Detail:
SYNTOPHYLLIN inj 5x10 ml/240 mg
Názov lieku:
SYNTOPHYLLIN
Doplnok názvu:
inj 5x10 ml/240 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01488

/Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!/


SYNTOPHYLLIN

/(Aminophyllinum)/
injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika
Zloženie lieku

Jedna 10 ml ampulka obsahuje 240 mg /liečiva/ aminophyllinum (aminofylín).
/Pomocné látky/: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).
Farmakoterapeutická skupina

Bronchodilatans, antiastmatikum.
Charakteristika

Derivát metylxantínu, molekulový komplex teofylínu s etyléndiamínom. Má
bronchodilatačné účinky
a stimuluje dychové centrum.

/Farmakokinetické údaje/

Terapeutické hladiny (10-20 mg/l, t.j. 55-110 mikromol/l) sa dosiahnu o
niekoľko minút po intravenóznej aplikácii. V pečeni sa biotransformuje 90
%, 10 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom.
Indikácie

Bronchiálna astma, chronická obštrukčná bronchitída, emfyzém pľúc,
respiračná insuficiencia
s hypoventiláciou, idiopatická apnoe novorodencov.
Kontraindikácie

Hypersenzitivita na metylxantínové deriváty, tachydysrytmia, tyreotoxikóza,
ťažká insuficiencia pečene, pseudoalergia na etyléndiamín, akútny infarkt
myokardu, epilepsia.
Nežiaduce účinky

Nauzea, dávenie, bolesti hlavy, nepokoj, nespavosť, menej časté sú
palpitácie a závraty, vzácne sa
vyskytuje hemateméza alebo meléna, pri precitlivenosti exantémy. Pri
vyšších plazmatických koncen-
tráciách môžu vzniknúť epileptické záchvaty. Po rýchlej intravenóznej
injekcii sa môže vyskytnúť hypotenzia.
Interakcie

Účinok teofylínu znižujú barbituráty, fenylbutazón, antiepileptiká,
rifampicín (zníženie koncentrácie voľného teofylínu v plazme). Cimetidín,
erytromycín, klindamycín, linkomycín, troleandomycín, perorálne
kontraceptíva, anabolické steroidy, azatioprim, izoniazid, cyklofosfamid,
metyldopa a metotrexát zosilňujú účinok teofylínu. Chinolóny znižujú
klírens teofylínu. Aminofylín prehlbuje pokles TK, ak sa podá
s prokaínom, trimekaínom, antihypertenzívami a vazodilatačnými liekmi.
/Potrava:/ diéta s nízkym obsahom proteínov alebo s vysokým obsahom glycidov
znižuje klírens teofylínu
a predlžuje jeho biologický polčas.
/Upozornenie/: pri intravenóznom podaní sú s aminofylínom inkompatibilné
kyselina askorbová, vitamíny
B-komplexu, inzulín, fenotiazínové deriváty, tetracyklíny, benzylpenicilín,
mazinpredon, verapamil, dobutamín, hydrokortizón a všetky roztoky s kyslým
pH.
Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí:/ Počiatočná dávka u dospelých je 10 ml (240 mg) injekčného roztoku
pomaly vnútrožilovo počas
5 minút alebo 5 mg/kg hmotnosti v 100 až 250 ml infúzii izotonického
chloridu sodného, trvajúcej 30 až 60 minút. Na udržanie terapeutickej
koncentrácie teofylínu je možné pokračovať v podávaní udržiavacej dávky v
infúzii podľa tabuľky:
dospelí fajčiari: 0,7 mg/kg/h
dospelí nefajčiari 16 až 50 rokov: 0,4 mg/kg/h
pacienti vyššieho veku s dysfunkciou
pečene, cor pulmonale,
so srdcovým zlyhaním: 0,2 mg/kg/h
Maximálna jednotlivá dávka je 500 mg, maximálna denná dávka 1 500 mg. Dávky
možno prekročiť len pri nízkych koncentráciách teofylínu v sére.
/Deti:/ Úvodná vnútrožilová dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20
minút, udržiavacia dávka u detí vo veku 6 až 52 týždňov sa vypočíta podľa
vzorca:
/dávka (mg/kg/h) = (0,008 x vek v týždňoch) + 0,21/
Pre vyššie vekové kategórie udržiavacie dávky uvádza tabuľka:
deti od 1 do 9 rokov: 0,8 mg/kg/h
deti od 9 do 12 rokov: 0,7 mg/kg/h
adolescenti (fajčiari) 12 až 16 rokov: 0,7 mg/kg/h
adolescenti (nefajčiari) 12 až 16 rokov: 0,5 mg/kg/h
Udržiavaciu dávku rozdeľujeme najčastejšie do 4 dávok v priebehu 24 hodín,
alebo ju podávame
v kontinuálnej infúzii.
Stimulácia dýchania pri novorodeneckej apnoe:
Vnútrožilová úvodná dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút,
udržiavacia dávka 1 až 1,5 mg/kg/h.
Špeciálne upozornenia

/Pri súčasnom perorálnom užívaní prípravkov s obsahom teofylínu je potrebné/
/dennú dávku znížiť o množstvo, ktoré už bolo podané inou aplikačnou cestou,/
/z dôvodu úzkeho terapeutického indexu teofylínu./
Predávkovanie
/Príznaky/ predávkovania sa pozorujú už pri plazmatických koncentráciách nad
20 mg/l. Klinicky sa prejavujú gestrointestinálnymi príznakmi (nauzea,
dávenie, hnačka), kardiovaskulárnymi príznakmi (tachykardia,
supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie, hypotenzia) a príznakmi
podráždenia centrálneho nervového systému (dávenie, hyperventilácia,
agitovanosť, tremor, svalové kŕče). Môžu byť prítomné metabolické poruchy.
/Liečba:/ Je potrebné použiť niektorú eliminačnú metódu, účinná je
hemodialýza, peritoneálna dialýza je neúčinná. Ďalšia liečba je
symptomatická: upraviť hypokaliémiu, pri kŕčoch podať diazepam alebo
fenobarbital, pri hypotenzii doplniť objem tekutín.

Ťarchavosť a dojčenie

Teofylín prechádza cez placentu a môže ovplyvniť plod, najmä vtedy ak matka
dostáva vyššie dávky. Pre mierne tokolytické účinky môže oddialiť pôrod.
Prechádza do materského mlieka.
Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na
obale.
Balenie

5 ampuliek po 10 ml
Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Dátum poslednej revízie

Marec 2009


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01488


/Súhrn charakteristických vlastností lieku/

1. NÁZOV LIEKU
SYNTOPHYLLIN

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU
Liečivo: Aminophyllinum 240 mg v 10 ml. (/Aminofylín/ je molekulový
komplex teofylínu a etyléndiamínu)
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

injekčný roztok

Popis lieku: číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez
mechanických cudzorodých častíc.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

/4.1.Terapeutické indikácie/
Asthma bronchiale, chronická obštrukčná bronchitída, obštrukčný emfyzém
pľúc, respiračná insuficiencia s hypoventiláciou, idiopatická apnoe
novorodencov.
Prípravok je určený pre liečbu dospelých a detí.

/4.2. Dávkovanie a spôsob podávania/

a) Dávkovanie deťom:
Stimulácia dýchania pri novorodeneckej apnoe:
Vnútrožilová úvodná dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút,
udržiavacia infúzia 1-1,5 mg/kg/h.
Úvodná vnútrožilová dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút,
udržiavacia dávka u detí vo veku 6 až 52 týždňov sa vypočíta podľa vzorca:

/dávka (mg/kg/h) = (0,008 x vek v týždňoch) + 0,21/

Pre vyššie vekové kategórie urdžiavacie dávky uvádza tabuľka:
deti od 1 do 9 rokov: 0,8 mg/kg/h
deti od 9 do 12 rokov: 0,7 mg/kg/h
adolescenti (fajčiari) 12 až 16 rokov: 0,7 mg/kg/h
adolescenti (nefajčiari) 12 až 16 rokov: 0,5 mg/kg/h
Udržiavaciu dávku rozdeľujeme najčastejšie do 4 dávok v priebehu 24 hodín,
alebo ju podávame v kontinuálnej infúzii.
b) Dávkovanie dospelým:
Počiatočná dávka u dospelých je 10 ml (240 mg) injekčného roztoku pomaly
vnútrožilovo počas 5 minút alebo 5 mg/kg hmotnosti v 100 až 250 ml infúzii
izotonického roztoku chloridu sodného, trvajúcej 30 až 60 minút. Na
udržanie terapeutickej koncentrácie teofylínu je možné pokračovať v
podávaní udržiavacej dávky v infúzii podľa tabuľky:
dospelí fajčiari: 0,7 mg/kg/h
dospelí nefajčiari 16 až 50 rokov: 0,4 mg/kg/h
pacienti vyššieho veku s dysfunkciou pečene,
cor pulmonale, so srdcovým zlyhaním: 0,2 mg/kg/h
Maximálna jednotlivá dávka je 500 mg, najvyššia denná dávka je 1 500
mg.

/4.3. Kontraindikácie/
Intoxikácia prípravkami s obsahom teofylínu, precitlivenosť na teofylín,
etyléndiamín alebo pomocné látky, tyreotoxikóza, ťažká insuficiencia
pečene, tachydysrytmia, akútny infarkt myokardu, epilepsia.

/4.4./ Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Pri súčasnom perorálnom užívaní prípravkov s obsahom teofylínu je potrebné
dávku znížiť o množstvo, ktoré už bolo podané inou aplikačnou cestou, z
dôvodu úzkeho terapeutického spektra teofylínu. SYNTOPHYLLIN sa nepodáva
intramuskulárne.

Pri astmatickom záchvate je použitie SYNTOPHYLLINU ďalším stupňom
komplexnej liečby, ktorá obsahuje aplikáciu kyslíka, inhalačne krátko
pôsobiace betamimetiká, kortikosteroidy, subkutánne podanie betamimetika.
Pri nedostatočnom účinku úvodnej dávky SYNTOPHYLLINU sa podáva
betamimetikum v infúzii. V prípade, že pacient užíval xantínové deriváty,
musí byť dávka určená na základe zistených koncentrácii teofylínu v plazme.
Individualizácia dávky je nutná z dôvodu ovplyvnenia farmakokinetiky
teofylínu rôznymi faktormi (vek, hmotnosť, diéta, fajčenie, funkcia pečene,
liekové interakcie). Pri výpočte dávky sa používa prepočet na ideálnu
telesnú hmotnosť (lean body mass). Pri prechode na orálne liekové formy je
možné podať prípravok s predĺženým uvoľňovaním po skončení infúzie. U
rýchlo účinkujúceho prípravku je potrebný 4 až 6 hodinový interval medzi
skončením infúzie a podaním prípravku.

/4.5. Liekové a iné interakcie/
Aminofylín podaný s prokaínom, hypotenzívami a vazodilatačnými liekmi
prehlbuje pokles krvného tlaku. Súčasne podané betaadrenomimetiká,
inhalačné anestetiká, glukokortikoidy môžu zvyšovať výskyt nežiaducich
účinkov. Barbituráty, fenylbutazón, karbamazepín, fenytoín, primidón,
nifedipín, rifampicín znižujú koncentráciu voľného teofylínu v plazme.
Koncentráciu v plazme zvyšujú cimetidín, ranitidín, erytromycín,
troleandomycín, klindamycín, linkomycín, chinolóny, perorálne
kontraceptíva, anabolické steroidy, disulfiram, kofeín, azatioprim,
cyklofosfamid, diltiazem, verapamil, izoniazid, mexiletín, metyldopa,
metotrexát a betablokátory.
Popísaný bol vzostup koncentrácie teofylínu po zahájení liečby acyklovirom.
Aminofylín podaný spolu s flumanezilom predlžujú eliminačný polčas
midazolamu. Opakované podávanie lanzoprazolu znižovalo hladiny teofylínu
indukciou mikrozomálnych enzýmov. Fluexetín inhibuje metabolizmus teofylínu
inhibíciou CYP1A2. Súčasné podávanie klinofloxacínu zvyšuje koncentrácie
teofylínu.

/4.6. Gravidita a laktácia/
Pri použití SYNTOPHYLLINU v ťarchavosti a v laktácii sa musí zvažovať
potenciálny benefit liečby pre matku a možné riziko pre plod. Teofylín
prechádza cez placentu a u plodu dosahuje terapeutické hladiny. U
novorodencov matiek, ktoré brali teofylín, sa pozorovala prechodná
tachykardii, dráždivosť a dávenie. Tieto účinky sa objavia s väčšou
pravdepodobnosťou vtedy, keď plazmatické hladiny u matky dosahujú hornú
terapeutickú hranicu.
V tehotenstve sa mení farmakokinetika teofylínu.V treťom trimestri bolo
pozorované zníženie klírensu teofylínu, v niektorých prípadoch o 20 - 53 %.
Boli pozorované prípady toxicity, vyžadujúce zníženie dávok. Pre mierne
tokolytické účinky teofylín môže oddialiť pôrod.
Teofylín preniká do materského mlieka.

/4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje/
Niektoré nežiaduce účinky, vyskytujúce sa pri liečbe xantínovými
prípravkami môžu znižovať schopnosť riadenia motorových vozidiel alebo
obsluhu strojov.

/4.8. Nežiaduce účinky/
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov úzko súvisí so správnou indikáciou
liečby, rešpektovaním kontraindikácií, so správnym dávkovaním a správnou
rýchlosťou podania. Pre úzku terapeutickú šírku teofylínu sa u časti
pacientov môžu vyskytnúť prejavy predávkovania už pri terapeutických
plazmatických koncentráciách.
Teofylín môže vyvolať nauzeu, dávenie, bolesť v epigastriu, hnačku a
krvácanie do gastrointesti-nálneho systému. Zvyšuje tiež sekréciu
žalúdkovej šťavy a znižuje tonus dolného ezofageálneho sfinkteru, čo môže
viesť ku gastroezofageálnemu refluxu.
Teofylín môže vyvolať sínusovú tachykardiu alebo supraventrikulárne alebo
komorové extrasystoly pri terapeutických plazmatických koncentráciách. Môžu
sa vyskytnúť tiež polytópne predsieňové extrasystoly.
Po rýchlej intravenóznej injekcii sa môže vyskytnúť hypotenzia. Boli
pozorované aj úmrtia, pravdepodobne spôsobené kardiovaskulárnou toxicitou
teofylínu.
Teofylín stimuluje centrálny nervový systém v dôsledku čoho vzniká
nespavosť, zvýšená dráždivosť, bolesť hlavy alebo tremor. Pri vyšších
plazmatických koncentráciách môžu vzniknúť epileptické záchvaty.
Nežiaduce reakcie na kožu sú charakterizované najčastejšie exanténmi
rôzneho typu, pruritom, erytrodermiou a exfoliatívnou dermatitídou.
Väčšinou sú ľahkého stupňa. Často ide o hypersenzitivitu na etyléndiamín,
ktorú je možno potvrdiť kožnými testami. V týchto prípadoch sa odporúča
používať miesto aminofylínových prípravkov teofylínové.
/4.9. Predávkovanie/
Teofylín má úzky terapeutický index. Príznaky predávkovania sa pozorujú pri
plazmatických koncentráciách nad 20 mg/l, ale môžu sa objaviť už pri
terapeutických plazmatických hladinách 10 - 15 mg/l. Letálne koncentrácie
sú nad 50 mg/l. Pri chronickej intoxikácii sa klinické príznaky otravy
objavujú pri nižších plazmatických hladinách než pri akútnej otrave. Ľudia
od 60 rokov a deti v prvých rokoch života sú viacej citliví na intoxikáciu.
Klinicky sa otrava prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi (nauzea,
dávenie a hnačka), kardiovas-kulárnymi príznakmi (tachykardia,
supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie, hypotenzia) a príznakmi z
dráždenia centrálneho nervového systému (dávenie, hyperventilácia,
agitácia, tremor, svalové kŕče). Prítomné môžu byť metabolické poruchy:
hypokaliémia, hyperglykémia, hypofosfatémia, hypokalciémia, metabolická
acidóza alebo respiračná alkalóza. V ojedinelých prípadoch môže byť
intoxikácia komplikovaná psychózou, demenciou, akútnou pankreatitídou,
rhabdomyolýzou alebo akútnym renálnym zlyhaním.
/Liečba:/ Pri vysokej plazmatickej koncentrácii teofylínu alebo pri vzniku
kŕčov, hypotenzie alebo srdcových arytmií je potrebné použiť niektorú
eliminačnú metódu. Najúčinnejšia eliminácia sa dosahuje pri hemoperfúzii
cez aktívne uhlie alebo živicu. Účinná je aj hemodialýza, peritoneálna
dialýza je neúčinná. Ostatná liečba je symptomatická: upravuje sa
hypokaliémia, pri kŕčoch sa podáva diazepam alebo fenobarbital, pri
hypotenzii je nutné doplniť objem cirkulujúcej tekutiny, pri
supraventrikulárnej tachykardii je možné použiť verapamil, pri komorovej
tachykardii je možné použiť beta-blokátor alebo prokaínamid.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/5.1. Farmakodynamické vlastnosti/
Farmakoterapeutická skupina: Bronchodilatans, antiastmatikum
ATC kód: R03DA05
Mechanizmus účinku
SYNTOPHYLLIN injekcie obsahujú aminofylín, čo je molekulový komplex
metylxantínového derivátu teofylínu s etyléndiamínom. Vlastný účinok je
spôsobený teofylínom. Má bronchodilatačný účinok, pôsobí stimulačne na
dychové centrum, zvyšuje frekvenciu a silu srdcových kontrakcií, má slabý
diurektický účinok, stimuluje CNS, zvyšuje žalúdkovú sekréciu.

/5.2. Farmakokinetické vlastnosti/
V plazme sa približne 60 % teofylínu viaže na plazmatické bielkoviny,
hlavne albumín. Väzba na plazmatické bielkoviny je väčšia u astmatikov a
novorodencov v porovnaní so zdravými osobami. Pri chorobách, ktoré vedú k
poklesu plazmatickej hladiny albumínu (napr. nefrotický syndróm alebo
cirhóza pečene), a u novorodencov sa znižuje množstvo viazanej látky. Po
intravenóznej aplikácii sa účinok dosiahne za niekoľko minút. Distribučný
objem teofylínu je priemerne 0,45 l/kg.
Približne 10 % látky sa u dospelého vylúči močom v nezmenenej forme. U
novorodencov množstvo nezmenenej látky môže dosiahnuť až 50 % z podanej
dávky.
Medzi jednotlivými subjektami sú veľké interindividuálne rozdiely v
pečeňovej biotransformácii, čo vedie k veľkým rozdielom v klírense,
plazmatických koncentráciách a biologickom polčase teofylínu. Pečeňová
biotransformácia je ďalej ovplyvnená faktormi ako sú: vek, fajčenie, diéta,
funkcia pečene, zlyhanie srdca a súčasne podávané lieky. Farmakokinetika
teofylínu nie je ovplyvnená funkčným ochorením obličiek.
Teofylín preniká cez placentu do materského mlieka.
Farmakologický účinok teofylínu dobre koreluje s plazmatickými hladinami.
Za terapeutické (bronchodilatačný účinok) sa považujú hladiny teofylínu 10-
20 mg/l, to predstavuje 55 až 110 mikromol/l. Hladiny nad 20 mg/l môžu byť
potenciálne toxické hladiny.

/5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti/
Výsledky toxikologických štúdií nepreukázali údaje, ktoré by vyvolali
námietky proti užívaniu SYNTOPHYLLINu v uvedených indikáciách a dávkach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

/6.1. Zoznam pomocných látok/
Voda na injekciu

/6.2. Inkompatibility/
Na prípravu infúzie je najvhodnejší izotonický roztok chloridu sodného.
Prípravok je alkalický, nesmie sa miešať s roztokmi s kyslým pH,
predovšetkým s vitamínmi skupiny B, vitamínom C, prometazínom,
chlorpromazínom, inzulínmi, tetracyklínmi, erytromycínom, amiodaronom,
hydrokortizónom, dobutamínom, chloridom verapamilu, chloridom mazipredónia,
chloridom tetracyklínu a draselnou soľou benzylpenicilínu. Pri miešaní
týchto roztokov dochádza k vytesňovacej reakcii, ktorá môže viesť k vzniku
viditeľnej zrazeniny, alebo prebehne vytesňovacia reakcia bez viditeľnej
zrazeniny. Rozhodujúcim faktorom je nielen pH roztoku, ale aj samotný
charakter účinnej látky.

/6.3. Čas použiteľnosti/
5 rokov

/6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie/
Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

/6.5. Druh obalu a obsah balenia/
Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka,
písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 10 ml

/6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom/
Bez zvláštnych upozornení. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
14/0770/92-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
14.12.1992 /

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Marec 2009[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00610
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DA05 - aminophyllinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
ampicilinum natricum
Výrobca lieku:
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.91 € / 87.67 SK
Úhrada poisťovňou:
2.91 € / 87.67 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:2.91 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.42 € ÚP:0.00 € DP:2.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.68 € ÚP:0.00 € DP:2.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:227.40 € ÚP:0.00 € DP:227.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:226.70 € ÚP:0.00 € DP:226.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:182.40 € ÚP:0.00 € DP:182.40 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien