Detail:
148MBq Kr81m Kryptoscan EXP:H gas 148mbq
Názov lieku:
148MBq Kr81m Kryptoscan EXP:H
Doplnok názvu:
gas 148mbq
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. Z - 563/2001

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. P – 569/2001

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. P - 2106/2140

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

NÁZOV LIEKU

KryptoScan TMLIEKOVÁ FORMA

Rádionuklidový generátor.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

HolandskoZLOŽENIE LIEKU

KryptoScan TM je rádionuklidový generátor.

Rubídium 81Rb je naviazané v iónovej forme na ionomeničovú živicu a v
rádionuklidovom generátore je v rovnováhe s dcérskym izotopom kryptón
81mKr. K dispozícii sú generátory o aktivitách od 74 do 2735 MBq.

Fyzikálne charakteristiky:

Rubídium 81Rb sa rozpadá s fyzikálnym polčasom rozpadu 4,58 hodiny na
dcérsky produkt, metastabilný izotop kryptón 81mKr, ktorý má fyzikálny
polčas rozpadu 13 s.

Kryptón 81mKr sa rozpadá izomerickým prechodom na kryptón 81Kr emisiou
čistého gama-žiarenia s energiou 190 keV. Kryptón 81Kr sa rozpadá s
fyzikálnym polčasom 2,1 x 105 rokov na stabilný 81Br.

Pomocné látky: PTFE (polytetrafluoroetylén)-membrána s naviazanou
ionomeničovou živicou katiónového typu.FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Rádiofarmakum.CHARAKTERISTIKA

Farmakodynamické vlastnosti

Kryptón je inertný plyn. Nie je metabolizovaný a aplikované množstvá
nemajú žiadny farmakodynamický účinok.

Farmakokinetické vlastnosti

Kryptón (81mKr) je inertný plyn s krátkym biologickým polčasom.
Efektívny polčas eliminácie v pľúcach je vzhľadom k rýchlemu rozpadu
totožný s fyzikálnym polčasom 13 sekúnd. Periférna aktivita 81mKr je
vydychovaná po prvom prechode.INDIKÁCIE

Kryptón 81mKr sa používa na vyšetrovanie pľúcnej ventilácie. Vzhľadom
k nízkemu radiačnému zaťaženiu je toto vyšetrenie vhodné aj pre
pediatrických pacientov.

V kombinácii s perfúznou scintigrafiou pľúc sa používa najmä na
diagnostiku pľúcnej embólie. Vďaka rozdielnym fyzikálnym vlastnostiam
použitých rádionuklidov je možné súčasné vyšetrovanie ventilácie (81mKr) aj
perfúzie (99mTc-MAA) pľúc.KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.NEŽIADUCE ÚČINKY
Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri
rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich
predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri
najmenšej výslednej dávke žiarenia bol dosiahnutý požadovaný diagnostický
výsledok. Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením
rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie
rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny
ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke
radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je
efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menší ako 20 mSv.

Po aplikácii kryptónu (81mKr) neboli hlásené žiadne nežiaduce a
vedľajšie účinky.INTERAKCIE

Diazepam v sedatívnych dávkach a anestetiká môžu ovplyvniť distribúciu
plynu v pľúcach. Môže nastať mierny presun aktivity do hrotu pľúc a
zoslabenie bazálnej aktivity.DÁVKOVANIE A SPOSOB PODÁVANIA

Zobrazenie pľúc sa robí počas inhalácie inertného rádioaktívneho plynu
kryptón (81mKr) s krátkym fyzikálnym polčasom rozpadu. Z generátora je plyn
eluovaný vzduchom a pacient ho inhaluje pomocou masky. Na kvalitné
zobrazenie gamakamerou je potrebné zachytiť 200 000 - 350 000 impulzov pre
jednu projekciu. Zodpovedá to aktivite asi 18 MBq na kg telesnej hmotnosti.
Obvykle je potrebné pri vyšetrení urobiť 4 - 6 projekcií.

Aktivitu aplikovanú deťom je možné určiť podľa vzťahu:

Aktivita dospelí (MBq) x Hmotnosť dieťaťa (kg)

Aktivita deti (MBq) = _

70

Pri zaznamenaní asi 300 000 impulzov je možné inhaláciu plynu prerušiť
a projekciu dokončiť bez elúcie generátora.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

S rádiofarmakami môžu pracovať len kvalifikované osoby s povolením na
manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu prijímať, používať a
podávať v určenom klinickom zariadení. Prepravu, príjem, skladovanie,
prípravu, rozdeľovanie, manipuláciu a používanie rádiofarmák určujú
predpisy a/alebo príslušné povolenia kompetentných orgánov a organizácií.
Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje
požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržiavať sa
musia príslušné aseptické opatrenia, vyhovujúce požiadavkám Správnej
výrobnej praxe pre liečivá.
Pozornosť sa musí venovať aj bezpečnostným predpisom pre
zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami, aby sa pri práci s rádionuklidmi a
rádiofarmakami minimalizovalo radiačné zaťaženie klinického personálu
i pacienta.


Používanie v gravidite a počas laktácie
Ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je
nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala
menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy
sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné
zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak
predpokladaný prínos vyšetrenia preváži možné riziko pre matku a plod. Ak
je aplikácia kryptónu (81mKr) nevyhnutná, nie je nutné dojčenie z tohoto
dôvodu prerušovať.Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv na riadenie motorových vozidiel a obsluhu strojov nebol
popísaný.Predávkovanie

K predávkovaniu by mohlo dôjsť len nežiaducou a dlhšie trvajúcou
inhaláciou rádioaktívneho kryptónu. Vzhľadom k jeho rýchlemu odstraňovaniu
z pľúc normálnou pľúcnou ventiláciou je potrebné len premiestnenie pacienta
na čerstvý, nekontaminovaný vzduch.Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Príprava k elúcii

1. Otvorte prepravný kontajner.

2. Vyložte generátor a uschovajte kryt z umelej hmoty.

3. Generátor vložte do vozíka Krypton ventilation cart.

4. Odstráňte a uschovajte kryty koncoviek z umelej hmoty na vstupnej a
výstupnej hadičke generátora i vozíka a koncovky vzájomne prepojte.

5. Uzavrite olovený vrchnák vozíka.

6. Pripojte silikónové vedenie od masky k príslušnému konektoru na zadnú
stranu vozíka.

7. Pripojte hadicu odvádzajúcu vydychovaný plyn k vymieracej nádobe.

8. Nastavte prietok vzduchu na najväčší objem.

Aplikácia a prevedenie vyšetrenia


1. Umiestnite pacienta pred gamakameru s kolimátorom pre 99mTc.

2. Pacientovi nasaďte masku a overte, či neuniká plyn mimo dýchacích ciest
pacienta.

3. Vozík pripojte k elektrickej sieti, zapnite sieťový vypínač a spusťte
elúciu generátora.

4. Spusťte snímanie na kamere až do nazbierania dostatočného množstva
impulzov.

5. Vypnite prietok vzduchu generátorom.

Manipulácia s expirovaným generátorom

1. Pripojte späť kryty koncoviek z umelej hmoty na hadičkách.

2. Uzavrite plechový obal krytom z umelej hmoty.

3. Uschovajte generátor na vhodnom mieste, pokiaľ aktivita klesne na
hodnoty, ktoré nie sú podľa príslušných predpisov už považované za
rádioaktívne.

/Upozornenie:/ Existuje možnosť vrátenia expirovaných generátorov späť
výrobcovi. Pre bližšie informácie kontaktujte distribútora.

Pri manipulácii s generátorom je nutné vždy zaistiť náležité tienenie
emitujúceho žiarenia. Aplikácie rádiofarmák predstavujú pre personál riziko
vystavenia účinkom radiácie, kontaminácie stopami moča, zvratkov a pod. Pri
používaní rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné
predpisy pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Odstraňovanie odpadu musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre
manipuláciu s rádioaktívnym materiálom.Dozimetrické údaje

V tabuľke sú uvedené údaje podľa ICRP 53 (Vol.18, No.1 - 4, 1987)
"Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals".

Absorbovaná dávka na jednotku aplikovanej aktivity (mGy/MBq):

orgán dospelý 15rokov 10rokov 5rokov
1 rok

Nadobličky 3,4E-06 5,7E-06 8,3E-06
1,3E-05 2,1E-05

Stena moč. mechúra 6,8E-08 7,6E-08 2,0E-07 4,7E-
07 1,2E-06

Povrch kostí 1,7E-06 2,2E-06 3,2E-06
4,8E-06 9,3E-06

Prsné žľazy 4,6E-06 4,6E-06 8,9E-06
1,3E-05 1,8E-05

GIT:

tena žalúdka 2,5E-06 3,2E-06 4,4E-06
6,7E-06 1,1E-05

tenké črevo 2,7E-07 4,7E-07 8,6E-07
1,6E-06 3,4E-06

hrubé črevo

horná časť 3,2E-07 5,5E-07 1,2E-06
1,9E-06 3,5E-06

dolná časť 1,4E-07 1,5E-07 3,0E-07
8,0E-07 2,0E-06

Obličky 1,2E-06 1,9E-06 2,9E-06
4,5E-06 8,4E-06

Pečeň 3,4E-06 4,8E-06 6,6E-06
9,5E-06 1,6E-05

Pľúca 2,1E-04 3,1E-04 4,4E-04
6,8E-04 1,3E-03

Vaječníky 1,7E-07 1,7E-07 4,1E-07
8,0E-07 1,9E-06

Pankreas 3,5E-06 4,4E-06 6,4E-06
9,8E-06 1,8E-05

Červená kostná dreň 2,1E-06 3,3E-06 4,2E-06 5,3E-
06 8,2E-06

Slezina 3,1E-06 4,1E-06 6,0E-06
9,2E-06 1,6E-05

Semenníky 1,7E-08 2,3E-08 7,4E-08
1,3E-08 5,6E-07

Štítna žľaza 1,2E-06 2,1E-06 3,7E-06
6,0E-06 1,1E-05

Maternica 1,3E-07 1,8E-07 3,5E-07
7,2E-07 1,8E-06

Ostatné tkanivá 1,8E-06 2,3E-06 3,2E-06
4,7E-06 8,5E-06

Efektívny dávkový 2,7E-05 4, 0E-05 5, 7E-05 8,8E-05
1,7E-04

ekvivalent (mSv/MBq)Po predpokladanej aplikovanej aktivite 3000 - 9000 MBq pre dospelého
pacienta je efektívny dávkový ekvivalent 0,08 - 0,24 mSv.

Množstvo 81Kr / 37 MBq 81mKr je asi 2 nCi (2µBq/MBq). Preto je
príspevok 81Kr k celkovému radiačnému zaťaženiu pacienta zanedbateľný.VAROVANIE

Čas použiteľnosti je 24 hodín po referenčnom dátume.

Čas použiteľnosti je uvedený na štítku generátora.BALENIE


Špeciálne puzdro Lexan s PTFE membránou, iónomeničovou živicou a
oceľovým nosníkom v olovenom tienení. Generátor je umiestnený v hermeticky
uzavretom plechovom obale s patričným označením.

Veľkosť balenia: 74-370 MBq, 370-740 MBq, 1110-1480 MBq, 1850 MBq, 2735
MBq.UCHOVÁVANIE


Generátor sa uchováva v olovenom tienení pri teplote 15 - 25şC.
Uchovávanie musí byť v súlade s predpismi pre skladovanie rádioaktívnych
látok.DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Júl 2007

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. Z - 563/2001

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. P – 569/2001

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. P - 2106/2140
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

KryptoScan TM2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

KryptoScan TM je rádionuklidový generátor.

Rubídium 81Rb je naviazané v iónovej forme na ionomeničovú živicu a v
rádionuklidovom generátore je v rovnováhe s dcérskym izotopom kryptón
81mKr. K dispozícii sú generátory o aktivitách od 74 do 2735 MBq.

Fyzikálne charakteristiky:

Rubídium 81Rb sa rozpadá s fyzikálnym polčasom rozpadu 4,58 hodiny na
dcérsky produkt, metastabilný izotop kryptón 81mKr, ktorý má fyzikálny
polčas rozpadu 13 s.

Kryptón 81mKr sa rozpadá izomerickým prechodom na kryptón 81Kr emisiou
čistého gama-žiarenia s energiou 190 keV. Kryptón 81Kr sa rozpadá s
fyzikálnym polčasom 2,1 x 105 rokov na stabilný 81Br.3. LIEKOVÁ FORMA

Rádionuklidový generátor.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Kryptón 81mKr sa používa na vyšetrovanie pľúcnej ventilácie. Vzhľadom
k nízkemu radiačnému zaťaženiu je toto vyšetrenie vhodné aj pre
pediatrických pacientov.

V kombinácii s perfúznou scintigrafiou pľúc sa používa najmä na
diagnostiku pľúcnej embólie. Vďaka rozdielnym fyzikálnym vlastnostiam
použitých rádionuklidov je možné súčasné vyšetrovanie ventilácie (81mKr) aj
perfúzie (99mTc-MAA) pľúc.4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Zobrazenie pľúc sa robí počas inhalácie inertného rádioaktívneho plynu
kryptón (81mKr) s krátkym fyzikálnym polčasom rozpadu. Z generátora je plyn
eluovaný vzduchom a pacient ho inhaluje pomocou masky. Na kvalitné
zobrazenie gamakamerou je potrebné zachytiť 200 000 - 350 000 impulzov pre
jednu projekciu. Zodpovedá to aktivite asi 18 MBq na kg telesnej hmotnosti.
Obvykle je potrebné pri vyšetrení urobiť 4 - 6 projekcií.

Aktivitu aplikovanú deťom je možné určiť podľa vzťahu:

Aktivita dospelí (MBq) x Hmotnosť dieťaťa (kg)

Aktivita deti (MBq) = _

70

Pri zaznamenaní asi 300 000 impulzov je možné inhaláciu plynu prerušiť
a projekciu dokončiť bez elúcie generátora.4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.4.4. Špeciálne upozornenia

S rádiofarmakami môžu pracovať len kvalifikované osoby s
povolením na manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu
prijímať, používať a podávať v určenom klinickom zariadení. Prepravu,
príjem, skladovanie, prípravu, rozdeľovanie, manipuláciu a používanie
rádiofarmák určujú predpisy a/alebo príslušné povolenia kompetentných
orgánov a organizácií.
Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje
požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržiavať sa
musia príslušné aseptické opatrenia, vyhovujúce požiadavkám Správnej
výrobnej praxe pre liečivá.
Pozornosť sa musí venovať aj bezpečnostným predpisom pre
zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami, aby sa pri práci s rádionuklidmi a
rádiofarmakami minimalizovalo radiačné zaťaženie klinického personálu
i pacienta.


4.5. Liekové a iné interakcie

Diazepam v sedatívnych dávkach a anestetiká môžu ovplyvniť distribúciu
plynu v pľúcach. Môže nastať mierny presun aktivity do hrotu pľúc a
zoslabenie bazálnej aktivity.4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je
nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala
menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy
sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné
zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak
predpokladaný prínos vyšetrenia preváži možné riziko pre matku a plod. Ak
je aplikácia kryptónu (81mKr) nevyhnutná, nie je nutné dojčenie z tohoto
dôvodu prerušovať.4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv na riadenie motorových vozidiel a obsluhu strojov nebol
popísaný.4.8. Nežiaduce účinky
Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri
rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich
predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri
najmenšej výslednej dávke žiarenia bol dosiahnutý požadovaný diagnostický
výsledok. Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením
rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie
rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny
ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke
radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je
efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menší ako 20 mSv.

Po aplikácii kryptónu (81mKr) neboli hlásené žiadne nežiaduce a
vedľajšie účinky.

4.9. Predávkovanie

K predávkovaniu by mohlo dôjsť len nežiaducou a dlhšie trvajúcou
inhaláciou rádioaktívneho kryptónu. Vzhľadom k jeho rýchlemu odstraňovaniu
z pľúc normálnou pľúcnou ventiláciou je potrebné len premiestnenie pacienta
na čerstvý, nekontaminovaný vzduch.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum

ATC klasifikácia: V 09EX015.1. Farmakodynamické vlastnosti

Kryptón je inertný plyn. Nie je metabolizovaný a aplikované množstvá
nemajú žiadny farmakodynamický účinok.5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Kryptón (81mKr) je inertný plyn s krátkym biologickým polčasom.
Efektívny polčas eliminácie v pľúcach je vzhľadom k rýchlemu rozpadu
totožný s fyzikálnym polčasom 13 sekúnd. Periférna aktivita 81mKr je
vydychovaná po prvom prechode.5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Údaje nie sú k dispozícii.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE6.1. Zoznam pomocných látok

PTFE (polytetrafluoroetylén)-membrána s naviazanou ionomeničovou
živicou katiónového typu.6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti je 24 hodín po referenčnom dátume.

Čas použiteľnosti je uvedený na štítku generátora.6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Generátor sa uchováva v olovenom tienení pri teplote 15 - 25şC.
Uchovávanie musí byť v súlade s predpismi pre skladovanie rádioaktívnych
látok.6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Špeciálne puzdro Lexan s PTFE membránou, iónomeničovou živicou a
oceľovým nosníkom v olovenom tienení. Generátor je umiestnený v hermeticky
uzavretom plechovom obale s patričným označením.Veľkosť balenia: 74-370 MBq, 370-740 MBq, 1110-1480 MBq, 1850 MBq, 2735
MBq.6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

6.6.1. Príprava k elúcii

1. Otvorte prepravný kontajner.

2. Vyložte generátor a uschovajte kryt z umelej hmoty.

3. Generátor vložte do vozíka Krypton ventilation cart.

4. Odstráňte a uschovajte kryty koncoviek z umelej hmoty na vstupnej a
výstupnej hadičke generátora i vozíka a koncovky vzájomne prepojte.

5. Uzavrite olovený vrchnák vozíka.

6. Pripojte silikónové vedenie od masky k príslušnému konektoru na zadnú
stranu vozíka.

7. Pripojte hadicu odvádzajúcu vydychovaný plyn k vymieracej nádobe.

8. Nastavte prietok vzduchu na najväčší objem.

Aplikácia a prevedenie vyšetrenia


1. Umiestnite pacienta pred gamakameru s kolimátorom pre 99mTc.

2. Pacientovi nasaďte masku a overte, či neuniká plyn mimo dýchacích ciest
pacienta.

3. Vozík pripojte k elektrickej sieti, zapnite sieťový vypínač a spusťte
elúciu generátora.

4. Spusťte snímanie na kamere až do nazbierania dostatočného množstva
impulzov.

5. Vypnite prietok vzduchu generátorom.

Manipulácia s expirovaným generátorom

1. Pripojte späť kryty koncoviek z umelej hmoty na hadičkách.

2. Uzavrite plechový obal krytom z umelej hmoty.

3. Uschovajte generátor na vhodnom mieste, pokiaľ aktivita klesne na
hodnoty, ktoré nie sú podľa príslušných predpisov už považované za
rádioaktívne.

/Upozornenie:/ Existuje možnosť vrátenia expirovaných generátorov späť
výrobcovi. Pre bližšie informácie kontaktujte distribútora.

Pri manipulácii s generátorom je nutné vždy zaistiť náležité tienenie
emitujúceho žiarenia. Aplikácie rádiofarmák predstavujú pre personál riziko
vystavenia účinkom radiácie, kontaminácie stopami moča, zvratkov a pod. Pri
používaní rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné
predpisy pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Odstraňovanie odpadu musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre
manipuláciu s rádioaktívnym materiálom.Dozimetrické údaje

V tabuľke sú uvedené údaje podľa ICRP 53 (Vol.18, No.1 - 4, 1987)
"Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals".

Absorbovaná dávka na jednotku aplikovanej aktivity (mGy/MBq):

orgán dospelý 15rokov 10rokov 5rokov
1 rok

Nadobličky 3,4E-06 5,7E-06 8,3E-06
1,3E-05 2,1E-05

Stena moč. mechúra 6,8E-08 7,6E-08 2,0E-07 4,7E-
07 1,2E-06

Povrch kostí 1,7E-06 2,2E-06 3,2E-06
4,8E-06 9,3E-06

Prsné žľazy 4,6E-06 4,6E-06 8,9E-06
1,3E-05 1,8E-05

GIT:

tena žalúdka 2,5E-06 3,2E-06 4,4E-06
6,7E-06 1,1E-05

tenké črevo 2,7E-07 4,7E-07 8,6E-07
1,6E-06 3,4E-06

hrubé črevo

horná časť 3,2E-07 5,5E-07 1,2E-06
1,9E-06 3,5E-06

dolná časť 1,4E-07 1,5E-07 3,0E-07
8,0E-07 2,0E-06

Obličky 1,2E-06 1,9E-06 2,9E-06
4,5E-06 8,4E-06

Pečeň 3,4E-06 4,8E-06 6,6E-06
9,5E-06 1,6E-05

Pľúca 2,1E-04 3,1E-04 4,4E-04
6,8E-04 1,3E-03

Vaječníky 1,7E-07 1,7E-07 4,1E-07
8,0E-07 1,9E-06

Pankreas 3,5E-06 4,4E-06 6,4E-06
9,8E-06 1,8E-05

Červená kostná dreň 2,1E-06 3,3E-06 4,2E-06 5,3E-
06 8,2E-06

Slezina 3,1E-06 4,1E-06 6,0E-06
9,2E-06 1,6E-05

Semenníky 1,7E-08 2,3E-08 7,4E-08
1,3E-08 5,6E-07

Štítna žľaza 1,2E-06 2,1E-06 3,7E-06
6,0E-06 1,1E-05

Maternica 1,3E-07 1,8E-07 3,5E-07
7,2E-07 1,8E-06

Ostatné tkanivá 1,8E-06 2,3E-06 3,2E-06
4,7E-06 8,5E-06

Efektívny dávkový 2,7E-05 4, 0E-05 5, 7E-05 8,8E-05
1,7E-04

ekvivalent (mSv/MBq)Po predpokladanej aplikovanej aktivite 3000 - 9000 MBq pre dospelého
pacienta je efektívny dávkový ekvivalent 0,08 - 0,24 mSv.

Množstvo 81Kr / 37 MBq 81mKr je asi 2 nCi (2µBq/MBq). Preto je
príspevok 81Kr k celkovému radiačnému zaťaženiu pacienta zanedbateľný.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Holandsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0489/96-S

9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie reg. do:

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

júl 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15313
Skupina ATC:
V09 -
Skupina ATC:
V09EX01 - krypton (81mKr) gas
Spôsob úhrady:
Prípravok používaný v lôžkovej starostlivosti
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
streptomycini sulfas
Výrobca lieku:
Mallinckrodt Medical B.V., LE Petten, HOLANDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
481.57 € / 14507.78 SK
Úhrada poisťovňou:
481.57 € / 14507.78 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien