov liečených pre osteoporózu. Osteonekróza
čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia,
rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za
rizikové faktory (pozri časť 4.4).

/Zápal oka/
Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe
bisfosfonátmi, vrátane kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto
zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba bisfosfonátmi.

4.9 Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o predávkovaní pri liečbe
Ossicou.

Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín intravenózne predávkovanie môže
mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky
významné poklesy sérových hladín vápnika, fosforu a horčíka sa majú upraviť
intravenóznym podaním glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu
sodného a síranu horečnatého.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty,
ATC kód: M05B A06

/Mechanizmus účinku/
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine
bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné
tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na
tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina
ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k
zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného obratu u
žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.

/Farmakodynamické účinky/
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
rezorpcie. Kyselina ibandrónová /in vivo/ bráni experimentálne indukovanej
deštrukcii kostí, spôsobenej prerušením funkcie gonád, vplyvom retinoidov,
nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov
je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorpcia, čo vedie k nárastu normálnej
kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok
dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé
podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti
normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti
dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť
každodenného aj intermitentného podávania (s 9 až 10-týždňovými intervalmi
bez dávky) kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v
ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej proti fraktúram.

Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny,
ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej rezorpcie v závislosti od dávky,
vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu
(napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho
typu I (NTX)) v moči.

Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na
štvrťrok) perorálne dávky ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u
žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny poukazujúce na inhibíciu
kostnej rezorpcie v závislosti od dávky.

Intravenózna injekcia kyseliny ibandrónovej znížila hladiny sérového C-
telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu (CTX) v priebehu 3 - 7 dní od
začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.

Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej rezorpcie, ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s
postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologické vyšetrenie kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby
žien po menopauze s dávkami perorálnej kyseliny ibandónovej 2,5 mg denne a
intermitentnými intravenóznymi dávkami až do 1 mg každé tri mesiace,
dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie kostí.
Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť
poruchy minerálov sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekciou
kyseliny ibandrónovej 3 mg.

/Klinická účinnosť/
Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť
prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej
hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa
zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Injekcia kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace

/Hustota kostných minerálov (BMD)/
V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii
(BM 16550) so zameraním na dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo
veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T-skóre BMD driekovej
chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že intravenózna
injekcia kyseliny ibandrónovej 3 mg podávaná každé 3 mesiace je
prinajmenšom rovnako účinná ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg
denne. Bolo to dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov, aj v
konfirmačnej analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Primárna analýza údajov zo štúdie BM 16550 po jednom roku a potvrdzujúca
analýza po 2 rokoch nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg
injekciou každé 3 mesiace v porovnaní s dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou
perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD driekovej chrbtice,
bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej
chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej
liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v
štúdii BM 16550.

| |Jednoročné údaje zo |Dvojročné údaje zo štúdie |
| |štúdie BM 16550 |BM 16550 |
|Priemerné relatívne |kyselina |kyselina |kyselina |kyselina |
|zmeny od východiskovej |ibandrónová|ibandrónová 3|ibandrónová |ibandrónová 3|
|hodnoty % [95% CI] |2,5 mg |mg injekčne |2,5 mg denne|mg injekčne |
| |denne |každé 3 | |každé 3 |
| |(N=377) |mesiace |(N=334) |mesiace |
| | |(N=365) | |(N=334) |
|BMD driekovej chrbtice |3,8 [3,4, |4,8 [4,5, |4,8 [4,3, |6,3 [5,7, |
|L2-L4 |4,2] |5,2] |5,4] |6,8] |
|BMD bedrovej oblasti |1,8 [1,5, |2,4 [2,0, |2,2 [1,8, |3,1 [2,6, |
| |2,1] |2,7] |2,6] |3,6] |
|BMD femorálneho krčka |1,6 [1,2, |2,3 [1,9, |2,2 [1,8, |2,8 [2,3, |
| |2,0] |2,7] |2,7] |3,3] |
|BMD trochantera |3,0 [2,6, |3,8 [3,2, |3,5 [3,0, |4,9 [4,1, |
| |3,4] |4,4] |4,0] |5,7] |

V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho dokázalo, že 3 mg kyseliny
ibandrónovej injekčne každé 3 mesiace sú účinnejšie ako perorálna kyselina
ibandrónová 2,5 mg denne vo zvýšení BMD driekovej chrbtice po jednom roku,
p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.

Stanovením BMD driekovej oblasti po 1 roku liečby, BMD sa zvýšila alebo
udržala (t.j. pacienti reagovali na liečbu) u 92,1 % pacientov, ktorí
dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní s 84,9 % pacientov,
ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,002). Po 2 rokoch liečby sa BMD
driekovej chrbtice zvýšila alebo udržala u 92,8 % pacientov, ktorí dostali
3 mg injekcie a u 84,7 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne
(p=0,001).

Pokiaľ ide o BMD bedrovej oblasti po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3
% pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so
75,1 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,02). Po 2
rokoch liečby sa BMD bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 %
pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientov, ktorí užívali
perorálne 2,5 mg denne (p=0,004).

Podiel pacientov, u ktorých sa po jednom roku BMD driekovej chrbtice aj
bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg
injekciou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou
dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientov v
skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientov v skupine s 2,5
mg dennou perorálnou dávkou (p=0,001).

/Biochemické markery kostného obratu/
Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých
hodnotených časových obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota
relatívnych zmien od východiskovej hodnoty –58,6 % pre schému s 3 mg
intravenóznou injekciou každé 3 mesiace a –62,6 % pre schému s 2,5 mg
dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo
(t.j. zníženie o ? 50 % od východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientov, ktorí
dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so 64,9% pacientov, ktorí
užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie sérových hladín CTX sa udržalo
počas 2 rokov, pričom v oboch skupinách na liečbu reagovala viac ako
polovica pacientov.

Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že intravenózna injekcia
kyseliny ibandrónovej 3 mg, podávaná každé 3 mesiace, je prinajmenšom
rovnako účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou perorálnou
dávkou kyseliny ibandrónovej.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg tablety raz denne
V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal
štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
3). V tejto štúdii bola vyhodnocovaná kyselina ibandrónová pri denných
perorálnych dávkach 2,5 mg a intermitentných perorálnych dávkach 20 mg,
ktoré sa použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60
minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie nalačno po podaní
dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5
rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od -2 do
5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v
jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov.
Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D.
Účinnosť bola vyhodnotená u 2928 pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny
ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné zníženie výskytu
nových vertebrálnych fraktúr v dôsledku liečby. Tento režim počas troch
rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych
fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa
pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny
štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok na fraktúry sa udržiaval
počas trvania štúdie. V priebehu času sa nepozoroval žiaden náznak nižšieho
účinku.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % po 3
rokoch (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odrážala
štatisticky významná redukcia straty telesnej výšky v porovnaní s placebom
(p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry

| |placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 974) |2,5 mg denne |
| | |(N = 977) |
|Zníženie relatívneho | |62 % (40,9, 75,1) |
|rizika výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |9,56 % (7,5, 11,7) |4,68 % (3,2, 6,2) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho | |49 % (14,03, 69,49) |
|rizika klinickej | | |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |5,33 % (3,73, 6,92) |2,75 % (1,61, 3,89) |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,26 % (0,8, 1,7) |6,54 % (6,1, 7,0) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový stav | | |
|driekovej chrbtice v 3.| | |
|roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,69 % (-1,0, -0,4) |3,36 % (3,0, 3,7) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový stav | | |
|bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy
podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako -2,5 (tabuľka 4). Zníženie rizika
vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej
populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako -2,5

| |placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 587) |2,5 mg denne |
| | |(N = 575) |
|Zníženie relatívneho | |59 % (34,5, 74,3) |
|rizika výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |12,54 % (9,53, 15,55) |5,36 % (3,31, 7,41) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho | |50 % (9,49, 71,91) |
|rizika klinickej | | |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |6,97 % (4,67, 9,27) |3,57 % (1,89, 5,24) |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,13 % (0,6, 1,7) |7,01 % (6,5, 7,6) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový stav | | |
|driekovej chrbtice v 3.| | |
|roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,70 % (-1,1, -0,2) |3,59 % (3,1, 4,1) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový stav | | |
|bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |

V celej populácii pacientov v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní ibandronátu sa
dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD
stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika
nevertebrálnych fraktúr o 69%.

Denná perorálna liečba v dávke 2,5 mg kyseliny ibandrónovej mala za
následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach
kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol
5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej
oblasti, v mieste krčku stehennej kosti v porovnaní s východiskovým bodom
bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad CTX v moči a sérový
osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a
maximálna supresia sa dosiahla v období 3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorpcie
sa pozorovala skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou
ibandrónovou 2,5 mg.

/Deti a dospievajúci/
Kyselina ibandrónová nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k
dispozícii žiadne údaje účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie u
zvierat aj u ľudí.
Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní
0,5 mg až 6 mg zvyšujú
úmerne dávke.

/Absorpcia/
Neaplikovateľné

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem
najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na
40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je
približne 85 až 87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických koncentráciách
kyseliny ibandrónovej), a preto existuje len malý potenciál interakcie s
inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

/Biotransformácia/
Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Kyselina ibandrónová sa eliminuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie
(odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok
je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas
sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané
hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a
citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne
dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Včasné plazmatické hladiny
rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po
intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) činí 50 - 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa odráža
vychytávanie liečiva kosťou.

Farmakokinetika v zvláštnych klinických situáciách

/Pohlavie/
Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

/Rasa/
Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz
klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Je
dostupných málo údajov o pacientoch afrického pôvodu.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
poškodenie funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou (CLcr
rovný alebo väčší ako 30/min) nie je potrebné upraviť dávku.

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min),
ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21
dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti s
normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich
bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej
pacientom s ťažkým stupňom renálnej insuficiencie poklesol celkový klírens
o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %. Avšak
nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením
expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina
ibandrónová neodporúča pacientom s ťažkou renálnou insuficienciou (pozri
časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov s
renálnym ochorením v konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu
pacientov kontrolovaných hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika
kyseliny ibandrónovej u pacientov, ktorí nepodstupujú hemodialýzu, nie je
známa. Vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú len obmedzené údaje, kyselina
ibandrónová sa nemá používať u všetkých pacientov s renálnym ochorením v
terminálnej fáze.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s hepatálnou insuficienciou. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu
pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávku.

/Starší pacienti/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo
študovaných farmakokinetických parametrov bol závislý od veku. Keďže
funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý treba brať
do úvahy (pozri časť Renálna insuficiencia).

/Deti a dospievajúci/
Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej pacientmi tejto
vekovej skupiny.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov
len pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo
naznačuje malý význam pre klinické použitie.

/Mutagenita/karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

/Reprodukčná toxicita:/
Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa
neuskutočnili. V štúdiách zameraných na denné i.v. podávanie kyseliny
ibandrónovej sa u potkanov a králikov nedokázal priamy toxický alebo
teratogénny vplyv na plod. Nárast telesnej hmotnosti bol znížený u
potomstva F1 u potkanov. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v
štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov sa nelíšili od nežiaducich
reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet
implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast
viscerálnych odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

chlorid sodný
ľadová kyselina octová
trihydrát octanu sodného
voda na injekciu
hydroxid sodný (na úpravu pH)
kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

Ossica injekčný roztok sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik
alebo s inými intravenózne podávanými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek nevyžaduje
žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Naplnené injekčné striekačky (5 ml) vyrobené z bezfarebného skla typu I,
s krytom hrotu, teflónom potiahnutou sivou gumenou zátkou (posilikónovaný,
bromobutylový elastomér) a polystyrénovým piestom, obsahujúce 3 ml
injekčného roztoku.
Balenie obsahuje 1 naplnenú injekčnú striekačku a 1 injekčnú ihlu alebo 4
naplnené injekčné striekačky a 4 injekčné ihly.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Ak sa má liek podať do existujúceho intravenózneho prístupu, infúzny roztok
sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5
%) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky používané na prepláchnutie
krídelkového adaptéra a iných pomôcok.

Nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť
zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0812/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C31552
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
34.75 € / 1046.88 SK
Úhrada poisťovňou:
34.75 € / 1046.88 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien