Detail:
Lercal 10 tbl flm 35x10 mg (blis.Al/PVC)
Názov lieku:
Lercal 10
Doplnok názvu:
tbl flm 35x10 mg (blis.Al/PVC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/02136


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lercal 10
Lercal 20
filmom obalené tablety
lerkanidipíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lercal a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lercal
3. Ako užívať Lercal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lercal
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Lercal patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov
(deriváty dihydropyridínu). Lercal sa používa na liečbu mierneho až
stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCAL

Neužívajte Lercal
. keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek priepravku Lercal.
. keď ste mali alergické reakcie na liečivo príbuzné lerkanidipínu (ako
je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo
lacidipín).
. keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:
- neliečené srdcové zlyhanie
- obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca
- nestabilná angína pektoris (angína v kľudovom štádiu alebo
progresívne sa zhoršujúca)
- v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate
. keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek
. keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:
- protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)
- makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)
- antivirotiká (ako je ritonavir)
. keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii
na prevenciu odvrhnutia orgánu)
. keď jete grapefruit alebo pijete grapefruitovú šťavu.

Neužívajte Lercal, ak ste tehotná alebo dojčíte (viac informácii je
uvedených v časti Tehotenstvo a dojčenie).

Deti a dospievajúci
Lercal sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercalu
. ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený
kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou pektoris
. ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na
dialýzu.

Užívanie iných liekov

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
. ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
. ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na
odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného
tlaku).
. ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu
trávenia alebo pálenie záhy).
. ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).
. ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).
. ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).
. ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).
. ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového
rytmu).
. ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár
Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.
. ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol),
makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo
antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercalu sa môže zvýšiť. Preto
sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).
. ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči
chorobe). Účinok Lercalu rovnako ako cyklosporínu sa môže zvýšiť. Preto
sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).
. ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu).
Lercal sa má užívať ráno a simvastatín večer.

Užívanie Lercal s jedlom a nápojmi
. Počas liečby Lercalom nemajú pacienti požívať alkohol, pretože môže
zvýšiť účinok Lercalu.
. Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak
nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercal.
Ak užívate Lercal a myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa so
svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť.
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás
Lercal pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCAL

Vždy užívajte Lercal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí: Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercalu 10 (čo zodpovedá 10 mg
lerkanidipíniumchloridu) denne, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno
minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým obsahom tukov
významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby
ste zvýšili dávku na dve tablety Lercalu 10 alebo na jednu tabletu Lercalu
20 (čo zodpovedá 20 mg lerkanidipíniumchloridu) denne, ak je to potrebné.
Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným
pohárom vody).

Staršie osoby: Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku
liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami: U týchto pacientov je na
začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na
20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.

Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich
mladších ako 18 rokov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.

Ak užijete viac Lercalu, ako máte
Neprekračujte predpísanú dávku.
Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje
tablety a/alebo obal so sebou.

Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak
a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať
vracanie alebo bezvedomie.

Ak zabudnete užiť Lercal
Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom
pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.

Ak prestanete užívať Lercal
Ak prestanete užívať Lercal, Váš krvný tlak sa môže znovu zvýšiť. Pred
ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lercal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov sú použité
nasledujúce frekvencie:

|Veľmi časté: |vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov |
|Časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov |
|Menej časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov |
|Zriedkavé: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov |
|Veľmi zriedkavé: |vyskytujúce sa u menej ako 1 |
| |z 10 000 používateľov |
|Neznáme: |frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov|

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto
vedľajších účinkov.
Zriedkavé: angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo
Vašom srdci)

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické
reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)

Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní
skupiny liekov, medzi ktoré Lercal patrí, objaviť zvýšená frekvencia,
trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať ojedinelé
prípady srdcového záchvatu.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie
(búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti
hrudi, opuch členkov.

Zriedkavé: ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka,
hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču,
únava.

Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými
vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lercal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na každom
blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje
na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lercal obsahuje

Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.
Jedna filmom obalená tableta Lercalu 10 obsahuje 10 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.
Jedna filmom obalená tableta Lercalu 20 obsahuje 20 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.

Jadro tabliet:
mohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu,
povidon K30, magnéziumstearát

Obalová vrstva:
hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žltý oxid
železitý (E 172)

Ako vyzerá Lercal a obsah balenia

Lercal 10 sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na
rovnaké dávky.

Lercal 20 sú ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na
rovnaké dávky.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom
obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420466741915
Fax.: +420466741914
E-mail: recordati@recordati.cz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2010/06628


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Lercal 10


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta obsahuje:
lercanidipini hydrochloridum 10 mg, čo zodpovedá lercanidipinum 9,4 mg
Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Žlté okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Mierna až stredná esenciálna hypertenzia

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka je 10 mg /per os/ 1 krát denne aspoň 15 minút pred jedlom.
Na základe individuálnej reakcie pacienta sa dávka môže zvýšiť až na 20 mg
denne.
Zvyšovanie dávky musí byť postupné, pretože maximálny antihypertenzný efekt
sa môže prejaviť až do 2 týždňov.
Niektorým pacientom, u ktorých sa hypertenzia nedá dostatočne kontrolovať
monoterapiou, sa po pridaní lerkanidipínu k (-adrenergickým blokátorom
(atenolol), diuretikám (hydrochlorotiazid) alebo blokátorom angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) môže krvný tlak upraviť.
Krivka vyjadrujúca závislosť dávka – účinok má po dávke 20 – 30 mg
rovnobežný priebeh, to znamená, že sa už nemení odpoveď pacienta na liečbu.
Vyššie dávky teda neovplyvnia stav pacienta, skôr môžu zvýšiť nežiaduce
účinky.


/Starší pacienti/

Z farmakokinetických údajov aj z klinickej praxe vyplýva, že u starších
pacientov nie je potrebná zmena dávkovania, na začiatku liečby však treba
pacientovi venovať zvýšenú starostlivosť.

/Deti/
Vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú klinické skúsenosti s terapiou pacientov
do 18 rokov, aplikácia tejto vekovej skupine sa v súčasnosti neodporúča.

/Poškodenie funkcie obličiek a pečene/
Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek a pečene
je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Odporúčané dávky táto skupina
pacientov môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne však treba
pristupovať opatrne. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa môže zvýšiť
antihypertenzný efekt lieku, následne je vhodná úprava dávky.
Lercal 10 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie
pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na lerkanidipín, iný dihydropyridín alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.
. Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
. Ženy vo fertilnom veku bez účinnej antikoncepcie.
. Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory.
. Neliečené kongestívne zlyhanie srdca.
. Nestabilná angína pektoris.
. Ťažké poškodenie funkcie obličiek alebo pečene
. Pacienti menej než jeden mesiac po prekonanom infarkte myokardu.

Súbežná terapia:
. so silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5),
. s cyklosporínom (pozri časť 4.5),
. s grepovou šťavou (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zvláštnu pozornosť vyžadujú pacienti s chorobou sínusového uzla (ak nemajú
kardiostimulátor). Napriek tomu, že sa v kontrolovaných štúdiách
hemodynamiky nezistilo poškodenie ventrikulárnych funkcií, pozornosť treba
venovať aj pacientom s dysfunkciou ľavej komory.
Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu niektoré
/krátkodobo/ účinkujúce dihydropyridíny zvýšiť kardiovaskulárne riziko(
napriek tomu, že Lercal 10 patrí medzi /dlhodobo/ účinkujúce dihydropyridíny,
u týchto pacientov je nevyhnutná opatrnosť.
Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť
alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou
angínou pectoris zvýšila frekvencia, trvanie a intenzita záchvatov angíny
pectoris. Môžu nastať izolované prípady infarktu myokardu (pozri časť 4.8).


/Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene/
Zvýšenú starostlivosť treba venovať pacientom s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek alebo pečene. I keď odporúčané dávkovanie môže
byť týmito pacientami tolerované, zvyšovanie na dávku 20 mg denne musí byť
veľmi opatrné. U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť zvýšený
antihypertenzný efekt lieku, následne je vhodná úprava dávkovania.
Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
pečene alebo obličiek (GFR < 30 ml/min), (pozri časť 4.2).
Požívanie alkoholu je potrebné vylúčiť, nakoľko potencuje účinok
vazodilatačných antihypertenzív.

Lieky, ktoré indukujú CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín,
karbamazepín) a rifampicín môžu znížiť plazmatickú hladinu lerkanidipínu,
teda aj znížiť jeho predpokladanú účinnosť (pozri časť 4.5).

1 tableta Lercalu 10 obsahuje 30 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Lerkanidipín sa metabolizuje enzýmom CYP3A4, preto súčasne aplikované
lieky, ktoré inhibujú alebo indukujú CYP3A4, môžu interagovať
s metabolizmom a elimináciou lerkanidipínu.
Súčasné podávanie lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 (ketokonazol,
itrakonazol, ritonavir, erytromycín, troleandomycín) je kontraindikované
(pozri časť 4.3).
Pri štúdiu interakcií so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom bol
zistený výrazný vzostup plazmatickej hladiny lerkanidipínu (15-násobné
zvýšenie AUC a 8-násobné zvýšenie Cmax enancioméru S-lerkanidipínu).

Lerkanidipín sa nemôže súčasne podávať s cyklosporínom (pozri časť 4.3).
Pri súbežnej aplikácii lerkanidipínu a cyklosporínu bolo zaznamenané
zvýšenie plazmatických hladín oboch liečiv. V štúdii s mladými
dobrovoľníkmi sa zistilo, že keď sa cyklosporín užije 3 hodiny po
lerkanidipíne, plazmatická hladina lerkanidipínu sa nezmení, ale AUC
cyklosporínu sa zvýši o 27 %. Pri súčasnej aplikácii Lercalu 10
s cyklosporínom sa 3-násobne zvýši plazmatická hladina lerkanidipínu a o 21
% AUC cyklosporínu.

Lerkanidipín sa nesmie podávať s grepovou šťavou (pozri časť 4.3).
Rovnako ako iné dihydropyridíny aj lerkanidipín je citlivý na inhibíciu
metabolizmu grapefruitovou šťavou s následnou zvýšenou systémovou
dostupnosťou a zvýšeným hypotenzívnym účinkom.

Po súčasnom perorálnom podaní s 20 mg midazolamu starším dobrovoľníkom sa
zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale rýchlosť absorpcie
sa znížila (t max sa predĺžil z 1,75 h na 3 hodiny). Koncentrácia
midazolamu sa nezmenila.

Opatrnosť je potrebná pri súbežnej preskripcii lieku Lercal 10 s inými
substrátmi CYP3A4 ako terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy ako
amiodarón, alebo antiarytmiká Ia triedy ako chinidín.

Súčasné použitie lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 akými sú napr.
antikonvulzíva (fenytoín, karbamazepín) a rifampicín musí byť sprevádzané
zvýšenou starostlivosťou, nakoľko antihypertenzný účinok môže byť znížený
a tlak krvi je vhodné monitorovať častejšie než obvykle.

Pri súčasnej aplikácii lieku Lercal 10 s metoprololom (ß-blokátor
vylučovaný hlavne pečeňou), sa biologická dostupnosť metoprololu nemení,
ale u lerkanidipínu klesá až o 50 %. Tento efekt môže byť dôsledkom
redukcie hepatálneho prietoku krvi vyvolaného ß-blokátorom a môže sa
vyskytnúť u všetkých látok tohto typu. Lerkanidipín sa môže bezpečne
aplikovať s liečivami blokujúcimi ß-adrenergné receptory, potrebné je však
dôsledné nastavenie dávky.

Pri štúdiu interakcie s fluoxetínom (inhibítor CYP2D6 a CYP3A4)
u dobrovoľníkov vo veku 65 ± 7 rokov sa nezistila žiadna významná
modifikácia farmakokinetiky lerkanidipínu.

Cimetidín v dávke 800 mg denne pri súčasnom užívaní lieku Lercal 10
signifikantne nemení plazmatickú hladinu lerkanidipínu. Pri vyšších dávkach
je potrebná opatrnosť, lebo sa môže zvýšiť biologická dostupnosť a
hypotenzívny účinok lerkanidipínu.

U pacientov dlhodobo liečených ß-metyldigoxínom sa po podaní 20 mg
lerkanidipínu nezistili žiadne farmakokinetické interakcie. U zdravých
dobrovoľníkov, ktorým sa aplikoval digoxín sa po dávke 20 mg lerkanidipínu
zvýšila Cmax digoxínu o 33 % (stredná hodnota), kým AUC a renálny klírens
sa signifikatne nezmenili. Pacientov, ktorí majú takúto liečbu, treba
klinicky monitorovať a sledovať prípadné príznaky toxicity digoxínu.

Po opakovanej aplikácii 20 mg lerkanidipínu so 40 mg simvastatínu sa AUC
lerkanidipínu signifikantne nezmenilo, kým AUC simvastatínu sa zvýšilo
o 56 % a jeho aktívneho metbolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Nie je
pravdepodobné, že tieto zmeny by mohli mať klinický význam. Pri užívaní
lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liečiv odporúča,
nie je pravdepodobný vznik interakcií.

Lerkanidipín súčasne aplikovaný zdravým dobrovoľníkom s nízkym energetickým
prívodom nemení farmakokinetiku warfarínu.

Lercal 10 sa môže spoľahlivo podávať s diuretikami a ACE inhibítormi.

Alkohol môže potenciovať vazodilatačný a antihypertenzívny účinok, preto sa
treba vyhnúť jeho súčasnému používaniu (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Štúdie na potkanoch a králikoch nedokázali teratogénny účinok
lerkanidipínu, u potkanov nebol poškodený ani reprodukčný systém.
Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití lerkanidipínu u gravidných
a dojčiacich žien. U iných dihydropyridínov sa u zvierat zistil teratogénny
potenciál, preto sa Lercal 10 nemá aplikovať ženám počas gravidity ani
ženám vo fertilnom veku, ak nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu sa dá očakávať jeho prechod do
materského mlieka, preto sa jeho podávanie počas dojčenia neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že nie je pravdepodobná
zmena v schopnostiach viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Potrebná je však
opatrnosť, pretože sa môžu vyskytnúť závraty, asténia, únava a veľmi
zriedkavo ospalosť.

8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa vyskytli u cca 1,8 % pacientov liečených
lerkanidipínom. Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce účinky rozdelené podľa
frekvencie ich výskytu a WHO klasifikácie.
Najčastejšími nežiaducimi účinkami, hlásenými z kontrolovaných klinických
štúdií, boli bolesti hlavy, závraty, periférne edémy, tachykardia,
palpitácia, sčervenanie. Každý z nich sa vyskytol u menej než 1 %
pacientov.

|Poruchy kože a |Zriedkavé | |
|podkožného tkaniva |((1/10 000 až <1/1000)|vyrážka |
|Poruchy kostrového |Zriedkavé | |
|svalstva, spojivových |((1/10 000 až <1/1000)|myalgia |
|tkanív a kostí | | |
|Poruchy nervového |Menej časté | |
|systému |((1/1000 až < 1/100) |bolesť hlavy, závraty |
| |Zriedkavé | |
|Psychické poruchy |((1/10 000 až <1/1000)|somnolencia |
|Poruchy |Zriedkavé |nauzea, dyspepsia, |
|gastrointestinálneho |((1/10 000 až <1/1000)|diarea, abdominálna |
|traktu | |bolesť, vracanie |
|Poruchy srdca a ciev |Menej časté |periférne edémy |
| |((1/1000 až < 1/100) | |
|Poruchy myokardu, |Zriedkavé |angína pektoris |
|endokardu a perikardu,|((1/10 000 až <1/1000)| |
|chlopní | | |
|Poruchy srdcovej |Menej časté |tachykardia, |
|frekvencie a rytmu |((1/1000 až < 1/100) |palpitácie |
|Poruchy ciev |Menej časté |sčervenanie |
| |((1/1000 až < 1/100) | |
|Poruchy obličiek |Zriedkavé |polyúria |
|a močových ciest |((1/10 000 až <1/1000)| |
|Celkové poruchy |Zriedkavé |asténia, únava |
| |((1/10 000 až <1/1000)| |

Pri postmarketingovom sledovaní a zo spontánnych hlásení boli zaznamenané
veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (<1/10 000): gingiválna hypertrofia,
reverzibilné zvýšenie sérovej hladiny hepatálnych transamináz, hypotenzia,
zvýšená frekvencia močenia, bolesti na hrudi.
Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť
alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou
angínou pektoris zvýšila frekvencia, trvanie a intenzita záchvatov angíny
pektoris. Môžu nastať izolované prípady infarktu myokardu.
Lerkanidipín neovplyvňuje hladinu krvného cukru a sérových lipidov.

4.9 Predávkovanie


Boli zaznamenané dva prípady predávkovania (150 mg a 280 mg lerkanidipínu
užité so suicidálnym úmyslom). U prvého pacienta sa rozvinula spavosť a bol
podrobený laváži žalúdka. U druhého pacienta vznikol kardiogénny šok s
ťažkou myokardiálnou ischémiou a slabým renálnym poškodením. Bol liečený
vysokými dávkami katecholamínov, furosemidu, digitalisu a plazma-
expandérmi. Obidva prípady boli vyliečené bez následkov.

Na základe skúseností s inými dihydropyridínmi možno predpokladať, že pri
predávkovaní dôjde k masívnej periférnej vazodilatácii s výraznou
hypotenziou a reflexnou tachykardiou. Pri závažnej hypotenzii, bradykardii
a strate vedomia sú vhodné opatrenia na podporu kardiovaskulárneho systému
a intravenózna aplikácia atropínu kvôli bradykardii.

Pre prolongovaný farmakologický efekt lerkanidipínu je u predávkovaného
pacienta podstatné monitorovať kardiovaskulárny status minimálne 24 hodín.
Nie sú dostupné informácie o vhodnosti dialýzy. Vzhľadom na vysokú
lipofilnosť lerkanidipínu je veľmi pravdepodobné, že hodnota plazmatickej
hladiny nie je dostatočnou informáciou na stanovenie trvania rizika
a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny blokátor kanálov vápnika s prevažne
vaskulárnymi účinkami.
ATC klasifikácia: C08CA13

Lerkanidipín je blokátor kanálov vápnika zo skupiny dihydropyridínov.
Inhibuje transmembránový prechod vápnika do srdca a hladkých svalov.
K hypotenzívnemu účinku dochádza dôsledkom priameho relaxačného účinku na
hladké svaly ciev, čím sa znižuje celková periférna rezistencia. Napriek
krátkemu plazmatickému polčasu má lerkanidipín prolongovanú
antihypertenzívnu aktivitu, ktorá je dôsledkom vysokého membránového
rozdeľovacieho koeficientu. Vzhľadom na vysokú vaskulárnu selektivitu nemá
negatívny inotropný účinok.
Vazodilatácia indukovaná liekom Lercal 10 nastupuje postupne, akútna
hypotenzia s reflexnou tachykardiou je preto u hypertenzných pacientov
zriedkavá.

Rovnako ako u ostatných asymetrických 1,4-dihydropyridínov, je
antihypertenzívna aktivita lerkanidipínu sprostredkovaná najmä S-
enanciomérom.

Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií
sa aj v ďalších malých štúdiách (nekontrolovaných ale randomizovaných)
potvrdilo, že po podaní lieku Lercal 10 pacientom s ťažkou hypertenziou
(diastolický tlak priemer ( SD: 114,5 ( 3,7 mm Hg) sa krvný tlak
normalizoval u 40 % pacientov (z 25) pri terapii jednou dennou dávkou 20
mg, u 56 % pacientov dávkou 10 mg dva razy denne.
V dvojito slepej randomizovanej kontrolovanej štúdii, kontrolovanej
placebom, na pacientoch s izolovanou systolickou hypertenziou
Lercal 10 účinne znížil systolický tlak z pôvodnej priemernej hodnoty 172,6
( 5,6 mm Hg na 140,2 ( 8,7 mm Hg.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Perorálna dávka 10 – 20 mg lieku Lercal 10 sa úplne absorbuje, maximálna
plazmatická koncentrácia 3,30 ng/ml ( 2,09, resp. 7,66 ng/ml ( 5,90 sa
dosiahne za 1,5 - 3 hodiny po aplikácii.

Obidva enancioméry lerkanidipínu majú podobný profil plazmatických hladín:
čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie je rovnaký, maximálna
koncentrácia v plazme a AUC sú v priemere 1,2 krát vyššie pre S –
enanciomér, eliminačné polčasy sú prakticky rovnaké. /In vivo/ nebola
pozorovaná interkonverzia enanciomérov.
Vďaka efektu /first-pass/ metabolizmu absolútna biodostupnosť lerkanidipínu
podaného per os pacientom s normálnym stravovacím režimom je cca 10 %, po
podaní zdravým dobrovoľníkom s nízkym energetickým prívodom bola absolútna
biodostupnosť znížená o 1/3.
Dostupnosť lerkanidipínu sa zvýšila 4-krát po podaní do dvoch hodín po
požití jedla s vysokým obsahom tukov. Lerkanidipín je teda vhodné užívať
pred jedlom.

Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna. 98 %
lerkanidipínu sa viaže na proteíny. U pacientov so závažnou renálnou
a hepatálnou dysfunkciou sa hladina plazmatických proteínov môže znížiť,
dôsledkom čoho sa môže zvýšiť voľná frakcia liečiva.

Lercal 10 sa extenzívne metabolizuje cestou CYP 3A4, v moči ani v stolici
sa nenachádza pôvodná látka. Lerkanidipín sa konvertuje hlavne na neúčinné
metabolity a okolo 50 % dávky sa vylučuje močom.
/In vitro/ experimenty s pečeňovými mikrozómami ľudského pôvodu dokázali, že
lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP 3A4 a CYP 2D6 v koncentrácii
160- a 40- násobne vyššej ako sa dosiahne po dávke 20 mg.
Štúdie zamerané na možnosť interakcií u ľudí potvrdili, že lerkanidipín
nemodifikuje plazmatické hladiny midazolamu, ktorý je typickým substrátom
CYP 3A4 ani metoprololu, ktorý je zase substrátom CYP 2D6. Z uvedeného
vyplýva, že sa nedá predpokladať inhibícia biotransformácie liečiv
metabolizovaných cez CYP 3A4 a CYP 2D6 liekom Lercal 10 v terapeutických
dávkach.

Eliminácia sa deje zásadne biotransformáciou. Priemerný eliminačný polčas
je 8-10 hodín, terapeutická aktivita trvá 24 hodín vďaka silnej väzbe na
membránové lipidy. Nebola pozorovaná akumulácia v súvislosti s opakovaným
podávaním.

Plazmatická koncentrácia lerkanidipínu nie je proporcionálna perorálnej
dávke (nelineárna kinetika). Maximálne koncentrácie v plazme po dávkach 10,
20 a 40 mg boli v pomere 1:3:8 a plochy pod krivkami vyjadrujúcimi
závislosť koncentrácia – čas boli v pomere 1:4:18, čo indikuje progresívnu
saturáciu počas first pass metabolizmu. V korelácii s tým sa zvyšovaním
dávky zvyšuje dostupnosť.

U starších pacientov a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením
funkcie obličiek alebo pečene, je farmakokinetika lerkanidipínu podobná ako
u ostatnej populácie. U pacientov s ťažkými poškodením funkcie obličiek
alebo u pravidelne dialyzovaných pacientov sa zistili vyššie hladiny
(o 70 %) liečiva. Pri stredne ťažkom až ťažkom poškodení funkcie pečene sa
systémová biologická dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože
liečivo sa za normálnych okolností metabolizuje prevažne v pečeni.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu
a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.
Neprejavili sa účinky na nervovom systéme ani na gastrointestinálnom
trakte.

Relevantné zmeny z dlhodobých štúdií na potkanoch a psoch priamo alebo
nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok blokátorov kalciových
kanálov, najmä boli odrazom intenzívnej farmakodynamickej aktivity.

Lerkanidipín nie je genotoxický a nie je žiaden dôkaz jeho karcinogénneho
rizika.

Fertilita a reprodukčný systém u potkanov nebol liečbou lerkanidipínom
ovplyvnený.

V experimentoch na potkanoch a králikoch nebol teratogénny efekt dokázaný,
avšak u potkanov lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post-
implantačné straty a spomalenie vo vývoji plodu.

Lerkanidipín vo forme hydrochloridu aplikovaný vo vysokých dávkach (12
mg/kg telesnej hmotnosti/deň) počas gravidity indukoval predčasný pôrod.

Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat
a ich vylučovanie do materského mlieka neboli predmetom štúdií.

V štúdiách toxicity sa nehodnotila samostatne toxicita jednotlivých
metabolitov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum
natricum, povidonum K30, magnesii stearas
Obalová vrstva:
hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171), macrogolum 6000, ferri
oxidum (E 172)

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister Al/PVC.
Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 35, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom obalených
tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420466741915
Fax.: +420466741914
E-mail: recordati@recordati.cz


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0002/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

31.01.2002


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46775
Skupina ATC:
C08 - Blokátory vápnikového kanálu
Skupina ATC:
C08CA13 - lercanidipinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
HERBACOS-BOFARMA S.R.O.,PARDUBICE, CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.19 € / 246.73 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.19 € / 246.73 SK
Posledná aktualizácia:
2015-12-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.48 € ÚP:0.00 € DP:5.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.19 € ÚP:0.00 € DP:8.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien