Detail:
Nebitrix 2,5 mg tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Nebitrix 2,5 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/05200,
2010/05199
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/00576


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Nebitrix® 2,5 mg
Nebitrix® 5 mg
tablety

nebivolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Nebitrix® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Nebitrix®
3. Ako užívať Nebitrix®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Nebitrix®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Nebitrix® A NA ČO SA POUŽÍVA

Nebitrix® obsahuje nebivolol, čo je selektívny betablokátor, ktorý
rozširuje krvné cievy (vazodilatátor). Používa sa na liečbu zvýšeného
krvného tlaku (hypertenzia).

Nebitrix® sa používa aj na liečbu chronického zlyhania srdca ako doplnok
k iným terapiám u pacientov vo veku 70 rokov alebo starších.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Nebitrix®

Neužívajte Nebitrix®

• keď ste alergický (precitlivený) na nebivolol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Nebitrixu® (pozri časť 6 tejto písomnej informácie
pre používateľov),
• keď máte nízky krvný tlak (systolický alebo „horný“ tlak do 90 mmHg),
• keď máte mimoriadne zlý krvný obeh v rukách alebo nohách,
• keď máte veľmi pomalý srdcový rytmus (do 60 úderov srdca za minútu
pred začatím tejto liečby),
• keď Vám boli diagnostikované poruchy vodivosti v srdci (ako napríklad
syndróm chorého sínusového uzla alebo atrioventrikulárna blokáda)
a nemáte funkčný kardiostimulátor,
• keď máte akútne zlyhanie srdca alebo dostávate liečbu do žily
(pomocou intravenóznej infúzie) na podporu činnosti srdca,
• keď máte alebo ste mali prieduškovú astmu alebo chronické obštrukčné
ochorenie pľúc (COPD),
• keď máte závažné problémy s dýchaním alebo sipot,
• keď máte nádor nadobličiek nazývaný feochromocytóm,
• keď máte závažné ochorenie pečene alebo funkčné poškodenie pečene,
• keď máte metabolickú acidózu (ako napríklad u diabetických pacientov,
keď hladina cukru v krvi stúpne na príliš vysokú hodnotu a krv sa
stane príliš kyslou).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nebitrixu®
- ak máte alebo sa u Vás rozvinie jeden z nasledujúcich stavov:
• zlyhanie srdca (neschopnosť srdca pumpovať dostatok krvi pre potreby
tela), najmä ak sa tento stav nelieči,
• mierna (prvého stupňa) atrioventrikulárna blokáda srdca,
• bolesť v hrudi spôsobená zúžením koronárnych tepien (nazýva sa
Prinzmetalova angína alebo variantná angína),
• zlý krvný obeh v rukách alebo nohách, napríklad Raynaudova choroba
alebo Raynaudov syndróm, zvieravé bolesti pri chodení,
• dlhodobé problémy s dýchaním,
• diabetes (cukrovka), nebivolol nemá žiadny účinok na hladiny cukru
v krvi, ale môže maskovať príznaky nízkej hladiny cukru (napríklad
tras, rýchly srdcový rytmus),
• nadmerne aktívna štítna žľaza, pretože nebivolol môže maskovať
príznaky abnormálne rýchleho srdcového rytmu z dôvodu tohto stavu,
• alergia, pretože alergické reakcie sa môžu zosilniť a môžu byť
potrebné ďalšie lieky na ich liečbu,
• stav kože známy ako psoriáza, pretože nebivolol môže zhoršovať tieto
symptómy,
• suché oči, pretože nebivolol môže spôsobovať suchšie oči.

V týchto prípadoch môže Váš lekár potrebovať upraviť Vašu liečbu alebo
častejšie kontrolovať Váš stav.

Deti a mladiství
Použitie u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov sa neodporúča.

Ak je u Vás potrebné vykonať operáciu a potrebujete anestetikum, je
dôležité, aby ste povedali chirurgovi alebo zubárovi, že užívate tento
liek.
Ak máte problémy s obličkami, neužívajte tento liek na zlyhanie srdca
a informujte svojho lekára.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate alebo dostávate navyše k Nebitrixu® niektoré z nasledujúcich
liekov, vždy to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože môžu
ovplyvniť spôsob účinku nebivololu alebo spôsob účinku iného lieku:
. lieky na liečbu ochorení srdca alebo vysokého krvného
tlaku (amiodarón, amlodipín, cibenzolín,
klonidín, digoxín alebo iné takzvané digitalisové glykozidy,
diltiazem, dizopyramid, felodipín, flekainid, guanfacín,
hydrochinidín, lacidipín, lidokaín, metyldopa, mexiletín, moxonidín,
nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín, organické nitráty,
propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil – verapamil sa nemá
podávať injekčne do žily),
. lieky na depresiu alebo psychózy (fluoxetín, paroxetín, tricyklické
antidepresíva, tioridiazín, fenotiazíny, ako napríklad
levomepromazín),
. sedatíva, ktoré sa môžu používať na liečbu epilepsie (barbituráty),
. protizápalové lieky na tlmenie bolesti alebo na liečbu reumatizmu
(nesteroidné protizápalové lieky),
. diabetické lieky (inzulíny a perorálne (do úst) prípravky),
. liek na nadmernú produkciu žalúdočnej kyseliny (cimetidín),
Nebitrix® sa má užívať počas jedla a antacidum medzi jedlami,
. anestetiká – predtým, než Vám podajú anestetikum, vždy informujte
svojho anestéziológa, že užívate Nebitrix®,
. svalové relaxanciá (baklofén),
. liek, ktorý sa užíva počas chemoterapie alebo rádioterapie na ochranu
pacienta (amifostín),
. lieky proti plesniam alebo na liečbu kvasinkových infekcií
(terbinafín),
. liek, ktorý pomáha prestať fajčiť (bupropión),
. antimalariká (meflochín, chlorochín – používa sa aj na liečbu
reumatizmu),
. lieky na astmu alebo na liečbu upchatého nosa,
. liek na niektoré očné ochorenia, ako napríklad glaukóm (zvýšený tlak
v očiach) alebo rozšírenie zrenice.

Užívanie Nebitrixu® s jedlom a nápojmi

Nebitrix® sa môže užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, ale tiež
bez jedla. Tableta alebo jej časti sa majú prehltnúť a zapiť malým
množstvom vody alebo inej tekutiny.

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Nebitrix® sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nenariadi lekár.

/Dojčenie/
Počas podávania Nebitrixu® sa neodporúča dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Tento liek môže spôsobovať závrat alebo mdlobu v dôsledku zníženia krvného
tlaku. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, NEVEĎTE vozidlá a NEOBSLUHUJTE
stroje. Tieto účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú po začatí liečby alebo
po zvýšení dávky (pozri tiež časť 4).


Dôležité informácie o niektorých zložkách Nebitrixu®


Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Nebitrix®

Vždy užívajte Nebitrix® presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba zvýšeného krvného tlaku (hypertenzia)
2,5 mg tableta:
• Zvyčajná dávka je 5 mg (dve tablety) za deň.
• Starší pacienti a pacienti s ochorením obličiek zvyčajne začínajú
s jednou 2,5 mg tabletou denne.

5 mg tableta:
• Zvyčajná dávka je 5 mg (jedna tableta) za deň.
• Starší pacienti a pacienti s ochorením obličiek zvyčajne začínajú
s jednou 2,5 mg tabletou
(polovica 5 mg tablety alebo jedna 2,5 mg tableta) denne.

Dosiahnutie úplného účinku tohto lieku môže trvať až 4 týždne.
Ak máte viac ako 75 rokov, Váš lekár môže potrebovať dôkladnejšie sledovať
Váš zdravotný stav.

Liečba chronického zlyhania srdca
Vašu liečbu začne a bude sledovať skúsený lekár.
2,5 mg tableta:
• Váš lekár začne Vašu liečbu dávkou 1,25 mg (polovica tablety) za deň.
Táto dávka sa môže zvýšiť po 1 až 2 týždňoch na 2,5 mg (jedna 2,5 mg
tableta) za deň, potom na 5 mg (dve tablety) za deň a potom na 10 mg (štyri
tablety) za deň, až kým sa nedosiahne správna dávka pre Vás.
• Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg.

5 mg tableta:
• Váš lekár začne Vašu liečbu dávkou 1,25 mg za deň. Pre túto dávku by bola
potrebná tableta s inou silou (2,5 mg). Váš lekár môže zvýšiť Vašu dávku
na 2,5 mg (polovica tablety) za deň, potom na 5 mg (jedna tableta) za deň
a potom na 10 mg (dve tablety) za deň.
• Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg.
• Pri začatí liečby a pri každom zvýšení dávky Vás bude musieť sledovať po
dobu 2 hodín skúsený lekár.
• Váš lekár môže v prípade potreby znížiť Vašu dávku, neprestaňte náhle
užívať tento liek, pretože to
môže zhoršiť zlyhanie srdca.
• Pacienti so závažnými problémami s obličkami nemajú užívať tento liek.

Ak máte problémy s pečeňou a povedali Vám, že Vaša pečeň nepracuje správne,
neužívajte tento liek.
Váš liek užívajte jedenkrát denne, najlepšie v približne rovnakom čase cez
deň.
Váš lekár môže rozhodnúť o kombinovaní tabliet s iným liekom pre Váš stav.

Nebitrix® sa neodporúča používať u detí a mladistvých.

Ak užijete viac Nebitrixu®, ako máte

Ak náhodne užijete príliš mnoho tabliet (predávkovanie), môže to mať za
následok pomalý srdcový rytmus, nízky krvný tlak alebo iné problémy so
srdcom alebo s dýchaním, alebo sipot. Okamžite sa obráťte na najbližšiu
ambulanciu alebo na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Nebitrix®

Ak zabudnete užiť Váš liek, ale spomeniete si na to po krátkom čase, užite
nasledujúcu tabletu ako obvykle, keď je čas na jej užitie. Ak je však
oneskorenie dlhé (napríklad celý deň), vynechajte túto dávku a užite
nasledujúcu dávku v nasledujúci deň v obvyklom čase a vynechajte zabudnutú
dávku. Neužívajte dvojnásobnú alebo väčšiu dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku (dávky). Snažte sa zabrániť opakovanému vynechaniu.

Ak prestanete užívať Nebitrix®

Neprestávajte užívať Nebitrix® bez predchádzajúcej konzultácie so svojím
lekárom. Ak sa liečba ukončí náhle, u pacienta môže dôjsť k nebezpečnému
zhoršeniu symptómov. To sa týka najmä pacientov so zlyhaním srdca.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Nebitrix® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Keď sa Nebitrix® používa na liečbu zvýšeného krvného tlaku, možné vedľajšie
účinky sú nasledovné:

/Časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100) pri používaní/
/na liečbu zvýšeného krvného tlaku:/

• Bolesť hlavy
• Závrat
• Únava
• Neobvyklé svrbenie alebo pocit brnenia
• Hnačka
• Zápcha
• Nevoľnosť
• Namáhavé dýchanie
• Opuch rúk alebo chodidiel

/Menej časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1 000) pri/
/používaní na liečbu zvýšeného krvného tlaku:/

• Pomalý srdcový rytmus alebo iné problémy so srdcom
• Nízky krvný tlak
• Zvieravá bolesť nôh
• Poruchy zraku
• Impotencia (problémy s dosiahnutím erekcie)
• Depresívne pocity
• Zažívacie problémy, plyn v žalúdku alebo črevách
• Vracanie
• Kožné vyrážky
• Zvieranie v hrudi, problémy s dýchaním alebo sipot
• Desivé sny

/Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (ovplyvňujú menej ako 1 pacienta/
/z 10 000):/

• Mdloba
• Angioedém: opuch kože tváre alebo končatín, pier, jazyka, sliznice
hrdla a dýchacích ciest spôsobujúci záduch alebo problémy s prehĺtaním
– okamžite vyhľadajte lekára!
• Zhoršenie psoriázy

V klinickej štúdii chronického zlyhania srdca sa pozorovali nasledujúce
vedľajšie účinky:

/Veľmi časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú viac ako 1 pacienta z 10):/
. pomalý srdcový rytmus
. závrat

/Časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100):/
. zhoršenie zlyhania srdca
. nízky krvný tlak (napríklad pocit mdloby pri príliš rýchlom
vstávaní)
. neschopnosť znášať tento liek
. nepravidelný srdcový rytmus
. opuch dolných končatín (napríklad opuch členkov)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Nebitrix®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Nebitrix® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Nebitrix® obsahuje

Liečivo je nebivolol.
Každá tableta obsahuje 2,5 mg nebivololu, čo zodpovedá 2,725 mg
nebivololiumchloridu.
Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg
nebivololiumchloridu.
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ
kroskarmelózy, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, koloidný bezvodý
silikát, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Nebitrix® a obsah balenia

Nebitrix® 2,5 mg tablety: biele, bikonvexné, neobalené tablety
kapsulovitého tvaru, na jednej strane s deliacou ryhou a na druhej strane
hladké. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.
Nebitrix® 5 mg tablety: okrúhle, biele, bikonvexné, neobalené tablety, na
jednej strane s vygravírovanými písmenami „N“ a „L“ po oboch stranách
deliacej ryhy a na druhej strane hladké. Tableta sa môže rozdeliť na
rovnaké polovice.

Nebitrix® 2,5 mg a 5 mg tablety sa dodávajú v blistroch z PVC/PVdC/hliníka
a v blistroch z hliníka/hliníka po 14, 28, 30, 50, 100 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

Výrobca
1) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Česká republika
2) Tillomed Laboratories Limited, 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots,
Cambridgeshire, Veľká Británia
3) Glenmark Generics (Europe) Ltd., The Old Sawmill, Hatfield Park,
Hatfield, AL95PG, Hertfordshire, Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Nebitrix 2,5/5 mg
Česká republika Nebitrix 2,5/5 mg
Nemecko Nebivolol Glenmark 2,5/5 mg tabletten
Grécko NOZAC® 2.5/5 mg
Maďarsko Nebitrix 2,5/5 mg
Litva Nebinorm 2,5/5 mg
Poľsko Nebitrix 2,5/5 mg
Rumunsko Nebinorm 2,5/5 mg
Slovenská republika Nebitrix® 2,5/5 mg
Španielsko Nebivolol Glenmark Generics 2,5/5 mg comprimidos
Švédsko Nebivolol Glenmark 2,5/5 mg
Holandsko Nebivolol Glenmark 2,5/5 mg tabletten
Veľká Británia Nebivolol 2,5/5 mg tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2009/08421,
2009/08422SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Nebitrix 2,5 mg
Nebitrix 5 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Nebitrix 2,5 mg: každá tableta obsahuje 2,725 mg nebivololiumchloridu
zodpovedajúceho 2,5 mg nebivololu.
Pomocná látka: 72,5 mg monohydrátu laktózy v každej tablete.

Nebitrix 5 mg: každá tableta obsahuje 5,45 mg nebivololiumchloridu
zodpovedajúceho 5 mg nebivololu.
Pomocná látka: 145 mg monohydrátu laktózy v každej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Nebitrix 2,5 mg: biele, bikonvexné, neobalené tablety kapsulovitého tvaru,
na jednej strane s deliacou ryhou a na druhej strane hladké.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Nebitrix 5 mg: okrúhle, biele, bikonvexné, neobalené tablety, na jednej
strane s vygravírovanými písmenami „N“ a „L“ po oboch stranách deliacej
ryhy a na druhej strane hladké.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia
Liečba esenciálnej hypertenzie.

Chronické zlyhanie srdca (CHF)
Liečba stabilného mierne až stredne závažného chronického zlyhania srdca
ako doplnok štandardnej liečby u starších pacientov vo veku 70 rokov alebo
starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania
Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napríklad
jedným pohárom vody). Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Hypertenzia

/Dospelí/
2,5 mg: dávka je 5 mg (dve tablety) denne, najlepšie v rovnakom čase dňa.
5 mg: dávka je jedna tableta (5 mg) denne, najlepšie v rovnakom čase dňa.
Účinok na zníženie krvného tlaku je evidentný po 1 až 2 týždňoch liečby.
Niekedy sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.

/Kombinácia s inými antihypertenzívami/
Betablokátory sa môžu užívať samostatne alebo súčasne s inými
antihypertenzívami. Doteraz sa zvýšený antihypertenzívny účinok pozoroval
iba pri kombinácii nebivololu s 12,5 až 25 mg hydrochlorotiazidu.

/Pacienti s renálnou insuficienciou/
U pacientov s renálnou insuficienciou je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg
denne. V prípade potreby sa denná dávka môže zvýšiť na 5 mg.

/Pacienti s hepatickou insuficienciou/
Údaje u pacientov s hepatickou insuficienciou alebo funkčným poškodením
pečene sú obmedzené. Preto je užívanie tabliet Nebitrix u týchto pacientov
kontraindikované.

/Starší pacienti/
U pacientov starších ako 65 rokov je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg
denne. V prípade potreby sa denná dávka môže zvýšiť na 5 mg. Avšak
s ohľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov starších ako 75 rokov je
nutné postupovať opatrne a títo pacienti sa musia dôkladne sledovať.

/Deti a mladiství/
Nebivolol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov
kvôli chýbajúcim/nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Chronické zlyhanie srdca (CHF)
Liečba stabilného chronického zlyhania srdca sa musí začať s postupnou
titráciou dávkovania smerom nahor, až kým sa nedosiahne optimálna
individuálna udržiavacia dávka.
Pacienti majú mať stabilizované chronické zlyhanie srdca bez akútneho
zlyhania počas uplynulých šiestich týždňov. Odporúča sa, aby mal ošetrujúci
lekár skúsenosti s liečbou chronického zlyhania srdca.
V prípade pacientov dostávajúcich lieky na liečbu kardiovaskulárneho
systému vrátane diuretík a/alebo digoxínu a/alebo ACE inhibítorov a/alebo
antagonistov angiotenzínu II sa má dávkovanie týchto liekov stabilizovať
počas dvoch týždňov pred začatím liečby tabletami Nebitrix.
Počiatočná titrácia smerom nahor sa má vykonávať podľa nasledujúcich krokov
v 1- až 2-týždenných intervaloch podľa znášanlivosti pacientov:
Dávka 1,25 mg nebivololu, ktorá sa zvýši na 2,5 mg nebivololu jedenkrát
denne, potom na 5 mg jedenkrát denne a potom na 10 mg jedenkrát denne.
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu jedenkrát denne.
Začatie liečby a každé zvýšenie dávky sa má vykonávať pod dohľadom
skúseného lekára počas intervalu aspoň 2 hodín, aby sa zaručilo, že
klinický stav (najmä s ohľadom na krvný tlak, srdcový rytmus, poruchy
vodivosti, príznaky zhoršenia zlyhania srdca) zostane stabilný.
Výskyt nežiaducich udalostí môže zabrániť všetkým pacientom v liečbe
s maximálnou odporúčanou dávkou. V prípade potreby sa môže dosiahnutá dávka
aj postupne znižovať a podľa vhodnosti znova nasadiť.
Počas fázy titrácie, v prípade zhoršenia zlyhania srdca alebo
neznášanlivosti sa odporúča najprv znížiť dávku nebivololu alebo v prípade
potreby okamžite ukončiť jeho podávanie (v prípade závažnej hypotenzie,
zhoršenia zlyhania srdca s akútnym pľúcnym edémom, kardiogénneho šoku,
symptomatickej bradykardie alebo AV blokády).
Liečba stabilného chronického zlyhania srdca s nebivololom je vo
všeobecnosti dlhodobá.
Liečbu s nebivololom sa neodporúča ukončiť náhle, pretože to môže viesť
k prechodnému zhoršeniu zlyhania srdca. Ak je potrebné ukončiť liečbu,
dávka sa má postupne znižovať o polovicu každý týždeň.

/Pacienti s renálnou insuficienciou/
Nie je potrebná žiadna úprava dávky v prípade miernej až stredne závažnej
renálnej insuficiencie, pretože titrácia smerom nahor na maximálnu
tolerovanú dávku sa upraví individuálne. Nie sú k dispozícii žiadne
skúsenosti s liečbou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou
(sérový kreatinín ? 250 ?mol/l). Preto sa používanie nebivololu u týchto
pacientov neodporúča.

/Pacienti s hepatickou insuficienciou/
Údaje o liečbe pacientov s hepatickou insuficienciou sú obmedzené. Preto je
užívanie tabliet Nebitrix u týchto pacientov kontraindikované.

/Starší pacienti/
Nie je potrebná žiadna úprava dávky, pretože titrácia smerom nahor na
maximálnu tolerovanú dávku sa upraví individuálne.

/Deti a mladiství/
Nebivolol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov
kvôli chýbajúcim/nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Pečeňová insuficiencia alebo funkčné poškodenie pečene.
Akútne zlyhanie srdca, kardiogénny šok alebo prípady dekompenzácie zlyhania
srdca vyžadujúce i.v. inotropnú liečbu.
Syndróm chorého sínusového uzla vrátane sinoatriálnej blokády.
AV blokáda druhého a tretieho stupňa (bez kardiostimulátora).
Priedušková astma alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc v anamnéze.
Neliečený feochromocytóm.
Metabolická acidóza.
Bradykardia (srdcový rytmus < 60 úderov za minútu pred začatím liečby).
Hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mmHg).
Závažné poruchy periférneho krvného obehu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pozri aj časť 4.8.
Nasledujúce upozornenia a preventívne opatrenia platia všeobecne pre beta-
adrenergné antagonistické látky, ako napríklad nebivolol.

Anestézia
Pokračovanie betablokády znižuje riziko vzniku arytmií počas indukcie
a intubácie. Ak sa betablokáda preruší počas prípravy na chirurgický
zákrok, beta-adrenergné antagonistické látky sa majú vysadiť aspoň 24 hodín
predtým.
Pri niektorých anestetikách, ktoré spôsobujú útlm činnosti myokardu.
Pacient sa môže chrániť proti vagovým reakciám intravenóznym podávaním
atropínu.

Kardiovaskulárne
Vo všeobecnosti platí, že beta-adrenergné antagonistické látky sa nemajú
používať u pacientov s neliečeným kongestívnym zlyhaním srdca (CHF), pokiaľ
ich stav nebol stabilizovaný.
U pacientov s koronárnym ochorením srdca sa má liečba s beta-adrenergnou
antagonistickou látkou vysadzovať postupne, t. j. počas 1 až 2 týždňov.
V prípade potreby sa má začať v rovnakom čase substitučná liečba, aby sa
zabránilo obnoveniu anginy pectoris.
Beta-adrenergné antagonistické látky môžu vyvolávať bradykardiu: ak
rýchlosť pulzu v kľude poklesne pod 50 až 55 úderov/minútu a/alebo ak sa
u pacienta vyskytnú symptómy naznačujúce vznik bradykardie, dávkovanie sa
má znížiť.
Beta-adrenergné antagonistické látky sa majú používať opatrne:
• u pacientov s poruchami periférneho krvného obehu (Raynaudove ochorenie
alebo Raynaudov syndróm, opakované krívanie), pretože sa môže vyskytnúť
zhoršenie týchto porúch,
• u pacientov so srdcovou blokádou prvého stupňa z dôvodu negatívneho
účinku betablokátorov na dobu
vodivosti,
• u pacientov s Prinzmetalovou angínou z dôvodu neliečenej vazokonštrikcie
koronárnej tepny
sprostredkovanej alfareceptormi: beta-adrenergné antagonistické látky
môžu zvyšovať počet a trvanie angínových epizód.
Kombinácia nebivololu s antagonistami vápnikového kanála verapamilového
a diltiazemového typu s antiarytmikami triedy I a s centrálne účinkujúcimi
antihypertenzívami sa vo všeobecnosti neodporúča. Pre podrobnosti pozri
časť 4.5.

Metabolické/endokrinologické
Nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy u diabetických pacientov.
U diabetických pacientov sa má však postupovať opatrne, pretože nebivolol
môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (tachykardia, palpitácie).
Beta-adrenergné blokátory môžu maskovať tachykardické symptómy v prípade
hypertyreózy. Náhle vysadenie môže zosilniť symptómy.

Respiračný systém
U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa beta-adrenergné
antagonistické látky majú používať opatrne, pretože sa môže zhoršiť zúženie
dýchacích ciest.

Ďalšie
Pacienti so psoriázou v anamnéze majú užívať beta-adrenergné antagonistické
látky iba po dôkladnom zvážení.
Beta-adrenergné antagonistické látky môžu zvyšovať citlivosť na alergény
a závažnosť anafylaktických reakcií.
Betablokátory môžu zriedkavo spôsobiť znížené slzenie.
Začatie liečby chronického zlyhania srdca s nebivololom vyžaduje pravidelné
sledovanie. Dávkovanie a spôsob podávania, pozri časť 4.2. Ukončenie liečby
sa nemá vykonávať náhle, pokiaľ nie je jednoznačne indikované. Ďalšie
informácie, pozri časť 4.2.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózogalaktózovej malabsorpcie, nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Neodporúčané kombinácie:
/Antiarytmiká triedy I (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid,/
/dizopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón):/ účinok na atrioventrikulárnu
dobu vodivosti môže byť zosilnený a negatívny inotropný účinok môže byť
zvýšený (pozri časť 4.4).
/Antagonisty vápnikového kanála verapamilového/diltiazemového typu/:
negatívne ovplyvnenie kontraktácie a atrioventrikulárnej vodivosti.
Intravenózne podávanie verapamilu u pacientov liečených ß-blokátormi môže
viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde (pozri časť 4.4).
/Centrálne účinkujúce antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín,/
/metyldopa, rilmenidín):/ súbežné užívanie centrálne účinkujúcich
antihypertenzív môže zhoršiť zlyhanie srdca prostredníctvom zoslabenia
centrálneho sympatického tonusu (spomalenie srdcového rytmu a zníženie
výstupu srdca, vazodilatácia) (pozri časť 4.4). Náhle ukončenie liečby,
najmä pred vysadením betablokátorov, môže zvyšovať riziko reakčnej
hypertenzie.

Kombinácie, ktoré sa majú používať opatrne:
/Antiarytmiká triedy III (amiodarón)/: účinok na atrioventrikulárnu dobu
vodivosti môže byť zosilnený.
/Anestetiká – éterické halogenizované/: súbežné užívanie beta-adrenergných
antagonistických látok a anestetík môže zoslabovať reflexnú tachykardiu
a zvyšovať riziko hypotenzie (pozri časť 4.4). Vo všeobecnosti platí, že sa
treba vyhýbať náhlemu vysadeniu betablokátorov. Ak pacient užíva tablety
Nebitrix, treba informovať anestéziológa.
/Inzulín a perorálne antidiabetiká/: aj keď nebivolol neovplyvňuje hladinu
glukózy, súbežné užívanie môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie
(palpitácie, tachykardia).
/Baklofen (antispazmodikum), amifostín (antineoplastický adjuvans):/ súbežné
používanie s antihypertenzívami pravdepodobne zvýši pokles krvného tlaku,
preto sa má dávkovanie antihypertenzív adekvátne upraviť.
/Meflochín (antimalarikum):/ Teoreticky môže súbežné podávanie s ?-
adrenergnými blokátormi prispievať k predĺženiu intervalu QTc.

Kombinácie na zváženie:
/Digoxín:/ súbežné užívanie môže zvyšovať atrioventrikulárnu dobu vodivosti.
Klinické štúdie s nebivololom nepreukázali žiadny klinický dôkaz
interakcie. Nebivolol neovplyvňuje kinetické vlastnosti digoxínu.
/Antagonisty vápnika dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín,/
/lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín):/ súbežné užívanie
môže zvyšovať riziko hypotenzie a u pacientov so zlyhaním srdca sa nedá
vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršenia činnosti ventrikulárnej pumpy.
/Antipsychotiká, antidepresíva a sedatíva (fenotiazíny, tricyklické látky/
/a barbituráty), organické nitráty ako aj iné antihypertenzíva/: súbežné
užívanie môže zlepšovať hypotenzívny účinok betablokátorov (aditívny
účinok).
/Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID)/: žiadny účinok na hypotenzívny
účinok nebivololu. /Sympatikomimetiká:/ súbežné užívanie môže neutralizovať
účinok beta-adrenergných antagonistických látok. Beta-adrenergné látky môžu
viesť k neobmedzenej alfa-adrenergnej aktivite sympatikomimetík s alfa- aj
beta-adrenergnými účinkami (riziko hypertenzie, závažná bradykardia
a srdcová blokáda).

Farmakokinetické interakcie
Keďže metabolizmus nebivololu zahŕňa izoenzým CYP2D6, súbežné podávanie
s látkami inhibujúcimi tento enzým, najmä paroxetínom, fluoxetínom,
tioridazínom, chinidínom, terbinafínom, bupropionom, chlorochínom
a levomepromazínom, môže viesť k zvýšenej hladine nebivololu v plazme
spojenej so zvýšeným rizikom nadmernej bradykardie a nežiaducich účinkov.
Súbežné podávanie cimetidínu zvyšovalo hladinu nebivololu v plazme bez
zmeny klinického účinku. Súbežné podávanie ranitidínu neovplyvňovalo
farmakokinetické vlastnosti nebivololu. Pokiaľ sa Nebitrix užíva s jedlom
a antacidum medzi jedlami, tieto dve liečby sa môžu predpísať súbežne.
Kombinácia nebivololu s nikardipínom mierne zvyšovala hladinu oboch liekov
v plazme bez zmeny klinického účinku. Súbežné podávanie alkoholu,
furosemidu alebo hydrochlorotiazidu neovplyvňovalo farmakokinetické
vlastnosti nebivololu. Nebivolol neovplyvňuje farmakokinetické vlastnosti
ani farmakodynamické vlastnosti warfarínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Užívania počas gravidity
Nebivolol má škodlivé farmakologické účinky na graviditu a/alebo
plod/novorodenca. Vo všeobecnosti platí, že beta-adrenoceptorové blokátory
znižujú prienik cez placentu, čo sa spája so spomalením rastu,
vnútromaternicovým úmrtím, potratom alebo predčasným pôrodom U plodu
a novorodeného dojčaťa sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napríklad
hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba s beta-adrenoceptorovými
blokátormi, uprednostňujú sa beta1-selektívne adrenoceptorové blokátory.
Nebitrix má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak sa
liečba s nebivololom zváži ako potrebná, má sa monitorovať uteroplacentálny
prietok krvi a rast plodu. V prípade negatívnych účinkov na graviditu alebo
plod sa má zvážiť alternatívna liečba. Novorodené dojča sa musí dôkladne
sledovať. Symptómy hypoglykémie a bradykardie sa vo všeobecnosti očakávajú
počas prvých 3 dní.

Užívanie počas laktácie
Štúdie na zvieratách preukázali, že nebivolol sa vylučuje do materského
mlieka. Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do materského mlieka
u ľudí. Väčšina betablokátorov, najmä lipofilné zlúčeniny ako nebivolol
a jeho aktívne metabolity, prechádzajú do materského mlieka, aj keď
v rôznom rozsahu. Preto sa počas podávania nebivololu neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Farmakodynamické štúdie preukázali, že nebivolol
neovplyvňuje psychomotorickú funkciu. U niektorých pacientov sa môžu
vyskytnúť nežiaduce účinky (pozri časť 4.8), ktoré sú väčšinou spôsobené
znížením krvného tlaku, ako napríklad závrat alebo mdloba. Ak sa vyskytnú,
neveďte vozidlá a nevykonávajte iné aktivity vyžadujúce bdelosť. Tieto
účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú po začatí liečby alebo po zvýšeniach
dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa používa nasledujúca
terminológia:


<Časté ((1/100 až <1/10)>
Nežiaduce účinky sú uvedené samostatne pre hypertenziu a chronické zlyhanie
srdca z dôvodu rozdielov v základných ochoreniach.

Hypertenzia
Hlásené nežiaduce reakcie, ktoré majú vo väčšine prípadov miernu až strednú
intenzitu, sú zosumarizované v tabuľke nižšie, klasifikované podľa tried
orgánových systémov a zoradené podľa frekvencie:

|TRIEDA |Časté |Menej časté |Veľmi |Neznáme |
|ORGÁNOVÝCH | | |zriedkavé | |
|SYSTÉMOV | | | | |
|Poruchy | | | |Angioedém |
|imunitného | | | |a precitlive|
|systému | | | |nosť |
|Psychické | |desivé sny, | | |
|poruchy | |depresia | | |
| |bolesť | |mdloba/synko| |
|Poruchy |hlavy, | |pa | |
|nervového |závrat, | | | |
|systému |parestézia | | | |
|Poruchy oka | |zhoršenie | | |
| | |zraku | | |
| | |bradykardia,| | |
|Poruchy srdca | |zlyhanie | | |
|a srdcovej | |srdca, | | |
|činnosti | |spomalená AV| | |
| | |vodivosť/AV | | |
| | |blokáda | | |
|Poruchy ciev | |hypotenzia, | | |
| | |opakované | | |
| | |krívanie | | |
| | |(zvýšenie) | | |
|Poruchy |dyspnoe |bronchospazm| | |
|dýchacej | |us | | |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka | | | | |
|a mediastína | | | | |
|Poruchy |zápcha, |dyspepsia, | | |
|gastrointestiná|nevoľnosť, |plynatosť, | | |
|lneho traktu |hnačka |vracanie | | |
|Poruchy kože | |pruritus, |zhoršenie | |
|a podkožného | |erytematózna|psoriázy | |
|tkaniva | |vyrážka | | |
|Poruchy | |impotencia | | |
|reprodukčného | | | | |
|systému | | | | |
|a prsníkov | | | | |
|Celkové poruchy|únava, edém | | | |
|a reakcie | | | | |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli tiež hlásené s niektorými beta-
adrenergnými antagonistami: halucinácie, psychózy, zmätenosť,
studené/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, suché oči a okulo-
mukokutánna toxicita praktololového typu.
Betablokátory môžu spôsobiť znížené slzenie.

Chronické zlyhanie srdca
Údaje o nežiaducich reakciách u pacientov s chronickým zlyhaním srdca sú
k dispozícii z jednej placebom kontrolovanej klinickej štúdie
zahŕňajúcej 1067 pacientov užívajúcich nebivolol a 1061 pacientov
užívajúcich placebo. V tejto štúdii spolu 449 pacientov užívajúcich
nebivolol (42,1 %) hlásilo aspoň pravdepodobne kauzálne súvisiace nežiaduce
reakcie v porovnaní s 334 pacientmi užívajúcimi placebo (31,5 %).
Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie u pacientov užívajúcich nebivolol
boli bradykardia a závrat, pričom obe sa vyskytovali u približne 11 %
pacientov. Príslušné frekvencie medzi pacientmi užívajúcimi placebo boli
približne 2 % resp. 7 %.
Pre nežiaduce reakcie (aspoň pravdepodobne súvisiace s liekom), ktoré sa
považujú za špecificky relevantné v liečbe chronického zlyhania srdca, boli
hlásené nasledujúce výskyty:
- Zhoršenie zlyhania srdca sa vyskytovalo u 5,8 % pacientov užívajúcich
nebivolol v porovnaní s 5,2 % pacientov užívajúcich placebo.
- Posturálna hypotenzia bola hlásená u 2,1 % pacientov užívajúcich
nebivolol v porovnaní s 1,0 % pacientov užívajúcich placebo.
- Intolerancia lieku sa vyskytovala u 1,6 % pacientov užívajúcich nebivolol
v porovnaní s 0,8 % pacientov užívajúcich placebo.
- Atrioventrikulárna blokáda prvého stupňa sa vyskytovala u 1,4 % pacientov
užívajúcich nebivolol v porovnaní s 0,9 % pacientov užívajúcich placebo.
- Edém dolných končatín hlásilo 1,0 % pacientov užívajúcich nebivolol
v porovnaní s 0,2 % pacientov užívajúcich placebo.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii nie sú žiadne údaje o predávkovaní s nebivololom.

Symptómy
Symptómy predávkovania betablokátormi: bradykardia, hypotenzia,
bronchospazmus a akútna srdcová insuficiencia.

Liečba
V prípade predávkovania alebo precitlivenosti sa má pacient dôkladne
sledovať a liečiť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Majú sa
kontrolovať hladiny glukózy v krvi. Absorpcii akýchkoľvek zvyškov lieku
stále prítomných v gastrointestinálnom trakte je možné zabrániť výplachom
žalúdka a podávaním aktívneho uhlia a preháňadla. Môže sa vyžadovať umelé
dýchanie. Bradykardia alebo rozsiahle vagálne reakcie sa majú liečiť
podávaním atropínu alebo metylatropínu. Hypotenzia a šok sa majú liečiť
plazmou/náhradami plazmy a v prípade potreby katecholamínmi. Beta-blokačný
účinok je možné potlačiť pomalým intravenóznym podávaním
izoprenalínhydrochloridu, najprv v dávke približne 5 ?g/minútu, alebo
dobutamínu, najprv v dávke 2,5 ?g/minútu, až kým sa nedosiahne potrebný
účinok. V ťažko liečiteľných prípadoch sa izoprenalín môže kombinovať
s dopamínom. Ak to neprinesie požadovaný účinok, môže sa zvážiť
intravenózne podávanie glukagónu 50 až 100 ?g/kg. V prípade potreby sa má
injekčné podanie zopakovať do jednej hodiny a v prípade potreby má
nasledovať intravenózna infúzia glukagónu 70 ?g/kg/h. V extrémnych
prípadoch bradykardie rezistentnej na liečbu sa môže zaviesť
kardiostimulátor.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Betablokátory, selektívne. ATC kód: C07AB 12
Nebivolol je racemát dvoch enantiomérov, SRRR-nebivololu (alebo d-
nebivololu) a RSSS-nebivololu (alebo l-nebivololu). Spája dve
farmakologické aktivity:
• Je to kompetitívny a selektívny antagonista beta-receptorov: tento účinok
sa pripisuje SRRR-enantioméru (d-enantiomér).
• Má mierne vazodilatačné vlastnosti z dôvodu interakcie s dráhou L-
arginínu/oxidu dusnatého.
Jedna dávka a opakované dávky nebivololu spomaľujú srdcový rytmus a znižujú
krvný tlak v kľude a počas cvičenia, a to u normotenzívnych aj
hypertenzívnych pacientov. Počas chronickej liečby sa udržiava
antihypertenzívny účinok.
Pri terapeutických dávkach nevykazuje nebivolol alfa-adrenergný
antagonizmus.
Počas akútnej a chronickej liečby nebivololom u hypertenzívnych pacientov
sa znižuje systémová vaskulárna rezistencia. Napriek spomaleniu srdcového
rytmu môže byť zníženie výstupu srdca v kľude a počas cvičenia obmedzené
z dôvodu zväčšenia systolického objemu. Klinický význam týchto
hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými antagonistami
beta1 receptorov nebol úplne stanovený.
U hypertenzívnych pacientov nebivolol zvyšuje vaskulárnu odpoveď na
acetylcholín (ACh) sprostredkovanú NO, ktorá je znížená u pacientov
s endoteliálnou dysfunkciou.
V placebom kontrolovanej štúdii úmrtnosti a chorobnosti vykonávanej
u 2128 pacientov vo veku ? 70 rokov (priemerný vek 75,2 rokov) so
stabilizovaným chronickým zlyhaním srdca so zhoršenou ejekčnou frakciou
ľavej predsiene (LVEF) alebo bez nej (priemerná hodnota LVEF: 36 ± 12,3 %,
s nasledujúcou distribúciou: LVEF menej ako 35 % u 56 % pacientov, LVEF
v rozmedzí 35 % až 45 % u 25 % pacientov a LVEF viac než 45 % u 19 %
pacientov) sledovanej počas priemernej doby 20 mesiacov, nebivolol ako
doplnok štandardnej liečby výrazne predlžoval čas do výskytu úmrtí alebo
hospitalizácií z kardiovaskulárnych dôvodov (primárny cieľ pre účinnosť)
s relatívnym znížením rizika o 14 % (absolútne zníženie: 4,2 %). Toto
zníženie rizika sa dosiahlo po 6 mesiacoch liečby a udržiavalo sa pre
všetky trvania liečby (priemerné trvanie 18 mesiacov). Účinok nebivololu
bol nezávislý od veku, pohlavia alebo ejekčnej frakcie ľavej predsiene
v populácii štúdie. Výhoda s ohľadom na úmrtnosť zo všetkých dôvodov
nedosiahla štatistický význam v porovnaní s placebom (absolútne zníženie:
2,3 %).
U pacientov liečených nebivololom sa pozoroval pokles výskytu náhlych úmrtí
(4,1 % verzus 6,6 %, relatívne zníženie o 38 %).
/In vitro/ a /in vivo/ experimenty u zvierat preukázali, že Nebivolol
nevykazuje žiadnu intrinzickú sympatikomimetickú aktivitu.
/In vitro/ a /in vivo/ experimenty u zvierat preukázali, že nebivolol nemá pri
farmakologických dávkach žiadny účinok na stabilizáciu membrán.
U zdravých dobrovoľníkov nemá nebivolol žiadny významný účinok na maximálnu
záťažovú kapacitu ani výdrž.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia
Oba enantioméry nebivololu sa po perorálnom podaní rýchlo absorbujú.
Absorpciu nebivololu neovplyvňuje jedlo; nebivolol sa môže podávať s jedlom
alebo bez jedla.
Metabolizmus
Nebivolol sa metabolizuje vo veľkom rozsahu, čiastočne na aktívne
hydroxymetabolity. Nebivolol sa metabolizuje prostredníctvom alicyklickej
a aromatickej hydroxylácie, N-dealkylácie a glukuronidácie; okrem toho sa
vytvárajú glukuronidy hydroxymetabolitov. Metabolizmus nebivololu
prostredníctvom aromatickej hydroxylácie podlieha genetickému oxidačnému
polymorfizmu závislému od CYP2D6. Perorálna biologická dostupnosť
nebivololu dosahuje priemerne 12 % v prípade pacientov s rýchlym
metabolizmom a je prakticky úplná u pacientov s pomalým metabolizmom.
V ustálenom stave a pri rovnakej dávke je maximálna koncentrácia
nezmeneného nebivololu v plazme približne 23-krát vyššia u pacientov
s pomalým metabolizmom než u pacientov s rýchlym metabolizmom. Ak zoberieme
do úvahy nezmenený liek plus aktívne metabolity, rozdiel maximálnych
koncentrácií v plazme je 1,3- až 1,4-násobný. Z dôvodu rôznych rýchlostí
metabolizmu sa má dávka tabliet Nebitrix vždy upraviť podľa individuálnych
požiadaviek pacienta: pacienti s pomalým metabolizmom preto môžu vyžadovať
nižšie dávky.
U pacientov s rýchlym metabolizmom dosahujú polčasy vylučovania nebivololu
priemerne 10 hodín. U pacientov s pomalým metabolizmom sú 3- až 5-krát
dlhšie. U pacientov s rýchlym metabolizmom sú hladiny RSSS-enantioméru
v plazme mierne vyššie než v prípade SRRR-enantioméru. U pacientov
s pomalým metabolizmom je tento rozdiel väčší. U pacientov s rýchlym
metabolizmom dosahujú polčasy vylučovania hydroxymetabolitov oboch
enantiomérov priemerne 24 hodín a u pacientov s pomalým metabolizmom sú
približne dvakrát tak dlhé.
Hladiny v plazme v ustálenom stave u väčšiny pacientov (pacienti s rýchlym
metabolizmom) sa dosahujú do 24 hodín pre nebivolol a do niekoľkých dní pre
hydroxymetabolity.
Koncentrácie v plazme sú úmerné dávke v rozmedzí 1 až 30 mg.
Farmakokinetické vlastnosti nebivololu neovplyvňuje vek.
Distribúcia
V plazme sa oba enantioméry nebivololu viažu najmä na albumín.
Naviazanie na plazmatické proteíny dosahuje hodnotu 98,1 % pre SRRR-
nebivolol a 97,9 % pre RSSS-nebivolol. Objem distribúcie je
medzi 10,1 a 39,4 l/kg.
Vylučovanie
Jeden týždeň po podaní sa 38 % dávky vylúči v moči a 48 % v stolici.
Vylučovanie nezmeneného nebivololu v moči predstavuje menej než 0,5 %
dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity
a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Sodná soľ kroskarmelózy
Hypromelóza
Mikrokryštalická celulóza
Koloidný bezvodý silikát
Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre z PVC/PVdC/hliníka: veľkosť balenia 14, 28, 30, 50, 100 tabliet.

Blistre z hliníka/hliníka: veľkosť balenia 14, 28, 30, 50, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Nebitrix 2,5 mg: 58/0291/09-S
Nebitrix 5 mg : 58/0292/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.5.200910. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76056
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AB12 - nebivololum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
oxybutyni hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.22 € / 187.38 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.22 € / 187.38 SK
Posledná aktualizácia:
2013-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.50 € ÚP:0.00 € DP:5.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.01 € ÚP:0.00 € DP:4.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.32 € ÚP:13.40 € DP:4.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:3.75 € DP:1.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.22 € ÚP:0.00 € DP:6.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.73 € ÚP:0.00 € DP:20.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:3.75 € DP:1.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien