Detail:
Lercal 20 tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC)
Názov lieku:
Lercal 20
Doplnok názvu:
tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2011/00979


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lercal 10
Lercal 20
filmom obalené tablety
lerkanidipíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lercal a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lercal
3. Ako užívať Lercal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lercal
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Lercal patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov
(deriváty dihydropyridínu). Lercal sa používa na liečbu mierneho až
stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCAL

Neužívajte Lercal
. keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek priepravku Lercal.
. keď ste mali alergické reakcie na liečivo príbuzné lerkanidipínu (ako
je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo
lacidipín).
. keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:
- neliečené srdcové zlyhanie
- obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca
- nestabilná angína pektoris (angína v kľudovom štádiu alebo
progresívne sa zhoršujúca)
- v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate
. keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek
. keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:
- protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)
- makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)
- antivirotiká (ako je ritonavir)
. keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii
na prevenciu odvrhnutia orgánu)
. keď jete grapefruit alebo pijete grapefruitovú šťavu.

Neužívajte Lercal, ak ste tehotná alebo dojčíte (viac informácii je
uvedených v časti Tehotenstvo a dojčenie).

Deti a dospievajúci
Lercal sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercalu
. ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený
kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou pektoris
. ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na
dialýzu.

Užívanie iných liekov

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
. ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
. ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na
odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného
tlaku).
. ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu
trávenia alebo pálenie záhy).
. ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).
. ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).
. ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).
. ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).
. ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového
rytmu).
. ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár
Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.
. ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol),
makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo
antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercalu sa môže zvýšiť. Preto
sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).
. ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči
chorobe). Účinok Lercalu rovnako ako cyklosporínu sa môže zvýšiť. Preto
sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).
. ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu).
Lercal sa má užívať ráno a simvastatín večer.

Užívanie Lercal s jedlom a nápojmi
. Počas liečby Lercalom nemajú pacienti požívať alkohol, pretože môže
zvýšiť účinok Lercalu.
. Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak
nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercal.
Ak užívate Lercal a myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa so
svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť.
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás
Lercal pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCAL

Vždy užívajte Lercal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí: Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercalu 10 (čo zodpovedá 10 mg
lerkanidipíniumchloridu) denne, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno
minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým obsahom tukov
významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby
ste zvýšili dávku na dve tablety Lercalu 10 alebo na jednu tabletu Lercalu
20 (čo zodpovedá 20 mg lerkanidipíniumchloridu) denne, ak je to potrebné.
Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným
pohárom vody).

Staršie osoby: Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku
liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami: U týchto pacientov je na
začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na
20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.

Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich
mladších ako 18 rokov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.

Ak užijete viac Lercalu, ako máte
Neprekračujte predpísanú dávku.
Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje
tablety a/alebo obal so sebou.

Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak
a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať
vracanie alebo bezvedomie.

Ak zabudnete užiť Lercal
Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom
pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.

Ak prestanete užívať Lercal
Ak prestanete užívať Lercal, Váš krvný tlak sa môže znovu zvýšiť. Pred
ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lercal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov sú použité
nasledujúce frekvencie:

|Veľmi časté: |vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov |
|Časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov |
|Menej časté: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov |
|Zriedkavé: |vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov |
|Veľmi zriedkavé: |vyskytujúce sa u menej ako 1 |
| |z 10 000 používateľov |
|Neznáme: |frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov|

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto
vedľajších účinkov.
Zriedkavé: angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo
Vašom srdci)

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické
reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)

Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní
skupiny liekov, medzi ktoré Lercal patrí, objaviť zvýšená frekvencia,
trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať ojedinelé
prípady srdcového záchvatu.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie
(búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti
hrudi, opuch členkov.

Zriedkavé: ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka,
hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču,
únava.

Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými
vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lercal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na každom
blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje
na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lercal obsahuje

Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.
Jedna filmom obalená tableta Lercalu 10 obsahuje 10 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.
Jedna filmom obalená tableta Lercalu 20 obsahuje 20 mg
lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.

Jadro tabliet:
mohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu,
povidon K30, magnéziumstearát

Obalová vrstva:
hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žltý oxid
železitý (E 172)

Ako vyzerá Lercal a obsah balenia

Lercal 10 sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na
rovnaké dávky.

Lercal 20 sú ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na
rovnaké dávky.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom
obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420466741915
Fax.: +420466741914
E-mail: recordati@recordati.cz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2011/00979


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Lercal 20


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 filmom obalená tableta obsahuje liečivo:
lercanidipini hydrochloridum 20 mg, eq. lercanidipinum 18,8 mg
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Ružové okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Lercal 20 je indikovaný na liečbu miernej až strednej esenciálnej
hypertenzie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporučená dávka je 10 mg /per os/ 1-krát denne aspoň 15 minút pred jedlom.
Na základe individuálnej reakcie pacienta sa dávka môže zvýšiť až na 20 mg
denne.

Dávka sa musí stanoviť postupne, pretože maximálny antihypertenzný efekt sa
môže prejaviť až do 2 týždňov.

Niektorým pacientom, u ktorých sa hypertenzia nedá dostatočne kontrolovať
monoterapiou, sa po pridaní lieku Lercal 20 k (-adrenergickým blokátorom
(atenolol), diuretikám (hydrochlorotiazid) alebo blokátorom angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) môže krvný tlak upraviť.

Vzhľadom na to, že krivka vyjadrujúca závislosť dávka – účinok má po dávke
20 – 30 mg rovnobežný priebeh, je nepravdepodobné, že vyššími dávkami sa
zlepší účinnosť, skôr môžu zvýšiť nežiaduce účinky.

/Starší pacienti/
Z farmakokinetických údajov, aj z klinickej praxe vyplýva, že u starších
pacientov nie je potrebná zmena dávkovania, na začiatku liečby však treba
pacientovi venovať zvýšenú starostlivosť.

/Deti/
Vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú klinické skúsenosti s terapiou pacientov
do 18 rokov, aplikácia tejto vekovej skupine sa v súčasnosti neodporúča.

/Poškodenie funkcie pečene a obličiek/
Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek
je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Aj keď táto skupina pacientov
zvyčajne odporučené dávkovanie môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky na 20 mg
denne však treba pristupovať opatrne. Antihypertenzný účinok sa u pacientov
s poškodením funkcie pečene môže stupňovať, preto je potrebné zvážiť
následné nastavenie dávky.
Lercal 20 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie
pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml /min).

4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivo lerkanidipín, iný dihydropyridínu alebo
ktorúkoľvek z pomocných látok
- gravidita a laktácia (pozri časť 4.6)
- u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu
- obštrukčné ochorenie pri výtoku z ľavej komory
- neliečené kongestívne zlyhanie srdca
- nestabilná angína pektoris
- ťažké poškodenie funkcie obličiek a pečene
- 1 mesiac po prekonaní infarktu myokardu
Súbežná terapia s nasledovnými liečivami:
- silné inhibítory CYP3A4 (pozri časť 4.5)
- cyklosporín (pozri časť 4.5)
- grapefruitová šťava (pozri časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zvláštnu pozornosť pri aplikácii lieku Lercal 20 treba venovať pacientom
s chorobou sínusového uzla (ak nemajú kardiostimulátor). Napriek tomu, že
sa v hemodynamických kontrolovaných štúdiách nezistilo poškodenie
ventrikulárnych funkcií, pozornosť treba venovať aj pacientom s dysfunkciou
ľavej komory.
Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu byť
niektoré krátkodobo účinné dihydropyridíny spojené so zvýšeným
kardiovaskulárnym rizikom. Napriek tomu, že Lercal 20 patrí k dlhodobo
pôsobiacim dihydropyridínom, u týchto pacientov je nutná opatrnosť.
Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavé viesť k prekordiálnej bolesti alebo
k angíne pektoris. Pacienti s existujúcou angínou pektoris môžu mať zvýšený
pulz, trvanie alebo závažnosť týchto atakov.

/Aplikácia pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene/
Pacientom s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo
pečene treba počas liečby venovať zvláštnu pozornosť. Aj keď táto skupina
pacientov zvyčajne odporučené dávkovanie môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky
na 20 mg denne však treba pristupovať opatrne. Antihypertenzívny účinok sa
u pacientov s poškodením funkcie pečene môže stupňovať, preto je potrebné
zvážiť následné nastavenie dávky.

Lercal 20 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie
pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu ( 30 ml /min).

Potrebné je vyhnúť sa alkoholu, môže potenciovať vazodilatačný účinok
antihypertenzívnych liečiv (pozri časť 4.2).

Liečivá, ktoré indukujú CYP3A4 ako sú antikonvulzíva (napr.: fenytoín,
karbamazepín) a rifampicín, môžu znížiť plazmatickú hladinu lerkanidipínu,
teda aj znížiť jeho účinnosť voči predpokladu (pozri časť 4.5).

1 filmom obalená tableta obsahuje 60 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Lerkanidipín sa metabolizuje enzýmom CYP3A4, preto súčasne aplikované
látky, ktoré inhibujú alebo indukujú CYP3A4 môžu interagovať s metabolizmom
a elimináciou lerkanidipínu.

Vyhnúť sa treba súbežnej preskripcii Lercalu 20 s inhibítormi CYP3A4
(napr.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, erytromycín, troleandomycín)
(pozri časť 4.3).

Pri štúdiu interakcií so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom, sa zistil
výrazný vzostup plazmatickej hladiny lerkanidipínu (15 násobné zvýšenie AUC
a 8 násobné zvýšenie Cmax eutoméru S-lerkanidipínu).

Cyklosporín sa nemá aplikovať súbežne s lerkanidipínom (pozri časť 4.3),
zistili sa zvýšené plazmatické hladiny oboch liečiv. V štúdii s mladými
dobrovoľníkmi sa zistilo, že keď sa cyklosporín užije 3 hodiny po aplikácii
lerkanidipínu, plazmatická hladina lerkanidipínu sa nezmenila, ale AUC
cyklosporínu sa zvýšila o 27 %. Súbežná aplikácia
lerkanidipínu s cyklosporínom však spôsobila 3-násobné zvýšenie
plazmatickej hladiny lerkanidipínu a o 21 % AUC cyklosporínu.

Lerkanidipín sa nemá užívať s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.3).
Rovnako ako iné dihydropyridíny, aj lerkanidipín je citlivý na inhibíciu
metabolizmu grapefruitovou šťavou, čo má za následok zvýšenie jeho
systémovej dostupnosti a zvýšenie hypotenzívneho účinku.

Po súbežnom perorálnom podaní s 20 mg midazolamu starším dobrovoľníkom sa
zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale rýchlosť absorpcie
sa znížila (tmax sa predĺžila z 1,75 h na 3 hodiny). Koncentrácia
midazolamu sa nezmenila.

Opatrnosť je potrebná pri súbežnej preskripcii lieku Lercal 20 s inými
substrátmi CYP3A4 ako terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy ako
amiodarón, chinidín.

Vzhľadom na možnosť zníženia antihypertenzívneho účinku treba k súbežnej
aplikácii lieku Lercal 20 s látkami indukujúcimi CYP3A4 ako sú
antikonvulzíva (napr.: fenytoín, karbamazepín) a rifampicín pristupovať
veľmi opatrne a krvný tlak pacienta monitorovať častejšie ako zvyčajne.

Pri súbežnej aplikácii lieku Lercal 20 s metoprololom (ß-blokátor
vylučovaný hlavne pečeňou) sa biologická dostupnosť metoprololu nemenila,
ale u lerkanidipínu klesla o 50 %. Tento efekt môže byť dôsledkom redukcie
hepatálneho prietoku krvi vyvolaného ß-blokátorom a môže sa vyskytnúť
u všetkých liečiv tohoto typu. Lerkanidipín sa môže bezpečne aplikovať
s liečivami blokujúcimi ß-adrenergné receptory, môže však byť potrebné
nastavenie dávky.

Pri štúdiu interakcie s fluoxetínom (inhibítor CYP2D6 a CYP3A4)
u dobrovoľníkov vo veku 65 ± 7 rokov (priemer ± stredná odchýlka) sa
nezistila žiadna významná modifikácia farmakokinetiky lerkanidipínu.

Cimetidín v dávke 800 mg denne signifikantne nemení plazmatickú hladinu
lerkanidipínu, ale pri vyšších dávkach je potrebná opatrnosť, lebo sa môže
zvýšiť biologická dostupnosť a hypotenzívny účinok lerkanidipínu.


U pacientov dlhodobo liečených ß-metyldigoxínom sa po podaní 20 mg
lerkanidipínu nezistili žiadne farmakokinetické interakcie. U zdravých
dobrovoľníkov, ktorým sa aplikoval digoxín po dávke 20 mg lerkanidipínu
bolo stredné zvýšenie Cmax digoxínu o 33 %, kým AUC a renálny klírens sa
signifikatne nezmenili. Pacientov, ktorí majú takúto liečbu treba klinicky
monitorovať a sledovať prípadné príznaky toxicity digoxínu.

Po opakovanej aplikácii 20 mg lerkanidipínu so 40 mg simvastatínu sa AUC
lerkanidipínu signifikantne nezmenilo, kým AUC simvastatínu sa zvýšilo o 56
% a jeho aktívneho metbolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Nie je
pravdepodobné, že by tieto zmeny mohli mať klinický význam. Pri užívaní
lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liečiv odporúča,
nie je pravdepodobný vznik žiadnych interakcií.

Lerkanidipín v dávke 20 mg súbežne aplikovaný dobrovoľníkom s nízkym
energetickým prívodom nemení farmakokinetiku warfarínu.

Lercal 20 sa môže bezpečne aplikovať s diuretikami a ACE inhibítormi.

Alkohol môže potenciovať vazodilatačný a antihypertenzívny účinok, preto sa
treba vyhnúť jeho súčasnému požívaniu (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Experimentálne sa u potkanov a králikov nepotvrdil teratogénny účinok
lerkanidipínu, u potkanov nebol poškodený ani reprodukčný systém.
Avšak vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú klinické skúsenosti s aplikáciou
lerkanidipínu počas gravidity a laktácie, ale u iných dihydropyridínov sa
u zvierat zistil teratogénny potenciál, Lercal 20 sa nemá aplikovať ženám
počas gravidity ani ženám vo fertilnom veku, ak nie sú chránené účinnou
antikoncepciou.
Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu sa dá predpokladať jeho
prechod do materského mlieka, preto sa jeho aplikácia počas dojčenia
neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že nie je pravdepodobná
zmena v schopnostiach pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Potrebná
je však opatrnosť, pretože sa môžu vyskytnúť závraty, asténia, únava
a zriedkavo ospalosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa vyskytli približne u 1,8 % pacientov.
V nasledovne uvedenej tabuľke je uvedený výskyt nežiaducich účinkov podľa
WHO-ART klasifikácie telesných systémov, usporiadané sú podľa frekvencie
výskytu (menej časté, zriedkavé).
Ako vyplýva z tabuľky, najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa
zaznamenali tiež v klinických štúdiách sú bolesť hlavy, závrat, periférny
edém, tachykardia, palpitácie, sčervenanie. Všetky sa vyskytli u menej ako
1 % pacientov.


|Poruchy kože |zriedkavé |sčervenanie |
|a podkožného tkaniva |((1/10 000 až <1/1000) | |
|Poruchy kostrového |zriedkavé |bolesť svalov |
|svalstva, spojivových |((1/10 000 až <1/1000) | |
|tkanív a kostí | | |
|Poruchy nervového |menej časté |bolesť hlavy, závraty |
|systému |((1/1000 až <1/100) | |
|Psychické poruchy |zriedkavé |ospalosť |
| |((1/10 000 až <1/1000) | |
|Poruchy |zriedkavé |nauzea, dyspepsia, |
|gastrointestinálneho |((1/10 000 až <1/1000) |hnačka, abdominálna |
|traktu | |bolesť, vracanie |
|Poruchy srdca a ciev |menej časté |periférny edém |
| |((1/1000 až <1/100) | |
|Poruchy myokardu, |zriedkavé |angína pektoris |
|endokardu a perikardu, |((1/10 000 až <1/1000) | |
|chlopní | | |
|Poruchy srdca |menej časté |tachykardia, palpitácie|
|a srdcového rytmu |((1/1000 až <1/100) | |
|Poruchy ciev |menej časté |sčervenanie |
| |((1/1000 až <1/100) | |
|Poruchy močového |zriedkavé |polyúria |
|systému |((1/10 000 až <1/1000) | |
|Celkové poruchy |zriedkavé |asténia, únava |
| |((1/10 000 až <1/1000) | |


Z postmarketingových skúseností a spontánnych hlásení sa popisujú veľmi
zriedkavo (<1/10 000): gingiválna hypertrofia, reverzibilné zvýšenie
sérovej hladiny pečeňových transamináz, hypotenzia, časté močenie a bolesť
na hrudi.

Niektoré dihydropyridíny môžu viesť zriedkavé k prekordiálnej bolesti alebo
angíne pektoris. U pacientov s existujúcou angínou pektoris sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch môže zvýšiť frekvencia, trvanie alebo závažnosť
atakov. Ojedinelo sa popisuje vznik infarktu myokardu.
Nezistil sa negatívny vplyv na hladinu krvného cukru alebo sérové hladiny
lipidov.

4.9 Predávkovanie


V postmarketingovom období sa zaznamenali dva prípady predávkovania (150 mg
a 280 mg, požité so suicidálnym zámerom). U prvého pacienta vznikla
ospalosť, aplikoval sa výplach žalúdka. U druhého pacienta došlo ku
kardiogénnemu šoku s ťažkou ischémiou myokardu a miernou poruchou obličiek,
aplikovali sa vysoké dávky katecholamínov, furosemidu, digitálisu
a parenterálnych expanderov plazmy. Obidva prípady sa vyriešili bez
následkov.

Na základe skúseností s inými dihydropyridínmi sa pri predávkovaní dá
predpokladať vznik rozsiahlej periférnej vazodilatácie s výraznou
hypotenziou a reflexnou tachykardiou. Pri závažnej hypotenzii, bradykardii
a strate vedomia sú vhodné opatrenia na podporu kardiovaskulárneho systému
a intravenózna aplikácia atropínu kvôli bradykardii.

Vzhľadom na prolongovaný farmakologický efekt lerkanidipínu je
u predávkovaného pacienta podstatné monitorovať kardiovaskulárny status
minimálne 24 hodín. Nie sú dostupné informácie o vhodnosti dialýzy.
Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu je veľmi pravdepodobné, že
hodnota plazmatickej hladiny nie je dostatočnou informáciou na stanovenie
trvania rizika a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny blokátor kanálov vápnika hlavne
s vaskulárnymi účinkami
ATC klasifikácia: C08CA13

Lerkanidipín je kalciový antagonista zo skupiny dihydropyridínov. Inhibuje
transmembránový prechod vápnika do srdca a hladkých svalov. K hypotenznému
účinku dochádza dôsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svaly ciev,
čím sa znižuje celková periférna rezistencia. Napriek krátkemu
plazmatickému polčasu má lerkanidipín prolongovanú antihypertenzívnu
aktivitu, ktorá je dôsledkom vysokého membránového rozdeľovacieho
koeficientu. Vzhľadom na vysokú vaskulárnu selektivitu nemá negatívny
inotropný účinok.
Vazodilatácia indukovaná liekom Lercal 20 nastupuje postupne, akútna
hypotenzia s reflexnou tachykardiou je preto u hypertenzných pacientov
zriedkavá.

Rovnako ako u ostatných asymetrických 1,4-dihydropyridínov je
antihypertenzívna aktivita lerkanidipínu sprostredkovaná hlavne S-
enanciomérom.

Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií
sa aj v ďalších malých nekontrolovaných ale randomizovaných štúdiách u
pacientov s ťažkou hypertenziou (priemerná hodnota diastolického tlaku (SD
114,5 ( 3,7 mm Hg) potvrdilo, že krvný tlak sa normalizoval u 40 %
pacientov z 25 po aplikácii 20 mg lerkanidipínu jeden krát denne a u 56%
pacientov z 26 po aplikácii 10 mg lerkanidipínu dva razy denne.
V dvojito zaslepených, randomizovaných a kontrolovaných štúdiách
lerkanidipín verzus placebo u pacientov s izolovanou systolickou
hypertenziou Lercal 20 účinne znížil systolický tlak z pôvodnej priemernej
hodnoty 172,6 ( 5,6 mm Hg na 140,2 ( 8,7 mm Hg.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Lerkanidipín sa úplne absorbuje po perorálnom podaní 10 – 20 mg, maximálna
plazmatická koncentrácia 3,30 ( 2,09 ng/ml, resp. 7,66 ( 5,90 ng/ml sa
dosiahne za 1,5 - 3 hodiny po aplikácii.

Obidva enancioméry lerkanidipínu majú podobný plazmatický profil: čas na
dosiahnutie maximálnej koncentrácie v plazme je rovnaký, maximálna
koncentrácia v plazme a AUC sú v priemere 1,2-krát vyššie pre (S)
enanciomér a eliminačné polčasy obidvoch enanciomérov sú v podstate
rovnaké. Nepozorovala sa žiadna /in vivo/ konverzia enanciomérov.

Dôsledkom vysokého metabolizmu prvého prechodu je absolútna biologická
dostupnosť Lercal 20 okolo 10 %, aj keď je znížená u dobrovoľníkov počas
hladovania.

Dostupnosť lerkanidipínu po perorálnom podaní sa 4-násobne zvyšuje, keď sa
Lercal 20 užije až po dvoch hodinách po jedle s vysokým obsahom tukov. Na
základe toho by sa mal Lercal 20 užívať pred jedlom.

Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna.

Až 98 % lerkanidipínu sa viaže na proteíny. U pacientov so závažnou
renálnou a hepatálnou dysfunkciou je hladina plazmatických proteínov
znížená, voľná frakcia liečiva sa môže zvýšiť.

Lerkanidipín sa extenzívne metabolizuje cestou CYP 3A4, v moči ani
v stolici sa nenachádza pôvodná látka, konvertuje hlavne na neúčinné
metabolity a okolo 50 % dávky sa vylučuje močom.

V experimentoch /in vitro/ s pečeňovými mikrozómami ľudského pôvodu sa
dokázalo, že lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP 3A4 a CYP 2D6
v koncentrácii 160- resp. 40- násobne vyššej ako sa dosiahne po dávke 20
mg.

K eliminácii dochádza biotransformáciou.
Stredný terminálny eliminačný polčas bol vypočítaný na 8 – 10 hodín, 24
hodinový účinok súvisí s vysokou väzbou na lipidy membrány. Ani po
opakovaných aplikáciách sa nezistila akumulácia lerkanidipínu.

Plazmatická koncentrácia lerkanidipínu nie je priamo úmerná perorálnej
dávke (nelineárna kinetika). Maximálna koncentrácia v plazme po dávke 10,
20 a 40 mg bola v pomere 1:3:8, plocha pod krivkou vyjadrujúcou závislosť
koncentrácia – čas v pomere 1:4:18, čo indikuje progresívnu saturáciu počas
metabolizmu prvého prechodu. V korelácii s tým sa zvyšovaním dávky zvyšuje
dostupnosť.

U starších pacientov a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením
funkcie obličiek, alebo pečene, je farmakokinetika lerkanidipínu podobná
ako u ostatnej populácie. U pacientov s ťažkými poškodením funkcie obličiek
alebo u pravidelne dialyzovaných pacientov sa zistili vyššie hladiny (okolo
70 %) liečiva. Pri stredne ťažkom až ťažkom poškodení funkcie pečene sa
systémová biologická dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože
liečivo sa za normálnych okolností vo veľkom rozsahu metabolizuje pečeňou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Farmakologickými štúdiami zameranými na bezpečnosť sa na zvieratách
nedokázalo žiadne ovplyvnenie autonómneho nervového systému, centrálneho
nervového systému ani gastrointestinálneho traktu pri antihypertenzívne
účinných dávkach.

Relevantné zmeny z dlhodobých štúdií na potkanoch a psoch priamo alebo
nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok kalciových
antagonistov, hlavne odrážali intenzívnu farmakodynamickú aktivitu.

Lerkanidipín nebol genotoxický a v spojení s jeho aplikáciou nie je žiaden
dôkaz karcinogénneho rizika.

Fertilita a celkový reprodukčný systém sa u potkanov neovplyvnil liečbou
lerkanidipínom.

V experimentoch na potkanoch a králikoch sa nedokázal teratogénny efekt,
avšak u potkanov lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post-
implantačné straty a spomalenie vývoj plodu.

Lerkanidipín vo forme hydrochloridu aplikovaný vo vysokých dávkach (12
mg/kg telesnej hmotnosti/deň) spôsoboval sťažený pôrod.

Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat
a ich vylučovanie do materského mlieka sa neštudovalo.

V štúdiách toxicity sa nehodnotila toxicita jednotlivých metabolitov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:
lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum
natricum, povidonum K 30, magnesii stearas
Obal tablety:
hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171), macrogolum 6000, ferri
oxidum flavum (E 172)

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister Al/PVC.
Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom
obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420466741915
Fax.: +420466741914
E-mail: recordati@recordati.cz


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0282/06-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

28.7.2006


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Marec 2011
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C35847
Skupina ATC:
C08 - Blokátory vápnikového kanálu
Skupina ATC:
C08CA13 - lercanidipinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
HERBACOS-BOFARMA S.R.O.,PARDUBICE, CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.48 € / 165.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.48 € / 165.09 SK
Posledná aktualizácia:
2015-12-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.48 € ÚP:0.00 € DP:5.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.19 € ÚP:0.00 € DP:8.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien