Detail:
Lercanidipin Orion 10 mg tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/PVDC-Al)
Názov lieku:
Lercanidipin Orion 10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/PVDC-Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príhoha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2009/11909,
2009/11897

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lercanidipin Orion 10 mg
Lercanidipin Orion 20 mg
filmom obalené tablety
lerkanidipíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lercanidipin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lercanidipin Orion
3. Ako užívať Lercanidipin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lercanidipin Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCANIDIPIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Lercanidipin Orion patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových
kanálov (deriváty dihydropyridínu). Lercanidipin Orion sa používa na
liečbu mierneho až stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež
známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCANIDIPIN ORION

Neužívajte Lercanidipin Orion
. keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Lercanidipinu Orion.
. keď ste mali alergické reakcie na lieky príbuzné Lercanidipinu Orion
(ako je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo
lacidipín).
. keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:
- neliečené srdcové zlyhanie
- obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca
- nestabilná angína (angína v kľudovom štádiu alebo progresívne sa
zhoršujúca)
- v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate
. keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek
. keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:
- protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)
- makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)
- antivirotiká (ako je ritonavir)
. keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii
na prevenciu odvrhnutia orgánu)
. keď jete grapefruit alebo grapefruitovú šťavu.

Neužívajte ho, ak ste tehotná alebo dojčíte (viac informácii je uvedených v
časti Tehotenstvo a dojčenie).

Deti a dospievajúci
Lercanidipin Orion sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18
rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercanidipinu Orion
. ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený
kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou
. ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na
dialýzu.

Užívanie iných liekov

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
. ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
. ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na
odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného
tlaku).
. ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu
trávenia alebo pálenie záhy).
. ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).
. ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).
. ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).
. ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).
. ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového
rytmu).
. ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár
Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.
. ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol),
makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo
antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercanidipinu Orion sa môže
zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte
Lercanidipin Orion“).
. ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči
chorobe). Účinok Lercanidipinu Orion rovnako ako cyklosporínu sa môže
zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte
Lercanidipin Orion“).
. ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu).
Lercanidipin Orion sa má užívať ráno a simvastatín večer.

Užívanie Lercanidipin Orion s jedlom a nápojmi
. Počas liečby Lercanidipinom Orion nemajú pacienti požívať alkohol,
pretože môže zvýšiť účinok Lercanidipinu Orion.
. Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak
nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercanidipin Orion.
Ak užívate Lercanidipin Orion a myslíte si, že by ste mohli byť tehotná,
poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť.
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás
Lercanidipin Orion pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCANIDIPIN ORION

Vždy užívajte Lercanidipin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí: Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercanidipinu Orion 10 mg (čo
zodpovedá 10 mg lerkanidipíniumchloridu) denne, každý deň v rovnakom čase,
najlepšie ráno minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým
obsahom tukov významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže
odporučiť, aby ste zvýšili dávku na dve tablety Lercanidipinu Orion 10 mg
alebo na jednu tabletu Lercanidipinu Orion 20 mg (čo zodpovedá 20 mg
lerkanidipíniumchloridu) denne, ak je to potrebné.
Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným
pohárom vody).

Staršie osoby: Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku
liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami: U týchto pacientov je na
začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na
20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.

Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich
mladších ako 18 rokov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.

Ak užijete viac Lercanidipinu Orion, ako máte
Neprekračujte predpísanú dávku.
Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje
tablety a/alebo obal so sebou.

Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak
a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať
vracanie alebo bezvedomie.

Ak zabudnete užiť Lercanidipin Orion
Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom
pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.

Ak prestanete užívať Lercanidipin Orion
Ak prestanete užívať Lercanidipin Orion, Váš krvný tlak sa môže znovu
zvýšiť. Pred ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lercanidipin Orion môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov
sú použité nasledujúce frekvencie:

|Veľmi časté: |vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov |
|Časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov |
|Menej časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov |
|Zriedkavé: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov |
|Veľmi zriedkavé: |vyskytujúce sa u menej ako 1 |
| |z 10 000 používateľov |
|Neznáme: |frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov|

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto
vedľajších účinkov.
Zriedkavé: angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo
Vašom srdci)

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické
reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)

Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní
skupiny liekov, medzi ktoré Lercanidipin Orion patrí, objaviť zvýšená
frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať
ojedinelé prípady srdcového záchvatu.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie
(búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti
hrudi, opuch členkov.

Zriedkavé: ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka,
hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču,
únava.

Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými
vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCANIDIPIN ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lercanidipin Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
každom blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lercanidipin Orion obsahuje

Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.
Jedna filmom obalená tableta Lercanidipinu Orion 10 mg obsahuje 10 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.
Jedna filmom obalená tableta Lercanidipinu Orion 20 mg obsahuje 20 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.

Ďalšie zložky sú
Lercanidipin Orion 10 mg
/Jadro:/
Kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A), bezvodý koloidný
oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, poloxamér 188,
nátriumstearylfumarát, makrogol 6000.
/Filmová vrstva:/
Hypromelóza, makrogol 6000, žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E
171).

Lercanidipin Orion 20 mg
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu
(typu A), bezvodý koloidný oxid kremičitý. povidón K 30,
nátriumstearylfumarát.
/Filmová vrstva:/
Hypromelóza, makrogol 6000, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý
(E 171).

Ako vyzerá Lercanidipin Orion a obsah balenia

Lercanidipin Orion 10 mg sú žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.

Lercanidipin Orion 20 mg sú ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom
obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko

Výrobca
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Lercanidipin-TORR 10 mg/20 mg Filmtabletten
Česká republika: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg
Fínsko: Oridip 10 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Litva: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg pl?vele
dengtos tablet?s
Lotyšsko: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg apvalkot?s tabletes
Poľsko: KARNIDIN
Slovinsko: Lerkanidipin Orion 10 mg/20 mg filmsko obložene tablete
Slovensko: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2108/05024, 2108/05025

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Lercanidipin Orion 10 mg
Lercanidipin Orion 20 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Lercanidipin Orion 10 mg
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg lerkanidipíniumchloridu, čo
zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.

Lercanidipin Orion 20 mg
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg lerkanidipíniumchloridu, čo
zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Lercanidipin Orion 10 mg
Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane a ploché na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.

Lercanidipin Orion 20 mg
Ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
jednej strane a ploché na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Lercanidipin Orion je indikovaný na liečbu miernej až stredne závažnej
esenciálnej hypertenzie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčané dávkovanie je 10 mg perorálne jedenkrát denne minimálne 15 minút
pred jedlom; v závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže
zvýšiť na 20 mg.
Dávka sa má titrovať postupne, pretože maximálny antihypertenzívny účinok
sa môže prejaviť až približne po 2 týždňoch.

Spôsob podávania
Perorálne použitie.
Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden
pohár vody).

Pre niektorých pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní
antihypertenzívnou monoterapiou, môže byť prínosom pridanie lerkanidipínu
k liečbe beta-blokátorom (atenolol), diuretikom (hydrochlorotiazid) alebo
inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril alebo enalapril).
Pretože krivka vyjadrujúca závislosť dávka – odpoveď je strmá so stabilnou
úrovňou pri dávke 20 – 30 mg, je nepravdepodobné, že by sa účinnosť
zvyšovala pri vyšších dávkach; zatiaľ čo sa môžu zvýšiť nežiaduce reakcie.

/Používanie u starších pacientov:/
Hoci farmakokinetické údaje a klinické skúsenosti tvrdia, že nie je
potrebná žiadna úprava denného dávkovania, na začiatku liečby u starších
pacientov je však potrebná zvláštna pozornosť.

/Používanie u detí a dospievajúcich:/
Lercanidipin Orion sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov
kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

/Používanie v prípade poruchy funkcie obličiek a pečene:/
Zvláštna pozornosť je potrebná na začiatku liečby u pacientov s miernou až
stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene. Hoci tieto
podskupiny môžu tolerovať zvyčajne odporúčané dávkovanie, k zvyšovaniu
dávky na 20 mg denne sa musí pristupovať opatrne. U pacientov s poruchou
funkcie pečene sa môže antihypertenzívny účinok zvýšiť a následne sa má
zvážiť úprava dávkovania.
Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou
funkcie pečene alebo u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR
< 30 ml/min).

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivo lerkanidipín, na ktorýkoľvek dihydropyridín
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.
. Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
. Ženy v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
. Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory.
. Neliečené kongestívne srdcové zlyhanie.
. Nestabilná angína pektoris.
. Závažná porucha funkcie obličiek alebo pečene.
. V priebehu jedného mesiaca po infarkte myokardu.
. Súbežné podávanie:
. silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časť 4.5),
. cyklosporínu (pozri časť 4.5),
. grapefruitovej šťavy (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov so syndrómom chorého sínusu (ak nemajú zavedený
kardiostimulátor) je potrebná zvláštna pozornosť pri používaní
lerkanidipínu. Napriek tomu, že sa v hemodynamických kontrolovaných
štúdiách neodhalilo žiadne poškodenie ventrikulárnej funkcie, pozornosť
treba venovať aj pacientom s dysfunkciou ľavej komory. Predpokladá sa, že
u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu niektoré krátkodobo pôsobiace
dihydropyridíny zvýšiť kardiovaskulárne riziko. Napriek tomu, že
lerkanidipín pôsobí dlhodobo, u týchto pacientov je nevyhnutná opatrnosť.
Lerkanidipín môže zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu
pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pektoris
môže zvýšiť frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa
objaviť ojedinelé prípady infarktu myokardu (pozri časť 4.8).

/Používanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene:/
Zvláštna pozornosť je potrebná na začiatku liečby u pacientov s miernou až
stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene. Hoci tieto
podskupiny môžu tolerovať zvyčajne odporúčané dávkovanie, k zvyšovaniu
dávky na 20 mg denne sa musí pristupovať opatrne. U pacientov s poruchou
funkcie pečene sa môže antihypertenzívny účinok zvýšiť a následne sa má
zvážiť úprava dávkovania.
Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou
funkcie pečene alebo u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR
< 30 ml/min) (pozri časť 4.2).
Požívaniu alkoholu sa treba vyhýbať, pretože alkohol môže zosilňovať účinok
vazodilatačných antihypertenzív (pozri časť 4.5).
Induktory CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín)
a rifampicín, môžu znížiť plazmatické hladiny lerkanidipínu a preto
účinnosť lerkanidipínu môže byť nižšia ako sa očakáva (pozri časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Je známe, že lerkanidipín sa metabolizuje prostredníctvom enzýmu CYP3A4,
preto súčasne podávané inhibítory a induktory CYP3A4 môžu interagovať
s metabolizmom a elimináciou lerkanidipínu.

Súčasnému predpisovaniu lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 (napr.
ketokonazolom, itrakonazolom, ritonavirom, erytromycínom, troleandomycínom)
sa treba vyhýbať (pozri časť 4.3).
V interakčnej štúdii so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, sa
preukázal výrazný vzostup plazmatických hladín lerkanidipínu (15-násobné
zvýšenie AUC a 8-násobné zvýšenie Cmax enantioméru S-lerkanidipínu).

Lerkanidipín sa nemá podávať súčasne s cyklosporínom (pozri časť 4.3).
Pri súbežnom podávaní lerkanidipínu a cyklosporínu sa pozorovalo zvýšenie
plazmatických hladín oboch liečiv. Štúdia s mladými zdravými dobrovoľníkmi
preukázala, že keď sa cyklosporín podáva 3 hodiny po užití lerkanidipínu,
plazmatické hladiny lerkanidipínu sa nezmenili, zatiaľ čo AUC cyklosporínu
sa zvýšilo o 27 %. Súbežné podávanie lerkanidipínu s cyklosporínom však
spôsobilo 3-násobné zvýšenie plazmatických hladín lerkanidipínu a zvýšenie
AUC cyklosporínu o 21 %.

Lerkanidipín sa nemá užívať s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.3).
Lerkanidipín je citlivý na inhibíciu metabolizmu grapefruitovou šťavou
s následnou zvýšenou systémovou dostupnosťou a zvýšeným hypotenzívnym
účinkom.

Pri súčasnom perorálnom podávaní 20 mg lerkanidipínu a midazolamu starším
dobrovoľníkom sa zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale
rýchlosť absorpcie sa znížila (tmax sa predĺžil z 1,75 hod na 3 hod).
Koncentrácie midazolamu sa nezmenili.

Opatrnosť je potrebná pri súbežnom predpisovaní lerkanidipínu s inými
substrátmi CYP3A4, ako je terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy
ako je amiodarón, chinidín.

Súčasnému podávaniu lerkanidipínu s induktormi CYP3A4, ako sú
antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín sa má
pristupovať opatrne, nakoľko antihypertenzívny účinok sa môže znížiť a tlak
krvi sa má sledovať častejšie ako zvyčajne.

Pri súbežnom podávaní lerkanidipínu s metoprololom, ß-blokátorom
vylučovaným predovšetkým pečeňou, sa biologická dostupnosť metoprololu
nezmenila, zatiaľ čo biologická dostupnosť lerkanidipínu sa znížila o 50 %.
Tento účinok môže byť dôsledkom zníženého hepatálneho prietoku krvi
vyvolaného beta-blokátormi a preto sa môže vyskytnúť pri iných liekoch
tejto skupiny. Lerkanidipín sa môže následne bezpečne podávať s beta-
blokátormi, môže byť však potrebná úprava dávky.

V interakčnej štúdii s fluoxetínom (inhibítorom CYP2D6 a CYP3A4), ktorá sa
uskutočnila s dobrovoľníkmi vo veku 65 ± 7 rokov (priemer ± smerodajná
odchýlka), sa nepreukázala žiadna klinicky významná modifikácia
farmakokinetiky lerkanidipínu.

Súčasné podávanie cimetidínu v dávke 800 mg denne významne nemení
plazmatické hladiny lerkanidipínu, avšak pri vyšších dávkach je potrebná
opatrnosť, lebo sa môže zvýšiť biologická dostupnosť a hypotenzívny účinok
lerkanidipínu.

Pri súbežnom podávaní 20 mg lerkanidipínu u pacientov dlhodobo liečených ß-
metyldigoxínom sa nepreukázala žiadna farmakokinetická interakcia.
U zdravých dobrovoľníkov liečených digoxínom sa po dávke 20 mg
lerkanidipínu podanej nalačno preukázalo priemerné zvýšenie Cmax digoxínu
o 33 %, zatiaľ čo AUC a renálny klírens sa významne nezmenili. U pacientov
súbežne liečených digoxínom treba starostlivo sledovať klinické príznaky
toxicity digoxínu.

Pri opakovanom podávaní 20 mg lerkanidipínu súbežne so 40 mg simvastatínu
sa AUC lerkanidipínu významne nezmenilo, zatiaľ čo AUC simvastatínu sa
zvýšilo o 56 % a AUC jeho aktívneho metabolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Je
nepravdepodobné, že by tieto zmeny mali klinický význam. Pri podávaní
lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liekov indikuje,
sa nepredpokladá žiadna interakcia.

Súbežné podávanie 20 mg lerkanidipínu zdravým dobrovoľníkom nalačno
nezmenilo farmakokinetiku warfarínu.

Lercanidipín sa môže bezpečne podávať s diuretikami a inhibítormi ACE.

Požívaniu alkoholu sa treba vyhýbať, pretože alkohol môže zosilňovať účinok
vazodilatačných antihypertenzív (pozri časť 4.4).

4.6 Gravidita a laktácia

Údaje o lerkanidipíne nepreukázali žiadny teratogénny účinok u potkanov
a králikov a u potkanov nebola poškodená ani reprodukčná výkonnosť. Keďže
nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s lerkanidipínom počas gravidity
a laktácie a u iných dihydropyridínov sa u zvierat zistil teratogénny
potenciál, lerkanidipín sa nemá podávať počas gravidity ani ženám
v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu. Vzhľadom na
vysokú lipofilnosť lerkanidipínu možno očakávať vylučovanie do materského
mlieka. Preto sa nemá podávať dojčiacim matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že narušenie schopnosti
pacienta viesť vozidlo a obsluhovať stroje je nepravdepodobné. Je však
potrebná opatrnosť, pretože sa môže vyskytnúť závrat, asténia, únava
a veľmi zriedkavo ospalosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sa vyskytli približne u 1,8 % liečených pacientov.
V nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované nežiaduce reakcie, ktoré sú aspoň v
možnom príčinnom vzťahu, rozdelené podľa tried orgánových systémov MedDRA a
frekvencie (menej časté, zriedkavé).
Na klasifikáciu výskytu nežiaducim účinkov bola použitá nasledujúca
terminológia:
Veľmi časté (( 1/10)
Časté (( 1/100 až < 1/10)
Menej časté (( 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Tak ako je to uvedené v tabuľke, najčastejšími nežiaducimi reakciami, ktoré
boli hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách, sú bolesť hlavy, závrat,
periférny edém, tachykardia, palpitácie, sčervenanie, pričom každý z nich
sa vyskytol u menej ako 1 % pacientov.

|Poruchy imunitného systému |Veľmi |Hypersenzitivita |
| |zriedkavé | |
|Psychické poruchy |Zriedkavé |Ospalosť |
|Poruchy nervového systému |Menej časté |Bolesť hlavy; závrat |
|Poruchy srdca a srdcovej |Menej časté |Tachykardia; |
|činnosti | |palpitácie |
| |Zriedkavé |Angína pektoris |
|Poruchy ciev |Menej časté |Sčervenanie |
| |Veľmi |Synkopa |
| |zriedkavé | |
|Poruchy gastrointestinálneho |Zriedkavé |Nauzea; dyspepsia; |
|traktu | |hnačka; bolesť brucha;|
| | |vracanie |
|Poruchy kože a podkožného |Zriedkavé |Vyrážka |
|tkaniva | | |
|Poruchy kostrovej a svalovej |Zriedkavé |Myalgia |
|sústavy a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a močových |Zriedkavé |Polyúria |
|ciest | | |
|Celkové poruchy a reakcie v |Menej časté |Periférny edém |
|mieste podania | | |
| |Zriedkavé |Asténia; únava |

Po uvedení na trh, zo spontánnych hlásení boli zaznamenané nasledujúce
veľmi zriedkavé nežiaduce účinky: gingiválna hypertrofia, reverzibilné
zvýšenie sérových hladín hepatálnych transamináz, hypotenzia, zvýšená
frekvencia močenia a bolesť na hrudi.
Lerkanidipín môže zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu
pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pektoris
môže objaviť zvýšená frekvencia, trvanie a závažnosť týchto záchvatov. Môžu
sa vyskytnúť ojedinelé prípady infarktu myokardu.
Nezdá sa, že by lerkanidipín negatívne ovplyvňoval hladinu krvného cukru
alebo sérových lipidov.

4.9 Predávkovanie

Po uvedení na trh boli zaznamenané tri prípady predávkovania (150 mg,
280 mg a 800 mg lerkanidipínu užité so samovražedným úmyslom). U prvého
pacienta sa vyskytla spavosť a predávkovanie bolo liečené výplachom
žalúdka. U druhého pacienta sa rozvinul kardiogénny šok so závažnou
ischémiou myokardu a miernym renálnym zlyhaním a pacient bol liečený
vysokými dávkami katecholamínov, furosemidom, digitalisom a parenterálnymi
plazma-expandérmi. U tretieho pacienta sa vyskytlo vracanie a hypotenzia
a pacient bol liečený aktívnym uhlím, laxatívom a infúziou dopamínu. Všetky
tri prípady boli vyliečené bez následkov.
Pri predávkovaní možno očakávať masívnu periférnu vazodilatáciu s výraznou
hypotenziou a reflexnou tachykardiou. V prípade závažnej hypotenzie,
bradykardie a bezvedomia môže byť prospešná podpora kardiovaskulárneho
systému s intravenóznym podaním atropínu kvôli bradykardii.
Vzhľadom na predĺžený farmakologický účinok lerkanidipínu je nevyhnutné
u pacienta po predávkovaní monitorovať kardiovaskulárny stav minimálne 24
hodín. Nie sú k dispozícii informácie o vhodnosti dialýzy. Keďže je
lerkanidipín vysoko lipofilný, je veľmi pravdepodobné, že plazmatické
hladiny nie sú dostatočnou informáciou na stanovenie trvania rizika
a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:
Selektívny blokátor vápnikových kanálov s prevažujúcimi vaskulárnymi
účinkami
ATC kód: C08CA13

Lerkanidipín je antagonista vápnikových kanálov zo skupiny dihydropyridínov
a inhibuje transmembránový prísun vápnika do srdcového svalu a hladkých
svalov. Mechanizmus jeho hypotenzívneho účinku spočíva v priamom relaxačnom
účinku na hladké svalstvo ciev, čím sa znižuje celková periférna
rezistencia. Napriek svojmu krátkemu farmakokinetickému plazmatickému
polčasu má lerkanidipín predĺžený antihypertenzívny účinok z dôvodu svojho
vysokého membránového rozdeľovacieho koeficientu a vzhľadom na svoju vysokú
vaskulárnu selektivitu nemá negatívne inotropný účinok.
Keďže vazodilatácia indukovaná lerkanidipínom nastupuje postupne, akútna
hypotenzia s reflexnou tachykardiou sa pozorovala zriedkavo
u hypertenzívnych pacientov.
Antihypertenzívny účinok lerkanidipínu, ktorý je racemátom, je spôsobený
predovšetkým jeho (S)-enantiomérom.
Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií
sa aj v ďalších malých nekontrolovaných ale randomizovaných štúdiách
s pacientmi so závažnou hypertenziou (diastolický tlak priemer ( SD: 114,5
( 3,7 mmHg) preukázalo, že po podaní dávky 20 mg lerkanidipínu jedenkrát
denne sa krvný tlak normalizoval u 40 % pacientov z 25 pacientov a u 56 %
pacientov z 25 pacientov po podaní dávky 10 mg dvakrát denne. V dvojito
zaslepenej, randomizovanej štúdii kontrolovanej placebom u pacientov
s izolovanou systolickou hypertenziou lerkanidipín bol účinný v znižovaní
systolického krvného tlaku z pôvodných priemerných hodnôt 172,6 ( 5,6 mmHg
na 140,2 ( 8,7 mmHg.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní 10 – 20 mg sa lerkanidipín úplne absorbuje a maximálne
plazmatické hladiny 3,30 ng/ml ( 2,09 SD, resp. 7,66 ng/ml ( 5,90 SD sa
dosahujú v priebehu 1,5 - 3 hodín po podaní.

Obidva enantioméry lerkanidipínu majú podobný profil plazmatických hladín:
čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie je rovnaký,
maximálna plazmatická koncentrácia a AUC sú v priemere 1,2-krát vyššie v
prípade (S) enantioméru a eliminačné polčasy oboch enantiomérov sú
prakticky rovnaké. Nepozorovala sa žiadna „/in vivo/“ interkonverzia
enantiomérov.

Vzhľadom na vysoký metabolizmus prvého prechodu pečeňou je absolútna
biologická dostupnosť lerkanidipínu podaného perorálne pacientom s
normálnym stravovacím režimom približne 10 %, po podaní zdravým
dobrovoľníkom nalačno je však absolútna biologická dostupnosť znížená na
1/3.
Dostupnosť lerkanidipínu po perorálnom podaní sa zvýšila 4-násobne po
podaní do 2 hodín po požití jedla s vysokým obsahom tukov. Lerkanidipín sa
má preto užívať pred jedlom.

Distribúcia
Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna.
Väzba lerkanidipínu na sérové proteíny prevyšuje 98 %. Keďže hladiny
plazmatických proteínov sú u pacientov so závažnou renálnou alebo
hepatálnou poruchou funkcie znížené, voľná frakcia liečiva sa môže zvýšiť.

Biotransformácia
Lerkanidipín sa extenzívne metabolizuje prostredníctvom CYP3A4; v moči ani
v stolici sa nenachádzalo pôvodné liečivo. Lerkanidipín sa konvertuje
predovšetkým na neúčinné metabolity a približne 50 % dávky sa vylučuje
močom.

„/In vitro/“ experimenty s ľudskými pečeňovými mikrozómami dokázali, že
lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP3A4 a CYP2D6 v koncentráciách
160- resp. 40- násobne vyšších, ako sú maximálne plazmatické koncentrácie
po podaní dávky 20 mg.

Okrem toho interakčné štúdie u ľudí preukázali, že lerkanidipín nezmenil
plazmatické hladiny midazolamu, typického substrátu CYP3A4, ani
metoprololu, typického substrátu CYP2D6. Preto sa pri terapeutických
dávkach nepredpokladá inhibícia biotransformácie liečiv metabolizovaných
prostredníctvom CYP3A4 a CYP2D6 lerkanidipínom.

Eliminácia
Eliminácia sa uskutočňuje výlučne biotransformáciou.

Priemerný terminálny eliminačný polčas je 8 – 10 hodín a terapeutický
účinok pretrváva 24 hodín z dôvodu jeho vysokej väzby na membránové lipidy.
Po opakovanom podávaní sa nepozorovala žiadna kumulácia.

Linearita / nelinearita
Perorálne podanie lerkanidipínu vedie k plazmatickým hladinám
lerkanidipínu, ktoré nie sú priamo úmerné dávkovaniu (nelineárna kinetika).
Pozorované maximálne plazmatické koncentrácie po dávkach 10, 20 alebo 40 mg
boli v pomere 1:3:8 a plochy pod krivkami vyjadrujúcimi závislosť
koncentrácie a času boli v pomere 1:4:18, čo svedčí o progresívnej
saturácii metabolizmu prvého prechodu pečeňou. V korelácii s tým sa
zvyšovaním dávkovania zvyšuje dostupnosť.

Charakteristiky u pacientov
U starších pacientov a u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou
funkcie obličiek alebo s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie
pečene sa preukázalo, že farmakokinetika lerkanidipínu je podobná ako
farmakokinetika pozorovaná v celkovej populácii pacientov; u pacientov
so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u dialyzovaných pacientov sa
zistili vyššie hladiny liečiva (približne o 70 %). U pacientov so stredne
závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa systémová biologická
dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože liečivo sa za
normálnych okolností extenzívne metabolizuje v pečeni.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách farmakologickej bezpečnosti u zvierat sa nepreukázali žiadne
účinky na autonómny nervový systém, centrálny nervový systém alebo na
gastrointestinálnu funkciu pri antihypertenzívnych dávkach.

Významné účinky, ktoré boli pozorované v dlhodobých štúdiách u potkanov
a psov, priamo alebo nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok
blokátorov vápnikových kanálov, pričom odrážali predovšetkým intenzívnu
farmakodynamickú aktivitu.

Lerkanidipín nebol genotoxický a nedokázalo sa karcinogénne riziko.

Fertilita a celková reprodukčná výkonnosť u potkanov nebola ovplyvnená
liečbou lerkanidipínom.

U potkanov a králikov sa nedokázal teratogénny účinok; u potkanov však
lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post- implantačné straty
a spomalenie fetálneho vývoja.

Lerkanidipíniumchlorid podaný vo vysokej dávke (12 mg/kg/deň) počas pôrodu
indukoval dystokiu.

Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat
a ich vylučovanie do materského mlieka sa neskúmali.

V toxikologických štúdiách sa metabolity nehodnotili samostatne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Lercanidipin Orion 10 mg
/Jadro:/
Kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Mikrokryštalická celulóza
Poloxamér 188
Nátriumstearylfumarát
Makrogol 6000

/Filmová vrstva:/
Hypromelóza
Makrogol 6000
Žltý oxid železitý (E 172)
Oxid titaničitý (E 171)

Lercanidipin Orion 20 mg
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Povidón K 30
Nátriumstearylfumarát

/Filmová vrstva:/
Hypromelóza
Makrogol 6000
Červený oxid železitý (E 172)
Oxid titaničitý (E 171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Lercanidipin Orion 10 mg
2 roky

Lercanidipin Orion 20 mg
3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC-Al blistre alebo PVC/PVDC-Al blistre v škatuľkách

Lercanidipin Orion 10 mg
Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom
obalených tabliet

Lercanidipin Orion 20 mg
Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom
obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Lercanidipin Orion 10 mg: 58/0815/09-S
Lercanidipin Orion 20 mg: 58/0816/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84728
Skupina ATC:
C08 - Blokátory vápnikového kanálu
Skupina ATC:
C08CA13 - lercanidipinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.93 € / 329.28 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.93 € / 329.28 SK
Posledná aktualizácia:
2015-12-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.48 € ÚP:0.00 € DP:5.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.19 € ÚP:0.00 € DP:8.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien