Detail:
Vinorelbin Sandoz 10mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x1ml/10mg
Názov lieku:
Vinorelbin Sandoz 10mg/ml infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
con inf 1x1ml/10mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2009/05549


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát
vinorelbín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vinorelbin Sandoz a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Vinorelbin Sandoz
3. Ako používať Vinorelbin Sandoz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vinorelbin Sandoz
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Vinorelbin Sandoz A NA ČO SA POUŽÍVA

Vinorelbin Sandoz je liek na liečbu nádorových ochorení. Patrí do skupiny
liečiv nazývaných vinka alkaloidy.

Vinorelbin Sandoz sa používa na liečbu niektorých typov pokročilého nádoru
pľúc a prsníka.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Vinorelbin Sandoz

Tento liek sa nemôže podávať formou injekcie do chrbtice.

Nepoužívajte Vinorelbin Sandoz
- keď ste alergický (precitlivený) na vinorelbín, iné vinka alkaloidy
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6)
- keď máte alebo ste prekonali závažnú infekciu alebo máte výrazne
znížený počet bielych krviniek (neutropénia)
- keď máte výrazne znížený počet krvných doštičiek
- keď ste žena v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu
- keď ste tehotná
- keď dojčíte
- keď máte závažné ochorenie pečene nesúvisiace s Vašim nádorovým
ochorením
- keď ste boli v poslenej dobe očkovaný alebo sa plánujete dať
zaočkovať proti žltej zimnici.
Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, nepoužívajte tento liek
a poraďte sa so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vinorelbinu Sandoz
4. keď ste prekonali ochorenie srdca nazývané ischemická choroba srdca,
povedzte to svojmu lekárovi
5. keď máte ťažkosti s pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi
6. pokiaľ dostávate tento liek, nesmiete dostávať rádioterapiu (liečbu
ožarovaním) v oblasti pečene
7. keď máte príznaky infekcie (ako sú horúčka, zimnica alebo bolesť
hrdla), povedzte to ihneď svojmu lekárovi. Lekár vykoná potrebné
vyšetrenia.
8. keď ste boli v poslednom čase očkovaný, povedzte to svojmu lekárovi.
Špeciálna pozornosť je nutná pri živých oslabených vakcínach, ako sú
vakcína proti osýpkam, mumpsu, rubeole, detskej obrne, ovčím kiahňam
a tuberkulóze (BCG).
9. musíte sa vyhnúť akémukoľvek kontaktu s očami, lebo v prípade kontaktu
hrozí riziko závažného podráždenia alebo dokonca vzniku ulcerácie na
povrchu oka (vredy na rohovke). V prípade , že došlo ku kontaktu, ihneď
si vypláchnite oko s fyziologickým roztokom a vyhľadajte lekára.
10. ak máte počas liečby pohlavný styk, musíte používať antikoncepciu
11. muži nesmú splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov po ukončení
liečby (minimálne 3 mesiace).
12. buďte zvlášť opatrný keď užívate mitomycín C, fenytoín, itrakonazol
alebo akékoľvek iné lieky spomenuté v časti /Používanie iných liekov/

Pred každým podaním Vinorelbinu Sandoz Vám odoberú vzorku krvi na rozbor.
Ak nebudú výsledky uspokojivé, môže byť Vaša ďalšia liečba odložená
a môžu byť vykonané ďalšie vyšetrenia až pokiaľ sa tieto hodnoty
nevrátia do normálu.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to predovšetkým
nasledujúcich liečiv:
. všetky liečivá, ktoré môžu mať účinok na kostnú dreň, ako sú
protinádorové liečivá
. karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (liečivá na liečbu epilepsie)
. antibiotiká, ako sú rifampicín, erytromycín, klaritromycín,
telitromycín
. ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/)
. ketokonazol a itrakonazol (liečivá na liečbu hubových infekcií)
. liečivá používané na liečbu infekcie AIDS spôsobenej ľudským vírusom
imunitnej nedostatočnosti (HIV), ako je napr. ritonavir (inhibítor HIV
proteáz)
. nefazodon (liečivo ne liečbu depresie)
. cyklosporín, takrolimus (liečivá potláčajúce imunitný systém)
. verapamil, chinidín (liečivá používané pri ochorení srdca)
. protinádorové liečivá, ako sú mitomycín C a cisplatina. Ak sa
Vinorelbin Sandoz podáva spolu s mitomycínom C hrozí zvýšené riziko
výskytu ťažkostí s dýchaním (pozri časť 4).
. liečivá proti zrážaniu krvi, ako je warfarín
. vakcíny (pozri časť /Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vinorelbinu/
/Sandoz)/

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Nepoužívajte tento liek počas tehotenstva. Ženy v plodnom veku musia počas
liečby používať účinnú antikoncepciu. Ak ste tehotná alebo si myslíte,
že by ste mohli byť tehotná, povedzte to svojmu lekárovi.

Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka. Pred začatím liečby
musíte preto prestať dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak sa cítite ospalý alebo ak cítite akýkoľvek účinok, ktorý by mohol
ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, neveďte
vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Vinorelbin Sandoz

Váš lekár rozhodne koľko Vinorelbinu Sandoz budete dostávať.
Váš dávkovací režim bude závisieť od Vášho celkového zdravotného stavu.
Takiež bude závisieť od akejkoľvek ďalšej protinádorovej liečby, ktorú
môžete dostávať.

Zvyčajná dávka je 25 až 30 miligramov týždenne na každý štvorcový meter
Vášho povrchu tela.
Zdravotná sestra zmeria Vašu výšku a váhu a z týchto údajov vypočíta povrch
Vášho tela. Na základe tohto údaju Vám Váš lekár určí správnu dávku.

Liek sa pred podaním riedi s roztokmi, ako sú fyziologický roztok alebo 5 %
roztok glukózy.

Vinorelbin Sandoz sa vždy podáva intravenózne (vnútrožilovo). Môže byť
podaný formou injekcie počas 5 až 10 minút alebo formou infúzie počas 20 až
30 minút.
Po ukončení podávania injekcie alebo infúzie sa žila prepláchne
fyziologickým roztokom.

Keďže Vám budú tento liek podávať v nemocnici, nie je pravdepodobné, že by
Vám podali príliš nízku alebo príliš vysokú dávku. Ak však máte akékoľvek
pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi alebo sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vinorelbin Sandoz môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky:
Všetky nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné. Ak sa u Vás niektorý z nich
vyskytne, môžete potrebovať bezodkladný lekársky dohľad. Závažné
vedľajšie účinky sú zriedkavé a postihujú menej ako 1 z 1000, ale viac
ako 1 z 10 000 ľudí.
. bolesť na hrudi, srdcový záchvat
. silná bolesť v hornej časti brucha a chrbta, spôsobená zápalom
pankreasu
. skrátený dych spôsobený ochorením pľúc

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených stavov, prestaňte používať
tento liek a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte na
pohotovosť do najbližšej nemocnice.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Ak trpíte niektorým z nasledujúcich vedľajších účinkov, povedzte to svojmu
lekárovi:

Veľmi časté (postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):
. nízky počet bielych krviniek, čo vedie k väčšej náchylnosti k infekciám
. nízky počet červených krviniek, čo sa môže prejaviť bledosťou a môže
spôsobiť slabosť a dýchavičnosť
. zápal úst a hrdla, nutkanie na vracanie a vracanie, strata chuti do
jedla, zápcha, hnačka
. vypadávanie vlasov, slabosť, únava, horúčka a bolesť, bolesť a/alebo
začervenanie v mieste podania, strata hlbokých šľachových reflexov
. zmeny vo výsledkoch pečeňových testov

Časté (postihujúce menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov):
. nízky počet bielych krviniek, ktorý môže spôsobiť horúčku a otravu krvi
. nízky počet červených krviniek, ktorý zvyšuje riziko výskytu modrín a
krvácania
. infekcie
. potiaže s dýchaním alebo dýchavičnosť
. alergické reakcie (kožné reakcie, reakcie prejavujúce sa pri dýchaní)
. bolesť kĺbov, bolesť svalov
. abnormálna citlivosť na dotyk
. zvýšené hodnoty kreatinínu (zhoršenie funkcie obličiek)

Zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000
pacientov):
. črevné obštrukcie (upchatie čreva)
. bolesť sánky
. slabosť v nohách
. kožné reakcie v mieste podania injekcie
. zníženie hladiny sodíka v krvi (hyponatrémia)
. zmeny EKG

Veľmi zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 10 000 pacientov):
. Guillainov-Barrého syndróm (zápal nervov, ktorý môže spôsobiť svalovú
slabosť v nohách šíriacu sa do rúk a tváre)
. Syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH).
Príznaky tohto ochorenia zahŕňajú prírastok telesnej hmotnosti,
nutkanie na vracanie, vracanie, svalové kŕče, zmätenosť a záchvaty
(kŕčovité záchvaty).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Vinorelbin Sandoz

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Vinorelbin Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C). Neuchovávajte v
mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred
svetlom.

Podmienky uchovávania pripraveného roztoku: Po otvorení sa má obsah
rozriediť a hneď použiť. Ak bol roztok pripravený za aseptických podmienok,
môže sa skladovať v chladničke pri 2 - 8°C maximálne 48 hodín. Roztok
nezmrazujte. Roztok chráňte pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vinorelbin Sandoz obsahuje

- Liečivo je vinorelbín
Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje vinorelbíniumtartarát zodpovedajúci
10 mg vinorelbínu.
Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje vinorelbíniumtartarát zodpovedajúci
50 mg vinorelbínu.
- Ďalšia zložka je voda na injekciu.

Ako vyzerá Vinorelbin Sandoz a obsah balenia
Vinorelbin Sandoz je číry, bezfarebný alebo bledožltý roztok.

Vinorelbin Sandoz je balený v injekčných liekovkách z priehľadného skla
jantárovej farby (typ I) s brómbutylovým gumeným uzáverom pokrytým vrstvou
fluórpolyméru a s hliníkovým viečkom s priehlbinou.

Veľkosti balenia: 1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 1 x 5 ml, 5 x 5 ml
a 10 x 5 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobcovia

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ľubľana
Slovinsko

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Alle 1
39179 Barleben
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml - Konzentrat zur Herstellung
einer
Infusionslösung
Česká republika: Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml injekční roztok
Dánsko: Vinorelbin Sandoz
Fínsko: Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infuusiokonsentraatti
Francúzsko : Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml solution ŕ diluer pour
perfusion
Taliansko: VINORELBINA SANDOZ 10 mg/ml concentrato per soluzione
per infusione
Holandsko: Vinorelbine Sandoz 10 mg/ml, concentraat voor
infusievloeistof
Poľsko: NEOCITEC
Slovenská republika: Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát
Španielsko: Vinorelbina Sandoz 10 mg/ml concentrado para
solución para
perfusión EFG
Švédsko: Vinorelbin Sandoz
Veľká Británia: Vinorelbine 10 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2010.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––
Nasledujúca informácia je určná pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Špeciálne opatrenia
Prípravu a podanie Vinorelbinu Sandoz 10 mg/ml môže vykonať len školený
personál.
Majú sa použiť vhodné ochranné pomôcky, jednorazové rukavice, maska na tvár
a jednorazová zástera. Rozliaty a vytečený roztok sa musí utrieť.
Je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde ku kontaktu s
očami, majú sa ihneď vypláchnuť fyziologickým roztokom.
Všetok exponovaný povrch má byť po ukončení dôkladne očistený, ruky a tvár
sa majú umyť.

Výhradne na intravenózne podanie. Po otvorení injekčnej liekovky sa musí
koncentrát ihneď zriediť.

Inkompatibility
Vinorelbin Sandoz sa nesmie riediť s alkalickými roztokmi (riziko
precipitácie).
Vinorelbin Sandoz sa nesmie miešať s inými liekmi okrem fyziologických
roztokov alebo 5 % roztokom glukózy.
Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi Vinorelbinom Sandoz a
priehľadnými injekčnými liekovkami zo skla, PVC alebo vinylacetátovými
vakmi alebo infúznymi setmi s PVC hadičkami.

Podávanie
Vinorelbin Sandoz sa môže podávať formou pomalého bolusu (5-10 minút) po
rozriedení v 20-50 ml fyziologického roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku
glukózy alebo krátkou infúziou (20-30 minút) po rozriedení v 125 ml
fyziologického roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy. Po podaní sa
má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.

Vinorelbin Sandoz sa má podávať len intravenózne. Pred začatím aplikácie je
veľmi doležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile.
Ak sa počas intravenózneho podávania Vinorelbinu Sandoz infiltruje okolité
tkanivo, može dôjsť k značnej iritácii. V takom prípade musí byť podávanie
prerušené, žila sa prepláchne fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má
podať do druhej žily. V prípade extravazácie sa majú podať intravenózne
glukokortikoidy, aby sa znížilo riziko flebitídy.

Uchovávanie
Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C). Neuchovávajte v
mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred
svetlom.

Podmienky uchovávania pripraveného roztoku: Po otvorení sa má obsah
rozriediť a hneď použiť. Ak bol roztok pripravený za aseptických podmienok,
môže sa skladovať v chladničke pri 2 - 8°C maximálne 48 hodín. Roztok
nezmrazujte. Roztok chráňte pred svetlom.

Pre viacej informácií si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností
lieku (SPC).

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2009/05549


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje vinorelbíniumtartarát
zodpovedajúci 10 mg vinorelbínu.
Každých 5 ml infúzneho koncentrátu obsahuje vinorelbíniumtartarát
zodpovedajúci 50 mg vinorelbínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný alebo bledožltý roztok (pH 3-4).
Osmolarita roztoku je 32 – 38 mOsm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie


Vinorelbin je indikovaný:
- na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc (štádium 3 alebo 4)
- vo forme monoterapie u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka
(štádium 4), u ktorých chemoterapia antracyklínmi a taxánmi zlyhala
alebo je nevhodná.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

/Len na intravenóznu infúziu./
Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa má podávať v spolupráci
s lekárom, ktorý má dostatočné skúsenosti s cytostatickou liečbou.
Intratekálne podávanie je kontraindikované.

Pre pokyny ohľadne použitia a zaobchádzania s liekom, pozri časť 6.6.

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa môže podávať formou
pomalého bolusu (5 - 10 minút) po nariedení v 20 - 50 ml fyziologického
roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy alebo formou krátkej infúzie
(20 – 30 minút) po nariedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo 5 %
(50 mg/ml) roztoku glukózy. Po podaní má vždy nasledovať infúzia
fyziologického roztoku na prepláchnutie žily.

/Nemalobunkový karcinóm pľúc:/ Zvyčajná dávka pri monoterapii je
25 – 30 mg/m2 podávaná jedenkrát týždenne. V polychemoterapii sa dávkovací
režim riadi protokolom. Môže sa použiť bežná dávka (25 – 30 mg/m2), ale
frekvencia podávania sa má znížiť podľa dávkovania, napríklad na deň 1 a 5
každý tretí týždeň alebo deň 1 a 8 každý tretí týždeň.

/Metastázujúci karcinóm prsníka:/ Zvyčajná dávka je 25 – 30 mg/m2 podávaná
jedenkrát týždenne.

Maximálna tolerovaná dávka pri jednom podaní: 35,4 mg/m2 plochy povrchu
tela.

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola zistená.

U pacientov so závažnejším poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť
a starostlivé monitorovanie hematologických parametrov. Dávka sa má znížiť
(pozri časti 4.4 a 5.2).

U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa dávka nemusí upravovať (pozri
časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

- intratekálne podávanie je kontraindikované
- známa precitlivenosť na vinorelbín alebo iné vinka alkaloidy
- počet neutrofilných granulocytov < 1500/mm3 alebo závažná, prebiehajúca
alebo nedávno sa vyskytujúca infekcia (v priebehu posledných 2 týždňov)
- počet trombocytov pod 75 000/mm3
- gravidita (pozri časť 4.6)
- počas liečby vinorelbínom sa má prerušiť dojčenie (pozri časť 4.6)
- závažné poškodenie funkcie pečene nesúvisiace s nádorovým procesom
- ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinné kontraceptívne opatrenia
(pozri časti 4.4 a 4.6)
- v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Výhradne na intravenózne použitie.
Počas liečby sa majú pozorne monitorovať hematologické parametre
(stanovenie hladiny hemoglobínu a počtu leukocytov, neutrofilov a
trombocytov pred každou novou infúziou), pretože počas liečby vinorelbínom
je primárnym rizikom inhibícia hemopoetického systému.

. Hlavnou nežiaducou reakciou limitujúcou dávku je neutropénia, ktorá nie
je kumulatívna, jej dolná hranica je medzi 7 a 14 dňom po podaní a je
rýchlo reverzibilná počas 5-7 dní. Ak počet neutrofilných granulocytov
je pod 1500/mm3 a/alebo počet trombocytov je pod 75 000/mm3, liečba sa
musí odložiť až do normalizácie ich počtu.
. Ak sa u pacienta vyskytnú známky alebo symptómy naznačujúce infekciu,
musí sa hneď vykonať vyšetrenie.
. Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca
v anamnéze.
. Klinický význam zníženej kapacity eliminácie liečiva pečeňou nebol
zistený. Z tohto dôvodu nie je možné odporučiť presnú dávku. Vo
farmakokinetickej štúdii bola však najvyššia podávaná dávka u pacientov
so závažnou poruchou funkcie pečene 20 mg/m2 (pozri časť 5.3). U
pacientov so závažným poškodením funkcie pečeňe sa odporúča zvýšená
opatrnosť a starostlivé monitorovanie hematologických parametrov (pozri
časť 4.2).
. Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie podávať súbežne
s rádioterapiou zahrňujúcou oblasť pečene.
. Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie dostať do
kontaktu s očami; riziko závažnej iritácie a dokonca ulcerácie rohovky,
ak sa liek strekne pod tlakom. Ak k tomu dôjde, je nutné okamžite
vypláchnuť oko fyziologickým roztokom a vyhľadať oftalmológa.
. Silné inhibítory alebo induktory CYP3A4 môžu ovplyvniť koncentráciu
vinorelbínu, a preto je potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.5).
. Tento liek sa vo všeobecnosti neodporúča v kombinácii so živými
oslabenými vakcínami, fenytoínom a itrakonazolom (pozri časť 4.5).
. Pre informácie o gravidite, dojčení a fertilite, pozri, prosím, časť
4.6.
. Aby sa predišlo riziku vzniku bronchospazmu, obzvlášť v kombinovanej
liečbe s mitomycínom C, má sa zvážiť vhodná profylaxia. Ambulantní
pacienti majú byť poučení, že v prípade dyspnoe alebo bolesti na hrudi
majú informovať lekára.
. Pretože hladina renálnej exkrécie je nízka, nie sú žiadne
farmakokinetické podklady na zníženie dávky u pacientov s poškodením
funkcie obličiek.

5. Liekové a iné interakcie

Kombinácia vinorelbínu a iných liečiv so známym toxickým účinkom na kostnú
dreň pravdepodobne zvyšuje myelosupresívne nežiaduce reakcie.

CYP 3A4 je hlavný enzým zahrnutý do metabolizmu vinorelbínu a kombinácia
s liečivami, ktoré indukujú (tak ako fenytoín, fenobarbital, rifampicín,
karbamazepín, ľubovník bodkovaný - /Hypericum perforatum/) alebo inhibujú
(tak ako itrakonazol, ketokonazol, inhibítory HIV proteáz, erytromycín,
klaritromycín, telitromycín, nefazodon) tento izoenzým môže mať vplyv na
koncentráciu vinorelbínu (pozri časť 4.4). Vinorelbín je substrát pre P-
glykoproteín a súbežná liečba s inými liečivami, ktoré inhibujú (napr.
ritonavir, klaritromycín, cyklosporín, verapamil, chinidín) alebo indukujú
(pozri zoznam CYP 3A4 induktorov uvedený vyššie) rovnaký transportný
proteín môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu.

Kombinácia vinorelbín-cisplatina (veľmi častá kombinácia) nevykazuje
žiadne interakcie v oblasti farmakologických parametrov vinorelbínu. U
pacientov liečených kombináciou vinorelbín a cisplatina bola však
zaznamenaná vyššia incidencia granulocytopénie než u pacientov
s vinorelbínom v monoterapii.

Súbežné podávanie vinka alkaloidov a mitomycínu C môže zvýšiť riziko vzniku
bronchospazmu (pozri tiež časti 4.4 a 4.8).

Súbežné podávanie fenytoínu a vinorelbínu sa neodporúča. Vinorelbínom
indukovaný pokles gastrointestinálnej absorpcie fenytoínu môže viesť k
riziku exacerbácie kŕčov. Taktiež fenytoínom indukované zvýšenie
hepatálneho metabolizmu vinorelbínu môže viesť k zvýšenej toxicite
v dôsledku prítomnosti metabolitov a/alebo zníženej účinnosti vinorelbínu.

Itrakonazol: Súbežné používanie sa neodporúča kvôli možnému zvýšeniu
neurotoxicity.

Cyklosporín, takrolimus: Má sa zvážiť nadmerná imunosupresia s rizikom
lymfoproliferácie.

/Časté interakcie pri všetkých cytostatikách:/
U pacientov s nádorovými ochoreniami sa často používa antikoagulačná liečba
kvôli zvýšenému riziku trombózy. Vysoká intraindividuálna variabilita
koagulačného stavu v priebehu ochorenia a možnosť interakcie medzi
perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou vyžaduje
zvýšiť frekvenciu monitorovania INR (International Normalised Ratio), ak je
rozhodnuté liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami.
Kontraindikované súbežné použitie: Vakcína proti žltej zimnici je
kontraindikovaná kvôli riziku vzniku fatálneho systémového ochorenia
spôsobeného vakcínou (pozri časť 4.3).
Neodporúčané súbežné použitie: Očkovanie živými oslabenými vakcínami (okrem
žltej zimnice) sa neodporúča kvôli možnému riziku vzniku fatálneho
systémového ochorenia. Riziko je zvýšené u ľudí, u ktorých je imunita už
oslabená základným ochorením. Tam, kde choroba už prepukla, použite
inaktivovanú vakcínu (poliomyelitída)( pozri časť 4.4).

6. Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných
žien. V reprodukčných štúdiach na zvieratách bol vinorelbín embryo- a feto-
letálny a teratogénny. Tento liek sa nemá používať počas gravidity. Ženy vo
fertilnom veku majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby
s Vinorelbinom Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát a ak otehotnejú, majú
informovať svojho lekára. Ak počas liečby pacientka otehotnie, musí byť
informovaná o rizikách pre nenarodené dieťa a musí byť starostlivo
monitorovaná. Má sa tiež zvážiť možnosť genetického poradenstva.


/Dojčenie/

Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Dojčenie musí
byť prerušené pred začatím liečby s Vinorelbinom Sandoz 10 mg/ml infúzny
koncentrát.

/Fertilita/
Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Preto sa mužom, ktorí majú byť
liečení s vinorelbínom neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6
mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby. Ženy vo fertilnom
veku majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby.
Pred začatím liečby sa má odporučiť konzervácia spermií, nakoľko liečba
vinorelbínom môže viesť k ireverzibilnej neplodnosti.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie výskytu, od najčastejšie sa
vyskytujúcich, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (?1/10);
časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až <1/100); zriedkavé
(?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných
údajov). V rámci každej skupiny sú nežiaduce reakcie zoradené podľa
zostupnej závažnosti.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Zriedkavé:/ ischemická choroba srdca ako je angina pectoris, EKG zmeny,
infarkt myokardu

Poruchy krvi a lymfatického systému
/Veľmi časté:/ neutropénia, anémia
/Časté:/ trombocytopénia, febrilná neutropénia, neutropenická sepsa s možným
fatálnym následkom

Poruchy nervového systému
/Veľmi časté:/ obstipácia (pozri tiež „Poruchy gastrointestinálneho traktu“),
strata hlbokých šľachových reflexov
/Časté:/ parestézia so senzorickými a motorickými symptómami
/Zriedkavé:/ slabosť dolných končatín, paralytický ileus (pozri tiež „Poruchy
gastrointestinálneho traktu“)
/Veľmi zriedkavé:/ Guillainov-Barrého syndróm

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Časté:/ dyspnoe, bronchospazmus
/Zriedkavé:/ intersticiálne ochorenie pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Veľmi časté:/ obstipácia (pozri tiež „Poruchy nervového systému“), nauzea,
vracanie, diarea, stomatitída, ezofagitída, anorexia
/Zriedkavé:/ pankreatitída, paralytický ileus (pozri tiež „Poruchy nervového
systému“)

Poruchy obličiek a močových ciest

/Časté:/ zvýšená hladina kreatinínu


Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Veľmi časté:/ alopécia
/Časté:/ kožné reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
/Časté:/ myalgia, artralgia
/Zriedkavé:/ bolesť čeluste

Poruchy metabolizmu a výživy
/Zriedkavé/: hyponatrémia
/Veľmi zriedkavé:/ neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (SIADH)

Infekcie a nákazy
Časté: infekcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Veľmi časté:/ únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach, asténia, erytém
v mieste podania, bolesť v mieste podania, zmena sfarbenia v mieste
podania, flebitída v mieste podania
/Zriedkavé:/ nekróza v mieste podania

Poruchy imunitného systému
/Časté:/ alergické reakcie (kožné reakcie, respiračné reakcie)

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi časté: abnormálne hodnoty pečeňových testov (zvýšený celkový
bilirubín, zvýšená alkalická fosfatáza, zvýšená aspartátaminotransferáza,
zvýšená alanínaminotransferáza)

Stupeň (G - grade) toxicity podľa WHO klasifikácie.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Ischemická choroba srdca (angina pectoris a/alebo tranzitórne EKG zmeny,
infarkt myokardu).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Útlm kostnej drene, ktorý vedie predovšetkým k neutropénii (G3: 24,3%,
G4: 27,8%), reverzibilnej počas 5 až 7 dní a časom sa nekumuluje. Febrilná
neutropénia a neutropenická sepsa, ktorá bola v niekoľkých prípadoch (1,2%)
fatálna. Môžu sa vyskytnúť anémia (G3-4: 7,4%), trombocytopénia (G3-
4: 2,5%), ale iba zriedkavo závažné.

Poruchy nervového systému
Neurologické nežiaduce reakcie (G3: 2,6 %, G4: 0,1 %), vrátane straty
hlbokých šľachových reflexov. Veľmi zriedkavo Guillainov-Barrého syndróm.
Po dlhodobej liečbe bola zaznamenaná slabosť dolných končatín.
Parestézie so senzorickými a motorickými symptómami (G3-4: < 3 %). Tieto
symptómy sú zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby.
Účinky na autonómny nervový systém zapríčiňujúce intestinálnu parézu
a obstipáciu. Zriedkavo sa vyvinie do paralytického ilea (< 3 %). Pozri
tiež „Poruchy gastrointestinálneho traktu“.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Počas liečby vinorelbínom ako aj inými vinka alkaloidmi sa môžu vyskytnúť
dyspnoe a bronchospazmus.
Zriedkavo bola zaznamenaná intersticiálna pneumopatia, najmä u pacientov,
ktorí boli liečení kombináciou vinorelbínu a mitomycínu.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Stomatitída (G1: 7,6 %, G2: 3,6 %, G3: 0,7 %, G4: 0,1 % pri monoterapii
vinorelbínom) a ezofagitída. Nauzea a vracanie (G1: 19,9 %, G2: 8,3 %,
G3: 1,9 %, G4: 0,3 %). Tieto nežiaduce účinky znižuje antiemetická terapia.

Hlavným symptómom je obstipácia (G3-4: 2,7 %), ktorá zriedkavo prechádza do
paralytického ilea pri monoterapii vinorelbínom alebo kombinovanej terapii
s inými chemoterapeutikami (G3-4: 4,1 %). Môže sa vyskytnúť diarea, obvykle
mierna až stredne závažná.
Paralytický ileus, liečba sa môže znova podať až po normalizácii
gastrointestinálnych funkcií. Hlásená bola pankreatitída. Anorexia (G1-
2: 14 %, G3: 1 %).

Poruchy obličiek a močových ciest

Bola zaznamenaná zvýšená hladina kreatinínu v krvi.


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Môže sa vyskytnúť alopécia, obvykle mierneho stupňa (G3-4: 4,1% pri
monoterapii vinorelbínom).
Generalizované kožné reakcie ako sú exantém, pruritus, urtikária a erytém
na rukách a chodidlách boli hlásené pri liečbe vinorelbínom.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Artralgia, vrátane bolesti čeluste a myalgia.

Poruchy metabolizmu a výživy
Zaznamenaná bola závažná hyponatrémia a neprimeraná sekrécia
antidiuretického hormónu (SIADH).


Infekcie a nákazy

Infekcie sa často môžu rozvinúť, hlavne v dôsledku útlmu kostnej drene.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Tak ako iné vinka alkaloidy, aj vinorelbín má mierny vezikantný účinok.
U pacientov liečených vinorelbínom sa zaznamenali únava, horúčka, asténia,
bolesť na rôznych miestach, vrátane bolesti na hrudi a v oblasti tumoru.
Reakcie v mieste podania zahrňujú erytém, pálivú bolesť, zmenu sfarbenia
v okolí žily a lokálnu flebitídu (G3: 3,6 %, G4: 0,1 % pri monoterapii
vinorelbínom).
Pozorovaná bola lokálna nekróza. Možno jej predchádzať správnym umiestnením
intravenóznej kanyly alebo katétra a voľným prietokom žilou.

Poruchy imunitného systému
Alergické reakcie (kožné reakcie, reakcie respiračného traktu).

Poruchy pečene a žlčových ciest
Hlásené bolo prechodné zvýšenie funkčných pečeňových testov (G1-2) bez
klinických symptómov (bilirubín, alkalická fosfatáza, AST v 27,6% a ALT
v 29,3%).

9. Predávkovanie

Predávkovanie môže vyvolať ťažký útlm kostnej drene spojený s horúčkou a
infekciou, pozorovaný bol aj paralytický ileus. Odporúča sa symptomatická
liečba s podaním krvnej transfúzie a širokospektrálnych antibiotík.
Špecifické antidotum nie je známe.

Keďže neexistuje špecifické antidotum na predávkovanie intravenózne
podávaným vinorelbínom, v prípade predávkovania sú nevyhnutné symptomatické
opatrenia, napr.:
. nepretržitá kontrola životných funkcií a starostlivé sledovanie
pacienta,
. denná kontrola krvného obrazu, prípadné podanie krvnej transfúzie,
rastových faktorov a potreba intenzívnej starostlivosti s cieľom
minimalizácie rizika infekcií,
. opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea,
. kontrola cirkulácie a pečeňových funkcií,
. v prípade komplikácii spôsobených infekciami je nevyhnutná liečba
širokospektrálnymi antibiotikami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastické látky (vinka alkaloidy), ATC
kód: L01C A04
Vinorelbín je cytostatické liečivo zo skupiny vinka alkaloidov.

Vinorelbín inhibuje polymerizáciu tubulínu a prednostne sa viaže
na mitotické mikrotubuly, na axonálne mikrotubuly pôsobí len pri vysokej
koncentrácii. Indukcia špiralizácie tubulínu je menšia ako u vinkristínu.
Vinorelbín blokuje mitózu vo fáze G2-M, zabíja bunky v interfáze alebo
v nasledujúcej mitóze.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní je časovo-koncentračný profil v krvi
charakterizovaný tromi exponenciálnymi eliminačnými krivkami. Terminálny
polčas bol priemerne okolo 40 hodín. Klírens v krvi je vysoký, podobný ako
pri prietoku krvi pečeňou a bol priemerne 0,72 l/h/kg (interval: 0,32-
1,26 l/h/kg), pričom distribučný objem v rovnovážnom stave bol značný,
v priemere 21,2 l/kg a vykazuje znaky extenzívnej distribúcie v tkanivách.
Vinorelbín sa slabo viaže na plazmatické proteíny (13,5 %), ale silno na
krvné bunky, najmä na trombocyty (78 %).

Farmakokinetické vlastnosti intravenózne podávaného vinorelbínu lineárne
stúpajú až do dávky 45 mg/m2.
Vinorelbín je metabolizovaný prevažne CYP3A4 a hlavný metabolit je 4-O-
deacetylvinorelbín. Renálna exkrécia je nízka (<20 % dávky) a pozostáva
hlavne z pôvodnej zlúčeniny.
Vylučovanie žlčou je najdôležitejšia cesta vylučovania pre metabolity ako
aj nezmenený vinorelbín.
Vplyv zníženej funkcie obličiek na elimináciu vinorelbínu nebol hodnotený,
ale zníženie dávky nie je nevyhnutné vzhľadom k nízkej renálnej exkrécii.

U pacientov s metastázami v pečeni došlo k zmenám priemernej hodnoty
klírensu vinorelbínu len v prípade viac ako 75% postihnutia pečene. U 6
pacientov s nádorovým ochorením a stredne závažnou hepatálnou dysfunkciou
(bilirubín ?2 x horná hranica referenčných hodnôt (ULN) a aminotransferáza
?5 x ULN) liečených s 25 mg/m2 a 8 pacientov s nádorovým ochorením a
závažnou hepatálnou dysfunkciou (bilirubín >2 x ULN a/alebo
aminotransferázy >5 x ULN) liečených s 20 mg/m2 bola priemerná hodnota
celkového klírensu u obidvoch skupín podobná ako u pacientov s normálnou
funkciou pečene. Tieto údaje však nemôžu byť reprezentatívne pre pacientov
so zníženou kapacitou pečene vylučovať liečivo, a preto u pacientov so
závažným poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť a vyžaduje sa
starostlivé monitorovanie hematologických parametrov (pozri časti 4.2 a
4.4).

Bol dokázaný významný vzťah medzi hladinou v krvi a znížením leukocytov
alebo polynukleárnych leukocytov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Mutagénny a karcinogénny potenciál/
V štúdiách na zvieratách vinorelbín indukoval aneuploidiu a polyploidiu.
Predpokladá sa, že vinorelbín má tiež genotoxické účinky na človeka
(aneuploidia a polyploidia). Výsledky karcinogénnych testov u myší a
potkanov boli negatívne, ale testované boli len nízke dávky.

/Štúdie reprodukčnej toxicity/
V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali
v subterapeutických dávkach. Pozorovaná bola embryo- a fetotoxicita, ako je
spomalenie intrauterinného rastu a oneskorená osifikácia.
Teratogenicita (fúzia stavcov, chýbajúce rebrá) sa zaznamenala v dávkach
toxických pre matku. Okrem toho bola znížená spermatogenéza a vylučovanie
prostatou a semennými mechúrikmi, ale fertilita u potkanov nebola znížená.

/Farmakologická bezpečnosť/
Štúdie farmakologickej bezpečnosti vykonané na psoch a opiciach neodhalili
žiadny nežiaduci účinok na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

. Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie riediť
alkalickými roztokmi (riziko vzniku zrazeniny),
. Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie miešať s inými
liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

Čas použiteľnosti pripraveného roztoku:
Chemická a fyzikálna stabilita pripraveného roztoku je 48 hodín pri 2 -
8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa
nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím
je zodpovedný používateľ a normálne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote
2 - 8°C, pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validných
aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C). Neuchovávajte v
mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred
svetlom.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená injekčná liekovka z priehľadného skla jantárovej farby (typ I)
s brómbutylovým gumeným uzáverom pokrytým vrstvou fluórpolyméru a s
hliníkovým viečkom s priehlbinou.

Veľkosti balenia: 1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 1 x 5 ml, 5 x 5 ml
a 10 x 5 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prípravu a podanie Vinorelbinu Sandoz 10 mg/ml môže vykonať len školený
personál. Treba zvážiť bezpečnostné opatrenia, aby sa vyhlo expozícii
personálu počas gravidity.
Majú sa použiť vhodné ochranné pomôcky, jednorazové rukavice, maska na tvár
a jednorazová zástera.
Injekčné striekačky a infúzne sety sa majú starostlivo zhromažďovať, aby sa
vyhlo vytekaniu roztoku (odporúča sa použiť „Luer lock“ úchytky).
S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať s opatrnosťou.
Rozliaty a vytečený roztok sa musí utrieť. Je potrebné sa vyhnúť
akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde ku kontaktu s očami, majú sa ihneď
vypláchnuť fyziologickým roztokom.
Všetok exponovaný povrch má byť po ukončení dôkladne očistený, ruky a tvár
sa majú umyť.
Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi Vinorelbinom Sandoz 10 mg/ml
infúzny koncentrát a priehľadnými injekčnými liekovkami zo skla, PVC alebo
vinylacetátovými vakmi alebo infúznymi setmi s PVC hadičkami. Vinorelbin
Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa môže podávať formou pomalého bolusu
(5-10 minút) po rozriedení v 20-50 ml fyziologického roztoku alebo 5 %
(50 mg/ml) roztoku glukózy alebo krátkou infúziou (20-30 minút) po
rozriedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku
glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického
roztoku.

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát sa má podávať len
intravenózne. Pred začatím aplikácie je veľmi doležité overiť si správne
umiestnenie kanyly v žile. Ak sa počas intravenózneho podávania Vinorelbinu
Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát infiltruje okolité tkanivo, može dôjsť k
značnej iritácii. V takom prípade musí byť podávanie prerušené, žila sa
prepláchne fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do druhej
žily. V prípade extravazácie sa majú podať intravenózne glukokortikoidy,
aby sa znížilo riziko flebitídy.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0321/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24.6.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C51359
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CA04 - vinorelbinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
23.92 € / 720.61 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
23.92 € / 720.61 SK
Posledná aktualizácia:
2014-04-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.10 € ÚP:9.34 € DP:1.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:55.49 € ÚP:46.70 € DP:8.79 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien