Detail:
FRAXIPARINE MULTI sol inj 10x15 ml/142,5 KU (skl.liek.)
Názov lieku:
FRAXIPARINE MULTI
Doplnok názvu:
sol inj 10x15 ml/142,5 KU (skl.liek.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV.Č.:2011/00638, 2011/01706

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

FRAXIPARINE multi, 9500 IU anti-Xa/1 ml injekčný roztok

Vápenatá soľ nadroparínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám osobne. Nedávajte ho nikomu inému. Môže
mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je FRAXIPARINE multi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete FRAXIPARINE multi
3. Ako používať FRAXIPARINE multi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať FRAXIPARINE multi
6. Ďalšie informácie1. ČO JE FRAXIPARINE MULTI A NA ČO SA POUžÍVA

FRAXIPARINE multi je liek, ktorý slúži na predchádzanie tvorby krvných
zrazenín v krvných cievach (/trombóz/), alebo na liečbu už vytvorených
krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva /antitrombotikum/.


2. SKÔR AKO POUžIJETE FRAXIPARINE MULTI

Nepoužívajte FRAXIPARINE multi
( keď ste alergický (/precitlivený/) na vápenatú soľ nadroparínu alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek FRAXIPARINE multi (sú uvedené v časti 6)
( keď zvyknete neprimerane krvácať
( keď máte infekciu srdca
( keď u Vás došlo k poklesu krvných doštičiek (čo sú krvné bunky
dôležité pre zrážanie krvi) počas predchádzajúcej liečby s
FRAXIPARINE multi
( keď ste prekonali cievnu mozgovú príhodu zapríčinenú krvácaním do
mozgu
( keď máte ochorenie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku krvácaniu, napríklad
žalúdočný vred
( keď sa liečite na ochorenie srdca a máte ochorenie obličiek
( keď sa liečite na krvnú zrazeninu v pľúcach (/pľúcna embólia/) alebo
v nohe (/hlboká žilová trombóza/) a máte ochorenie obličiek
( Ak si myslíte, že sa Vás niektoré z uvedeného týka,
nepoužívajte FRAXIPARINE multi, pokým sa o tom neporadíte so svojím
lekárom.

Viacdávkové injekčné liekovky obsahujú benzylalkohol, a preto sa
nesmú používať na liečbu detí mladších ako 3 roky.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní FRAXIPARINE multi
Vášho lekára musíte informovať pred tým, než Vám podajú FRAXIPARINE multi:
( ak máte riziko nekontrolovateľného krvácania (/hemorágie/) zahŕňajúce:
- žalúdočný vred
- poruchy krvácania
- nedávnu operáciu mozgu, miechy alebo oka
- vysoký krvný tlak
( ak máte ochorenie obličiek alebo pečene
( ak máte viac ako 65 rokov
( ak máte menej ako 18 rokov
( ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi.
( Ak si myslíte, že sa Vás niektoré z uvedeného môže týkať, poraďte sa
o tom so svojím lekárom.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
FRAXIPARINE multi môže zhoršovať niektoré jestvujúce zdravotné ťažkosti
alebo spôsobovať závažné vedľajšie účinky. Počas liečby s FRAXIPARINE multi
si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby sa znížilo riziko vzniku
akýchkoľvek ťažkostí. Pozrite si /Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte/
/dávať pozor/ v časti 4.

Počas liečby s FRAXIPARINE multi
Budete pod dôkladným lekárskym dohľadom, ak máte podstúpiť spinálnu
anestéziu, alebo ak Vám majú odobrať vzorku tekutiny z miesta v okolí
chrbtice (vyšetrenie nazývané /spinálna lumbálna punkcia/), pretože
FRAXIPARINE multi môže spôsobiť krvácanie do chrbtice v mieste vpichu.

Budete potrebovať pravidelné krvné vyšetrenia:
( FRAXIPARINE multi môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť pokles počtu
krvných doštičiek v krvi.
( FRAXIPARINE multi môže zvýšiť hladinu draslíka v krvi. Budete
potrebovať krvné vyšetrenia, ak máte diabetes (cukrovku), závažné
ochorenie obličiek, alebo ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú
hladinu draslíka.

Iné lieky a FRAXIPARINE multi
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak
ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové
lieky. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Ďalšie lieky, ktoré môžu ovplyvniť zrážanie krvi, sa nemajú užívať spolu s
FRAXIPARINE multi, pokiaľ Vám ich Váš lekár zámerne nepredpísal.

Tehotenstvo a dojčenie
K dispozícii sú iba obmedzené údaje o bezpečnosti FRAXIPARINE multi pre
tehotné ženy. Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná,
alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte FRAXIPARINE multi bez toho, že
by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký prínos má
liečba s FRAXIPARINE multi počas tehotenstva pre Vás oproti riziku pre Vaše
dieťa.

Dojčenie sa počas liečby s FRAXIPARINE multi neodporúča. Nie je známe, či
zložky obsiahnuté vo FRAXIPARINE multi môžu prejsť do materského mlieka.


3. AKO POUŽÍVAŤ FRAXIPARINE MULTI

Aké množstvo lieku sa používa
Vždy používajte FRAXIPARINE multi presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám povie, akú dávku a objem FRAXIPARINE multi musíte používať
a aj to, ako dlho ho musíte používať.

Neprestávajte používať FRAXIPARINE multi bez odporúčania lekára
Používajte FRAXIPARINE multi tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár.
Neprestávajte ho používať, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.

Ak liečbu ukončíte skôr, ako Vám k tomu dá pokyn Váš lekár, krvná zrazenina
nemusí byť riadne vyliečená alebo Vám môže hroziť vyššie riziko vzniku
novej krvnej zrazeniny v žile nohy alebo v pľúcach. Ak chcete prestať
užívať FRAXIPARINE multi, najskôr sa o tom porozprávajte so svojím lekárom
alebo lekárnikom.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj FRAXIPARINE multi môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú FRAXIPARINE multi, sú veľmi
zriedkavé. Medzi ich prejavy patria:
( vyvýšená a svrbivá vyrážka (/žihľavka/)
( opuch, niekedy postihujúci tvár alebo ústa (/angioedém/), ktorý
spôsobuje ťažkosti s dýchaním

Odumretie kože v mieste vpichu

( Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, bezodkladne sa
skontaktujte so svojím lekárom. Prestaňte používať FRAXIPARINE multi.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť viac než 1 z 10 ľudí:
( krvácanie
( malá krvná zrazenina pod kožou v mieste vpichu.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:
( reakcie v mieste vpichu.

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
( pečeň nefunguje tak dobre, ako by mala (/zvýšenie množstva pečeňových/
/enzýmov v krvi/).

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí:
( vyrážka
( svrbivá pokožka
( usadeniny vápnika v mieste vpichu.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
( pokles alebo vzostup počtu krvných doštičiek (čo sú krvné bunky
dôležité pre zrážanie krvi).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:
( alergické reakcie
( odumretie kože v mieste vpichu
( dlhotrvajúca bolestivá erekcia (/priapizmus/). Ak sa Vám to stane,
bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom. Môžete potrebovať
lekársky zákrok, aby sa predišlo závažným komplikáciám.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných
vyšetreniach:
( vysoká hladina draslíka
( vzostup počtu bielych krviniek (/eozinofília/).

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
( Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa ktorýkoľvek
z uvedených vedľajších účinkov stane závažným alebo problémovým, alebo
ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAť FRAXIPARINE MULTI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte FRAXIPARINE multi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale.

Neuchovávajte v mrazničke.
Neuchovávajte v chladničke, pretože studené injekcie môžu byť bolestivé.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo FRAXIPARINE multi obsahuje


- Liečivo je vápenatá soľ nadroparínu. FRAXIPARINE multi obsahuje 9 500
medzinárodných jednotiek (IU) antiaktivity faktora Xa (anti-Xa) Ph.Eur.
v 1 ml injekčného roztoku.


- Ďalšie zložky sú kyselina chlorovodíková alebo roztok hydroxidu
vápenatého, voda na injekciu. Viacdávková liekovka obsahuje aj
benzylalkohol (9 mg/ml) ako konzervačnú látku.Ako vyzerá FRAXIPARINE multi a obsah balenia

FRAXIPARINE multi sa dodáva ako injekčný roztok vo viacdávkovej liekovke
s objemom 5 ml alebo 15 ml. Každé balenie obsahuje 10 liekoviek.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited, Greenford, Spojené
kráľovstvo.

Výrobca: Glaxo Wellcome Production, 76960 Notre Dame de Bondeville,
Francúzsko,
Glaxo Operation UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations),
Barnard Castle, Co Durham, DL 12 8DT, Spojené kráľovstvo

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2011.


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV.Č.:2011/00638

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

FRAXIPARINE, 9 500 IU anti-Xa/1 ml injekčný roztok

Vápenatá soľ nadroparínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám osobne. Nedávajte ho nikomu inému. Môže
mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je FRAXIPARINE a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete FRAXIPARINE
3. Ako používať FRAXIPARINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať FRAXIPARINE
6. Ďalšie informácie
7. Podrobný návod na použitie1. ČO JE FRAXIPARINE® A NA ČO SA POUžÍVA

FRAXIPARINE je liek, ktorý slúži na predchádzanie tvorby krvných
zrazenín v krvných cievach (/trombóz/), alebo na liečbu už vytvorených
krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva /antitrombotikum/.


2. SKÔR AKO POUžIJETE FRAXIPARINE

Nepoužívajte FRAXIPARINE
( keď ste alergický (/precitlivený/) na vápenatú soľ nadroparínu alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek FRAXIPARINE (sú uvedené v časti 6)
( keď zvyknete neprimerane krvácať
( keď máte infekciu srdca
( keď u Vás došlo k poklesu krvných doštičiek (čo sú krvné bunky
dôležité pre zrážanie krvi) počas predchádzajúcej liečby s FRAXIPARINE
( keď ste prekonali cievnu mozgovú príhodu zapríčinenú krvácaním do
mozgu
( keď máte ochorenie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku krvácaniu, napríklad
žalúdočný vred
( keď sa liečite na ochorenie srdca a máte ochorenie obličiek
( keď sa liečite na krvnú zrazeninu v pľúcach (/pľúcna embólia/) alebo
v nohe (/hlboká žilová trombóza/) a máte ochorenie obličiek
( Ak si myslíte, že sa Vás niektoré z uvedeného týka,
nepoužívajte FRAXIPARINE, pokým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní FRAXIPARINE
Vášho lekára musíte informovať pred tým, než Vám podajú FRAXIPARINE:
( ak máte riziko nekontrolovateľného krvácania (/hemorágie/) zahŕňajúce:
- žalúdočný vred
- poruchy krvácania
- nedávnu operáciu mozgu, miechy alebo oka
- vysoký krvný tlak
( ak máte ochorenie obličiek alebo pečene
( ak máte viac ako 65 rokov
( ak máte menej ako 18 rokov
( ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi.
( Ak si myslíte, že sa Vás niektoré z uvedeného môže týkať, poraďte sa
o tom so svojím lekárom.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
FRAXIPARINE môže zhoršovať niektoré jestvujúce zdravotné ťažkosti alebo
spôsobovať závažné vedľajšie účinky. Počas liečby s FRAXIPARINE si musíte
dávať pozor na niektoré príznaky, aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek
ťažkostí. Pozrite si /Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať/
/pozor/ v časti 4.

Počas liečby s FRAXIPARINE
Budete pod dôkladným lekárskym dohľadom, ak máte podstúpiť spinálnu
anestéziu, alebo ak Vám majú odobrať vzorku tekutiny z miesta v okolí
chrbtice (vyšetrenie nazývané /spinálna lumbálna punkcia/), pretože
FRAXIPARINE® môže spôsobiť krvácanie do chrbtice v mieste vpichu.

Budete potrebovať pravidelné krvné vyšetrenia:
( FRAXIPARINE môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť pokles počtu krvných
doštičiek v krvi.
( FRAXIPARINE môže zvýšiť hladinu draslíka v krvi. Budete potrebovať
krvné vyšetrenia, ak máte diabetes (cukrovku), závažné ochorenie
obličiek, alebo ak užívate iné lieky, ktoré ovplyvňujú hladinu
draslíka.

Injekčná striekačka s FRAXIPARINE môže obsahovať latex.
Ochranný kryt ihly môže obsahovať latex.
( Ak ste alergický na latex, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné lieky a FRAXIPARINE
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak
ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové
lieky. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Ďalšie lieky, ktoré môžu ovplyvniť zrážanie krvi, sa nemajú užívať spolu s
FRAXIPARINE, pokiaľ Vám ich Váš lekár zámerne nepredpísal.

Tehotenstvo a dojčenie
K dispozícii sú iba obmedzené údaje o bezpečnosti FRAXIPARINE pre tehotné
ženy. Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak
plánujete otehotnieť, nepoužívajte FRAXIPARINE bez toho, že by ste sa o tom
poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký prínos má liečba
s FRAXIPARINE počas tehotenstva pre Vás oproti riziku pre Vaše dieťa.

Dojčenie sa počas liečby s FRAXIPARINE neodporúča. Nie je známe, či zložky
obsiahnuté vo FRAXIPARINE môžu prejsť do materského mlieka.


3. AKO POUŽÍVAŤ FRAXIPARINE

Aké množstvo lieku sa používa
Vždy používajte FRAXIPARINE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám povie, akú dávku a objem FRAXIPARINE musíte používať a aj to,
ako dlho ho musíte používať.

Ako sa liek používa
( FRAXIPARINE sa podáva injekciou pod kožu (/podkožne/) do kožnej riasy
vytvorenej v dolnej oblasti brucha. Pri liečbe niektorých typov
srdcového záchvatu môže zdravotnícky pracovník podať prvú dávku do žily
(/vnútrožilovo/). Injekčné striekačky sú naplnené, avšak u niektorých
ľudí môže byť potrebné upraviť objem v injekčnej striekačke. Váš lekár
Vám povie, či sa Vás to týka. Podrobný návod na použitie si pozrite
v časti 7 tejto písomnej informácie pre používateľov.

( FRAXIPARINE sa nesmie vpichnúť do svalu.

Ak zabudnete použiť FRAXIPARINE
Nepodávajte si injekčne dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku. Podajte si ju hneď, ako si na to spomeniete, alebo v prípade, že je
takmer čas na ďalšiu dávku, počkajte, kým tento čas nenastane.

Ak si nie ste istý, čo máte robiť, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.

Ak použijete príliš veľké množstvo FRAXIPARINE
Ak náhodne použijete príliš veľké množstvo FRAXIPARINE, čo najskôr sa
obráťte o radu na svojho lekára alebo lekárnika, pretože Vám môže hroziť
zvýšené riziko krvácania.

Neprestávajte používať FRAXIPARINE bez odporúčania lekára
Používajte FRAXIPARINE tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár. Neprestávajte
ho používať, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.

Ak liečbu ukončíte skôr, ako Vám k tomu dá pokyn Váš lekár, krvná zrazenina
nemusí byť riadne vyliečená alebo Vám môže hroziť vyššie riziko vzniku
novej krvnej zrazeniny v žile nohy alebo v pľúcach. Ak chcete prestať
užívať FRAXIPARINE, najskôr sa o tom porozprávajte so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj FRAXIPARINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú FRAXIPARINE, sú veľmi zriedkavé.
Medzi ich prejavy patria:
( vyvýšená a svrbivá vyrážka (/žihľavka/)
( opuch, niekedy postihujúci tvár alebo ústa (/angioedém/), ktorý
spôsobuje ťažkosti s dýchaním

Odumretie kože v mieste vpichu

( Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, bezodkladne sa
skontaktujte so svojím lekárom. Prestaňte používať FRAXIPARINE.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť viac než 1 z 10 ľudí:
( krvácanie
( malá krvná zrazenina pod kožou v mieste vpichu.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:
( reakcie v mieste vpichu.

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
( pečeň nefunguje tak dobre, ako by mala (/zvýšenie množstva pečeňových/
/enzýmov v krvi/).

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí:
( vyrážka
( svrbivá pokožka
( usadeniny vápnika v mieste vpichu.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
( pokles alebo vzostup počtu krvných doštičiek (čo sú krvné bunky
dôležité pre zrážanie krvi).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:
( alergické reakcie
( odumretie kože v mieste vpichu
( dlhotrvajúca bolestivá erekcia (/priapizmus/). Ak sa Vám to stane,
bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom. Môžete potrebovať
lekársky zákrok, aby sa predišlo závažným komplikáciám.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných
vyšetreniach:
( vysoká hladina draslíka
( vzostup počtu bielych krviniek (/eozinofília/).

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
( Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa ktorýkoľvek
z uvedených vedľajších účinkov stane závažným alebo problémovým, alebo
ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAť FRAXIPARINE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte FRAXIPARINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Neuchovávajte v mrazničke.
Neuchovávajte v chladničke, pretože studené injekcie môžu byť bolestivé.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo FRAXIPARINE obsahuje

- Liečivo je vápenatá soľ nadroparínu. FRAXIPARINE obsahuje 9 500
medzinárodných jednotiek (IU) antiaktivity faktora Xa (anti-Xa) Ph.Eur.
v 1 ml injekčného roztoku.

- Ďalšie zložky sú zriedená kyselina chlorovodíková alebo roztok
hydroxidu vápenatého, voda na injekciu.

Ako vyzerá FRAXIPARINE a obsah balenia

FRAXIPARINE sa dodáva ako injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
s bezpečnostným systémom - priehľadným plastickým krytom. Je dostupný
v nasledujúcich baleniach:

|Objem |Typ striekačky |Vápenatá soľ |Počet |
|striekačiek | |nadroparínu |v balení |
| | |(IU anti-Xa) | |
|0,2 ml |bez stupnice |1 900 |2, 10 |
|0,3 ml |bez stupnice |2 850 |2, 10 |
|0,4 ml |bez stupnice |3 800 |2, 10 |
|0,6 ml |so stupnicou |5 700 |2, 10 |
|0,8 ml |so stupnicou |7 600 |2, 10 |
|1,0 ml |so stupnicou |9 500 |2, 10 |


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited, Greenford, Spojené
kráľovstvo.

Výrobca: Glaxo Wellcome Production, 76960 Notre Dame de Bondeville,
Francúzsko.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v jún
2011.
7. PODROBNÝ NÁVOD NA POUžITIE

Časti injekčnej striekačky:
( Ochranný kryt ihly
( Piest
( Úchytka
( Bezpečnostný kryt ihly

| |
|[pic] |


Návod na použitie
1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou a osušte si ich uterákom.

2. Vyberte injekčnú striekačku zo škatule a skontrolujte, či:
( neuplynul dátum exspirácie
( injekčná striekačka nie je otvorená alebo poškodená.

|3. Pohodlne sa posaďte alebo si ľahnite. |[pic] |
| |Obrázok A |
|Zvoľte si miesto v dolnej brušnej oblasti, | |
|minimálne 5 cm pod pupkom (obrázok A). | |
| | |
|Striedajte pravú a ľavú stranu dolnej | |
|brušnej oblasti pri každej injekcii. Toto | |
|pomôže znížiť nepríjemný pocit v mieste | |
|vpichu. | |
| | |
|Ak podanie injekcie v dolnej brušnej | |
|oblasti nie je možné, poraďte sa so | |
|zdravotnou sestrou alebo lekárom. | |
| | |
|4. Miesto podania injekcie očistite tampónom napusteným |
|alkoholom. |
|5. Odstráňte ochranný kryt ihly tak, že ho |[pic] |
|najskôr otočíte a potom vytiahnete |Obrázok B |
|priamočiaro v osi tela injekčnej striekačky| |
|(obrázok B). | |
| | |
|Ochranný kryt ihly vyhoďte. | |
| | |
|Ak je objem v injekčnej striekačke väčší | |
|ako potrebujete, pred podaním injekcie | |
|musíte odstrániť nadbytočné množstvo. | |
|( Držte injekčnú striekačku s ihlou | |
|nasmerovanou nadol. | |
|( Jemne zatlačte piest injekčnej striekačky| |
|smerom nadol, až kým nebude spodok bubliny | |
|na ryske s objemom, ktorý Vám predpísal Váš| |
|lekár. | |
|( Tekutinu, ktorá vyjde z ihly, nechajte | |
|odkvapnúť na vreckovku a tú zlikvidujte. | |
|( Injekčná striekačka je teraz pripravená | |
|na použitie. | |
| | |
| | |
|Dôležité upozornenie: | |
|( Pred podaním injekcie sa nedotýkajte ihly| |
|ani nedovoľte, aby sa dotkla akéhokoľvek | |
|povrchu. | |
|( Je normálne, ak v tejto injekčnej | |
|striekačke uvidíte malú vzduchovú bublinu. | |
|Nesnažte sa odstrániť túto vzduchovú | |
|bublinu pred podaním injekcie - ak tak | |
|urobíte, môže Vám vytiecť trochu lieku. | |
| |[pic] |
|6. Očistenú kožu jemne stlačte a vytvorte | |
|kožnú riasu. Kožnú riasu držte medzi palcom| |
|a ukazovákom počas celého podávania | |
|injekcie (obrázok C). | |
| |Obrázok C |
|7. Pevne chyťte injekčnú striekačku za |[pic] |
|úchytku. | |
|Do kožnej riasy vpichnite celú dĺžku ihly v| |
|priamom uhle (obrázok D). | |
| |Obrázok D |
|8. Vstreknite CELÝ obsah injekčnej |[pic] |
|striekačky zatlačením piesta smerom nadol, | |
|najviac ako sa dá (obrázok E). Potom ihlu | |
|jemne vytiahnite z kože. | |
| | |
| | |
| |Obrázok E |
|9. Po aplikácii injekcie uchopte injekčnú |[pic] |
|striekačku do jednej ruky tak, že ju | |
|chytíte za bezpečnostné puzdro, použite | |
|druhú ruku na chytenie úchytky a silno ju | |
|potiahnite dozadu. Týmto spôsobom | |
|odblokujete puzdro. Posúvajte puzdro pozdĺž| |
|injekčnej striekačky dovtedy, kým sa v | |
|polohe nad ihlou nezablokuje (obrázok F). | |
| |Obrázok F |


Nelikvidujte použitú injekčnú striekačku domovým odpadom. Zlikvidujte ju
podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.Č.: 2011/00638
PRÍLOHA Č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/02783SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

FRAXIPARINE multi


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph.Eur. v 1 ml roztoku.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

( Prevencia tromboembolickej choroby:
- najmä vo všeobecnej chirurgii alebo ortopédii
- u vysokorizikových pacientov s internými ochoreniami (pri
respiračnom zlyhaní a/alebo respiračnej infekcii a/alebo kardiálnom
zlyhaní), ako aj hospitalizovaných na jednotke intenzívnej
starostlivosti.
( Liečba tromboembolickej choroby.
( Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy.
( Liečba nestabilnej angíny pektoris a non-Q infarktu myokardu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať osobitným pokynom na dávkovanie
každého nízkomolekulového heparínu, pretože na vyjadrenie dávok sa
používajú rôzne merné jednotky (medzinárodné jednotky alebo mg). Z toho
dôvodu sa počas liečby nadroparín nesmie meniť za iné nízkomolekulové
heparíny. Okrem toho je potrebné venovať pozornosť používaniu správnej
liekovej formy nadroparínu s normálnou alebo dvojnásobnou silou, čo
ovplyvňuje režim dávkovania.

Nadroparín nie je určený na intramuskulárne podávanie.

Počas liečby nadroparínom je potrebné sledovať počet trombocytov (pozri
časť 4.4).

Je potrebné dodržiavať špecifické odporúčania týkajúce sa času podania
dávky nadroparínu v súvislosti so spinálnou/epidurálnou anestéziou alebo
spinálnou lumbálnou punkciou (pozri časť 4.4).
Technika podávania subkutánnej injekcie:

Subkutánna injekcia sa obyčajne podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej
steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno. Kvôli prevencii
strát roztoku pri používaní naplnených striekačiek sa pred podaním injekcie
nemá odstreknúť vzduchová bublina. Ihla sa zavádza kolmo do vytvorenej
kožnej riasy, ktorá sa šetrne, ale pevne drží prstami až do ukončenia
podávania injekcie. Miesto podania injekcie sa nesmie trieť.

Populácie pacientov

( Dospelí

PREVENCIA TROMBOEMBOLICKEJ CHOROBY

- /Všeobecná chirurgia/

Odporučená dávka nadroparínu je 0,3 ml (2 850 anti-Xa IU). Podáva sa
subkutánne 2-4 hodiny pred operáciou a potom raz denne počas nasledujúcich
dní. V liečbe je potrebné pokračovať najmenej sedem dní a počas celého
rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej
starostlivosti.


- /Ortopédia/

Nadroparín sa podáva subkutánne, pričom jeho dávka sa upravuje podľa
telesnej hmotnosti (pozri nasledujúcu tabuľku). Cieľová dávka je 38 anti-
Xa IU/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa zvyšuje o 50 % na štvrtý pooperačný
deň. Úvodná dávka sa podáva 12 hodín pred operáciou a druhá dávka sa podáva
12 hodín po skončení operácie. V liečbe sa potom pokračuje raz denne počas
celého rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej
starostlivosti. Najkratšia dĺžka liečby je 10 dní.

| |12 hodín pred operáciou |Od 4. operačného dňa |
|Telesná hmotnosť (kg) |a 12 hodín po operácii, | |
| |potom raz denne do | |
| |3. pooperačného dňa | |
| |Objem |Anti-Xa IU |Objem |Anti-Xa IU |
| |injekcie | |injekcie | |
| |(ml) | |(ml) | |
|( 50 |0,2 |1 900 |0,3 |2 850 |
|50 - 69 |0,3 |2 850 |0,4 |3 800 |
|( 70 |0,4 |3 800 |0,6 |5 700 |

- /Vysoko rizikoví pacienti s internými ochoreniami, ktorí sú/
/v intenzívnej starostlivosti (s respiračným zlyhaním a/alebo/
/respiračnou infekciou a/alebo kardiálnym zlyhaním)/

Nadroparín sa podáva subkutánne raz denne. Veľkosť dávky sa upravuje podľa
telesnej hmotnosti (pozri nasledujúcu tabuľku). V liečbe je potrebné
pokračovať počas celého obdobia trvania rizika tromboembolizmu.

|Telesná hmotnosť (kg) |Jedenkrát denne |
| |Objem injekcie (ml) |Anti-Xa IU |
|( 70 |0,4 |3 800 |
|> 70 |0,6 |5 700 |


LIEČBA TROMBOEMBOLICKEJ CHOROBY

V liečbe tromboembolickej choroby sa musí čím skôr začať s podávaním
perorálnych antikoagulancií za predpokladu, že ich podávanie nie je
kontraindikované. Liečba nadroparínom sa nesmie ukončiť skôr, ako sa
dosiahne cieľová hodnota INR.

Nadroparín sa odporúča podávať subkutánne dvakrát denne (každých 12 hodín)
obyčajne počas 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti
pacienta (pozri nasledujúcu tabuľku) tak, aby bola cieľová dávka 86 anti-
Xa IU/kg telesnej hmotnosti.

|Telesná hmotnosť |Dvakrát denne obyčajne počas 10 dní|
|(kg) | |
| |Objem injekcie |Anti-Xa IU |
| |(ml) | |
|( 50 |0,4 |3 800 |
|50-59 |0,5 |4 750 |
|60-69 |0,6 |5 700 |
|70-79 |0,7 |6 650 |
|80-89 |0,8 |7 600 |
|? 90 |0,9 |8 550 |

PREVENCIA ZRÁŽANIA KRVI POČAS HEMODIALÝZY

Pri prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy sa dávka nadroparínu musí
stanoviť individuálne pre každého pacienta a podľa technických podmienok
hemodialýzy.

Nadroparín sa obyčajne podáva v jednej dávke do arteriálnej linky na
začiatku každého cyklu. U pacientov bez zvýšeného rizika krvácania sa
odporúčajú nasledujúce úvodné dávky podľa telesnej hmotnosti, ktoré sú
obyčajne dostatočné na 4-hodinový cyklus:

|Telesná hmotnosť |Podáva sa do arteriálnej linky na začiatku |
|(kg) |dialýzy |
| |Objem injekcie (ml) |Anti-Xa IU |
|< 50 |0,3 |2 850 |
|50 - 69 |0,4 |3 800 |
|? 70 |0,6 |5 700 |


U pacientov s vyšším rizikom krvácania sa dávky znížia o polovicu.Pri cykloch trvajúcich viac ako štyri hodiny je možné počas dialýzy podať
ešte ďalšiu menšiu dávku nadroparínu. Počas nasledujúcich cyklov sa dávky
nadroparínu podľa potreby upravia na základe pozorovaného účinku.


Počas každého dialyzačného cyklu je potrebné pacientov pozorne sledovať
z hľadiska prejavov krvácania alebo vzniku zrazenín v dialyzačnom okruhu.LIEČBA NESTABILNEJ ANGÍNY PEKTORIS A NON-Q INFARKTU MYOKARDU

Nadroparín sa odporúča podávať subkutánne dvakrát denne (každých 12 hodín).
Zvyčajná dĺžka liečby je šesť dní. V klinických štúdiách zahŕňajúcich
pacientov s nestabilnou angínou pektoris a non-Q infarktom myokardu sa
nadroparín podával v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou v dávke do
325 mg denne.

Úvodná dávka sa podáva formou bolusovej intravenóznej (i.v.) injekcie
a následné dávky sa podávajú formou subkutánnej injekcie. Veľkosť dávky sa
upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta (pozri nasledujúcu tabuľku) tak,
aby bola cieľová dávka 86 anti-Xa IU/kg telesnej hmotnosti.

|Telesná hmotnosť (kg) |Úvodná |Subkutánna |Anti-Xa IU |
| |intravenózna |injekcia | |
| |bolusová dávka |(každých | |
| | |12 hodín) | |
|( 50 |0,4 ml |0,4 ml |3 800 |
|50-59 |0,5 ml |0,5 ml |4 750 |
|60-69 |0,6 ml |0,6 ml |5 700 |
|70-79 |0,7 ml |0,7 ml |6 650 |
|80-89 |0,8 ml |0,8 ml |7 600 |
|90-99 |0,9 ml |0,9 ml |8 550 |
|( 100 |1,0 ml |1,0 ml |9 500 |

( Deti a dospievajúci

Nadroparín sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vzhľadom na
nedostatok údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti u pacientov mladších ako
18 rokov.

( Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania za
predpokladu, že majú normálnu funkciu obličiek. Pred začiatkom liečby sa
u týchto pacientov odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri „Porucha
funkcie obličiek“ nižšie a časť 5.2).

( Porucha funkcie obličiek

/Prevencia tromboembolickej choroby/

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
? 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku nadroparínu.

Stredne závažná a závažná porucha funkcie obličiek je spojená so
zvýšenou expozíciou nadroparínu. Títo pacienti sú vystavení zvýšenému
riziku tromboembolizmu a krvácania.

Ak ošetrujúci lekár považuje za vhodné znížiť dávku, pri zohľadnení
individuálnych rizikových faktorov pre krvácanie a tromboembolizmus,
u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ? 30 ml/min a ( 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku
nadroparínu o 25 až 33 % (pozri časť 4.4 a 5.2).

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
( 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 % (pozri
časť 4.4 a 5.2).

/Liečba tromboembolickej choroby, nestabilnej angíny pektoris a non-Q/
/infarktu myokardu./

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
? 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku nadroparínu.


Stredne závažná a závažná porucha funkcie obličiek je spojená so
zvýšenou expozíciou nadroparínu. Títo pacienti sú vystavení zvýšenému
riziku tromboembolizmu a krvácania.

Ak ošetrujúci lekár považuje za vhodné znížiť dávku, pri zohľadnení
individuálnych rizikových faktorov pre krvácanie a tromboembolizmus,
u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ? 30 ml/min a ( 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku
nadroparínu o 25 až 33 % (pozri časť 4.4 a 5.2).

Nadroparín je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie
obličiek (pozri časť 4.3, 4.4 a 5.2).

( Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchami funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.

4.3 Kontraindikácie

Nadroparín je kontraindikovaný v nasledujúcich situáciách:
- precitlivenosť na nadroparín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
v injekciách s obsahom nadroparínu
- anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparínom (pozri časť 4.4)
- aktívne krvácanie alebo vyššie riziko krvácania v súvislosti
s koagulačnými poruchami s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej
koagulácie nevyvolanej heparínom
- orgánová lézia s rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred)
- hemoragická cievna mozgová príhoda
- akútna infekčná endokarditída
- závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml/min) u
pacientov liečených nadroparínom kvôli tromboembolickej chorobe,
nestabilnej angíne pektoris alebo non-Q infarktu myokardu
- liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol a preto sa
nesmú použiť u detí do 3 rokov
- lokoregionálna anestézia pri elektívnych operačných zákrokoch je
kontraindikovaná v prípade terapeutického podávania LMWH
(nízkomolekulového heparínu).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Trombocytopénia vyvolaná heparínom

Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparínom je počas
trvania liečby nadroparínom potrebné sledovať počet trombocytov.

Opísali sa zriedkavé prípady trombocytopénie, ktoré boli ojedinele
závažného charakteru, čo môže súvisieť s arteriálnou alebo venóznou
trombózou. Možnosť tejto diagnózy je potrebné zvážiť v nasledujúcich
situáciách:
- trombocytopénia
- každý významný pokles počtu trombocytov (30-50 % oproti východiskovej
hodnote)
- zhoršenie stupňa iniciálnej trombózy počas liečby
- vznik trombózy počas liečby
- diseminovaná intravaskulárna koagulácia
V týchto prípadoch je potrebné ukončiť liečbu nadroparínom.

Tieto účinky sú pravdepodobne imunoalergického charakteru a pri prvej
liečebnej kúre sa najčastejšie vyskytujú medzi 5. a 21. dňom liečby, avšak
môžu sa vyskytnúť aj skôr, najmä u pacientov s anamnézou trombocytopénie
vyvolanej heparínom.

U pacientov s anamnézou trombocytopénie počas liečby heparínom (štandardným
alebo nízkomolekulovým) ak je to potrebné, mala by sa liečba nadroparínom
zvážiť. V tomto prípade je potrebné pacientov pozorne klinicky sledovať
a vyšetrovať počet trombocytov aspoň každý deň. Ak sa objaví
trombocytopénia, liečbu nadroparínom je potrebné okamžite ukončiť.

Keď počas liečby heparínom (štandardným alebo nízkomolekulovým) vznikne
trombocytopénia, je potrebné zvážiť použitie iného antitrombotika. V
prípade jeho nedostupnosti je možné zvážiť použitie iného nízkomolekulového
heparínu, ak je podanie heparínu nevyhnutné. V týchto prípadoch je nutné
vyšetrovať počet trombocytov aspoň každý deň a liečbu je potrebné čím skôr
ukončiť, pretože sa opísali prípady pretrvávania úvodnej trombocytopénie aj
po zmene nízkomolekulového heparínu (pozri časť 4.3).

Vyšetrenia agregácie trombocytov /in vitro/ majú len obmedzený význam
v diagnostike trombocytopénie vyvolanej heparínom.

V nasledujúcich situáciách je pri podávaní nadroparínu potrebná opatrnosť,
pretože môžu byť sprevádzané vyšším rizikom krvácania:
- zlyhanie pečene
- závažná arteriálna hypertenzia
- anamnéza vredovej choroby alebo iných orgánových lézií, ktoré majú
sklon ku krvácaniu
- chorioretinálne cievne poruchy
- v období po operáciách mozgu, miechy alebo oka.

Porucha funkcie obličiek

Je známe, že nadroparín sa vylučuje hlavne obličkami, čo má za následok
zvýšenú expozíciu nadroparínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek
(pozri časť 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti: Porucha funkcie obličiek“).
Pacienti s poruchou funkcie obličiek sú vystavení zvýšenému riziku
krvácania a majú byť liečení opatrne.

Rozhodnutie o tom, či je vhodné znížiť dávku u pacientov s klírensom
kreatinínu 30 až 50 ml/min sa má zakladať na lekárovom posúdení rizika
krvácania oproti riziku tromboembolizmu u individuálneho pacienta (pozri
časť 4.2).

Starší pacienti

Pred začatím liečby sa odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

Hyperkaliémia

Heparín môže potlačiť tvorbu aldosterónu v kôre nadobličiek, čo môže viesť
k hyperkaliémii, najmä u pacientov s vyššími hladinami draslíka alebo so
sklonom k vyšším hladinám draslíka. ako sú napr. pacienti s diabetes
mellitus, chronickým zlyhaním obličiek, metabolickou acidózou, resp.
pacienti užívajúci lieky, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu (napr.
inhibítory konvertujúce angiotenzín (ACE), nesteroidné antiflogistiká
(NSAID)).

Zdá sa, že riziko hyperkaliémie sa zvyšuje s dĺžkou liečby, avšak
hyperkaliémia je obyčajne reverzibilná.

U rizikových pacientov je potrebné sledovať hladiny draslíka.

Spinálna/epidurálna anestézia/spinálna lumbálna punkcia a súčasne užívané
lieky

Riziko vzniku spinálnych alebo epidurálnych hematómov sa zvyšuje pri
použití epidurálnych katétrov alebo pri súčasnom užívaní liekov, ktoré môžu
ovplyvniť hemostázu, ako sú NSAID, antiagregačné látky alebo iné
antikoagulanciá. Zdá sa, že vyššie riziko existuje pri úrazoch miechy alebo
pri opakovaných epidurálnych alebo spinálnych punkciách.

Z toho dôvodu je potrebné rozhodnúť o súčasnej neuraxiálnej blokáde
a antikoagulačnej liečbe na základe starostlivého a individuálneho
posúdenia pomeru medzi rizikom a prínosom v nasledujúcich situáciách:
( u pacientov liečených antikoagulanciami je potrebné starostlivo zvážiť
pomer medzi rizikom a prínosom neuraxiálnej blokády.
( u pacientov, ktorí sa majú podrobiť elektívnemu operačnému zákroku
s použitím neuraxiálnej blokády je potrebné starostlivo zvážiť pomer
medzi rizikom a prínosom antikoagulačnej liečby.

U pacientov po lumbálnej punkcii, spinálnej anestézii alebo epidurálnej
anestézii je potrebné zachovať dostatočný časový interval medzi podaním
injekcie nadroparínu v profylaktických dávkach a zavedením alebo vybratím
spinálneho alebo epidurálneho katétra, resp. ihly, pri zohľadnení
charakteristík lieku a profilu pacienta. Opätovné podanie nadroparínu sa má
odložiť až do skončenia operačného zákroku. Následná dávka sa nemá podať
skôr, ako po uplynutí minimálne štyroch hodín.

Pacientov je potrebné často vyšetrovať z hľadiska príznakov a známok
neurologického poškodenia, akými sú bolesť chrbta, senzorické a motorické
poruchy (necitlivosť a slabosť dolných končatín), dysfunkcia čriev alebo
močového mechúra. Po zistení neurologického poškodenia je potrebná
neodkladná liečba. Zdravotné sestry majú byť vyškolené na rozpoznávanie
takýchto známok a príznakov. Pacientov treba poučiť, aby o výskyte
akýchkoľvek z uvedených príznakov ihneď informovali svojho lekára.

Pri podozrení na známky alebo príznaky spinálneho hematómu sa musí
urýchlene stanoviť diagnóza a začať liečba zahŕňajúca dekompresiu miechy.

Ak počas zavádzania katétra došlo k závažnému alebo zjavnému krvácaniu,
pred začatím/obnovením liečby heparínom sa má vykonať starostlivé posúdenie
prínosu a rizika.

Salicyláty, nesteroidné antiflogistiká a antiagreganciá

Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri
prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa neodporúča súčasné podávanie
kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, NSAID a antiagregancií,
pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak nie je možné sa
vyhnúť uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné pozorne sledovať a robiť
príslušné laboratórne vyšetrenia.

V klinických štúdiách zahŕňajúcich pacientov s nestabilnou angínou pektoris
a non-Q infarktom myokardu sa nadroparín podával v kombinácii s kyselinou
acetylsalicylovou v dávke max. 325 mg denne (pozri časť 4.2).

Nekróza kože

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená nekróza kože. Jej vzniku
predchádza purpura alebo zapálené alebo bolestivé erytematózne škvrny
s celkovými prejavmi alebo bez nich. V takýchto prípadoch sa musí liečba
okamžite ukončiť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nadroparín sa musí opatrne podávať pacientom užívajúcim perorálne
antikoagulanciá, systémové (gluko-) kortikosteroidy a dextrány. Keď sa
u pacientov užívajúcich nadroparín začína liečba perorálnymi
antikoagulanciami, v liečbe nadroparínom je potrebné pokračovať dovtedy,
kým sa nedosiahne cieľová hodnota INR.

Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri
prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa neodporúča súčasné podávanie
kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, nesteroidných antiflogistík
a antiagregancií, pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak
nie je možné sa vyhnúť uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné pozorne
sledovať a robiť príslušné laboratórne vyšetrenia. V klinických štúdiách
zahŕňajúcich pacientov s nestabilnou angínou pektoris a non-Q infarktom
myokardu sa nadroparín podával v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
v dávke max. 325 mg denne (pozri časť 4.2 a 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita
V klinických štúdiách sa neskúmal účinok nadroparínu na plodnosť.

Gravidita
V štúdiách na zvieratách sa nezistili žiadne teratogénne ani fetotoxické
účinky. Avšak k dispozícii sú len obmedzené klinické údaje týkajúce sa
prestupu nadroparínu cez placentu u gravidných žien. Z toho dôvodu sa
použitie nadroparínu počas gravidity odporúča len vtedy, ak prínos liečby
je vyšší ako možné riziká liečby.

Laktácia
K dispozícii sú len obmedzené informácie o vylučovaní nadroparínu do
materského mlieka. Z toho dôvodu sa použitie nadroparínu počas dojčenia
neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o účinkoch nadroparínu na schopnosť
vedenia motorových vozidiel alebo obsluhovania strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V ďalšom texte sa uvádzajú nežiaduce účinky podľa postihnutia jednotlivých
systémov a podľa výskytu.

Výskyt nežiaducich účinkov sa uvádza nasledovne: veľmi časté ? 1/10, časté
? 1/100 až < 1/10, menej časté ? 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé ? 1/10 000
až < 1/1 000, veľmi zriedkavé < 1/10 000.

|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Veľmi časté: |Prejavy krvácania na rôznych miestach (vrátane |
| |prípadov spinálneho hematómu), častejšie |
| |u pacientov s prítomnosťou iných rizikových |
| |faktorov (pozri časť 4.3 a 4.4). |
|Zriedkavé: |Trombocytopénia (vrátane trombocytopénie |
| |vyvolanej heparínom) (pozri časť 4.4), |
| |trombocytóza. |
|Veľmi |Eozinofília, reverzibilná po ukončení liečby. |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy imunitného systému |
|Veľmi |Reakcie z precitlivenosti (vrátane angioedému |
|zriedkavé: |a kožných reakcií), anafylaktoidná reakcia. |
| |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Veľmi |Reverzibilná hyperkaliémia v dôsledku útlmu |
|zriedkavé: |tvorby aldosterónu indukovaná heparínom najmä |
| |u rizikových pacientov (pozri časť 4.4). |
| |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Časté: |Zvýšenie transamináz, obyčajne prechodné. |
| |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Veľmi |Priapizmus. |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Zriedkavé: |Vyrážka, urtikária, erytém, pruritus. |
|Veľmi |Nekróza kože, zvyčajne sa vyskytuje v mieste |
|zriedkavé: |vpichu (pozri časť 4.4). |
| |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi časté: |Malý hematóm v mieste vpichu. |
|V niektorých prípadoch sa môžu objaviť tuhé uzlíky, ktoré nie|
|sú prejavom tvorby cýst okolo heparínu. Tieto uzlíky obyčajne|
|vymiznú po niekoľkých dňoch. |
|Časté |Reakcia v mieste vpichu. |
|Zriedkavé |Kalcinóza v mieste vpichu. |
|Kalcinóza je častejšia u pacientov, u ktorých je abnormálna |
|produkcia fosforečnanu vápenatého, ako napríklad v niektorých|
|prípadoch chronického zlyhania obličiek. |

4.9 Predávkovanie

Príznaky a známky
Hlavným klinickým prejavom podania nadmernej subkutánnej alebo
intravenóznej dávky je krvácanie. V tomto prípade je potrebné vyšetriť
počet trombocytov a iné koagulačné parametre. Menšie krvácanie si len
zriedka vyžaduje špecifickú liečbu a obyčajne stačí znížiť alebo odložiť
nasledujúcu dávku nadroparínu.

Liečba
Len v závažných prípadoch je potrebné zvážiť použitie protamín sulfátu.
Protamín z väčšej miery zruší antikoagulačný účinok nadroparínu, hoci
určitá anti-Xa aktivita bude aj naďalej pretrvávať.
Protamín sulfát v dávke 0,6 ml neutralizuje približne 950 IU anti-Xa
nadroparínu. Pri určovaní dávky protamín sulfátu je potrebné zvážiť čas od
podania heparínu, pričom môže byť vhodné znížiť dávku protamínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulans, antitrombotikum.
ATC kód: B01AB06.

Mechanizmus účinku

Nadroparín je heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorý sa získava
depolymerizáciou štandardného heparínu. Je to glykosaminoglykán
s priemernou molekulovou hmotnosťou približne 4 300 daltonov.
Nadroparín sa s vysokou afinitou viaže na plazmatickú bielkovinu, anti-
trombín III (ATIII). Po jeho naviazaní dochádza k urýchleniu inhibície
faktora Xa, čo prispieva k vysokej antitrombotickej účinnosti nadroparínu.
Medzi ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k antitrombotickej aktivite
nadroparínu, patrí stimulácia inhibítora vnútornej dráhy (TFP1), aktivácia
fibrinolýzy prostredníctvom priameho uvoľnenia aktivátora tkanivového
plazminogénu z endotelových buniek a zmena reologických parametrov krvi
(zníženie viskozity krvi a zlepšenie tekutosti membrán granulocytov
a trombocytov).

Farmakodynamické účinky

Nadroparín má vysoký pomer aktivity anti-Xa voči aktivite anti-IIa. Má
okamžitý aj dlhodobý antitrombotický účinok.
V porovnaní so štandardným heparínom, nadroparín má menší vplyv na
funkciu a agregáciu trombocytov a len minimálne ovplyvňuje primárnu
hemostázu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti nadroparínu sa hodnotia na základe biologickej
aktivity, t.j. meranie aktivity anti-Xa.

Absorpcia
Maximálna aktivita anti-Xa (Cmax) sa dosiahne približne o 3-5 hodín (Tmax)
po subkutánnom podaní.
Biologická dostupnosť je takmer úplná (približne 88 %).
Po intravenóznej injekcii sa dosiahne maximálna plazmatická hladina anti-Xa
v priebehu 10 minút, pričom hodnota polčasu je približne 2 hodiny.

Distribúcia
Žiadne údaje.

Metabolizmus
Žiadne údaje.

Eliminácia
Polčas eliminácie po subkutánnom podaní je približne 3,5 hodiny. Avšak
aktivita anti-Xa pretrváva najmenej 18 hodín po injekčnom podaní
nadroparínu v dávke 1 900 anti-Xa IU.

Osobitné populácie pacientov

Starší pacienti
Funkcia obličiek sa obyčajne zhoršuje s vekom, a preto je eliminácia
pomalšia u starších pacientov (pozri časť 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti:
Porucha funkcie obličiek“). V tejto vekovej skupine je potrebné zvážiť
možnosť poruchy funkcie obličiek a podľa toho je nutné upraviť dávkovanie
nadroparínu (pozri časť 4.2 a 4.4).

Porucha funkcie obličiek
V klinickej štúdii skúmajúcej farmakokinetiku nadroparínu podávaného
intravenózne u pacientov s rozličným stupňom poruchy funkcie obličiek sa
zistila súvislosť medzi klírensom nadroparínu a klírensom kreatinínu. U
pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
36-43 ml/min) sa zistilo zvýšenie priemernej hodnoty AUC o 52 % aj polčasu
o 39 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U týchto pacientov sa
priemerná hodnota plazmatického klírensu nadroparínu znížila na 63 %
normálnej hodnoty. V štúdii bola pozorovaná významná interindividuálna
variabilita. U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu 10-20 ml/min) sa zistilo zvýšenie priemernej hodnoty AUC o 95 %
aj polčasu o 112 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so
závažnou poruchou funkcie obličiek sa hodnota plazmatického klírensu
znížila na 50 % hodnoty pozorovanej u pacientov s normálnou funkciou
obličiek.
U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 3-
6 ml/min) na hemodialýze sa zistilo zvýšenie hodnoty AUC o 62 % aj polčasu
o 65 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažnou
poruchou funkcie obličiek na hemodialýze sa hodnota plazmatického klírensu
znížila na 67 % hodnoty pozorovanej u pacientov s normálnou funkciou
obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).

KLINICKÉ šTÚDIE
Žiadne údaje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Údaje získané v predklinických štúdiách (konvenčné štúdie bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, mutagenicity a reprodukčnej
toxicity) nenaznačujú žiadne osobitné riziká pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Zriedená kyselina chlorovodíková alebo roztok hydroxidu vápenatého na
úpravu pH (5-7,5), voda na injekciu.
Benzylalkohol (9 mg/ml) ako konzervačná látka.

6.2 Inkompatibility

Nemiešajte s inými látkami.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
Čas použiteľnosti po otvorení liekoviek na viacnásobné použitie je 28 dní
pri teplote miestnosti.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v mrazničke. Neuchovávajte v chladničke, pretože studené
injekcie môžu byť bolestivé.
Uchovávajte pri teplote do +25 (C.

6.5 Druh obalu a obsah baleniaFRAXIPARINE multi 5 ml: liekovky z bezfarebného skla, s gumovou zátkou
ohraničenou alumíniovou vrstvou, ktorá je pevne spojená s viečkom
z plastickej hmoty. Objem roztoku (5 ml) je určený na viacnásobné použitie,
papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.
FRAXIPARINE multi 15 ml: liekovky z bezfarebného skla, s gumovou zátkou
ohraničenou alumíniovou vrstvou, ktorá je pevne spojená s viečkom
z plastickej hmoty. Objem roztoku (15 ml) je určený na viacnásobné
použitie, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.

Balenie obsahuje 10 liekoviek.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pozri časť 4.2.

Pred použitím sa injekčný roztok s obsahom nadroparínu musí zrakom
skontrolovať, či neobsahuje žiadne mechanické nečistoty, resp. či nedošlo
k zmene jeho sfarbenia. Pri spozorovaní zmeny sa injekčný roztok nesmie
podať a musí sa zlikvidovať.
Roztoky sa nesmú miešať s inými prípravkami, ani sa nesmú podávať
opakovane.

Z liekoviek na viacnásobné použitie je potrebné odstrániť plastový kryt
a len strednú časť hliníkového krytu tak, aby bolo vidieť malý kruh na
gumovej zátke. Pred prepichnutím ihlou je potrebné gumovú zátku
vydezinfikovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glaxo Group Limited
Greenford
Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0281/90-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.12.1990 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2011PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.Č.: 2011/00638
PRÍLOHA Č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/02783SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

FRAXIPARINE


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

( Prevencia tromboembolickej choroby:
- najmä vo všeobecnej chirurgii alebo ortopédii
- u vysokorizikových pacientov s internými ochoreniami (pri
respiračnom zlyhaní a/alebo respiračnej infekcii a/alebo kardiálnom
zlyhaní), ako aj hospitalizovaných na jednotke intenzívnej
starostlivosti.
( Liečba tromboembolickej choroby.
( Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy.
( Liečba nestabilnej angíny pektoris a non-Q infarktu myokardu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať osobitným pokynom na dávkovanie
každého nízkomolekulového heparínu, pretože na vyjadrenie dávok sa
používajú rôzne merné jednotky (medzinárodné jednotky alebo mg). Z toho
dôvodu sa počas liečby nadroparín nesmie meniť za iné nízkomolekulové
heparíny. Okrem toho je potrebné venovať pozornosť používaniu správnej
liekovej formy nadroparínu s normálnou alebo dvojnásobnou silou, čo
ovplyvňuje režim dávkovania.

Kalibrované striekačky sú určené na použitie vtedy, keď je potrebná úprava
dávky podľa telesnej hmotnosti.

Nadroparín nie je určený na intramuskulárne podávanie.

Počas liečby nadroparínom je potrebné sledovať počet trombocytov (pozri
časť 4.4).

Je potrebné dodržiavať špecifické odporúčania týkajúce sa času podania
dávky nadroparínu v súvislosti so spinálnou/epidurálnou anestéziou alebo
spinálnou lumbálnou punkciou (pozri časť 4.4).

Technika podávania subkutánnej injekcie:

Subkutánna injekcia sa obyčajne podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej
steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno. Kvôli prevencii
strát roztoku pri používaní naplnených striekačiek sa pred podaním injekcie
nemá odstreknúť vzduchová bublina. Ihla sa zavádza kolmo do vytvorenej
kožnej riasy, ktorá sa šetrne, ale pevne drží prstami až do ukončenia
podávania injekcie. Miesto podania injekcie sa nesmie trieť.

Populácie pacientov

( Dospelí

PREVENCIA TROMBOEMBOLICKEJ CHOROBY

- /Všeobecná chirurgia/

Odporučená dávka nadroparínu je 0,3 ml (2 850 anti-Xa IU). Podáva sa
subkutánne 2-4 hodiny pred operáciou a potom raz denne počas nasledujúcich
dní. V liečbe je potrebné pokračovať najmenej sedem dní a počas celého
rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej
starostlivosti.

- /Ortopédia/

Nadroparín sa podáva subkutánne, pričom jeho dávka sa upravuje podľa
telesnej hmotnosti (pozri nasledujúcu tabuľku). Cieľová dávka je 38 anti-
Xa IU/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa zvyšuje o 50 % na štvrtý pooperačný
deň. Úvodná dávka sa podáva 12 hodín pred operáciou a druhá dávka sa podáva
12 hodín po skončení operácie. V liečbe sa potom pokračuje raz denne počas
celého rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej
starostlivosti. Najkratšia dĺžka liečby je 10 dní.

| |12 hodín pred operáciou | |
|Telesná hmotnosť (kg) |a 12 hodín po operácii, |Od 4. operačného dňa |
| |potom raz denne do | |
| |3. pooperačného dňa | |
| | |Anti-Xa IU | |Anti-Xa IU |
| |Objem | |Objem | |
| |injekcie | |injekcie | |
| |(ml) | |(ml) | |
|( 50 |0,2 |1 900 |0,3 |2 850 |
|50 - 69 |0,3 |2 850 |0,4 |3 800 |
|( 70 |0,4 |3 800 |0,6 |5 700 |

- /Vysoko rizikoví pacienti s internými ochoreniami, ktorí sú/
/v intenzívnej starostlivosti (s respiračným zlyhaním a/alebo/
/respiračnou infekciou a/alebo kardiálnym zlyhaním)/

Nadroparín sa podáva subkutánne raz denne. Veľkosť dávky sa upravuje podľa
telesnej hmotnosti (pozri nasledujúcu tabuľku). V liečbe je potrebné
pokračovať počas celého obdobia trvania rizika tromboembolizmu.

|Telesná hmotnosť (kg) |Jedenkrát denne |
| |Objem injekcie (ml) |Anti-Xa IU |
|( 70 |0,4 |3 800 |
|> 70 |0,6 |5 700 |

LIEČBA TROMBOEMBOLICKEJ CHOROBY

V liečbe tromboembolickej choroby sa musí čím skôr začať s podávaním
perorálnych antikoagulancií za predpokladu, že ich podávanie nie je
kontraindikované. Liečba nadroparínom sa nesmie ukončiť skôr, ako sa
dosiahne cieľová hodnota INR.

Nadroparín sa odporúča podávať subkutánne dvakrát denne (každých 12 hodín)
obyčajne počas 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti
pacienta (pozri nasledujúcu tabuľku) tak, aby bola cieľová dávka 86 anti-
Xa IU/kg telesnej hmotnosti.

|Telesná hmotnosť |Dvakrát denne obyčajne počas 10 dní|
|(kg) | |
| |Objem injekcie |Anti-Xa IU |
| |(ml) | |
|( 50 |0,4 |3 800 |
|50-59 |0,5 |4 750 |
|60-69 |0,6 |5 700 |
|70-79 |0,7 |6 650 |
|80-89 |0,8 |7 600 |
|? 90 |0,9 |8 550 |


PREVENCIA ZRÁŽANIA KRVI POČAS HEMODIALÝZY

Pri prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy sa dávka nadroparínu musí
stanoviť individuálne pre každého pacienta a podľa technických podmienok
hemodialýzy.

Nadroparín sa obyčajne podáva v jednej dávke do arteriálnej linky na
začiatku každého cyklu. U pacientov bez zvýšeného rizika krvácania sa
odporúčajú nasledujúce úvodné dávky podľa telesnej hmotnosti, ktoré sú
obyčajne dostatočné na 4-hodinový cyklus:

|Telesná hmotnosť |Podáva sa do arteriálnej linky na začiatku |
|(kg) |dialýzy |
| |Objem injekcie (ml) |Anti-Xa IU |
|< 50 |0,3 |2 850 |
|50 - 69 |0,4 |3 800 |
|? 70 |0,6 |5 700 |


U pacientov s vyšším rizikom krvácania sa dávky znížia o polovicu.Pri cykloch trvajúcich viac ako štyri hodiny je možné počas dialýzy podať
ešte ďalšiu menšiu dávku nadroparínu. Počas nasledujúcich cyklov sa dávky
nadroparínu podľa potreby upravia na základe pozorovaného účinku.


Počas každého dialyzačného cyklu je potrebné pacientov pozorne sledovať
z hľadiska prejavov krvácania alebo vzniku zrazenín v dialyzačnom okruhu.LIEČBA NESTABILNEJ ANGÍNY PEKTORIS A NON-Q INFARKTU MYOKARDU

Nadroparín sa odporúča podávať subkutánne dvakrát denne (každých 12 hodín).
Zvyčajná dĺžka liečby je šesť dní. V klinických štúdiách zahŕňajúcich
pacientov s nestabilnou angínou pektoris a non-Q infarktom myokardu sa
nadroparín podával v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou v dávke do
325 mg denne.

Úvodná dávka sa podáva formou bolusovej intravenóznej (i.v.) injekcie
a následné dávky sa podávajú formou subkutánnej injekcie. Veľkosť dávky sa
upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta (pozri nasledujúcu tabuľku) tak,
aby bola cieľová dávka 86 anti-Xa IU/kg telesnej hmotnosti.

|Telesná hmotnosť (kg) |Úvodná |Subkutánna |Anti-Xa IU |
| |intravenózna |injekcia | |
| |bolusová dávka |(každých | |
| | |12 hodín) | |
|( 50 |0,4 ml |0,4 ml |3 800 |
|50-59 |0,5 ml |0,5 ml |4 750 |
|60-69 |0,6 ml |0,6 ml |5 700 |
|70-79 |0,7 ml |0,7 ml |6 650 |
|80-89 |0,8 ml |0,8 ml |7 600 |
|90-99 |0,9 ml |0,9 ml |8 550 |
|( 100 |1,0 ml |1,0 ml |9 500 |

( Deti a dospievajúci

Nadroparín sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vzhľadom na
nedostatok údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti u pacientov mladších ako
18 rokov.

( Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania za
predpokladu, že majú normálnu funkciu obličiek. Pred začiatkom liečby sa
u týchto pacientov odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri „Porucha
funkcie obličiek“ nižšie a časť 5.2).

( Porucha funkcie obličiek

/Prevencia tromboembolickej choroby/

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
? 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku nadroparínu.

Stredne závažná a závažná porucha funkcie obličiek je spojená so
zvýšenou expozíciou nadroparínu. Títo pacienti sú vystavení zvýšenému
riziku tromboembolizmu a krvácania.

Ak ošetrujúci lekár považuje za vhodné znížiť dávku, pri zohľadnení
individuálnych rizikových faktorov pre krvácanie a tromboembolizmus,
u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ? 30 ml/min a ( 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku
nadroparínu o 25 až 33 % (pozri časť 4.4 a 5.2).

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
( 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 % (pozri
časť 4.4 a 5.2).

/Liečba tromboembolickej choroby, nestabilnej angíny pektoris a non-Q/
/infarktu myokardu./

U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
? 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku nadroparínu.


Stredne závažná a závažná porucha funkcie obličiek je spojená so
zvýšenou expozíciou nadroparínu. Títo pacienti sú vystavení zvýšenému
riziku tromboembolizmu a krvácania.

Ak ošetrujúci lekár považuje za vhodné znížiť dávku, pri zohľadnení
individuálnych rizikových faktorov pre krvácanie a tromboembolizmus,
u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu ? 30 ml/min a ( 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku
nadroparínu o 25 až 33 % (pozri časť 4.4 a 5.2).

Nadroparín je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie
obličiek (pozri časť 4.3, 4.4 a 5.2).

( Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchami funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.

4.3 Kontraindikácie

Nadroparín je kontraindikovaný v nasledujúcich situáciách:
- precitlivenosť na nadroparín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
v injekciách s obsahom nadroparínu
- anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparínom (pozri časť 4.4)
- aktívne krvácanie alebo vyššie riziko krvácania v súvislosti
s koagulačnými poruchami s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej
koagulácie nevyvolanej heparínom
- orgánová lézia s rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred)
- hemoragická cievna mozgová príhoda
- akútna infekčná endokarditída
- závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml/min) u
pacientov liečených nadroparínom kvôli tromboembolickej chorobe,
nestabilnej angíne pektoris alebo non-Q infarktu myokardu
- liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol a preto sa
nesmú použiť u detí do 3 rokov
- lokoregionálna anestézia pri elektívnych operačných zákrokoch je
kontraindikovaná v prípade terapeutického podávania LMWH
(nízkomolekulového heparínu).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Trombocytopénia vyvolaná heparínom

Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparínom je počas
trvania liečby nadroparínom potrebné sledovať počet trombocytov.

Opísali sa zriedkavé prípady trombocytopénie, ktoré boli ojedinele
závažného charakteru, čo môže súvisieť s arteriálnou alebo venóznou
trombózou. Možnosť tejto diagnózy je potrebné zvážiť v nasledujúcich
situáciách:
- trombocytopénia
- každý významný pokles počtu trombocytov (30-50 % oproti východiskovej
hodnote)
- zhoršenie stupňa iniciálnej trombózy počas liečby
- vznik trombózy počas liečby
- diseminovaná intravaskulárna koagulácia
V týchto prípadoch je potrebné ukončiť liečbu nadroparínom.

Tieto účinky sú pravdepodobne imunoalergického charakteru a pri prvej
liečebnej kúre sa najčastejšie vyskytujú medzi 5. a 21. dňom liečby, avšak
môžu sa vyskytnúť aj skôr, najmä u pacientov s anamnézou trombocytopénie
vyvolanej heparínom.

U pacientov s anamnézou trombocytopénie počas liečby heparínom (štandardným
alebo nízkomolekulovým) ak je to potrebné, mala by sa liečba nadroparínom
zvážiť. V tomto prípade je potrebné pacientov pozorne klinicky sledovať
a vyšetrovať počet trombocytov aspoň každý deň. Ak sa objaví
trombocytopénia, liečbu nadroparínom je potrebné okamžite ukončiť.

Keď počas liečby heparínom (štandardným alebo nízkomolekulovým) vznikne
trombocytopénia, je potrebné zvážiť použitie iného antitrombotika. V
prípade jeho nedostupnosti je možné zvážiť použitie iného nízkomolekulového
heparínu, ak je podanie heparínu nevyhnutné. V týchto prípadoch je nutné
vyšetrovať počet trombocytov aspoň každý deň a liečbu je potrebné čím skôr
ukončiť, pretože sa opísali prípady pretrvávania úvodnej trombocytopénie aj
po zmene nízkomolekulového heparínu (pozri časť 4.3).

Vyšetrenia agregácie trombocytov /in vitro/ majú len obmedzený význam
v diagnostike trombocytopénie vyvolanej heparínom.

V nasledujúcich situáciách je pri podávaní nadroparínu potrebná opatrnosť,
pretože môžu byť sprevádzané vyšším rizikom krvácania:
- zlyhanie pečene
- závažná arteriálna hypertenzia
- anamnéza vredovej choroby alebo iných orgánových lézií, ktoré majú
sklon ku krvácaniu
- chorioretinálne cievne poruchy
- v období po operáciách mozgu, miechy alebo oka.

Porucha funkcie obličiek

Je známe, že nadroparín sa vylučuje hlavne obličkami, čo má za následok
zvýšenú expozíciu nadroparínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek
(pozri časť 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti: Porucha funkcie obličiek“).
Pacienti s poruchou funkcie obličiek sú vystavení zvýšenému riziku
krvácania a majú byť liečení opatrne.

Rozhodnutie o tom, či je vhodné znížiť dávku u pacientov s klírensom
kreatinínu 30 až 50 ml/min sa má zakladať na lekárovom posúdení rizika
krvácania oproti riziku tromboembolizmu u individuálneho pacienta (pozri
časť 4.2).

Starší pacienti

Pred začatím liečby sa odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

Hyperkaliémia

Heparín môže potlačiť tvorbu aldosterónu v kôre nadobličiek, čo môže viesť
k hyperkaliémii, najmä u pacientov s vyššími hladinami draslíka alebo so
sklonom k vyšším hladinám draslíka, ako sú napr. pacienti s diabetes
mellitus, chronickým zlyhaním obličiek, preexistujúcou metabolickou
acidózou, resp. pacienti užívajúci lieky, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu
(napr. inhibítory konvertujúce angiotenzín (ACE), nesteroidné
antiflogistiká (NSAID)).

Zdá sa, že riziko hyperkaliémie sa zvyšuje s dĺžkou liečby, avšak
hyperkaliémia je obyčajne reverzibilná.

U rizikových pacientov je potrebné sledovať hladiny draslíka.Spinálna/epidurálna anestézia/spinálna lumbálna punkcia a súčasne užívané
lieky

Riziko vzniku spinálnych alebo epidurálnych hematómov sa zvyšuje pri
použití epidurálnych katétrov alebo pri súčasnom užívaní liekov, ktoré môžu
ovplyvniť hemostázu, ako sú NSAID, antiagregačné látky alebo iné
antikoagulanciá. Zdá sa, že vyššie riziko existuje pri úrazoch miechy alebo
pri opakovaných epidurálnych alebo spinálnych punkciách.

Z toho dôvodu je potrebné rozhodnúť o súčasnej neuraxiálnej blokáde
a antikoagulačnej liečbe na základe starostlivého a individuálneho
posúdenia pomeru medzi rizikom a prínosom v nasledujúcich situáciách:
( u pacientov liečených antikoagulanciami je potrebné starostlivo zvážiť
pomer medzi rizikom a prínosom neuraxiálnej blokády.
( u pacientov, ktorí sa majú podrobiť elektívnemu operačnému zákroku
s použitím neuraxiálnej blokády je potrebné starostlivo zvážiť pomer
medzi rizikom a prínosom antikoagulačnej liečby.

U pacientov po lumbálnej punkcii, spinálnej anestézii alebo epidurálnej
anestézii je potrebné zachovať dostatočný časový interval medzi podaním
injekcie nadroparínu v profylaktických dávkach a zavedením alebo vybratím
spinálneho alebo epidurálneho katétra, resp. ihly, pri zohľadnení
charakteristík lieku a profilu pacienta. Opätovné podanie nadroparínu sa má
odložiť až do skončenia operačného zákroku. Následná dávka sa nemá podať
skôr, ako po uplynutí minimálne štyroch hodín.

Pacientov je potrebné často vyšetrovať z hľadiska príznakov a známok
neurologického poškodenia, akými sú bolesť chrbta, senzorické a motorické
poruchy (necitlivosť a slabosť dolných končatín), dysfunkcia čriev alebo
močového mechúra. Po zistení neurologického poškodenia je potrebná
neodkladná liečba. Zdravotné sestry majú byť vyškolené na rozpoznávanie
takýchto známok a príznakov. Pacientov treba poučiť, aby o výskyte
akýchkoľvek z uvedených príznakov ihneď informovali svojho lekára.

Pri podozrení na známky alebo príznaky spinálneho hematómu sa musí
urýchlene stanoviť diagnóza a začať liečba zahŕňajúca dekompresiu miechy.

Ak počas zavádzania katétra došlo k závažnému alebo zjavnému krvácaniu,
pred začatím/obnovením liečby heparínom sa má vykonať starostlivé posúdenie
prínosu a rizika.

Salicyláty, nesteroidné antiflogistiká a antiagreganciá

Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri
prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa neodporúča súčasné podávanie
kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, NSAID a antiagregancií,
pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak nie je možné sa
vyhnúť uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné pozorne sledovať a robiť
príslušné laboratórne vyšetrenia.

V klinických štúdiách zahŕňajúcich pacientov s nestabilnou angínou pektoris
a non-Q infarktom myokardu sa nadroparín podával v kombinácii s kyselinou
acetylsalicylovou v dávke max. 325 mg denne (pozri časť 4.2).

Nekróza kože

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená nekróza kože. Jej vzniku
predchádza purpura alebo zapálené alebo bolestivé erytematózne škvrny
s celkovými prejavmi alebo bez nich. V takýchto prípadoch sa musí liečba
okamžite ukončiť.Alergia na latex

Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky môže obsahovať vysušenú prírodnú
latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na
latex.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nadroparín sa musí opatrne podávať pacientom užívajúcim perorálne
antikoagulanciá, systémové (gluko-) kortikosteroidy a dextrány. Keď sa
u pacientov užívajúcich nadroparín začína liečba perorálnymi
antikoagulanciami, v liečbe nadroparínom je potrebné pokračovať dovtedy,
kým sa nedosiahne cieľová hodnota INR.

Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri
prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa neodporúča súčasné podávanie
kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, nesteroidných antiflogistík
a antiagregancií, pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak
nie je možné sa vyhnúť uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné pozorne
sledovať a robiť príslušné laboratórne vyšetrenia. V klinických štúdiách
zahŕňajúcich pacientov s nestabilnou angínou pektoris a non-Q infarktom
myokardu sa nadroparín podával v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
v dávke max. 325 mg denne (pozri časť 4.2 a 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita
V klinických štúdiách sa neskúmal účinok nadroparínu na plodnosť.

Gravidita
V štúdiách na zvieratách sa nezistili žiadne teratogénne ani fetotoxické
účinky. Avšak k dispozícii sú len obmedzené klinické údaje týkajúce sa
prestupu nadroparínu cez placentu u gravidných žien. Z toho dôvodu sa
použitie nadroparínu počas gravidity odporúča len vtedy, ak prínos liečby
je vyšší ako možné riziká liečby.

Laktácia
K dispozícii sú len obmedzené informácie o vylučovaní nadroparínu do
materského mlieka. Z toho dôvodu sa použitie nadroparínu počas dojčenia
neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o účinkoch nadroparínu na schopnosť
vedenia motorových vozidiel alebo obsluhovania strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V ďalšom texte sa uvádzajú nežiaduce účinky podľa postihnutia jednotlivých
systémov a podľa výskytu.

Výskyt nežiaducich účinkov sa uvádza nasledovne: veľmi časté 1/10, časté
1/100 až < 1/10, menej časté 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé 1/10 000 až
< 1/1 000, veľmi zriedkavé < 1/10 000.

|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Veľmi časté: |Prejavy krvácania na rôznych miestach (vrátane |
| |prípadov spinálneho hematómu), častejšie |
| |u pacientov s prítomnosťou iných rizikových |
| |faktorov (pozri časť 4.3 a 4.4). |
|Zriedkavé: |Trombocytopénia (vrátane trombocytopénie |
| |vyvolanej heparínom) (pozri časť 4.4), |
| |trombocytóza. |
|Veľmi |Eozinofília, reverzibilná po ukončení liečby. |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy imunitného systému |
|Veľmi |Reakcie z precitlivenosti (vrátane angioedému |
|zriedkavé: |a kožných reakcií), anafylaktoidná reakcia. |
| |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Veľmi |Reverzibilná hyperkaliémia v dôsledku útlmu |
|zriedkavé: |tvorby aldosterónu indukovaná heparínom najmä |
| |u rizikových pacientov (pozri časť 4.4). |
| |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Časté: |Zvýšenie transamináz, obyčajne prechodné. |
| |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Veľmi |Priapizmus. |
|zriedkavé: | |
| |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Zriedkavé: |Vyrážka, urtikária, erytém, pruritus. |
|Veľmi |Nekróza kože, zvyčajne sa vyskytuje v mieste |
|zriedkavé: |vpichu (pozri časť 4.4). |
| |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi časté: |Malý hematóm v mieste vpichu. |
|V niektorých prípadoch sa môžu objaviť tuhé uzlíky, ktoré nie|
|sú prejavom tvorby cýst okolo heparínu. Tieto uzlíky obyčajne|
|vymiznú po niekoľkých dňoch. |
|Časté |Reakcia v mieste vpichu. |
|Zriedkavé |Kalcinóza v mieste vpichu. |
|Kalcinóza je častejšia u pacientov, u ktorých je abnormálna |
|produkcia fosforečnanu vápenatého, ako napríklad v niektorých|
|prípadoch chronického zlyhania obličiek. |

4.9 Predávkovanie

Príznaky a známky
Hlavným klinickým prejavom podania nadmernej subkutánnej alebo
intravenóznej dávky je krvácanie. V tomto prípade je potrebné vyšetriť
počet trombocytov a iné koagulačné parametre. Menšie krvácanie si len
zriedka vyžaduje špecifickú liečbu a obyčajne stačí znížiť alebo odložiť
nasledujúcu dávku nadroparínu.

Liečba
Len v závažných prípadoch je potrebné zvážiť použitie protamín sulfátu.
Protamín z väčšej miery zruší antikoagulačný účinok nadroparínu, hoci
určitá anti-Xa aktivita bude aj naďalej pretrvávať.
Protamín sulfát v dávke 0,6 ml neutralizuje približne 950 IU anti-Xa
nadroparínu. Pri určovaní dávky protamín sulfátu je potrebné zvážiť čas od
podania heparínu, pričom môže byť vhodné znížiť dávku protamínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulans, antitrombotikum.
ATC kód: B01AB06.

Mechanizmus účinku

Nadroparín je heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorý sa získava
depolymerizáciou štandardného heparínu. Je to glykosaminoglykán
s priemernou molekulovou hmotnosťou približne 4 300 daltonov.
Nadroparín sa s vysokou afinitou viaže na plazmatickú bielkovinu, anti-
trombín III (ATIII). Po jeho naviazaní dochádza k urýchleniu inhibície
faktora Xa, čo prispieva k vysokej antitrombotickej účinnosti nadroparínu.
Medzi ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k antitrombotickej aktivite
nadroparínu, patrí stimulácia inhibítora vnútornej dráhy (TFP1), aktivácia
fibrinolýzy prostredníctvom priameho uvoľnenia aktivátora tkanivového
plazminogénu z endotelových buniek a zmena reologických parametrov krvi
(zníženie viskozity krvi a zlepšenie tekutosti membrán granulocytov
a trombocytov).

Farmakodynamické účinky

Nadroparín má vysoký pomer aktivity anti-Xa voči aktivite anti-IIa. Má
okamžitý aj dlhodobý antitrombotický účinok.
V porovnaní so štandardným heparínom, nadroparín má menší vplyv na funkciu
a agregáciu trombocytov a len minimálne ovplyvňuje primárnu hemostázu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti nadroparínu sa hodnotia na základe biologickej
aktivity, t.j. meranie aktivity anti-Xa.

Absorpcia
Maximálna aktivita anti-Xa (Cmax) sa dosiahne približne o 3-5 hodín (Tmax)
po subkutánnom podaní.
Biologická dostupnosť je takmer úplná (približne 88 %).
Po intravenóznej injekcii sa dosiahne maximálna plazmatická hladina anti-Xa
v priebehu 10 minút, pričom hodnota polčasu je približne 2 hodiny.

Distribúcia
Žiadne údaje.

Metabolizmus
Žiadne údaje.

Eliminácia
Polčas eliminácie po subkutánnom podaní je približne 3,5 hodiny. Avšak
aktivita anti-Xa pretrváva najmenej 18 hodín po injekčnom podaní
nadroparínu v dávke 1 900 anti-Xa IU.

Osobitné populácie pacientov

Starší pacienti
Funkcia obličiek sa obyčajne zhoršuje s vekom, a preto je eliminácia
pomalšia u starších pacientov (pozri časť 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti:
Porucha funkcie obličiek“). V tejto vekovej skupine je potrebné zvážiť
možnosť poruchy funkcie obličiek a podľa toho je nutné upraviť dávkovanie
nadroparínu (pozri časť 4.2 a 4.4).

Porucha funkcie obličiek
V klinickej štúdii skúmajúcej farmakokinetiku nadroparínu podávaného
intravenózne u pacientov s rozličným stupňom poruchy funkcie obličiek sa
zistila súvislosť medzi klírensom nadroparínu a klírensom kreatinínu. U
pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
36-43 ml/min) sa zistilo zvýšenie priemernej hodnoty AUC o 52 % aj polčasu
o 39 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U týchto pacientov sa
priemerná hodnota plazmatického klírensu nadroparínu znížila na 63 %
normálnej hodnoty. V štúdii bola pozorovaná významná interindividuálna
variabilita. U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu 10-20 ml/min) sa zistilo zvýšenie priemernej hodnoty AUC o 95 %
aj polčasu o 112 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so
závažnou poruchou funkcie obličiek sa hodnota plazmatického klírensu
znížila na 50 % hodnoty pozorovanej u pacientov s normálnou funkciou
obličiek.
U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 3-
6 ml/min) na hemodialýze sa zistilo zvýšenie hodnoty AUC o 62 % aj polčasu
o 65 % v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažnou
poruchou funkcie obličiek na hemodialýze sa hodnota plazmatického klírensu
znížila na 67 % hodnoty pozorovanej u pacientov s normálnou funkciou
obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).

KLINICKÉ šTÚDIE
Žiadne údaje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Údaje získané v predklinických štúdiách (konvenčné štúdie bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, mutagenicity a reprodukčnej
toxicity) nenaznačujú žiadne osobitné riziká pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Zriedená kyselina chlorovodíková alebo roztok hydroxidu vápenatého na
úpravu pH (5-7,5), voda na injekciu.

6.2 Inkompatibility

Nemiešajte s inými látkami.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v mrazničke. Neuchovávajte v chladničke, pretože studené
injekcie môžu byť bolestivé.
Uchovávajte pri teplote do +25 (C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Injekčný roztok v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke s bezpečnostným
systémom: priehľadný plastický kryt.

Balenie s obsahom dvoch alebo desiatich naplnených striekačiek:

|Objem |Typ striekačky |Vápenatá soľ |Počet |
|striekačiek | |nadroparínu |v balení |
| | |(IU anti-Xa) | |
|0,2 ml |bez stupnice |1 900 |2, 10 |
|0,3 ml |bez stupnice |2 850 |2, 10 |
|0,4 ml |bez stupnice |3 800 |2, 10 |
|0,6 ml |so stupnicou |5 700 |2, 10 |
|0,8 ml |so stupnicou |7 600 |2, 10 |
|1,0 ml |so stupnicou |9 500 |2, 10 |

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pozri časť 4.2.

Pred použitím sa injekčný roztok s obsahom nadroparínu musí zrakom
skontrolovať, či neobsahuje žiadne mechanické nečistoty, resp. či nedošlo
k zmene jeho sfarbenia. Pri spozorovaní zmeny sa injekčný roztok nesmie
podať a musí sa zlikvidovať.

Po podaní sa kryt ihly musí posunúť smerom k ihle tak, aby ihlu úplne
zakryl. Striekačka môže byť potom zlikvidovaná vhodným spôsobom.

Striekačky sú určené len na jednorazové použitie, pričom nepoužitý roztok
v striekačke sa musí zlikvidovať. Roztoky sa nesmú miešať s inými
prípravkami, ani sa nesmú podávať opakovane.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glaxo Group Limited
Greenford
Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0281/90-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.12.1990 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C54317
Skupina ATC:
B01 - Antitrombotiká
Skupina ATC:
B01AB06 - nadroparinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
natrii thiosulfas penathydricus
Výrobca lieku:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu, b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby, c) liečbe hlbokej žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie, d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie, e) prevencii trombózy A -V fistuly alebo kaválneho katétra, f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.
Predajná cena:
1193.71 € / 35961.71 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1193.71 € / 35961.71 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:403.03 € ÚP:0.00 € DP:403.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1193.71 € ÚP:0.00 € DP:1193.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.59 € ÚP:0.00 € DP:8.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.01 € ÚP:0.00 € DP:5.01 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien