Detail:
Coryol 12,5 tbl 28x12,5 mg
Názov lieku:
Coryol 12,5
Doplnok názvu:
tbl 28x12,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2107/10348,
10349, 10350


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Coryol 6,25
Coryol 12,5
Coryol 25
tablety
karvedilol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Coryol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Coryol
3. Ako užívať Coryol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Coryol
6. Ďalšie informácie1. ČO JE CORYOL A NA ČO SA POUŽÍVA

Coryol patrí do indikačnej skupiny liekov, ktoré sa nazývajú sympatolytiká.
Obsahuje liečivo karvedilol, ktoré pôsobí na rozširovanie ciev, čím znižuje
odpor v cievach a hromadenie tekutín a tým pôsobí proti opuchom.
Zľahka znižuje frekvenciu pulzu. Pri liečbe Coryolom sa zachováva prietok
krvi obličkami a nedochádza k zhoršeniu funkcie obličiek. Periférny obeh
krvi je zachovaný, preto sa iba zriedkavo pozorujú studené končatiny.
U pacientov s poruchou funkcie ľavej srdcovej komory alebo srdcovou
nedostatočnosťou má karvedilol priaznivý účinok na činnosť srdca.
Maximálna hladina v krvi sa dosiahne 1 hodinu po užití lieku. Priemerný
polčas vylučovania karvedilolu je 6-10 hodín.

Coryol sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku neznámeho pôvodu
(esenciálna hypertenzia) buď samostatne alebo v kombinácii s inými
antihypertenzívami. Ďalej sa používa na liečbu chronickej stabilnej
srdcovej angíny (angina pectoris) a na podpornú liečbu stredného až
závažného stabilného chronického zlyhania srdca.
Liek sa používa na liečbu dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CORYOL

- keď ste precitlivený (alergický) na karvedilol alebo niektorú
z ďalších zložiek Coryolu,
1. keď ste v minulosti trpeli dýchavičnosťou v dôsledku astmy alebo iných
pľúcnych ochorení,
2. keď Vám lekár oznámil, že máte veľmi ťažkú formu zlyhania srdca (srdcová
slabosť) a lapáte po dychu dokonca aj pri sedení,
3. keď máte ochorenie pečene,
4. keď Vám lekár oznámil, že máte veľmi pomalý srdcový pulz,
5. keď Vám lekár oznámil, že máte Prinzmetalovu angínu
6. keď máte na feochromocytóm (nádor nadobličkovej žľazy spôsobujúci vysoký
krvný tlak),
7. keď máte poruchu vodivosti srdca.

Ak sa Vás týka niektorý z týchto bodov, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Coryolu
Keď Vaša odpoveď na niektorú z nižšie uvedených otázok je "áno", neužívajte
Coryol skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom.

. Je Vám známe, že trpíte inými ochoreniami srdca?
. Mali ste niekedy problémy s pečeňou, obličkami alebo štítnou žľazou?
. Máte cukrovku?
. Máte ochorenie kože nazývané psoriáza?
. Máte cirkulačnú poruchu (zvyčajne postihujúcu prsty) nazývanú Raynaudov
fenomén?
. Mali ste niekedy vážnu alergickú reakciu alebo podrobujete sa
desenzibilizačnej liečbe alergie?
. Nosíte kontaktné šošovky?

Užívanie iných liekov
Poraďte sa so svojím lekárom, ak užívate alebo chcete užívať niektorý z
týchto liekov:
. Lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového pulzu (napr.
diltiazem, verapamil alebo amiodarón).
. Nitrátové lieky na liečbu srdcovej angíny (napr. izosorbidmononitrát
alebo glyceryltrinitrát).
. Digoxín (liek používaný na liečbu zlyhania srdca).
. Akékoľvek iné lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku
(hypertenzie), napr. doxazosín alebo indoramín.
. Cyklosporín (liek na zabránenie odvrhnutia transplantátu pri
transplantačných operáciách).
. Antidiabetiká alebo inzulín.
. Klonidín (na migrénu, menopauzálne návaly, hypertenziu alebo Tourettov
syndróm).
. Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo
diklofenak.
. Estrogény (lieky užívané na hormonálnu substitučnú terapiu).
. Kortikosteroidy (na potlačenie zápalových alebo alergických stavov),
napr. prednizolon.
. Rifampicín alebo erytromycín (na liečbu bakteriálnych infekcií).
. Cimetidín (na liečbu žalúdočných vredov alebo prebytku žalúdočnej
kyseliny).
. Ketokonazol (liek proti hubovitým ochoreniam).
. Sympatikomimetiká (napr. efedrín alebo pseudoefedrín).
. Ergotamín (liečivo na liečbu migrény).
. Svalové relaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Počas liečby sa musíte vyhnúť konzumácii alkoholu.

Užívanie Coryolu s jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú po jedle a zapijú sa vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete, informujte o tom svojho lekára.
Liek sa v tehotenstve nesmie užívať okrem urgentných stavov, ak očakávaný
prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod.
Je pravdepodobné, že sa karvedilol vylučuje do materského mlieka, preto sa
dojčenie počas liečby Coryolom neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Predovšetkým na začiatku liečby a pri úprave dávky môže krvný tlak
výraznejšie poklesnúť a spôsobiť závraty Preto, ak sa cítite unavení a
pociťujete závrat, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Coryolu
Coryol obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CORYOL

Vždy užívajte Coryol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

/Vysoký krvný tlak (hypertenzia):/
Na začiatku liečby Vám lekár predpíše 12,5 mg Coryolu ráno, po raňajkách
alebo 6,25 mg Coryolu dva razy denne (ráno a večer). Po 2 dňoch Vám môže
dávku zvýšiť na 25 mg ráno alebo 12,5 mg dva razy denne. Po 14 dňoch liečby
Vám môže dávku opäť zvýšiť na 2-krát 25 mg Coryolu denne.
Celková denná dávka pri liečbe hypertenzie nesmie prevýšiť 2-krát 25 mg
(t.j. 50 mg) Coryolu denne.
/Chronická stabilná angína pectoris:/
Na začiatku liečby Vám lekár predpíše 12,5 mg Coryolu dva razy denne. Po 2
dňoch liečby Vám môže dávku zvýšiť na 2-krát 25 mg denne (t.j. 50 mg
denne). Ak dávka nebude po 14 dňoch liečby dostatočne účinná a budete liek
dobre tolerovať, lekár Vám môže dávku zvýšiť na 2-krát 50 mg denne (t.j.
100 mg). Celková denná dávka pri liečbe chronickej angíny pectoris nesmie
prevýšiť 50 mg Coryolu dva razy denne (t.j. 100 mg).
Ak máte viac ako 70 rokov, dávka nesmie prekročiť 25 mg dva razy denne
(t.j. 50 mg).
/Chronické srdcové zlyhanie:/
Lekár Vám určí dávku na základe Vášho zdravotného stavu. Na začiatku liečby
Vám lekár predpíše veľmi nízku dávku, 3,125 mg dva razy denne. Lekár Vám
bude dávku opatrne zvyšovať, pokiaľ sa nestanoví najvhodnejšia dávka pre
Vás. Najvyššia odporúčaná dávka je 25 mg dva razy denne. Ak máte telesnú
hmotnosť vyššiu ako 85 kg, môžete užívať maximálne 2 tablety po 25 mg dva
razy denne.
Lekár rozhodne o dĺžke liečby. Coryol zvyčajne užívate ako doplnok liečby
k iným liekom na liečbu srdcového zlyhania. Lekár Vás bude na začiatku
liečby a pri zvyšovaní dávky prísne sledovať. Ak sa po nejakej dávke cítite
horšie (napr. ak sa cítite viac unavený alebo ťažšie sa Vám dýcha), ihneď
informujte lekára. On určí, či je potrebná úprava liečby.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Coryolu ako máte
Ak ste z hociakého dôvodu užili viac tabliet Coryolu, ako ste mali
(predávkovanie), môžete pociťovať závrat, môžete mať skrátený
dych/dýchavičnosť, pocit slabosti, môžete zamdlieť alebo pociťovať extrémnu
únavu. Okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovosť alebo svojho
lekára.


Ak zabudnete užiť Coryol
Ak vynecháte dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné. Avšak, ak sa
blíži čas ďalšej dávky, neužite vynechanú dávku ale užite dávku podľa
zvyčajnej dávkovacej schémy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili tú vynechanú.
Liek musíte užívať pravidelne. Ak ste ho neužívali viac ako 2 týždne,
opätovne začnite liečbu s najnižšou dávkou.

Ak prestanete užívať Coryol
Neprerušujte náhle liečbu Coryolom bez toho, aby ste sa poradili so svojím
lekárom. Pri náhlom ukončení užívania sa môžu vyskytnúť rôzne vedľajšie
účinky. Váš lekár Vám poradí, ako postupne znižovať dávku a ukončiť
užívanie lieku. Ak súčasne užívate klonidín, nikdy ho svojvoľne
nevysadzujte, urobte tak iba na pokyn svojho lekára.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Coryol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky karvedilolu sú vo všeobecnosti mierne a prechodné a
zahŕňajú:

/Ochorenie srdca a poruchy srdcovej činnosti a cievne poruchy/
Môže sa objaviť spomalenie srdcového rytmu, náhle zníženie krvného tlaku
pri vstávaní (ortostatická hypotenzia), poruchy vedenia vzruchu v srdci,
búšenie srdca, opuchy (vrátane celkových a periférnych opuchov, opuchov
dolných končatín a pohlavných orgánov, zvýšenie celkového objemu krvi
a objemového preťaženia), chladné končatiny, nízky krvný tlak a mdloby.
U pacientov so srdcovým zlyhaním sa zriedkavo môže zhoršiť klinický stav
(najmä pri zvyšovaní dávky). U pacientov s angínou pectoris môže náhle
prerušenie liečby výnimočne spôsobiť infarkt myokardu. Klinický stav sa
môže zhoršiť aj u pacientov s intermitentnou klaudikáciou (bolesť pri
chôdzi spôsobená ochorením artérií dolných končatín) a Raynauldovým
syndrómom (stav, pri ktorom sa malé cievy, najčastejšie na prstoch nôh a
rúk, kŕčovito sťahujú a spôsobujú voskovošedé sfarbenie kože).

/Poruchy nervového systému/
Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: točenie hlavy, bolesti hlavy
(predovšetkým na začiatku liečby alebo pri úprave dávky), únava,
podráždenie, poruchy spánku, zriedkavo zmeny nálady. Točenie hlavy s
ortostatickou hypotenziou alebo bez nej je najčastejším nežiaducim účinkom
karvedilolu (priemerne u 6% pacientov).

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Karvedilol môže spôsobiť suchosť v ústach, zažívacie ťažkosti ako sú
nevoľnosť, hnačka, vracanie, bolesti brucha a zriedka zápchu.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia/
U náchylných pacientov boli pozorované astma a dýchavica. Pocit upchaného
nosa sa vyskytuje zriedkavo.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Boli hlásené ojedinelé prípady zmien hladín pečeňových enzýmov,
trombocytopénie (zníženie počtu krvných doštičiek) a leukopénie (chorobné
zníženie počtu bielych krviniek).

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Betablokátory zriedka spôsobujú poruchy močenia a potencie. Výnimočne môže
dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek a iným poruchám obličiek.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
U diabetických pacientov sa môže vyskytnúť hyperglykémia (zvýšenie hladiny
cukru v krvi). K ďalším metabolickým vedľajším účinkom patrí
hypercholesterolémia (zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi) a zvýšenie
telesnej hmotnosti.

/Ochorenia oka/
Môžu sa objaviť poruchy videnia, znížená činnosť slzných žliaz, ktorá je
nepríjemná u pacientov používajúcich kontaktné šošovky a podráždenie očí.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Precitlivenostné reakcie sa vyskytujú u menej ako 1% pacientov liečených
karvedilolom: svrbenie, žihľavka, alergická vyrážka, reakcie podobné
lišaju. Pri liečbe inými betablokátormi boli hlásené aj prípady psoriázy,
vypadávania vlasov, návalov tepla a exfoliatívna dermatitída (začervenanie
pokožky so vznikom šupín).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Boli hlásené bolesti končatín.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
Zriedkavo sa vyskytli parestézie (porušenie vnímania pocitov v koži -
svrbenie, mravenčenie), pískanie v ušiach, príznaky ako pri chrípke.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CORYOL

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Coryol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Coryol obsahuje
- Liečivo je karvedilol.
Každá tableta Coryolu 6,25 obsahuje 6,25 mg karvedilolu.
Každá tableta Coryolu 12,5 obsahuje 12,5 mg karvedilolu.
Každá tableta Coryolu 25 obsahuje 25 mg karvedilolu.
- Ďalšie zložky sú sacharóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid
kremičitý bezvodý, krospovidón, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Coryol a obsah balenia
Coryol 6,25 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane
s deliacou ryhou so značkou S2 na opačnej strane.
Coryol 12,5 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane
s deliacou ryhou, s označením S3 na opačnej strane.
Coryol 25 sú okrúhle, slabo bikonvexné, biele tablety, na okrajoch zrezané,
s deliacou ryhou na jednej strane/./

Obsah balenia:
28 alebo 30 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o, Moyzesova 4, 811 05 Bratislava,
krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2008.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2107/10348,
10349, 10350


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Coryol 6,25
Coryol 12,5
Coryol 25


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta Coryolu 6,25 obsahuje 6,25 mg karvedilolu.
Každá tableta Coryolu 12,5 obsahuje 12,5 mg karvedilolu.
Každá tableta Coryolu 25 obsahuje 25 mg karvedilolu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Coryol 6,25 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane
s deliacou ryhou so značkou S2 na opačnej strane.
Coryol 12,5 sú oválne, slabo bikonvexné, biele tablety, na jednej strane
s deliacou ryhou, s označením S3 na opačnej strane.
Coryol 25 sú okrúhle, slabo bikonvexné, biele tablety, na okrajoch zrezané,
s deliacou ryhou na jednej strane/./


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba esenciálnej hypertenzie. Coryol sa môže užívať samostatne alebo
v kombinácii s inými antihypertenzívami.
. Profylaktická liečba chronickej stabilnej angíny pectoris.
. Symptomatická liečba chronického srdcového zlyhania.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Coryol sa užíva po jedle, aby sa spomalila jeho absorpcia a zmiernil
ortostatický účinok. Dávkovanie je individuálne. Liečba sa začne nízkymi
dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú každých 7 až 14 dní, pokiaľ sa
nedosiahne optimálneho klinického účinku. Po prvej dávke a po každej
zvýšenej dávke sa odporúča kontrolovať pacientov krvný tlak v stoji 1
hodinu po dávke, aby sa vylúčila možná hypotenzia. Liečba Coryolom sa
ukončuje postupne, dlhšie ako 1 až 2 týždne. Ak sa liečba preruší na viac
ako 2 týždne, musí sa začať s najnižšou dávkou.


/Esenciálna hypertenzia/

Odporučené dávkovanie je raz denne.

Dospelí

Iniciálna dávka Coryolu je 12,5 mg ráno po raňajkách, alebo 6,25 mg Coryolu
dva razy denne (ráno a večer). Po 2 dňoch sa dávka môže zvýšiť na 25 mg
ráno (1 tableta po 25 mg) alebo 12,5 mg dva razy denne. Po 14 dňoch liečby
sa dávka môže opäť zvýšiť na 2-krát 25 mg Coryolu denne. Celková denná
dávka na liečbu hypertenzie nesmie prevýšiť 2-krát 25 mg (t.j. 50 mg)
Coryolu denne.
Dávku je možné zvyšovať v intervaloch najmenej 2 týždne.

Starší pacienti

Odporučená úvodná dávka lieku je 12,5 mg. V prípade nedostatočnej odpovede
na liečbu je možné zvýšiť dávku až na maximálnu dennú dávku 50 mg podávanú
v jednej alebo viacerých dávkach.

Deti

Bezpečnosť a účinnosť karvedilolu nebola u detí do 18 rokov stanovená.
/Chronická stabilná angína pectoris/


Dospelí

Úvodná dávka je 12,5 mg Coryolu dva razy denne po jedle. Po 2 dňoch liečby
sa dávka môže zvýšiť na 2-krát 25 mg denne (t.j. 50 mg). Ak dávka nie je
účinná po 14 dňoch liečby a pacient ju toleruje dobre, môže sa zvýšiť na 2
x 50 mg denne (t.j. 100 mg). Celková denná dávka pri liečbe chronickej
angíny pectoris nesmie prevýšiť 50 mg Coryolu dva razy denne (t.j. 100 mg).

Starší pacienti

U starších pacientov dávka nesmie prekročiť 25 mg dva razy denne (t.j. 50
mg).

Deti

Bezpečnosť a účinnosť karvedilolu nebola u detí a mladistvých do 18 rokov
stanovená.


/Chronické srdcové zlyhanie/

Liečba Coryolom sa začína v nemocnici pod dohľadom lekára až po dôkladnom
zhodnotení stavu pacienta.

Kvôli stabilizácii klinického stavu je potrebné, aby pred každou úpravou
dávky pacienta vyšetril lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou srdcového
zlyhania. Dávka karvedilolu sa nesmie zvyšovať u pacientov s prehĺbeným
srdcovým zlyhaním od poslednej návštevy resp. u pacientov so známkami
dekompenzovaného alebo nestabilného srdcového zlyhania.
Dávkovanie je individualizované.
Coryol sa odporúča ako doplnok k štandardne používaným liekom, ako sú
diuretiká, ACE inhibítory a/alebo digoxín. Môže sa podávať pacientom, ktorí
netolerujú ACE inhibítory. Pacientovi sa môže podať Coryol, až keď sú
stabilizované dávky diuretík, ACE inhibítorov a digoxínu (ak sa podáva).
Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom počas prvých 2 až 3 hodín
po úvodnej dávke a po zvýšení dávky a tolerancia lieku sa musí sledovať.
Ak sa prejaví bradykardia (pulz pod 55 tepov/minútu), dávka Coryolu sa musí
znížiť.
Pri zvyšovaní dávky lieku u pacientov so systolickým tlakom krvi < 100 mm
Hg môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek alebo srdca. Z tohto dôvodu je
pri každom zvyšovaní dávky u týchto pacientov potrebné zhodnotiť funkciu
obličiek a zisťovať príznaky zhoršenia srdcového zlyhania alebo
vazodilatácie. Ak sa objaví prechodné zhoršenie srdcového zlyhania,
vazodilatácia alebo retencia tekutín, je potrebné najprv znížiť dávku
diuretika alebo ACE inhibítora a ak tieto opatrenia nie sú účinné, zvyčajne
sa odporúča zníženie dávky alebo prechodné vysadenie Coryolu. Keď sa
klinický stav stabilizuje, liečba Coryolom a/alebo zvyšovanie dávky môže
pokračovať.

Dospelí

Iniciálna dávka je 3,125 mg dva razy denne. Ak je táto dávka dobre
tolerovaná, môže sa postupne (v dvojtýždňových intervaloch) zvyšovať do
optimálnej dávky. Ďalšia dávka je 6,25 mg dva razy denne, potom 12,5 mg dva
razy denne a nakoniec 25 mg dva razy denne, čo je obvyklá dávka. Dávkovanie
je potrebné zvýšiť až na maximálnu úroveň tolerovanú pacientom.
Odporučená maximálna denná dávka pre všetkých pacientov s ťažkým srdcovým
zlyhaním a pre pacientov s ľahkým a stredne ťažkým chronickým srdcovým
zlyhaním vážiacich menej ako 85 kg je 25 mg dvakrát denne. Pre pacientov
s miernym až stredne ťažkým srdcovým zlyhaním vážiacich viac ako 85 kg je
odporučená maximálna denná dávka karvedilolu 50 mg dvakrát denne.
U pacientov, ktorí prestali užívať Coryol na viac ako 2 týždne, sa liečba
obnovuje dávkou 3,125 mg dvakrát denne v súlade s vyššie uvedenými
odporučeniami.

Starší pacienti

Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.

Deti

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí a mladistvých do 18 rokov
stanovená.

/Pacienti s pridruženým ochorením pečene/
Coryol je kontraindikovaný u pacientov s dysfunkciou pečene.


/Pacienti s pridruženým ochorením obličiek/

U pacientov so systolickým tlakom krvi nad 100 mm Hg nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania.


/Vynechaná dávka/

Vynechaná dávka sa má užiť čo najskôr, ako je to možné. Ak sa však blíži
čas ďalšej dávky, pacient neužije vynechanú dávku, ale užije dávku podľa
zvyčajnej dávkovacej schémy.

4.3 Kontraindikácie

Coryol je kontraindikovaný u pacientov s hypersenzitivitou na karvedilol
alebo inú súčasť lieku, u pacientov s výraznejšou retenciou tekutín alebo
objemovým preťažením vyžadujúcim si intravenóznu inotropnú liečbu. Ďalšou
kontraindikáciou je bronchiálna astma, chronické obštrukčné ochorenie pľúc,
pľúcna hypertenzia, anamnéza bronchospazmu, pľúcne srdcové preťaženie a
kardiálny šok. Coryol sa nesmie podať pacientom s ťažkou bradykardiou
(menej ako 50 pultov za minútu), so syndrómom ochorenia sínusového uzla
alebo A - V blokom druhého alebo tretieho stupňa, s ťažkou hypotenziou
(systolický tlak krvi < 85 mm Hg), s metabolickou acidózou
a feochromocytómom (v prípade nedostatočnej kontroly ?–sympatolytikami).
Coryol sa neodporúča podávať pri ťažkom poškodení funkcie pečene.
Kontraindikáciou užívania Coryolu je aj súčasné užívanie určitých liekov na
liečbu depresií (inhibítory monoaminooxidázy). Deti a mladiství do 18 rokov
nesmú liek užívať z dôvodu nedostatku klinických skúseností.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas titrácie dávky môže u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním dôjsť
k jeho prehĺbeniu resp. k retencii tekutín. Ak sa objavia tieto príznaky,
je potrebné upraviť dávkovanie diuretika, pričom dávkovanie Coryolu sa
nesmie meniť až do stabilizácie klinického stavu. Príležitostne môže byť
potrebné znížiť dávku Coryolu alebo ho prechodne úplne vysadiť. Uvedené
príhody nevylučujú následnú úspešnú titráciu dávkovania Coryolu.

U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa chronické srdcové zlyhanie zvládlo
pomocou digoxínu, diuretík alebo ACE inhibítorov, treba postupovať opatrne,
pretože digoxín aj Coryol môžu spomaliť prevod srdcového vzruchu z
predsiení na komory.

(-blokátory spomaľujú srdcový tep, preto môžu maskovať hypoglykémiu u
diabetických pacientov. Hladina krvného cukru sa môže znížiť alebo zvýšiť
u diabetických pacientov so srdcovým zlyhaním. Z tohto dôvodu je
u pacientov s diabetom potrebné pravidelne kontrolovať hladinu krvného
cukru alebo upraviť dávkovanie antidiabetík na začiatku liečby resp. pri
zvyšovaní dávky Coryolu.

U pacientov s chronickým zlyhaním srdca a nízkym tlakom krvi (systolický
tlak krvi < 100 mm Hg), ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym
postihnutím, alebo ochorením obličiek sa pozorovalo reverzibilné zhoršenie
funkcie obličiek počas liečby Coryolom. U pacientov s chronickým srdcovým
zlyhaním a uvedenými rizikovými faktormi je počas zvyšovania dávky potrebné
sledovať funkcie obličiek. V prípade prehĺbenia zlyhania obličiek je nutné
znížiť dávkovanie lieku alebo ho úplne vysadiť.

Nositeľov kontaktných šošoviek je nutné poučiť o možnosti zníženej tvorby
sĺz.

Ak sa liečba Coryolom (tak, ako inými (-blokátormi) preruší náhle, môže sa
objaviť potenie, tachykardia, dyspnoe, exacerbácia angíny pectoris. Najviac
ohrození pacienti sú tí, ktorí trpia na angínu pectoris, u ktorých sa môže
objaviť srdcový infarkt. Dávka sa má znižovať postupne počas 1 až 2
týždňov.

Coryol sa môže používať u pacientov s ischemickou chorobou dolných
končatín. Čisté beta-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť príznaky
arteriálnej insuficiencie. Avšak tieto účinky sú z väčšej miery vyvážené
alfa-sympatolytickými vlastnosťami Coryolu.

Podobne ako iné beta-blokátory aj Coryol môže zamaskovať príznaky
hypertyreózy.

Ak je srdcová frekvencia nižšia ako 55 úderov za minútu, je potrebné znížiť
dávkovanie Coryolu.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní Coryolu pacientom s anamnézou závažných
hypersenzitívnych reakcií a pacientom podrobujúcim sa desenzibilizácii,
keďže ?-blokátory môžu zvýšiť citlivosť voči alergénom aj závažnosť
anafylaktických reakcií.

U pacientov s ochorením periférnej cirkulácie typu Raynaudovho fenoménu
môže dôjsť k exacerbácii príznakov.

Pacientom s anamnézou psoriázy v súvislosti s liečbou ?-blokátormi je možné
podať liek Coryol len po zvážení pomeru medzi prínosom a rizikom liečby.

U pacientov s feochromocytómom sa liečba alfa-sympatolytikom začína pred
podaním ľubovoľného ?-blokátora. Zatiaľ sa nezískali žiadne skúsenosti s
použitím karvedilolu pri tomto ochorení. Z toho dôvodu je potrebná
opatrnosť pri podávaní Coryolu pacientom so suponovaným alebo
diagnostikovaným feochromocytómom.

Látky s neselektívnymi ?-sympatolytickými vlastnosťami môžu u pacientov s
Prinzmetalovou variantnou angínou vyvolať bolesti na hrudníku. Zatiaľ sa
nezískali žiadne klinické skúsenosti s použitím karvedilolu u týchto
pacientov, hoci jeho ?-sympatolytická aktivita by mala skôr predchádzať
týmto príznakom.

Nakoľko (-blokátory môžu zhoršiť bronchiálnu obštrukciu, pacienti
s chronickým ochorením pľúc by ich nemali vo všeobecnosti užívať. Pacientom
s miernym ochorením možno podávať Coryol výnimočne, ak liečba inými liekmi
neprebiehala úspešne. Odporúča sa však prísne sledovanie. Je dôležité, aby
títo pacienti užívali najmenšiu účinnú dávku Coryolu. Ak sa spozorujú
príznaky obštrukcie dýchacích ciest, liečba Coryolom sa okamžite preruší.

Liek sa neodporúča podávať pacientom s nízkym krvným tlakom.
Predovšetkým na začiatku liečby Coryolom a pri zvyšovaní dávky, sa môže
objaviť ortostatická hypotenzia sprevádzaná točením hlavy a slabosťou. Viac
ohrození sú pacienti so srdcovým zlyhaním, starší pacienti a pacienti
užívajúci súčasne iné antihypertenzíva alebo diuretiká. Týmto účinkom možno
predchádzať užívaním nízkych počiatočných dávok Coryolu, opatrným
nastavením na udržiavaciu dávku a užívaním lieku po jedle. Pacienti musia
byť oboznámení, ako predchádzať ortostatickým ťažkostiam (pri závrate sa
pacient uloží do sedu alebo ľahu).

Bezpečnosť a účinnosť Coryolu u detí a mladistvých do 18 rokov nebola
stanovená, preto sa jeho užívanie neodporúča.

Coryol obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Zriedka môžu niektoré antiarytmiká, narkotiká, antihypertenzíva, lieky na
liečbu angíny pectoris, iné (-blokátory (napr. v podobe očných kvapiek)
katecholamínovo dependentné látky (napr. inhibítory monoaminooxidázy,
rezerpín) a kardioglykozidy potencovať účinok Coryolu. Preto je potrebná
opatrnosť pri určovaní dávky týchto liekov pri súčasnom užívaní
s Coryolom.

Pacienti, užívajúci verapamil alebo diltiazem intravenózne, nesmú užívať
Coryol, pretože to môže viesť k poruchám vedenia srdcového vzruchu.

Coryol môže potencovať účinok hypoglykemík a maskovať príznaky
hypoglykémie.
Preto sa odporúča pravidelne kontrolovať hladiny krvného cukru.

Súčasná liečba Coryolom a digoxínom môže viesť ku zvýšeniu koncentrácie
digoxínu (asi o 16%). Preto sa odporúča starostlivejšie sledovať hladiny
digoxínu. Súčasné podanie Coryolu a kardiotoník môže predĺžiť prevod
srdcového vzruchu z predsiení na komory.

Ak sa súčasná liečba Coryolu a klonidínu musí prerušiť, vysadí sa ako prvý
Coryol a klonidín po niekoľkých dňoch.

Farmakokinetika Coryolu sa môže zmeniť, ak sa podáva súčasne s látkami
stimulujúcimi alebo inhibujúcimi aktivitu pečeňových enzýmov (CYP2D6):
napríklad cimetidín zvyšuje koncentráciu karvedilolu, rifampicín ju
redukuje.

Počas celkovej anestézie je potrebné venovať pozornosť možným synergickým
negatívnym inotropným účinkom karvedilolu a anestetík.

Pacienti sú upozornení na zákaz užívania alkoholu počas liečby, pretože sa
môže potencovať účinok Coryolu.

4.6 Gravidita a laktácia

Nevie sa, či je karvedilol škodlivý pre plod.
Gravidné ženy nesmú užívať liek s výnimkou urgentných stavov, ak očakávaný
prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod.
Je pravdepodobné, že karvedilol sa vylučuje do materského mlieka, preto sa
dojčenie počas liečby Coryolom neodporúča.
Blokátory (-adrenoreceptorov prechádzajú placentárnou bariérou a môžu
spôsobiť hypotenziu, bradykardiu a hypoglykémiu plodu. U novorodenca
existuje vyššie riziko srdcových a pľúcnych komplikácií v postnatálnom
období.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Predovšetkým na začiatku liečby a pri úprave dávky môže krvný tlak
poklesnúť výraznejšie a spôsobiť závraty. Preto je potrebné pacientov
varovať pred vedením vozidiel a obsluhou strojov pri pocite únavy.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky karvedilolu sú vo všeobecnosti mierne a prechodné.
Kauzálna súvislosť medzi istými nežiaducimi účinkami a liekom nie je
vyjasnená. Incidencia určitých nežiaducich účinkov, ako sú točenie hlavy,
bradykardia a poruchy videnia sú závislé na dávke.
Výskyt nežiaducich účinkov je vo všeobecnosti vyšší pri liečbe chronického
srdcového zlyhania ako pri liečbe hypertenzie a angíny pectoris. Ich profil
je však podobný.

/Ochorenie srdca a poruchy srdcovej činnosti a cievne poruchy/
Môže sa objaviť bradykardia, ortostatická hypotenzia, poruchy kardiálneho
vedenia, palpitácie, edémy (vrátane generalizovaných, periférnych edémov,
edémov genitálií a dolných končatín, hypervolémie a objemového preťaženia),
chladné končatiny, hypotenzia a synkopa. Klinický stav sa môže zriedkavo
zhoršiť u pacientov so srdcovým zlyhaním (hlavne pri zvyšovaní dávky) a
výnimočne u pacientov s angínou pectoris (náhle prerušenie liečby môže
spôsobiť infarkt myokardu) a u pacientov s intermitentnou klaudikáciou a
Raynauldovým syndrómom.

/Poruchy nervového systému/
Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: točenie hlavy, bolesti hlavy
(predovšetkým na začiatku liečby alebo pri úprave dávky), únava,
podráždenie, poruchy spánku, zriedkavo zmeny nálady. Točenie hlavy s
ortostatickou hypotenziou alebo bez nej je najčastejším nežiaducim účinkom
karvedilolu (priemerne u 6 % pacientov).

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Karvedilol môže spôsobiť suchosť v ústach, zažívacie ťažkosti ako sú
nauzea, hnačka, vracanie, bolesti brucha a zriedka zápchu.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia/
U predisponovaných pacientov boli pozorované astma a dýchavica. Pocit
upchaného nosa sa vyskytuje zriedkavo.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Boli hlásené ojedinelé prípady zmien sérových transamináz, trombocytopénie
a leukopénie.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
(-blokátory zriedka spôsobujú poruchy močenia a potencie. Výnimočne môže
dôjsť k akútnemu renálnemu zlyhaniu a iným poruchám obličiek.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
U diabetických pacientov sa môže vyskytnúť hyperglykémia. V dôsledku beta –
adrenergných vlastností môže dôjsť k manifestácii latentného diabetu,
k zhoršeniu manifestného diabetu a k inhibícii kontraregulácie hladiny
krvného cukru. K ďalším metabolickým nežiaducim účinkom patrí
hypercholesterolémia a zvýšenie telesnej hmotnosti.

/Ochorenia oka/
Môžu sa objaviť poruchy videnia, znížená lakrimácia (ktorá je nepríjemná u
pacientov, používajúcich kontaktné šošovky) a iritácia očí.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Hypersenzitívne reakcie sa vyskytujú u menej ako 1 % pacientov, liečených
karvedilolom: pruritus, urtikária, alergický exantém, reakcie podobné ako
pri lichen planus. Boli hlásené aj prípady psoriázy, alopécie, návalov
tepla a exfoliatívna dermatitída pri liečbe inými (-blokátormi.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Boli hlásené bolesti končatín.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
Zriedkavo sa vyskytli parestézie, pískanie v ušiach, príznaky ako pri
chrípke.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie väčšinou spôsobuje hypotenziu a bradykardiu, ktoré môžu
prejsť do srdcového zlyhania, kardiogénneho šoku alebo zastavenie srdca.
Predávkovanie môže spôsobiť aj dýchacie ťažkosti, bronchospazmus, vracanie,
poruchu vedomia a generalizované kŕče.
Sú potrebné opatrenia na odstránenie nevstrebaného množstva lieku
z organizmu. Prísne sa sledujú pacientove vitálne funkcie na jednotkách
intenzívnej starostlivosti v nemocnici.
Pacienta je nutné uložiť do horizontálnej polohy. U pacientov
s bradykardiou je možné podať atropín 0,5 – 2 mg i.v. alebo glukagón 1 – 10
mg i.v. (v prípade potreby je možné pokračovať pomalou i.v. infúziou
rýchlosťou 2 – 5 mg/hod.) Ak je to nutné, je možné použiť kardiostimulačnú
liečbu. Pri výraznej hypotenzii je možné podať intravenózne tekutiny. Okrem
toho sa môže podať noradrenalín 5 – 10 µg/min podľa hodnôt krvného tlaku.
Bronchospazmus je možné zvládnuť pomocou salbutamolu alebo iných ?2 –
sympatomimetík podávaných formou aerosólu alebo intravenózne. Pri kŕčoch sa
odporúča pomalá i.v. injekcia diazepamu alebo klonazepamu. V prípade
ťažkého predávkovania spojeného s príznakmi šoku je potrebné pokračovať vo
vyššie opísanej podpornej liečbe dostatočne dlho, t.j. až do stabilizácie
stavu pacienta, pretože je možné očakávať dlhší polčas eliminácie
a redistribúciu karvedilolu z hlbších kompartmentov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: sympatolytiká, ATC kód: C07AG02.

Karvedilol účinkuje dvomi spôsobmi. Liečivo karvedilol má racemickú
štruktúru. Enantioméry majú rôzny účinok a metabolizmus. S (-) enantiomér
blokuje ( a ( adrenergné receptory, R (+) enantiomér blokuje len (
adrenergné receptory. Cez kardioselektívnu blokádu ( adrenergných
receptorov znižuje arteriálny krvný tlak, srdcovú frekvenciu a minútový
objem srdca. Coryol znižuje tlak v pľúcnici a tlak v pravej predsieni. Cez
blokádu (1 adrenergných receptorov vyvoláva periférnu vazodilatáciu a
znižuje systémovú vaskulárnu rezistenciu. Pre tieto účinky uľahčuje práci
srdcového svalu a predchádza výskytu angíny pectoris. U pacientov so
srdcovým zlyhaním karvedilol zvyšuje ejekčnú frakciu ľavej komory. Coryol
nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu.
Účinok na krvný tlak a srdcový tep je najvýraznejší 1 až 2 hodiny po užití.
U hypertonikov s normálnou funkciou obličiek Coryol znižuje renálnu
vaskulárnu rezistenciu bez zmeny glomerulárnej filtrácie, renálneho
plazmatického prietoku a vylučovania elektrolytov. Je pravidlom, že
karvedilol nemá významný účinok na hladiny lipoproteínov v sére.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Karvedilol sa rýchlo a takmer úplne absorbuje po aplikácii. Tiež sa takmer
úplne viaže na plazmatické bielkoviny. Koncentrácie v plazme závisia od
veľkosti užitej dávky. Asi len 30 % užitého množstva karvedilolu je
biologicky dostupné pre jeho významný prvý prechod pečeňou (hlavne
prostredníctvom hepatálnych enzýmov CYP2D6 a CYP2C9). Tvoria sa 3 aktívne
metabolity blokujúce ( adrenergné receptory. Jeden z nich 4- hydroxyfenyl
je 13-krát účinnejší ako karvedilol pri blokáde ( receptorov. V porovnaní
s karvedilolom preukazujú aktívne metabolity slabší vazodilatačný účinok.
Metabolizmus je stereoselektívny, preto sú plazmatické hladiny R (+)
karvedilolu 2- až 3-krát vyššie ako S (-) karvedilolu. Plazmatické hladiny
aktívnych metabolitov sú asi 10-krát nižšie ako plazmatické hladiny
karvedilolu.
Polčas eliminácie je: 5 až 9 hodín pre prvého a 7 až 11 hodín pre druhého.
Priemerné plazmatické hladiny karvedilolu sú o 50 % vyššie u starších osôb
v porovnaní s mladšími pacientmi. Potrava spomaľuje absorpciu lieku, nemá
však vplyv na jeho biologickú dostupnosť.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie akútnej toxicity u laboratórnych zvierat dokázali nízku toxicitu
karvedilolu.
Orálne LD50 hladiny boli 2,9 g/kg u myší, viac ako 5 g/kg u potkanov a viac
ako 1 g/kg u psov. Po intraperitoneálnej aplikácii hladiny LD50 boli 1,61
až 1,81 g/kg u myší a 0,77 až 1,35 g/kg u potkanov. Po intravenóznej
aplikácii boli 27 mg/kg u myší a 25 mg/kg u potkanov.
Neboli pozorované toxické zmeny u potkanov po perorálnej aplikácii 30 mg/kg
karvedilolu denne (približne 100 násobok terapeutickej dávky pre človeka)
po dobu 13 týždňov alebo u psov v dávke 10 mg/kg. Pri vyšších dávkach sa
našli jednotlivé morfologické a funkčné zmeny v pečeni, slezine a maternici
potkanov a zníženie pohybovej aktivity a telesnej hmotnosti u psov. Dávky
vyššie ako 200 mg/kg/deň vyvolali sedáciu a zníženie telesnej hmotnosti u
potkanov. Tiež sa znížil počet úspešných párení u samíc, predĺžil sa čas
párenia, znížil sa počet žltých teliesok a nidácií. Bola pozorovaná
kompletná resorbcia 18 % plodov. V dávke 60 mg/kg/deň (10 násobok MRHD)
neboli pozorované toxické zmeny alebo poruchy fertility. Karvedilol a/alebo
jeho metabolity (ako iné beta blokátory) prechádza placentárnou bariérou a
vylučuje sa do materského mlieka. Bola pozorovaná zvýšená mortalita
novonarodených mláďat potkanov liečených 60 mg/kg/deň.
U potkanov dostávajúcich karvedilol v dávkach do 75 mg/kg/deň 2 roky,
karvedilol nemal karcinogénny účinok. Karvedilol nemal mutagénny účinok pri
stanovení genotoxicity, v mikronukleotidoch /in vitro/ u škrečkov alebo /in/
/vivo/ v ľudských lymfocytoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sacharóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý,
krospovidón, magnéziumstearát.

6.2 Inkompatibility

Nie sú.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie (AL fólia, PVC/PVDC červená fólia):

Obsah balenia:
28 alebo 30 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Coryol 6,25: 77/0173/03-S
Coryol 12,5: 77/0174/03-S
Coryol 25: 77/0175/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

22.5.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34581
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AG02 - carvedilolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
SL -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.86 € / 86.16 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.86 € / 86.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.55 € ÚP:1.05 € DP:0.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.80 € DP:2.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:1.99 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.64 € ÚP:2.10 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:3.98 € DP:2.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.11 € ÚP:5.60 € DP:4.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien