Detail:
Oxaliplatina Mylan 5mg/ml plv ifo 1 x 100 mg + 20 ml solv.
Názov lieku:
Oxaliplatina Mylan 5mg/ml
Doplnok názvu:
plv ifo 1 x 100 mg + 20 ml solv.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, evid. č.
2009/06414

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml


Prášok na infúzny roztok

oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Oxaliplatina Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Oxaliplatinu Mylan
3. Ako používať Oxaliplatinu Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oxaliplatinu Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Oxaliplatina Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku Oxaliplatina Mylan je oxaliplatina.

Oxaliplatina Mylan sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva (liečba
karcinómu hrubého čreva štádia III po kompletnom odstránení primárneho
nádoru, liečba metastatického kolorektálneho karcinómu – karcinómu hrubého
čreva a konečníka).
Oxaliplatina Mylan sa používa v kombinácii s inými liečivami na liečbu
rakoviny, nazývanými 5-fluóruracil a kyselina folínová.

Oxaliplatina Mylan, prášok na infúzny roztok, sa pred podaním do žily vo
forme infúzie musí rozpustiť a rozriediť na roztok.
Oxaliplatina Mylan je liek s protinádorovým účinkom a obsahuje platinu.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Oxaliplatinu Mylan

Neužívajte Oxaliplatinu Mylan
keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku Oxaliplatina Mylan, teda na monohydrát laktózy;
keď dojčíte;
keď už máte znížený počet krviniek;
keď máte pocit pichania a zníženej citlivosti v prstoch na rukách a/alebo
na nohách; a máte ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie
gombíkov na oblečení;
keď trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.Buďte zvlášť opatrný pri používaní Oxaliplatiny Mylan
ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom
platiny, ako je karboplatina, cisplatina;
ak trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek;
ak máte akékoľvek ťažkosti s funkciou pečene.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
. Počas tehotenstva nesmiete užívať oxaliplatinu, pokiaľ to nie je jasne
indikované Vaším lekárom.
. Počas liečby oxaliplatinou nesmiete otehotnieť a musíte používať účinnú
metódu antikoncepcie.
. Ak otehotniete v priebehu Vašej liečby, musíte okamžite kontaktovať
svojho lekára. Mali by ste podniknúť primerané opatrenia na zabránenie
počatia v priebehu liečby ako aj po ukončení liečby v trvaní 4 mesiace
pre ženy a 6 mesiacov pre mužov.
. Oxaliplatina môže mať účinok spôsobujúci neplodnosť, ktorý by mohol byť
ireverzibilný. Pacientom – mužom sa preto neodporúča splodiť dieťa v
priebehu liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby a zároveň sa im
odporúča poradiť sa o možnosti konzervácie spermií pred začiatkom liečby.


. Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.

/Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo/
/lekárnikom./

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liečba oxaliplatinou môže spôsobiť zvýšené riziko výskytu závratov,
nevoľnosti a vracania, a iných neurologických príznakov, ktoré ovplyvňujú
chôdzu (ťažkosti s chôdzou alebo pohybmi) a rovnováhu (schopnosť vzpriamene
stáť alebo výskyt závratov po postavení sa). Ak sa u Vás vyskytnú tieto
príznaky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.
Ak máte počas používania Oxaliplatiny Mylan problémy s videním,
nešoférujte, neobsluhujte ťažké stroje, ani sa nevenujte nebezpečným
aktivitám.


3. AKO POUŽÍVAŤ Oxaliplatinu Mylan

Oxaliplatina Mylan je určená LEN PRE DOSPELÝCH.


Dávkovanie

Dávka oxaliplatiny je založená na ploche Vášho telesného povrchu. Tento
údaj sa vypočíta z Vašej výšky a váhy.

Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je
85 mg/m2 plochy telesného povrchu. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí aj
od výsledkov Vašich krvných testov a taktiež aj od vedľajších účinkov,
ktoré ste mali po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou.


Spôsob a cesta podania

Oxaliplatinu Mylan Vám predpíše špecialista v liečbe rakoviny (onkológ).
Budete liečený zdravotnými odborníkmi, ktorí Vám pripravia potrebnú dávku
oxaliplatiny.
Tento liek sa podáva pomalou injekciou do jednej z Vašich žíl (intravenózna
infúzia) v trvaní 2 - 6 hodín.
Tento liek Vám bude podaný v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred
infúziou 5-fluóruracilu.


Frekvencia podávania

Frekvenciu podávania tohto lieku stanoví Váš lekár. Pre informáciu, infúzie
sa majú opakovať jedenkrát každé dva týždne.


Dĺžka trvania liečby

Dĺžku trvania liečby stanoví Váš lekár.
Vaša liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov, ak sa liek podáva po úplnom
odstránení Vášho nádoru.


Ak Vám je podané viac Oxaliplatiny Mylan ako by malo

Keďže tento liek sa podáva v nemocnici, je nepravdepodobné, že dostanete
príliš málo alebo príliš veľa lieku, avšak povedzte Vášmu lekárovi alebo
lekárnikovi, ak máte akékoľvek obavy.
V prípade predávkovania môžete zaznamenať zvýšený výskyt vedľajších
účinkov. Váš lekár Vám môže poskytnúť vhodnú liečbu týchto vedľajších
účinkov.

/Ak máte akékoľvek otázky o Vašej liečbe, povedzte to svojmu lekárovi,/
/zdravotnej sestre alebo lekárnikovi./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Oxaliplatina Mylan môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste o ňom
informovali Vášho lekára pred Vašou nasledujúcou liečbou.

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledovných
vedľajších účinkov:
nezvyčajné modriny, krvácanie alebo príznaky infekcie, ako je bolesť hrdla
a zvýšená teplota;
pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie;
stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny) / mukozitída (zápal sliznice) –
bolesť pier alebo vredy v ústach;
nevysvetliteľné respiračné symptómy, ako je neproduktívny kašeľ, ťažkosti s
dýchaním alebo chripot;
príznaky angioedému (opuch rúk alebo nôh, alebo členkov alebo tváre alebo
pier alebo úst alebo hrdla), ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním a
dýchaním.


/Veľmi časté vedľajšie účinky (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov):/
Poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, pichanie alebo zníženú
citlivosť v prstoch na rukách a na nohách, v oblasti úst alebo v hrdle, čo
sa niekedy môže vyskytnúť v súvislosti s kŕčami. Tieto účinky sú často
vyvolané po vystavení sa voči chladu, napr. pri otvorení chladničky či
držaní studeného nápoja. Môžete mať taktiež ťažkosti s vykonávaním jemných
pohybov, ako je zapínanie gombíkov na oblečení. Hoci vo väčšine prípadov
tieto príznaky úplne ustúpili, je však možnosť pretrvávania určitých
symptómov po ukončení liečby.;
Niektorí pacienti pri ohnutí krku zaznamenali pichavý pocit podobný šoku,
prechádzajúci rukami alebo trupom smerom nadol.;
Oxaliplatina môže niekedy spôsobiť nepríjemný pocit v hrdle, najmä pri
prehĺtaní, a pocit namáhavého dýchania. Zvyčajne sa tieto pocity, ak k nim
dôjde, vyskytujú počas podávania infúzie alebo v priebehu niekoľkých hodín
po podaní infúzie, a môžu byť vyvolané chladom. Hoci tento pocit nie je
príjemný, netrvá dlho a vymizne bez potreby liečby. V dôsledku týchto
vedľajších účinkov môže Váš lekár rozhodnúť o zmene Vašej liečby.;
Príznaky infekcie, ako je bolesť hrdla a zvýšená teplota.;
Tento liek spôsobuje prechodný pokles počtu krviniek. Pokles počtu bielych
krviniek, ktorý viac pravdepodobne spôsobí infekciu; pokles počtu krvných
doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo modrín; pokles počtu červených
krviniek, čo zapríčiňuje zblednutie kože a spôsobuje slabosť alebo sťažené
dýchanie.
Váš lekár Vám zoberie krv pred začiatkom liečby a pred každým
nasledovným cyklom liečby, aby zistil, či máte dostatočný počet
krviniek.;
Alergické reakcie, niekedy až so smrteľnými následkami – kožná vyrážka
vrátane začervenanej svrbivej kože, opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier,
úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a
možno sa budete cítiť na odpadnutie, bronchospazmus (kŕč svalstva
priedušiek), pocit bolesti na hrudi;
Pokles alebo strata chuti do jedla;
Nadmerné hladiny glukózy (cukru) vo Vašej krvi, čo môže spôsobiť veľký
smäd, suchosť v ústach alebo potrebu častejšieho močenia;
Nízka hladina draslíka v krvi, čo môže spôsobiť odchýlky srdcového rytmu;
Nízka hladina sodíka v krvi, čo môže spôsobiť únavu a zmätenosť, zášklby
svalov, záchvaty alebo kómu;
Poruchy chuti;
Bolesť hlavy;
Krvácanie z nosa;
Sťažené dýchanie;
Kašeľ;
Nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie (nevoľnosť) – Váš lekár Vám zvyčajne
podá lieky na prevenciu nevoľnosti ešte pred liečbou, a ich užívanie môže
pokračovať aj po liečbe;
Hnačka – ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním,
ihneď sa poraďte s Vaším lekárom;
Bolesť úst alebo pier, vredy v ústach;
Bolesť žalúdka, zápcha;
Poruchy kože;
Strata vlasov;
Bolesť chrbta;
Únava, úbytok síl / slabosť, celková bolesť tela;
Bolesť alebo začervenanie v blízkosti alebo v mieste podania injekcie počas
infúzie, čo môže v prípade extravazácie (únik krvi mimo cievy) viesť k
nekróze (úmrtie buniek a žijúceho tkaniva);
Horúčka s možným výskytom mimovoľných pohybov rúk alebo iných končatín;
Krvné testy, ktoré ukazujú zmeny funkcie pečene;
Krvné testy, ktoré ukazujú zvýšenie hladiny laktátdehydrogenázy (enzým);
Prírastok na váhe.

/Časté vedľajšie účinky (výskyt u menej ako 1 z 10 pacientov):/
Tečúci nos;
Infekcia priedušiek;
Infekcia v dôsledku zníženého počtu bielych krviniek, septikémia;
Anafylaktický šok alebo závažná alergická reakcia (bronchospazmus –
stiahnutie priedušiek, opuch);
Dehydratácia;
Depresia;
Nespavosť;
Závraty;
Opuch nervov vedúcich do Vašich svalov;
Stuhnutosť krku, neznášanlivosť / odpor jasného svetla a bolesti hlavy;
Konjunktivitída (zápal očných spojoviek), problémy so zrakom;
Neobvyklé krvácanie;
Krvná zrazenina, zvyčajne v nohe, ktorá spôsobuje bolestivý opuch alebo
začervenanie;
Krvná zrazenina v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudi a dušnosť;
Návaly horúčavy;
Hypertenzia (zvýšený krvný tlak);
Čkanie;
Tráviace ťažkosti a pálenie záhy;
krvácanie z konečníka a žalúdočno-črevné krvácanie;
Odlupovanie kože, kožná vyrážka, nadmerné potenie a poruchy nechtov;
Bolesť kĺbov a bolesť kostí;
Krv v moči;
Bolesť pri močení alebo zmeny frekvencie močenia;
Krvné testy, ktoré ukazujú zmeny funkcie obličiek;
Úbytok hmotnosti.


/Menej časté vedľajšie účinky (výskyt u menej ako 1 zo 100 pacientov):/
Krvné testy, ktoré ukazujú zvýšenie prekyslenia organizmu;
Pocit úzkosti alebo nervozity;
Problémy so sluchom;
Zhoršený alebo zablokovaný prechod črevom;
Nervové príznaky, zahŕňajúce mimovoľné pohyby svalov, pocit stlačenia hrdla
alebo hrudníka, alebo symptómy, ktoré ovplyvňujú chôdzu (ťažkosti s chôdzou
alebo pohybmi) a rovnováhu (schopnosť stáť vzpriamene alebo závraty po
postavení sa);
Príznaky, ktoré ukazujú zmeny vo funkcii kraniálnych (hlavových) nervov
(poruchy oka a zraku, poruchy reči a hlasu, silná bolesť v oblasti tváre).

/Zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej ako 1 z 1000 pacientov):/
Pokles krvných doštičiek (trombocytov) (nedostatok krvných doštičiek s
výskytom neobvyklých modrín a krvácania, pri organizme alergickom na
oxaliplatinu);
Neobvyklý pokles červených krviniek (anémia v dôsledku nadmerného rozkladu
krvi);
Nezrozumiteľná reč;
Problémy so zrakom, ako je pokles ostrosti / intenzity vnímania alebo
poruchy zorného poľa, prechodná strata videnia, ktorá je vratná po
prerušení liečby;
Zápal zrakového nervu;
Hluchota (poškodenie sluchu);
Nevysvetliteľné respiračné symptómy, ťažkosti s dýchaním, zjazvenie pľúc,
čo spôsobuje sťažené dýchanie, niekedy až so smrteľnými následkami;
Zápal hrubého čreva, čo spôsobuje bolesť brucha alebo hnačku.

/Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u menej ako 1 z 10 000/
/pacientov):/
Ochorenie pečene, pre ktoré Vás bude Váš lekár sledovať;
Zmeny vo funkcii obličiek, akútne poruchy funkcie obličiek;
Zápal pankreasu.

/Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou:/
Zaznamenalo sa niekoľko prípadov kŕčov (nekontrolované chvenie tela),
hemolytického uremického syndrómu (porucha funkcie obličiek spojená s
poruchami krvi) a leukoencefalopatie (neurologické poruchy).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Oxaliplatinu Mylan

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pre neotvorené injekčné liekovky.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale
alebo na injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Po ukončení infúzie bude liek opatrne zlikvidovaný lekárom alebo zdravotnou
sestrou.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Oxaliplatina Mylan obsahuje

87. Liečivo je oxaliplatina.
Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Oxaliplatina Mylan a obsah balenia

Tento liek je vo forme prášku na infúzny roztok.
Injekčná liekovka s obsahom 50 mg: každá 30 ml injekčná liekovka obsahuje
50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.
Injekčná liekovka s obsahom 100 mg: každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje
100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.
1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Liek je dostupný v injekčnej liekovke s obsahom 50 mg alebo 100 mg prášku.
Balenie po 1, 2, 3, 5, 10 alebo 50 injekčných liekovkách.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko

Výrobcovia

VIANEX S.A.

Plant C, 16th km Marathonos Avenue, 15351 Pallini Attiki, Grécko
/alebo/

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2011.

< (-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- >

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:


POKYNY NA POUŽITIE, ZAOBCHÁDZANIE A LIKVIDÁCIU LIEKU Oxaliplatina Mylan


Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, opatrnosť je potrebná
aj pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny.


1. Pokyny na zaobchádzanie


Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotníckeho personálu zaobchádzajúceho s
týmto liekom a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou
vyžaduje zvýšená opatrnosť.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným
odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré
zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť
ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi
zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na
tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo
nápojov.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s
cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami,
čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové
použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými
vakmi na odpad.

S výlučkami a zvratkami sa musí manipulovať s opatrnosťou.

Tehotné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s
cytotoxickými látkami.

S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a
musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť
v primerane označenej pevnej nádobe. Pozri nižšie odsek „Likvidácia“.

Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok
dostal do kontaktu s kožou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.
Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok
dostal do kontaktu so sliznicou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť
vodou.


2. Špeciálne opatrenia na podávanie


- NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5% (50 mg/ml) roztok glukózy.
NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu s roztokom chloridu sodného
alebo s roztokmi obsahujúcimi chloridy.
- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE
súčasne cez jednu infúznu hadičku.
NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-
fluóruracilom (5-FU), liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré
obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných
liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu
oxaliplatiny.

Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo
folinát disodný):
Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5%
(50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou
kyseliny folínovej (FA) v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, ako 2 až 6
hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y)
umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú
kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie
obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozriedená iba za
použitia izotonického 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie v
alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo roztokoch
obsahujúcich chloridy.

Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5-FU):
Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-
fluóruracil (5-FU).
Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu hadičku a potom podávajte 5-
fluóruracil (5-FU).


- POUŽÍVAJTE len odporúčané rozpúšťadlá.
- Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie, sa
nesmie použiť a je potrebné ho zlikvidovať v súlade s právoplatnými
požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


3. Príprava rekonštituovaného roztoku


- Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5%
(50 mg/ml) roztok glukózy.
- Pre injekčnú liekovku s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby
sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).
- Pre injekčnú liekovku s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby
sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).

Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok
ihneď nariediť s 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy.
Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez
čiastočiek.
Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa
má zlikvidovať.


4. Príprava infúzneho roztoku


Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej
liekovky/liekoviek a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml)
roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí nie
menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml.
Podávajte intravenóznou infúziou.

Po nariedení v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna
stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až
8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.
Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred
použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez
čiastočiek.
Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa
má zlikvidovať (pozri odsek „Likvidácia“ nižšie).

NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce
chloridy na rekonštitúciu ani na riedenie.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná na vzorke
podávacieho setu, na báze PVC.


5. Infúzia roztoku


Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy na
koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podať ako 2 až 6 hodinová
infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra.
Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5-FU), infúzia oxaliplatiny
sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).


6. Likvidácia


Zvyšky lieku ako aj všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, riedení a
podaní lieku sa musia zlikvidovať v súlade so štandardnými operačnými
postupmi zdravotníckeho zariadenia týkajúcimi sa manipulácie s
cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu
nebezpečného odpadu.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, evid. č.
2009/06414SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Injekčná liekovka s obsahom 50 mg: každá 30 ml injekčná liekovka obsahuje
50 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 10 ml rozpúšťadla.
Injekčná liekovka s obsahom 100 mg: každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje
100 mg oxaliplatiny na rekonštitúciu v 20 ml rozpúšťadla.

1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.
Biely lyofilizovaný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Oxaliplatina je v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou
(FA) indikovaná na:
. adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C podľa Dukesa)
po kompletnej resekcii primárneho nádoru.
. liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným
odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré
zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť
ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi
zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na
tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo
nápojov (pozri časť 6.6).

Dávkovanie

LEN PRE DOSPELÝCH
Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2 podávaná
intravenózne, opakovane každé 2 týždne počas 12 cyklov (6 mesiacov).
Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho
karcinómu je 85 mg/m2 podávaná intravenózne, opakovane každé dva týždne.

Podaná dávka sa má upraviť podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť
4.4).
Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-
fluóruracil (5-FU).

Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6-hodinová intravenózna infúzia v 250 až
500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy, aby sa dosiahla koncentrácia
v rozmedzí 0,2 mg/ml až 0,70 mg/ml; koncentrácia 0,70 mg/ml je najvyššia
koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.

Oxaliplatina sa používala predovšetkým v kombinácii s režimami kontinuálnej
infúzie 5-fluóruracilu (5-FU). Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa
používali režimy 5-fluóruracilu (5-FU) kombinujúce bolusové podanie a
kontinuálnu infúziu.

/Osobitné skupiny pacientov:/

- Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Použitie oxaliplatiny nebolo skúmané u pacientov so závažným poškodením
funkcie obličiek (pozri časť 4.3).
U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže
začať bežne odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). Úprava dávky u pacientov
s miernou renálnou dysfunkciou nie je potrebná.

- Pacienti s insuficienciou pečene:
Na základe štúdie fázy I, ktorá zahŕňala pacientov s rôznymi stupňami
poškodenia pečene, sa ukázalo, že frekvencia a závažnosť ochorení pečene a
žlčových ciest súvisia s progresívnym ochorením a so zhoršením
východiskových výsledkov testov pečeňových funkcií.
Počas klinického vývoja sa u pacientov s abnormálnymi výsledkami testov
pečeňových funkcií nevykonala žiadna špecifická úprava dávkovania.

- Starší pacienti:
U pacientov vo veku nad 65 rokov sa nepozoroval žiadny vzostup prejavov
závažnej toxicity pri monoterapii oxaliplatinou alebo pri podaní
oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU). Preto sa u starších
pacientov nevyžaduje žiadna špecifická úprava dávky.

- Pediatrickí pacienti:
Indikácia sa netýka použitia oxaliplatiny u detí. Účinnosť použitia
oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi
nebola stanovená (pozri časti 5.1).

Spôsob podávania

Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.
Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250-500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy na
koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podávať pomocou centrálneho
žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín.
Infúzia oxaliplatiny sa musí vždy podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).

V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.

Návod na použitie

Oxaliplatina sa pred použitím musí rekonštituovať a ďalej nariediť. Na
rekonštitúciu a k následnému riedeniu lyofilizovaného prášku sa má ako
rozpúšťadlo použiť len 5% (50 mg/ml) roztok glukózy (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie

Oxaliplatina je kontraindikovaná:
- u pacientov, ktorí trpia precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na
pomocnú látku monohydrát laktózy;
- u dojčiacich pacientok;
- u pacientov s myelosupresiou pred zahájením prvého cyklu, preukázanou
východiskovou hodnotou neutrofilov < 2x109/l a/alebo počtom
trombocytov < 100x109/l;
- u pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením
pred prvým cyklom;
- u pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens
kreatinínu menej ako 30 ml/min).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných onkologických
oddeleniach a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.

Vzhľadom na limitované údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne
závažným poškodením funkcie obličiek sa podanie oxaliplatiny má zvážiť až
po primeranom zhodnotení pomeru prospechu/rizika liečby pre pacienta.
U týchto pacientov sa má funkcia obličiek starostlivo monitorovať a dávka
sa má upraviť v závislosti od toxicity.

Je potrebné zabezpečiť osobitný dohľad u pacientov s anamnézou alergických
prejavov na iné lieky s obsahom platiny. V prípade anafylaktických prejavov
sa má perfúzia okamžite prerušiť a je potrebné zahájiť primeranú
symptomatickú liečbu. Opakované podanie oxaliplatiny týmto pacientom je
kontraindikované. U všetkých zlúčenín platiny sa zaznamenali skrížené
reakcie, pričom niektoré z nich boli fatálne.

V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia okamžite ukončiť
a začať zvyčajná lokálna symptomatická liečba.

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, obzvlášť ak
sa podáva súbežne s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou.
Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom
pravidelne.

Pacientom, u ktorých sa počas 2-hodinovej infúzie alebo v priebehu
niekoľkých hodín po nej vyvinie akútna laryngofaryngálna dyzestézia (pozri
časť 4.8), sa má následná infúzia oxaliplatiny podať formou 6-hodinovej
infúzie.

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), ďalšia
odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny má vychádzať z dĺžky trvania
a závažnosti týchto symptómov:
- ak príznaky trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka
oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo na
75 mg/m2 (adjuvantná liečba).
- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva do ďalšieho liečebného
cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2
(metastatická liečba) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).
- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva do ďalšieho liečebného
cyklu, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.
- ak sa tieto príznaky po prerušení liečby oxaliplatinou zmiernia, je možné
zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.

Pacienti majú byť informovaní o možnosti pretrvávajúcich príznakov
periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované mierne
parestézie alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými
aktivitami, môžu pretrvávať do 3 rokov po ukončení adjuvantnej liečby.

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si
vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť
4.8).

Závažná hnačka/vracanie môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus,
črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie
obličiek, obzvlášť ak sa oxaliplatina podáva v kombinácii s 5-fluóruracilom
(5-FU). V ojedinelých prípadoch sa zaznamenala pankreatitída.

Ak sa vyskytne hematologická toxicita (neutrofily < 1,5x109/l alebo
trombocyty < 50x109/l), podanie nasledovného liečebného cyklu sa má odložiť
až do úpravy hematologických parametrov na akceptovateľné hodnoty. Pred
začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný
krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.

Pacienti musia byť primerane informovaní o riziku výskytu hnačky/vracania,
mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu (5-FU), aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára za účelom poskytnutia vhodnej liečby.

Pokiaľ sa mukozitída/stomatitída vyskytne s neutropéniou alebo bez nej,
ďalšia liečba sa má odložiť dovtedy, kým sa mukozitída/stomatitída neupraví
na stupeň 1 alebo menej a/alebo kým počet neutrofilov nie je ( 1,5x109/l.

Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) [s alebo
bez kyseliny folínovej (FA)], sa má pre toxicitu spojenú s 5-fluóruracilom
(5-FU) použiť obvyklá úprava dávky.

Ak sa objaví hnačka 4. stupňa (podľa WHO), neutropénia 3.-4. stupňa (počet
neutrofilov < 1,0x109/l), trombocytopénia 3.-4. stupňa (počet trombocytov
< 50x109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická
liečba) alebo na 75 mg/m2 (adjuvantná liečba), dodatočne k akémukoľvek
potrebnému zníženiu dávky 5-fluóruracilu (5-FU).

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny
kašeľ, dyspnoe, chripot alebo rádiologický nález pľúcnych infiltrátov, sa
liečba oxaliplatinou musí prerušiť pokiaľ ďalšie pľúcne vyšetrenia
nevylúčia intersticiálne ochorenie pľúc alebo fibrózu pľúc (pozri časť
4.8).

V prípade abnormálnych výsledkov funkčných testov pečene alebo portálnej
hypertenzie, ktorá zjavne nie je následkom metastáz v pečeni, je potrebné
zvážiť veľmi zriedkavé prípady pečeňových cievnych ochorení vyvolaných
liekom.

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli pozorované genotoxické
účinky. Preto sa pacientom - mužom liečených oxaliplatinou neodporúča
splodiť dieťa počas liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby, a zároveň
sa im odporúča poradiť sa o konzervácii spermií pred začiatkom liečby,
pretože oxaliplatina môže mať antifertilný účinok, ktorý môže byť
ireverzibilný.

Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinnú
metódu antikoncepcie (pozri časť 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

U pacientov, ktorí tesne pred podaním 5-fluóruacilu (5-FU) dostali
jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m2, sa nepozorovala žiadna zmena
stupňa expozície voči 5-fluóruracilu (5-FU).

/In vitro/ sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny
z väzby na plazmatické bielkoviny nasledovnými liečivami: erytromycínom,
salicylátmi, granisetronom, paklitaxelom a nátriumvalproátom.

4.6 Gravidita a laktácia

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti používania
lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná
toxicita. V dôsledku toho sa oxaliplatina neodporúča počas tehotenstva
a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Podávanie oxaliplatiny počas gravidity je možné zvážiť iba po starostlivom
posúdení možného rizika liečby pre plod a iba so súhlasom pacientky.

Vhodné antikoncepčné opatrenia sa musia prijať počas liečby a po ukončení
liečby, počas 4 mesiacov u žien a počas 6 mesiacov u mužov.

Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka nebolo sledované. Dojčenie je
počas liečby oxaliplatinou kontraindikované.

Oxaliplatina môže mať antifertilný účinok (pozri časť 4.4).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Avšak liečba oxaliplatinou spôsobujúca zvýšené riziko závratov, nauzey
a vracania, a iných neurologických symptómov, ktoré ovplyvňujú chôdzu
a rovnováhu, môže viesť k malému alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení
liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať
stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnych vplyvoch týchto
udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce účinky oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom /
kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea,
vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia)
a neurologické (akútna a dávkou kumulatívna periférna senzorická
neuropatia). Celkovo boli tieto nežiaduce účinky častejšie a závažnejšie
pri oxaliplatine a v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou
folínovou (FA) ako pri samotnom 5-fluóruracile (5-FU) / kyseline folínovej
(FA).

Frekvencie výskytu zaznamenané v nasledujúcej tabuľke sú získané
z klinických štúdií v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu
a v adjuvantnej liečbe [zahŕňajúcich 416 a 1108 pacientov zaradených do
ramena liečby oxaliplatinou + 5-fluóruracil (5-FU) / kyselina folínová
(FA)] a z postmarketingového sledovania.

Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej
konvencie: veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100, < 1/10), menej časté
(? 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé
(< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou:

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej |Zriedkavé |
|orgánových | | |časté | |
|systémov podľa | | | | |
|databázy MedDRA | | | | |
|Infekcie |- Infekcia |- Rinitída | | |
|a nákazy * | |- Infekcia | | |
| | |horných | | |
| | |dýchacích | | |
| | |ciest | | |
| | |- Febrilná | | |
| | |neutropénia / | | |
| | |neutropénická | | |
| | |sepsa | | |
|Poruchy krvi |- Anémia | | |- |
|a lymfatického |- Neutropénia | | |Imunoalergická|
|systému * |- | | |trombocytopéni|
| |Trombocytopénia| | |a |
| | | | |- Hemolytická |
| |- Leukopénia | | |anémia |
| |- Lymfopénia | | | |
|Poruchy |- Alergia / |- | | |
|imunitného |alergická |Anafylaktické | | |
|systému * |reakcia + |/ | | |
| | |Anafylaktoidné| | |
| | |reakcie ++ | | |
|Poruchy |- Anorexia |- Dehydratácia|- | |
|metabolizmu a |- Abnormality | |Metabolick| |
|výživy |glykémie | |á acidóza | |
| |- Hypokaliémia | | | |
| |- Abnormality | | | |
| |natriémie | | | |
|Psychické | |- Depresia |- | |
|poruchy | |- Insomnia |Nervozita | |
|Poruchy |- Periférna |- Závraty | |- Dyzartria |
|nervového |senzorická |- Motorická | | |
|systému * |neuropatia |neuritída | | |
| |- Zmyslové |- Meningizmus | | |
| |poruchy | | | |
| |- Dysgeúzia | | | |
| |(porucha chuti)| | | |
| | | | | |
| |- Bolesť hlavy | | | |
|Poruchy oka | |- | |- Prechodne |
| | |Konjunktivitíd| |znížená |
| | |a | |ostrosť zraku |
| | |- Poruchy | |- Poruchy |
| | |zraku | |zorného poľa |
| | | | |- Optická |
| | | | |neuritída |
| | | | |- Prechodná |
| | | | |strata |
| | | | |videnia, |
| | | | |reverzibilná |
| | | | |po prerušení |
| | | | |liečby |
|Poruchy ucha a | | |- |- Hluchota |
|labyrintu | | |Ototoxicit| |
| | | |a | |
|Poruchy ciev |- Epistaxa |- Hemorágia | | |
| | |- Návaly | | |
| | |horúčavy | | |
| | |- Hlboká | | |
| | |venózna | | |
| | |trombóza | | |
| | |- Pľúcna | | |
| | |embólia | | |
| | |- Hypertenzia | | |
|Poruchy dýchacej|- Dyspnoe |- Čkanie | |- |
|sústavy, |- Kašeľ | | |Intersticiálne|
|hrudníka a | | | |ochorenie |
|mediastína | | | |pľúc, niekedy |
| | | | |fatálne |
| | | | |- Fibróza pľúc|
| | | | | |
|Poruchy |- Nauzea |- Dyspepsia |- Ileus |- Kolitída |
|gastrointestinál|- Hnačka |- |- |vrátane hnačky|
|neho traktu * |- Vracanie |Gastroezofagál|Obštrukcia|spôsobenej |
| |- Stomatitída /|ny reflux |čriev |Clostridium |
| |mukozitída |- Krvácanie | |difficale |
| |- Abdominálna |z rekta | | |
| |bolesť |- | | |
| |- Zápcha |Gastrointestin| | |
| | |álne krvácanie| | |
| | | | | |
| | | | | |
|Poruchy kože |- Poruchy kože |- Exfoliácia | | |
|a podkožného |- Alopécia |kože (t.j. | | |
|tkaniva | |syndróm | | |
| | |ruka-noha) | | |
| | |- Erytematózna| | |
| | |vyrážka | | |
| | |- Vyrážka | | |
| | |- Nadmerné | | |
| | |potenie | | |
| | |- Poruchy na | | |
| | |nechtoch | | |
|Poruchy |- Bolesť chrbta|- Artralgia | | |
|kostrovej | |- Bolesť kostí| | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy obličiek| |- Hematúria | | |
|a močových ciest| |- Dyzúria | | |
| | |- Abnormálna | | |
| | |frekvencia | | |
| | |močenia | | |
|Celkové poruchy |- Únava | | | |
|a reakcie |- Horúčka +++ | | | |
|v mieste podania|- Asténia | | | |
| |- Bolesť | | | |
| |- Reakcie | | | |
| |v mieste vpichu| | | |
| |injekcie ++++ | | | |
| | | | | |
|Laboratórne |- Zvýšenie |- Zvýšenie | | |
|a funkčné |hladín |hladiny | | |
|vyšetrenia |pečeňových |kreatinínu v | | |
| |enzýmov |krvi | | |
| |- Zvýšenie |- Pokles | | |
| |hladiny |hmotnosti | | |
| |alkalickej |(metastatická | | |
| |fosfatázy v |liečba) | | |
| |krvi | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |hladiny | | | |
| |bilirubínu v | | | |
| |krvi | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |hladiny | | | |
| |laktátdehydroge| | | |
| |názy v krvi | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |hmotnosti | | | |
| |(adjuvantná | | | |
| |liečba) | | | |


* Pozri podrobnejšiu sekciu nižšie.
Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.
+ Veľmi časté: alergia/alergické reakcie, vyskytujúce sa najčastejšie
v priebehu perfúzie, v niektorých prípadoch fatálne (časté alergické
reakcie ako je kožná vyrážka, konkrétne urtikária, konjunktivitída,
rinitída.
++ Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, angioedému,
nízkeho krvného tlaku a anafylaktického šoku.
U všetkých solí platiny sa zaznamenal výskyt skrížených reakcií,
v niektorých prípadoch fatálny.
+++ Veľmi časté – horúčka, zimnica (tras), buď z infekcie (s alebo bez
febrilnej neutropénie) alebo z dôvodu izolovanej horúčky možno na
podklade imunologických mechanizmov.
++++ Zaznamenali sa reakcie v mieste vpichu injekcie, vrátane lokálnej
bolesti, začervenania, opuchu a trombózy.
Extravazácia tiež môže viesť k lokálnej bolesti a zápalu, ktoré môžu
byť závažného charakteru a viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy,
obzvlášť keď sa oxaliplatina podáva infúzne do periférnej žily (pozri
časť 4.4)./Poruchy pečene a žlčových ciest/

/Veľmi zriedkavé (( 1/10 000):/
Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ako veno-okluzívne
ochorenie pečene, alebo patologické prejavy súvisiace s takýmto ochorením
pečene, zahŕňajúce peliózu pečene, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu,
perisinusoidálnu fibrózu. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia
a/alebo zvýšenie transamináz.

/Veľmi zriedkavé (( 1/10 000):/
Pankreatitída


/Poruchy obličiek a močových ciest/

/Veľmi zriedkavé (( 1/10 000):/
Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne renálne
zlyhanie.


/Hematologická toxicita/Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

|Oxaliplatina a |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 | | |
|Každé 2 týždne |Všetky|Stupeň|Stupeň|Všetky |Stupeň |Stupeň |
| |stupne|3 |4 |stupne |3 |4 |
|Anémia |82,2 |3 |< 1 |75,6 |0,7 |0,1 |
|Neutropénia |71,4 |28 |14 |78,9 |28,8 |12,3 |
|Trombocytopénia |71,6 |4 |< 1 |77,4 |1,5 |0,2 |
|Febrilná |5,0 |3,6 |1,4 |0,7 |0,7 |0,0 |
|neutropénia | | | | | | |
|Neutropénická sepsa|1,1 |0,7 |0,4 |1,1 |0,6 |0,4 |


/Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu:/
Hemolytický uremický syndróm


/Gastrointestinálna toxicita/


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

|Oxaliplatina a |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 | | |
|Každé 2 týždne |Všetky|Stupeň |Stupeň|Všetky |Stupeň|Stupeň|
| |stupne|3 |4 |stupne |3 |4 |
|Nauzea |69,9 |8 |< 1 |73,7 |4,8 |0,3 |
|Hnačka |60,8 |9 |2 |56,3 |8,3 |2,5 |
|Vracanie |49,0 |6 |1 |47,2 |5,3 |0,5 |
|Mukozitída / |39,9 |4 |< 1 |42,1 |2,8 |0,1 |
|stomatitída | | | | | | |

Predpisuje sa profylaxia a/alebo liečba silnými antiemetikami.

Závažná hnačka / vracanie, najmä keď sa oxaliplatina kombinuje s 5-
fluóruracilom (5-FU), môže spôsobiť dehydratáciu, paralytický ileus,
obštrukciu čreva, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie
obličiek (pozri časť 4.4).


/Nervový systém/

Neurologická toxicita je v prípade oxaliplatiny toxicita limitujúca dávku.
Zahŕňa senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo
parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolaná chladom.
Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Dĺžka trvania
týchto symptómov, ktoré zvyčajne ustúpia v období medzi jednotlivými
cyklami liečby, sa zvyšuje s počtom liečebných cyklov.

Nástup bolesti a/alebo funkčné poruchy sú v závislosti na dĺžke trvania
symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo dokonca prerušenie liečby
(pozri časť 4.4).

Tieto funkčné poruchy, ktoré sú možným dôsledkom senzorického poškodenia,
zahŕňajú ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov. Riziko výskytu
pretrvávajúcich symptómov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m2 (10 cyklov) je
približne 10% a 20% pri kumulatívnej dávke 1020 mg/m2 (12 cyklov).

Vo väčšine prípadov sa neurologické známky a príznaky zlepšia alebo úplne
vymiznú po prerušení liečby. V adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva
malo 87% pacientov žiadne alebo len mierne príznaky 6 mesiacov po ukončení
liečby. Do 3 rokov následného sledovania boli približne u 3% pacientov
prítomné buď pretrvávajúce lokalizované parestézie miernej intenzity (2,3%)
alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5%).

Zaznamenali sa akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa
v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení sa
voči chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia
a hypostézia. Akútny syndróm faryngolaryngálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1-
2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo
dyspnoe/pocitom na zadusenie, bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí
(žiadna cyanóza alebo hypoxia) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu
(žiadny stridor ani sipot); boli tiež pozorované kŕče čeľusti, abnormálne
pocity na jazyku, dysartria a pocity tlaku na hrudi. Aj keď v takýchto
prípadoch boli podané antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené príznaky
rýchlo ustupujú dokonca aj pri absencii liečby. Predĺženie doby infúzie
pomáha znížiť výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4).

Príležitostne sa pozorovali ďalšie symptómy, ktoré zahŕňajú spazmus čeľuste
/ spazmus svalov / mimovoľné kontrakcie svalov / šklbanie svalov /
myoklóniu, abnormálnu koordináciu / abnormálnu chôdzu / ataxiu / poruchy
rovnováhy, stuhnutosť krku alebo hrudníka / tlak / nepohodlie / bolesť.

Okrem toho sa môžu pridružiť dysfunkcie kraniálnych nervov alebo sa môžu
vyskytnúť ako samostatná príhoda, ako je ptóza, diplopia, afónia / dysfónia
/ chrapot, niekedy opísaný ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na
jazyku alebo dysartria, niekedy popísaná ako afázia, neuralgia trojklaného
nervu / bolesť tváre / bolesť oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného
poľa.

Počas liečby oxaliplatinou sa zaznamenali ďalšie neurologické symptómy, ako
je dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermitteov príznak.
Hlásili sa aj ojedinelé prípady optickej neuritídy.

/Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu/
Kŕče a reverzibilný posteriórny leukoencefalopatický syndróm (RPLS)


/Alergické reakcie/


Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa závažnosti

|Oxaliplatina a |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|5-FU/FA | | |
|85 mg/m2 | | |
|Každé 2 týždne |Všetky |Stupeň|Stupeň|Všetky |Stupeň|Stupeň|
| |stupne |3 |4 |stupne |3 |4 |
|Alergické reakcie / |9,1 |1 |< 1 |10,3 |2,3 |0,6 |
|alergia | | | | | | |


4.9 Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa
môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Je potrebné zahájiť
monitorovanie hematologických parametrov a podať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné cytostatiká, zlúčeniny platiny
ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická účinná látka patriaca do novšej skupiny
platinových zlúčenín, v ktorých je atóm platiny v komplexe s 1,2-
diaminocyklohexánom („DACH”) a s oxalátovou skupinou.
Oxaliplatina je jediný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyklohexán-1,2-diamín-
kN, kN´] [etándioát(2-)-kO1, kO2) [platina].

Oxaliplatina preukazuje široké spektrum /in vitro/ cytotoxickej a /in vivo/
protinádorovej aktivity na rôznych nádorových modelových systémoch vrátane
modelov ľudského kolorektálneho karcinómu.
Oxaliplatina taktiež vykazuje /in vitro/ aj /in vivo/ aktivitu na rôznych
modeloch rezistentných na cisplatinu.
/In vitro/ aj /in vivo/ sa pozorovalo synergistické cytotoxické pôsobenie v
kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU).

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, aj keď nie úplne objasnené, ukazujú,
že akva-deriváty vznikajúce biotransformáciou oxaliplatiny interagujú s DNA
a vytvárajú inter- aj intra- reťazcové krížové („cross-links”) väzby,
ktoré majú za následok poškodenie syntézy DNA, čo vedie k cytotoxickým a
protinádorovým účinkom.

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m2 každé 2 týždne) v kombinácii s 5-
fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) u pacientov s metastatickým
kolorektálnym karcinómom sa zaznamenala v 3 klinických štúdiách:
- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v liečbe prvej línie
randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-fluóruracilom (5-
FU)/kyselinou folínovou (FA) (LV5FU2, N=210) alebo na liečbu
kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou
(FA) (FOLFOX4, N=210);
- Komparatívna trojramenná štúdia fázy III EFC4584 u predliečených
pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu
irinotekan (CPT-11) + 5-fluóruracil (5-FU) / kyselina folínová (FA) na
liečbu buď samotným 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA)
(LV5FU2, N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu
kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou
folínovou (FA) (FOLFOX4, N=271);
- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov
rezistentných na samotný 5-fluóruracil (5-FU) / kyselinu folínovú
(FA), ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-fluóruracilom (5-
FU) / kyselinou folínovou (FA) (FOLFOX4, N=57).

Dve randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvolíniovej liečbe a EFC4584
u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s
odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS) / času do
progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-fluóruracilom (5-FU) /
kyselinou folínovou (FA).
V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch
rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny
s 5-fluóruracilom (5-FU) / kyselinou folínovou (FA) nedosiahol štatistickú
významnosť.


Miera odpovede na liečbu u FOLFOX4 vs. LV5FU2

|Miera odpovede na liečbu, % |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina|
|(95 % CI) | | |monoterapia |
|Nezávislá rádiologická analýza | | | |
|ITT | | | |
|Liečba prvej línie |22 |49 |N.A.* |
|EFC2962 |(16 - 27) |(42 - 46) | |
|Hodnotenie odpovede každých 8 | | | |
|týždňov | | | |
| |Hodnota P = 0,0001 | |
|Predliečení pacienti |0,7 |11,1 |1,1 |
|EFC4584 |(0,0 – 2,7) |(7,6 – 15,5)|(0,2 – 3,2) |
|(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)| | | |
| | | | |
|Hodnotenie odpovede každých 6 | | | |
|týždňov | | | |
| |Hodnota P < 0,0001 | |
|Predliečení pacienti |N.A. |23 |N.A. |
|EFC2964 | |(13 – 36) | |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | | | |
|Hodnotenie odpovede každých 12 | | | |
|týždňov | | | |


* N.A. : neaplikovateľnéMedián prežívania bez progresie (PFS) / Medián času do progresie (TTP)


FOLFOX4 vs. LV5FU2

|Medián PFS / TTP, v mesiacoch |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina|
|(95 % CI) | | |monoterapia |
|Nezávislá rádiologická analýza | | | |
|ITT | | | |
|Liečba prvej línie |6,0 |8,2 |N.A.* |
|EFC2962 (PFS) |(5,5 - 6,5) |(7,2 – 8,8) | |
| |Log-rank Hodnota P = | |
| |0,0003 | |
|Predliečení pacienti |2,6 |5,3 |2,1 |
|EFC4584 (TTP) |1,8 – 2,9) |(4,7 – 6,1) |(1,6 – 2,7) |
|(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)| | | |
| | | | |
| |Log-rank Hodnota P < | |
| |0,0001 | |
|Predliečení pacienti |N.A. |5,1 |N.A. |
|EFC2964 | |(3,1 – 5,7) | |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | | | |


* N.A. : neaplikovateľnéMedián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 vs. LV5FU2

|Medián OS, v mesiacoch |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatina|
|(95 % CI) | | |monoterapia |
|ITT analýza | | | |
|Liečba prvej línie |14,7 |16,2 |N.A.* |
|EFC2962 |(13,0 – |(14,7 – | |
| |18,2) |18,2) | |
| |Log-rank Hodnota P = | |
| |0,12 | |
|Predliečení pacienti |8,8 |9,9 |8,1 |
|EFC4584 |(7,3 – 9,3) |(9,1 – 10,5)|(7,2 – 8,7) |
|(rezistentní na CPT-11 + 5-FU/FA)| | | |
| | | | |
| |Log-rank Hodnota P = | |
| |0,09 | |
|Predliečení pacienti |N.A. |10,8 |N.A. |
|EFC2964 | |(9,3 – 12,8)| |
|(rezistentní na 5-FU/FA) | | | |


* N.A. : neaplikovateľné


U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby
symptomatickí, väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou a 5-
fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou (FA), dosiahlo signifikantné
zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou v porovnaní s tými, ktorí boli
liečení samotným 5-fluóruracilom (5-FU)/kyselinou folínovou (FA) (27,7 %
vs. 14,6 %, p = 0,0033).

U nepredliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval žiadny štatisticky
významný rozdiel v žiadnom aspekte kvality života medzi oboma liečebnými
skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v
kontrolnom ramene pri parametroch celkového zdravotného stavu a bolesti a
horšie v oxaliplatinovom ramene pri parametroch nauzea a vracanie.

Komparatívna štúdia fázy III MOSAĎC (EFC3313) v adjuvantnej liečbe
randomizovala 2246 pacientov (899 štádia II/B2 podľa Dukesa a 1347 štádia
III/C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu
hrubého čreva na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=1123,
B2/C = 448/675) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatina a 5-FU/FA
(FOLFOX4, N=1123, B2/C = 451/672).


EFC 3313 – 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza) pre celkovú*
populáciu

|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percento 3-ročného prežívania bez |73,3 (70,6 – |78,7 (76,2 – |
|choroby (95 % CI) |75,9) |81,1) |
|Pomer rizika (95 % CI) |0,76 (0,64 – 0,89) |
|Rozvrstvený log-rank test |P = 0,0008 |


* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní
minimálne 3 roky)


Štúdia preukázala celkovú signifikantnú výhodu oxaliplatiny v kombinácii s
5-FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5-FU/FA (LV5FU2) v 3-ročnom prežívaní
bez choroby.


EFC 3313 – 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza) podľa štádia*
ochorenia

|Štádium pacienta |Štádium II |Štádium III |
| |(B2 podľa Dukesa) |(C podľa Dukesa) |
|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percento 3-ročného|84,3 |87,4 |65,8 |72,8 |
|prežívania |(80,9 – |(84,3 – |(62,2 – |(69,4 – |
|bez choroby (95 % |87,7) |90,5) |69,5) |76,2) |
|CI) | | | | |
|Pomer rizika |0,79 |0,75 |
|(95 % CI) |(0,57 – 1,09) |(0,62 – 0,90) |
|Log-rank test |P = 0,151 |P = 0,002 |


* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní
minimálne 3 roky)


Celkové prežívanie (ITT analýza):
V čase analýzy trojročného prežívania bez choroby, čo bol primárny koncový
bod v štúdii MOSAĎC, bolo 85,1 % pacientov ešte stále žijúcich v ramene
FOLFOX4, oproti 83,8 % pacientov v ramene LV5FU2. Tieto hodnoty prenesené
do celkovej redukcie rizika úmrtnosti v hodnote 10 % v prospech režimu
FOLFOX4 nedosahujú štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).
Číselné údaje v sub-populácii pacientov štádia II (B2 podľa Dukesa) boli
92,2 % pre FOLFOX4 vs. 92,4 % pre LV5FU2 (pomer rizika =1,01) a v sub-
populácii štádia III (C podľa Dukesa) boli 80,4 % pre FOLFOX4 vs. 78,1 %
pre LV5FU2 (pomer rizika = 0,87).

Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo zhodnotené v dvoch štúdiách fázy I
(69 pacientov) a v dvoch štúdiách fázy II (90 pacientov) vykonaných
na pediatrickej populácii. Celkovo bolo liečených 159 pediatrických
pacientov so solidnými nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov).
Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so
solidnými nádormi nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol
zastavený pre nedostatočný účinok na nádor.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika individuálnych účinných látok sa nestanovila.
Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej kombináciu
všetkých neviazaných aktívnych aj neaktívnych platinových zlúčenín po 2-
hodinovej infúzii oxaliplatiny v dávke 130 mg/m2 každé 3 týždne počas 1-5
cyklov a oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 každé 2 týždne počas 1-3 cyklov je
nasledovná:


Dávka |Cmax |AUC 0-48 |AUC |t˝? |t˝? |t˝? |Vss |CL | | |?g/ml |?g.h/ml
|?g.h/ml |h |h |h |l |l/h | |85 mg/m2
Stredná hodnota
SD |
0,814
0,193 |
4,19
0,647 |
4,68
1,40 |
0,43
0,35 |
16,8
5,74 |
391
406 |
440
199 |
17,4
6,35 | |130 mg/m2
Stredná hodnota
SD |
1,21
0,10 |
8,20
2,40 |
11,9
4,60 |
0,28
0,06 |
16,3
2,90 |
273
19,0 |
582
261 |
10,1
3,07 | |Stredné hodnoty AUC0-48 a Cmax boli stanovené pri cykle 3
(85 mg/m2) alebo pri cykle 5 (130 mg/m2).
Stredné hodnoty AUC, Vss, CL a CLR0-48 boli stanovené pri cykle 1.
Hodnoty Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL boli určené non-kompartmentálnou
analýzou.
Hodnoty t˝? , t˝? a t˝? boli určené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3
kombinované).

Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15 % podanej platiny nachádza v systémovej
cirkulácii, zvyšných 85 % sa rýchlo rozdistribuováva do tkanív alebo sa
eliminuje močom. Ireverzibilné väzby na erytrocyty a v plazme vedú k takým
polčasom rozpadu, ktoré sa blížia prirodzenému času premeny erytrocytov a
sérového albumínu. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte
po dávke 85 mg/m2 každé 2 týždne alebo po dávke 130 mg/m2 každé 3 týždne,
pričom rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Inter- aj
intra-individuálna variabilita je väčšinou nízka.

Biotransformácia /in vitro/ sa považuje za výsledok neenzymatickej degradácie
a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu
sprostredkovaného cytochrómom P-450.
Oxaliplatina podlieha v organizme pacientov rozsiahlej biotransformácii a
na konci 2-hodinovej infúzie nebola v ultrafiltráte plazmy detekovateľná
žiadna intaktná účinná látka. V neskoršom časovom období sa v systémovej
cirkulácii identifikovalo niekoľko cytotoxických biotransformačných
produktov, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových
zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov. Platina sa vylučuje
prevažne močom, s klírensom zväčša v prvých 48 hodinách po podaní.
Do piateho dňa sa približne 54 % celkovej dávky vylúčilo močom a menej ako
3 % stolicou.

Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval signifikantný pokles klírensu
zo 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky
signifikantným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 l na 241 ±
36,1 l. Vplyv závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa
nehodnotil.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Cieľové orgány identifikované v predklinických štúdiách (na myšiach,
potkanoch, psoch a/alebo opiciach) v rámci štúdií s jednorazovou dávkou a
štúdií s viacnásobnými dávkami zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny
trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicity cieľového
orgánu pozorované na zvieratách sú zhodné s tými, ktoré sú spôsobované
inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a poškodzujúcimi DNA, ktoré
sa používajú v liečbe ľudskej rakoviny s výnimkou účinkov na srdce. Účinky
na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s
letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita sa považuje za
špecifickú pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj
preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u
psov (150 mg/m2) boli u ľudí dobre tolerované.

Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že
akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na
podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými Na+ kanálmi.

Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných
systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa
považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď karcinogénne štúdie sa
nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy.

6.2 Inkompatibility

Zriedený liek nesmie byť zmiešaný s inými liekmi v jednom infúznom vaku
alebo infúznej súprave. Podľa pokynov na podávanie, popísaných v časti 6.6,
sa oxaliplatina môže podať súbežne s kyselinou folínovou (FA) za použitia
trojcestného kohútika (Y).

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-
fluóruracilom (5-FU), s liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré
obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných
liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu
oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

- NEREKONŠTITUUJTE alebo NERIEĎTE oxaliplatinu s fyziologickým roztokom
alebo s inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane chloridu
vápennatého, chloridu draselného a chloridu sodného).

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej súprave
[pozri časť 6.6 pre pokyny týkajúce sa súbežného podania s kyselinou
folínovou (FA)].

- NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

Rekonštituovaný roztok v pôvodnej injekčnej liekovke:
Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok
ihneď rozriediť.

Infúzny roztok:
Po rozriedení rekonštituovaného roztoku v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa
chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín
pri teplote 2°C – 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.
Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred
použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Pre podmienky na uchovávanie rekonštituovaného a rozriedeného lieku, pozri
časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

30 ml injekčná liekovka (z číreho skla typu I) obsahujúca prášok
oxaliplatiny (50 mg) s bromobutylovou gumovou zátkou a uzáverom (typu „flip
off”).
50 ml injekčná liekovka (z číreho skla typu I) obsahujúca prášok
oxaliplatiny (100 mg) s bromobutylovou gumovou zátkou a uzáverom (typu
„flip off”).

Veľkosti balenia: 1, 2, 3, 5, 10 alebo 50 injekčných liekoviek v balení.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tak ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, pri zaobchádzaní a
príprave roztokov oxaliplatiny sa vyžaduje opatrnosť.


/Pokyny na zaobchádzanie/


Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotníckeho personálu zaobchádzajúceho s
týmto liekom a jeho okolia sa pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou
vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať vyškoleným
odborným personálom so znalosťou o používaných liekoch v podmienkach, ktoré
zaručujú neporušenosť (integritu) lieku, ochranu prostredia a obzvlášť
ochranu pracovníkov, ktorí s liekom manipulujú, v súlade s predpismi
zdravotníckeho zariadenia. To si vyžaduje osobitný priestor vyhradený na
tento účel. V tomto priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie jedál alebo
nápojov.
Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s
cytostatikami, najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami,
čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové
použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými
vakmi na odpad.
S výlučkami a zvratkami sa musí manipulovať s opatrnosťou.
Tehotné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s
cytotoxickými látkami.
S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a
musí sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť
v primerane označenej pevnej nádobe. Pozri nižšie odsek „Likvidácia“.
Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok
dostal do kontaktu s kožou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť vodou.
Ak by sa prášok oxaliplatiny, rekonštituovaný roztok alebo infúzny roztok
dostal do kontaktu so sliznicou, je potrebné ju ihneď a dôkladne umyť
vodou./Špeciálne opatrenia na podávanie/


- NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5 % (50 mg/ml) roztok glukózy.
NEREKONŠTITUUJTE ALEBO NERIEĎTE na infúziu s roztokom chloridu sodného
alebo s roztokmi obsahujúcimi chloridy.
- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v rovnakom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE
súčasne cez jednu infúznu hadičku.
NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, obzvlášť nie s 5-
fluóruracilom (5-FU), liekmi s obsahom kyseliny folínovej (FA), ktoré
obsahujú trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných
liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu
oxaliplatiny.
Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo
folinát disodný):
Intravenózna infúzia oxaliplatiny v dávke 85 mg/m2 v 250 až 500 ml 5 %
(50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou
kyseliny folínovej (FA) v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, ako 2 až 6
hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika (Y)
umiestneného bezprostredne pred miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú
kombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie
obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí byť rozriedená iba za
použitia izotonického 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy, nikdy nie v
alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo roztokoch
obsahujúcich chloridy.

Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5-FU):
Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluórpyrimidínmi – ako je 5-
fluóruracil (5-FU).
Po podaní oxaliplatiny prepláchnite infúznu hadičku a potom podávajte 5-
fluóruracil (5-FU).

Pre ďalšie informácie o liekoch podávaných v kombinácii s oxaliplatinou,
pozri príslušný Súhrn charakteristických vlastností daného lieku.

- POUŽÍVAJTE len odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).


- Akýkoľvek rekonštituovaný roztok, ktorý vykazuje známky precipitácie,
sa nesmie použiť a je potrebné ho zlikvidovať v súlade s právoplatnými
požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu (pozri nižšie).


/Rekonštitúcia roztoku/

- Na rekonštitúciu roztoku sa má použiť voda na injekciu alebo 5 %
(50 mg/ml) roztok glukózy.
- Pre injekčnú liekovku s obsahom 50 mg: pridajte 10 ml rozpúšťadla, aby
sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).
- Pre injekčnú liekovku s obsahom 100 mg: pridajte 20 ml rozpúšťadla, aby
sa dosiahla koncentrácia 5 mg oxaliplatiny v 1 ml (5 mg/ml).

Z mikrobiologického a chemického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok
ihneď nariediť s 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy.
Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez
čiastočiek.
Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa
má zlikvidovať.


/Riedenie pre intravenóznu infúziu/

Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej
liekovky/liekoviek a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml)
roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozmedzí nie
menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml.
Podávajte intravenóznou infúziou.

Po nariedení v 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna
stabilita počas používania preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až
8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok ihneď použiť.
Ak sa nepoužije ihneď, počas používania sú čas a podmienky uchovávania pred
použitím zodpovednosťou používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako
24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Pred použitím skontrolujte zrakom. Má sa použiť len číry roztok bez
čiastočiek.
Liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa
má zlikvidovať (pozri odsek „Likvidácia“ nižšie).

NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce
chloridy na rekonštitúciu ani na riedenie.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola skúšaná na vzorke
podávacieho setu, na báze PVC.


/Infúzia/

Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy na
koncentráciu nie menšiu ako 0,2 mg/ml sa musí podať ako 2 až 6 hodinová
infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra.
Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom (5-FU), infúzia oxaliplatiny
sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu (5-FU).


/Likvidácia/

Zvyšky lieku ako aj všetky pomôcky použité pri rekonštitúcii, riedení a
podaní lieku sa musia zlikvidovať v súlade so štandardnými operačnými
postupmi zdravotníckeho zariadenia týkajúcimi sa manipulácie s
cytotoxickými látkami a v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu
nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan S.A.S.
117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44 / 0345 / 07 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12.9.2007
Dátum predĺženia registrácia: Júl 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C44922
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA03 - oxaliplatinum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
phosphorum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov a) s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, b) pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva klinického štádia III podľa Dukesa po kompletnej resekcii primárneho nádoru.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
17.61 € / 530.52 SK
Úhrada poisťovňou:
17.61 € / 530.52 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.38 € ÚP:0.00 € DP:37.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.84 € ÚP:0.00 € DP:74.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.17 € ÚP:40.17 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.68 € ÚP:0.00 € DP:74.68 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien