Detail:
Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1 mg
Názov lieku:
Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28x1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2009/01322PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVAnastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety


anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Anastrozole Medico Uno a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Anastrozole Medico Uno
3. Ako užívať Anastrozole Medico Uno
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Anastrozole Medico Uno
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ANASTROZOLE MEDICO UNO A NA ČO SA POUŽÍVA

Anastrozole Medico Uno patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
aromatázy. To znamená, že ovplyvňuje niektoré účinky aromatázy. Aromatáza
je enzým, ktorý v tele ovplyvňuje hladiny určitých ženských pohlavných
hormónov, ako sú estrogény. Používa sa na liečbu karcinómu (rakoviny)
prsníka u žien po prechode.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ANASTROZOLE MEDICO UNO
Neužívajte Anastrozole Medico Uno

- Keď ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek tohto lieku
- Keď ešte nie ste po prechode
- Keď ste tehotná alebo dojčíte
- Keď máte problémy s obličkami
- Keď máte stredne závažné alebo závažné ochorenie pečene
- Keď užívate lieky s obsahom estrogénu (pozri tiež „Užívanie iných
liekov“ uvedené nižšie)
- Keď užívate tamoxifén (pozri tiež „Užívanie iných liekov“ uvedené
nižšie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Anastrozolu Medico Uno

Pred začatím užívania tohto lieku oznámte Vášmu lekárovi, ak:
- Máte osteoporózu alebo ste mali akékoľvek ochorenie, ktoré ovplyvňuje
pevnosť Vašich kostí. Anastrozol znižuje hladiny ženských hormónov
a toto vedie k úbytku minerálov v kostiach, čo môže znižovať ich
pevnosť. Je možné, že počas liečby budete musieť podstúpiť vyšetrenie
kostnej hustoty. Váš lekár Vám môže dať liek, ktorý zabraňuje vzniku
alebo lieči stratu kostnej hmoty.
- Ak užívate analógy LHRH (lieky na liečbu rakoviny prsníka, niektorých
gynekologických problémov alebo neplodnosti). Neuskutočnili sa žiadne
štúdie s kombináciou analógov LHRH a anastrozolu. Preto sa anastrozol
a analógy LHRH nemajú používať v kombinácii.
- Nie ste si istá, či ste už po prechode alebo nie. Váš lekár má
skontrolovať hladiny Vašich hormónov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov (pozri tiež „Neužívajte
Anastrozole Medico Uno“), nesmiete užívať anastrozol:
- Lieky, ktoré obsahujú estrogén
- Tamoxifén, ďalší liek na liečbu karcinómu prsníka.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Anastrozolu Medico Uno s jedlom a nápojmi
Absorpcia Anastrozolu Medico Uno nie je ovplyvnená užívaním spolu s jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Anastrozole Medico Uno, ak ste tehotná alebo dojčíte Vaše deti.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že Anastrozole Medico Uno nepriaznivo ovplyvní Vašu
schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Niektoré pacientky sa však
občas môžu cítiť slabo a ospanlivo. Ak sa Vám to stane, nesmiete viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách
Anastrozole Medico Uno obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte Vášho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ ANASTROZOLE MEDICO UNO

Vždy užívajte Anastrozole Medico Uno presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna tableta denne.
- Tabletu prehltnite v celosti a zapite pohárom vody.
- Snažte sa užiť Vašu tabletu každý deň v rovnakom čase.
- Neprestaňte užívať Vaše tablety ani vtedy, keď sa cítite dobre, ak Vám
to nepovedal Váš lekár.

Ak užijete viac Anastrozolu Medico Uno ako máte
Ak ste užili viac Anastrozolu Medico Uno ako Vám bolo povedané, alebo ak
niekto iný užil akékoľvek množstvo Anastrozolu Medico Uno, kontaktujte
oddelenie pohotovosti Vašej najbližšej nemocnice. Za účelom jednoduchšej
identifikácie si so sebou vezmite zvyšné tablety alebo prázdnu škatuľku.

Ak zabudnete užiť Anastrozole Medico Uno
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, iba
pokračujte v užívaní ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Anastrozole Medico Uno
Neprestaňte užívať Vaše tablety ani vtedy, keď sa cítite dobre, ak Vám to
nepovedal Váš lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Anastrozole Medico Uno môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa frekvencie (častosti) výskytu
s použitím nasledujúcich kategórií:

Veľmi časté vedľajšie účinky: u viac ako 1 z 10 liečených pacientok
Časté vedľajšie účinky: u viac ako 1 zo 100 liečených pacientok
Menej časté vedľajšie účinky: u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientok
Zriedkavé vedľajšie účinky: u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientok
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: u menej ako 1 z 10 000 liečených
pacientok.

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek stav z nasledujúcich, prerušte užívanie
anastrozolu a oznámte to ihneď Vášmu lekárovi alebo navštívte oddelenie
pohotovosti najbližšej nemocnice:

- Závažná alergická reakcia (vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier, úst
alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním).

Toto je závažný, ale veľmi zriedkavý vedľajší účinok. Je možné, že budete
potrebovať okamžitú zdravotnícku pomoc alebo hospitalizáciu.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s týmito približnými
frekvenciami:

Veľmi časté
- Návaly tepla


Časté

- Spavosť
- Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov
- Suchosť pošvy
- Vypadávanie vlasov
- Vyrážky
- Pocit nevoľnosti, hnačka
- Bolesť hlavy
- Syndróm karpálneho tunela (pocit meravenia v rukách)
- Pečeňové testy mimo normy


Menej časté

- Krvácanie z pošvy, hlavne počas prvých týždňov po prechode z
predchádzajúcej hormonálnej liečby. Je dôležité, aby ste ihneď oznámili
Vášmu lekárovi, ak sa počas užívania alebo po užívaní anastrozolu
objaví akékoľvek nezvyčajné (pretrvávajúce) krvácanie alebo
nepravidelnosti menštruačného cyklu.
- Strata chuti do jedla
- Vysoké hladiny cholesterolu
- Vracanie
- Ospanlivosť
- Žltačka

Veľmi zriedkavé
- Ružové/červené vyrážky, ktoré môžu mať priezračný stred
- Tvorba pľuzgierov na koži, ústach, očiach a pohlavných orgánoch
(Stevensov-Johnsonov syndróm)
- Alergické reakcie vrátane žihľavky

/Iné možné vedľajšie účinky/
Anastrozol znižuje hladiny estrogénu, čo môže spôsobiť úbytok minerálov v
kostiach a následne oslabiť pevnosť kostí, čo môže viesť v niektorých
prípadoch k zlomeninám.

Ak má Váš liek na Vás akékoľvek iné účinky, oznámte to Vášmu lekárovi,
zdravotnej sestre alebo lekárnikovi. Tieto účinky sa môžu objaviť, ale
zvyčajne odznejú, ak Váš lekár dávku Anastrozolu Medico Uno zníži alebo ak
Vám predpíše ďalší (doplnkový) liek.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ANASTROZOLE MEDICO UNO

- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Pre tento liek sa neodporúčajú žiadne zvláštne podmienky na
uchovávanie.
- Zbytok lieku vždy vráťte Vášmu lekárnikovi. Ponechajte si ho, iba ak
Vám to povie Váš lekár.
- Nepoužívajte Anastrozole Medico Uno po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Anastrozole Medico Uno obsahuje
Liečivo je anastrozol (1 mg).
Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón K-30, sodná soľ
karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát
Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E 171), makrogol 300, hypromelóza E-
5

Ako vyzerá Anastrozole Medico Uno a obsah balenia
Anastrozole Medico Uno obsahuje biele až šedobiele, okrúhle, bikonvexné
filmom obalené tablety s nápisom ‘AHI’ vtlačeným na jednej strane tablety a
s druhou stranou hladkou.
Anastrozole Medico Uno sú balené v blistroch v baleniach s 10, 14, 20, 28,
30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabletami.Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Medico Uno Pharma Kft., 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12., Maďarsko


Výrobca
1) Cemelog-BRS Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarsko.
2) Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow
HA1 4HF, Middlesex, Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Cyprus |Anastrozole Accord 1mg Tablets |
|Česká republika |Anastrozole Medico Uno 1 mg potahované |
| |tablety |
|Estónsko |Anastrozole Accord 1mg |
|Grécko |??????-??v????? 1mg ????????? Anastrozol |
|Lotyšsko |Anastrozole Accord 1mg Tablets |
|Litva |Anastrozole Accord 1mg pl?vele dengtos |
| |tablet?s |
|Malta |Anastrozole Accord 1mg Tablets |
|Poľsko |Anastrozole Accord |
|Portugalsko |Anastrozole Accord |
|Rumunsko |Anastrozole Medico Uno 1 mg Comprimate |
| |Filmate |
|Slovenská republika|Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené |
| |tablety |
|Slovinsko |Anastrozole Medico Uno 1 mg filmsko |
| |obložene tablete |
|Španielsko |Anastrozole Accord 1mg Comprimidos EFG |
|Veľká Británia |Anastrozole 1mg Film-coated Tablets |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2009..

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2009/01322Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 95,250 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Biele až šedobiele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s nápisom
‘AHI’ vtlačeným na jednej strane a s druhou stranou hladkou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba pokročilého štádia karcinómu prsníka u žien v postmenopauze.
Účinnosť nebola dokázaná u pacientok s negatívnymi estrogénovými
receptormi, okrem prípadov, keď mali pozitívnu predchádzajúcu odpoveď na
tamoxifén.

Adjuvantná liečba žien v postmenopauze s invazívnym receptorovo pozitívnym
karcinómom prsníka v skorom štádiu.

Adjuvantná liečba karcinómu prsníka v skorom štádiu u žien v postmenopauze
s pozitívnymi estrogénovými receptormi, ktoré absolvovali 2- až 3–ročnú
adjuvantnú liečbu tamoxifénom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelé ženy vrátane starších pacientok: Má sa užiť perorálne jedna 1 mg
tableta jeden krát denne.

Deti a adolescenti: Anastrozol sa neodporúča používať u detí.

Poškodenie funkcie obličiek: Úprava dávky nie je potrebná u pacientok
s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek.

Poškodenie funkcie pečene: Úprava dávky nie je potrebná u pacientok
s miernym poškodením funkcie pečene.

V prípade skorého štádia ochorenia je odporúčaná dĺžka liečby 5 rokov.

4.3 Kontraindikácie

Anastrozol je kontraindikovaný u:
- pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok uvedených v časti 6.1;
- u žien pred menopauzou;
- gravidných alebo dojčiacich žien;
- pacientok so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu
nižší ako 20 ml/min);
- pacientok so stredným alebo závažným ochorením pečene.

Liečba estrogénmi nesmie byť podávaná súbežne s anastrozolom, pretože by
anulovala jeho farmakologický účinok.
Súbežná liečba tamoxifénom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Anastrozol sa neodporúča používať u detí, keďže v tejto skupine pacientov
nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť.

U každej pacientky s pochybnosťou o jej hormonálnom stave sa musí menopauza
definovať biochemicky.

Nie sú k dispozícii údaje na podporu bezpečného používania anastrozolu
u pacientok so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie pečene,
alebo u pacientok so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu nižší ako 20 ml/min).

Ženy trpiace osteoporózou alebo ženy s rizikom osteoporózy musia podstúpiť
formálne vyšetrenie minerálnej denzity kostí metódou kostnej denzitometrie,
napr. DEXA snímkovanie, pri začatí liečby a následne v pravidelných
intervaloch. Liečba alebo profylaxia osteoporózy sa musí začať vhodným
spôsobom a starostlivo monitorovať.

Nie sú k dispozícii údaje o používaní anastrozolu s analógmi LHRH. Táto
kombinácia sa nesmie používať mimo klinických skúšaní.

Keďže anastrozol znižuje hladiny cirkulujúceho estrogénu, môže spôsobiť
pokles minerálnej denzity kostí. Adekvátne údaje na dôkaz účinku
bifosfonátov na stratu minerálnej denzity kostí spôsobenej anastrazolom,
alebo o ich použití v profylaxii nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové interakcie

Klinické interakčné štúdie s fenazónom a cimetidínom naznačujú, že nie je
pravdepodobné, že súbežné podávanie anastrozolu s inými liekmi povedie
ku klinicky významným liekovým interakciám sprostredkovaným cytochrómom
P450.

Pri preskúmaní databázy údajov o bezpečnosti zhromaždených v rámci
klinickej štúdie, sa neukázali žiadne známky klinicky významných interakcií
u pacientok liečených anastrozolom, ktoré súčasne užívali iné bežne
predpisované lieky.
Liečba estrogénmi nesmie byť podávaná súbežne s anastrozolom, pretože by
anulovala jeho farmakologický účinok.

Liečba estrogénmi nesmie byť podávaná súbežne s anastrozolom, pretože by
anulovala jeho farmakologický účinok.
Tamoxifén sa nesmie podávať súbežne s anastrozolom, pretože môže zoslabiť
jeho farmakologický účinok.

4.6 Gravidita a laktácia

Anastrozol je kontraindikovaný u gravidných alebo dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, že anastrozol zhorší schopnosť pacientok viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Keďže bola počas užívania anastrozolu hlásená asténia
a somnolencia, je potrebné, ak tieto symptómy pretrvávajú, postupovať pri
vedení vozidiel a obsluhe strojov opatrne.

4.8 Nežiaduce účinky

V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej
závažnosti.
Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú nasledujúce: veľmi časté ((1/10),
časté (?1/100 do <1/10), menej časté (?1/1 000 do <1/100), zriedkavé (?1/10
000 do ?1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných
údajov).

|Veľmi |Poruchy ciev |Návaly tepla, väčšinou mierneho |
|časté | |alebo stredne závažného |
|((1/10) | |charakteru |
|Časté |Celkové poruchy|Asténia, väčšinou mierneho alebo|
|(?1/100 | |stredne závažného charakteru |
|do <1/10)| | |
| |Poruchy |Bolesť/stuhnutosť kĺbov, |
| |kostrovej a |väčšinou mierneho alebo stredne |
| |svalovej |závažného charakteru |
| |sústavy a | |
| |spojivového | |
| |tkaniva | |
| |Poruchy |Suchosť pošvy, väčšinou mierneho|
| |reprodukčného |alebo stredne závažného |
| |systému a |charakteru |
| |prsníkov | |
| |Poruchy kože a |Vypadávanie vlasov, väčšinou |
| |podkožného |mierneho alebo stredne závažného|
| |tkaniva |charakteru |
| | |Vyrážky, väčšinou mierneho alebo|
| | |stredne závažného charakteru |
| |Poruchy |Nauzea, väčšinou mierneho alebo |
| |gastrointestiná|stredne závažného charakteru |
| |lneho traktu | |
| | |Hnačka, väčšinou mierneho alebo |
| | |stredne závažného charakteru |
| |Poruchy |Bolesť hlavy, väčšinou mierneho |
| |nervového |alebo stredne závažného |
| |systému |charakteru |
| | |Syndróm karpálneho tunela |
| |Poruchy pečene |Zvýšenie hladiny alkalickej |
| |a žlčových |fosfatázy, |
| |ciest |alanínaminotransferázy a |
| | |aspartátamonitransferázy |
|Menej |Poruchy |Vaginálne krvácanie, väčšinou |
|časté: |reprodukčného |mierneho alebo stredne závažného|
|(?1/1 000|systému a |charakteru* |
|do |prsníkov | |
|<1/100) | | |
| |Poruchy |Anorexia, väčšinou mierneho |
| |metabolizmu |charakteru |
| |a výživy: | |
| | |Hypercholesterolémia, väčšinou |
| | |mierneho alebo stredne závažného|
| | |charakteru |
| |Poruchy |Dávenie, väčšinou mierneho alebo|
| |gastrointestiná|stredne závažného charakteru |
| |lneho traktu | |
| |Poruchy |Somnolencia, väčšinou mierneho |
| |nervového |alebo stredne závažného |
| |systému |charakteru |
| |Poruchy pečene |Zvýšené hladiny |
| |a žlčových |gamaglutamyltransferázy |
| |ciest |a bilirubínu, hepatitída |
|Veľmi |Poruchy kože a |Multiformný erytém |
|zriedkavé|podkožného |Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| |tkaniva |alergické reakcie vrátane |
|(<1/10 | |angioedému, urtikárie a |
|000) | |anafylaktickej reakcie |

*Vaginálne krvácanie bolo hlásené menej často, väčšinou u pacientok
s pokročilým štádiom karcinómu prsníka počas prvých týždňov po prechode z
predchádzajúcej hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie
pretrváva, treba situáciu prehodnotiť.

Keďže anastrozol znižuje hladiny cirkulujúceho estrogénu, môže spôsobiť
pokles minerálnej denzity kostí a zvýšiť tak u niektorých pacientok riziko
zlomenín (pozri časť 4.4).

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje frekvenciu vopred stanovených nežiaducich
účinkov v ATAC štúdii, nezávisle od kauzality, ktoré boli u pacientok
užívajúcich skúšaný liek hlásené až do 14 dní po ukončení skúšanej liečby.

|Nežiaduce účinky |Anastrozol |Tamoxifén |
| |(n=3092) |(n=3094) |
|Návaly tepla |1104 (35,7 |1264 (40,9 |
| |%) |%) |
|Bolesť/stuhnutosť kĺbov |1100 (35,6 |911 (29,4 |
| |%) |%) |
|Zmeny nálady |597 (19,3 |554 (17,9 |
| |%) |%) |
|Únava/asténia |575 (18,6 |544 (17,6 |
| |%) |%) |
|Nauzea a dávenie |393 (12,7 |384 (12,4 |
| |%) |%) |
|Zlomeniny |315 (10,2 |209 (6,8 %)|
| |%) | |
|Zlomeniny chrbtice, bedrovej |133 (4,3 %)|91 (2,9 %) |
|kosti alebo zápästia/Collesova | | |
|zlomenina | | |
|Zlomeniny zápästia/Collesova |67 (2,2 %) |50 (1,6 %) |
|zlomenina | | |
|Zlomeniny chrbtice |43 (1,4 %) |22 (0,7 %) |
|Zlomeniny bedrovej kosti |28 (0,9 %) |26 (0,8 %) |
|Katarakty |182 (5,9 %)|213 (6,9 %)|
|Vaginálne krvácanie |167 (5,4 %)|317 (10,2 |
| | |%) |
|Ischemické kardiovaskulárne |127 (4,1 %)|104 (3,4 %)|
|ochorenie | | |
|Angina pectoris |71 (2,3 %) |51 (1,6 %) |
|Infarkt myokardu |37 (1,2 %) |34 (1,1 %) |
|Poruchy koronárnych artérií |25 (0,8 %) |23 (0,7 %) |
|Ischémia myokardu |22 (0,7 %) |14 (0,5 %) |
|Vaginálny výtok |109 (3,5 %)|408 (13,2 |
| | |%) |
|Akákoľvek venózna tromboembolická|87 (2,8 %) |140 (4,5 %)|
|príhoda | | |
|Hlboké venózne tromboembolické |48 (1,6 %) |74 (2,4 %) |
|príhody vrátane PE (pľúcna | | |
|embólia) | | |
|Ischemické cerebrovaskulárne |62 (2,0 %) |88 (2,8 %) |
|príhody | | |
|Karcinóm endometria |4 (0,2 %) |13 (0,6 %) |

Po sledovaní s mediánom dĺžky trvania 68 mesiacov, sa v skupine
s anastrozolom pozoroval vznik 22 zlomenín na 1000 pacientorokov
a v skupine s tamoxifénom 15 zlomenín na 1000 pacientorokov. Pozorovaný
výskyt zlomenín v skupine s anastrozolom je podobný tomu v rovnakej vekovej
skupine populácie v postmenopauze. Nebolo zistené, či výskyt zlomenín
a osteoporózy v štúdii ATAC u pacientok liečených anastrozolom súvisí
s ochranným účinkom tamoxifénu, špecifickým účinkom anastrozolu alebo
obidvomi.

Výskyt osteoporózy bol 10,5 % u pacientok liečených anastrozolom a 7,3 %
u pacientok liečených tamoxifénom.

4.9 Predávkovanie

Klinické skúsenosti s náhodným predávkovaním sú limitované.
V štúdiách na zvieratách vykazoval anastrozol nízku akútnu toxicitu.
Klinické skúšania sa uskutočnili s rôznymi dávkami anastrozolu, až do 60 mg
v jednorazovej dávke podanej zdravým mužským dobrovoľníkom a až do dennej
dávky 10 mg podávanej ženám v postmenopauze s pokročilým štádiom karcinómu
prsníka. Tieto dávky boli dobre tolerované. Nebola stanovená jednorazová
dávka anastrozolu, ktorá by viedla k životu nebezpečným príznakom.
V prípade predávkovania neexistuje špecifické antidotum, liečba má byť
symptomatická.

Pri liečbe predávkovania sa musí zvážiť možnosť užitia viacerých liekov. Ak
je pacient pri vedomí, je možné vyvolať dávenie. Pomôcť môže dialýza,
pretože anastrozol nemá vysokú väzbu na proteíny. Indikuje sa všeobecná
adjuvantná liečba vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a
starostlivého sledovania pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmov

ATC kód: L02B G03

Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidný inhibítor aromatázy.
Estradiol sa u žien v postmenopauze tvorí hlavne premenou androsténdiónu na
estrón pomocou aromatázového enzýmového komplexu v periférnych tkanivách.
Estrón sa následne premieňa na estradiol. Dokázalo sa, že znižovanie hladín
cirkulujúceho estradiolu vyvoláva u žien s karcinómom prsníka priaznivý
účinok. Pomocou vysoko senzitívnej metódy sa zistilo, že anastrozol v
dennej dávke 1 mg, podávaný ženám v postmenopauze, spôsobil supresiu
estradiolu o viac ako 80 %.

Anastrozol nemá progestagénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.

Denné dávky anastrozolu do 10 mg nemajú žiadny účinok na sekréciu kortizolu
alebo aldosterónu, ktorá sa merala pred a po štandardnej ACTH stimulácii.
Preto nie je potrebné doplnkové podanie kortikoidov.

Primárna adjuvantná liečba skorého štádia karcinómu prsníka

Vo veľkej štúdii fázy III s 9366 ženami v postmenopauze s operabilným
karcinómom prsníka liečených počas 5 rokov, anastrozol v porovnaní
s tamoxifénom štatisticky signifikantne predlžoval prežívanie bez
ochorenia. Pri podávaní anastrozolu populácii pacientok s vopred určenou
pozitivitou hormonálnych receptorov, bol v porovnaní s tamoxifénom ešte
výraznejší pozitívny efekt na predĺženie obdobia prežívania bez ochorenia.
Pri podávaní anastrozolu bolo v porovnaní s tamoxifénom štatisticky výrazne
predĺžený čas do recidívy ochorenia. Tento rozdiel bol v porovnaní s
prežívaním bez ochorenia ešte výraznejší - tak u ITT populácie („Intention
to Treat-ITT“) pacientok, ako aj u populácie s pozitivitou hormonálnych
receptorov. Anastrozol dosahoval štatisticky výrazne lepšie výsledky ako
tamoxifén aj čo sa týka času do vzniku vzdialenej recidívy. Incidencia
kontralaterálneho karcinómu prsníka bola štatisticky nižšia pri podávaní
anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom.
Po 5 ročnej liečbe sa ukázalo, že anastrozol je z hľadiska celkového
prežívania minimálne rovnako účinný ako tamoxifén.
Avšak z dôvodu nízkej úmrtnosti je potrebné ďalšie sledovanie na presnejšie
určenie dlhodobého prežívania pre anastrozol v porovnaní s tamoxifénom.
Pri mediáne dĺžky sledovania 68 mesiacov neboli pacientky ATAC štúdie po 5
ročnej liečbe sledované dostatočne dlho, aby bolo možné porovnať dlhodobé
postliečebné účinky anastrozolu oproti tamoxifénu.


|Zhrnutie cieľových bodov štúdie ATAC: Analýza po ukončení 5-ročnej|
|liečby |
|Koncové |Počet udalostí (frekvencia) |
|ukazovatele | |
|účinnosti | |
| |ITT populácia |Nádor s pozitititou |
| | |hormonálnych |
| | |receptorov |
| |anastrozol |tamoxifén |anastrozol|tamoxifén |
| |(n=3125) |(n=3116) | |(n=2598) |
| | | |(n=2618) | |
|Prežívanie bez |575 (18,4) |651 (20,9) |424 (16.2)|497 (19.1) |
|ochorenia a | | | | |
|Hazard ratio |0,87 |0,83 |
|(pomer rizík) | | |
|2-stranný 95 % CI |0,78 až 0,97 |0,73 až 0,94 |
|p |0,0127 |0,0049 |
|Prežívanie bez |500 (16,0) |530 (17,0) |370 (14.1)|394 (15.2) |
|vzdialeného | | | | |
|ochorenia b | | | | |
|Hazard ratio |0,94 |0,93 |
|2-stranný 95 % CI |0,83 až 1,06 |0,80 až 1,07 |
|p |0,2850 |0,2838 |
|Čas do recidívy |402 (12,9) |498 (16,0) |282 (10.8) |370 (14.2) |
|ochorenia c | | | | |
|Hazard ratio |0,79 |0,74 |
|2-stranný 95 % CI |0,70 až 0,90 |0,64 až 0,87 |
|p |0,0005 |0,0002 |
|Čas do recidívy |324 (10,4) |375 (12,0) |226 (8.6) |265 (10.2) |
|vzdialeného | | | | |
|ochoreniad | | | | |
|Hazard ratio |0,86 |0,84 |
|2-stranný 95 % CI |0,74 až 0,99 |0,70 až 1,00 |
|p |0,0427 |0,0559 |
|Kontralaterálny |35 (1,1) |59 (1,9) |26 (1.0) |54 (2.1) |
|prsník | | | | |
|(primárne) | | | | |
|Odds ratio (pomer |0,59 |0,47 |
|šancí) | | |
|2-stranný 95 % CI |0,39 až 0,89 |0,30 až 0,76 |
|p |0,0131 |0,0018 |
|Celkové prežívanie|411 (13,2) |420 (13,5) |296 (11.3) |301 (11.6) |
|e | | | | |
|Pomer rizík |0,97 |0,97 |
|2-stranný 95 % CI |0,85 až 1,12 |0,83 až 1,14 |
|p |0,7142 |0,7339 |

a Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky prípady recidívy a je definované
ako prvý výskyt lokoregionálnej recidívy, novej kontralaterálnej rakoviny
prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtia (z akéhokoľvek dôvodu).

b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt
vzdialenej recidívy alebo úmrtia (z akéhokoľvek dôvodu).


c Čas do recidívy ochorenia sa definuje ako prvý výskyt lokoregionálnej
recidívy,
novej kontralaterálnej rakoviny prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtia
z dôvodu rakoviny prsníka.


d Čas do recidívy vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt
vzdialenej recidívy alebo úmrtia z dôvodu rakoviny prsníka.

e Počet (%) pacientok, ktoré umreli.

Ako pri všetkých rozhodnutiach o liečbe, aj tu by ženy s rakovinou prsníka
spolu so svojím lekárom mali posúdiť pomer prínosu a rizika liečby.

V prípadoch, kedy bol anastrozol podávaný spolu s tamoxifénom bola účinnosť
a bezpečnosť podobná ako pri monoterapii tamoxifénom, bez ohľadu na status
hormonálnych receptorov. Presný mechanizmus zatiaľ nie je jasný.
Nepredpokladá sa, že by to bolo dôsledkom zníženia stupňa supresie
estradiolu vyvolaného anastrozolom.

Adjuvantná liečba včasného štádia karcinómu prsníka u pacientok liečených
adjuvantnou liečbou tamoxifénom
Fázy III klinického skúšania (ABCSG 8) sa zúčastnilo 2579 žien v
postmenopauze so včasným štádiom karcinómu prsníka s pozitívnymi
hormonálnymi receptormi, ktoré podsúpili chirurgický zákrok s rádioterapiou
alebo bez rádioterapie a zároveň bez chemoterapie. Prechod na liečbu
anastrozolom po 2 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifénom preukázal
štatisticky lepšie výsledky v prežívaní bez ochorenia v porovnaní s
pokračovaním v liečbe tamoxifénom, pri mediáne dĺžky sledovania 24
mesiacov.


Čas do akejkoľvek recidívy, čas do lokálnej alebo vzdialenej recidívy a čas
do vzdialenej recidívy štatisticky potvrdilo výhodu anastrozolu, v súlade
s výsledkami prežívania bez ochorenia. Incidencia kontralaterálnej rakoviny
prsníka bola veľmi nízka v dvoch liečených skupinách s numerickou výhodou
pre anastrozol. Celkové prežívanie bolo pre tieto dve liečebné skupiny
podobné.


|ABCSG 8 koncové ukazovatele štúdie a zhrnutie výsledkov |
|Koncové ukazovatele účinnosti|Počet udalostí |
| |(frekvencia) |
| |anastrozol |tamoxifén |
| |(n=1297) |(n=1282) |
|Prežívanie bez ochorenia |65 (5,0) |93 (7,3) |
|Hazard ratio (pomer rizík) |0,67 |
|2-stranný 95 % CI |0,49 do 0,92 |
|p |0,014 |
|Čas do recidívy ochorenia |36 (2,8) |66 (5,1) |
|Hazard ratio |0,53 |
|2-stranný 95 % CI |0,35 do 0,79 |
|p |0,002 |
|Čas do lokálnej alebo |29 (2,2) |51 (4,0) |
|vzdialenej recidívy ochorenia| | |
|Hazard ratio |0,55 |
|2-stranný 95 % CI |0,35 do 0,87 |
|p |0,011 |
|Čas do vzdialenej recidívy |22 (1,7) |41 (3,2) |
|ochorenia | | |
|Hazard ratio |0,52 |
|2-stranný 95 % CI |0,31 do 0,88 |
|p |0,015 |
|Nová kontralaterálna rakovina|7 (0,5) |15 (1.2) |
|prsníka | | |
|Odds ratio (pomer šancí) |0,46 |
|2-stranný 95 % CI |0,19 do 1,13 |
|p |0,090 |
|Celkové prežívanie |43 (3,3) |45 (3.5) |
|Hazard ratio |0,96 |
|2-stranný 95 % CI |0,63 do 1,46 |
|p |0,840 |

Ďalšie dve podobné štúdie (GABG/ARNO 95 a ITA), z ktorých v jednej pacienti
podstúpili chirurgický zákrok a chemoterapiu, ako aj kombinovaná analýza
štúdií ABCSG 8 a BABG/ARNO95, tieto výsledky podporili.

Bezpečnostný profil anastrozolu v týchto 3 štúdiách bol zhodný so známym
bezpečnostným profilom preukázaným u žien v postmenopauze s karcinómom
prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov vo včasnom štádiu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia anastrozolu je rýchla a maximálne koncentrácie v plazme sa
obyčajne dosahujú dve hodiny po podaní dávky (nalačno). Anastrozol sa
eliminuje pomaly; eliminačný polčas je 40 až 50 hodín. Jedlo mierne znižuje
rýchlosť, ale nie rozsah absorpcie. Neočakáva sa, že tento malý rozdiel
v rýchlosti absorpcie bude mať klinicky významný efekt na rovnovážne
plazmatické koncentrácie anastrozolu dosiahnuté podávaním tabliet jeden
krát denne. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií
anastrozolu sa dosiahne po 7 denných dávkach. Neexistujú dôkazy
o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu nie je závislá od veku žien v postmenopauze.

Farmakokinetika anastrozolu sa u detí nesledovala.

Len 40% anastrozolu sa viaže na bielkoviny plazmy.

Anastrozol sa u žien v postmenopauze metabolizuje do značnej miery. Do 72
hodín po podaní sa v nezmenej forme vylúči menej ako 10 % podanej dávky
liečiva. Anastrozol sa metabolizuje N-dealkyláciou, hydroxyláciou a
glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Hlavný metabolit
anastrozolu v plazme, triazol, neinhibuje aromatázu.

Zdanlivý perorálny klírens anastrozolu u dobrovoľníkov so stabilnou
cirhózou pečene alebo poškodením funkcie obličiek bol v rozpätí hodnôt
pozorovaných u zdravých dobrovoľníkov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
V štúdiách akútnej toxicity u hlodavcov bola stredná letálna dávka
anastrozolu vyššia ako 100 mg/kg/deň v prípade perorálneho podania a vyššia
ako 50 mg/kg/deň v prípade intraperitoneálneho podania. V štúdii akútnej
toxicity u psov bola stredná letálna dávka v prípade perorálneho podania
vyššia ako 45 mg/kg/deň.

Chronická toxicita
Štúdie toxicity opakovanej dávky sa vykonali na potkanoch a psoch. Hladiny
bez pozorovaného účinku (no-effect levels) neboli v štúdiách toxicity pre
anastrozol stanovené. Účinky pozorované pri malých (1 mg/kg/deň)
a stredných dávkach (pes 3 mg/kg/deň, potkan 5 mg/kg/deň) boli
pripísané farmakologickým alebo enzýmy indukujúcim vlastnostiam anastrozolu
a neboli spojené s výraznými toxickými alebo degeneratívnymi zmenami.

Mutagenita
Genetické toxikologické štúdie ukazujú, že anastrozol nie je ani mutagén
ani klastogén.

Reprodukčná toxikológia
Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov viedlo k vysokému výskytu
neplodnosti pri 1 mg/kg/deň a zvýšeniu pre-implantačných strát pri 0,02
mg/kg/deň. Tieto účinky sa objavili pri klinicky relevantných dávkach.
Účinok u ľudí nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou tejto
látky a vymizli 5 týždňov po vysadení lieku.

Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom nespôsobilo teratogénne
účinky v dávkach do 1,0 mg/kg/deň a gravidným králikom do 0,2 mg/kg/deň.
Účinky, ktoré sa prejavili (zväčšenie placenty u potkanov a potrat
u králikov), súviseli s farmakológiou látky.

Prežívanie mláďat potkanov, ktorým bol podávaný anastrozol v dávkach 0,2
mg/kg/deň a vyšších (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo
oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami látky na pôrod.
Nepozorovali sa nežiaduce účinky na správanie alebo reprodukčné schopnosti
prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich
matkám počas gravidity.

Karcinogenita
Dvojročná štúdia onkogenicity na potkanoch viedla iba pri vysokej dávke (25
mg/ke/deň) k zvýšeniu výskytu pečeňových novotvarov a maternicových
strómových polypov u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov. Tieto zmeny
sa objavili pri dávke, ktorá predstavuje 100-násobne vyššiu expozíciu v
porovnaní s terapeutickými dávkami u ľudí. Preto sa uvedené zmeny
u pacientok liečených anastrozolom nepovažujú za klinicky relevantné.

Dvojročná štúdia onkogenity na myšiach viedla k indukcii benígnych tumorov
vaječníkov a k narušeniu výskytu lymforetikulárnych novotvarov (menej
histiocytových sarkómov u samíc a viac úmrtí v dôsledku lymfómov). Tieto
zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší, ale nie
sú klinicky relevantné u pacientok liečených anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Povidón K-30
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Magnéziumstearát

Filmový obal tablety:
Hypromelóza E-5
Makrogol 300
Oxid titaničitý E 171

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister

Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch
v baleniach s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300
tabletami .

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medico Uno Pharma Kft., 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12., Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

44/0110/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C65527
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG03 - anastrozolum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
antigenum tegiminis hepatitidis b
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii, b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi, c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky, d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
25.80 € / 777.25 SK
Úhrada poisťovňou:
25.80 € / 777.25 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.16 € ÚP:0.00 € DP:52.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:82.89 € ÚP:0.00 € DP:82.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.18 € ÚP:9.52 € DP:41.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.51 € ÚP:0.00 € DP:78.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.46 € ÚP:23.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.80 € ÚP:9.52 € DP:16.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.35 € ÚP:90.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.76 € ÚP:25.82 € DP:50.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.38 € ÚP:0.00 € DP:9.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien