Detail:
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
Názov lieku:
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 98x10 mg (blis.nylon/Alu/PVC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/07110


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
Pre dospelých a mladistvých od 15 rokov
montelukast

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
tento liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je SPIROMON 10 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete SPIROMON 10 mg
3. Ako užívať SPIROMON 10 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať SPIROMON 10 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SPIROMON 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

SPIROMON je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky
nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest
v pľúcach a tiež vyvolávajú príznaky alergie. Blokádou leukotriénov
SPIROMON zlepšuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zmierňuje
príznaky sezónnej alergie (známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická
nádcha).

Lekár Vám predpísal SPIROMON na liečbu astmy, ktorý pomáha predchádzať
astmatickým príznakom počas dňa a noci.

. SPIROMON sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne
kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú dodatočnú liečbu.
. SPIROMON tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného
námahou.
. U tých astmatických pacientov, u ktorých je SPIROMON určený na liečbu
astmy, môže
tiež zmierniť príznaky sezónnej alergickej nádchy.

Váš lekár určí, ako sa má SPIROMON užívať v závislosti od príznakov
a závažnosti astmy u Vás.

Čo je astma?
Astma je dlhodobé ochorenie.
Astma zahŕňa:
1. sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie
dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.
2. citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je
cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.
3. opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.
Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a ťažoba na hrudníku.
Čo sú to sezónne alergie?
Sezónne alergie (známe tiež ako senná nádcha alebo sezónna alergická
nádcha) sú alergické reakcie často spôsobené poletujúcimi peľmi zo stromov,
tráv a burín. Príznaky sezónnej alergie zvyčajne môžu zahŕňať: upchatý nos,
nádchu, svrbenie v nose; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené,
svrbiace oči.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SPIROMON 10 mg

Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo
alergiách, ktoré teraz máte alebo ste mali v minulosti.

Neužívajte SPIROMON
ak ste alergický (precitlivený) na montelukast (liečivo) alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek SPIROMONu (pozri časť 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní SPIROMONu
. Ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhoršia, okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.
. Perorálny SPIROMON (užívaný ústami) nie je určený na liečbu akútnych
astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré
Vám dal Váš lekár.
Vždy majte pri sebe inhalačný záchranný liek na astmatický
záchvat.
. Je dôležité, aby ste Vy alebo Vaše dieťa užívali všetky lieky na
astmu, predpísané Vašim lekárom. SPIROMON sa nemá používať namiesto
iných astmatických liekov, ktoré Vám lekár predpísal.
. Každý pacient užívajúci lieky na liečbu astmy má mať na pamäti, že ak
sa u neho objaví kombinácia príznakov, ako ochorenie podobné chrípke,
mravčenie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, má sa obrátiť na svojho lekára.
. Nesmiete užívať kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky
(známe tiež ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSAIDs), ak
zhoršujú Vašu astmu.

Použitie u detí
Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii 4-mg žuvacie tablety.
Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii 5-mg žuvacie tablety.

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok SPIROMONu alebo SPIROMON môže mať
vplyv na účinok iných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predtým, ako začnete užívať SPIROMON, informujte svojho lekára, ak užívate
nasledujúce lieky:
. fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),
. fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),
. rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších
infekcií).

Užívanie SPIROMONu s jedlom a nápojmi
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety sa môže užívať s jedlom alebo bez
jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Používanie v tehotenstve
Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím
užívania SPIROMONu poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či môžete
počas tohto obdobia SPIROMON užívať.

Používanie pri dojčení
Nie je známe, či SPIROMON prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo
plánujete dojčiť, musíte sa pred užívaním SPIROMONu poradiť so svojím
lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje
neboli uskutočnené.

Nepredpokladá sa, že SPIROMON ovplyvní Vašu schopnosť viesť motorové
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však
môže líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré
boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti so SPIROMONom, môžu ovplyvniť
schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách SPIROMONu
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety obsahuje mliečny cukor, laktózu. Ak
Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku
kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ SPIROMON 10 mg

. Užívajte len jednu tabletu SPIROMONu jedenkrát denne tak, ako Vám to
predpísal Váš lekár.
. Liek sa má užívať, aj keď nemáte žiadne príznaky, ako aj pri akútnom
astmatickom záchvate.
. Vždy užívajte SPIROMON podľa pokynov Vášho lekára. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u Vášho lekára alebo lekárnika.
. Užíva sa ústami.

Pre dospelých a mladistvých od 15 rokov
Jedna 10 mg tableta denne sa má užívať večer. SPIROMON 10 mg sa môže užívať
s jedlom alebo bez jedla.

Ak užívate SPIROMON, uistite sa, že neberiete žiadne iné lieky, ktoré
obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.
SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety sa nesmie užívať u detí mladších ako
15 rokov z dôvodu chýbania dostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Ďalšie dostupné sily/liekové formy:
4-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre deti vo veku 2 až 5 rokov.
5-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre deti vo veku 6 až 14 rokov.

Ak užijete viac SPIROMONu, ako máte
Ihneď kontaktujte Vášho lekára a poraďte sa s ním.
Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní
u dospelých a detí patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy,
vracanie a hyperaktivita.

Ak zabudnete SPIROMON vziať
Snažte sa užívať SPIROMON podľa predpisu. Ak však dávku vynecháte,
jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta jedenkrát denne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať SPIROMON
SPIROMON môže liečiť Vašu astmu len vtedy, ak ho trvale užívate.
Je dôležité pokračovať v užívaní SPIROMONu tak dlho, ako ho Váš lekár
predpisuje. To pomôže kontrolovať Vašu astmu.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa Vášho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj SPIROMON môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich údajoch
o častosti výskytu:

|Veľmi časté |postihuje viac ako 1 užívateľa z 10 |
|Časté |postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100 |
|Menej časté |postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000 |
|Zriedkavé |postihuje 1 až 10 užívateľov z 10 000 |
|Veľmi |postihuje nie viac ako 1 užívateľa z 10 000 |
|zriedkavé | |
|Neznáme |častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných |
| |zdrojov |

V klinických štúdiách so SPIROMONom 10 mg filmom obalené tablety
najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytujúce sa aspoň u 1 zo 100
pacientov a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov) považované za súvisiace
so SPIROMONom boli:
. bolesť brucha.
. bolesť hlavy
Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii
u pacientov liečených SPIROMONom než u pacientov, ktorým sa podávalo
placebo (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).

Navyše, po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie
účinky:
. infekcie horných dýchacích ciest,
. zvýšený sklon ku krvácaniu,
. alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní,
. zmeny správania a nálady (poruchy snov zahŕňajúce nočné mory,
halucinácie, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, chorobný motorický
nepokoj vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, tras,
depresia, ťažkosti so zaspávaním, samovražedné myšlienky a činy (vo
veľmi zriedkavých prípadoch)),
. závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat,
. búšenie srdca,
. krvácanie z nosa,
. hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie,
. hepatitída (zápal pečene),
. podliatina, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou,
najčastejšie na predkolení (erythema nodosum),
. bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče,
. únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka.

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke,
mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa
u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď
informovať svojho lekára.

Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho lekára
alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SPIROMON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte SPIROMON po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na blistri
a vonkajšom obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje k poslednému dňu uvedeného mesiaca.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo SPIROMON obsahuje

Liečivo je montelukast (ako sodná soľ montelukastu).

Jedna filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu
10 mg montelukastu.

Ďalšie zložky sú:

SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
Jadro:
mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy,
edetan dvojsodný, magnéziumstearát

Filmotvorná vrstva:
hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý (E171), žltý oxid
železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Ako vyzerá SPIROMON a obsah balenia

SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety sú béžovo sfarbené, okrúhle,
dvojvypuklé filmom obalené tablety.

SPIROMON je dostupný vo veľkostiach balenia:

Nylon/Alu/PVC – hliníkové blistre:
Blister (bez označenia dní v týždni): 28, 56, 98 tabliet

HDPE fľaša :
28, 56, 98 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobca :
NYCOMED Pharma Sp. z.o.o., Lyszkowice , Poľsko
alebo
Zentiva k.s., Praha, Česká republika
alebo
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
alebo
S. C. Zentiva S. A, Bukurešť, Rumunsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: ??????a?? 10 mg ??????a?? ?a??e???

Česká republika: Montelar 10 mg
potahované tablety

Estónsko: Spirokast 10 mg

Maďarsko: Mokast 10 mg filmtabletta

Litva: Spirokast 10 mg plévele dengtos tabletés

Holandsko: Spirokast 10 mg, filmomhulde tabletten

Poľsko: Spirokast

Rumunsko: Spirokast 10 mg, comprimate filmate

Slovensko: SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2009/02558


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu
10 mg montelukastu.

Pomocné látky: Každá tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktózy.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMAFilmom obalená tableta.


Béžovo sfarbená, okrúhla, filmom obalená tableta, bikonvexného tvaru.


4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie


SPIROMON je indikovaný v liečbe astmy ako prídavná terapia u tých pacientov
vo veku 15 rokov a starších s miernou až stredne ťažkou perzistentnou
astmou, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi
a u ktorých podávanie „podľa potreby“ (-agonistov s krátkodobým účinkom
nezabezpečuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.

SPIROMON môže u astmatických pacientov, ktorým sa indikoval na liečbu
astmy, priniesť tiež symptomatickú úľavu od sezónnej alergickej rinitídy.

SPIROMON je tiež indikovaný v profylaxii astmy, ktorej hlavnou zložkou je
bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania:
Na vnútorné užívanie.
Tabletu treba prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom
vody).
Dávka pre dospelých a mladistvých vo veku 15 rokov a starších s astmou
alebo astmou so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg
tableta denne, ktorá sa má užiť večer.

Všeobecné odporúčania:
Terapeutický účinok SPIROMONu na ukazovatele kontroly astmy sa prejaví
v priebehu jedného dňa. SPIROMON môže byť podávaný s jedlom alebo bez
jedla. Pacientom treba odporučiť, aby pokračovali v užívaní SPIROMONu, keď
je ich astma kontrolovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia. SPIROMON nemá
byť užívaný súčasne s inými liekmi, obsahujúcimi to isté liečivo,
montelukast.

U pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým
hepatálnym poškodením nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú
k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkým hepatálnym poškodením. Dávkovanie
je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.

Terapia SPIROMONom vo vzťahu k inej liečbe astmy
SPIROMON sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.
Inhalačné kortikosteroidy: Liečba SPIROMONom sa môže použiť ako doplnková
terapia u pacientov, keď inhalačné kortikosteroidy plus "podľa potreby"
krátko pôsobiace beta-agonisty neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu.
SPIROMON nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


Ďalšie dostupné sily/liekové formy:
4-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 2
až 5 rokov.
5-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 6
až 14 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť informovaní, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast
na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel pri sebe mali
k dispozícii svoju zvyčajnú vhodnú záchrannú liečbu. Ak dôjde k akútnemu
záchvatu, má sa použiť inhalačný (-agonista s krátkodobým účinkom. Ak
pacienti potrebujú vyšší počet inhalácií (-agonistu s krátkodobým účinkom
než zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.

Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.

Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že pri súbežnom užívaní
s montelukastom je možné znížiť dávky perorálnych kortikosteroidov.

V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami
vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy sprevádzaná
klinickými znakmi vaskulitídy zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej
syndrómom, ochorením, ktoré sa často lieči systémovou kortikosteroidovou
terapiou. Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením
dávok alebo vysadením perorálnej kortikosteroidovej terapie. Možnosť, že
antagonisty leukotriénových receptorov môžu byť spojené so vznikom
Churgovho-Straussovej syndrómu sa nedá ani vylúčiť ani preukázať. U týchto
pacientov majú lekári venovať pozornosť výskytu eozinofílie, vaskulitickej
vyrážky, zhoršenia pľúcnych príznakov, srdcových komplikácií a/alebo
neuropatii. Pacienti, u ktorých dôjde k vzniku týchto symptómov, sa majú
znova vyšetriť a majú sa prehodnotiť ich liečebné režimy.

Liečba montelukastom pre pacientov s astmou citlivou na aspirín nemení nič
na tom, že títo pacienti sa musia vyhýbať aspirínu a ostatným nesteroidným
protizápalovým liekom.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.4.5 Liekové a iné interakcie

V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka
montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných
liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív
(etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa zmenšila
približne o 40 % u ľudí, ktorým sa súbežne podával fenobarbital. Vzhľadom
na to, že sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, pri podávaní
montelukastu súbežne s induktormi CYP 3A4, ako je fenytoín, fenobarbital
a rifampicín je najmä u detí potrebná opatrnosť.

/In vitro/ štúdie preukázali, že montelukast je silným inhibítorom CYP 2C8.
Avšak údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast
a rosiglitazón (skúšobný substrát reprezentujúci lieky primárne
metabolizované prostredníctvom CYP 2C8) preukázali, že montelukast
neinhibuje CYP 2C8 /in vivo./ Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast
výrazne meniť metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr.
paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Gravidita a laktácia
Použitie počas gravidity


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na
embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidných žien nepoukazujú na
kauzálnu súvislosť medzi SPIROMONom a malformáciami (t.j. defektmi
končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po
uvedení lieku na trh.

Montelukast sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne
nevyhnutné.

Použitie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do
materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast
vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Montelukast sa môže užívať počas dojčenia, iba ak sa to považuje za úplne
nevyhnutné.
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje
neboli vykonané.

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak, vo veľmi zriedkavých prípadoch
pacienti hlásili ospalosť alebo závrat.

4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa
nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté ((1/10), Časté ((1/100 až <1/10), Menej časté ((1/1 000 až
<1/100),
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).
V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa
klesajúcej závažnosti.

Montelukast sa v klinických štúdiách hodnotil nasledovne:
. 10-mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických
pacientov vo veku 15 rokov a starších,
. 10-mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých astmatických
pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších,
. 5-mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6
až 14 rokov.

Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách
u astmatických pacientov liečených montelukastom hlásené často (?1/100 až
<1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov liečených placebom:

|Trieda orgánových |Dospelí pacienti |Pediatrickí | |
|systémov |a adolescenti |pacienti vo veku | |
| |vo veku 15 rokov |6 až 14 rokov | |
| |a starší |(jedna 8-týždňová| |
| |(dve 12-týždňové |štúdia; n=201) | |
| |štúdie; |(dve 56-týždňové | |
| |n=795) |štúdie; n=615) | |
|Poruchy nervového |bolesť hlavy |bolesť hlavy | |
|systému | | | |
|Poruchy |bolesť brucha | | |
|gastrointestinálneho | | | |
|traktu | | | |

Pri predĺženej liečbe v klinických skúškach s obmedzeným množstvom
pacientov až do 2 rokov u dospelých pacientov a až do 12 mesiacov
u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil
nezmenil.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:

Poruchy krvi a lymfatického systému: zvýšený sklon ku krvácaniu.

Poruchy imunitného systému: reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie,
hepatálna eozinofilná infiltrácia.

Psychické poruchy: poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie,
insomnia, námesačnosť, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť
zahŕňajúca agresívne správanie alebo nepriateľstvo, tremor, depresia,
vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie
(suicidalita).

Poruchy nervového systému: závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia,
záchvat.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: epistaxa.

Poruchy gastrointestinálneho traktu: hnačka, sucho v ústach, dyspepsia,
nauzea, vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT,
AST), hepatitída (vrátane cholestatickej, hepatocelulárnej a poškodenia
pečene z rôznych príčin).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioedém, podliatina, urtikária,
pruritus, vyrážka, erythema nodosum.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: artralgia,
myalgia vrátane svalových kŕčov.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia/únava, celkový pocit
choroby, edém, pyrexia. Počas liečby montelukastom bol u astmatických
pacientov vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený Churgov-Straussovej
syndróm (CSS) (pozri časť 4.4).

4.9 PredávkovanieNie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým
pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých
štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky
významných nežiaducich účinkov.

Po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom boli
hlásené prípady akútneho predávkovania. Tieto prípady zahŕňali hlásenia
u dospelých a detí s dávkou až do 1 000 mg (približne 61 mg/kg u dieťaťa
vo veku 42 mesiacov). Pozorované klinické a laboratórne nálezy sa zhodovali
s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. U väčšiny
hlásených prípadov predávkovania nedošlo k žiadnym nežiaducim reakciám.
Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sa zhodovali s bezpečnostným
profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť
hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.

Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo
hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonista leukotriénových receptorov
ATC kód: R03D C03Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy
uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto
dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové
(CysLT) receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích
cestách človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích
ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých
myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy
a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované
účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej
permeability a mobilizáciu eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT
uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj
neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Zistilo
sa, že intranazálny imunologický test s CysLT zvyšuje rezistenciu nazálnej
časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.

Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa s vysokou afinitou
a selektivitou viaže na CysLT1 receptor.

V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu spôsobenú
inhaláciou LTD4 už pri dávkach 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala
v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený
(-agonistom bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom.
Liečba montelukastom inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie
navodenej expozíciou antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil
počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov.
V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet
eozinofilov v dýchacích cestách (podľa merania v spúte) a v periférnej
krvi a zároveň zlepšila klinickú kontrolu astmy.

V štúdiách u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg
jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie ranného
FEV1 (zmena oproti východiskovej hodnote 10,4 % vs. 2,7 %), dopoludňajšej
maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena
oproti východiskovej hodnote 24,5 l/min vs. 3,3 l/min) a významné zníženie
celkového používania (-agonistu (zmena oproti východiskovej hodnote -26,1 %
vs. –4,6 %). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných
astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.

Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický
účinok inhalačného kortikosteroidu (zmena FEV1 v % oproti východiskovej
hodnote pre inhalačný beklometazón plus montelukast oproti beklometazónu:
5,43 % oproti 1,04 %; použitie (-agonistu: -8,70 % oproti 2,64 %).
V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 (g dvakrát denne s nadstavcom
(spacer)) preukázal montelukast rýchlejšiu počiatočnú odpoveď, hoci počas
12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (%
zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote pre montelukast oproti
beklometazónu: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie (-agonistu: -28,28 % oproti
–43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov
liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr. 50 %
pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 %
alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov
liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).

Klinická štúdia sa uskutočnila na zhodnotenie montelukastu pre
symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy u dospelých astmatických
pacientov a adolescentov 15 ročných a starších, so súbežnou sezónnou
alergickou rinitídou. V tejto štúdii preukázal montelukast v dávke 10 mg,
podávanej jedenkrát denne, štatisticky významné zlepšenie výsledku denných
príznakov rinitídy, v porovnaní s placebom.
Hodnotenie denných príznakov rinitídy je priemer hodnotení denných
nazálnych príznakov (priemer upchania nosa, nádcha, kýchanie, svrbenie
nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer upchania nosa pri prebúdzaní,
problémy pri zaspávaní, počet nočných prebudení). Celkové hodnotenie
alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa v porovnaní s placebom významne
zlepšilo. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym predmetom tejto
štúdie.

V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov
montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom
signifikantne zlepšil respiračnú funkciu (zmena FEV1 oproti východiskovej
hodnote 8,71 % vs. 4,16 %; zmena dopoludňajšieho PEFR oproti východiskovej
hodnote 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) a znížil použitie (-agonistu „podľa
potreby“ (zmena oproti východiskovej hodnote -11,7 % vs. +8,2 %).

Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-
induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii
u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast oproti 32,40 %
pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5%
bol 44,22 min pre montelukast oproti 60,64 min pre placebo). Tento účinok
bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa
preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14
rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na
východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 17,76 min oproti 27,98 min).
V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu
jedenkrát denne.

U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne
užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba
montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly
astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. -1,74 % a pokles
celkového použitia (-agonistov oproti východiskovej hodnote –27,78 % vs.
2,09 %).5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia.
Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10-mg
filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna
biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu
biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala
v klinických štúdiách, kde sa 10-mg filmom obalená tableta podávala bez
ohľadu na dobu príjmu potravy.

Po podaní 5-mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za
2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné
jedlo ju zníži na 63 %.

Distribúcia.
Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny.
Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8-11
litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú
na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli
koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách
24 hodín po podaní minimálne.

Biotransformácia.
Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými
dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov
montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Štúdie /in vitro/ na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme
montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe
ďalších /in vitro/ výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že
terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450
3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom
účinku montelukastu je minimálny.

Eliminácia.
Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne
45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa
v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo
<0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti
montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa
vylučujú takmer výlučne žlčou.

Charakteristiky u pacientov/./
Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov
s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov
s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho
metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov
s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii
žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou
insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).

Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky
u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu.
Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg jedenkrát denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny
ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný
charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín,
gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa
vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej
pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od
150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej
dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani
reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú
systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti
u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej
expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na
králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala
vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku
klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov
sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje
placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.

Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov
(15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov), čo bola maximálna
testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná
25 000-násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc
z telesnej hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).

Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200
násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický
s UVA, UVB alebo viditeľným svetelným spektrom.

Montelukast nebol ani mutagénny v /in vitro/ a v /in vivo/ testoch, ani
tumorogénny u hlodavcov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro
Mikrokryštalická celulóza,
Monohydrát laktózy,
Sodná soľ kroskarmelózy,
Edetan dvojsodný,
Magnéziumstearát.

Filmotvorná vrstva
Hypromelóza,
Hydroxypropylcelulóza,
Oxid titaničitý (E171),
Žltý oxid železitý (E172),
Červený oxid železitý (E172),

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nylon/Alu/PVC – hliníkové blistre:
Blister (bez označenia dní v týždni): 28, 56, 98 tabliet


HDPE fľaša (s PP uzáverom a vysušovadlom):
28, 56, 98 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0348/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20345
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DC03 - montelukastum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) námahou indukovanej astme, b) aspirínovej astme, c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku, d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu. Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
22.11 € / 666.09 SK
Úhrada poisťovňou:
22.11 € / 666.09 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.76 € ÚP:0.00 € DP:12.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien