Detail:
153 SM EDTMP EXP:H inj 900 mb
Názov lieku:
153 SM EDTMP EXP:H
Doplnok názvu:
inj 900 mb
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, Č. 2107/1721

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0827/2003


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA
/Informácia o použití, čítajte pozorne!/

Názov lieku:
(153Sm) EDTMP INJ.

Lieková forma:
Injekčný roztok / sol inj

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Řež, Česká republika

Zloženie lieku:
Liečivo:
Samarii (153Sm) pentanatrii lexidronamum / Pentasodno-(153Sm) samaritá
soľ kyseliny ethylendiamino-tetrakis-methylenfosfónovej
0,1- 4,0 GBq/ml

zodpovedá: Samarii (153Sm) sesquioxidum / oxid samaritý-(153Sm)
0,26 mg
Lexidronamum monohydricum / monohydrát kyseliny edetempovej
35 mg

Pomocné látky:
natrii hydroxidum (hydroxid sodný)
natrii /para/-aminobenzoas (/para/-aminobenzoan sodný)
acidum hydrochloricum (kyselina chlorovodíková) 0,1 mol/l ad 1 ml
aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina:
Rádiofarmakum - rádionuklidové terapeutikum.

Charakteristika:
Liek je sterilný vodný roztok komplexu rádionuklidu samária 153Sm so sodnou
soľou EDTMP (kyseliny etylendiamino-tetrakis-metylendifosfónovej), ktorý má
afinitu k hydroxyapatitu kostného tkaniva. Vychytáva sa v skelete
predovšetkým v osteoblastických léziách, pomer akumulácie lézie - normálnej
kosti je okolo 5. Mechanizmus tíšenia bolestivosti kostných metastáz nie
je známy.

Farmakokinetické údaje:
Liek je po intravenóznej aplikácii veľmi rýchlo eliminovaný z krvi.
Eliminácia je charakterizovaná dvojexponenciálnou krivkou s polčasmi okolo
5 min a 1 hod. Po dvoch hodinách od podania je v krvi iba cca 5 %
aplikovanej aktivity a po 24 hodinách je rádioaktivita v krvi prakticky
nulová. Komplex sa akumuluje v skelete a vylučuje výhradne obličkami do
moču. Čím väčší je rozsah metastatického procesu, tým väčší podiel komplexu
je akumulovaný v kostiach a nižšie percento vylučované močom. Percento
aktivity zachytenej do skeletu dosahuje 40 – 90 %, aktivita nedeponovaná
v kostiach je viac ako 99 % vylučovaná do moču v priebehu prvých ôsmich
hodín po aplikácii. V tkanivách chorých neboli zistené žiadne metabolické
produkty l53Sm-EDTMP, aktivita l53Sm vylučovaná močom je tiež vo forme
komplexu.

Indikácie:
Paliatívna liečba bolestivých kostných metastáz pri nádorových ochoreniach,
predovšetkým karcinómu prostaty, pŕs, pľúc a iných.
Kontraindikácie:
Precitlivelosť na EDTMP alebo podobné fosfonátové komplexy, významné
poruchy krvotvorby - leukopénia, trombocytopénia.
Pred každou aplikáciou rádiofarmák je nutné informovať sa o možnom
tehotenstve. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť
považovaná za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Vyšetrenie tehotných žien
a malých detí pomocou lieku obsahujúceho jód 131I je kontraindikované.
Terapeutické aplikácie ženám počas tehotenstva, v období laktácie (je nutné
podať dieťaťu náhradnú výživu), mladistvým a jedincom v reprodukčnom veku,
je možné indikovať iba pri ohrození života a ak iné liečebné spôsoby
zlyhali.
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať
stroje.

Nežiaduce účinky:
Rádiotoxicita lieku, ovplyvňujúca kostnú dreň (prechodný úbytok elementov
predovšetkým bielej rady a doštičiek). Je potrebné sledovať krvný obraz
počas 6. týždňov po aplikácii, alebo do návratu funkcie kostnej drene na
úroveň pred aplikáciou.
Aj keď zatiaľ nebol popísaný žiadny klinický prípad nežiaduceho účinku na
srdečnú činnosť, EDTMP ako komplexotvorné činidlo môže ovplyvniť
metabolizmus vápnika.

Interakcie:
Liekové interakcie nie sú známe. Vzhľadom na nežiaduce účinky na kostnú
dreň, by nemal byť liek aplikovaný súčasne s chemoterapiou a radiačnou
terapiou (alebo krátko po nich), pokiaľ liečebný efekt nepreváži riziko.
Liek sa nesmie pred aplikáciou riediť (napr. infúznymi roztokmi).

Dávkovanie a spôsob podávania:
20 - 40 MBq / kg hmotnosti pacienta.
Pomalou intravenóznou injekciou (liek nie je izotonický).

Špeciálne upozornenia:
Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k
tomu určených. Pri uchovávaní, príprave, aplikácii rádiofarmák a likvidácii
odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením,
vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny
miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v
súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim
žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.
Samárium (l53Sm) má fyzikálny polčas rozpadu 46,3 hod., pri rozpade sa
emitujú beta častice (priemerná energia 0,233 MeV), a fotóny (energia 0,103
MeV, zastúpenie 29 %). K terapeutickému efektu prispievajú prevažne beta
častice, ktoré sa vzhľadom k svojmu krátkemu dobehu (stredný dosah vo vode
0,5 mm, maximálne 3 mm) prakticky celkom absorbujú v bezprostrednom okolí
záchytu.
Celotelovo absorbovaná dávka po aplikácii lieku dospelému s hmotnosťou 70
kg je 0,01 mGy/MBq, dávka absorbovaná v stene močového mechúra okolo 0,1
mGy/MBq, v kostnej dreni 1,5 mGy/MBq a na povrchu kostí okolo 6 mGy/MBq. V
ostatných orgánoch tela sú absorbované dávky nižšie (0,05 - 0,1 mGy/MBq).
Prvý deň po aplikácii je možné scintigraficky overiť vychytávanie v
skelete, pretože energia fotónov gama použitého rádionuklidu leží vo
výhodnej oblasti pre detekciu gama kamerou (103 keV). Snímky sú
porovnateľné so scintigramami po podaní injekcie 99mTc- MDP.
Liek je možné aplikovať opakovane, interval medzi aplikáciami by mal byť
aspoň 2 mesiace.
Pacient má dodržiavať počas 24 hodín hygienické opatrenia uvedené v
informácii pre pacienta, priložené ku každému baleniu lieku.

Varovanie:
Rádiofarmaká môžu byť používané len oprávnenými osobami. Liek nesmie byť
používaný po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.Balenie:
Jedno balenie lieku je určené pre jedného pacienta a celková rádioaktivita
balenia predstavuje dávku stanovenú pre pacienta individuálne ošetrujúcim
lekárom.

Veľkosti balenia:
800, 900, 1000, 1100, 1125, 1200, 1250, 1300, 1350, 1375, 1400, 1480, 1500,
1600, 1625, 1650, 1665, 1700, 1750, 1800, 1850, 1875, 1900, 1950, 2000,
2035, 2100, 2125, 2200, 2220, 2250, 2300, 2375, 2400, 2500, 2550, 2600,
2700, 2775, 2800, 2850, 2900, 2960, 3000, 3100, 3145, 3200, 3300, 3330,
3400, 3515, 3600, 3700, 3800, 4000 MBq, v injekčnej liekovke pre opakovaný
odber. Ochranný obal: olovený kontajner, plechovka.

Uchovávanie:
Pri teplote 2 – 8 şC, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred
ionizujúcim žiarením.
Nepoužitý liek, alebo odpad musí byť zneškodnený v súlade s požiadavkami na
zneškodnenie rádioaktívnych látok.


Dátum poslednej revízie textu:


Marec 2007[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, Č. 2107/1721

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0827/2003


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU:
(153Sm) EDTMP INJ.

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU:
Liečivo:
Samarii (153Sm) pentanatrii lexidronamum / Pentasodno-(153Sm) samaritá

soľ kyseliny ethylendiamino-tetrakis-methylenfosfónovej
0,1- 4,0 GBq/ml
zodpovedá: Samarii (153Sm) sesquioxidum / oxid samaritý-(153Sm)
0,26 mg
Lexidronamum monohydricum / monohydrát kyseliny edetempovej 35
mg

Pomocné látky, pozri časť 6.1.
Liek neobsahuje protimikróbne prísady.

3. LIEKOVÁ FORMA:
Injekčný roztok / sol inj

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie
Paliatívna liečba bolestivých kostných metastáz pri nádorových ochoreniach,
predovšetkým karcinómu prostaty, pŕs, pľúc a iných.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
20 - 40 MBq/kg hmotnosti pacienta, podáva sa pomalou intravenóznou
injekciou (liek nie je izotonický).
Prvý deň po aplikácii je možné scintigraficky overiť vychytávanie v
skelete, pretože energia fotónov gama použitého rádionuklidu leží vo
výhodnej oblasti pre detekciu gama kamerou (103 keV). Snímky sú
porovnateľné so scintigramami po podaní injekcie 99mTc-MDP.
Liek je možné aplikovať opakovane, interval medzi aplikáciami by mal byť
aspoň 2 mesiace.

4.3. Kontraindikácie
Precitlivenosť na fosfonátové komplexy, významné poruchy krvotvorby -
leukopénia alebo trombocytopénia.

4.4. Špeciálne upozornenie
Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k
tomu určených. Pri uchovávaní, príprave, aplikácii rádiofarmák a likvidácii
odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením,
vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny
miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v
súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim
žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.
Pacient je po aplikácii zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktoré ohrozuje
okolie žiarením a rádionuklidmi vylúčenými stolicou a močom. Pacient by mal
dodržiavať počas 24 hodín po aplikácii hygienické opatrenia, s ktorými bol
oboznámený zdravotníckym personálom aplikujúceho pracoviska.

4.5. Liekové a iné interakcie
Liekové interakcie nie sú známe. Vzhľadom k nežiaducim účinkom na kostnú
dreň by liek nemal byť aplikovaný súčasne s chemoterapiou a radiačnou
terapiou (alebo krátko po nich), pokiaľ liečebný efekt nepreváži riziko.
Liek sa nesmie pred aplikáciou riediť (napr. infúznymi roztokmi).

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Pred každou aplikáciou rádiofarmák je nutné sa informovať o možnej
gravidite. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť
považovaná za gravidnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je
potrebné posúdiť pomer rizika a terapeutického prínosu.
Vzhľadom na potencionálne riziko poškodenia plodu je nutné prípadnú
aplikáciu lieku u žien s preukázanou graviditou posúdiť s ohľadom na
vážnosť stavu ochorenia a riziko vyplývajúce z iných alternatívnych
možností tíšenia bolestivosti.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať
stroje.

4.8. Nežiaduce účinky
Rádiotoxicita lieku, ovplyvňujúca kostnú dreň (prechodný úbytok elementov
predovšetkým bielej rady a doštičiek). Je potrebné sledovať krvný obraz v
čase najmenej 6. týždňov po aplikácii alebo do návratu funkcie kostnej
drene na úroveň pred aplikáciou.
V prvých dňoch po aplikácii môže pacient pociťovať prechodné zvýšenie
bolestivosti. Aj keď zatiaľ nebol popísaný žiadny klinický prípad
nežiaduceho účinku na srdcovú činnosť, sodná soľ kyseliny etylendiamin-
tetrametylendifosfónovej (EDTMP) ako komplexotvorné činidlo môže ovplyvniť
metabolizmus vápnika.

4.9. Predávkovanie
Predávkovanie pacientov v bežnom poňatí neprichádza do úvahy. Pri náhodnom
podaní nadbytku rádioaktívnej látky môže byť radiačné riziko znížené
vyvolaním častého močenia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.
ATC kód: V10BX02

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Liek je sterilný injekčný, vodný roztok (číry, bezfarebný alebo slabo
nažltlý roztok) komplexu rádionuklidu samária 153Sm s EDTMP, ktorý má
afinitu k hydroxyapatitu kostného tkaniva. Vychytáva sa v skelete
predovšetkým v osteoblastických léziách, pomer akumulácie lézie - normálna
kosť, je okolo 5. V tkanivách chorých neboli zistené žiadne metabolické
produkty 153Sm-EDTMP.
Mechanizmus tíšenia bolestivosti kostných metastáz liekom nie je známy.
Neboli zistené žiadne skutočnosti (okrem radiačných účinkov, ktoré sú dané
charakterom lieku) znižujúce bezpečnosť lieku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Liek sa po intravenóznej aplikácii veľmi rýchlo eliminuje z krvi.
Eliminácia je charakterizovaná dvojexponenciálnou krivkou s polčasmi
rozpadu okolo 5 min až 1 hod. Po dvoch hodinách od podania je v krvi iba
cca 5 % aplikovanej aktivity a po 24 hodinách je rádioaktivita v krvi
prakticky nulová. Komplex sa akumuluje v skelete a vylučuje výhradne
obličkami do moču. Čím rozsiahlejší je metastatický proces, tým väčší
podiel komplexu je akumulovaný v kostiach a nižšie percento vylučované
močom. Podiel aktivity zachytenej v skelete dosahuje 40 – 90 %, aktivita
nedeponovaná v kostiach sa v priebehu prvých ôsmich hodín po aplikácii viac
ako 99 % vylučuje do moču (aktivita vylučovaná močom je tiež vo forme
komplexu).

5.3. Predklinické údaje vo vzťahu k bezpečnosti lieku
Bioekvivalenčná štúdia 153Sm-EDTMP preukázala rýchlu elimináciu komplexu z
krvi po intravenóznej aplikácii, s významnou akumuláciou v kostiach.
Naakumulovaná aktivita poklesla v 30-tej minúte po aplikácii, po 14-tich
dňoch je aktivita nulová.
Jedna tretina aplikovanej aktivity sa vylučuje močom do dvoch hodín po
aplikácii. 4 - 5 % aplikovanej aktivity sa vylúči močom a stolicou do
siedmich dní po aplikácii.
Akútna toxicita sa stanovila na samiciach a samcoch myší a samcoch potkanov
ako LD50 183 mg/kg, 185 mg/kg a 156 mg/kg pre potkanov.
Nezistili sa žiadne negatívne prejavy pri podávanej dávke 80 mg/kg, ktorá
predstavovala 50x väčšie množstvo, ako dávka aplikovaná pacientovi.
Aplikovali sa dve dávky denne, po dobu päť dní a nezistili sa žiadne
negatívne prejavy.

5.4. Radiačná dozimetria
Samárium (l53Sm) má fyzikálny polčas rozpadu 46,3 hod., pri rozpade emituje
beta častice (priemerná energia 0,233 MeV), a fotóny (energia 0,103 MeV,
zastúpenie 29 %). K terapeutickému efektu prispievajú prevažne beta
častice, ktoré sa vzhľadom k svojmu krátkemu dobehu (stredný dosah vo vode
0,5 mm, maximálne 3 mm) prakticky celkom absorbujú v bezprostrednom okolí
záchytu.
Celotelovo absorbovaná dávka po aplikácii lieku dospelému pacientovi s
hmotnosťou 70 kg je 0,01 mGy/MBq, absorbovaná dávka v stene močového
mechúra okolo 0,1 mGy/MBq, v kostnej dreni 1,5 mGy/MBq a na povrchu kostí
okolo 6 mGy/MBq. V iných orgánoch tela sú absorbované dávky nižšie (0,05 -
0,1 mGy/MBq). Prvý deň po aplikácii je možné scintigraficky overiť
vychytávanie v skelete, pretože energia gama fotónov použitého rádionuklidu
sa nachádza vo výhodnej oblasti pre detekciu gama kamerou (103 keV).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Natrii hydroxidum (hydroxid sodný), natrii /para/-aminobenzoas
(/para/-aminobenzoan sodný), acidum hydrochloricum 0,1 mol/l (kyselina
chlorovodíková), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

6.2. Inkompatibility
Liek nesmie byť riedený.

6.3. Čas použiteľnosti
1 deň od referenčného času.

6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania
Pri teplote 2 – 8 °C, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred
ionizujúcim žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu
Veľkosti balenia: 800, 900, 1000, 1100, 1125, 1200, 1250, 1300, 1350, 1375,
1400, 1480, 1500, 1600, 1625, 1650, 1665, 1700, 1750, 1800, 1850, 1875,
1900, 1950, 2000, 2035, 2100, 2125, 2200, 2220, 2250, 2300, 2375, 2400,
2500, 2550, 2600, 2700, 2775, 2800, 2850, 2900, 2960, 3000, 3100, 3145,
3200, 3300, 3330, 3400, 3515, 3600, 3700, 3800, 4000 MBq v v injekčnej
liekovke.
Vnútorný obal - sklenená, 10 ml liekovka k opakovanému odberu uzavretá
gumenou zátkou a kovovou objímkou.
Vonkajší obal - olovený kontajner, polystyrénová vložka, plechovka.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Pri manipulácii je potrebné dodržiavať prísne radiačno-hygienické
opatrenia, fľaštička s prípravkom by nemala zostávať mimo tieniaceho
priestoru. Jedno balenie lieku je určené pre jedného pacienta a celková
rádioaktivita balenia predstavuje dávku stanovenú pre pacienta
individuálne, ošetrujúcim lekárom. Liek sa podáva pomalou intravenóznou
injekciou (liek nie je izotonizovaný).
Pri aplikácii musia byť dodržané opatrenia pre radiačnú ochranu
zúčastneného personálu.
Nepoužitý liek, alebo odpad musí byť zneškodnený v súlade s požiadavkami na
zneškodnenie rádioaktívnych látok.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Řež, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 88/0315/98-S

9. PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE DO:


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:


Marec 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C90074
Skupina ATC:
V10 -
Skupina ATC:
V10BX02 - samarii sesquioxidum
Spôsob úhrady:
Prípravok používaný v lôžkovej starostlivosti
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
sumatriptanum,acidum gentisicum,norethisteronum aceticum
Výrobca lieku:
USTAV JADERNEHO VYZKUMU REZ U PRAHY, CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
924.54 € / 27852.69 SK
Úhrada poisťovňou:
924.54 € / 27852.69 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1042.28 € ÚP:1042.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1177.29 € ÚP:1177.29 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:951.59 € ÚP:951.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:898.20 € ÚP:898.20 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:924.54 € ÚP:924.54 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:977.94 € ÚP:977.94 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:984.35 € ÚP:984.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1004.28 € ÚP:1004.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1017.81 € ÚP:1017.81 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1031.34 € ÚP:1031.34 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien