Detail:
NEBILET 5 mg tbl 28x5 mg
Názov lieku:
NEBILET 5 mg
Doplnok názvu:
tbl 28x5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev. č. 2106/7757
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku ev. č. 0152/2004
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č. 2106/0472

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Nebilet ( 5 mg
nebivololi hydrochloridum
tablety


/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
BERLIN-CHEMIE AG
/MENARINI GROUP/
Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, SRN


Zloženie
1 tableta obsahuje:
/liečivo//:/
nebivololi hydrochloridum /(hydrochlorid nebivololu)/ 5,45 mg, ekvivalentné
nebivololum /(nebivolol)/ 5,00 mg
/pomocné látky:/
lactosum monohydricum /(monohydrát laktózy)/, maydis amylum /(kukuričný/
/škrob)/, croscarmellosum natricum /(sodná soľ kroskarmelózy/), hypromellosum
/(hypromelóza)/, polysorbatum 80 /(polysorbát 80/), cellulosum
microcrystallinum /(mikrokryštalická celulóza)/, silica colloidalis anhydrica
/(bezvodý oxid kremičitý)/, magnesium stearas /(stearan horečnatý)/.


/Farmakoterapeutická skupina/
Antihypertenzívum

/Charakteristika/
Nebilet je liek na zníženie vysokého krvného tlaku (kardioselektívny ß-
blokátor s vazodilatančným účinkom).

/Indikácie/
- vysoký krvný tlak (esenciálna hypertenzia)
- stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové zlyhanie ako prídavná
liečba ku štandardnej liečbe u pacientov starších ako 70 rokov.


/Kontraindikácie/
Nebilet( 5 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na nebivolol alebo na
niektorú z ostatných zložiek lieku, pri nedostatočnej funkcii pečene, počas
tehotenstva a v období dojčenia, u detí a dospievajúcich, u pacientov s
kardiogénnym šokom, neliečeným oslabením srdcového svalu, pri syndróme
sínusového uzla, poruchách vedenia v srdci (SA blok, 2. a 3. stupeň AV
bloku), pri kŕčoch priedušiek a prieduškovej astmy v anamnéze, u
neliečeného feochromocytómu, pri zvýšenej kyslosti krvi, u pacientov, ktorí
majú pulzovú frekvenciu pred liečbou nižšiu ako 50 úderov za minútu
(bradykardia), pri veľmi nízkom krvnom tlaku (hypotenzia), u ťažkých
prípadov cirkulačnej poruchy v končatinách.

/Všeobecné inštrukcie pri používaní blokátorov ß - receptorov/

Nebilet( 5 mg sa za niektorých okolností má používať so zvýšenou
opatrnosťou: u pacientov starších ako 75 rokov, u pacientov s veľmi nízkym
pulzom (menej ako 50 –55 úderov/min v kľude a/alebo so závratmi, slabosťou
a vratkou chôdzou); u ochorení srdca: pacientom s ischemickou chorobou
srdca je potrebné liečbu ukončiť postupne, napríklad v priebehu jedného až
dvoch týždňov; poruchy prietoku krvi v ramenách a nohách; pretrvávajúce
problémy s dýchaním; cukrovka: Nebilet( 5 mg neovplyvňuje hladinu krvného
cukru, avšak môže maskovať niektoré prejavy nízkej hladiny cukru v krvi
(nervozita, tras, rýchly pulz) ; zvýšená funkcia štítnej žľazy: môže
maskovať rýchly pulz (tachykardia); alergie: reakcia na peľ alebo iné
alergény môže byť intenzívnejšia; psoriáza: Nebilet( 5 mg sa môže použiť
len po zvážení pomeru prospech /riziko.
Informujte ošetrujúceho lekára, ak máte uvedené problémy.
/Nežiaduce účinky/
Hypertenzia
Ak sa Nebilet( 5 mg užíva správne, nežiaduce účinky majú veľmi miernu
intenzitu. Častá (frekvencia výskytu menej ako 1 z 10, ale viacej ako 1 zo
100) je bolesť hlavy, závraty a únava a pálenie kože, dýchavičnosť, zápcha,
vracanie, hnačka, únava a opuchy spojené so zadržiavaním vody v organizme
(edémy).
Menej často (menej ako 1 zo 10, ale viacej ako 1 z 1 000) sa vyskytujú
nočné mory, poruchy zraku, pomalý pulz, oslabená činnosť srdcového svalu,
niektoré poruchy funkcií srdca (spomalené AV vedenie / AV blok), výrazne
nízky krvný tlak, prechodné krívanie (alebo jeho zosilnenie), kŕčom podobné
zúženie priedušiek, poruchy trávenia, plynatosť, vracanie, kožné reakcie
(začervenanie podobné zápalu, svrbenie), impotencia a depresie.

Nasledujúce nežiaduce účinky sú známe z používania niektorých ß-
blokátorov: poruchy vnímania, preludy (psychózy), zmätenosť,
chladné/namodralé končatiny, poruchy cirkulácie krvi v končatinách
(Raynaudov syndróm), suchosť očí, tvorba nových spojivových tkanív v očiach
a v pobrušnici (okulomukokutánna toxicita praktololového typu).

Nasledovné nežiaduce účinky sú známe z používania niektorých beta-
adrenergických antagonistov: halucinácie, psychózy, zmätenosť, chladné
/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, sucho v očiach, okulo-mukokutánna
toxicita praktololového typu.

Chronické srdcové zlyhanie
Nasledujúce prípady boli hlásené ako nežiaduce reakcie (s minimálne možným
vzťahom k lieku) a sú považované za špecificky súvisiace s liečbou CHSZ:
zhoršenie srdcového zlyhania, posturálna hypotenzia, lieková intolerancia,
1. stupeň átrio-ventrikulárneho bloku, opuch dolných končatín


Pokiaľ by ste spozorovali niektorý z nežiaducich účinkov alebo iné
nezvyčajné reakcie, informujte ihneď svojho ošetrujúceho lekára, aby mohol
rozhodnúť o ďalšom postupe.

/Podávanie v tehotenstve a počas dojčenia/
Napriek tomu, že štúdie na zvieratách nedokázali nepriaznivé účinky
nebivololu, Nebilet( 5 mg sa neodporúča užívať počas tehotenstva a
dojčenia.

/Interakcie/
Účinok lieku Nebilet( 5 mg môže byť zosilnený alebo zoslabený inými
liečivami. Rovnako Nebilet( 5 mg môže ovplyvniť účinok iných liekov.
Informujte preto ošetrujúceho lekára o ostatných liekoch, ktoré užívate
súčasne alebo ste užívali v predchádzajúcom období. Platí to predovšetkým
pre iné lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na úpravu nepravidelností
pulzu, depresie alebo epilepsie, digitalis, lieky na znižovanie hladiny
krvného cukru, takzvané sympatikomimetické liečivá (nachádzajú sa napríklad
v liekoch proti prechladnutiu, v nosových a očných kvapkách), niektoré
lieky proti kašľu obsahujúce dextrometorfán a anestetiká.


/Dávkovanie/

/Vysoký krvný tlak/
Zvyčajná dávka pre dospelého pacienta je 1 tableta (5 mg nebivololu) denne.
Zníženie krvného tlaku sa prejaví po 1 až 2 týždňoch. Optimálny účinok sa
niekedy nedosiahne skôr ako po 4 týždňoch liečby.
Nebilet( 5 mg sa môže užívať samotný, alebo v kombinácii s inými liekmi
znižujúcimi krvný tlak (napríklad 5 mg nebivololu a 12,5 až 25 mg
hydrochlórotiazidu).
Odporučená počiatočná dávka u pacientov s funkčným poškodením obličiek
a pacientov starších ako 65 rokov je ˝ tablety (2,5 mg nebivololu) denne.
Ak je to potrebné, denná dávka sa môže zvýšiť na 1 tabletu (5 mg
nebivololu) denne.

/Chronické srdcové zlyhanie/
Liečba sa musí začínať postupným zvyšovaním dávok až po dosiahnutie
optimálnej individuálnej dávky lieku.
Optimálna dávka lieku sa nastavuje podľa nasledovných krokov s intervalom 1
- 2 týždne na základe znášanlivosti liečby: 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť
na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10
mg nebivololu 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x
denne.

/Spôsob podávania/
Tablety sa môžu užívať s jedlom. Predpísaná dávka sa má užiť každý deň
v tom istom čase. Tablety treba prehltnúť celé a zapiť dostatočným
množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody).

Zabudnutá dávka by sa nemala užiť v prípade, že od zvyčajného času uplynula
dlhšia doba. Dávku treba vynechať a predpísané množstvo užiť opäť až na
nasledujúci deň. V žiadnom prípade sa zabudnutá dávka nesmie kompenzovať
užitím zvýšeného množstva tabliet.

Dĺžku liečby určí lekár. Predchádzajúce skúsenosti ukázali, že vysoký krvný
tlak môže vyžadovať celoživotnú liečbu. Zníženie krvného tlaku sa udržiava
dlhodobým užívaním lieku.

/Spôsob delenia tablety:/
Ak lekár predpíše užívať Ľ alebo ˝ tablety denne, postupuje sa podľa
priloženej schémy.


Tableta sa položí na tvrdý povrch (stôl, pracovná doska a pod.) deliacou
ryhou navrch. Tlakom ukazovákov obidvoch rúk rovnobežne s deliacu ryhu sa
tableta rozlomí na dve polovice. Delenie na štvrtiny sa dosiahne tým istým
postupom na jednej polovici tablety.

/Upozornenie/
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

/Balenie/
7, 14, 28, 30, 50 a 100 tabliet
(Nie všetky veľkosti balenia musia byť distribuované).

/Varovanie/
Liek sa nemá užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

/Uchovávanie/
Uchovávajte pri teplote medzi 15° až 30°C.

/Dátum poslednej revízie:/
Október 2006

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev. č. 2106/7757
Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku ev. č. 0152/2004
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev.č. 2106/0472
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č. 2106/1051SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Nebilet( 5 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

každá tableta obsahuje:
5 mg nebivololum (ako nebivololi hydrochloridum)
Pomocné látky: pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
tablety
biele, okrúhle, s krížovou deliacou ryhou

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie
- esenciálna hypertenzia
- stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové zlyhanie (CHSZ) ako
aditívna terapia ku štandardnej terapii u pacientov vo veku ? 70
rokov.

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

/Esenciálna hypertenzia/

/Dospelí/
Zvyčajná dávka je 1 tableta (5 mg) denne, uprednostňuje sa užívanie lieku
každý deň v rovnakom čase. Tablety sa môžu užívať s jedlom.
Po 1 - 2 týždňoch liečby je už evidentné zníženie krvného tlaku, niekedy
sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.


/Kombinácia s inými antihypertenzívami/
(-blokátory sa môžu užívať samostatne alebo s inými antihypertenzívami.
Doteraz sa synergický antihypertenzívny účinok pozoroval iba pri
kombinácii lieku Nebilet( 5 s hydrochlorotiazidom v dávke 12,5 - 25 mg.


/Pacienti s insuficienciou obličiek/
U týchto pacientov sa odporúča začínať liečbu s dávkou 2,5 mg denne, ak
je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 5 mg denne.


/Pacienti s insuficiencou pečene/
Informácie o používaní nebivololu u pacientov s insuficienciou pečene
alebo poškodením funkcie pečene sú limitované, preto je Nebilet( 5 mg
u týchto pacientov kontraindikovaný.


/Starší pacienti/
Odporúčaná počiatočná dávka u pacientov starších ako 65 rokov je 2,5 mg
denne, v prípade potreby sa môže zvýšiť na 5 mg denne. Pacientov starších
ako 75 rokov je však nutné starostlivo monitorovať vzhľadom na zatiaľ
nedostatočné skúsenosti s používaním nebivololu u tejto vekovej skupiny./Deti a mladiství/
Doteraz sa nerobili žiadne klinické štúdie v tejto vekovej skupine, preto
sa jeho aplikácia deťom a mladistvým neodporúča.


/Chronické srdcové zlyhanie/
Terapia liekom Nebilet® 5 mg sa musí začínať postupným zvyšovaním dávok
až po dosiahnutie optimálnej individuálnej dávky lieku.
Liečia sa pacienti, ktorí počas posledných 6 týždňov mali stabilné CHSZ
bez akútneho zlyhania. Je vhodné, aby ošetrujúci lekár mal skúsenosti
s manažmentom CHSZ.
U pacientov, ktorí užívajú lieky ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém
vrátane diuretík a/alebo digoxínu a/alebo ACE inhibítorov a/alebo
antagonistov angiotenzínu II, sa má stabilizovať dávkovanie týchto liekov
počas posledných 2 týždňov pred začiatkom terapie nebivololom.
Počiatočné nastavovanie pacienta na optimálnu dávku lieku sa má urobiť
podľa nasledovných
krokov s intervalom 1-2 týždne na základe tolerancie liečby pacientom:
1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg
nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu 1x denne. Maximálna
odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne.


Začiatok liečby a každé zvýšenie dávky má byť pod dohľadom skúseného
lekára najmenej počas 2
hodín po podaní lieku s kontrolou stability klinického stavu (najmä
tlak krvi, pulz, poruchy vedenia
vzruchu, symptómy zhoršenia srdcového zlyhania).
Používanie odporúčaných maximálnych dávok lieku preventívne bráni vzniku
nežiaducich udalostí. Ak je to nutné, dosiahnutá dávka sa môže postupne
znižovať a v prípade potreby opätovne nasadiť.
V prípade zhoršenia srdcového zlyhania alebo intolerancie lieku počas
titračnej fázy, odporúča sa najprv redukcia dávky nebivololu alebo
okamžité zastavenie podávania (v prípade ťažkej hypotenzie, zhoršenia
srdcovej insuficiencie s akútnym edémom pľúc, kardiogénneho šoku,
symptomatickej bradykardie alebo átrio-ventrikulárneho (AV) bloku).
Terapia CHSZ je vo všeobecnosti dlhodobá.
Neodporúča sa okamžité prerušenie liečby, pretože to môže viesť
k tranzitórnemu zhoršeniu CHSZ. Ak je prerušenie liečby nevyhnutné,
dávka lieku sa musí znižovať postupne delením na polovicu týždenne.
Tablety sa môžu užívať s jedlom.

/Pacienti s insuficienciou obličiek/
Pri miernej až stredne ťažkej obličkovej insuficiencii nie je nutná
úprava dávky ak bola maximálna tolerovaná dávka u pacienta nastavená
individuálne. Nie sú skúsenosti s liečbou pacientov s ťažkou renálnou
insuficienciou (sérový kreatinín ( 250 µmol/l), preto sa u týchto
pacientov liečba nebivololom neodporúča.


/Pacienti s insuficienciou pečene/
Skúsenosti s liečbou pacientov s insuficienciou pečene sú obmedzené,
preto je použitie nebivololu u týchto pacientov kontraindikované.


/Starší pacienti/
U týchto pacientov sa nevyžaduje úprava dávky lieku, nakoľko nastavenie
maximálnej tolerovanej dávky sa robí individuálne.


/Deti a mladiství/
Neuskutočnili sa žiadne štúdie s deťmi a mladistvými, preto sa podávanie
nebivololu tejto skupine pacientov neodporúča.


4. 3. Kontraindikácie
. Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku.
. Insuficiencia pečene alebo poškodenie funkcie pečene
. Gravidita a laktácia
. Akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo dekompenzácia pri
srdcovom zlyhaní vyžadujúca intravenóznu inotrópnu terapiu.


Tak, ako pre ostatné beta-blokátory aj pre Nebilet platí, že je
kontraindikovaný v prípade:
. syndrómu sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády,
. druhého a tretieho stupňa srdcovej blokády (bez kardiostimulátora),
. bronchospazmu a bronchiálnej astmy v anamnéze,
. neliečeného feochromocytómu,
. metabolickej acidózy,
. bradykardie (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom
terapie),
. hypotenzie (systolický krvný tlak < 90 mm Hg),
. ťažkej periférnej cirkulačnej poruchy.

4.4. Špeciálne upozornenia
Nasledujúce upozornenia platia pre skupinu (-adrenergických antagonistov
všeobecne:


/Anestézia/
Pokračovanie beta blokády znižuje riziko arytmií počas uvedenia do
anestézie a intubovania. Ak sa beta blokáda preruší počas prípravy na
chirurgický zákrok musí sa podávanie (-adrenergických antagonistov
prerušiť aspoň 24 hodín vopred.
Opatrnosť je nutná pri podávaní anestetík, ktoré spôsobujú depresiu
myokardu, ako sú napríklad cyklopropán, éter alebo trichlóretylén.
Intravenózne podanie atropínu môže ochrániť pacienta pred reakciami
vyvolanými nervus vagus.

/Kardiovaskulárne ochorenia/
Pacientom s neliečeným kongestívnym zlyhaním srdca (CHF) by sa až do
stabilizácie ich zdravotného stavu nemali podávať (-adrenergickí
antagonisti.
Prerušenie liečby (-adrenergickými antagonistami u pacientov
s ischemickým ochorením srdca by sa malo urobiť postupne, v priebehu 1-2
týždňov. Ak je to potrebné, sa má začať s náhradnou terapiou v rovnakom
čase, aby sa predišlo exacerbácii angíny pectoris.

(-adrenergickí antagonisti môžu indukovať bradykardiu: ak pulzová
rýchlosť klesne pod 50-55 úderov za minútu v kľude a /alebo pacient
pociťuje symptómy bradykardie, dávku je potrebné znížiť.

(-adrenergickí antagonisti by sa mali používať s opatrnosťou u pacientov
s nasledujúcimi diagnózami:
1. periférne cirkulačné poruchy (Raynaudova choroba alebo syndróm,
intermitentné klaudikácie) – môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia,
2. prvý stupeň srdcovej blokády vzhľadom na negatívny vplyv (-blokátorov
na prevodový čas,
3. Prinzmetalova angína – vzhľadom na alfa-receptormi navodenú
vazokonstrikciu koronárnych artérií môžu (-adrenergickí antagonisti
zvýšiť frekvenciu a predĺžiť trvanie atakov angíny,


Kombinácia nebivololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamilu,
diltiazemu, s antiarytmikami I. triedy, s centrálne pôsobiacimi
antihypertenzívami sa neodporúča, pozri časť 4.5.

/Metabolické a endokrinné poruchy/
Nebilet( 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy u diabetických pacientov.
Avšak u týchto pacientov treba určitú opatrnosť, lebo Nebilet( 5 mg môže
maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (tachykardia, palpitácie).
(-adrenergickí antagonisti môžu maskovať symptómy tachykardie aj
u hypertyreózy. Náhle prerušenie liečby môže tieto symptómy zintenzívniť.

/Respirácia/
Opatrnosť je nutná pri používaní (-adrenergických antagonistov u
pacientov s chronickými obštrukčnými poruchami pľúc, pretože tieto lieky
môžu zhoršiť konstrikciu dýchacích ciest.

/Iné ochorenia/
Pacientom, ktorí majú v anamnéze psoriázu, by sa mali (-adrenergickí
antagonisti podávať len po starostlivom zvážení.
(-adrenergickí antagonisti môžu zvýšiť citlivosť na alergény a zhoršiť
závažnosť anafylaktických reakcií.


Začiatok terapie chronického srdcového zlyhania vyžaduje pravidelné
monitorovanie pacienta. Dávkovanie a spôsob podávania je uvedený v časti
4.2. Prerušenie terapie nemá byť náhle bez jasnej indikácie. Ďalšie
informácie sú uvedené v časti 4.2.

4.5. Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie
Nasledujúce interakcie sú rovnaké u všetkých (-adrenergických
antagonistov.


Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané:


/Antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, flekainid, disopyramid,/
/lidokaín, mexiletín, propafenon):/ potencujú účinok na átrio-ventrikulárny
prevodový čas a negatívny inotropný efekt (pozri časť 4.4.)

/Antagonisti vápnika/ /verapamil/diltiazemového typu:/ negatívne
ovplyvňujú kontraktilitu a átrio-
ventrikulárny prevod. Intravenózne podanie verapamilu pacientom
liečeným beta-blokátormi môže
prehĺbiť hypotenziu a átrio-ventrikulárny blok (pozri časť 4.4.).

/Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín,/
/metyldopa, rilmenidín):/ súčasné podanie môže zhoršiť srdcové zlyhanie
znížením centrálneho sympatického tonusu (zníženie pulzu a srdcového
výdaja, vazodilatácia), pozri časť 4.4. Náhle vysadenie terapie, najmä po
prerušení podávania beta-blokátorov, môže zvýšiť riziko „rebound
hypertenzie“.


Kombinácie používané s opatrnosťou:


/Antiarytmiká III. triedy (amiodaron):/ môžu potenciovať účinok na dobu átrio-
ventrikulárneho
prevodu.

/Anestetiká - prchavé halogenáty:/ súčasné používanie beta-blokátorov a
anestetík môže oslabiť reflexnú tachykardiu a zvýšiť riziko hypotenzie
(pozri časť 4.4). Všeobecne platí potreba vyhýbať sa náhlemu vysadeniu
terapie beta-blokátorom. Anesteziológa je nutné informovať, že pacient
užíva Nebilet( 5 mg.


/Inzulín a perorálne antidiabetiká:/ napriek tomu, že Nebilet( 5 mg
neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy
hypoglykémie (palpitácia, tachykardia).


Kombinácie, ktorým je treba venovať pozornosť:


/Digitálisové glykozidy:/ súčasná aplikácia môže predĺžiť átrio-
ventrikulárny prevodový čas. V klinických štúdiách s nebivololom sa
nedokázal klinický význam tejto interakcie. Nebivolol neovplyvňuje
kinetiku digoxínu.


/Antagonisti kalcia dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín,/
/lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín) :/ súčasné
užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie a nie je vylúčené riziko ďalšej
deteriorácie funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so srdcovým
zlyhaním.


/Antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty,/
/fenotiazíny):/ súčasné užívanie môže zvýšiť hypotenzný účinok beta-
blokátorov (aditívny efekt).


/Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID):/ nemajú vplyv na hypotenzný
účinok nebivololu.


/Sympatomimetiká:/ pôsobia proti účinku beta-adrenergných antagonistov.
Beta-adrenergiká môžu vyvolať alfa-adrenergickú aktivitu sympatomimetika
s alfa aj beta adrenergickým efektom (riziko hypertenzie, ťažká
bradykardia, blokáda srdca).


Farmakokinetické interakcie


Vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné
podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu, fluoxetínu,
tioridazínu a chinidínu, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so
zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a nežiaducich príhod.
Súčasné podanie s cimetidínom zvyšuje hladinu nebivololu v plazme bez
ovplyvnenia klinického účinku. Súčasné užívanie ranitidínu neovplyvňuje
farmakokinetiku nebivololu. Súčasné užívanie s antacidami je možné za
predpokladu, že nebivolol sa užíva s jedlom a antacidum medzi jedlami.
Kombinácia nebivololu a nikardipínu mierne zvyšuje plazmatické hladiny
obidvoch liečiv bez zmeny klinického účinku.
Súčasné konzumovanie alkoholu, furosemidu alebo hydrochlorotiazidu
neovplyvňuje farmakokinetiku nebivololu. Nebovolol neovlpyvňuje
farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarínu.


6. Používanie v gravidite a počas laktácie

/Gravidita/
Nedostatok informácií o používaní lieku Nebilet( 5 mg v gravidite u ľudí
neumožňuje
vymedziť jeho potenciálne riziká. Štúdie na zvieratách neindikovali
žiadne iné škodlivé účinky ako
sú tie, ktoré vyplývajú z farmakologických vlastností liečiva. Beta-
blokátory znižujú placentárnu perfúziu, čo môže mať za následok odumretie
plodu, nedokonalý vývoj plodu alebo predčasný pôrod. Navyše nežiaduce
účinky (hypoglykémia a bradykardia) sa môžu prejaviť aj u plodu a
novorodenca. Okrem toho je zvýšené riziko srdcových a pľúcnych
komplikácií u novorodenca v postnatálnom vývoji. Na základe uvedených
údajov sa neodporúča Nebilet( 5 mg aplikovať v gravidite.

/Laktácia/
Väčšina beta-adrenergických antagonistov, najmä lipofilné liečivá ako
nebivolol a jeho aktívne metabolity, prechádzajú do materského mlieka v
rôznom množstve. Dosiaľ nie je známe, či
sa nebivolol vylučuje do ľudského materského mlieka, preto je jeho
použitie počas dojčenia kontraindikované. V štúdiách na zvieratách sa
nebivolol do materského mlieka vylučoval.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv lieku Nebilet( 5 mg na schopnosť viesť motorové vozidlá nebol
predmetom štúdií. Farmakodynamickými štúdiami sa potvrdilo, že
Nebilet( 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas vedenia
automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku
závratov a únavy.

8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú uvedené samostatne pri liečbe hypertenzie a pri
liečbe chronickej srdcovej insuficiencie vzhľadom na odlišnú podstatu
obidvoch ochorení.


Hypertenzia
Intenzita zaznamenaných nežiaducich účinkov má väčšinou miernu alebo
stredne silnú intenzitu. Uvedené sú v tabuľke podľa tried orgánových
systémov a frekvencie.


|ORGÁNOVÝ SYSTÉM |Časté |Menej časté |
| |(1 – 10 %) |(0,1 – 1 %) |
|Nervový systém |bolesť hlavy, závraty,|nočné mory |
| |parestézia | |
|Poruchy očí | |poruchy videnia |
|Srdcové poruchy | |bradykardia, srdcové |
| | |zlyhanie, spomalené AV|
| | |vedenie /AV – blok |
|Cievne poruchy | |hypotenzia, |
| | |intermitentná |
| | |klaudikácia (zvýšenie)|
|Respiračné, thorakálne|dyspnoe |bronchospazmus |
|a mediastinálne | | |
|poruchy | | |
|Gastrointestinálne |obstipácia, nauzea, |dyspepsia, |
|poruchy |hnačka |flatulencia, vracanie |
|Poruchy kože | |pruritus, erytematózne|
|a subkutánnych tkanív | |sčervenanie |
|Reprodukčný systém | |Impotencia |
|a poruchy prsníkov | | |
|Obecné poruchy |únava, edémy |depresie |


Nasledovné nežiaduce účinky sú známe z používania niektorých beta-
adrenergických antagonistov: halucinácie, psychózy, zmätenosť, chladné
/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, sucho v očiach, okulo-mukokutánna
toxicita praktololového typu.

Chronická srdcová insuficiencia
Údaje o nežiaducich reakciách u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním
pochádzajú z placebom kontrolovanej klinickej štúdie na 1067 pacientoch
užívajúcich nebivolol a 1061 pacientoch v placebovej skupine. V tejto
štúdii celkom 449 pacientov s nebivololom (42,1%) udávalo minimálne možnú
príčinnú súvislosť nežiaducej reakcie v porovnaní s 334 pacientami
(31,5%) v placebovej skupine. Najčastejšie nežiaduce reakcie u pacientov
s nebivololom boli bradykardia a závraty, vyskytli sa u cca 11% pacientov.
Odpovedajúca frekvencia výskytu u placebovej skupiny bola cca 2% a 7%.
Nasledujúce prípady boli hlásené ako nežiaduce reakcie (s minimálne možným
vzťahom k lieku) a sú považované za špecificky relevantné k terapii CHSZ:
- zhoršenie srdcového zlyhania nastalo u 5,8% pacientov s nebivololom
v porovnaní s 5,2% pacientov s placebom.
- posturálna hypotenzia bola hlásená u 2,1% pacientov v nebivololovej
skupine a u 1,0% pacientov v placebovej skupine.
- lieková intolerancia sa vyskytla u 1,6% pacientov užívajúcich
nebivolol a u 0,8% pacientov v skupine s placebom.
- 1. stupeň átrio-ventrikulárneho bloku nastal u 1,4% pacientov
s nebivololom a u 0.9% pacientov s placebom.
- edém dolných končatín sa vyskytol u 1,0% pacientov v nebivololovej
skupine a 0,2% pacientov v kontrolnej skupine s placebom.

9. Predávkovanie

Informácie o predávkovaní prípravkom Nebilet( 5 mg nie sú známe.


/Symptómy/
Symptómami predávkovania beta-adrenergickými antagonistami sú
bradykardia, hypotenzia,
bronchospazmus a akútna srdcová insuficiencia.


/Liečba/
Ak dôjde k predávkovaniu alebo k reakcii typu precitlivenosti, pacienta
je nutné dôsledne sledovať a umiestniť na jednotke intenzívnej
starostlivosti. Odporúča sa kontrola glykémie. Absorpcii akýchkoľvek
zvyškov liečiva v gastrointestinálnom trakte sa dá zabrániť výplachom
žalúdka a aplikáciou aktívneho uhlia a laxatív. Niekedy môže byť potrebné
riadené dýchanie. Bradykardia alebo rozsiahla reakcia nervus vagus sa
potlačia podávaním atropínu alebo metylatropínu. Pri hypotenzii a šoku je
nutné podávať plazmu alebo jej náhrady, keď je to potrebné aj
katecholamíny. (-blokujúci účinok sa môže zrušiť pomalým intravenóznym
podaním hydrochloridu izoprenalínu
s počiatočnou dávkou 5(g /min, alebo dobutamínu s dávkou 2,5 (g /min,
pokiaľ sa nedosiahne požadovaný účinok. V prípade nedostatočného účinku
sa môže izoprenalín kombinovať s dopamínom. Pokiaľ sa ani takto
nedosiahne požadovaný efekt, môže sa uvažovať o intravenóznom podaní
glukagonu 50 - 100 (g/kg. Ak je to nutné, parenterálna terapia sa môže
opakovať v priebehu jednej hodiny, pokiaľ je to potrebné, môže
nasledovať i.v. infúzia 70 (g/kg/h glukagonu. V mimoriadnych prípadoch
rezistentnej bradykardie je vhodné použiť pacemaker.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti


/Farmakoterapeutická skupina:/ selektívny beta - blokátor
/ATC kód/: C07AB12

Nebivolol je racemát dvoch enanciomérov, SRRR-nebivololu (alebo d-
nebivololu) a RSSS-nebivololu (alebo l-nebivololu) s dvoma
farmakologickými aktivitami:
4. kompetitívny a selektívny beta-receptorový antagonizmus: účinok je
pripisovaný SRRR-enancioméru (d-enanciomér)
5. mierne vazodilatačné vlastnosti, ktoré sú pravdepodobne dôsledkom
interakcie s metabolickou cestou L-arginín /oxid dusíka.


Jednorazové aj opakované podanie nebivololu znižujú srdcovú frekvenciu a
tlak krvi v kľude aj pri
záťaži u normotenzných aj hypertenzných pacientov. Antihypertenzívny účinok
sa udržiava dlhodobou liečbou.
Nebivolol v terapeutickej dávke nemá alfa-adrenergický antagonizmus.

Počas akútnej a chronickej liečby nebivololom sa u hypertenzných pacientov
znižuje systémová vaskulárna rezistencia. Napriek zníženiu srdcovej
frekvencie zníženie srdcového výkonu v kľude a pri záťaži môže byť
limitované kvôli zvýšeniu tepového objemu. Klinický význam týchto
hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými antagonistami beta-receptorov
nie je úplne objasnený.
U pacientov s hypertenziou nebivolol zvyšuje NO-mediovanú vaskulárnu
odpoveď na acetylcholín, ktorá je redukovaná u pacientov s endoteliálnou
dysfunkciou.
V placebom kontrolovanej štúdii chorobnosti a úmrtnosti na 2128 pacientoch
vo veku ? 70 rokov (stredný vek 75,2 rokov), so stabilným CHSZ s alebo bez
poškodenej ľavej komorovej ejekčnej frakcie (LVEF) (priemerná LVEF = 36 ±
12,3%, s nasledujúcou distribúciou: LVEF < 35% u 56% pacientov, LVEF = 35%
- 45% u 25% pacientov, LVEF >45% u 19% pacientov). Štúdia trvala v priemere
20 mesiacov, nebivolol ako štandardná terapia signifikantne predĺžil dobu
do výskytu smrti alebo hospitalizácie pre kardiovaskulárne príčiny
(primárny cieľ v hodnotení účinnosti) s relatívnou redukciou rizika o 14%
(absolútna redukcia = 4,2%). Táto redukcia rizika nastala po 6 mesiacoch
liečby pri všetkých dobách terapie (stredná doba liečby = 18 mesiacov).
Účinok nebivololu bol nezávislý od veku, pohlavia, ľavej srdcovej ejekčnej
frakcie pacientov v štúdii.
Pozitívny účinok na príčiny úmrtnosti nebol štatisticky významný
v porovnaní s placebovou skupinou (absolútna redukcia = 2,3%).
U pacientov liečených nebivololom bolo pozorované zníženie počtu náhlych
úmrtí (4,1% vs 6,6%, relatívna redukcia = 38%).


Z pokusov in vitro aj in vivo na zvieratách vyplynulo, že nebivolol nemá
vlastnú sympatomimetickú aktivitu a vo farmakologiockých dávkach nemá
stabilizujúci účinok na membránu.
U zdravých dobrovoľníkov nebivolol nemá signifikantný účinok na maximálnu
záťaž a výkon.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa obidva enancioméry nebivololu rýchlo absorbujú.
Absorpciu nebivololu neovplyvňuje jedlo, preto sa Nebilet( 5 mg môže
podávať súčasne s jedlom alebo bez jedla.
Nebivolol sa vo veľkom rozsahu metabolizuje, čiastočne na aktívne
hydroxymetabolity. Nebivolol sa metabolizuje alicyklickou a aromatickou
hydroxyláciou, N-dealkyláciou a glukuronidáciou, okrem toho sa tvoria
glukuronidy hydroxymetabolitov.
Na metabolizme nebivololu aromatickou hydroxyláciou sa podieľa CYP2D6
závislá od genetického oxidatívneho polymorfizmu. Biologická dostupnosť
nebivololu po perorálnom podaní je v priemere 12% u jedincov s rýchlym
metabolizmom a prakticky úplná u pomaly metabolizujúcich jedincov.
V rovnovážnom stave je plazmatický vrchol koncentrácie až 23 krát vyšší
pri nízkej úrovni metabolizmu ako u jedincov s rýchlym metabolizmom pri
rovnakej dávke. Pri spočítaní nezmenenej účinnej látky a aktívneho
metabolitu, rozdiel v maximálnej plazmatickej koncentrácii je 1,3 až 1,4
násobný. Vzhľadom na zmeny v rýchlosti metabolizmu dávka lieku Nebilet( 5
mg by sa mala vždy stanoviť individuálne podľa typu pacienta; u pacientov
s nízkym metabolizmom môžu byť potrebné nižšie dávky.
U rýchle metabolizujúcich jedincov je eliminačný polčas enanciomérov
nebivololu v priemere 10
hodín, u jedincov s pomalým metabolizmom 3 – 5 krát dlhší. Plazmatická
hladina RSSS-
enancioméru je o niečo vyššia ako SRRR-enancioméru u rýchle
metabolizujúcich jedincov, u
jedincov s pomalým metabolizmom je tento rozdiel väčší. Eliminačný polčas
hydroxymetabolitov
obidvoch enanciomérov je v priemere 24 hodín u rýchlo metabolizujúcich
jedincov, dva razy dlhší je u pomaly metabolizujúcich.
Rovnovážna koncentrácia nebivololu v plazme sa u väčšiny jedincov (s
rýchlym metabolizmom) dosiahne do 24 hodín, hydroxymetabolitov za
niekoľko dní.
Koncentrácia v plazme je priamo úmerná dávke v rozmedzí 1 až 30 mg.
Farmakokinetiku nebivololu neovplyvňuje vek.
Obidva enancioméry nebivololu sa v plazme viažu prednostne na albumín. Na
bielkoviny plazmy sa naviaže 98,1% SRRR-nebivololu a 97,9 % RSSS-
nebivololu.
Týždeň po aplikácii nebivololu sa 38 % dávky vylúčilo močom a 48 %
stolicou. Z celkovej dávky sa močom vylúčilo menej ako 0,5 % nezmeneného
nebivololu.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Neboli zistené žiadne osobitné riziká pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok
Polysorbatum 80, hypromellosum, lactosum monohydricum, maydis amylum,
croscarmellosum natricum, cellulosum microcrystallinum, silica
colloidalis anhydrica, magnesii stearas.

2. Inkompatibility
Nie sú známe.

3. Čas použiteľnosti
36 mesiacov

4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Skladovať pri teplote medzi 15° až 30°C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

5. Balenie
Tablety sú balené v PVC/Al blistroch v papierovej skladačke,
s informáciou pre používateľa.
Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 30, 50 a 100 tabliet
(Nie všetky veľkosti balenia musia byť dodávané).

6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Nie sú potrebné žiadne zvláštne upozornenia.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Berlin Chemie AG
Menarini Group
Glienicker Weg 125
12489 Berlín, SRN

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
58/0038/99-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE
10. 5. 1999

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Október 2006

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53761
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AB12 - nebivololum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
oxybutyni hydrochloridum
Výrobca lieku:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.13 € / 154.55 SK
Úhrada poisťovňou:
3.75 € / 112.97 SK
Doplatok pacienta:
1.38 € / 41.57 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.50 € ÚP:0.00 € DP:5.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.01 € ÚP:0.00 € DP:4.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.32 € ÚP:13.40 € DP:4.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:3.75 € DP:1.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.22 € ÚP:0.00 € DP:6.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.73 € ÚP:0.00 € DP:20.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:3.75 € DP:1.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien