Detail:
CINARIZIN Sandoz 25 mg tbl 50x25 mg (blis. Al/PVC)
Názov lieku:
CINARIZIN Sandoz 25 mg
Doplnok názvu:
tbl 50x25 mg (blis. Al/PVC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/05811PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


CINARIZIN Sandoz 25 mg
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg
tablety
cinnarizinum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je CINARIZIN Sandoz a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete CINARIZIN Sandoz
3. Ako užívať CINARIZIN Sandoz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CINARIZIN Sandoz
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CINARIZIN Sandoz A NA ČO SA POUŽÍVA

CINARIZIN Sandoz sú tablety obsahujúce liečivo cinarizín.

Cinarizín je vápnikový antagonista (bráni vstupu vápnikových iónov cez
vápnikové kanály z mimobunkových priestorov do bunky) a antagonista
histamínových H1-receptorov. Pri ischémii chráni tkanivá a znižuje tonus
hladkého svalstva arteriol. Výsledkom je zlepšenie prietoku krvi v mozgu
a zlepšenie zásobovania kyslíkom a glukózou.
Pri periférnych cievnych poruchách cinarizín zmierňuje lokálne spazmy ciev
a rozširuje kolaterálne krvné cievy.
Cinarizín zmierňuje poruchy rovnováhy zlepšením prietoku krvi v labyrinte
alebo pôsobením priamo na
H1-receptory.

CINARIZIN Sandoz sa používa na liečbu
. pri prejavoch porúch labyrintu, vrátane závratov pri vertigu, tinnituse
(hučaní v ušiach), nevoľnosti a vracaní pri nystagme (kmitavých pohyboch
očí)
. kinetózy (nevoľnosti pri cestovaní)
. pri prejavoch porúch periférnej cirkulácie, vrátane Raynaudovho fenoménu,
akrocyanózy, intermitentnej klaudikácie, trofických porúch, trofických
a varikóznych vredov, parestézie, nočných kŕčov, studených končatín.2. SKÔR AKO UŽIJETE CINARIZIN Sandoz

Neužívajte CINARIZIN Sandoz
keď ste alergický (precitlivený) na cinarizín alebo na niektorú z ďalších
zložiek CINARIZINu Sandoz,
keď máte porfýriu (poruchu tvorby krvného farbiva),
- keď máte Parkinsonovou chorobou alebo keď trpíte ťažkou depresiou,
pretože môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CINARIZINu Sandoz
keď trpíte extrapyramídovými poruchami,
keď máte vysoký krvný tlak
keď ste nedávno prekonali ťažký infarkt myokardu
keď trpíte poruchami srdcového rytmu
keď trpíte poruchami zrážanlivosti krvi
keď ste starší pacient.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky CINARIZINu Sandoz a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne
ovplyvňovať. Preto skôr, ako začnete v priebehu liečby CINARIZINom Sandoz
užívať nejaký iný liek, poraďte sa so svojím lekárom.

CINARIZIN Sandoz sa nesmie užívať súčasne s liekmi, ktoré môžu spôsobovať
extrapyramídové príznaky: neuroleptiká (liečivá používané na liečbu
psychických ochorení), antiemetiká (liečivá používané pri nevoľnosti),
rezerpín a metyldopa (liečivá na liečbu vysokého krvného tlaku).
Súčasné užitie látok uvoľňujúcich spazmus ciev (vazodilatačné lieky)
s liekmi znižujúcimi krvný tlak (antihypertenzíva) môže zvýšiť
antihypertenzívny účinok týchto liekov.
Látky tlmiace centrálny nervový systém a alkohol prehlbujú sedatívny účinok
cinarizínu.

Užívanie CINARIZINu Sandoz s jedlom a nápojmi
Alkohol môže zosilniť upokojujúci účinok lieku.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotné ženy a dojčiace matky nemajú užívať CINARIZIN Sandoz.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu pozornosť, sústredenie
sa, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (vedenie vozidiel, obsluha
strojov, práce vo výškach a pod.).

Dôležité informácie o niektorých zložkách CINARIZINu Sandoz
CINARIZIN Sandoz obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré druhy cukrov, vyhľadajte svojho lekára pred začatím užívania tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CINARIZIN Sandoz

Vždy užívajte CINARIZIN Sandoz presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pri liečbe porúch periférnej cirkulácie je 75 mg 2- až 3-
krát denne (150-225 mg denne).
Zvyčajná dávka pri liečbe porúch rovnováhy je 75 mg 3-krát denne.
Dávkovanie pri kinetóze:
o dospelí: 25 mg pol hodiny pred cestou
o deti od 5 do 12 rokov: pol dávky určenej dospelým
o deti do 5 rokov: podávanie cinarizínu sa neodporúča.

Tablety sa majú prehĺtať celé, nerozhryznuté a majú sa zapíjať dostatočným
množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Ak užijete viac CINARIZINu Sandoz ako máte
Predávkovanie sa prejavuje ospalosťou, nízkym krvným tlakom, závratmi. Pri
predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď lekára.

Ak zabudnete užiť CINARIZIN Sandoz
Ak zabudnete užiť liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať CINARIZIN Sandoz
Skôr ako prestanete užívať CINARIZIN Sandoz, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, CINARIZIN Sandoz môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Na začiatku liečby cinarizínom sa môžu vyskytnúť ospalosť a nutkanie na
vracanie, vracanie, zvýšená chuť do jedla, únava, alergické kožné reakcie a
príznaky parkinsonizmu (tremor – trasenie sa).
Ak sa u Vás počas užívania lieku vyskytnú spomenuté vedľajšie účinky,
povedzte to svojmu lekárovi. Ten rozhodne o ďalšom postupe.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CINARIZIN Sandoz

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte CINARIZIN Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri a na škatuli po „EXP“.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo CINARIZIN Sandoz obsahuje
CINARIZIN Sandoz 25 mg:
- liečivo je cinnarizinum (/cinarizín/) 25 mg v jednej tablete
- ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón,
koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, sodná soľ
karboxymetylškrobu, mastenec, mikrokryštalická celulóza.

CINARIZIN Sandoz forte 75 mg:
- liečivo je cinnarizinum (/cinarizín/) 75 mg v jednej tablete
- ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón,
koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, sodná soľ
karboxymetylškrobu, mastenec.

Ako vyzerá CINARIZIN Sandoz obsah balenia
CINARIZIN Sandoz 25 mg sú biele až sivobiele okrúhle obojstranne vypuklé
tablety
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg sú biele až sivobiele ploché tablety so
skosenými hranami

/Balenie/
CINARIZIN Sandoz 25 mg: 50 tabliet
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg: 50 tabliet
Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 06/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2009/05811SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

CINARIZIN Sandoz 25 mg
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

CINARIZIN Sandoz 25 mg: Každá tableta obsahuje 25 mg cinnarizinum.
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg: Každá tableta obsahuje 75 mg cinnarizinum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

CINARIZIN Sandoz 25 mg sú biele až sivobiele, okrúhle, bikonvexné tablety.
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg sú biele až sivobiele, ploché tablety so
skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. terapia pri symptómoch porúch labyrintu, vrátane závratov pri vertigu,
tinnituse, nevoľnosti a vracaní pri nystagme
. kinetózy
. terapia pri symptómoch porúch periférnej cirkulácie, vrátane Raynaudovho
fenoménu, akrocyanózy, intermitentnej klaudikácie, trofických porúch,
trofických a varikóznych vredov, parestézie, nočných kŕčov, studených
končatín.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie je prísne individuálne.
. poruchy periférnej cirkulácie: 75 mg 2- až 3-krát denne (150-225 mg
denne)
. poruchy rovnováhy: 75 mg 3-krát denne
. kinetózy:
o dospelí: 25 mg pol hodiny pred cestou
o deti od 5 do 12 rokov: ˝ dávky určenej dospelým
o deti do 5 rokov: podávanie cinarizínu sa neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na cinarizín alebo na niektorú z pomocných látok.
Porfýria.
Parkinsonova choroba alebo ťažká depresia, pretože môže dôjsť k zhoršeniu
priebehu ochorenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa objaví parkinsonizmus, musí sa podávanie cinarizínu okamžite ukončiť.
Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s myasteniou gravis a arteriálnou
hypertenziou.
Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelne sledovať krvný obraz ako
i funkcie pečene a obličiek.
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s nedávnym ťažkým infarktom myokardu,
s poruchami srdcového rytmu alebo poruchami zrážanlivosti krvi.
Cinarizín sa musí opatrne podávať starším pacientom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Cinarizín sa nesmie užívať s liekmi vyvolávajúcimi extrapyramídové
symptómy, ako sú neuroleptiká, antiemetiká, rezerpín, metyldopa.
Súčasné užitie cinarizínu s vazodilatanciami a antihypertenzívami môže
zvýšiť antihypertenzívny účinok týchto liekov.
Látky tlmiace CNS a alkohol (etanol) prehlbujú sedatívny účinok
cinarizínu.

Cinarizín môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky kožných testov
precitlivenosti, preto je potrebné liečbu prerušiť najmenej 4 dni pred
testovaním.

4.6 Gravidita a laktácia

Cinarizín sa nemá podávať tehotným ženám a dojčiacim matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Cinarizín môže spôsobiť ospalosť predovšetkým na začiatku liečby, čo môže
viesť k zníženiu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Na začiatku liečby cinarizínom sa môže vyskytnúť ospalosť,
gastrointestinálne poruchy (poruchy trávenia, nauzea, vracanie a iné),
zvýšená chuť do jedla.
Môžu sa vyskytnúť kožné alergické reakcie.
Po dlhodobej liečbe sa môžu vyskytnúť extrapyramídové poruchy
(parkinsonizmus, tras, zvýšené svalové napätie, zvýšená svalová únava)
spojené s pocitmi depresie. V týchto prípadoch je potrebné liečbu prerušiť.

4.9 Predávkovanie

Symptómy predávkovania sú vracanie, ospalosť, tras, hypotónia, kóma.
Špecifické antidotum neexistuje. V prípade predávkovania je vhodné podať
aktívne uhlie, prípadne vykonať výplach žalúdka a začať podpornú
symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá
ATC kód: N07CA02

Cinarizín je piperazínový derivát, ktorý sa prvýkrát registroval v roku
1958 ako antihistaminikum - antagonista H1-receptorov. Antihistamínové
účinky sa dokázali štandardnými testami: prevencia opuchu labiek
a anafylaktického šoku morčiat po ich vyvolaní histamínom. Podľa novších
údajov sa cinarizín radí medzi látky blokujúce kalciové kanály (skupina IV
klasifikácie WHO) s antihistamínovými a antivazokonstrikčnými aktivitami.
Patrí medzi neselektívne blokátory kalciových kanálov typu „T“. Má tiež
antioxidačné účinky.
Cinarizín sa používa na liečbu cerebrovaskulárnych a periférnych cievnych
ochorení a na liečbu poškodeného labyrintu. Pri ischémii chráni tkanivá
a znižuje tonus hladkého svalstva arteriol. Výsledkom je zlepšenie prietoku
krvi v mozgu a zlepšenie zásobovania kyslíkom a glukózou.
Pri periférnych cievnych poruchách cinarizín zmierňuje lokálne vazospazmy
a dilatuje kolaterálne krvné cievy.
Cinarizín zmierňuje poruchy rovnováhy predovšetkým úpravou prietoku krvi
v labyrinte alebo priamym pôsobením na H1-receptory.
Cinarizín zvyšuje počet dopamínových receptorov D2, čo je
najpravdepodobnejšie príčinou extrapyramidálnych symptómov počas liečby
touto látkou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnosť cinarizínu sa mení podľa pH žalúdka; so zvyšovaním pH
sa dostupnosť znižuje. Najvyššie plazmatické koncentrácie sa dosahujú 2 až
3 hodiny po perorálnom podaní.
Priemerný biologický polčas je 3 hodiny, avšak krajné hodnoty dosahujú 20
až 26 hodín. Plazmatické hladiny sa stabilizujú po 15 dňoch podávania
lieku. Liek sa môže kumulovať. Cinarizín sa metabolizuje v pečeni, 67 %
podanej dávky sa vylučuje močom a 33 % stolicou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Cinarizín je relatívne bezpečná účinná látka, ktorá sa používa viac ako 40
rokov. Má široké spektrum terapuetického použitia. Letálna dávka po
intravenóznom podaní u myší je 36 mg/kg telesnej hmotnosti a u potkanov
2560 mg/kg. Dávky, ktoré vykazujú rôzne farmakologické účinky sú oveľa
nižšie. Teratogénne účinky sa nedokázali. Neexistujú žiadne nové relevantné
údaje použiteľné pre prehodnotenie bezpečnosti lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

CINARIZIN Sandoz 25 mg:
lactosum monohydricum, maydis amylum, povidonum, silica colloidalis
anhydrica, magnesii stearas, carboxymethylamylum natricum, talcum,
cellulosum microcristallinum

CINARIZIN Sandoz forte 75 mg:
lactosum monohydricum, maydis amylum, povidonum, silica colloidalis
anhydrica, magnesii stearas, carboxymethylamylum natricum, talcum

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister vložený do škatule s priloženou písomnou informáciou pre
používateľov.

Veľkosť balenia:
CINARIZIN Sandoz 25 mg: 50 tabliet
CINARIZIN Sandoz forte 75 mg: 50 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0685/95-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

15.11.1995


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C99886
Skupina ATC:
N07 - Iné lieky na nervový systém vrátane parasympatomimetík
Skupina ATC:
N07CA02 - cinnarizinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
clonazepamum
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.54 € / 46.39 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.54 € / 46.39 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.03 € ÚP:0.00 € DP:9.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.27 € ÚP:0.00 € DP:5.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.64 € ÚP:0.00 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien