Detail:
Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x20 ml
Názov lieku:
Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
con inf 1x20 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02648

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát
oxaliplatina

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Oxaliplatina Hospira a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Oxaliplatinu Hospira
3. Ako užívať Oxaliplatinu Hospira
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Hospira
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE OXALIPLATINA HOSPIRA A NA ČO SA POUŽÍVA

Oxaliplatina je protirakovinový liek a používa sa na liečbu metastatického
(pokročilého) karcinómu (nádoru) hrubého čreva alebo konečníka alebo ako
prídavná liečba po chirurgickom odstránení nádoru (rastúceho) v hrubom
čreve.

Používa sa v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, ktoré sa nazývajú
5-fluóruracil (5-FU) a kyselina folínová (FA).


2. SKÔR AKO UŽIJETE OXALIPLATINU HOSPIRA

Neužívajte Oxaliplatinu Hospira
- keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na niektorú
z ďaľších zložiek Oxaliplatiny Hospira,
keď dojčíte,
keď máte znížený počet krviniek,
keď máte pocit tŕpnutia a necitlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a
máte ťažkosti s vykonávaním jemných úkonov, ako napríklad zapínanie
oblečenia,
keď trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Oxaliplatiny Hospira
- keď trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek.
- keď ste v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny,
ako je karboplatina alebo cisplatina.
- keď máte po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou príznaky poškodenia
nervov ako je slabosť, znížená citlivosť, poruchy vnímania. Tieto účinky
sú často vyvolané pri vystavení sa chladu. Ak spozorujete tieto príznaky,
oznámte to Vášmu lekárovi, zvlášť ak sú nepríjemné a/alebo trvajú dlhšie
ako 7 dní. Lekár Vám pred liečbou a počas liečby pravidelne vykoná
neurologické vyšetrenia, najmä ak užívate iné lieky, ktoré môžu
spôsobovať poškodenie nervov.
- keď máte akékoľvek problémy s pečeňou.
- keď po predchádzajúcej infúzii oxaliplatiny máte veľmi nízky počet
červených krviniek. Lekár Vám bude pravidelne odoberať krv, aby sa
skontrolovalo, či máte dostatočný počet červených krviniek.

Pred a/alebo počas liečby oxaliplatinou Vám môžu byť podané lieky na
prevenciu a/alebo liečbu vracania.

Oxaliplatina môže nepriaznivo vplývať na plodnosť a tento účinok môže byť
nezvratný. Pacientom -mužom sa preto odporúča, aby nesplodili dieťa počas
liečby a 6 mesiacov po ukončení liečby a ešte pred liečbou sa zaujímali o
možnosť konzervácie (uchovania) spermií.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť, a preto musíte používať
účinný spôsob antikoncepcie. Ak otehotniete počas liečby, ihneď o tom
informujte svojho lekára. Počas liečby a 4 mesiace po ukončení liečby
(ženy) a 6 mesiacov (muži) používajte vhodné antikoncepčné opatrenia.Dojčenie


Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Liečba oxaliplatinou môže zvyšovať riziko závratu, nevoľnosti a vracania a
iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu.
V prípade výskytu týchto prejavov, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte
stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ OXALIPLATINU HOSPIRA

Len pre dospelých.

Liečba Oxaliplatinou Hospira sa má vykonávať len na oddeleniach
špecializovaných na liečbu rakoviny a má sa podávať pod dohľadom skúseného
špecialistu na liečbu rakoviny.

Dávkovanie
Dávka závisí od plochy povrchu Vášho tela (vypočítaná v m2) a Vášho
zdravotného stavu. Taktiež závisí aj od ďalších liekov, ktoré užívate.
Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je
85 mg/m2 plochy povrchu tela, raz za 2 týždne, pred infúziou iných
protirakovinových liekov. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od výsledkov
krvných testov a taktiež od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po
predchádzajúcich skúsenostiach s oxaliplatinou.


Spôsob a cesta podania

Oxaliplatina Hospira sa zriedi a následne sa podáva injekčne do žily (ako
intravenózna infúzia) počas 2 až 6 hodín. Počas podávania lieku musí ihla
zostať v žile. Ak ihla vypadne alebo sa uvoľní alebo roztok vteká do
tkaniva mimo žilu (môžete pociťovať nevoľnosť alebo bolesť) – okamžite to
povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Frekvencia podávania

Zvyčajne máte dostávať infúziu jedenkrát každé 2 týždne.

Trvanie liečby
Dĺžku Vašej liečby stanoví Váš lekár. Ak sa oxaliplatina užíva po
chirurgickom odstránení karcinómu, odporúča sa 6-mesačná liečba.

Ak ste dostali viac Oxaliplatiny Hospira, ako máte

Keďže je Oxaliplatina Hospira podávaná zdravotníckym personálom, je veľmi
nepravdepodobné, že by ste dostali veľmi nízku alebo veľmi vysokú dávku..
V prípade predávkovania môžete pociťovať nežiaduce účinky intenzívnejšie.
Váš lekár Vám podá vhodnú liečbu proti týmto nežiaducim účinkom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej liečby, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Oxaliplatina Hospira môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak pocítite akýkoľvek vedľajší
účinok, je dôležité, aby ste to pred ďalšou liečbou oznámili svojmu
lekárovi.

Ak spozorujete niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to
povedzte svojmu lekárovi:
. Neobvyklé modriny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je bolesť v krku
a vysoká teplota.
. Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.
. Stomatitída/mukozitída (zapálené pery alebo vredy v ústach).
. Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako je suchý kašeľ, ťažkosti
s dýchaním alebo chrčanie.
. Opuchy tváre, pier, úst alebo krku (môžu zapríčiniť ťažkosti
s prehĺtaním alebo dýchaním).
. Pocit bolesti alebo nepohody počas infúzie v blízkosti alebo v mieste
podania injekcie.
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí):
. Poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, tŕpnutie alebo necitlivosť
v prstoch na rukách, nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy môžu byť
spojené s kŕčmi. Tieto vedľajšie účinky sa často objavujú pri vystavení
sa chladu, napr. pri otvorení chladničky, či držaní studeného nápoja.
Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je
zapínanie oblečenia. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne
ustúpia, je možné, že budú po skončení liečby pretrvávať.
. Niekedy môže oxaliplatina spôsobovať nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri
prehĺtaní a môže vyvolať pocit skráteného dychu. Zvyčajne sa tento pocit
objaví počas podávania infúzie alebo v priebehu hodín po nej a môže byť
vyvolaný vystavením sa chladu. Hoci to môže byť nepríjemné, tento pocit
netrvá dlho a vymizne bez liečby. V takom prípade sa lekár môže
rozhodnúť pre zmenu Vašej liečby.
. Známky infekcie, ako je bolesť hrdla a vysoká teplota.
. Zníženie počtu bielych krviniek, ktoré poukazuje na vyššiu
pravdepodobnosť infekcií.
. Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo
tvorby modrín.
. Zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a
slabosť alebo dýchavičnosť. Lekár Vám bude pred začiatkom liečby a pred
každým nasledujúcim cyklom liečby robiť krvné testy, aby sa zistilo, či
máte dostatočný počet krviniek.
. Alergické reakcie – vyrážky na koži, vrátane svrbivého začervenania,
opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo krku (ktoré môžu
spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a môžete mať pocit, že
zamdliete.
. Strata alebo pokles chuti do jedla.
. Príliš vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, ktorá môže spôsobovať
veľký smäd, suchosť v ústach alebo častú potrebu močenia.
. Nízka hladina draslíka v krvi môže spôsobiť poruchu srdcového rytmu.
. Nízka hladina sodíka v krvi môže spôsobovať únavu a zmätenosť, zášklby
svalov, kŕče alebo kómu (bezvedomie).
. Poruchy chuti.
. Bolesť hlavy.
. Krvácanie z nosa.
. Pocit skráteného dychu.
. Kašeľ.
. Nevoľnosť, vracanie – liek na zabránenie nevoľnosti Vám zvyčajne podá
Váš lekár pred liečbou a môže sa v podávaní pokračovať aj po liečbe.
. Hnačka, ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním,
ihneď sa poraďte so svojím lekárom.
. Boľavé ústa alebo pery, vredy na ústach.
. Bolesť zubov, zápcha.
. Kožné choroby.
. Vypadávanie vlasov.
. Bolesť chrbta.
. Únava, strata sily/slabosť, bolesť celého tela.
. Bolesť alebo začervenanie v blízkosti alebo v mieste vpichu počas
infúzie.
. Horúčka.
. Zmeny funkcie pečene, ktoré vyplývajú z krvných testov.
. Zvýšenie hmotnosti (keď sa oxaliplatina používa po chirurgickom
odstránení nádoru).

Časté (postihujú viac ako 1 zo 100 ľudí, ale menej ako 1 z 10 ľudí):
. Nachladnutie.
. Infekcia nosa alebo hrdla.
. Dehydratácia.
. Závrat.
. Zápal nervov sprevádzaný bolesťou, poruchami citlivosti, zníženou
činnosťou nervov. Iné príznaky poruchy nervov, ktoré boli zaznamenané,
zahŕňajú kŕče čelustí alebo svalov, trhnutie, kontrakcie svalov,
problémy s koordináciou a rovnováhou, tackanie, zdvojené alebo
abnormálne/znížené videnie, pokles očných viečok, problémy s hlasom
(chrapot alebo strata hlasu), problémy s rečou, abnormálna citlivosť
jazyka, bolesť tváre alebo oka.
. Stuhnutosť šije, citlivosť na ostré svetlo a bolesť hlavy.
. Zápal spojoviek, problémy so zrakom.
. Nadmerné krvácanie, krv v moči a v stolici.
. Vznik krvnej zrazeniny, obyčajne v končatine, ktorá spôsobuje bolestivý
opuch alebo červenosť.
. Vznik krvnej zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a
dýchavičnosť.
. Sčervenanie.
. Bolesť na hrudníku.
. Čkanie.
. Tráviace ťažkosti a pálenie záhy.
. Odlupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poruchy nechtov.
. Bolesť kĺbov a bolesť v kostiach.
. Bolesť pri močení alebo zmena frekvencie močenia.
. Odchýlky v krvných testoch, ktoré poukazujú na zhoršenie obličkových
funkcií.
. Pokles hmotnosti (keď sa oxaliplatina používa na liečbu pokročilého
ochorenia, šíriaceho sa ďalej do čreva a ďalších tkanív).
. Depresia.
. Poruchy spánku.
. Zníženie počtu určitých druhov bielych krviniek, čo je spojené
s horúčkou a/alebo generalizovanou infekciou (infekcia rozšírená po
celom tele).
. Napätie v krku alebo na hrudníku.


Menej časté (postihujú viac ako 1 z 1 000 ľudí, ale menej ako 1 zo 100
ľudí):
. Problémy so sluchom.
. Poruchy črevnej priechodnosti až upchatie čriev.
. Pocit úzkosti alebo nervozity.
. Zvýšenie kyslosti preukázané krvnými testami.

Zriedkavé (postihujú viac ako 1 z 10 000 ľudí, ale menej ako 1 z 1 000
ľudí):
. Nezreteľná reč.
. Hluchota.
. Zjazvenie pľúc, ktoré môže spôsobiť skrátený dych a/alebo kašeľ.
. Zápal čreva, ktorý spôsobuje bolesť brucha a/alebo hnačku, ktorá môže
obsahovať prímes krvi.
. Zápal očného nervu, poruchy zorného poľa.
. Zníženie počtu červených krviniek zapríčinené rozpadom buniek a zníženie
počtu krvných doštičiek spôsobené alergickou reakciou.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí):
. Poruchy pečene.
. Zápal obličiek a zlyhanie obličiek.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OXALIPLATINU HOSPIRA

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Injekčnú liekovku uchovávajte vo
vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte Oxaliplatinu Hospira po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a štítku. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Zriedený infúzny prípravok sa má ihneď použiť. Chemická a fyzikálna
stabilita počas používania bola dokázana počas 24 hodín pri teplote 2-8°C a
6 hodín pri teplote 25°C. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia
a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas
použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Oxaliplatina Hospira obsahuje

- Liečivo je oxaliplatina.
Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.
10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.
20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.
40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.
- Ďalšie zložky sú kyselina tartarová, hydroxid sodný a voda na
injekciu.


Ako Oxaliplatina Hospira vyzerá a obsah balenia

Oxaliplatina Hospira je vo forme infúzneho koncentrátu (koncentrovaný
roztok, ktorý sa zriedi na taký roztok, aby sa mohol podať ako pomalá
infúzia po kvapkách). Každý mililiter (ml) roztoku obsahuje 5 miligramov
(mg) oxaliplatiny. Je to číry, bezfarebný roztok balený v sklenených
obaloch, ktoré sa nazývajú injekčné liekovky, obsahujúce 50 mg (10 ml),
100 mg (20 ml) a 200 mg (40 ml) oxaliplatiny. Injekčné liekovky sú balené
v ochrannom plaste, aby sa znížilo riziko vyliatia, ak sa injekčné liekovky
rozbijú – toto sa vzťahuje na ONCO-TAIN® liekovky. Injekčné liekovky sú
dostupné v jednorazovom balení.

Tento roztok je ďalej zriedený v 5% roztoku glukózy a môže sa podať ako
infúzia po kvapkách.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarží
v Európskej Únii:
Hospira UK Limited, Warwickshire, CV31 3RW, Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2009.
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych
pracovníkov:


POKYNY NA POUŽÍVANIE, ZAOBCHÁDZANIE A LIKVIDÁCIU LIEKU


Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách je pri zaobchádzaní
a príprave roztokov oxaliplatiny potrebná opatrnosť.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom

|Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou|
|dodržiavať opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.|
| |
|Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať |
|školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, |
|v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia|
|a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, v súlade |
|s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa mať pre tento účel prípravovňu, |
|v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. |
|Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie |
|s cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, |
|čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové |
|použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými |
|taškami na odpad. |
|Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami. |
|Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu |
|s cytotoxickými látkami. |
|S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou |
|opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný |
|odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri kapitolu |
|Likvidácia, nižšie. |
|Ak sa roztok oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu |
|s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou. |
|Ak sa roztok oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so |
|sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou. |


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5% roztok glukózy. Na infúziu
NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.
- NEMIEšAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne
rovnakou infúziou.
- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom,
liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú
látku a s trometamolovými soľami iných liekov. Alkalické lieky alebo
roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo
folinát disodný)

Oxaliplatina 85 mg/m2 intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku
glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA)
v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia
trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie. Tieto
dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová
(FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená
iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy nie alkalických
roztokov alebo roztokov chloridu sodného alebo roztokov obsahujúcich
chloridy.

Návod na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)

Oxaliplatina sa musí vždy podať pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-
fluóruracil (5 FU). Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite, a
potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU).

Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v
súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.

> POUŽÍVAJTE LEN odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).

> Akýkoľvek koncentrát, ktorý poukazuje na prítomnosť zrazeniny, sa nemá
použiť a má byť zlikvidovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre
likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


Infúzny koncentrát


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek
nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Riedenie pre intravenóznu infúziu

Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných
liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy tak,
aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml.
Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita
oxaliplatiny, je 0,2 mg/ ml až 1,3 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna
stabilita počas používania počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín
pri teplote 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak
sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím
zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín
pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek
nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky
obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná
s reprezentatívnymi aplikačnými setmi na báze PVC.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby
koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová
infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď
sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí
podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie
lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami, v súlade s miestnymi požiadavkami na
likvidáciu nebezpečného odpadu.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02648

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny.
20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny.
40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.
Číry, bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou
(FA) je indikovaná na:

. Adjuvantnú liečbu rakoviny hrubého čreva v štádiu III (podľa Dukesa
stupeň C) po kompletnej resekcii primárneho tumoru.

. Liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Príprava injekčných roztokov cytostatík sa musí vykonať školeným
pracovníkom so znalosťou o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré
zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu okolia a predovšetkým ochranu
pracovníka, v súlade s požiadavkami nemocnice. Požaduje sa mať pre tento
účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je zakázané fajčiť, jesť alebo piť
(pozri časť 6.6).

Dávkovanie

LEN PRE DOSPELÝCH

Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej terapii je 85 mg/m2 podávaná
intravenózne každé 2 týždne v 12 cykloch (6 mesiacov).

Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho
karcinómu je 85 mg/m2 podávaná intravenózne každé 2 týždne.

Podávaná dávka oxaliplatiny sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri
časť 4.4).

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-
fluóruracilom (5-FU).

Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až
500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, v koncentrácii medzi 0,2 mg/ml
a 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia v klinickej praxi pre
dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.

Oxaliplatina sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej
infúzie 5-fluóruracilu. Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali
režimy 5-fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu
infúziu.

Osobitné skupiny pacientov

- Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:

Oxaliplatina sa neštudovala u pacientov so závažným poškodením funkcie
obličiek (pozri časť 4.3).

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže
začať normálnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym
poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

- Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Podľa štúdie I. fázy zahŕňajúcej pacientov s rôznymi stupňami poškodenia
pečene sa zdá, že frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych ochorení
pravdepodobne súvisí s progresiou ochorenia a zhoršenými vstupnými
pečeňovými testami. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami sa počas
klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.

- Starší pacienti:

Monoterapia oxaliplatinou alebo kombinácia s 5-fluóruracilom u pacientov
nad 65 rokov neviedli k vzostupu prejavov závažnej toxicity. Preto sa
u starších pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.

Spôsob podávania

Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.

Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy
v koncentrácii nie menej ako 0,2 mg/ml sa musí podávať buď do periférnej
žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra počas 2 až 6 hodín. Infúzia
oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.

V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.

Návod na použitie:

Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na riedenie infúzneho
koncentrátu sa má použiť len 5% roztok glukózy. (Pozri časť 6.6).

4.3 Kontraindikácie

Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov

- s precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na pomocné látky.

- dojčiacich žien.

- s myelosupresiou pred prvým cyklom, o čom svedčí vstupná hodnota
neutrofilov < 2 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l.

- s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým
cyklom.

- so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako
30 ml/min).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie
a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne
závažným poškodením funkcie obličiek sa má podanie oxaliplatiny zvážiť až
po náležitom zhodnotení prínosu/rizika pre pacienta. V tomto prípade sa
majú starostlivo monitorovať obličkové funkcie a dávka sa má upraviť
v závislosti od toxicity.

Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny sa majú
sledovať kvôli možným alergickým symptómom. Pri výskyte reakcií podobných
anafylaktickej reakcii na oxaliplatinu sa má infúzia okamžite prerušiť a má
sa začať adekvátna symptomatická liečba. Opakované použitie oxaliplatiny je
kontraindikované.

V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a má sa
začať obvyklá lokálna symptomatická liečba.

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri
súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou.
Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom
pravidelne.

Ak sa u pacientov počas 2- hodinovej infúzie alebo v priebehu niekoľkých
hodín po nej objaví akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8),
následná infúzia oxaliplatiny sa má predĺžiť na 6 hodín.

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca
odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od
trvania a závažnosti týchto symptómov:

- ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka
oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastáz) alebo na
75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).

- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu,
ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe
metastáz) alebo na 75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe).

- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu,
liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.

- ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa
zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.

Pacienti musia byť informovaní o možnosti trvalých symptómov periférnej
senzorickej neuropatie po ukončení liečby. V prípade adjuvantnej liečby,
môže až do troch rokov po ukončení liečby, pretrvávať lokalizovaná, mierne
závažná parestézia alebo parestézia, ktorá narušuje funkčné aktivity.

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si
vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť
4.8).

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú
obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie
obličiek.

Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily < 1,5 x 109/l alebo
trombocyty < 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má odložiť až pokiaľ sa
hematologické parametre neupravia na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom
liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný
obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.

Pacienti musia byť adekvátne informovaní o riziku vzniku hnačky/vracania,
mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu a o potrebe okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za
účelom adekvátnej liečby. Ak sa objaví mukozitída/stomatitída
s neutropéniou alebo bez nej, ďalšia liečba sa má odložiť až po úprave
mukozitídy/stomatitídy na stupeň 1 alebo nižší a/alebo kým je počet
neutrofilov ? 1,5 x 109/l.

Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (s kyselinou
folínovou alebo bez nej) sa má dávka 5-fluóruracilu upraviť obvyklým
spôsobom pre jeho toxické účinky.

Ak sa objaví hnačka stupňa 4, neutropénia stupňa 3-4 (neutrofily
< 1,0 x 109/l), trombocytopénia stupňa 3-4 (trombocyty < 50 x 109/l), dávka
oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastáz) alebo na
75 mg/m2 (pri adjuvantnej liečbe), okrem toho je potrebné znížiť dávku 5-
fluóruracilu.

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny
kašeľ, dyspnoe, chrôpky alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov,
liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne vyšetrenie nevylúči
intersticiálne pľúcne ochorenie alebo fibrózu pľúc (pozri časť 4.8).

V prípade abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo portálnej
hypertenzie, ktoré nie sú zjavným následkom pečeňových metastáz, sa majú
zvážiť veľmi zriedkavé prípady liekom indukovaného cievneho poškodenia
pečene.

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli zistené genotoxické účinky.
Preto sa mužským pacientom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa
počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a pred liečbou sa odporúča konzervácia
spermií, nakoľko oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť a
tento účinok by mohol byť ireverzibilný.

Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinný
spôsob antikoncepcie (pozri časť 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu
jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m˛, sa nezaznamenala žiadna zmena
hladiny 5-fluóruracilu.

/In vitro/ sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z
väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycín,
salicyláty, granisetron, paklitaxel a nátriumvalproát.

4.6 Gravidita a laktácia

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania
lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách bola pozorovaná
reprodukčná toxicita. Preto sa oxaliplatinu neodporúča podávať počas
gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepčné
opatrenia.

O podávaní oxaliplatiny sa má uvažovať až po starostlivom zvážení možného
rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.

Počas terapie a po ukončení terapie počas 4 mesiacov u žien a 6 mesiacov u
mužov sa majú používať vhodné antikoncepčné opatrenia.

Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby
oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.

Oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť človeka (pozri časť
4.4).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Avšak liečba oxaliplatinou vedie k zvýšenému riziku
vzniku závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov
ovplyvňujúcich chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k menšiemu alebo miernemu
vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne
(hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia,
trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna
senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie
pri oxaliplatine v kombinácii s 5-FU/FA ako pri samotnom 5-FU/FA.

Frekvencie výskytu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú získané z klinických
štúdií pri liečbe metastáz a pri adjuvantnej liečbe (do liečebného ramena
oxaliplatina + 5-FU/FA zahrnutých 416 a 1108 pacientov)
a z postmarketingového sledovania.

Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej
konvencie: veľmi časté: (? 1/10), časté (? 1/100, < 1/10), menej časté
(? 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé
( <1/10 000), neznáme (nemôžu byť stanovené z dostupných údajov).

Ďaľšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.

|Triedy |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových | | | | |
|systémov podľa | | | | |
|MedDRA | | | | |
|Infekcie |- Infekcia |- Rinitída | | |
|a nákazy* | |- Infekcia | | |
| | |horných | | |
| | |dýchacích | | |
| | |ciest | | |
| | |- | | |
| | |Neutropenická| | |
| | |sepsa | | |
| | |- Febrilná | | |
| | |neutropénia | | |
|Ochorenia krvi |- Anémia | | |- Autoimúnna |
|a lymfatického |- Neutropénia| | |trombocytopén|
|systému* | | | |ia |
| |- | | |- Hemolytická|
| |Trombocytopén| | |anémia |
| |ia | | | |
| |- Leukopénia | | | |
| |- Lymfopénia | | | |
|Poruchy |- | | | |
|imunitného |Alergia/alerg| | | |
|systému* |ická reakcia+| | | |
|Poruchy |- Anorexia |- |- Metabolická| |
|metabolizmu a |- - - Poruchy|Dehydratácia |acidóza | |
|výživy |glykémie | | | |
| |- Hypokalémia| | | |
| | | | | |
| |- Poruchy | | | |
| |natrémie | | | |
|Psychiatrické | |- Depresia |- Nervozita | |
|poruchy a | |- Insomnia | | |
|ochorenia | | | | |
|Poruchy |- Periférna |- Závraty | |- Dyzartria |
|nervového |senzorická |- Motorická | | |
|systému* |neuropatia |neuritída | | |
| |- Zmyslové |- Meningizmus| | |
| |poruchy | | | |
| |- Poruchy | | | |
| |chuti | | | |
| |- Bolesť | | | |
| |hlavy | | | |
|Ochorenia oka | |- | |- Prechodný |
| | |Konjuktivitíd| |pokles |
| | |a | |ostrosti |
| | |- Abnormálne | |zraku |
| | |videnie | |- Poruchy |
| | | | |zorného poľa |
| | | | |- Optická |
| | | | |neuritída |
|Ochorenia ucha | | |- Ototoxicita|- Hluchota |
|a labyrintu | | | | |
|Cievne poruchy |- Epistaxa |- Hemorágia | | |
| | |- Sčervenanie| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |- Hlboká | | |
| | |flebotrombóza| | |
| | | | | |
| | |- Pľúcna | | |
| | |embólia | | |
|Ochorenia |- Dyspnoe | | |- |
|dýchacej |- Kašeľ |- Čkanie | |Intersticiáln|
|sústavy, | | | |a choroba |
|hrudníka a | | | |pľúc |
|mediastína | | | |- Pľúcna |
| | | | |fibróza |
|Poruchy a |- Nauzea |- Dyspepsia |- Ileus |- Kolitída, |
|ochorenia |- Hnačka |- |- Črevná |vrátane |
|gastrointestiná|- Vracanie |Gastroezofa-g|obštrukcia |hnačky |
|lneho traktu* |- |eálny reflux | |spôsobenej |
| |Stomatitída/ |- Krvácanie z| |Clostridium |
| |Mukozitída |rekta | |difficile |
| |- Bolesť | | | |
| |brucha | | | |
| |- Zápcha | | | |
|Poruchy kože a |- Poruchy |- Odlupovanie| | |
|podkožného |kože |kože (t.j. | | |
|tkaniva |- Alopécia |syndróm | | |
| | |ruka-noha) | | |
| | |- Vyrážka s | | |
| | |erytémom | | |
| | |- Vyrážka | | |
| | |- Zvýšenie | | |
| | |potenia | | |
| | |- poškodenia | | |
| | |nechtov | | |
|Poruchy |- Bolesť |- Atralgia | | |
|kostrovej a |chrbta |- Bolesť | | |
|svalovej | |v kostiach | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |- Dyzúria | | |
|obličiek a | |- Porucha | | |
|močovej sústavy| |močenia | | |
| | |- Hematúria | | |
|Celkové |- Únava | | | |
|ochorenia a |- Horúčka++ | | | |
|reakcie |- Asténia | | | |
|v mieste |- Bolesť | | | |
|podania |- Reakcia | | | |
| |v mieste | | | |
| |vpichu+++ | | | |
|Abnormálne |- Zvýšenie |- Zvýšenie | | |
|laboratórne a |hepatálnych |kreatinínu v | | |
|funkčné |enzýmov |krvi | | |
|vyšetrenia |- Zvýšenie |- Pokles | | |
| |alkalickej |hmotnosti | | |
| |fosfatázy v |(liečba | | |
| |krvi |metastáz) | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |bilirubínu v | | | |
| |krvi | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |laktát | | | |
| |dehydrogenázy| | | |
| |v krvi | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |hmotnosti | | | |
| |(adjuvantná | | | |
| |liečba) | | | |


* Pozri príslušnú časť nižšie
Pozri časť 4.4
+ Časté alergické reakcie, ako kožná vyrážka (najmä urtikária),
konjunktivitída, rinitída.
Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, pocitu bolesti na
hrudníku, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.
++ Veľmi často horúčka, zimnica (trasenie) buď z infekcie (s febrilnou
neutropéniou alebo bez nej), alebo pravdepodobne na podklade imunologických
mechanizmov.
+++ Boli zaznamenané reakcie v mieste podania injekcie, vrátane lokálnej
bolestivosti, začervenania, opuchu a trombózy. Extravazácia môže spôsobovať
lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a vedú ku komplikáciam,
vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri
časť 4.4).

Ochorenia pečene a žlčových ciest

/Veľmi zriedkavé (//</ /1/10 000):/
Sínusoidálny obštrukčný syndróm, tiež známy ako venookluzívna choroba
pečene alebo patologické prejavy súvisiace s týmto pečeňovým ochorením,
vrátane peliosis hepatis, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie pečene,
perisinusoidálnej fibrózy. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia
a/alebo elevácia transamináz.Poruchy obličiek a močovej sústavy

/Veľmi zriedkavé (? 1/10 000)/:
Akútna tubulointersticiálna nefropatia vedúca k akútnemu renálnemu
zlyhaniu.
Hematologická toxicita:Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

|Oxaliplatina a |Pri terapii metastáz |Pri adjuvantnej terapii |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 každé | | |
|2 týždne | | |
| |Celkovo |Stupeň 3|Stupeň 4|Celkovo |Stupeň 3|Stupeň 4|
|Anémia |82,2 |3 |<1 |75,6 |0,7 |0,1 |
|Neutropénia |71,4 |28 |14 |78,9 |28,8 |12,3 |
|Trombocytopénia|71,6 |4 |<1 |77,4 |1,5 |0,2 |
|Febrilná |5,0 |3,6 |1,4 |0,7 |0,7 |0,0 |
|neutropénia | | | | | | |
|Neutropenická |1,1 |0,7 |0,4 |1,1 |0,6 |0,4 |
|sepsa | | | | | | |
Gastrointestinálna toxicita:


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

|Oxaliplatina a |Pri terapii metastáz |Pri adjuvantnej terapii |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 každé | | |
|2 týždne | | |
|E |Celkovo |Stupeň 3|Stupeň 4|Celkovo |Stupeň 3|Stupeň 4|
|Nauzea |69,9 |8 |<1 |73,7 |4,8 |0,3 |
|Hnačka |60,8 |9 |2 |56,3 |8,3 |2,5 |
|Vracanie |49,0 |6 |1 |47,2 |5,3 |0,5 |
|Mukozitída/ |39,9 |4 |<1 |42,1 |2,8 |0,1 |
|Stomatitída | | | | | | |

Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú
obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek
(pozri časť 4.4).


Nervový systém:


Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatiny. Zahŕňa
senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo
parestéziou končatín s kŕčmi alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná
chladom. Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Trvanie
týchto symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby,
sa predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.

Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú v závislosti od trvania
symptómov indikáciami na úpravu dávky, alebo aj prerušenie liečby (pozri
časť 4.4).

Táto funkčná porucha zahrňuje ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov a je
pravdepodobne dôsledkom senzorického poškodenia. Riziko výskytu trvalých
symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m˛ (10 cyklov) je
približne 10% a 20% pre kumulatívnu dávku 1 020 mg/m˛ (12 cyklov).

Neurologické symptómy sa vo väčšine prípadov zlepšia alebo úplne vymiznú po
prerušení liečby.
Pri adjuvantnej liečbe rakoviny hrubého čreva, 87% pacientov nemalo
6 mesiacov po ukončení liečby žiadne príznaky alebo malo mierne príznaky.
Potom do 3 rokov sledovania uvádzalo tieto príznaky približne 3% pacientov,
a to buď s trvalou lokalizovanou parestéziou miernejšej intenzity (2,3%)
alebo parestéziou narušujúcou funkčné aktivity (0,5%).

Boli hlásené akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa
v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení sa
chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a
hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa objavuje u 1-
2% pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie
alebo dyspnoe/pocitom dušnosti bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí
(žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny
stridor ani dýchavičnosť). Aj keď sa v týchto prípadoch podali
antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy rýchlo ustupujú,
dokonca aj bez liečby. Predĺženie podávania infúzie pomáha redukovať výskyt
tohoto syndrómu (pozri časť 4.4). Príležitostne boli pozorované iné
symptómy, ktoré zahŕňali kŕče čelustí/kŕče svalov/kontrakcie svalov –
mimovoľné/svalové zášklby/myoklonus, abnormálnu koordináciu/abnormálnu
chôdzu/ataxiu/poruchy rovnováhy, napätie/tlak/diskomfort/bolesť v krku
alebo na hrudníku. Okrem toho môže byť asociovaná dysfunkcia kraniálnych
nervov alebo tiež sa môžu vyskytnúť izolované príhody ako je ptóza,
diplopia, afónia/dysfónia, chrapot, občas opisované ako paralýza hlasiviek,
abnormálna citlivosť jazyka alebo dysartria, niekedy opisovaná ako afázia,
neuralgia trigeminu/tvárová bolesť/bolesť očí, pokles zrakovej ostrosti,
poruchy zorného poľa.
Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické symptómy, ako
je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak.
Hlásili sa aj ojedinelé prípady zápalu očného nervu.

Alergické reakcie:


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

|Oxaliplatina a |Pri terapii metastáz |Pri adjuvantnej terapii |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 každé | | |
|2 týždne | | |
| |Celkovo |Stupeň |Stupeň |Celkovo |Stupeň |Stupeň |
| | |3 |4 | |3 |4 |
|Alergické reakcie |9,1 |1 |<1 |10,3 |2,3 |0,6 |
|/ Alergia | | | | | | |

4.9 Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum oxaliplatiny. V prípade predávkovania sa môže
očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie
hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny.

ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny
platinových zlúčenín, v ktorých je platinový atóm viazaný v komplexe s 1,2-
diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvorí jediný enantiomér, cis-[oxalato (trans-1-1,2-DACH)
platina].

Oxaliplatina má široké spektrum /in vitro/ cytotoxickej a /in/
/vivo/ protinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy, vrátane
modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje /in/
/vitro/ aj /in vivo/ aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.

/In vitro/ aj /in vivo/ sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie
v kombinácii s 5-fluóruracilom.

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený,
ukazujú, že vodné deriváty, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny,
interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro- reťazcové väzby, ktoré vedú
k poškodeniu syntézy DNA a sú zodpovedné za cytotoxický a protinádorový
účinok.

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m˛ opakovane každé 2 týždne) v kombinácii s 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou u pacientov s metastatickým kolorektálnym
karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:

- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v prvej línii
randomizovala pacientov na liečbu buď samotným 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, n = 210), alebo na liečbu
kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou
(FOLFOX4, n = 210).

- Komparatívna trojramenná štúdia EFC4584 u predliečených pacientov
randomizovala pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-
11) + 5-fluóruracil/kyselina folínová na liečbu buď samotným 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (LV5FU2, n = 275), oxaliplatinou
v monoterapii (n = 275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (FOLFOX4, n = 271).

- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov
rezistentných na samotný 5-fluóruracil/kyselina folínová, ktorí boli
liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou
(FOLFOX4, n = 57).

2 randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584
u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov
s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do
progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluóruracilom/kyselinou
folínovou. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných
pacientoch sa nepozoroval štatistický rozdiel v mediáne celkového
prežívania (OS) medzi oxaliplatinou a 5-FU/FA.


Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2

|Podiel pacientov |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina |
|s odpoveďou na liečbu v %| | | |
|(95 % CI) | | |monoterapia |
| | | | |
|Nezávislá rádiologická | | | |
|analýza zaradených | | | |
|pacientov (ITT) | | | |
|Liečba prvej línie |22 |49 |n.a.* |
|EFC2962 |(16-27) |(42-46) | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 8 týždňov | | | |
| |P hodnota = 0,0001 | |
|Predliečení pacienti | | | |
|EFC4584 |0,7 |11,1 |1,1 |
|(rezistentní na CPT-11 + |(0,0-2,7) |(7,6-15,5) |(0,2-3,2) |
|5FU/FA) | | | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 6 týždňov | | | |
| |P hodnota < 0,0001 | |
|Predliečení pacienti | | | |
|EFC2964 |n.a. |23 |n.a. |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | |(13-36) | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 12 týždňov | | | |

/n.a.: neaplikovateľné/

Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)

FOLFOX4 oproti LV5FU2

|Medián PFS/TTP, |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina |
|v mesiacoch (95% CI) | | |monoterapia |
|Nezávislá rádiologická | | | |
|analýza zaradených | | | |
|pacientov (ITT) | | | |
|Liečba prvej línie |6,0 |8,2 |n.a.* |
|EFC2962 (PFS) |(5,5-6,5) |(7,2-8,8) | |
| |Log-rank P hodnota = 0,0003 | |
|Predliečení pacienti |2,6 |5,3 |2,1 |
|EFC4584 (TTP) |(1,8-2,9) |(4,7-6,1) |(1,6-2,7) |
|(rezistentní na CPT-11 + | | | |
|5FU/FA) | | | |
| |Log-rank P hodnota < 0,0001 | |
|Predliečení pacienti | | | |
|EFC2964 |n.a. |5,1 |n.a. |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | |(3,1-5,7) | |

/n.a.: neaplikovateľné/


Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

|Medián OS, |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina |
|v mesiacoch (95% CI) | | |monoterapia |
|ITT analýza | | | |
|Liečba prvej línie |14,7 |16,2 |n.a.* |
|EFC2962 |(13,0-18,2) |(14,7-18,2) | |
| |Log-rank P hodnota = 0,12 | |
|Predliečení pacienti | | | |
|EFC4584 |8,8 |9,9 |8,1 |
|(rezistentní na CPT-11 + |(7,3-9,3) |(9,1-10,5) |(7,2-8,7) |
|5FU/FA) | | | |
| |Log-rank P hodnota ´= 0,09 | |
|Predliečení pacienti | | | |
|EFC2964 |n.a. |10,8 |n.a. |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | |(9,3-12,8) | |

/n.a.: neaplikovateľné/

U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby
symptomatickí, dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich
s chorobou väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou v porovnaní s tými, ktorí dostávali
samotný 5-fluóruracil/kyselina folínová (27,7% oproti 14,6%, p = 0,0033).

U dosiaľ neliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom aspekte
kvality života štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak
skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnom ramene v
hodnotení parametrov celkového pocitu zdravia a bolesti a horšie v ramene s
oxaliplatinou v hodnotení nauzey a vracania.

Pri adjuvantnej liečbe porovnávajúca štúdia MOSAIC fázy III (EFC3313)
randomizovala 2 246 pacientov (899 štádium II/podľa Dukesa B2 a 1 347
štádium III/podľa Dukesa C) po kompletnej resekcii primárneho nádoru
rakoviny hrubého čreva buď na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2) alebo na
liečbu kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4).


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza) pre celkovú skupinu*


|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percento 3-ročného |73,3 |78,7 |
|prežívania bez choroby |(70,6-75,9) |(76,2-81,1) |
| | | |
|(95% CI) | | |
|Pomer rizika (95% CI) |0,76 |
| |(0,64-0,89) |
|Stratifikovaný log rank|P = 0,0008 |
|test | |


* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní
najmenej 3 roky)

Liečba kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4) sa v štúdii ukázala
signifikantne výhodnejšia oproti liečbe samotným 5-FU/FA (LV5FU2) pri 3
ročnom prežívaní bez choroby.


EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza) podľa stupňa choroby*


|Štádium pacienta |Štádium II |Štádium III |
| |(podľa Dukesa B2) |podľa Dukesa C |
|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percento 3-ročného |84,3 |87,4 |65,8 |72,8 |
|prežívania bez |(80,9-87,7) |(84,3-90,5) |(62,2-69,5) |(69,4-76,2)|
|choroby | | | | |
|(95% CI) | | | | |
|Pomer rizika (95% |0,79 |0,75 |
|CI) |(0,57-1,09) |(0,62-0,90) |
|Log-rank test |P = 0,151 |P = 0,002 |


* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní
najmenej 3 roky)
Celkové prežívanie (ITT analýza):

Počas analýzy MOSAIC štúdie, kde primárnym koncovým ukazovateľom bolo 3-
ročné prežívanie bez choroby, bolo vo FOLFOX4 ramene 85,1% pacientov stále
živých oproti 83,8% pri LV5FU2 ramene. Toto sa premietlo do celkového
zníženia mortality o 10% v prospech FOLFOX4, čo však nedosahuje štatistickú
významnosť (pomer rizika = 0,90). Hodnoty jednotlivo pre FOLFOX4 a LV5FU2
boli 92,2% oproti 92,4% v podskupine v štádiu II (podľa Dukesa B2) (pomer
rizika = 1,01) a 80,4% oproti 78,1% v podskupine v štádiu III (podľa Dukesa
C) (pomer rizika = 0,87).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila.
Farmakokinetika ultrafiltrovanej platiny predstavujúcej zmes neviazaných
aktívnych aj neaktívnych zlúčenín platiny po 2 hodinovej infúzii
oxaliplatiny 130 mg/m˛ každé 3 týždne od 1 do 5 cyklov a oxaliplatiny
85 mg/m˛ každé 2 týždne od 1 do 3 cyklov je nasledovná:

Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovených v ultrafiltráte po
viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m˛ každé 2 týždne alebo 130 mg/m˛
každé 3 týždne
Dávka |Cmax |AUC0-48 |AUC |t1/2? |t1/2? |t1/2? |Vss |Cl | | |(g/ml |(g.h/ml
|(g.h/ml |hod |hod |hod |l |l/hod | |85 mg/m2
Stredná hodnota |
0,814 |
4,19 |
4,68 |
0,43 |
16,8 |
391 |
440 |
17,4 | |SD |0,193 |0,647 |1,40 |0,35 |5,74 |406 |199 |6,35 | |130 mg/m2
Stredná hodnota |
1,21 |
8,20 |
11,9 |
0,28 |
16,3 |
273 |
582 |
10,1 | |SD |0,10 |2,40 |4,60 |0,06 |2,90 |19,0 |261 |3,07 | |
Stredné hodnoty AUC0-48, a Cmax boli určené v cykle 3 (85 mg/m2) alebo
cykle 5 (130 mg/m2).
Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl, a ClR0-48 boli určené v cykle 1.
Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a Cl hodnoty neboli určené kompartmentovou
analýzou.
t1/2?, t1/2?, a t1/2? boli určené kompartmentovou analýzou (cykly 1-3
kombinované).

Na konci dvojhodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej
cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje
močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy,
ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu.
Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m˛
každé 2 týždne alebo 130 mg/m˛ každé 3 týždne a rovnovážny stav sa v tomto
matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna
variabilita je väčšinou nízka.

Biotransformácia /in vitro/ sa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a
neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu
prostredníctvom cytochrómu P-450.

Oxaliplatina v organizme pacientov podlieha rozsiahlej biotransformácii a
v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2 hodinovej infúzie nezistilo žiadne
nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej
cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou
aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových
zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.

Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách
po podaní.

Do piateho dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a < 3%
stolicou.

Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval výrazný pokles klírensu z 17,6
± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky výrazným poklesom
distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ±36,1 l. Dopad závažného
poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Cieľové orgány, vybrané na sledovanie v rámci predklinického skúšania (na
myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) s jednorazovou dávkou aj s
viacnásobnými dávkami, zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny trakt,
obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicita cieľových orgánov
pozorovaná na zvieratách je zhodná s tou, ktorá je spôsobovaná inými
cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a liekmi poškodzujúcimi DNA,
ktoré sa používajú v liečbe rakoviny u ľudí s výnimkou účinkov na srdce.
Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické
poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická
pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky
podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m˛)
boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch
u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s
oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými
sodíkovými kanálmi.

Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných
systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa
považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa karcinogénne štúdie
nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu
Kyselina tartarová
Hydroxid sodný (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou za
použitia trojcestného kohútika (Y).

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom,
s liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú
látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo
roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

- NERIEĎTE oxaliplatinu s roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi
chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).

- NEPOUŽÍVAJTE injekčné materiály s obsahom hliníka.

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v tom istom infúznom vaku alebo linke (pozri
časť 6.6 pre overenie pokynov súvisiacich so súbežným podaním s kyselinou
folínovou).


6.3 Čas použiteľnosti

V originálnom a neotvorenom balení: 18 mesiacov.

Skontrolujte vizuálne pred použitím. Má sa použiť len číry roztok bez
častíc.

Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna
stabilita počas používania počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín
pri teplote 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok infúzie použiť okamžite.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred
použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako
24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za
kontrolovaných a platných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

V originálnom a neotvorenom balení: Injekčnú liekovku uchovávajte vo
vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky uchovávania zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1 injekčná liekovka s obsahom 10 ml koncentrátu (injekčná liekovka
z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s
elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.
1 injekčná liekovka s obsahom 20 ml koncentrátu (injekčná liekovka
z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s
elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.
1 injekčná liekovka s obsahom 40 ml koncentrátu (injekčná liekovka
z bezfarebného skla typu I s Onco-Tain obalom alebo bez Onco-Tain obalu) s
elastomerickou zátkou a vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka v škatuľke. Nie všetky veľkosti
balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní i
príprave roztokov oxaliplatiny je potrebná opatrnosť.


Návod na zaobchádzanie s liekom


Zdravotnícky personál musí dodržiavať pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou
látkou opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným
odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach,
ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu
personálu, ktorý zaobchádza s liekmi v súlade s požiadavkami nemocnice.
Požaduje sa mať pre tento účel prípravovňu, v priestoroch ktorej je
zakázané fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie
s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami,
čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové
použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými
taškami na odpad.

Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.

Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu
s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou
a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť
v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri kapitolu Likvidácia, nižšie.

Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu
s kožou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.

Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so
sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne omyť vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUžÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5% roztok glukózy. Na infúziu
NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.
- NEMIEšAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne
v rovnakej infúzii.
- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom,
liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú
látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo
roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Návod na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako kalciumfolinát alebo
dinátriumfolinát)

Oxaliplatina 85 mg/m2 intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku
glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA)
v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia
trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina
folínová nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť
rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy
nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného
alebo v roztokoch s obsahom chloridov.

Návod na podávanie s 5-fluóruracilom

Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-
fluóruracil.
Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-
fluóruracil.

Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v
súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.


Infúzny koncentrát


Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek. Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek
nepoužitý koncentrát sa má zlikvidovať.


Riedenie pre intravenóznu infúziu


Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky (injekčných
liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztokom glukózy tak, aby
koncentrácia oxaliplatiny bola medzi 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah
koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita
oxaliplatiny je 0,2 mg/ml až 1,3 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po zriedení v 5% roztoku glukózy, sa preukázala chemická a fyzikálna
stabilita počas používania počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín
pri teplote 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred
použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako
24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za
kontrolovaných a platných aseptických podmienok.

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý
infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky
obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná
s reprezentatívnymi aplikačnými setmi na báze PVC.


Infúzia


Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby
koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová
infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď
sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí
podať pred podaním 5-fluóruracilu.


Likvidácia


Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na riedenie a podanie
lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na
likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hospira UK Limited
Queensway
Royal Leamington Spa
Warwickshire, CV31 3RW
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0459/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.1.2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47322
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA03 - oxaliplatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
phosphorum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov a) s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, b) pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva klinického štádia III podľa Dukesa po kompletnej resekcii primárneho nádoru.
Predajná cena:
60.60 € / 1825.64 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
60.60 € / 1825.64 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.38 € ÚP:0.00 € DP:37.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.84 € ÚP:0.00 € DP:74.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.17 € ÚP:40.17 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.68 € ÚP:0.00 € DP:74.68 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien