Detail:
EDNYT 5 mg (blis.) tbl 30x5 mg
Názov lieku:
EDNYT 5 mg (blis.)
Doplnok názvu:
tbl 30x5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/02170


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

EDNYT 2,5 mg
EDNYT 5 mg
EDNYT 10 mg
tablety
enalapriliummaleát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
tento liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je EDNYT a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete EDNYT
3. Ako užívať EDNYT
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať EDNYT
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EDNYT A NA ČO SA POUŽÍVA

EDNYT patrí do skupiny liekov známych ako „ACE inhibítory“. Tieto lieky
znižujú zvýšené napätie krvných ciev a uľahčujú srdcu cez ne pumpovať krv.
Toto pomáha znižovať zvýšený krvný tlak.
Váš lekár vám predpísal EDNYT ako výsledok jedného z nasledujúcich dôvodov:
- váš krvný tlak je príliš vysoký.
- máte stav popísaný ako zlyhávanie srdca, kedy je Vaše srdce menej
schopné pumpovať krv do celého tela.
- kvôli prevencii príznakov zlyhania srdca u pacientov so zníženou
funkciou srdca.
EDNYT tablety môžu znižovať zvýšený krvný tlak.
U mnohých pacientov so zlyhaním srdca, ktoré u Vás môže vyvolať pocit únavy
po ľahkej záťaži, dýchavičnosť alebo vznik opuchov Vašich členkov a dolných
končatín, tablety EDNYT pomôžu srdcu lepšie pracovať. Enalapril môže
spomaliť rozvoj príznakov srdcového zlyhania a niektorých pacientov, ktorí
majú príznaky, môže ochrániť pred zhoršením zlyhávania srdca, pričom
u týchto pacientov je menšia pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní kvôli
liečbe srdcového zlyhania. Počas liečby srdcového zlyhania enalaprilom sa
ukázalo, že znižuje úmrtnosť na zlyhanie srdca. U mnohých pacientov
s počiatočným štádiom zlyhania srdca, ktorí nemajú žiadne príznaky, vrátane
tých, ktorí prekonali srdcovú príhodu, môže enalapril pomôcť znížiť možnosť
ďalšieho zväčšovania srdca, čo značí znížiť možnosť vývoja srdcového
zlyhania.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EDNYT

Neužívajte EDNYT:

- keď ste alergický (precitlivený) na enalapriliummaleát alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek EDNYTU alebo na niektorý iný ACE
inhibítor;
- keď ste, alebo si myslíte, že ste tehotná;
- keď plánujete otehotnieť;
- keď dojčíte;
- keď sa u Vás vyskytol stav známy ako angioneurotický edém (príznaky
ako svrbenie, žihľavka, ťažké dýchanie a opuch rúk, hrdla, úst alebo očných
viečok), ktorý sa vyskytol počas predchádzajúcej liečby ACE inhibítormi,
alebo nemal spojitosť s liečbou ACE inhibítormi.

Ak si myslíte, že niektorý z vyššie menovaných stavov sa vzťahuje na Vás,
tablety neužívajte. Informujte svojho lekára a poraďte sa s ním.

EDNYT sa neodporúča pre deti v iných indikáciách ako vysoký krvný tlak.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní EDNYTU

- ak máte problémy s obličkami alebo ste nedávno podstúpili
transplantáciu obličky (Váš lekár možno bude chcieť vykonať krvný
test pred a počas liečby, aby skontroloval, či Vaše obličky pracujú
správne);
- ak ste nedávno mali ťažké vracanie alebo hnačku;
- ak máte srdcovú chybu nazývanú aortálna stenóza alebo obštrukcia
výtoku z ľavej komory;
- ak trpíte na ochorenie pečene;
- ak chodíte na hemodialýzu;
- ak sa chystáte podstúpiť liečbu zvanú LDL aferéza na odstránenie
cholesterolu z Vašej krvi za pomoci prístroja;
- ak sa chystáte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu kvôli alergii na
poštípanie včelou alebo osou;
- ak sa chystáte na chirurgický zákrok alebo dostanete anestéziu,
dokonca aj u zubára
- ak dodržiavate neslanú diétu;
- ak máte kolagénové cievne ochorenie, užívate imunosupresíva
(používané na liečbu autoimúnnych chorôb, ako je reumatoidný zápal
kĺbov alebo po transplantačnom zákroku), užívate allopurinol
(používaný na liečbu dny) alebo užívate prokainamid (používaný na
liečbu abnormálneho srdcového rytmu).
- ak ste príslušník tmavej rasy, pretože môžete mať zníženú odpoveď
na EDNYT.

Váš lekár Vám môže pravidelne odoberať vzorky krvi, aby skontroloval Vaše
biele krvinky. Ak sa niečo z tohto vzťahuje na Vás a u Vás sa vyvinula
infekcia (príznaky môžu byť zvýšená teplota, horúčka), ihneď by ste mali
informovať svojho lekára.

Ak si myslíte, že niektorý z vyššie menovaných stavov sa vzťahuje na Vás,
informujte svojho lekára a poraďte sa s ním.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte sa u svojho lekára, ak užívate:
- Lieky šetriace draslík, vrátane určitých diuretík, a náhrady solí
obsahujúce draslík
- Diuretiká, také ako tiazidové a kľučkové diuretiká.
- Iné lieky na krvný tlak
- Lítium (liek na určité psychické poruchy)
- Tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, anestetiká alebo narkotiká
(používané na liečbu určitých psychických porúch, miernu alebo silnú
bolesť) alebo hypnotiká (používané na liečbu úzkosti alebo na zaspanie)
- Nesteroidové protizápalové lieky (používané na liečbu bolesti,
stuhnutosti a zápalu, hlavne u stavov postihujúcich svaly, kosti a kĺby)
- Sympatomimetiká, ako je efedrín alebo fenylpropanolamín (môžu sa
nachádzať v liekoch na nádchu a zapchaný nos) alebo adrenalín,
salbutamol, salmeterol, terbutalín, dopamín (používané na liečbu astmy,
alergií, šoku alebo zlyhania srdca)
- Perorálne antidiabetiká (používané na liečbu cukrovky) alebo inzulín

Užívanie EDNYTU s jedlom a nápojmi:

Tablety EDNYT možno užívať nezávisle od jedla, ale majú sa užívať
s dostatočným množstvom tekutiny.
Alkohol môže zosilňovať účinok Ednytu na znižovanie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Tablety EDNYT neužívajte počas tehotenstva. Ak zistíte, že ste tehotná,
prestaňte ihneď užívať tablety EDNYT a informujte o tom svojho lekára.

Použitie EDNYTU počas dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Počas vedenia vozidla alebo obsluhy strojov sa má vziať do úvahy, že sa
môže vyskytnúť príležitostný závrat alebo únava.

Dôležitá informácia o niektorých zložkách EDNYTU

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, spojte sa s ním
predtým, ako začnete užívať EDNYT. Tento liek obsahuje menej ako 200 mg
laktózy v tablete.


3. AKO UŽÍVAŤ EDNYT

Vždy užívajte EDNYT presne podľa pokynov svojho lekára. Ak ste si niečím
neistý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Denná dávka sa zvyčajne užíva ako jednotlivá dávka ráno, ale možno ju užiť
aj v dvoch rozdelených dávkach, ráno a večer.

/Liečba vysokého krvného tlaku:/ liečba začína dávkou 5 až 20 mg denne (2,5 –
5 mg, keď sa užívajú aj diuretiká). Dávku možno zvyšovať postupne až do
zvyčajnej udržiavacej dávky 20 mg podávanej raz denne alebo v rozdelených
dávkach. Maximálna dávka je 40 mg raz denne alebo 20 mg dvakrát denne.

/Pacienti so srdcovým zlyhaním:/ liečba zvyčajne začína dávkou 2,5 mg ráno.
Dávku možno postupne zvyšovať až do zvyčajných 20 mg denne podávaných
v jednej alebo v rozdelených dávkach. Maximálna dávka 40 mg denne sa nemá
prekročiť. Ak ste starší pacient, počiatočná dávka môže byť nižšia.

/Starší pacienti a pacienti s poškodením obličiek:/ môže byť potrebná znížená
počiatočná a udržiavacia dávka podľa funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým
poškodením obličiek a pacientov na dialýze je počiatočná dávka 2,5 mg
denne, zvyčajná udržiavacia dávka je 2,5 mg denne. Pri poškodení obličiek
sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 10 mg.

/Použitie u detí:/ zvyčajná počiatočná dávka u detí s telesnou hmotnosťou
medzi 20 a 50 kg je 2,5 mg a u detí nad 50 kg je 5 mg. Dávka má byť potom
stanovená individuálne.

Ak máte dojem, že účinok EDNYTU je príliš silný alebo príliš slabý,
opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac EDNYTU, ako ste mali

Ak omylom užijete príliš veľa tabliet, spojte sa ihneď so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť EDNYT

Ak náhodne vynecháte dávku, iba užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať EDNYT

Po ukončení užívania EDNYTU sa zvyčajne neočakáva žiadna spontánna reakcia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj EDNYT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Na začiatku liečby tabletami EDNYT sa môžu vyskytnúť závraty, neostré
videnie. Toto sa môže tiež objaviť pri rýchlom postavení sa.

Ak sa objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití EDNYTU,
/prestaňte užívať liek a spojte sa ihneď so svojím lekárom:/ opuch rúk,
tváre, úst, očí, pier, hrdla a/alebo jazyka, dýchavičnosť alebo ťažkosti
pri prehĺtaní, vyrážka alebo ťažká kožná reakcia.

Ďalšie vedľajšie účinky:

/Veľmi časté/ (vyskytujúce sa u viac ako 10 pacientov zo 100):
neostré videnie, závrat, kašeľ, nevoľnosť, slabosť

/Časté/ (vyskytujúce sa u 1-10 pacientov zo 100):
bolesť hlavy, depresia, nízky krvný tlak, mdloba, srdcová príhoda alebo
mŕtvica, bolesť na hrudníku, angína, rýchla a nepravidelná činnosť srdca,
ťažké dýchanie, hnačka, bolesť brucha, zmeny chuti, vyrážka, únava,
zvýšenie hladiny sérového draslíka a kreatinínu, ktoré sa zvyčajne zistia
vyšetreniami.

/Menej časté/ (vyskytujúce sa u 1-10 pacientov z 1 000):
anémia, zmätenosť, ospalosť alebo nespavosť, nervozita, pocity štípania
alebo pichania v rukách alebo nohách, vertigo (pocit točenia sa), závraty,
keď sa rýchlo postavíte, rýchle búšenie srdca, pocit zvýšeného uvedomenia
si alebo pocit trasu, ktorý môže byť spôsobený nízkou hladinou cukru v
krvi, nádcha alebo upchaný nos, bolesť hrdla a chrapot, astma, plynatosť a
kŕčovité bolesti v bruchu (môžu byť spôsobené zúžením čriev), ťažká bolesť
brucha (môže byť spôsobená zápalom podžalúdkovej žľazy), vracanie, tráviace
ťažkosti, zápcha, strata chuti do jedla, pocit žalúdka naplneného vzduchom,
sucho v ústach, vred žalúdka (príznakmi môže byť pálenie, bolesť s pocitom
prázdneho žalúdka a hlad, hlavne nalačno), potenie, svrbenie, žihľavka,
padanie vlasov, zníženie funkcie obličiek alebo zlyhanie obličiek
(príznakmi môže byť bolesť dolnej časti chrbta a zníženie objemu
vylučovaného moču), prítomnosť bielkoviny v moči, ktorá sa zvyčajne zistí
vyšetrením, impotencia, kŕče svalov, začervenanie, zvonenie v ušiach,
horúčka, pocit choroby, zvýšenie hladiny močoviny v krvi a zníženie sodíka
v sére, ktoré sa zvyčajne zistia vyšetreniami.

/Zriedkavé/ (vyskytujúce sa u 1-10 pacientov z 10 000):
krvné ochorenia, ktoré postihujú bunky alebo častice v krvi a zvyčajne sa
diagnostikujú krvnými vyšetreniami (príznakmi môže byť únava, slabosť,
skrátenie dychu, neschopnosť cvičiť, nevýkonnosť, stále alebo opakujúce sa
prechladnutia, predĺženie krvácania, modriny bez známej príčiny),
nenormálne sny, poruchy spánku, stiahnutie malých tepien zvyčajne v prstoch
rúk a nôh spôsobujúce bledosť kože alebo škvrnito-červenú až modrú farbu,
tekutina v pľúcach, zápal a vredy v ústach, zápal jazyka, zlyhanie
pečene, zápal pečene, zníženie alebo zastavenie vylučovania žlče zo
žlčového traktu v pečeni (príznakmi môže byť žlté sfarbenie kože a bielka
očí), ťažká kožná reakcia (príznakmi môže byť rozsiahle začervenanie kože,
pľuzgiere, ošupovanie kože vo veľkých plochách), zníženie množstva
vylučovaného moču za deň, zväčšenie prsníkov u mužov.

/Veľmi zriedkavé/ (vyskytujúce sa u menej ako 10 pacientov zo 100 000):
intestinálny angioedém (príznakom môže byť opuch brucha, bolesť brucha
alebo kŕče s alebo bez nevoľnosti a vracania)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EDNYT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a
vlhkom.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo EDNYT obsahuje

- Liečivo je enalapriliummaleát 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.
- Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, hydroxid
sodný, povidón, mastenec, krospovidón, mikrokryštalická celulóza
a monohydrát laktózy.

Ako vyzerá EDNYT a obsah balenia

Tablety sú okrúhle biele alebo skoro biele s vyrytými značkami ED 2.5 (2,5
mg tablety), ED 5 (5 mg tablety), ED 10 (10 mg tablety) na jednej strane
a deliacou ryhou na strane druhej.
Tablety sú balené v blistrových baleniach (Alu/OPA-Alu-PVC) po 30 alebo 100
tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/01534


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

EDNYT 2,5 mg
EDNYT 5 mg
EDNYT 10 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje enalaprili maleas 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

EDNYT 2,5 mg: okrúhle biele alebo takmer biele tablety s vyrytou značkou ED
2.5 na jednej strane a deliacou ryhou na strane druhej.
EDNYT 5 mg: okrúhle biele alebo takmer biele tablety s vyrytou značkou ED 5
na jednej strane a deliacou ryhou na strane druhej.
EDNYT 10 mg: okrúhle biele alebo takmer biele tablety s vyrytou značkou ED
10 na jednej strane a deliacou ryhou na strane druhej.

Tabletu možno rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Liečba hypertenzie.
- Liečba symptomatického srdcového zlyhania.
- Prevencia symptomatického srdcového zlyhania u pacientov
s asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ?35 %).

(Pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Strava neovplyvňuje absorpciu EDNYTU.

Dávka sa musí individualizovať podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4)
a odpovede krvného tlaku.

Hypertenzia

Počiatočná dávka je 5 až maximálne 20 mg, v závislosti od stupňa
hypertenzie a stavu pacienta (pozri nižšie). EDNYT sa podáva raz denne. Pri
miernej hypertenzii je odporučená počiatočná dávka 5 až 10 mg. Po
počiatočnej dávke u pacientov so silne aktivovaným systémom renín-
angiotenzín-aldosterón (napr. renovaskulárna hypertenzia, soľná a/alebo
objemová deplécia, srdcová dekompenzácia alebo závažná hypertenzia) sa môže
vyskytnúť výrazný pokles krvného tlaku. U takých pacientov sa odporúča
štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia a začiatok liečby sa musí uskutočniť
pod dohľadom lekára.

Na začiatku liečby enalaprilom môže predchádzajúca liečba vysokými dávkami
diuretík vyústiť do objemovej deplécie a rizika hypotenzie. U takýchto
pacientov sa odporúča štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia. Ak je to možné,
má sa liečba diuretikom ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby s EDNYTOM. Musí
sa monitorovať funkcia obličiek a sérový draslík.
Zvyčajná udržiavacia dávka je 20 mg denne. Maximálna udržiavacia dávka je
40 mg denne.

Srdcové zlyhanie/asymptomatická dysfunkcia ľavej komory

V manažmente symptomatického srdcového zlyhania sa EDNYT používa spolu
s diuretikami a, kde je to vhodné, digoxínom alebo beta-blokátormi.
Počiatočná dávka EDNYTU u pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním
alebo asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory je 2,5 mg, a má sa podávať
pod prísnym lekárskym dohľadom, aby sa určil počiatočný účinok na krvný
tlak. Ak sa po začatí liečby EDNYTOM pri srdcovom zlyhaní symptomatická
hypotenzia nevyskytne, alebo po jej efektívnej liečbe, musí sa dávka
postupne zvyšovať do zvyčajnej udržiavacej dávky 20 mg podávanej
v jednotlivej dávke alebo v dvoch rozdelených dávkach, podľa tolerancie
pacienta. Odporúča sa vykonať túto titráciu dávky počas 2 až 4 týždňov.
Maximálna dávka je 40 mg denne podaná v dvoch rozdelených dávkach.

Návrh titrácie dávok EDNYTU u pacientov so srdcovým
zlyhaním/asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory

|Týždeň |Dávka |
| |mg/deň |
|1. týždeň |1. až 3. deň: 2,5 mg/deň* |
| |v jednotlivej dávke |
| |4. až 7. deň: 5 mg/deň v dvoch |
| |rozdelených dávkach |
|2. týždeň |10 mg/deň v jednotlivej dávke alebo|
| |v dvoch rozdelených dávkach |
|3. a 4. týždeň |20 mg/deň v jednotlivej dávke alebo|
| |v dvoch rozdelených dávkach |


*U pacientov s poškodením renálnej funkcie alebo užívajúcich diuretiká sa
musia dodržiavať špeciálne opatrenia (pozri časť 4.4).

Krvný tlak a renálne funkcie sa musia prísne monitorovať aj pred aj po
začatí liečby EDNYTOM (pozri časť 4.4), pretože bola hlásená hypotenzia a
(zriedkavejšie) následné zlyhanie obličiek. U pacientov liečených
diuretikami sa musí znížiť dávka, ak je to možné pred začatím liečby
EDNYTOM. Výskyt hypotenzie po počiatočnej dávke EDNYTU nenaznačuje, že
hypotenzia sa vráti počas chronickej liečby EDNYTOM a nebráni kontinuálnemu
užívaniu lieku. Tiež sa musí monitorovať sérový draslík a renálne funkcie.

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii

Všeobecne, intervaly medzi podávaním enalaprilu sa musia predĺžiť a/alebo
dávky redukovať.
|Klírens kreatinínu (CrCL) |Počiatočná dávka |
|ml/min |mg/deň |
|30|10|CrCL?10 ml/min |2,5 mg počas dní dialýzy* |


*Pozri časť 4.4 – Hemodialyzovaní pacienti. Enalaprilát je dialyzovateľný.
Dávkovanie počas dní bez dialýzy sa musí upraviť v závislosti od odpovede
krvného tlaku.

Použitie u starších

Dávka musí byť v zhode s renálnymi funkciami starších pacientov (pozri časť
4.4).

Použitie v pediatrii

Skúsenosti z klinických štúdií použitia EDNYTU u pediatrických pacientov
s hypertenziou sú obmedzené (pozri časť 4.4, 5.1 a 5.2).

U pacientov, ktorí vedia prehĺtať tablety, sa má dávka individualizovať
podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku. Odporúčaná počiatočná
dávka je 2,5 mg u pacientov s 20 až <50 kg a 5 mg u pacientov ?50 kg. EDNYT
sa podáva raz denne. Dávkovanie sa musí upravovať podľa potrieb pacienta na
maximálne 20 mg denne u pacientov s 20 až <50 kg a 40 mg u pacientov ?50 kg
(pozri časť 4.4).

EDNYT sa neodporúča u novorodencov a u pediatrických pacientov
s glomerulárnou filtráciou < 30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii
žiadne údaje.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na enalapril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
alebo akýkoľvek iný ACE inhibítor.
- Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom
v anamnéze.
- Hereditárny alebo idiopatický angioedém.
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Symptomatická hypotenzia

Symptomatická hypotenzia sa zriedkavo vyskytuje u nekomplikovaných
hypertenzných pacientov. U hypertenzných pacientov, ktorí dostávajú EDNYT,
sa symptomatická hypotenzia pravdepodobnejšie vyskytne, ak pacient mal
objemovú depléciu, napr. po diuretickej liečbe, diéte s obmedzením solí,
dialýze, hnačke alebo vracaní (pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so
srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej, sa
pozorovala symptomatická hypotenzia. Najpravdepodobnejšie sa vyskytne
u pacientov s ťažším stupňom srdcového zlyhania, čo sa odráža v používaní
vysokých dávok kľučkových diuretík, hyponatriémii alebo funkčnom poškodení
obličiek. U týchto pacientov sa musí začať s liečbou pod lekárskym dohľadom
a pacienti musia byť prísne sledovaní, keď sa upravuje dávka EDNYTU a/alebo
diuretík. Podobné závery možno aplikovať u pacientov s ischemickou srdcovým
alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých výrazný pokles krvného tlaku
môže vyústiť do infarktu myokardu alebo cerebrovaskulárnej príhody.

Ak sa vyskytne hypotenzia, pacienta treba uložiť do polohy na chrbát a, ak
je to potrebné, musí dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky,
ktoré možno podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši po
expanzii objemu.

U niektorých pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo
nízky krvný tlak, sa môže pri EDNYTE vyskytnúť ďalšie zníženie systémového
krvného tlaku. Tento účinok možno predvídať a zvyčajne nie je dôvodom na
prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže si vyžiadať
zníženie dávky a/alebo prerušenie diuretík a/alebo EDNYTU.

Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne/Hypertrofická kardiomyopatia

Ako pri všetkých vazodilatanciách, ACE inhibítory sa musia podávať
s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou chlopne ľavej komory a výtokového
traktu a nesmú sa podávať v prípadoch kardiogénneho šoku a hemodynamicky
signifikantnej obštrukcie.

Poškodenie renálnej funkcie

V prípadoch renálneho poškodenia (klírens kreatinínu <80 ml/min) sa musí
počiatočná dávka enalaprilu upraviť podľa klírensu kreatinínu pacienta
(pozri časť 4.2) a potom ako funkcia odpovede pacienta na liečbu. Rutinné
monitorovanie draslíka a kreatinínu pri týchto pacientoch je súčasťou
štandardnej lekárskej praxe.

V spojitosti s enalaprilom bolo hlásené renálne zlyhanie a vyskytlo sa
hlavne u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo prebiehajúcim ochorením
obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie. Pri rýchlom rozpoznaní
a adekvátnej liečbe je renálne zlyhanie spojené s liečbou enalaprilom
zvyčajne reverzibilné.

U niektorých hypertenzných pacientov s nejasnou už existujúcou chorobou
obličiek stúpla sérová urea a kreatinín, keď sa enalapril podával súčasne
s diuretikom. Môže si to vyžiadať redukciu dávky enalaprilu a/alebo
prerušenie diuretickej liečby. Táto situácia zvyšuje možnosť výskytu
stenózy renálnej artérie (pozri časť 4.4).

Renovaskulárna hypertenzia

Riziko hypotenzie a renálnej insuficiencie sa zvyšuje, keď pacienti
s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jedinej
fungujúcej obličky sa liečia ACE inhibítormi. Strata renálnej funkcie sa
môže vyskytnúť s iba miernymi zmenami sérového kreatinínu. U týchto
pacientov sa musí liečba začať nízkymi dávkami, starostlivou titráciou
a monitorovaním renálnej funkcie pod prísnym lekárskym dohľadom.

Transplantácia obličiek

Nie sú žiadne skúsenosti týkajúce sa podávania EDNYTU u pacientov
s predchádzajúcou transplantáciou obličky. Liečba EDNYTOM sa preto
neodporúča.

Zlyhanie pečene

Zriedkavo boli ACE inhibítory spojené so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a
(niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti
dostávajúci ACE inhibítory, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo výrazné
zvýšenie hepatálnych enzýmov, musia ukončiť užívanie ACE inhibítora a ich
stav musí ďalej sledovať lekár.

Neutropénia/Agranulocytóza

U pacientov dostávajúcich ACE inhibítory bola hlásená
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov
s normálnou renálnou funkciou a bez žiadnych iných komplikujúcich faktorov
sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Enalapril sa musí používať s
mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s kolagénovou chorobou ciev,
imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokainamidom, alebo
pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, zvlášť ak je prítomné už
existujúce poškodenie renálnej funkcie. U niektorých týchto pacientov sa
rozvinuli ťažké infekcie, ktoré v niektorých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa používa u takýchto pacientov
enalapril, odporúča sa robiť pravidelné monitorovanie počtu bielych
krviniek a pacienti musia byť poučení, aby hlásili akúkoľvek známku
infekcie.

Hypersenzitivita/Angioneurotický edém

U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu,
vrátane EDNYTU, bol hlásený angioneurotický edém tváre, končatín, pier,
jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu. Môže sa to vyskytnúť kedykoľvek počas
liečby. V takýchto prípadoch sa musí rýchlo ukončiť liečba EDNYTOM a musí
sa zabezpečiť vhodné monitorovanie, aby sa zaistilo kompletné odoznenie
príznakov pred prepustením pacienta. V tých prípadoch, kde sa opuch
obmedzil na tvár a pery, sa stav vo všeobecnosti upravil bez liečby, hoci
antihistaminiká pomohli pri ústupe príznakov.

Angioneurotický edém spojený s edémom hrtanu môže byť fatálny. Tam, kde je
postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, ktoré pravdepodobne spôsobujú
obštrukciu dýchacích ciest, musí sa rýchlo podať vhodná liečba, ktorá môže
zahŕňať subkutánny roztok adrenalínu 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo
opatrenia na zaistenie dýchacích ciest pacienta.

Boli hlásenia, že černošskí pacienti dostávajúci ACE inhibítory mali vyššiu
incidenciu angioedému v porovnaní s belochmi.

Pacienti s anamnézou angioedému bez spojitosti s liečbou ACE inhibítormi,
môžu mať zvýšené riziko angioedému, keď dostávajú ACE inhibítor (tiež pozri
časť 4.3).

Anafylaktoidné reakcie počas dezenzibilizácie proti hmyzu z čeľade
blanokrídlych

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas dezenzibilizácie jedom
blanokrídlych sa zriedkavo vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné
reakcie. Týmto reakciám sa možno vyhnúť prechodným prerušením liečby
inhibítorom ACE pred každou desenzibilizáciou.

Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy nízko-denzitných
lipoproteínov (LDL) so sulfátom dextránu sa zriedkavo vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa možno vyhnúť
prechodným prerušením liečby inhibítorom ACE pred každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných s vysoko priepustnými membránami (napr. AN 69),
ktorí sa súčasne liečili ACE inhibítorom, boli hlásené anafylaktoidné
reakcie. U týchto pacientov sa musí použiť iný typ dialyzačnej membrány
alebo liek z inej skupiny antihypertenzív.

Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom sa musí starostlivo monitorovať kontrola glykémie počas prvého
mesiaca liečby ACE inhibítorom (pozri časť 4.5).

Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Typický kašeľ je
neproduktívny, pretrvávajúci a ustúpi po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítorom sa musí vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnóze.

Chirurgia/Anestézia

U pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok alebo počas anestézie
za použitia liekov vyvolávajúcich hypotenziu enalapril blokuje tvorbu
angiotenzínu II pri druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak sa objaví
hypotenzia a je pravdepodobne zapríčinená týmto mechanizmom, možno ju
korigovať zväčšením objemu.

Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane enalaprilu, sa
pozorovalo zvýšenie sérového draslíka. Medzi pacientov s rizikom rozvoja
hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, diabetes mellitus,
súčasne užívajúci diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo soľné
náhrady obsahujúce draslík; alebo pacienti užívajúci iné lieky, ktoré
spôsobujú zvýšenie sérového draslíka (napr. heparín). Ak je potrebné
súčasné užívanie vyššie spomenutých látok, odporúča sa pravidelné
monitorovanie sérového draslíka.

Lítium

Kombinácia lítia a enalaprilu sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).

Použitie u detí

U hypertenzných detí >6-ročných sú obmedzené skúsenosti s účinnosťou
a bezpečnosťou, ale neexistujú žiadne skúsenosti pri iných indikáciách.
Obmedzené farmakokinetické údaje sú dostupné u detí starších ako 2 mesiace.
(Tiež pozri časti 4.2, 5.1 a 5.2). U detí sa EDNYT neodporúča pri inej
indikácii ako je hypertenzia.

EDNYT sa neodporúča u novorodencov a pediatrických pacientov s rýchlosťou
glomerulárnej filtrácie <30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú žiadne dostupné
údaje (pozri časť 4.2).

Gravidita a laktácia

Enalapril sa nesmie používať počas prvého trimestra gravidity. EDNYT je
kontraindikovaný v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.3).
Keď sa zistí gravidita, liečba enalaprilom sa musí ukončiť ihneď, ako je to
možné (pozri časť 4.6).
Užívanie enalaprilu sa neodporúča počas dojčenia.

Etnické rozdiely

Tak ako iné inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu enalapril je
zjavne menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u černochov ako u belochov,
pravdepodobne pre vyššiu prevalenciu stavov s nízkym renínom u černošskej
hypertenznej populácie.

Laktóza

EDNYT obsahuje menej ako 200 mg laktózy v tablete. EDNYT sa neodporúča
u pacientov so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Diuretiká šetriace draslík alebo doplnky draslíka
ACE inhibítory zmierňujú stratu draslíka vyvolanú diuretikom. Diuretiká
šetriace draslík (napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid), náhrady
draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík môžu viesť k významnému
zvýšeniu sérového draslíka. Ak je indikované súčasné používanie z dôvodu
preukázanej hypokaliémie, musia sa užívať s opatrnosťou a s častým
monitorovaním sérového draslíka (pozri časť 4.4).

Diuretiká (tiazid alebo kľučkové diuretiká)
Pri začatí liečby enalaprilom môže predchádzajúca liečba vysokými dávkami
diuretík vyústiť do objemovej deplécie a rizika hypotenzie (pozri časť
4.4). Hypotenzné účinky možno zredukovať ukončením liečby diuretikom,
zvýšením objemu alebo príjmom solí alebo začatím liečby s nízkou dávkou
enalaprilu.

Iné antihypertenzívne lieky
Súčasné užívanie týchto liekov môže zosilniť hypotenzívne účinky
enalaprilu. Súčasné užívanie nitroglycerínu a iných nitrátov alebo iných
vazodilatancií môže ďalej znižovať krvný tlak.

Lítium
Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné
zvýšenie sérových koncentrácií lítia a toxicita. Súčasné užívanie
tiazidových diuretík môže ďalej zvyšovať hladiny lítia a zosilňovať riziko
toxicity lítia pri užívaní ACE inhibítorov. Užívanie enalaprilu s lítiom sa
neodporúča, ale ak sa táto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, musí sa zaviesť
starostlivé monitorovanie hladín sérového lítia (pozri časť 4.4).

Tricyklické antidepresíva/Antipsychotiká/Anestetiká/Narkotiká
Súčasné používanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív
a antipsychotík s ACE inhibítormi môže vyústiť do ďalšieho poklesu krvného
tlaku (pozri časť 4.4).

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs)
Chronické podávanie NSAIDs môže zoslabiť antihypertenzný účinok ACE
inhibítora.
NSAIDs a ACE inhibítory vykazujú aditívny účinok na zvýšenie sérového
draslíka a môžu vyústiť do poškodenia renálnej funkcie. Tieto účinky sú
zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže vyskytnúť renálne zlyhanie, zvlášť
u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, ako sú starší alebo
dehydratovaní pacienti.

Sympatomimetiká
Sympatomimetiká môžu zoslabovať antihypertenzívne účinky ACE inhibítorov.

Antidiabetiká
Epidemiologické štúdie ukázali, že súčasné podávanie ACE inhibítorov
a antidiabetík (inzulíny, perorálne antidiabetiká) môžu spôsobiť zosilnenie
účinku na zníženie krvného cukru s rizikom hypoglykémie. Zdá sa, že tento
fenomén sa pravdepodobnejšie vyskytuje počas prvých týždňov kombinovanej
liečby a u pacientov s renálnym poškodením.

Alkohol
Alkohol zosilňuje hypotenzívny účinok ACE inhibítorov.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká a beta-blokátory
Enalapril môže byť bezpečne podávaný spolu s kyselinou acetylsalicylovou (v
kardiologických dávkach), trombolytikami a beta-blokátormi.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Enalapril sa nesmie používať počas prvého trimestra gravidity. Pokiaľ je
gravidita plánovaná alebo potvrdená, čo najskôr sa musí prejsť na
alternatívnu liečbu. U ľudí sa nevykonali kontrolované štúdie s ACE
inhibítormi, ale nezdá sa, že by malý počet prípadov s expozíciou v prvom
trimestri vykazoval malformácie zhodné s humánnou fetotoxicitou, ako je
popísaná nižšie.
Enalapril je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
Je známe, že pretrvávajúce užívanie enalaprilu počas druhého a tretieho
trimestra vyvolalo humánnu fetotoxicitu (zoslabenie funkcie obličiek,
oligohydramnion, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu). (Tiež pozri časť 5.3).

Pokiaľ sa vyskytne použitie enalaprilu od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrasonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Novorodenci, ktorých matky užívali EDNYT, musia byť starostlivo sledovaní
pre hypotenziu, oligúriu a hyperkaliémiu. Enalapril, ktorý prestupuje
placentou, sa odstránil z cirkulácie novorodenca peritoneálnou dialýzou
s klinickým prospechom a teoreticky by sa mohol odstrániť výmennou
transfúziou.

Laktácia

Enalapril a enalaprilát sa vylučujú do materského mlieka, ale ich účinok
na dojčené dieťa nebol určený. Z toho vyplýva, že počas dojčenia sa
neodporúča používať enalapril.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že
ojedinele sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Najzávažnejšími nežiaducimi reakciami v kontrolovaných klinických štúdiách
zahŕňajúcich 2314 hypertenzných pacientov a 363 pacientov s kongestívnym
srdcovým zlyhaním boli: angioedém (0,2 %), hypotenzia (2,3 %) a renálne
zlyhanie (5 prípadov).

U hypertenzných pacientov sa vyskytla hypotenzia v 0,9 % a synkopa v 0,5 %,
s pomerom ukončenia liečby 0,1 %.

U pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca sa vyskytla hypotenzia v 4,4 %
a synkopa v 0,8 %, s pomerom ukončenia liečby 2,5 %.

Najčastejšími klinickými nežiaducimi reakciami v kontrolovaných klinických
štúdiách boli: bolesti hlavy (4,8 %), závraty (4,6 %) a únava (2,8 %).

Ukončenie liečby bolo potrebné u 6,0 % z 2677 pacientov.

Nežiaduce reakcie v nekontrolovaných štúdiách a/alebo z marketingových
skúseností boli hlásené v nasledujúcich početnostiach: veľmi časté (?1/10),
časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (?
1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné
odhadnúť ich z dostupných údajov).

Ochorenia krvi a lymfatického systému:
- menej časté: anémia (vrátane aplastickej a hemolytickej)
- zriedkavé: neutropénia, trombocytopénia, agranulocytóza, útlm kostnej
drene, pancytopénia, lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému:
- zriedkavé: autoimunitné ochorenie

Poruchy metabolizmu a výživy:
- časté: hyperkaliémia
- menej časté: hyponatriémia, hypoglykémia (pozri časť 4.4), anorexia

Psychiatrické poruchy a ochorenia:
- časté: depresia
- menej časté: zmätenosť, nervozita
- zriedkavé: poruchy spánku

Poruchy nervového systému:
- veľmi časté: závraty
- časté: bolesti hlavy
- menej časté: ospalosť, nespavosť, parestézie, vertigo
- zriedkavé: abnormálne sny

Ochorenia oka:
- veľmi časté: neostré videnie

Ochorenia ucha a labyrintu:
- menej časté: tinnitus

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
- časté: angína pektoris, arytmie, tachykardia
- menej časté: palpitácie

Cievne poruchy:
- časté: synkopa, hypotenzia (vrátane ortostatickej hypotenzie)
- menej časté: infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárna príhoda, možno
sekundárne pre excesívnu hypotenziu u vysoko rizikových pacientov (pozri
časť 4.4), ortostatická hypotenzia, návaly
- zriedkavé: Raynaudov fenomén

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
- veľmi časté: kašeľ
- časté: dýchavičnosť
- menej časté: nádcha, bolesť hrdla a chrapľavosť, bronchospazmus/astma
- zriedkavé: infiltráty pľúc, rinitída, alergická alveolitída/eozinofilná
pneumónia

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:
- veľmi časté: nauzea
- časté: hnačka, bolesť brucha, zmeny chuti
- menej časté: ileus, pankreatitída, vracanie, dyspepsia, zápcha,
podráždenie žalúdka, sucho v ústach, peptický vred
- zriedkavé: stomatitída/aftózne ulcerácie, glositída
- veľmi zriedkavé: intestinálny angioedém

Ochorenia pečene a žlčových ciest:
- zriedkavé: zlyhanie pečene, hepatitída – alebo hepatocelulárna alebo
cholestatická, hepatitída zahŕňajúca nekrózu, cholestázu (vrátane žltačky)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
- časté: vyrážky, hypersenzitivita/angioneurotický edém: (bol hlásený
angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtanu, pozri časť 4.4)
- menej časté: diaforéza, pruritus, urtikária, alopécia
- zriedkavé: erythema multiforme, Stevensov - Johnsonov syndróm,
exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza,
pemfigus, erytrodermia
Bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahŕňať niektoré alebo všetky
z nasledovných: horúčka, zápal serózy, vaskulitída, myalgia/myozitída,
artralgia/artritída, pozitívne AHA, zvýšené ESR, eozinofília a leukocytóza.
Môžu sa vyskytnúť vyrážky, fotosenzitivita alebo iné dermatologické
prejavy.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
- menej časté: svalové kŕče

Poruchy obličiek a močovej sústavy:
- menej časté: poškodenie obličiek, zlyhanie obličiek, proteinúria
- zriedkavé: oligúria

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:
- menej časté: impotencia
- zriedkavé: gynekomastia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:
- veľmi časté: asténia
- časté: bolesť na hrudníku, únava
- menej časté: unavenosť, horúčka

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
- časté: zvýšený kreatinín v krvi
- menej časté: zvýšená urea v krvi
- zriedkavé: zvýšené pečeňové enzýmy, zvýšený bilirubín v krvi, znížený
hemoglobín, znížený hematokrit

4.9 Predávkovanie

Údaje o predávkovaní u ľudí sú k dispozícii v obmedzenej miere. Za
najvýznamnejšie prejavy predávkovania sa označujú hypotenzia, začínajúca
asi šesť hodín po požití tabliet, ako sprievodný jav blokády systému renín-
angiotenzín-aldosterón, a stupor. Symptómy spojené s predávkovaním ACE
inhibítormi môžu zahŕňať obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie
obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závraty,
úzkosť a kašeľ. Po požití 300 mg, resp. 440 mg enalaprilu sa zaznamenali
100-, resp. 200-násobne vyššie hladiny sérového enalaprilátu, než sú
obvyklé po terapeutických dávkach.

Odporúčaná liečba pri predávkovaní zahrňuje podanie intravenóznej infúzie
fyziologického roztoku. Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient sa musí uložiť
do polohy ako pri šoku. Vhodná je infúzia angiotenzínu II a/alebo
intravenózne katecholamíny, pokiaľ sú k dispozícii. Ak došlo k požitiu len
nedávno, treba použiť prostriedky na elimináciu enalaprilmaleátu (napr.
vracanie, výplach žalúdka, podanie absorbencií a nátriumsulfátu).
Enalaprilát sa môže odstrániť z celkového obehu hemodialýzou (pozri časť
4.4). Použitie kardiostimulátora je indikované pri bradykardii rezistentnej
na liečbu. Sústavne sa musia monitorovať vitálne známky, sérové elektrolyty
a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu.
ATC kód: C09AA02

Enalaprilmaleát je maleátová soľ enalaprilu, derivátu dvoch aminokyselín, L-
alanínu a L-prolínu. Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) je
peptidyldipeptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na substanciu
zvyšujúcu krvný tlak – angiotenzín II. Po absorpcii sa enalapril
hydrolyzuje na enalaprilát, ktorý inhibuje ACE. Inhibícia ACE má za
následok pokles plazmatického angiotenzínu II, ktorý vedie k zvýšeniu
plazmatickej aktivity renínu (spôsobenej odstránením negatívnej spätnej
väzby na uvoľňovanie renínu) a k poklesu sekrécie aldosterónu.

ACE je identický s kininázou II. Týmto spôsobom môže EDNYT blokovať aj
degradáciu bradykinínu, významného vazopresorického peptidu. Avšak, úloha,
ktorú má bradykinín v terapeutickom účinku EDNYTU, sa zatiaľ neobjasnila.

Hoci sa mechanizmus, ktorým EDNYT znižuje krvný tlak, primárne spája s
potlačením účinku systému renín-angiotenzín-aldosterón, EDNYT je účinné
antihypertenzívum aj u pacientov s nízkou hladinou renínu.

Podanie EDNYTU pacientom s hypertenziou má za následok zníženie krvného
tlaku v ľahu aj v stoji bez významného vzostupu srdcovej frekvencie.

Symptomatická posturálna hypotenzia nie je častá. U niektorých pacientov si
vývoj optimálneho zníženia krvného tlaku môže vyžiadať niekoľko týždňov
terapie. Náhle ukončenie podávania EDNYTU sa nespájalo s prudkým vzostupom
krvného tlaku.

Účinná inhibícia aktivity ACE nastáva zvyčajne 2 až 4 hodiny po perorálnom
podaní individuálnej dávky enalaprilu. Nástup antihypertenznej aktivity sa
pozoroval zvyčajne po jednej hodine s vrcholom zníženia krvného tlaku,
ktorý sa dosiahol o 4 až 6 hodín po podaní lieku. Trvanie účinku súvisí s
dávkou. Ukázalo sa, že pri odporúčaných dávkach antihypertenzné a
hemodynamické účinky pretrvávajú najmenej 24 hodín.

V hemodynamických štúdiách u pacientov s esenciálnou hypertenziou pokles
krvného tlaku sprevádzalo zníženie periférnej arteriálnej rezistencie so
zvýšením minútového výdaja srdca a malou, prípadne žiadnou, zmenou srdcovej
frekvencie. Pri nasledujúcom podávaní EDNYTU sa zvýšil prietok krvi
obličkami; glomerulárna filtrácia sa nezmenila. Nezistila sa retencia
sodíka alebo vody. Avšak u pacientov s nízkou úrovňou glomerulárnej
filtrácie pred liečbou nastalo zvyčajne jej zvýšenie.

Počas krátkeho obdobia klinických štúdií u diabetických a nediabetických
pacientov s ochorením obličiek sa pozorovalo po podaní enalaprilu zníženie
albuminúrie a celkovej bielkoviny v moči a zníženie vylučovania IgG močom.

Pokiaľ sa podáva spolu s tiazidovým diuretikom, účinky EDNYTU na zníženie
krvného tlaku sú prinajmenšom aditívne. EDNYT môže znižovať alebo
predchádzať vzniku hypokaliémie vyvolanej tiazidom.

U pacientov so srdcovým zlyhaním, liečených digoxínom a diuretikami, sa
liečba perorálnym alebo injekčným EDNYTOM spájala s poklesom periférnej
rezistencie a krvného tlaku. Minútový výdaj stúpol, zatiaľ čo srdcová
frekvencia (zvyčajne zvýšená u pacientov so srdcovým zlyhaním) klesla.
Pľúcny kapilárny tlak tiež poklesol. Tolerancia záťaže a miera srdcového
zlyhania posudzovaná podľa kritérií New York Heart Association sa zlepšila.
Tieto účinky sa zachovávajú aj v priebehu dlhodobej terapie.

U pacientov s miernym až stredným stupňom srdcového zlyhania enalapril
spomaľoval progresívnu dilatáciu/zväčšenie srdca a srdcové zlyhanie, čo
potvrdzuje aj zníženie systolických objemov ľavej komory a objemov na konci
diastoly a zlepšenie ejekčnej frakcie.

Multicentrická, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito slepá štúdia
(SOLVD Prevention trial) hodnotila populáciu s asymptomatickou dysfunkciou
ľavej komory (LVEF<35 %). Bolo randomizovaných 4 228 pacientov, ktorí
dostávali alebo placebo (n=2 117) alebo enalapril (n=2 111). V skupine
s placebom malo 818 pacientov zlyhanie srdca alebo zomreli (38,6 %)
v porovnaní so 630 v skupine s enalaprilom (29,8 %) (redukcia rizika: 29 %;
95 % CI; 21 %– 36 %; p<0,001). 518 pacientov v skupine s placebom (24,5 %)
a 434 v skupine s enalaprilom (20,6 %) zomrelo alebo bolo hospitalizovaných
pre nové srdcové zlyhanie alebo jeho zhoršenie (redukcia rizika 20 %; 95 %
CI; 9 % – 30 %; p<0,001).

Multicentrická, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito slepá štúdia
(SOLVD Treatment trial) hodnotila populáciu so symptomatickým kongestívnym
zlyhaním srdca pre systolickú dysfunkciu (ejekčná frakcia<35 %). Bolo
randomizovaných 2 569 pacientov užívajúcich konvenčnú liečbu pri srdcovom
zlyhaní, ktorí dostávali alebo placebo (n=1 284) alebo enalapril (n=1 285).
V skupine s placebom bolo 510 úmrtí (39,7 %) v porovnaní so 452 v skupine
s enalaprilom (35,2 %) (redukcia rizika: 16 %; 95 % CI; 5 – 26 %;
p=0,0036). Kardiovaskulárnych úmrtí bolo 461 v skupine s placebom
v porovnaní s 399 v skupine s enalaprilom (redukcia rizika 18 %; 95 % CI; 6
– 28 %; p<0,002), hlavne vďaka poklesu úmrtí na progresívne zlyhanie srdca
(251 v skupine s placebom vs 209 v skupine s enalaprilom; redukcia rizika
22 %; 95 % CI, 6 – 35 %). Menej pacientov zomrelo alebo bolo
hospitalizovaných pre zhoršenie srdcového zlyhania (736 v skupine
s placebom a 613 v skupine s enalaprilom; redukcia rizika 26 %; 95 % CI; 18
– 34 %; p<0,0001). Okrem toho v SOLVD štúdii u pacientov s dysfunkciou
ľavej komory EDNYT znížil riziko infarktu myokardu o 23 % (95 % CI; 11 –
34 %; p<0,001) a znížil riziko hospitalizácie pre nestabilnú angínu
pektoris o 20 % (95 % CI; 9 – 29 %; p<0,001).

S použitím u hypertenzných pediatrických pacientov >6 rokov sú obmedzené
skúsenosti. V klinickej štúdii zahŕňajúcej 110 hypertenzných pediatrických
pacientov vo veku 6 až 16 rokov s telesnou hmotnosťou ?20 kg a rýchlosťou
glomerulárnej filtrácie >30 ml/min/1,73 m2, pacienti, ktorí vážili <50 kg,
dostávali 0,625, 2,5 alebo 20 mg enalaprilu denne a pacienti, ktorí vážili
?50 kg, dostávali 1,25; 5 alebo 40 mg enalaprilu denne. Enalapril podávaný
raz denne znižoval krvný tlak v závislosti od dávky. Antihypertenzná
účinnosť enalaprilu, ktorá závisí od dávky, bola konzistentná vo všetkých
podskupinách (vek, stupeň vývinu, pohlavie, rasa). Avšak najnižšie skúšané
dávky 0,625 mg a 1,25 mg zodpovedajúce priemeru 0,02 mg/kg raz denne
neposkytovali konzistentnú antihypertenznú účinnosť. Maximálna skúšaná
dávka bola 0,58 mg/kg (až do 40 mg) raz denne. Profil nežiaducich účinkov
u pediatrických pacientov sa nelíšil od profilu u dospelých pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálne podaný enalapril sa rýchlo absorbuje, pričom vrcholové hladiny
enalaprilu sa dosiahnu v priebehu jednej hodiny. Na základe získania
z moču, rozsah absorpcie enalaprilu z perorálnych tabliet enalaprilu je
približne 60 %. Prítomnosť potravy v gastrointestinálnom trakte
neovplyvňuje absorpciu perorálneho EDNYTU.

Po absorpcii sa perorálny enalapril rýchlo a rozsiahle hydrolyzuje na
enalaprilát, silný inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Vrchol
sérových koncentrácií enalaprilátu nastáva asi o 4 hodiny po perorálnej
dávke tablety enalaprilu. Efektívny polčas pre akumuláciu enalaprilátu pri
mnohonásobných dávkach perorálneho enalaprilu je 11 hodín. U ľudí
s normálnou renálnou funkciou sa dosiahli rovnovážne koncentrácie
enalaprilátu v sére po 4 dňoch liečby.

Ani pri vyšších koncentráciách, ako sú terapeuticky významné, nepresahuje
väzba enalaprilátu na ľudské plazmatické proteíny 60 %.

Okrem premeny na enalaprilát sa nezaznamenal významný metabolizmus
enalaprilu.

Vylučovanie enalaprilátu je primárne obličkami. Hlavnými zložkami v moči sú
enalaprilát, ktorý predstavuje asi 40 % dávky, a intaktný enalapril (okolo
20 %).

Poškodenie obličiek

Expozícia enalaprilu a enaleprilátu je vyššia u pacientov s renálnou
insuficienciou. U pacientov s miernou až strednou renálnou insuficienciou
(klírens keatinínu 40-60 ml/min) rovnovážny stav AUC enalaprilátu bol
približne dvakrát vyšší ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek po
podaní 5 mg raz denne. Pri ťažkom poškodení obličiek (klírens kreatinínu
?30 ml/min) sa AUC plocha zväčšila približne 8-krát. Efektívny polčas
enalaprilátu po mnohopočetných dávkach enalaprilmaleátu sa predlžuje podľa
stupňa renálnej insuficiencie a čas dosiahnutia rovnovážneho stavu sa
oneskoruje (pozri časť 4.2). Enalaprilát sa môže odstrániť z celkového
obehu hemodialýzou. Klírens dialýzy je 62 ml/min.

Deti a adolescenti

U 40 hypertenzných mužských a ženských pediatrických pacientov vo veku 2
mesiace až 16 rokov sa vykonala mnohodávková farmakokinetická štúdia po
dennom perorálnom podávaní 0,07 až 0,14 mg/kg enalaprilmaleátu. Nezistili
sa žiadne väčšie rozdiely vo farmakokinetike enalaprilátu u detí pri
porovnaní historických údajov u dospelých. Údaje indikujú zväčšenie AUC
(normalizovaného k dávke na telesnú hmotnosť) so zvyšujúcim sa vekom; avšak
zväčšenie AUC sa nepozoruje, keď sa údaje normalizujú k ploche telesného
povrchu. Pri rovnovážnom stave bol priemerný efektívny polčas akumulácie
enalaprilátu 14 hodín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách bezpečnosti
farmakológie, opakovanej toxickej dávky, genotoxicity a karcinogénneho
potenciálu neodhalili žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre ľudí. Štúdie
reprodukčnej toxicity naznačujú, že enalapril nemá žiadne účinky na
plodnosť a reprodukčné správanie sa potkanov, a nie je teratogénny.
V štúdii, v ktorej boli potkanie samičky pred párením až do tehotenstva, sa
počas laktácie vyskytla zvýšená incidencia úmrtí ich potomkov. Dokázalo sa,
že zlúčenina prechádza placentou a je vylučovaná mliekom. Ukázalo sa, že
inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu ako trieda sú fetotoxické
(spôsobujú poškodenie a/alebo smrť plodu), keď sa podávajú v druhom alebo
treťom trimestri.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

silica colloidalis anhydrica
magnesii stearas
natrii hydroxydum
polyvidonum
talcum
crospovidonum
cellulosum microcrystallinum
lactosum monohydricum

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a
vlhkom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené v blistrových baleniach (Alu/OPA-Alu-PVC).
Veľkosť balenia pre EDNYT 2,5 mg je 30 tabliet.
Veľkosti balenia pre EDNYT 5 mg a EDNYT 10 mg je 30 tabliet a 100 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Akýkoľvek nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade
s miestnymi požiadavkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0361/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

16. apríl 1996


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Apríl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33210
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA02 - enalaprilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
estrogena coniugata
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.82 € / 115.08 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.82 € / 115.08 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.48 € ÚP:0.00 € DP:8.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.23 € ÚP:0.45 € DP:0.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.04 € ÚP:0.00 € DP:13.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:0.00 € DP:3.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.46 € ÚP:0.00 € DP:17.46 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:1.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.06 € ÚP:0.00 € DP:26.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.06 € ÚP:0.00 € DP:9.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.28 € ÚP:0.00 € DP:12.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien