Detail:
VALERIANA OFFICINALIS GRA 4GR K1001-K50 000
Názov lieku:
VALERIANA OFFICINALIS
Doplnok názvu:
GRA 4GR K1001-K50 000
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č.0523/2004

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV. Č. 2107/0855

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

NÁZOV LIEKU

VALERIANA OFFICINALIS

Granuly, perorálne kvapky, perorálny roztok, tablety,


perorálny prášok, masť, čapíky.
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE HOMEOPATICKÉHO ZÁKLADU

Valeriana officinalis……………………..………………………….2CH až 200CH, 3K až 10 MK
Liehový extrakt podzemných častí rastliny /Valeriana officinalis/ L .

3.LIEKOVÁ FORMA
Granuly, perorálne kvapky, tablety, perorálny prášok, čapíky, masť,
perorálny roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov
s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatika.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liek je viazaný na lekársky predpis. O dávkovaní rozhoduje lekár.
Tablety a granuly sa užívajú sublingválne.


4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

4.4. Špeciálne upozornenia
Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú,
je nutné vyhľadať lekára.

Granuly:
Veľkosť od 1,8 mm do 1,9 mm
Pre diabetikov: 100 g obsahuje 85 g sacharózy a 15 g laktózy.

Granuly:
Veľkosť od 3,75 do 4,05 mm
Pre diabetikov: 100 g obsahuje 85 g sacharózy a 15 g laktózy.

Perorálny roztok:
1 ampula s obsahom 1 ml obsahuje 0,12 g etanolu.

Perorálne kvapky:
10 kvapiek obsahuje 0,059 g etanolu.

Tablety:
Pre diabetikov: 1 tableta obsahuje 9,5 mg sacharózy a 90 mg laktózy
a 0,5 mg magnéziumstearát.

Perorálny prášok:
1 odmerka obsahuje 190 mg laktózy.

Čapíky:
Nie sú.

Masť:
Nie sú.
4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Bez rizika. V prípade perorálneho roztoku a perorálnych kvapiek, ktoré
obsahujú etanol sa počas tehotenstva a laktácie vždy poraďte o užívaní
lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje
Nie sú známe. V prípade roztoku a perorálnych kvapiek, ktoré obsahujú
etanol je možné narušenie pozornosti a môže byť nebezpečné viesť
motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe. V prípade výskytu nežiaducich alebo neočakávaných účinkov
oznámte ich svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4.9. Predávkovanie
Údaje nie sú známe.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


- Farmakoterapeutická skupina: Homeopatikum
- ATC kód: V03AX
Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu.
Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje
netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade
s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatika. Zákon podobnosti
využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej
látky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Granuly:
Saccharosum, lactosum monohydricum.

Perorálny roztok:
Ethanolum 15%

Perorálne kvapky:
Ethanolum 30%

Tablety:
Saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas.

Perorálny prášok:
Lactosum monohydricum.

Čapíky:
Adeps solidus.

Masť:
Vaselinum album.

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
60 mesiacov.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať mimo dosahu detí v suchu pri teplote do 25°C.

6.5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, tiež veľkosť balenia

Granuly:
Polypropylénová tuba s dávkovačom a polystyrénovým vrchnáčikom.
4 g granúl (cca 80 granúl)

Granuly:
Polypropylénová tuba s vrchnáčikom.
1 g granúl (cca 200 granúl)

Perorálny roztok:
Ampula z tmavého skla so zúženými koncami na oboch stranách, púzdro
z plastickej hmoty,
papierová škatuľka.
6 amp./1 ml, 12 amp./1 ml, 30 amp./1 ml.

Perorálne kvapky:
Fľaštička z tmavého skla, kvapkací uzáver.
15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml.

Tablety:
Sklenená fľaštička, uzáver z plastickej hmoty.
50 tabliet.

Perorálny prášok:
Fľaštička z plastickej hmoty, lyžička.
15 g, 30 g, 60 g.

Masť:
Kovová lakovaná tuba, šraubovací uzáver.
20 g.

Čapíky:
Biela fólia z plastu.
6 sup., 12 sup., 30 sup.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Nie sú špeciálne upozornenia.

6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte – Foy – lčs - Lyon
FRANCÚZSKO


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
93/0364/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE
1994
10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
marec 2007


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C77744
Skupina ATC:
V03 - Všetky ostatné liečivá
Skupina ATC:
V03AX - Iné terapeutické prípravky
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
F Francúzsko
Výrobca lieku:
LABORATOIRES BOIRON, LYON
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.23 € / 278.06 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
9.23 € / 278.06 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.17 € ÚP:0.00 € DP:1.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.25 € ÚP:0.00 € DP:3.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien