Detail:
AROMASIN tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
AROMASIN
Doplnok názvu:
tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
1. Názov lieku
AROMASIN(


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku
Liečivo: exemestanum 25 mg v 1 obalenej tablete.
Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma
obalené tablety
Okrúhle, bikonvexné takmer biele až jemne sivasté sacharózou obalené
tablety, o priemere asi 6 mm s vyznačenými čiernymi číslicami 7663 na
jednej strane.


4. Klinické údaje

1. Terapeutické indikácie
AROMASIN® je indikovaný:
. na adjuvantnú liečbu invazívneho včasného karcinómu prsníka
s pozitívnymi estrogénovými receptormi u žien v postmenopauzálnom
stave ako pokračovanie
po 2 – 3 rokoch iniciálnej adjuvantnej liečby tamoxifenom.
. na liečbu pokročilého karcinómu prsníka u žien v prirodzene alebo
umelo navodenom postmenopauzálnom stave, u ktorých choroba pokračuje
napriek antiestrogénovej terapii.


U pacientok s karcinómom prsníka s negatívnymi estrogénovými receptormi sa
účinnosť liečby nedokázala.

2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí a starší pacienti:
Odporúčaná dávka AROMASINu( je jedna 25 mg tableta podávaná 1-krát denne,
najlepšie po jedle.

U pacientov so včasným karcinómom prsníka má liečba AROMASINom® pokračovať
až do zavŕšenia päťročnej kombinovanej sekvenčnej adjuvantnej hormonálnej
liečby (tamoxifen nasledovaný AROMASINom®) alebo sa ukončí skôr, v prípade
že nastane recidíva nádoru.

U pacientov s pokročilým karcinómom prsníka má liečba
AROMASINom( pokračovať až do evidentnej progresie tumoru.

U pacientov s pečeňovým alebo obličkovým poškodením sa nevyžadujú zmeny
dávkovania (pozri 5.2.).

Deti:
Podávanie deťom sa neodporúča.

3. Kontraindikácie
AROMASIN( je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
liečivo alebo niektorú z pomocných látok, u premenopauzálnych, gravidných
žien alebo počas laktácie.

4. Špeciálne upozornenia
AROMASIN( sa nesmie podávať ženám s premenopauzálnym endokrinným stavom.
Preto, ak je to z klinického hľadiska náležité, postmenopauzálny stav by
mal byť potvrdený vyšetrením hladín LH, FSH a estradiolu.
AROMASIN( sa má obozretne používať u pacientov s hepatálnym alebo renálnym
poškodením.
Tablety AROMASINu® obsahujú sacharózu a nesmú sa podávať pacientom so
zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti fruktózy, glukózo-
galaktózovou malabsorbciou alebo sacharázo-izomaltázovou nedostatočnosťou.

Tablety AROMASINu® obsahujú metyl-p-hydroxybenzoát, ktorý môže vyvolať
alergické reakcie (s možným oneskorením).

Keďže AROMASIN® je látka silne znižujúca hladinu estrogénu, možno očakávať
úbytok kostnej denzity. Vplyv AROMASINu® na dlhodobé riziko vzniku zlomenín
zostáva neistý. Pri adjuvantnej liečbe AROMASINom® si ženy s osteoporózou
alebo rizikom vzniku osteoporózy majú dať vyšetriť kostnú denzitu
denzitometriou na začiatku liečby. Hoci nie sú k dispozícii adekvátne
údaje, ktoré by preukázali účinky liekov na liečbu poklesu kostnej density
spôsobeného AROMASINom®, liečbu osteoporózy treba v prípade potreby začať.
Pacienti liečení AROMASINom® musia byť pozorne sledovaní.

4.5. Liekové a iné interakcie
In vitro údaje ukázali, že exemestan sa metabolizuje cez cytochróm P450
(CYP)3A4 a aldoketoreduktázy (pozri 5.2.) a neinhibuje žiadny z hlavných
izoenzýmov CYP. V klinických farmakokinetických štúdiách sa pri špecifickej
inhibícii CYP 3A4 ketokonazolom nepreukázal signifikantný vplyv na
farmakokinetiku exemestanu.

V interakčnej štúdii s rifampicínom, účinným induktorom CYP450, pri dávke
600 mg denne a jednotlivej dávke exemestanu 25 mg, bola AUC exemestanu
znížená o 54 % a Cmax o 41 %. Aj keď klinická relevancia tejto interakcie
nebola vyhodnotená, spoločné podávanie takých liečiv, ako sú rifampicín,
antikonvulzíva (napr. fenytoín a karbamazepin) a rastlinné prípravky
obsahujúce hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), o ktorých je známe,
že indukujú CYP3A4, môže znížiť účinnosť AROMASINu®.

AROMASIN® by sa mal opatrne podávať s liekmi, ktoré sa metabolizujú cez
CYP3A4 a majú len úzke terapeutické okno. Nie sú k dispozícii žiadne
klinické skúsenosti so súbežnou liečbou AROMASINom® spolu s inými
protinádorovými liekmi.
AROMASIN® sa nesmie podávať spolu s liekmi obsahujúcimi estrogény, pretože
by mohli potláčať jeho farmakologický účinok.

6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Klinické údaje o expozícii gravidných žien AROMASINu® nie sú dostupné.
Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3.).
Podávanie AROMASINu( je preto u gravidných žien kontraindikované.
Nie je známe či sa exemestan vylučuje do materského mlieka. AROMASIN® sa
nemá podávať ženám počas laktácie.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Pri užívaní lieku bola popisovaná ospalosť, somnolencia, asténia a závraty.
Pacienti majú byť poučení, že ak sa tieto účinky objavia, ich fyzické
a/alebo psychické schopnosti obsluhovať stroje alebo riadiť auto môžu byť
znížené.

8. Nežiaduce účinky
AROMASIN® bol všeobecne dobre tolerovaný vo všetkých klinických štúdiách:
nežiaduce účinky boli zväčša mierneho až stredne ťažkého stupňa. Kvôli
nežiaducim účinkom zo štúdií vystúpilo 6,3 % pacientok s včasným karcinómom
prsníka, ktorým bol AROMASIN® podávaný v rámci adjuvantnej liečby následne
po iniciálnej liečbe tamoxifenom, a 2,8 % z celkovej populácie pacientok
s pokročilým karcinómom prsníka, ktoré dostávali štandardnú dávku 25 mg.

U pacientok so včasným karcinómom prsníka medzi najčastejšie uvádzané
nežiaduce reakcie patrili návaly horúčavy (22 %), bolesti kĺbov (17 %) a
únava (17 %). U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka medzi
najčastejšie uvádzané nežiaduce reakcie patrili návaly horúčavy (14 %) a
nevoľnosť (12 %).
Väčšinu nežiaducich reakcií možno pripísať bežným farmakologickým dôsledkom
nedostatku estrogénu (napr. návaly horúčavy).
Udávané nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov
a podľa frekvencie výskytu. Častosť výskytu je definovaná ako: veľmi časté
(>10%), časté (>1%, <10%), menej časté (>0,1%, <1%), zriedkavé (>0,01%,
<0,1%).

|Poruchy metabolizmu a výživy: |
|Časté |Anorexia |
| | |
|Psychické poruchy: |
|Veľmi časté |Nespavosť |
|Časté |Depresia |
| | |
|Poruchy nervového systému: |
|Veľmi časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Závraty, syndróm karpálneho tunela |
|Menej časté |Ospalosť |
| | |
|Cievne poruchy: |
|Veľmi časté |Návaly horúčavy |
| | |
|Gastrointestinálne poruchy: |
|Veľmi časté |Nevoľnosť |
|Časté |Bolesti brucha, vracanie, zápcha, |
| |dyspepsia, hnačka |
| | |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva: |
|Veľmi časté |Zvýšené potenie |
|Časté |Vyrážky, vypadávanie vlasov |
| | |
|Poruchy kostrového svalstva a kostí: |
|Veľmi časté |Bolesti kĺbov a kostrového svalstva(*) |
| | |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Veľmi časté |Únava |
|Časté |Bolesť, periférny edém |
|Menej časté |Asténia |


(*) Zahŕňa: bolesť kĺbov a menej častú bolesť končatín, osteoartritídu,
bolesti v krížoch, artritídu, bolesti svalov a stuhnutosť kĺbov

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
U pacientok s pokročilým karcinómom prsníka boli trombocytopénia a
leukopénia zriedkavo hlásené. Občasný úbytok lymfocytov bol pozorovaný u
približne 20 % pacientok, ktoré dostávali AROMASIN®, predovšetkým u
pacientok, ktoré už predtým mali lymfopéniu; stredné hodnoty lymfocytov u
týchto pacientok sa však v priebehu času významne nezmenili a nebol
pozorovaný nijaký korešpondujúci zvýšený výskyt vírusovej infekcie. Tieto
účinky neboli pozorované u pacientok v štúdiách zameraných na včasný
karcinóm prsníka.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Mierne zvýšenie alkalickej fosfatázy bolo veľmi často pozorované, zrejme v
súvislosti so zvýšenou kostnou prestavbou. Veľmi často bolo pozorované
mierne zvýšenie hladiny bilirubínu, hoci zvyčajne nebolo spojené so
zvýšením hladiny pečeňových enzýmov.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje častosť výskytu vopred stanovených
nežiaducich účinkov a ochorení v štúdii zameranej na včasný karcinóm
prsníka (IES) bez ohľadu na príčinnosť, udávaných pacientkami, ktoré
podstupili experimentálnu liečbu, až do 30 dní od skončenia experimentálnej
liečby.

|Nežiaduce účinky a |exemestan |tamoxifen |
|ochorenia |(N = 2252) |(N = 2279) |
|Návaly horúčavy |488 (21,7%) |456 (20,0%) |
|Únava |372 (16,5%) |345 (15,1%) |
|Bolesti hlavy |303 (13,5%) |255 (11,2%) |
|Nespavosť |279 (12,4%) |199 (8,7%) |
|Zvýšené potenie |270 (12,0%) |242 (10,6%) |
|Závraty |225 (10,0%) |197 (8,6%) |
|Nevoľnosť |199 (8,8%) |205 (9,0%) |
|Osteoporóza |116 (5,2%) | 65 (2,9%) |
|Krvácanie z pošvy | 87 (3,9%) |109 (4,8%) |
|Gynekologické ťažkosti | 81 (3,6%) |154 (6,8%) |
|Ďalší primárny karcinóm| 56 (2,5%) | 84 (3,7%) |
|Vracanie | 51 (2,3%) | 52 (2,3%) |
|Poruchy zraku | 44 (2,0%) | 48 (2,1%) |
|Srdcovo-cievne poruchy | 21 (0,9%) | 39 (1,7%) |
|Fraktúry z osteoporózy | 17 (0,8%) | 13 (0,6%) |
|Tromboembolizmus | 15 (0,7%) | 40 (1,8%) |
|Infarkt myokardu | 14 (0,6%) | 4 (0,2%) |

4.9 Predávkovanie.
Klinické štúdie s AROMASINom® sa robili až do dávky 800 mg podávanej v
jednotlivej dávke zdravým dobrovoľníčkam a do 600 mg denne podávaných ženám
po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka( tieto dávky boli dobre
tolerované. Jednotlivá dávka AROMASINu(, ktorá by mohla viesť k
životohrozujúcim prejavom, nie je známa. U králikov a psov sa úmrtnosť
zaznamenala po jednotlivej perorálnej dávke zodpovedajúcej 2 000- až 4 000-
násobku odporúčanej dávky u ľudí na základe výpočtu v mg/m˛. Pri
predávkovaní neexistuje špecifické antidotum a liečba musí byť
symptomatická. Odporúča sa všeobecná podporná liečba vrátane častého
sledovania základných životných funkcií a starostlivé sledovanie pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká, inhibítory enzýmov
ATC: L02BG06

1. Farmakodynamické vlastnosti
Exemestan je ireverzibilný steroidný inhibítor aromatázy, štruktúrou
podobný prirodzenému substrátu androstendiónu. U postmenopauzálnych žien
vznikajú estrogény predovšetkým konverziou z androgénov na estrogény
pôsobením enzýmu aromatázy v periférnych tkanivách. Potlačenie syntézy
estrogénov inhibíciou aromatázy je efektívnou a selektívnou liečbou
hormonálne dependentného karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien.
U postmenopauzálnych žien AROMASIN( významne znižoval sérovú koncentráciu
estrogénov začínajúc perorálnou dávkou 5 mg, dosahujúc maximálnu supresiu
(( 90 %) pri dávke 10 - 25 mg. U postmenopauzálnych pacientok s karcinómom
prsníka liečených dávkou 25 mg denne, sa celková aromatizácia v tele
redukuje o 98 %.

Exemestan nevykazuje žiadnu progesterónovú alebo estrogénovú aktivitu.
Pozorovaná bola mierna androgénna aktivita, pravdepodobne vďaka 17-
hydroderivátu, hlavne pri vysokých dávkach. V štúdiách s viacnásobným
denným dávkovaním AROMASIN( nemal preukázateľný vplyv na biosyntézu
kortizolu alebo aldosterónu v nadobličkách, meranú pred stimuláciou ACTH
alebo po nej, čím sa demonštrovala jeho selektivita, čo sa týka ostatných
enzýmov zahrnutých v procese syntézy steroidov.
Náhrada glukokortikoidov alebo mineralokortikoidov nie je preto potrebná.
Boli pozorované od dávky nezávislé mierne zvýšenia sérových hladín LH a FSH
aj pri nízkom dávkovaní: tento účinok sa však pre túto farmakologickú
skupinu očakáva a je pravdepodobne výsledkom spätnej väzby na hypofýzové
hladiny vo vzťahu k redukcii hladiny estrogénov, ktoré stimulujú hypofýzovú
sekréciu gonadotropínov aj u postmenopauzálnych žien.

Adjuvantná liečba včasného karcinómu prsníka
V multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii uskutočnenej
na 4 724 postmenopauzálnych pacientkách s primárnym karcinómom prsníka s
pozitívnymi alebo neznámymi estrogénovými receptormi boli pacientky, ktoré
ostali bez choroby po podstúpení adjuvantnej liečby tamoxifenom po dobu 2
až 3 rokov, randomizované do 2 liečebných ramien: 3 až 2 roky
AROMASIN® (25 mg/deň) alebo tamoxifen (20 alebo 30 mg/deň), aby zavŕšili
celú 5-ročnú hormonálnu liečbu.

Po mediáne trvania liečby, približne 27 mesiacoch, a mediáne sledovania
35 mesiacov výsledky ukázali, že sekvenčná liečba AROMASINom po 2 až 3
rokoch adjuvantnej liečby tamoxifenom bola spojená so štatisticky významným
zlepšením prežívania bez ochorenia (Disease Free Survival –DFS) v porovnaní
s pokračovaním v liečbe tamoxifenom. Analýza ukázala, že v pozorovanom
období štúdie AROMASIN® znížil riziko recidívy karcinómu prsníka o 31 %
v porovnaní s tamoxifenom (miera rizika - hazard ratio 0,69; p = 0,00003).
Prospešný účinok exemestanu v porovnaní s tamoxifenom čo sa DFS týka, bol
zjavný bez ohľadu na stav uzlín alebo predchádzajúcu chemoterapiu.

AROMASIN® tiež signifikantne znížil riziko vzniku kontralaterálneho
karcinómu prsníka (miera rizika 0,32, p = 0,0034).
V čase uskutočňovania analýzy sa celkové prežívanie v oboch skupinách, so
116 úmrtiami vyskytujúcimi sa v skupine s AROMASINom® a 137 v skupine s
tamoxifenom signifikantne nelíšilo (miera rizika 0,86, p = 0,23).
|Cieľ |Exemestan |Tamoxifen |Miera rizika |p-hodnot|
|Populácia |počet |počet |- HR |a* |
| |udalostí/N |udalostí/N (%) |(95 % Cl) | |
| |(%) | | | |
|Prežívanie bez ochoreniaa |
|Všetky pacientky|213 /2352 |306 /2372 (12,9|0,69 |0,00003 |
| |(9,1 %) |%) |(0,58–0,82) | |
|Pacientky s ER+ |164 /2008 |248 /2011 (12,3|0,65 |0,00001 |
| |(8,2 %) |%) |(0,53–0,79) | |
|Kontralaterálny karcinóm prsníka |
|Všetky pacientky|8 /2352 (0,3 |25 /2372 (1,1 |0,32 | |
| |%) |%) |(0,15–0,72) |0,00340 |
|Pacientky s ER+ |5 /2008 (0,3 |23 /2011 (1,1 |0,22 | |
| |%) |%) |(0,08–0,57) |0,00069 |
|Prežívanie bez karcinómu prsníkab |
|Všetky pacientky|171 /2352 |262 /2372 (11,0|0,65 (0,54– |<0,00001|
| |(7,3 %) |%) |0,79) | |
|Pacientky s ER+ |128 /2008 |215 /2011 |0.58 |<0.00001|
| |(6.4%) |(10.7%) |(0.47-0.73) | |
|Prežívanie bez vzdialenej recidívyc |
|Všetky pacientky|142 /2352 |204 /2372 (8,6 |0,70 |0,00083 |
| |(6,0 %) |%) |(0,56–0,86) | |
|Pacientky s ER+ |107 /2008 |163 /2011 (8,1 |0,65 |0,00048 |
| |(5,3 %) |%) |(0,51–0,83) | |
|Celkové prežívanied |
|Všetky pacientky|116 /2352 |137 /2372 (5,8 |0,86 |0,22962 |
| |(4,9 %) |%) |(0,67–1,10) | |
|Pacientky s ER+ | 90 /2008 |104 /2011 (5,2 |0,87 |0,33671 |
| |(4,5 %) |%) |(0,66–1,16) | |


Hlavné výsledky týkajúce sa účinnosti u všetkých pacientok (liečená
populácia - intention to treat population - ITT) a u pacientok s
pozitívnymi estrogénovými receptormi (ER+) sú zhrnuté v nasledujúcej
tabuľke:

* Log-Rank test; ER+ pozitívne estrogénové receptory;
a Prežívanie bez ochorenia je definované ako prvý výskyt lokálnej alebo
vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z
akejkoľvek príčiny;
b Prežívanie bez karcinómu prsníka je definované ako prvý výskyt miestnej
alebo vzdialenej recidívy, kontralaterálneho karcinómu prsníka alebo smrť z
dôvodu karcinómu prsníka;
c Prežívanie bez vzdialenej recidívy je definované ako prvý výskyt
vzdialenej recidívy alebo smrť z dôvodu karcinómu prsníka;
d Celkové prežívanie je definované ako výskyt smrti z akejkoľvej príčiny.

Nemožno stanoviť, či rozdiely v prežívaní bez choroby sa prenesú do výhody
exemestanu v celkovom prežívaní.

Predbežné výsledky z podštúdie o štruktúre kostí preukázali, že u žien
liečených 1 rok AROMASINom® po 2- až 3-ročnej liečbe tamoxifenom nastal
mierny úbytok kostnej denzity. Celkove v štúdii po 30 mesiacoch liečby
nebol výskyt zlomenín štatisticky odlišný u pacientok liečených
AROMASINom® a u pacientok liečených tamoxifenom (3,8 % vs 2,7 %).

Predbežné výsledky z endometriálnej podštúdie ukazujú, že po 2 rokoch
liečby bol medián zmenšenia hrúbky endometria 28,6 % (n = 52) u pacientok
liečených AROMASINom® v porovnaní so zväčšením 5,3 % (n = 51) u pacientok
liečených tamoxifenom. Zhrubnutie endometria pozorované na začiatku
podávania štúdiovej liečby sa vrátilo do normálneho stavu (< 5 mm) u 50
pacientok liečených AROMASINom®.

Liečba pokročilého karcinómu prsníka
V randomizovanej, vzájomne hodnotenej, kontrolovanej klinickej štúdii
AROMASIN® pri dennej dávke 25 mg preukázal štatisticky významné predĺženie
prežívania, času do progresie choroby (Time to Progression – TTP) a času do
zlyhania liečby (Time to Treatment Failure – TTF) v porovnaní so
štandardnou hormonálnou liečbou megestrol acetátom u postmenopauzálnych
pacientiek s pokročilým karcinómom prsníka, ktorý progredoval po liečbe,
alebo počas liečby tamoxifenom podávaným či už ako adjuvantná liečba, alebo
ako prvolíniová liečba pokročilého ochorenia.

2. Farmakokinetické vlastnosti
Absorbcia:
Po perorálnom podaní AROMASINu( sa exemestan rýchle absorbuje. Frakcia
dávky, ktorá sa absorbuje z tráviaceho traktu, je vysoká. Absolútna
biologická dostupnosť u ľudí nie je známa, aj keď sa očakáva, že je
limitovaná metabolizáciou v rámci efektu prvého prechodu pečeňou. Výsledkom
podobného efektu bola 5 % biologická dostupnosť u potkanov a psov. Po
podaní jednotlivej dávky 25 mg, je vrchol plazmatickej hladiny 18 ng/ml
dosiahnutý po 2 hodinách. Súčasné užívanie s jedlom zvyšuje zvyšuje
biologickú dostupnosť o 40 %.

Distribúcia:
Distribučný objem exemestanu, nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po
perorálnom podaní, je cca 20 000 l. Kinetika je lineárna, s koncovým
polčasom eliminácie 24 hodín. Väzba exemestanu na plazmatické proteíny je
90 % a nezávisí od celkovej koncentrácie. Exemestan ani jeho metabolity sa
neviažu na červené krvinky.
Pri opakovanom podávaní sa exemestan nekumuluje.

Metabolizmus a exkrécia:
Exemestan sa metabolizuje oxidáciou metylénovej skupiny na pozícii 6 cez
CYP 3A4 izoenzým a/alebo redukciou 17 ketoskupiny prostredníctvom
aldoketoreduktázy po ktorej nasleduje konjugácia. Klírens exemestanu
nekorigovaný pre biologickú dostupnosť po perorálnom podaní je cca 500 l/h.
Metabolity sú buď inaktívne, alebo majú menšiu aktivitu v inhibícii
aromatázy ako pôvodný liek.
Množstvo nezmeneného lieku vylúčeného močom je 1 % dávky. Pomocou 14C
rádioaktívne značený exemestan sa vylúčil do jedného týždňa s približne
rovnakým rozdelením vylúčenej dávky medzi močom a stolicou (40 %).


/Osobitné skupiny pacientov/

Vek: Nezaznamenala sa významná korelácia medzi vekom a systémovým pôsobením
AROMASINu(.
Obličková nedostatočnosť: U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens
kreatinínu ( 30 ml/min) bolo systémové vystavenie pôsobeniu exemestanu
približne dvojnásobné ako u zdravých dobrovoľníkov. Vzhľadom na
bezpečnostný profil exemestanu nie je potrebné meniť dávkovanie s ohľadom
na obličkovú nedostatočnosť.
Pečeňová nedostatočnosť:
U pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením pečene je expozícia
exemestanu
2 -3 krát vyššia ako u zdravých dobrovoľníkov.
Vzhľadom na bezpečnostný profil exemestanu nie je potrebné meniť dávkovanie
s ohľadom na pečeňovú nedostatočnosť.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie: Zistenia v toxikologických štúdiách s opakovaným
podávaním exemestanu potkanom a psom sa vo všeobecnosti pripísali
farmakologickej aktivite exemestanu, ako napr. účinky na rozmnožovacie
a prídavné orgány. Iné toxické účinky (na pečeň, obličky alebo centrálnu
nervovú sústavu) sa pozorovali iba pri expozíciach považovaných za
dostatočne prevyšujúce maximálnu ľudskú expozíciu, z čoho vyplýva ich malá
závažnosť pre klinické použitie.
Mutagenita: Exemestan nebol genotoxický pri baktériách (Amesov test), vo
V79 bunkách Čínskeho škrečka, v potkaních hepatocytoch alebo pri myšacej
mikronukleárnej skúške. Hoci exemestan bol klastogenický v lymfocytoch in
vitro, nebol klastogenický vo dvoch štúdiach /in vivo/.
Reprodukčná toxikológia: Exemestan bol embryotoxický u potkanov a králikov
po systémovej expozícii hladinami podobnými tým, aké sa získajú u ľudí
pri dávkach 25 mg/deň. V týchto prípadoch sa teratogenita nezistila.
Karcinogenita: V dvojročnej štúdii o karcinogenite u potkaních samíc neboli
pozorované nijaké tumory súvisiace s liečbou. U potkaních samcov sa štúdia
ukončila v 92. týždeň z dôvodu včasnéhu úhynu pre chronickú nefropatiu.
V dvojročnej štúdii o karcinogenite u myší bol pozorovaný zvýšený výskyt
nádorov pečene u oboch pohlaví pri stredných a vysokých dávkach (150 a 450
mg/kg/deň). Tento nález pravdepodobne súvisí s indukciou pečeňových
mikrozomálnych enzýmov, pričom tento účinok bol pozorovaný u myší, ale nie
v klinických štúdiách. Nárast výskytu obličkových tubulárnych adenómov sa
zistil u myších samcov pri vysokej dávke (450 mg/kg/deň). Táto zmena sa
považuje za typickú pre druh a pohlavie a vyskytla sa pri dávke, ktorá
predstavuje 63-násobne väčšiu expozíciu ako pri ľudskej terapeutickej
dávke. Ani jeden z týchto pozorovaných účinkov sa nepovažuje za klinicky
významný pre liečbu pacientov exemestanom.


6. Farmaceutické informácie

1. Zoznam pomocných látok
Silica colloidalis anhydrica, crospovidonum, hypromellosum, magnesii
subcarbonas levis, magnesii stearas, mannitolum, cellulosum
microcristallinum, methylparabenum, macrogolum 6000, polysorbatum 80,
alcohol polyvinylicus, simeticoni emulsio, carboxymethylamylum natricum,
saccharosum, titanii dioxidum, cetaceum arteficiale, talcum, cera caurnaba.

2. Inkompatibility
Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti
3 roky

4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30(C.

5. Vlastnosti a zloženie obalu
Al/PVDC/PVC-PVDC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová
skladačka.
Veľkosť balenia: 15, 20, 30, 90, 100 alebo 120 obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


8. Registračné číslo
44/0143/00-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie
28..4. 2000 /Predĺženie/
/registrácie do:/ bez časového obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu
August 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C78792
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG06 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
ferri oxidum rubrum
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka po zlyhaní predchádzajúcej liečby antiestrogénmi v  druhej línii, b) adjuvantnej liečbe včasného štádia karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom trvajúcej dva až tri roky.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
67.99 € / 2048.27 SK
Úhrada poisťovňou:
66.00 € / 1988.32 SK
Doplatok pacienta:
1.99 € / 59.95 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:196.73 € ÚP:0.00 € DP:196.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:68.76 € ÚP:68.76 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:164.88 € ÚP:164.88 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.16 € ÚP:0.00 € DP:37.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:48.70 € ÚP:0.00 € DP:48.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:222.97 € ÚP:0.00 € DP:222.97 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien