Detail:
Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.)
Názov lieku:
Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
con inf 10x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/04656

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát

Vinorelbín (ako tartarát)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vinorelbine Hikma a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Vinorelbine Hikma
3. Ako používať Vinorelbine Hikma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vinorelbine Hikma
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VINORELBINE HIKMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku Vinorelbine Hikma, vinorelbíniumtartarát, je polosyntetický
derivát alkaloidov rodu Vinca, ktorých hlavným účinkom je zastavenie
množenia buniek rakoviny. Patrí do farmaceutickej skupiny: antineoplastiká
a imunomodulátory s ATC kódom: L01C A04.

Terapeutické indikácie
Tento liek je indikovaný na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc
a pokročilého karcinómu prsníka.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE VINORELBINE HIKMA

Nepoužívajte Vinorelbine Hikma
- Vinorelbine Hikma vám nebude podávaný ako injekcia do chrbtice
- ak ste alergický (precitlivený) na vinorelbín alebo iné alkaloidy
rodu Vinca.
- ak sa počet Vašich bielych krviniek s afinitou na neutrálne farby
(neutrofilov) zníži pod 1500/mm3, alebo ak máte alebo ste nedávno
prekonali závažnú infekciu (v priebehu posledných 2 týždňov)
- ak máte závažne znížený počet určitého typu krviniek v krvi
nazývaných krvné doštičky
- ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu
- ak ste tehotná alebo dojčíte
- ak máte závažné ochorenie pečene
- v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vinorelbine Hikma
- ak trpíte ochorením s nedostatočným prekrvením (ischemické ochorenie
srdca).
- ak ste dostávali rádioterapiu, pričom súčasťou je terapia pečene.
- ak máte znaky alebo symptómy infekcie /ako je horúčka, triaška,
bolesti hrdla a pod.), povedzte svojmu lekárovi ihneď, ako to bude
možné, aby mohol zariadiť všetky prípadné potrebné vyšetrenia
- ak máte zníženú funkciu pečene
- ak dostávate živé očkovacie látky, ako je vakcína proti detskej
obrne, tuberkulóze
- ak dostávate liek proti rakovine nazývaný mitomycín C
- ak užívate akékoľvek lieky uvedené v časti Používanie iných liekov v
tejto písomnej informácii

Muži a ženy liečení/liečené liekom Vinorelbine Hikma majú počas liečby
používať účinnú antikoncepciu. Informácie v časti Tehotenstvo a dojčenie
uvedené nižšie si majú prečítať MUŽI A ŽENY.

Počas liečby liekom Vinorelbine Hikma vám budú odoberané vzorky krvi a budú
analyzované jej zložky (analýza hematológie). Ak výsledky tejto analýzy nie
sú uspokojivé, môže byť odložená vaša ďalšia liečba, vykonajú sa ďalšie
testy až dovtedy, kým sa tieto hodnoty nevrátia do normálu.

Treba sa prísne vystríhať kontaktu s očami: v prípade akéhokoľvek kontaktu
je nevyhnutné okamžité vypláchnutie oka fyziologickým roztokom.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných
prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi: Platí to
predovšetkým pri užívaní nasledujúcich liekov:

- všetky lieky, ktoré môžu mať vplyv na kostnú dreň, napr.
protinádorové lieky.
- karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (lieky na liečbu epilepsie)
- antibiotiká ako je rifampicín, erytromycín, klaritromycín,
telitromycín
- ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)
- ketokonazol a itrakonazol (lieky na liečbu hubových infekcií)
- antivirotiká používané na liečbu HIV ako je ritonavir (inhibítor
proteáz HIV)
- cyklosporín a takrolimus (lieky znižujúce aktivitu imunitného systému
organizmu)
- nefazodon (liek na liečbu depresie)
- verapamil, chinidín (používané pri ochoreniach srdca)
- iné protinádorové lieky napr. mitomycín C, cisplatina
- lieky na riedenie krvi, napr. warfarín
- očkovacie látky proti žltej zimnici a iné živé vakcíny

Používanie Vinorelbine Hikma s jedlom a nápojmi
Tento liek sa nepodáva perorálne, preto neexistujú žiadne známe vzájomné
vplyvy medzi prijímanými potravinami alebo nápojmi a touto liečbou.

Tehotenstvo a dojčenie
Vinorelbine Hikma sa nemá podávať tehotným ženám, pretože môže spôsobovať
závažné vrodené chyby.

Ak ste žena vo fertilnom veku, musíte počas liečby používať účinnú metódu
antikoncepcie. Ak počas vašej liečby otehotniete, musíte okamžite
informovať svojho lekára. Ak ste tehotná alebo otehotniete počas liečby
liekom Vinorelbine Hikma, odporúča sa genetické poradenstvo.

Ak ste muž, vyhnite sa splodeniu dieťaťa počas liečby liekom Vinorelbine
Hikma a 6 mesiacov po skončení liečby. Hrozí tiež riziko, že v dôsledku
liečby liekom Vinorelbine Hikma dôjde k strate plodnosti mužov, preto sa
odporúča požiadať o radu ohľadom uloženia spermií pred začiatkom liečby.

Pred začatím liečby liekom Vinorelbine Hikma musíte prerušiť dojčenie,
pretože nie je známe, či môže prechádzať do materského mlieka a tak
ovplyvňovať dieťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje sa neskúmalo.


3. AKO POUŽÍVAŤ VINORELBINE HIKMA

Vždy používajte Vinorelbine Hikma presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob podávania lieku sa v závislosti od pacienta odlišuje a bude závisieť
od jeho telesnej hmotnosti a celkového zdravotného stavu. Lekár určí
podávanú dávku na základe výpočtu plochy povrchu tela pacienta v metroch
štvorcových (m2).

Pri liečbe jediným liekom (monochemoterapia) je zvyčajná dávka 25-30 mg/m2,
raz za týždeň.

Pri kombinovanej liečbe (polychemoterapia) závisí dávka a frekvencia
podávania od liečebného postupu Vášho lekára.

Spôsob a cesta podania
Vinorelbine Hikma sa má podávať pomalou injekciou (5 - 10 minút) priamo do
žily, po nariedení s 20 - 50 ml fyziologického injekčného roztoku (0,9 %)
alebo 5 % injekčného roztoku dextrózy, alebo krátkodobou intravenóznou
infúziou (v priebehu 20 - 30 minút), po nariedení so 125 ml fyziologického
injekčného roztoku (0,9 %) alebo 5% injekčného roztoku dextrózy.

Po podávaní má vždy nasledovať prepláchnutie žily s najmenej 250 ml
izotonického roztoku (s rovnakou koncentráciou krvi).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vinorelbine Hikma môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúci zoznam vedľajších účinkov je usporiadaný podľa orgánových
systémov a podľa frekvencie ich výskytu, a to nasledovne:

Veľmi časté (vedľajšie účinky vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
Časté (vedľajšie účinky vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10, avšak viac ako
u 1 zo 100 pacientov)
Menej časté (vedľajšie účinky vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100, avšak
viac ako u 1 z 1 000 pacientov)
Zriedkavé (vedľajšie účinky vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1 000, avšak
viac ako u 1 z 10 000 pacientov)
Veľmi zriedkavé (vedľajšie účinky vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000
pacientov)

/Závažné vedľajšie účinky/ – ak začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich
vedľajších účinkov, okamžite to povedzte, prosím, svojmu lekárovi:

/Časté:/ zúženie dýchacích ciest, dýchavičnosť, respiračné reakcie
spôsobené alergiou. Príznaky infekcie.

/Zriedkavé:/ bolesť na hrudi, ktorá sa šíri do zadnej časti krku a do
ramena, spôsobovaná nedostatočným prívodom krvi do srdca, srdcový
záchvat, pľúcne ochorenie

Sú to veľmi závažné vedľajšie účinky. Možno potrebujete neodkladnú lekársku
pomoc


/Iné vedľajšie účinky/ – ak pocítite niektoré z nasledujúcich príznakov,
povedzte to svojmu lekárovi ihneď, ako to bude možné.

/Veľmi časté:/
• zníženie počtu bielych krviniek, čo môže zvyšovať náchylnosť na
infekcie. Zníženie počtu červených krviniek (anémia), pri ktorej sa
môžete cítiť unavený.
• Zápal ústnej dutiny alebo hrdla. Vyčerpanosť, horúčka a bolesť.
Nutkanie na vracanie a vracanie, anorexia (nechutenstvo), zápcha,
hnačka.
• vypadávanie vlasov, únava, abnormálna telesná slabosť, nechutenstvo,
bolesti na rôznych miestach, strata niektorých reflexných reakcií
• opuch, bolestivosť, bolesť a/alebo vyrážky na koži v mieste podania
injekcie.
• abnormálne výsledky pečeňových funkčných testov.

/Časté:/
• Nízke hladiny krviniek nazývaných krvné doštičky, ktoré pomáhajú
zastaviť krvácanie. Zníženie počtu zvláštneho druhu bielych krviniek,
ktoré môže spôsobiť horúčku.
• bolesť kĺbov, bolesť svalstva, infekcia, ťažkosti s dýchaním alebo
kožné reakcie vyvolané alergickou reakciou na vinorelbín
• abnormálna citlivosť na dotyk. Pocit brnenia alebo tŕpnutia, zvýšená
alebo znížená napätosť svalstva
• zvýšené hodnoty kreatinínu (zmeny funkcie obličky)
• dýchavičnosť, bronchospazmy

/Menej časté:/
• nepriechodnosť čriev
• závažné infekcie, ktoré môžu spôsobiť smrť
• srdcové ochorenie ako angína pectoris (závažná bolesť na prsiach),
srdcový záchvat, nepravidelný srdcový rytmus
• nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak
• návaly horúčavy a periférny chlad

/Zriedkavé:/
• závažné zníženie soli v krvi nazývanej sodík
• upchanie čriev, zápal pankreasu (orgánu, ktorý reguluje glukózu
v krvi)
• zápal pľúcneho tkaniva
• celkové kožné reakcie, rozpad kože okolo miesta podania injekcie
• bolesť čeľuste
• slabosť nôh
• závažné kožné poruchy v mieste podania injekcie
• závažné zníženie krvného tlaku, kolaps

/Veľmi zriedkavé:/
• syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Medzi
jeho príznaky patrí napr. zvýšenie hmotnosti, nutkanie na vracanie,
svalové kŕče, zmätenosť a záchvaty.
• Guilain-Barrého syndróm (zápal nervov, ktorý môže spôsobiť závažnú
slabosť)
• srdcové poruchy (zrýchlený tep srdca)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VINORELBINE HIKMA

Uchovávajte v chladničke (2(C – 8(C). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Z mikrobiologického hľadiska po nariedení Vinorelbine Hikma fyziologickým
injekčným roztokom (0,9 %) alebo 5 % injekčným roztokom dextrózy treba liek
okamžite použiť. Ak sa roztok nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti
a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a spravidla by nemali
presiahnuť 24 hodín pri uchovávaní v chladničke pri teplote 2 – 8 °C
(v neutrálnej sklenenej injekčnej liekovke alebo vakoch z PVC), pokiaľ sa
riedenie nevykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Vinorelbine Hikma po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po EXP {MM/RRRR}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.

Čo Vinorelbine Hikma obsahuje
- Liečivo je vinorelbíniumtartarát.
- Ďalšie zložky sú voda na injekciu a dusík.

Ako vyzerá Vinorelbine Hikma a obsah balenia
Bezfarebný až číry žltý vodný roztok, v priehľadnej sklenenej injekčnej
liekovke, s gumovou zátkou a hliníkovou kapsulou, dodávaný v baleniach po 1
alebo 10 injekčných liekovkách.

Vinorelbine Hikma 10 mg/1 ml:
Každá injekčná liekovka obsahuje v každom 1 ml vodného roztoku 13,85 mg
vinorelbíniumtartarátu, čo zodpovedá 10 mg vinorelbínu.

Vinorelbine Hikma 50 mg/5 ml:
Každá injekčná liekovka obsahuje v každých 5 ml vodného roztoku 69,25 mg
vinorelbíniumtartarát, čo zodpovedá 50 mg vinorelbínu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Hikma Farmacęutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó n.ş 8, 8A e 8B – Fervença
2705-906 Terrugem – SNT
Portugalsko
Tel.: ++351 21 960 84 10
Fax: ++351 21 961 51 02
e-mail: geral@hikma.pt

Výrobca (a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže)
Thymoorgan Pharmazie GmbH
Schiffgraben 23
38690 – Vienenburg
Nemecko
Tel.: ++49 5324 7701-0
Fax: ++ +49 5324 7701-30

Cancernova GmbH
Hirtenweg 2-4
79276 – Reute
Nemecko
Tel.: +49 - 76 41 - 91 51 21
Fax: +49 - 76 41 - 91 50 55
e-mail: info@cancernova.de


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Riborelbin, 10 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer
Infusionslösung
Taliansko: Vinorelbine Hikma, 10 mg/ml, Concentrato per soluzione per
infusione
Portugalsko: Vinorrelbina Hikma, 10 mg/ml, Concentrado para
soluçăo para perfusăo
Slovensko: Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/10129

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý mililiter roztoku obsahuje 10 mg vinorelbínu (zodpovedá
13,85 mg vinorelbíniumtartarátu).

1 injekčná liekovka Vinorelbine Hikma s 1 ml infúzneho roztoku obsahuje
10 mg vinorelbínu.

1 injekčná liekovka Vinorelbine Hikma s 5 ml infúzneho roztoku obsahuje
50 mg vinorelbínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný až bledožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Nemalobunkový karcinóm pľúc (štádium 3 alebo 4).
Ako monoterapia pre pacientov s metastatickým karcinómom prsníka (štádium
4), keď liečba chemoterapiou s antracyklínom a taxánom zlyhala alebo nie je
vhodná.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Vinorelbín sa má podávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s používaním
chemoterapie.

Len na intravenózne použitie, po vhodnom nariedení.
NEPODÁVAJTE INTRATEKÁLNE.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom a likvidáciu, pozri časť 6.6.

Vinorelbín sa má podávať pomalou priamou injekciou (pomalý bolus)
v priebehu 5-10 minút, po nariedení v 20 - 50 ml 0,9 % injekčného roztoku
chloridu sodného alebo 5 % injekčného roztoku dextrózy, alebo krátko
trvajúcou infúziou v priebehu 20 - 30 minút, po nariedení v 125 ml 0,9 %
injekčného roztoku chloridu sodného alebo 5 % injekčného roztoku dextrózy.

Po podaní má vždy nasledovať prepláchnutie žily s najmenej 250 ml
izotonického roztoku.

/Nemalobunkový karcinóm pľúc/: zvyčajná dávka pri monoterapii je 25 -
30 mg/m2 jeden raz týždenne.
/Pri polychemoterapii/ závisí dávka a frekvencia podávania od liečebného
postupu, ktorým sa riadi lekár. Možno použiť normálnu dávku (25-30 mg/m2),
avšak frekvencia podávania sa má znížiť, napríklad 1. a 5. deň každého
tretieho týždňa alebo 1. a 8. deň každý tretí týždeň, v súlade s dávkovacou
schémou.

/Pokročilý alebo metastatický karcinóm prsníka/: zvyčajná dávka je 25-
30 mg/m2, podávaná raz týždenne.

Skúsenosti z klinickej praxe nezistili významné rozdiely u starších osôb,
zvýšená citlivosť u niektorých osôb sa však nedá vylúčiť.

Maximálna tolerovaná dávka na jednu aplikáciu: 35,4 mg/m2 plochy povrchu
tela.

U pacientov so závažným znížením funkcie pečene je potrebná opatrnosť
a odporúča sa starostlivé monitorovanie hematologických parametrov. Možno
bude potrebné znížiť dávku (pozri časti 4.4 a 5.2).

U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa dávka nemusí upraviť (pozri
časť 5.2).

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.

Úpravu dávky u špecifických skupín pacientov, pozri časť 4.4.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na vinorelbín alebo na iné alkaloidy rodu Vinca.
- Počet neutrofilov < 1500/mm3 alebo závažná prebiehajúca alebo nedávno
prekonaná infekcia (počas posledných 2 týždňov).
- Gravidita (pozri časť 4.6)
- Počas liečby vinorelbínom sa má dojčenie prerušiť (pozri časť 4.6)
- Počet krvných doštičiek nižší ako 75 000/mm3
- Závažná porucha funkcie pečene, ktorá nesúvisí s nádorovým procesom
- V kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia
Len na intravenózne použitie.

Opatrenia pri používaní
Pretože hlavným rizikom súvisiacim s vinorelbínom je inhibícia
hematopoetického systému, počas liečby sa má vykonávať podrobné
hematologické sledovanie (stanovenie hladiny hemoglobínu a počtu
leukocytov, neutrofilov a krvných doštičiek v deň každého nového podania
infúzie).

Hlavnou nežiaducou reakciou obmedzujúcou dávku je neutropénia. Tento účinok
nie je kumulatívny. Najnižší bod dosahuje v rozmedzí 7 až 14 dní po podaní
a tento účinok je rýchlo reverzibilný v priebehu 5 až 7 dní. Ak počet
neutrofilov klesne pod 1500/mm3 a/alebo ak počet trombocytov klesne pod
75 000/mm3, potom sa má liečba odložiť až do zotavenia.
Ak sa u pacienta prejavia znaky alebo príznaky naznačujúce infekciu,
potrebné je bezodkladné vyšetrenie.

Osobitná pozornosť je potrebná pri predpisovaní tohto lieku pacientom
s anamnézou ischemickej choroby srdca.

Farmakokinetika vinorelbínu sa nemení u pacientov so stredne závažnou až
závažnou poruchou funkcie pečene. Pri konzervatívnom prístupe sa však
odporúča zníženie dávky o 1/3, so starostlivým monitorovaním
hematologických parametrov u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene,
pretože maximálna dávka podávaná v tejto skupine pacientov je 20 mg/m2.

Vinorelbín sa nemá podávať súčasne s rádioterapiou, ak je súčasťou terapie
pečene.

S ohľadom na slabé vylučovanie cez obličky neexistujú žiadne
farmakokinetické dôvody na zníženie dávky Vinorelbínu u pacientov
s poruchou funkcie obličiek.

S ohľadom na riziko závažného podráždenia, či dokonca ulcerácie rohovky, ak
sa liek striekne pod tlakom, sa striktne treba vystríhať akémukoľvek
kontaktu s okom. V prípade kontaktu s okom je nevyhnutné okamžité
vypláchnutie oka fyziologickým roztokom.

Tento liek sa vo všeobecnosti neodporúča v kombinácii so živými oslabenými
vakcínami a fenytoínom a itrakonazolom (pozri časť 4.5).

Silné inhibítory alebo induktory CYP3A4 môžu ovplyvňovať koncentráciu
vinorelbínu, preto je potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.5).

Informácie súvisiace s graviditou, dojčením a plodnosťou, pozri časť 4.6.

Na predchádzanie riziku bronchospazmu - predovšetkým pri kombinovanej
terapii s mitomycínom C možno zvážiť vhodnú profylaxiu. Ambulantných
pacientov treba informovať, že v prípade dyspnoe je potrebné informovať
lekára.

Pri pokračujúcej liečbe vinorelbínom alebo u pacientov so zvýšeným rizikom
sa odporúča neurologické monitorovanie (kontrolný EMG, ak je to potrebné).

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácia vinorelbínu a iných liekov so známou toxicitou pre kostnú dreň
pravdepodobne zvýši myelosupresívne nežiaduce reakcie.

CYP3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme vinorelbínu, a v
kombinácii s liekom indukujúcim (ako je fenytoín, fenobarbital, rifampicín,
karbamazepín, Hypericum perforatum) alebo inhibujúcim (ako je itrakonazol,
ketokonazol, inhibítory proteáz HIV, erytromycín, klaritromycín,
telitromycín, nefazodon), môže tento izoenzým ovplyvniť koncentráciu
vinorelbínu (pozri časť 4.4). Vinorelbín je substrát pre P-glykoproteín
a súčasná liečba s inými liekmi, ktoré inhibujú (t. j. ritonavir,
klaritromycín, cyklosporín, verapamil, chinidín) alebo indukujú (pozri
zoznam induktorov CYP 3A4, uvedený vyššie) ten istý transportný proteín
môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu.

Kombinácia vinorelbín - cisplatina (veľmi častá kombinácia) nevykazuje
žiadnu interakciu vzhľadom na farmakologické parametre vinorelbínu.
U pacientov dostávajúcich kombinovanú terapiu s vinorelbínom a cisplatinou
však bola hlásená zvýšená incidencia granulocytopénie v porovnaní
s pacientmi dostávajúcimi samotný vinorelbín.

Súčasné podávanie alkaloidov rodu Vinca a mitomycínu C môže zvyšovať riziko
bronchospazmu (pozri aj časti 4.4 a 4.8).

Súčasné používanie fenytoínu a vinorelbínu sa neodporúča. Riziko
exacerbácie záchvatov môže byť dôsledkom zníženej gastrointestinálnej
absorpcie fenytoínu indukovanej vinorelbínom. Zvýšená toxicita spôsobená
metabolitmi a/alebo znížená účinnosť vinorelbínu môže byť dôsledkom
zvýšeného metabolizmu vinorelbínu v pečeni indukovaného fenytoínom.

Itrakonazol: súčasné používanie sa neodporúča z dôvodu potenciálne zvýšenej
neurotoxicity.

Cyklosporín, takrolimus: treba vziať do úvahy rozsiahlu imunosupresiu
s rizikom lymfoproliferácie.

Spoločné interakcie všetkých cytotoxických látok:
Z dôvodu zvýšeného trombotického rizika u pacientov s rakovinou je
podávanie antikoagulačnej liečby časté. Vysoká intraindividuálna
variabilita stavu koagulácie počas ochorení a pravdepodobnosť interakcie
medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou si
vyžaduje zvýšenú frekvenciu monitorovania INR (International Normalised
Ratio), ak sa rozhodne o liečbe pacienta perorálnymi antikoagulanciami.

Kontraindikované súčasné podávanie: vakcína proti žltej zimnici: riziko
smrteľného generalizovaného vakcinačného ochorenia (pozri časť 4.3).

Neodporúčané súčasné podávanie: živé oslabené vakcíny (okrem žltej
zimnice): riziko systémového, možno až smrteľného ochorenia. Riziko je
zvýšené u osôb s imunosupresiou spôsobenou základným ochorením. Ak
existujú, použite inaktivované vakcíny (poliomyelitída) (pozri časť 4.4).

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných
žien. V reprodukčných štúdiách na zvieratách bol vinorelbín embryo-
a fetoletálny a teratogénny. Počas gravidity sa tento liek nemá používať.
Ženy vo fertilnom veku majú počas liečby s Vinorelbine Hikma používať
účinné spôsoby antikoncepcie a ak dôjde ku gravidite, majú informovať
svojho lekára. Ak dôjde ku gravidite v priebehu liečby, pacientka musí byť
informovaná o rizikách pre nenarodené dieťa a musí byť starostlivo
sledovaná. Treba zvážiť aj prípadné genetické poradenstvo.

/Dojčenie/
Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Pred začiatkom
liečby s Vinorelbine Hikma musí byť dojčenie prerušené.

/Plodnosť/
Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Mužom, ktorí majú byť liečení
vinorelbínom, sa preto neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6
mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby. Ženy vo fertilnom
veku musia počas liečby používať účinnú metódu antikoncepcie. Liečba
vinorelbínom môže spôsobiť ireverzibilnú neplodnosť, preto sa odporúča
požiadať pred liečbou o konzerváciu spermií.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
/Zriedkavé:/ ischemické ochorenie srdca ako je angína pectoris, prechodné
zmeny na elektrokardiograme, infarkt myokardu.
/Veľmi zriedkavé:/ tachykardia, palpitácia a poruchy srdcového rytmu.

Poruchy krvi a lymfatického systému:
/Veľmi časté:/ neutropénia (stupňa 3: 24,3 % a stupňa 4: 27,8 % pri
monoterapii), anémia (stupňa 3 - 4: 7,4 % pri monoterapii).
/Časté:/ trombocytopénia (stupňa 3 - 4: 2,5 %), febrilná neutropénia,
neutropenická sepsa s potenciálne fatálnymi následkami v 1,2 % prípadov.

Poruchy nervového systému:
/Veľmi časté:/ neurologické poruchy (stupňa 3: 2,6 %; G4: 0,1 %), zápcha
(stupňa 3 - 4: 2,7 % pri monoterapii, stupňa 3 - 4: 4,1 % pri kombinovanej
terapii) (pozri tiež /Poruchy gastrointestinálneho traktu/), strata hlbokých
šľachových reflexov.
/Časté:/ parestézia so senzorickými a motorickými príznakmi.
/Menej časté:/ paralytický ileus (pozri aj /Poruchy gastrointestinálneho/
/traktu/).
/Zriedkavé:/ slabosť dolných končatín.
/Veľmi zriedkavé:/ syndróm Guillain-Barrého.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
/Menej časté:/ dyspnoe, bronchospazmus.
/Zriedkavé:/ intersticiálne pľúcne ochorenie.
/Veľmi zriedkavé:/ respiračná nedostatočnosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
/Veľmi časté:/ zápcha (stupňa 3 - 4: 2,7 % pri monoterapii, stupňa 3 - 4:
4,1 % pri kombinovanej terapii) (pozri tiež /Poruchy nervového systému/),
nauzea, vracanie (stupňa 3 - 4: 2,2 % pri monoterapii), hnačka,
stomatitída, ezofagitída, anorexia.
/Menej časté:/ paralytický ileus (pozri aj /Poruchy nervového systému/)
/Zriedkavé:/ pankreatitída.

Poruchy obličiek a močových ciest:
/Časté:/ zvýšená hladina kreatinínu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Veľmi časté:/ alopécia (stupňa > 2: 4,1 % pri monoterapii)
/Časté:/ kožné reakcie.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
/Časté:/ myalgia, artralgia.
/Zriedkavé:/ bolesť čeľusti.

Poruchy metabolizmu a výživy:
/Zriedkavé:/ hyponatrémia.
/Veľmi zriedkavé:/ neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (SIADH).

Infekcie a nákazy:
/Časté:/ bakteriálna, vírusová alebo plesňová infekcia na rôznych miestach.
/Menej časté:/ závažná sepsa s iným viscerálnym zlyhaním.
/Zriedkavé:/ septikémia.
/Veľmi zriedkavé:/ komplikovaná septikémia, smrteľná septikémia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
/Veľmi časté:/ únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach, asténia, erytém
a bolesť v mieste podania injekcie, zmena sfarbenia, flebitída v mieste
podania injekcie.
/Zriedkavé:/ nekróza v mieste podania injekcie.

Poruchy imunitného systému:
/Časté:/ alergické reakcie (kožné reakcie, respiračné reakcie).
/Zriedkavé:/ systémové alergické reakcie (anafylaxia, angioedém).

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/Veľmi časté:/ abnormálne hodnoty pečeňových funkcií (zvýšený celkový
bilirubín, zvýšená alkalická fosfatáza, zvýšená aspartát-aminotransferáza,
zvýšená alanín-aminotransferáza).

Poruchy ciev:
/Menej časté:/ hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy a periférny chlad.
/Zriedkavé:/ závažná hypotenzia, kolaps.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže spôsobovať závažnú depresiu kostnej drene s horúčkou
a infekciou, bol zaznamenaný aj paralytický ileus. Odporúča sa
symptomatická liečba s transfúziou krvi a širokospektrálna antibiotická
liečba. Nie je známe špecifické antidotum.

Pretože neexistuje žiadne špecifické antidotum pre predávkovanie
intravenózne podávaným vinorelbínom, v prípade predávkovania sú potrebné
symptomatické opatrenia, napr.:
• nepretržitá kontrola vitálnych funkcií a starostlivé monitorovanie
pacienta
• každodenná kontrola krvného obrazu na zisťovanie potreby krvných
transfúzií, rastových faktorov a detegovanie potreby intenzívnej
starostlivosti a na minimalizovanie rizika infekcií
• opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea
• kontrola obehového systému a funkcie pečene
• v prípade komplikácií spôsobených infekciami môže byť potrebná
širokospektrálna antibiotická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastiká a imunomodulátory, ATC kód:
L01C A04 (alkaloidy z rodu Vinca a analógy)

Vinorelbín je antineoplastikum, alkaloid z rodu Vinca, avšak na rozdiel od
všetkých ostatných alkaloidov z rodu Vinca, katarantínová časť vinorelbínu
je štrukturálne modifikovaná. Na molekulárnej úrovni pôsobí na dynamickú
rovnováhu tubulínu v mikrotubulárnom aparáte bunky. Inhibuje polymerizáciu
tubulínu a viaže sa prednostne na mitotické mikrotubuly, pričom na axonálne
mikrotubuly pôsobí len pri vysokých koncentráciách. Indukcia špiralizácie
tubulínu je nižšia ako indukcia vinkristínom. Vinorelbín blokuje mitózu vo
fáze G2-M, spôsobuje bunkovú smrť v interfáze alebo v nasledujúcej mitóze.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní sa eliminácia vinorelbínu v krvi u ľudí
charakterizuje troma exponenciálnymi krivkami. Ďalej nasleduje fáza
pomalého vylučovania s dlhým terminálnym polčasom.

V krvi sa vyhodnocovali priemerné farmakokinetické parametre. Priemerný
terminálny polčas bol 38 ± 10 hodín. Klírens v krvi bol vysoký, dosahoval
úroveň renálneho krvného obehu a jeho priemerná hodnota bola 0,72 l/h/kg
(rozsah: 0,32 – 1,26 l/h(kg), zatiaľ čo distribučný objem v rovnovážnom
stave bol vysoký, s priemernou hodnotou 21,2 l/kg, čo naznačuje rozsiahlu
distribúciu v tkanivách.

Dochádza k významnej absorpcii vinorelbínu do pľúc, na základe vyhodnotenia
chirurgických biopsií pľúc, ktoré preukázali koncentrácie až 300-násobne
vyššie ako v sére. Vinorelbín nebol nájdený v centrálnej nervovej sústave.
Väzba na plazmatické proteíny je nízka (13,5 % celkového množstva
vinorelbínu viazaného krvou). Vinorelbín sa však silne viaže na krvinky,
hlavne na krvné doštičky (78 %).

Farmakokinetika vinorelbínu pri intravenóznom podávaní sa ukázala ako
lineárna až do dávky 45 mg/m3.

Vinorelbín je metabolizovaný hlavne izoformou CYP 3A4 cytochrómov P450.
Všetky metabolity boli identifikované a žiadny nie je aktívny, okrem 4-O-
deacetylvinorelbínu, čo je hlavný metabolit v krvi. Neboli nájdené žiadne
sulfónové ani glukurónové konjugáty. Vylučovanie obličkami je nízke (20 %
dávky) a tvorí ho hlavne východisková látka.
Biliárna exkrécia je prevažujúca zložka vylučovania, ako pre metabolity,
tak i pre nezmenený vinorelbín, ktorý predstavuje hlavnú zistenú zlúčeninu.

Účinky renálnej dysfunkcie na dispozíciu vinorelbínu neboli hodnotené.
Zníženie dávky v prípade zníženej funkcie obličiek však nie je indikované z
dôvodu nízkeho vylučovania obličkami.

Prvá štúdia zaznamenala účinky poruchy pečene na farmakokinetiku
vinorelbínu. Táto štúdia bola uskutočnená u pacientov s metastázou pečene
v dôsledku karcinómu prsníka so záverom, že zmena v priemernom klírense
vinorelbínu bola pozorovaná iba v prípade postihnutia viac ako 75 % pečene.

Uskutočnila sa farmakokinetická štúdia fázy I s úpravou dávky u pacientov
s rakovinou s dysfunkciou pečene: 6 pacientov so stredne závažnou
dysfunkciou (bilirubín < 2 x UNL a transaminázy < 5 x UNL) liečených dávkou
do 25 mg/m2 a 8 pacientov so závažnou dysfunkciou (bilirubín > 2 x UNL
a transaminázy > 5 x UNL) liečených dávkou do 20 mg/m2. Priemerný celkový
klírens u týchto dvoch podskupín pacientov bol podobný ako u pacientov
s normálnou funkciou pečene. Záverom je, že farmakokinetika vinorelbínu sa
nemení u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie
pečene.

Pri konzervatívnom prístupe sa však aj napriek tomu odporúča zníženie dávky
o 1/3, pri starostlivom monitorovaní hematologických parametrov u pacientov
so závažnou poruchou funkcie pečene, pretože maximálna dávka podávaná
v tejto podskupine pacientov je 20 mg/m2.
Bola preukázaná úzka súvislosť medzi krvnou expozíciou vinorelbínu
a znížením leukocytov alebo PMN.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Mutagénny a karcinogénny potenciál/
V štúdiách na zvieratách vinorelbín indukoval aneuploidiu a polyploidiu.
Možno predpokladať, že vinorelbín môže spôsobovať genotoxické účinky aj
u ľudí (aneuploidia a polyploidia). Výsledky testov karcinogénneho
potenciálu u myší a potkanov boli negatívne, ale testované boli len nízke
dávky.

/Štúdie reprodukčnej toxicity/
V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali
v subterapeutických dávkach. Bola zaznamenaná embryo- a fetotoxicita, ako
je spomalenie intrauterinného rastu a oneskorená osifikácia.
Pri dávkach toxických pre matku sa zaznamenala teratogenicita (fúzia
stavcov, chýbajúce rebrá). Okrem toho sa znížila spermatogenéza a sekrécia
prostaty a semenných mechúrikov, ale plodnosť potkanov sa neznížila.

/Farmakologická bezpečnosť/
Štúdie farmakologickej bezpečnosti uskutočnené na psoch a opiciach
neodhalili žiadny nežiaduci účinok na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu a dusík.

6.2 Inkompatibility

Vinorelbine Hikma sa nesmie riediť zásaditými roztokmi z dôvodu rizika
vzniku zrazeniny.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti tohto lieku v pôvodnom obale je 3 roky.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po nariedení
s 0,9 % injekčným roztokom chloridu sodného alebo 5 % injekčným roztokom
dextrózy. Ak sa roztok nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky
pred použitím je zodpovedný používateľ a spravidla nemajú presiahnuť 24
hodín pri teplote 2 – 8 °C (v chladničke) v neutrálnej sklenenej injekčnej
liekovke alebo vakoch z PVC, pokiaľ sa príprava nevykonala za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2(C – 8(C). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vinorelbine Hikma sa uchováva v bezfarebných sklenených injekčných
liekovkách (typu I) primeraného objemu zatvorených bromobutylovou zátkou
a hermeticky uzavretých hliníkovou kapsulou s plastovým tesnením na
uľahčenie otvorenia.

Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát.

Balenia s 1 a 10 injekčnými liekovkami 1 ml (10 mg/1 ml).
Balenia s 1 a 10 injekčnými liekovkami 5 ml (50 mg/5 ml).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Prípravu a podávanie Vinorelbine Hikma má vykonávať školený personál.
Majú sa používať vhodné pomôcky na ochranu očí, jednorazové rukavice, maska
na tvár a jednorazová zástera. Prípadný rozliaty alebo uniknutý roztok sa
má okamžite utrieť.

Treba sa prísne vystríhať akéhokoľvek kontaktu s očami. V prípade kontaktu
s okom je nevyhnutné okamžité vypláchnutie oka fyziologickým roztokom.

Po dokončení sa všetky zasiahnuté povrchy musia dôkladne vyčistiť, ruky
a tvár sa musia umyť.

Nie sú k dispozícii žiadne náznaky inkompatibility obsahu/obalu medzi
Vinorelbine Hikma a neutrálnou sklenenou injekčnou liekovkou, vakom z PVC
alebo infúznou súpravou s hadičkami z PVC.

Vinorelbine Hikma sa musí podávať striktne intravenózne: pred začiatkom
infúzie Vinorelbine Hikma je veľmi dôležité presvedčiť sa, že kanyla je
správne umiestnená v žile. V prípade extravazácie lieku do okolitého
tkaniva počas podávania môže dochádzať k závažnému lokálnemu podráždeniu.
V tomto prípade sa podávanie má zastaviť, žila sa prepláchne fyziologickým
roztokom a zvyšná dávka sa podá do inej žily.

Ak dôjde k extravazácii, bezodkladne sa má intravenózne podať
glukokortikoid na zníženie rizika flebitídy.
V literatúre sa popisuje kompatibilita infúzneho systému (v zmesi 1 : 1)
pre vinorelbín a pre nasledujúce látky: amikacín sulfát, aztreonam,
bleomycín sulfát, bumetanid, buprenorfín hydrochlorid, butorfanol tartrát,
glukonát vápenatý, karboplatina, karmustín, cefotaxim sodný, ceftazidim,
ceftizoxim sodný, chlórpromazín hydrochlorid, cimetidín hydrochlorid,
cisplatina, klindamycín fosfát, cyklofosfamid, cytarabín, dakarbazín,
daktinomycín, daunorubicín, dexametazón sódium fosfát, difenidramín
hydrochlorid, doxorubicín hydrochlorid, doxycyklín hyklát, droperidol,
enalaprilát, etopozid, famotidín, filgrastrim, floxuridín, flukonazol,
fludarabín fosfát, gatifloxacín, gentamycín sulfát alebo hydrochlorid,
granisetron hydrochlorid, haloperidol laktát, hydrokortizón sukcinát alebo
fosfát sodný, hydromorfón hydrochlorid, hydroxyzín hydrochlorid, idarubicín
hydrochlorid, izofosfamid, imipenem-cilastín sodný, lorazepam, manitol,
mechlóretamín hydrochlorid, mefalam hydrochlorid, meperidín hydrochlorid,
mesna, metotrexát sodný, metoklopramid hydrochlorid, metronidazol,
minocyklín hydrochlorid, mitoxantrón hydrochlorid, morfín sulfát, nalbufín
hydrochlorid, netilmicín sulfát, ondansetrón, plikamycín, streptozocín,
tenipozid, jednoduchý tikarcilín dvojsodný alebo viazaný s klavulanátom
draselným, tobramycín sulfát, vankomycín hydrochlorid, vinblastín
hydrochlorid, vinkristín hydrochlorid, zidovudín.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hikma Farmacęutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó n.ş 8, 8A e 8B – Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko
Tel.: ++351-21 960 84 10
Fax: ++351-21 961 51 02


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0297/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76393
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CA04 - vinorelbinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PT -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
HIKMA PHARMACEUTICALS, JORDANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
265.93 € / 8011.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
265.93 € / 8011.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.10 € ÚP:9.34 € DP:1.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:55.49 € ÚP:46.70 € DP:8.79 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien