Detail:
Ibandronic Acid Mylan 150mg tbl flm 3x150mg
Názov lieku:
Ibandronic Acid Mylan 150mg
Doplnok názvu:
tbl flm 3x150mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/00207-
Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ibandronic Acid Mylan 150 mg
filmom obalené tablety
(kyselina ibandrónová)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ibandronic Acid Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ibandronic Acid Mylan
3. Ako užívať Ibandronic Acid Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ibandronic Acid Mylan
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE IBANDRONIC ACID MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA

Ibandronic Acid Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných bifosfonáty.
Bifosfonáty pomáhajú pri liečbe kostných ochorení, ako je osteoporóza.

Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rednutiu alebo oslabeniu
kostí.

Ibandronic Acid Mylan sa používa na liečbu osteoporózy u žien po menopauze
(ukončenie pravidelného menštruačného krvácania u žien po prechode),
u ktorých je vyššie riziko zlomenín. Štúdie preukázali, že kyselina
ibandrónová môže znížiť riziko zlomenín stavcov chrbtice, ale nie zlomenín
v oblasti bedrového kĺbu.

Je dôležité dodržiavať zdravý životný štýl spolu s vyváženou stravou
bohatou na vápnik a vitamín D, ako aj pravidelné cvičenie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE IBANDRONIC ACID MYLAN

Neužívajte Ibandronic Acid Mylan
- ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku;
- ak trpíte hypokalciémiou, čo je nízka hladina vápnika v krvi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ibandronic Acid Mylan
Skôr, ako užijete tento liek, povedzte svojmu lekárovi:
- ak máte akékoľvek poruchy metabolizmu kostí a minerálov, napríklad
nedostatok vitamínu D;
- ak máte nedostatočný prísun vápnika z potravy;
- ak máte ťažkosti s obličkami;
- ak trpíte zápalom / podráždením, alebo ak máte iné problémy
s pažerákom (trubica spájajúca ústa so žalúdkom);
- ak nedokážete stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe aspoň jednu
hodinu.

Ak máte podstúpiť akýkoľvek dentálny (zubný) zákrok alebo liečbu, oznámte
svojmu zubárovi, že užívate Ibandronic Acid Mylan.

Užívanie iných liekov
Minimálne šesť hodín pred užitím a jednu hodinu po užití lieku Ibandronic
Acid Mylan neužívajte žiadne iné lieky, vrátane vitamínov a prípravkov
používaných na liečbu tráviacich ťažkostí.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, obzvlášť ak sa jedná o
nasledovné:
- doplnky výživy, antacidá, alebo iné lieky obsahujúce vápnik, hliník,
horčík alebo železo.
- nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, diklofenak). Tieto lieky, ako aj
kyselina ibandrónová, môžu spôsobiť podráždenie Vášho žalúdka a
čriev. V prípade, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov súbežne s
Ibandronic Acid Mylan, je potrebné, aby ste boli obzvlášť opatrný.

Užívanie Ibandronic Acid Mylan s jedlom a nápojmi
Ibandronic Acid Mylan sa nesmie užívať spolu s jedlom ani nápojmi, okrem
pohára čistej vody pri užití dávky lieku. Nejedzte ani nepite minimálne
šesť hodín pred užitím lieku Ibandronic Acid Mylan a jednu hodinu po užití.


Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Ibandronic Acid Mylan, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.
Ak si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
O bezpečnosti pri vedení vozidla a obsluhe strojov počas užívania lieku
Ibandronic Acid Mylan nie sú k dispozícii žiadne informácie. Ak trpíte
vedľajšími účinkami, ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť vykonávať tieto
činnosti, poraďte sa najprv s Vaším lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Ibandronic Acid Mylan
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, vyhľadajte svojho
lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ IBANDRONIC ACID MYLAN

Vždy užívajte Ibandronic Acid Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a starší pacienti
Zvyčajná dávka je jedna 150 mg tableta Ibandronic Acid Mylan raz mesačne.

Prosím, prečítajte si a riaďte sa týmito pokynmi – pomôžu Vám užívať Váš
liek tak, aby bol účinný a aby Vám spôsoboval čo najmenej ťažkostí.

. Snažte sa liek užívať každý mesiac v rovnaký deň. Vyberte si jeden deň v
mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte, napríklad prvý deň v mesiaci, alebo
deň, ktorý najviac vyhovuje Vášmu obvyklému režimu (napríklad prvá nedeľa
v každom mesiaci).
. Tabletu užite hneď, ako ráno vstanete, spolu s pohárom čistej vody,
zatiaľčo stojíte vo vzpriamenej polohe, skôr ako niečo zjete alebo
vypijete. Je dôležité, aby ste nič nejedli ani nepili šesť hodín pred
užitím mesačnej tablety.
. Tabletu prehltnite vcelku – tabletu nežujte, nelámte ani nenechajte
rozpustiť v ústach.
. Je dôležité, aby ste nasledovnú hodinu (60 minút) po užití predpísanej
dávky lieku nejedli ani nepili žiadne nápoje (okrem čistej vody, ak sa
potrebujete napiť) a neužívali žiadne iné lieky.
. Je tiež dôležité, aby ste si nasledujúcu hodinu (60 minút) po užití
tablety neľahli, pretože časť lieku by sa mohla vrátiť do pažeráka
(tráviacej trubice) a spôsobiť Vám určité ťažkosti. Ak po užití tablety
zaznamenáte bolesť / ťažkosti pri prehĺtaní alebo pálenie záhy, ihneď
kontaktujte svojho lekára.
. Po jednej hodine (od užitia lieku) sa môžete najesť a napiť.
. Keď ste sa najedli, ak chcete, môžete si už ľahnúť a v prípade potreby
môžete užiť akékoľvek ďalšie lieky.

. Tabletu neužívajte večer pred spaním alebo skôr, ako ráno vstanete z
postele.Pokračujte v užívaní lieku Ibandronic Acid Mylan každý mesiac v rovnaký deň
tak dlho, ako Vám to predpíše Váš lekár. Jedine tak Vám Váš liek bude i
naďalej napomáhať v liečbe osteoporózy.

Deti a dospievajúci
Ibandronic Acid Mylan sa nemá podávať deťom alebo dospievajúcim.

Ak užijete viac Ibandronic Acid Mylan, ako máte
Ak omylom užijete viac ako zvyčajnú jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka
a ihneď vyhľadajte svojho lekára. Nelíhajte si ani nevyvolávajte vracanie
to by mohlo spôsobiť podráždenie pažeráka a spôsobiť Vám závažné ťažkosti.

Ak zabudnete užiť Ibandronic Acid Mylan
Ak si uvedomíte, že ste zabudli užiť tabletu Ibandronic Acid Mylan ráno vo
Vami vybraný deň, neskôr v ten deň tabletu už neužite. Namiesto toho užite
tabletu nasledujúce ráno a potom pokračujte v užívaní lieku vo Vami vybraný
deň každý mesiac.

Pokiaľ v čase, keď ste si uvedomili, že ste zabudli užiť Vašu mesačnú
dávku, ostáva do Vašej ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, počkajte do
tejto nasledovnej dávky a pokračujte v užívaní lieku podľa harmonogramu.
Je dôležité, aby ste nikdy neužili dve tablety Ibandronic Acid Mylan v
priebehu 7 dní.

/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho/
/lekára alebo lekárnika./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ibandronic Acid Mylan môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte
užívať Ibandronic Acid Mylan a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo sa
dostavte na najbližšiu pohotovosť. Je možné, že sa u Vás rozvinula
alergická reakcia na tablety:
. Opuch tváre, úst alebo očí
. Ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
. Vyrážky alebo žihľavka
Toto sú zriedkavé, ale závažné reakcie. Možno budete potrebovať lekársku
starostlivosť.


Ak počas užívania Ibandronic Acid Mylan zaznamenáte akýkoľvek
z nasledovných účinkov, ihneď vyhľadajte svojho lekára:
- Pálenie záhy
- Bolesti na hrudníku
- Ťažkosti s prehĺtaním alebo pocit bolesti pri prehĺtaní
Tieto vedľajšie účinky nemusia byť závažné, ale môžu poukazovať na
závažnejšiu reakciu na liek.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 užívateľov):
. Pálenie záhy (gastroezofageálny reflux), poruchy trávenia, bolesti
žalúdka alebo brucha
. Hnačka, plynatosť alebo pocit nevoľnosti
. Bolesti hlavy
. Ochorenie podobné chrípke, horúčka alebo zimnica, strata chuti do
jedla
. Bolesti kĺbov alebo svalov, stuhnutosť alebo kŕče
. Únava
. Kožné vyrážky

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 užívateľov)
. Bolesti hrudníka alebo pálenie záhy
. Nevoľnosť alebo ťažkosti/bolesť pri prehĺtaní
. Zápal žalúdka (gastritída)
. Závrat
. Bolesti chrbta

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 užívateľov)
. Zápal čriev spôsobujúci bolesti brucha, prítomnosť krvi v stolici.

Niekoľko pacientov užívajúcich bifosfonáty trpelo závažným ochorením
postihujúcim čelusť. Ak trpíte bolesťou čeľuste (čeľustnej kosti), ihneď
navštívte svojho lekára alebo zubára. Toto je viac pravdepodobné u
pacientov s onkologickým ochorením, alebo pacientov liečených steroidmi
po podstúpení zubného zákroku alebo liečby.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./


5. AKO UCHOVÁVAŤ IBANDRONIC ACID MYLAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Ibandronic Acid Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ibandronic Acid Mylan obsahuje

- Liečivo je kyselina ibandrónová 150 mg (vo forme monohydrátu
ibandronátu sodného).
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická
celulóza, krospovidón, koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.
- Obal tablety obsahuje hydroxypropylcelulózu, makrogol a oxid
titaničitý (E171).
- Atrament použitý na potlač obsahuje šelakovú glazúru, čierny oxid
železitý, N-butylalkohol, čistená vodu, propylénglykol, benzínalkohol
(priemyselný denaturovaný lieh) a izopropylalkohol.

Ako vyzerá Ibandronic Acid Mylan a obsah balenia

Váš liek je vo forme bielych, filmom obalených, bikonvexných tabliet
kapsulovitého tvaru, s označením “G” nad “I-150” vyrazeným čiernym
atramentom na jednej strane a na druhej strane bez označenia.

Ibandronic Acid Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 1, 3, 6 alebo
12 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Výrobca
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Írsko
Pharma Pack Kft.
2040 Hungary, Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o.
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
www.mylan.com

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Írsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia: Ibandronic
Acid Mylan 150 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2011/00207-
Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ibandronic Acid Mylan 150 mg
Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu
sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Pomocné látky
Každá filmom obalená tableta obsahuje 164,42 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Biele, filmom obalené, kapsulovité, bikonvexné tablety, s označením “G” nad
“I-150” vyrazeným čiernym atramentom na jednej strane a na druhej strane
bez označenia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri
časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr
femorálneho krčku nebola stanovená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne.
Tableta sa má užívať pokiaľ možno v rovnaký deň každý mesiac.

Ibandronic Acid Mylan sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín) a 1
hodinu pred toho dňa prvým jedlom alebo nápojom (okrem vody) (pozri časť
4.5) alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo výživovým doplnkom
(vrátane vápnika).

- Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť pohárom čistej vody (180 až
240 ml), pacient pritom musí sedieť, alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Po
užití Ibandronic Acid Mylan si pacient nemá ľahnúť približne 1 hodinu.
- Jediný nápoj, ktorý môže byť užitý s tabletou Ibandronic Acid Mylan, je
čistá voda. Majte, prosím, na pamäti, že niektoré minerálne vody môžu mať
vyššiu koncentráciu vápnika, preto sa nemajú používať.
- Z dôvodu možnosti vzniku orofaryngeálnych ulcerácií pacienti nemajú
tablety žuvať ani cmúľať.

Pacientov je potrebné poučiť o tom, aby v prípade vynechania dávky užili
jednu tabletu Ibandronic Acid Mylan 150 mg ráno hneď po tom, ako si spomenú
na vynechanú tabletu, pokiaľ do nasledovnej plánovanej dávky neostáva menej
ako 7 dní. Pacienti sa potom majú vrátiť k užívaniu ich dávky jedenkrát
mesačne podľa pôvodne stanovenej schémy.
Ak do nasledovnej plánovanej dávky ostáva menej ako 7 dní, pacienti majú s
užitím tablety počkať do tejto nasledovnej dávky a potom pokračovať v
užívaní jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pacienti nesmú užiť dve tablety v ten istý týždeň.

Pacienti majú užívať výživové doplnky s obsahom vápnika a/alebo vitamínu D,
ak je ich príjem zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u
ktorých je klírens kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je
potrebná úprava dávky.

V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa Ibandronic Acid Mylan
neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri
časť 4.4 a časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti/
Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).

/Deti a dospievajúcii/
Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí.

4.3 Kontraindikácie

- Hypokalciémia (pozri časť 4.4)
- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby liekom Ibandronic Acid Mylan sa musí upraviť prítomná
hypokalciémia. Takisto je potrebné účinne liečiť aj ďalšie prítomné poruchy
metabolizmu kostí a minerálov. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny
príjem vápnika a vitamínu D.

Bifosfonáty sa spájajú s dysfágiou, ezofagitídou a ezofageálnymi alebo
gastrickými vredmi. Preto je potrebné, aby pacienti, obzvlášť tí, u ktorých
sa vyskytla predĺžená doba prechodu ezofágom, venovali osobitnú pozornosť a
boli schopní riadiť sa pokynmi o dávkovaní (pozri časť 4.2).

Lekári si počas liečby majú pozorne všímať znaky alebo príznaky
signalizujúce možnú ezofageálnu reakciu a pacienti majú byť poučení, aby
prestali užívať Ibandronic Acid Mylan a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u
nich rozvinú symptómy podráždenia pažeráka, ako je novovzniknutá alebo
zhoršená dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, bolesť za hrudnou kosťou alebo
pálenie záhy.

Keďže nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bifosfonáty sa spájajú s
podráždením gastrointestinálneho traktu, pri ich súbežnom užívaní je
potrebná opatrnosť.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Ibandronic Acid Mylan
neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri
časť 4.2 a časť 5.2).

Osteonekróza čeľuste, spravidla spojená s extrakciou zuba a/alebo lokálnou
infekciou (vrátane osteomyelitídy) sa zaznamenala u pacientov s rakovinou,
ktorých liečebný režim zahŕňa predovšetkým intravenózne podanie
bifosfonátov. Mnohým z týchto pacientov bola podaná aj chemoterapia
s kortikosteroidmi. Osteonekróza čeľuste sa tiež zaznamenala u pacientov
s osteoporózou užívajúcich perorálne bifosfonáty.

Pred začiatkom liečby bifosfonátmi u pacientov so sprievodnými rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, liečba
kortikosteroidmi, nedostatočná ústna hygiena) sa má zvážiť zubná prehliadka
s príslušným preventívnym stomatologickým výkonom.

Ak je to možné, títo pacienti sa počas liečby majú vyhnúť invazívnym
stomatologickým zákrokom. U pacientov, u ktorých sa počas liečby
bifosfonátmi rozvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zákrok
exacerbovať tento stav. K dispozícii nie sú údaje o pacientoch vyžadujúcich
stomatologický zákrok, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby
bifosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Liečebný plán každého
pacienta sa má riadiť klinickým posudkom ošetrujúceho lekára na základe
individuálneho stanovenia pomeru prínosu a rizika liečby.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Interakcie lieku s jedlom/
Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je v prítomnosti
jedla všeobecne znížená. Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik a iné
multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo), vrátane mlieka,
pravdepodobne narúšajú absorpciu lieku Ibandronic Acid Mylan, čo je v
súlade so zisteniami štúdií vykonanými na zvieratách. Preto je potrebné,
aby pacienti, predtým ako užijú Ibandronic Acid Mylan, v priebehu noci nič
nejedli (najmenej 6 hodín) a po užití Ibandronic Acid Mylan nejedli ešte
ďalšiu 1 hodinu.

/Interakcie lieku s inými liekmi/
Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky
obsahujúce multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo)
pravdepodobne narúšajú absorpciu lieku Ibandronic Acid Mylan. Preto
pacienti nemajú užívať iné perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím
Ibandronic Acid Mylan a aspoň jednu hodinu po užití Ibandronic Acid Mylan.
Farmakokinetické interakčné štúdie u žien po menopauze ukázali neprítomnosť
interakčného potenciálu s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou
liečbou (estrogény). Pri súbežnom podávaní s melfalanom/prednizolónom u
pacientov s mnohopočetným myelómom neboli pozorované žiadne interakcie.

U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia a u postmenopauzálnych žien
intravenózne podanie ranitidínu spôsobilo zvýšenie biologickej dostupnosti
kyseliny ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne následkom zníženej
kyslosti žalúdka. Avšak vzhľadom k tomu, že tento nárast je v rámci
normálnej variability biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej, úprava
dávky sa nepovažuje za potrebnú v prípade, keď sa Ibandronic Acid Mylan
podáva s H2-antagonistami alebo inými liečivami, ktoré zvyšujú pH žalúdka.

Metabolické interakcie nie sú považované za pravdepodobné, keďže kyselina
ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 u ľudí a bolo
preukázané, že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem
toho väzba na plazmatické bielkoviny je približne 85 % až 87 % (stanovené
/in vitro/ pri terapeutických koncentráciách lieku), a teda existuje len malý
potenciál pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia. Kyselina
ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej
biotransformácii. Zdá sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe acidické alebo
bázické transportné systémy podieľajúce sa na exkrécii iných liečiv.

V dvojročnej štúdii u postmenopauzálnych žien s osteoporózou (BM 16549) bol
výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu u
pacientiek súbežne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo
NSAID po jednom roku a po dvoch rokoch podobný ako u pacientiek užívajúcich
kyselinu ibandrónovú v dávke 2,5 mg denne alebo 150 mg mesačne.

Z viac ako 1 500 pacientiek zaradených do štúdie BM 16549 porovnávajúcej
mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % pacientiek
užívalo blokátory histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory protónovej
pumpy po jednom roku a 18 % po dvoch rokoch. Spomedzi týchto pacientiek bol
výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu u
pacientiek liečených kyselinou ibandrónovou 150 mg mesačne podobný ako u
pacientiek liečených kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú dostupné dostatočné údaje o použítí kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch preukázali určitú reprodukčnú
toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.
Ibandronic Acid Mylan sa nemá užívať počas gravidity.

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u
ľudí. Štúdie vykonané u dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych
hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.
Ibandronic Acid Mylan sa nemá používať počas laktácie.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne bola hodnotená u 1 251
pacientiek v 4 placebom kontrolovaných klinických skúšaniach; 73 % týchto
pacientiek bolo z pilotného trojročného terapeutického skúšania (MF 4411).
Celkový bezpečnostný profil kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne bol vo
všetkých týchto skúšaniach podobný ako bezpečnostný profil placeba. Celkový
podiel pacientiek, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie, t. j. nežiaduce
udalosti s možným alebo pravdepodobným vzťahom k skúšanej liečbe, bol v
pilotnom skúšaní zameranom na liečbu (MF 4411) 19,8 % pre kyselinu
ibandrónovú a 17,9 % pre placebo.

V dvojročnom skúšaní u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bola
celková bezpečnosť podávania kyseliny ibandrónovej v dávke 150 mg raz
mesačne a kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg raz denne podobná. Celkový
pomer pacientiek, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie, t. j. nežiaduce
udalosti s možným alebo pravdepodobným vzťahom k skúšanej liečbe, bol
22,7 % a 25,0 % pre podanie kyseliny ibandrónovej 150 mg raz mesačne a
21,5 % a 22,5 % pre kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne po jednom roku a
dvoch rokoch, v uvedenom poradí. Väčšina nežiaducich účinkov lieku bola
miernej až stredne závažnej intenzity. Väčšina prípadov neviedla k
ukončeniu liečby.

Tabuľka 1 a tabuľka 2 uvádzajú nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli u viac
ako 1 % pacientiek liečených kyselinou ibandrónovou v dávke 150 mg raz
mesačne alebo 2,5 mg raz denne v skúšaní BM 16549 a u pacientiek liečených
kyselinou ibandrónovou v dávke 2,5 mg raz denne v štúdii MF 4411. Tabuľky
znázorňujú nežiaduce reakcie v dvoch skúšaniach, v ktorých bol ich výskyt
vyšší ako u pacientiek s placebom v skúšaní MF 4411. V rámci jednotlivých
skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej
závažnosti.

Jednoročné údaje zo skúšania BM 16549 sú uvedené v tabuľke 1 a súhrnné
dvojročné údaje zo skúšania BM 16549 sú uvedené v tabuľke 2.

|Tabuľka 1: Časté nežiaduce reakcie (? 1/100 až < 1/10) v skúšaniach |
|fázy III zameraných na osteoporózu, ktoré skúšajúci považoval za možno |
|alebo pravdepodobne súvisiace s liečbou – Jednoročné údaje zo skúšania |
|BM 16549 a trojročné údaje zo skúšania MF 4411, placebom kontrolovaného |
|skúšania zameraného na zlomeniny |
| |Jednoročné údaje zo skúšania|Trojročné údaje zo skúšania|
| |BM 16549 | |
| | |MF 4411 |
|Trieda |Kyselina |Kyselina |Kyselina |Placebo |
|orgánových |ibandrónová |ibandrónová |ibandrónová |(N=975) |
|systémov / |150 mg raz |2,5 mg raz |2,5 mg raz |(%) |
|Nežiaduca |mesačne |denne |denne | |
|reakcia |(N=396) (%) |(N=395) (%) |(N=977) (%) | |
|Gastrointestiná| | | | |
|lny systém | | | | |
|Gastroezofageál|0,5 |1,0 |0,4 |0,1 |
|ny reflux | | | | |
|Hnačka |2,5 |1,8 |1,4 |1,0 |
|Abdominálna |3,5 |2,8 |2,1 |2,9 |
|bolesť | | | | |
|Dyspepsia |3,3 |5,8 |4,3 |2,9 |
|Nauzea |3,3 |3,5 |1,8 |2,3 |
|Flatulencia |0,5 |1,0 |0,4 |0,7 |
|Nervový systém | | | | |
|Bolesti hlavy |0,8 |1,5 |0,8 |0,6 |
|Celkové poruchy| | | | |
|Chrípke podobné|3,3 |0,3 |0,3 |0,2 |
|ochorenie* | | | | |
|Únava |1,0 |0,3 |0,3 |0,4 |
|Muskuloskeletál| | | | |
|ny systém | | | | |
|Artralgia |1,0 |0,3 |0,4 |0,4 |
|Myalgia |1,5 |0,3 |1,8 |0,8 |
|Poruchy kože | | | | |
|Vyrážka |0,8 |1,0 |1,2 |0,7 |


MedDRA Verzia 6.1

* Prechodné, chrípke podobné symptómy, boli hlásené v súvislosti s
kyselinou ibadrónovou 150 mg raz mesačne, zvyčajne v súvislosti s prvou
dávkou lieku. Tieto symptómy boli zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo
stredne závažnej intenzity a ustúpili pri pokračujúcej liečbe bez potreby
nápravných liečebných opatrení. Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti
hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia,
horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.
|Tabuľka 2: Súhrn častých nežiaducich reakcií (? 1/100 až < 1/10) v |
|skúšaniach fázy III zameraných na osteoporózu, ktoré skúšajúci považoval|
|za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liečbou – Dvojročné údaje zo |
|skúšania BM 16549 a trojročné údaje zo skúšania MF 4411, placebom |
|kontrolovaného skúšania zameraného na zlomeniny |
| |Dvojročné súhrnné údaje zo |Trojročné údaje zo skúšania|
| |skúšania BM 16549 |MF 4411 |
|Trieda |Kyselina |Kyselina |Kyselina |Placebo |
|orgánových |ibandronová |ibandronová |ibandronová |(N=975) |
|systémov/ |150 mg raz |2,5 mg |2,5 mg |(%) |
|Nežiaduca |mesačne |raz denne |raz denne | |
|reakcia |(N=396) |(N=395) (%) |(N=977) (%) | |
| |(%) | | | |
|Gastrointestiná| | | | |
|lny systém | | | | |
|Gastritída |1,0 |0,3 |0,7 |0,5 |
|Gastroezofageál|0,8 |1,0 |0,5 |0,1 |
|ny reflux | | | | |
|Ezofagitída |0 |1,0 |0,5 |0,4 |
|Hnačka |2,5 |2,0 |1,4 |1,0 |
|Abdominálna |4,0 |3,0 |2,1 |2,9 |
|bolesť | | | | |
|Dyspepsia |4,0 |6,3 |4,0 |2,7 |
|Nauzea |3,0 |3,5 |1,8 |2,3 |
|Nervový systém | | | | |
|Bolesti hlavy |0,8 |1,5 |0,8 |0,6 |
|Celkové | | | | |
|ochorenia | | | | |
|Chrípke podobné|3,3 |0,3 |0,3 |0,2 |
|ochorenie* | | | | |
|Muskuloskeletál| | | | |
|ny systém | | | | |
|Svalové kŕče |0,5 |1,0 |0,1 |0,4 |
|Muskuloskeletál|1,0 |0,5 |0 |0 |
|na bolesť | | | | |
|Artralgia |1,0 |0,5 |0,4 |0,4 |
|Myalgia |1,5 |0,3 |1,8 |0,8 |
|Muskuloskeletál|1,0 |0 |0 |0 |
|na stuhnutosť | | | | |
|Poruchy kože | | | | |
|Vyrážka |0,8 |1,0 |1,2 |0,7 |


MedDRA verzia 7.1

* Prechodné, chrípke podobné symptómy, boli hlásené v súvislosti s s
kyselinou ibadrónovou 150 mg raz mesačne, zvyčajne v súvislosti s prvou
dávkou lieku. Tieto symptómy boli zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo
stredne závažnej intenzity a ustúpili pri pokračujúcej liečbe bez potreby
nápravných liečebných opatrení. Chrípke podobné ochorenie zahŕňajú udalosti
hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia,
horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.

Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa vo frekvencii nižšej alebo rovnej 1 %

Nasledujúci zoznam poskytuje informácie o nežiaducich reakciách hlásených v
skúšaní MF 4411, ktoré sa vyskytli častejšie pri užívaní kyseliny
ibandrónovej 2,5 mg raz denne než pri placebe a v skúšaní BM 16549, ktoré
sa vyskytli častejšie pri užívaní kyseliny ibandrónovej 150 mg raz mesačne
než pri užívaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg raz denne. V rámci
jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti.

/Menej časté: (1/100 – 1/1 000)/
Poruchy gastrointestinálneho traktu: gastritída, ezofagitída
vrátane ezofagálnych vredov alebo
striktúr, vracanie, dysfágia
Poruchy nervového systému: závraty
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového
tkaniva: bolesť chrbta

/Zriedkavé (1/1 000 – 1/10 000/)
Poruchy gastrointestinálneho traktu: duodenitída
Poruchy imunitného systému: reakcie z precitlivenosti
Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioedém, edém tváre,
urtikária

Do skúšania zameraného na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s
gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým
vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie, a pacientov s
dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto pacientov
sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich účinkov v hornej časti
gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu
2,5 mg raz denne.

Výsledky laboratórnych testov
V pilotnom trojročnom skúšaní s kyselinou ibandrónovou 2,5 mg raz denne (MF
4411) sa v porovnaní s placebom nezistil žiadny rozdiel v laboratórnych
odchýlkach svedčiacich o hepatálnej alebo renálnej dysfunkcii, poruche
krvného systému, hypokalciémii alebo hypofosfatémii. Podobne, žiadne
rozdiely medzi skupinami sa nezistili ani v jednoročnom skúšaní BM 16549 po
jednom a dvoch rokoch.

Postmarketingová prax
U pacientov liečených bifosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásili sa aj prípady u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza
čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia,
rádioterapia, kortikosteroidy a nedostatočná ústna hygiena sa tiež považujú
za rizikové faktory (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

K dispozícii nie sú žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
liekom Ibandronic Acid Mylan. Avšak na základe poznatkov tejto triedy
zlúčenín, perorálne predávkovanie môže mať za následok nežiaduce účinky v
hornej časti gastrointestinálneho traktu (napríklad žalúdočná nevoľnosť,
dyspepsia, ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na
naviazanie Ibandronic Acid Mylan sa má podať mlieko alebo antacidá a
akékoľvek nežiaduce účinky sa majú liečiť symptomaticky. Vzhľadom na riziko
podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne
vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bifosfonáty
ATC kód: M05BA06

/Mechanizmus účinku/
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bifosfonát patriaci k skupine
bifosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo
a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu
kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová
vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu
zlomenín v dôsledku redukcie zvýšenej premeny kostí u žien po menopauze, až
po dosiahnutie hladín pred menopauzou

/Farmakodynamické účinky/
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
resorpcie. Kyselina ibandrónová /in vivo/ bráni experimentálne indukovanej
deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie gonád, vplyvom retinoidov,
nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov
je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu normálnej
kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky
potrebnej na liečbu osteoporózy.

Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie
lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej
kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca
aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného a
prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týždňov kyseliny
ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina
ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny
naznačujúce inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane
supresie urinárnych biochemických markerov degradácie kostného kolagénu
[napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N kolagénu
typu I (NTX)].

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze
dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia
sérového CTX po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián
inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %) pozorovaným 6 dní
neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po
dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po
štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza k strate supresie
biochemických markerov kostnej resorpcie.

/Klinická účinnosť/
Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť
prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej
hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa
zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Ibadrónová kyselina 150 mg raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)
V dvojročnom, dvojito zaslepenom, multicentrickom skúšaní (BM 16549) u žien
po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako –
2,5 SD vo východiskovom bode) sa kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne
ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina ibandrónová 2,5 mg
raz denne. Preukázalo sa to na základe primárnej analýzy jednoročných
výsledkov, ako aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných
výsledkov (tabuľka 3).


|Tabuľka 3: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, |
|bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s |
|východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a |
|dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v skúšaní BM 16549. |
| |Jednoročné údaje zo |Dvojročné údaje zo |
| |skúšania BM 16549 |skúšania BM 16549 |
|Priemerné relatívne|Kyselina | | |Kyselina |
|zmeny oproti |ibandrónová |Kyselina |Kyselina |ibandrónová |
|východiskovej |2,5 mg raz |ibandrónová |ibandrónová |150 mg raz |
|hodnote % [95 % CI]|denne |150 mg raz | |mesačne |
| |(N=318) |mesačne |2,5 mg raz |(N=291) |
| | |(N=320) |denne | |
| | | |(N=294) | |
|BMD driekovej |3,9 [3,4; |4,9 [4,4; |5,0 [4,4; |6,6 [6,0; |
|chrbtice L2-L4 |4,3] |5,3] |5,5] |7,1] |
|BMD bedrovej |2,0 [1,7; |3,1 [2,8; |2,5 [2,1; |4,2 [3,8; |
|oblasti |2,3] |3,4] |2,9] |4,5] |
|BMD femorálneho |1,7 [1,3; |2,2 [1,9; |1,9 [1,4; |3,1 [2,7; |
|krčku |2,1] |2,6] |2,4] |3,6] |
|BMD trochantera |3,2 [2,8; |4,6 [4,2; |4,0 [3,5; |6,2 [5,7; |
| |3,7] |5,1] |4,5] |6,7] |

Okrem toho sa potvrdilo, že kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne je
účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako kyselina ibandrónová
2,5 mg raz denne v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p =
0,002 a po dvoch rokoch, p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne, bola BMD driekovej
chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v
porovnaní s 84,0 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg
raz denne. Po dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 %
pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo
kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, v uvedenom poradí.

Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 76,7 % pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD bedrovej
oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p
< 0,001) pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne
a 78,4 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali
BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice
a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p <
0,001) a 65,7 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz
mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo
toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v ramenách so 150 mg
raz mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu
Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých
sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku
(primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote
– 76 % pre kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a – 67 % pre kyselinu
ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny –
68 % a – 62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg
denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p = 0,006) pacientiek
užívajúcich kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 73,9 % pacientiek
užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne (odpoveď na liečbu
definovaná ako zníženie o ? 50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou).
Po dvoch rokoch bola odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u
78,7 % (p = 0,002) pacientiek a v skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 %
pacientiek.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že kyselina ibandrónová
150 mg raz mesačne bude aspoň tak účinná v prevencii zlomenín ako kyselina
ibandrónová 2,5 mg raz denne.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

V úvodnom trojročnom randomizovanom, dvojito zaslepenom, placebom
kontrolovanom skúšaní zameranom na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal
štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
4). V tomto skúšaní bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných
perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako
výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom
alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Do skúšania boli
zaradené ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po
menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát
nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom
stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov.
Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D.
Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientiek. Pri dennom podávaní 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej sa prejavilo štatisticky významné zníženie výskytu
nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania
skúšania znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 %
(p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch
(p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný
rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania
skúšania. Nepozoroval sa žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p =
0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky
významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p <
0,0001).


|Tabuľka 4: Výsledky trojročného skúšania MF 4411 (%, 95 % CI) zameraného|
|na fraktúry |
| |Placebo |Kyselina |
| |(N=974) |ibandrónová |
| | |2.5 mg raz denne |
| | |(N=977) |
|Zníženie relatívneho rizika | |62 % (40,9; 75,1) |
|výskytu | | |
|nových morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových morfometrických |9,56 % (7,5; 11,7) |4,68 % (3,2; 6,2) |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho rizika | |49 % (14,03; 69,49)|
|klinickej vertebrálnej fraktúry | | |
|Výskyt klinickej vertebrálnej |5,33 % (3,73; 6,92)|2,75 % (1,61; 3,89)|
|fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |1,26 % (0,8; 1,7) |6,54 % (6,1; 7,0) |
|na východiskový stav driekovej | | |
|chrbtice v 3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |-0,69 % (-1,0; |3,36 % (3,0; 3,7) |
|na východiskový stav bedrovej |-0,4) | |
|oblasti v 3. roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy
podskupiny pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako – 2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr
bolo v takmer úplnej zhode s tým, ktoré bolo pozorované v celkovej
populácii.


|Tabuľka 5: Výsledky trojročného skúšania MF 4411 (%, 95 % IS) zameraného|
|na fraktúry u pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD |
|driekovej chrbtice nižšie ako – 2,5 |
| |Placebo |Kyselina |
| |(N=587) |ibandrónová |
| | |2.5 mg raz denne |
| | |(N=575) |
|Zníženie relatívneho rizika | |59 % (34,5; 74,3) |
|výskytu | | |
|nových morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových morfometrických |12,54 % (9,53; |5,36 % (3,31; 7,41)|
|vertebrálnych fraktúr |15,55) | |
|Zníženie relatívneho rizika | |50 % (9,49; 71,91) |
|klinickej vertebrálnej fraktúry | | |
|Výskyt klinickej vertebrálnej |6,97 % (4,67; 9,27)|3,57 % (1,61; 3,89)|
|fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |1,13 % (0,6; 1,7) |7,01 % (6,5; 7,6) |
|na východiskový stav driekovej | | |
|chrbtice v 3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |-0,70 % (-1,1; |3,59 % (3,1; 4,1) |
|na východiskový stav bedrovej |-0,2) | |
|oblasti v 3. roku | | |

V celkovej populácii pacientov v skúšaní MF 4411sa nezaznamenalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní ibandronátu sa
dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD
stehnového krčku < - 3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika
nevertebrálnych fraktúr o 69 %.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na
vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol
5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej
oblasti, v mieste stehenného krčku v porovnaní s východiskovým bodom bol
2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.
Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový
osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a
maximálna supresia bola dosiahnutá v období 3 až 6 mesiacov.
Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie
bola pozorovaná už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou
2,5 mg.
Po ukončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej resorpcie spred liečby súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien
po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na
zvieratách a ľuďoch.

/Absorpcia/
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom
príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými
zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne pozorované plazmatické
koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri
užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne
0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo
nápojmi (okrem pitnej vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %,
keď bol Ibandronic Acid Mylan podávaný so štandardnými raňajkami v
porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali
nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina
ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a
prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj požije skôr ako za 60
minút po podaní Ibandronic Acid Mylan.

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem
najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na
40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je
približne 85 % až 87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických
koncentráciách lieku), a preto existuje len malý potenciál interakcie s
inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

/Metabolizmus/
Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 %
absorbcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave
obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje
v nezmenenom stave stolicou.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas
sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané
hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a
citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne
dlhší, rovnako ako u ostatných bifosfonátov. Skoré plazmatické hladiny
rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 hodinách po
intravenóznom podaní alebo po 8 hodinách po perorálnom podaní.
Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s
klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom
sa považuje za odraz príjmu kosťou.

Farmakokinetika v zvláštnych klinických situáciách

/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.

/Rasa/
Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných inter-etnických rozdielov medzi
Aziatmi a belochmi vo vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len
veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo
dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina pacientov má mierne až stredne
závažné poškodenie funkcie obličiek.
Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako
30 ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny
ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie
ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny
ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku
pacientom so závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový
klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %, avšak
nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením
expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Ibandronic Acid
Mylan neodporúča u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri
časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej nebola
stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo
kontrolované inak ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u
týchto pacientov nie je známa, a preto sa kyselina ibandrónová nemá
používať za týchto okolností.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri
klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale odstraňuje
sa renálnou exkréciou a absorpciou kosťami. Preto u pacientov s poškodením
funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

/Starší pacienti/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo sledovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

/Deti a dospievajúci/
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Ibandronic Acid Mylan v tejto vekovej
skupine.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov
iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna
expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické
použitie.

/Mutagenicita/Karcinogenicita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nepreukázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa
nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov
sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1 pri
extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia
u ľudí. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách reprodukčnej
toxicity u potkanov boli také, aké sa zvyčajne pozorujú v prípade triedy
bifosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie
prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (syndróm
renálnej panvičky a močovodu).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Povidón
Mikrokryštalická celulóza
Krospovidón
Koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Hydroxypropylcelulóza
Makrogol 3350
Makrogol 400
Oxid titaničitý

Atrament použitý na potlač:
Šelaková glazúra – 47,5 %
Čierny oxid železitý
N-butylalkohol
Čistená voda
Propylénglykol
Benzínalkohol (priemyselný denaturovaný lieh) 74 OP
Izopropylalkohol

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA-Al-PVC/Al blistre
Veľkosti balenia po 1, 3, 6 a 12 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0603/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15.10.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80852
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
14.39 € / 433.51 SK
Úhrada poisťovňou:
14.39 € / 433.51 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien