Detail:
Osagrand 3 mg/3 ml injekčný roztok sol inj 1x3 ml (liek.skl.)
Názov lieku:
Osagrand 3 mg/3 ml injekčný roztok
Doplnok názvu:
sol inj 1x3 ml (liek.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. číslo: 2010/01867

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok
Kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je liek Osagrand a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám podajú liek Osagrand
3. Ako sa liek Osagrand podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať liek Osagrand
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LIEK OSAGRAND A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek Osagrand patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje
kyselinu ibandrónovú. Neobsahuje hormóny.

Liek Osagrand môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej
hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú, i
keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Liek Osagrand môže pomôcť
znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo
pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového
kĺbu.

Liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v inekčnej liekovke je roztok na
intravenóznu injekciu, ktorú má podať zdravotnícky pracovník. Osagrand si
nepodávajte sama.

Liek Osagrand Vám bol predpísaný na liečbu osteoporózy, lebo máte zvýšené
riziko zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u
žien po menopauze. V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón
estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave.

Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri
osteoporóze. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy
- fajčenie alebo pitie prílišného množstva alkoholu
- nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou
- výskyt osteoporózy v rodine

Mnoho ľudí s osteoporózou nemá žiadne príznaky. Ak nemáte žiadne príznaky,
neviete, či nemáte osteoporózu. Avšak ak máte osteoporózu, je
pravdepodobnejšie, že pri páde alebo poranení si zlomíte kosti.
Zlomenie kosti po päťdesiatom roku života môže byť príznakom
osteoporózy. Osteoporóza môže tiež spôsobovať bolesti chrbta, úbytok
telesnej výšky a ohnutý chrbát.

Osagrand bráni úbytku kostnej hmoty v dôsledku osteoporózy, a tým pomáha
znova vybudovať zrednutú kosť. Osagrand preto robí kosti odolnejšie
voči zlomeniu.

Zdravý životný štýl Vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu
patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo
cvičenie so záťažou, nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.

2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ LIEK OSAGRAND

Osagrand Vám nesmú podať
- keď máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Prosím, poraďte sa
so svojím lekárom
- keď ste alergický (precitlivená) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek injekcie lieku lieku Osagrand.

Buďte zvlášť opatrný pri lieku Osagrand
Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pri používaní lieku Osagrand.
Povedzte svojmu lekárovi:
- ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy s obličkami, zlyhanie
obličiek alebo ak ste potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné
ochorenie, ktoré môže poškodiť Vaše obličky
- ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad
nedostatok vitamínu D)
- počas liečby liekom Osagrand musíte užívať vápnik a vitamín D vo
forme výživových doplnkov. Ak ich nemôžete užívať, musíte o tom
informovať svojho lekára.
ak ste v súčasnosti v starostlivosti stomatológa alebo plánujete
stomatologický výkon, povedzte
svojmu zubárovi, že sa liečite liekom Osagrand.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.
Spomeňte Vášmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi čokoľvek, čo
užívate, čo ste si kúpili pri priehradke bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo a dojčenie
Injekciu lieku Osagrand nesmiete dostať, ak ste tehotná alebo ak existuje
možnosť, že môžete otehotnieť. Ak dojčíte, budete musieť s dojčením
prestať, aby ste mohli dostať liek Osagrand.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné,
že liek Osagrand ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Osagrand
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke (3 ml), t.j. v
podstate je bez obsahu sodíka.

3. AKO SA LIEK OSAGRAND PODÁVA

Odporúčaná dávka intravenóznej injekcie lieku Osagrand je 3 mg (1 injekčná
liekovka) podaná jedenkrát každé 3 mesiace.

Injekciu má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky
pracovník.
Nepodávajte si injekciu sama.

Injekčný roztok sa musí podať len do žily a nie do iného miesta na tele.

Pokračovanie v podávaní lieku Osagrand
Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu
dostávali pravidelne každé 3 mesiace tak dlho, ako Vám predpíše lekár.
Liek Osagrand lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj keď
nevidíte alebo necítite rozdiel.

Musíte užívať tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako
Vám odporučil Váš lekár.

Ak dostanete vyššiu dávku lieku Osagrand, ako máte
Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš
lekár prijme opatrenia na úpravu takýchto zmien a môže Vám podať injekciu s
obsahom týchto minerálov.

Ak vynecháte dávku lieku Osagrand
Čo najskôr si dohodnite návštevu u lekára, aby ste dostali nasledujúcu
injekciu. Potom budete znovu dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu
podania poslednej injekcie.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj liek Osagrand môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo.lekára, ak spozorujete
ktorýkoľvek
z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé
lekárske ošetrenie:
( vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so
sťaženým dýchaním. Môžete mať alergickú reakciu na liek
( silná bolesť na hrudníku, silné bolesti pri prehĺtaní jedla alebo
pití, napínanie na vracanie alebo vracanie
( príznaky podobné chrípke (ak sa vyskytnú nejaké nepríjemné príznaky
alebo trvajú niekoľko dní)
( bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo na čeľusti
( bolesť a zápal oka (ak pretrváva).

Ďalšie možné vedľajšie účinky

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
( bolesť hlavy
( pálenie záhy, bolesť žalúdka (ako „gastroeneritída“ alebo
„gastritída“), poruchy trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo zápcha
( vyrážka
( bolesť alebo stuhnutosť svalov, kĺbov alebo chrbta
( príznaky podobné chrípke (vrátane horúčky, triašky, pocitu, že sa
celkovo necítite dobre, únavy bolesti kostí, svalov a kĺbov).
( únava

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
( bolesť kostí
( pocit slabosti
( závraty
( plynatosť
( zápal žíl a bolesť alebo ranka v mieste podania injekcie

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí):
( reakcie z precitlivenosti, opuchy a svrbenie tváre, pier a úst (pozri
alergie).
( svrbenie
( bolesť alebo zápal oka

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí):
( chorobný stav nazývaný odumretie kosti „osteonekróza čeľuste“

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK OSAGRAND

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke po
dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na injekčnej liekovke po
„EXP“.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a
vyhodiť použitú injekčnú liekovku do vhodnej nádoby na odpad.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke

- Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna injekčná liekovka obsahuje 3 mg
kyseliny ibandrónovej v 3 ml roztoku (ako 3,375 mg monohydrátu sodnej soli
kyseliny ibandrónovej).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu
sodného, voda na injekciu.


Ako vyzerá liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke a
obsah balenia

Liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok je bezfarebný roztok bez častíc v
bezfarebnej sklenenej injekčnej liekovke.
Jedna injekčná liekovka obsahuje 3 ml roztoku.
Veľkosti balenia:
1 alebo 4 injekčné liekovky
Nie všetky veľkosti balenie musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:


|Česká republika |Osagrand 3 mg/3 ml injekční roztok |
|Slovenská |Osagrand 3 mg/3 ml injekčný roztok |
|republika | |
|Poľsko |Osagrand |
|Lotyšsko |Osagrand 3 mg/3 ml š??dums injekcij?m |
|Litva |Osagrand 3 mg/3 ml injekcinis tirpalas |
|Estónsko |Osagrand 3 mg/3 ml |
|Maďarsko |Osagrand 3 mg/3ml oldatos injekció |
|Rumunsko |Osagrand 3 mg/3 ml solutie injectabila |
|Bulharsko |???????? 3 mg/ 3 ml ??????????? ??????? |
|Slovinsko |Osagrand 3 mg/ 3 ml raztopina za injiciranje |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.

-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
INFORMÁCIA URČENÁ PRE LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH
pracovníkov

Pre viac informácii si pozrite prosím Súhrn charakteristických vlastností
lieku.

Podávanie lieku Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke:
Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke sa má podávať
injekčne intravenózne počas 15-30 sekúnd.

Roztok je dráždivý, preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny spôsob
podania. Ak ho neúmyselne podáte do tkaniva okolo ciev, pacienti môžu
pocítiť lokálne podráždenie, bolesť a zápal v mieste podania injekcie.

Liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke sa nesmie
miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik (ako je Ringer laktátový roztok,
vápenatá soľ heparínu) alebo s inými intravenózne podávanými liekmi. Ak sa
liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok podáva do existujúceho
intravenózneho infúzneho prístupu, infúzny roztok sa má obmedziť buď na
izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5%) roztok glukózy.

Vynechaná dávka:
Ak sa vynechá dávka, injekcia sa má podať hneď, ako je to možné. Potom sa
injekcie majú naplánovať, každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej
injekcie.

Predávkovanie:
Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
kyselinou ibandrónovou. Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín
intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu,
hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktorá môže spôsobiť parestéziu. V
závažných prípadoch môže byť potrebná intravenózna infúzia vhodných dávok
glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu
horečnatého.

Všeobecné odporúčanie:
Liek Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok v injekčnej liekovke, tak ako iné
bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt
vápnika v sére.

Pred začatím liečby liekom Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok sa majú
zhodnotiť a účinne liečiť hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a
metabolizmu minerálov. U všetkých pacientov je dôležitý dostatočný príjem
vápnika a vitamínu D. Všetci pacienti musia dostávať doplnkový vápnik a
vitamín D.

Pacienti so sprievodnými ochoreniami alebo ktorí súbežne užívajú lieky,
ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne
kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Akýkoľvek nepoužitý injekčný roztok a injekčná liekovka sa majú zlikvidovať
v súlade s národnými požiadavkami.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. číslo: 2010/01867


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna liekovka obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej v 3 ml roztoku (ako
3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).
Koncentrácia kyseliny ibandrónovej v injekčnom roztoku je 1 mg na ml.
Pomocné látky: Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na
dávku, t.j. je v podstate „bez sodíka“.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.
Číry roztok bez častíc.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri
časť 5.1). Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u
fraktúr femorálneho krčku nebola stanovená.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:
Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme
intravenóznej injekcie počas 15-30 sekúnd každé tri mesiace.

Pacienti musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov
(pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Ak sa vynechá dávka, injekcia sa má podať čo najskôr, ako je to možné.
Potom sa injekcie majú naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej
injekcie.

/Osobitné skupiny pacientov/
/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u
ktorých je sérový kreatinín rovný alebo nižší ako 200 ?mol/l (2,3 mg/dl)
alebo u ktorých je klírens kreatinínu (odmeraný alebo predpokladaný) rovný
alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.

Osagrand sa neodporúča použiť u pacientov, ktorí majú sérový kreatinín
vyšší ako 200 ?mol/l (2,3 mg/dl) alebo ktorí majú klírens kreatinínu
(odmeraný alebo predpokladaný) nižší ako 30 ml/min, kvôli obmedzeným
klinickým údajom dostupným zo štúdií zahŕňajúcich takýchto pacientov (pozri
časť 4.4 a časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti/
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).
/Deti a dospievajúci/
Neexistuje relevantné používanie kyseliny ibandrónovej u detí, kyselina
ibandrónová sa neštudovala
u detí a dospievajúcich.

Spôsob podania:
Na intravenózne použitie.
Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.
- Hypokalciémia

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Chybné podanie/
Musí sa dávať pozor, aby sa injekcia kyseliny ibandrónovej nepodala
intraarteriálne alebo paravenózne, pretože to môže viesť k poškodeniu
tkaniva.

/Hypokalciémia/
Kyselina ibandrónová, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne,
môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére. Pred začatím liečby
injekciou kyseliny ibandrónovej sa musí upraviť prítomná hypokalciémia.
Skôr ako sa začne liečba injekciou kyseliny ibandrónovej, majú sa účinne
liečiť aj ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov. Všetci pacienti
musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.

/Poškodenie funkcie obličiek/
Pacienti so sprievodnými ochoreniami alebo ktorí súbežne užívajú lieky,
ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne
kontrolovať v súlade s klinickou praxou.

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekcia kyseliny ibandrónovej
neodporúča pacientom so sérovým kreatinínom vyšším ako 200 ?mol/l (2,3
mg/dl) alebo s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min. (pozri časť 4.2 a
časť 5.2).

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v liečbe dostávali najmä
intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste
väčšinou v súvislosti s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Mnoho z týchto pacientov dostávalo tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má u pacientov s rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný
preventívny stomatologický výkon.

Ak je to možné, títo pacienti sa počas liečby majú vyhýbať invazívnym
stomatologickým procedúram. U pacientov, u ktorých sa počas liečby
bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah
stav zhoršiť. Pre pacientov, ktorí vyžadujú stomatologické procedúry, nie
sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako
postupovať, má zohľadniť individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre
pacienta.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metabolické interakcie sa považujú za nepravdepodobné, pretože kyselina
ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 a dokázalo sa, že
neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem toho väzba
plazmatického proteínu je približne 85 % až 87 % (stanovené /in vitro/ pri
terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej), a teda existuje len
malý potenciál pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.
Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha
žiadnej biotransformácii. Zdá sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe kyslé
alebo bázické transportné systémy podieľajúce sa na exkrécii iných
aktívnych látok.

Štúdie farmakokinetických interakcií u žien po menopauze preukázali
neprítomnosť akéhokoľvek potenciálu pre interakcie s tamoxifénom alebo
hormonálnou substitučnou liečbou (estrogénom).

U pacientov s mnohopočetným myelómom sa nepozorovala žiadna interakcia pri
súbežnom podávaní melfalánu/prednizolónu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú dostupné žiadne dostatočné údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú
toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.
Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas gravidity.

Laktácia
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u
ľudí. Štúdie vykonané u laktujúcich samíc potkanov dokázali prítomnosť
nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.
Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne bola
vyhodnotená u 1 251 pacientov v 4 placebom kontrolovaných klinických
štúdiach; z ktorých väčšina sa zúčastnila pilotnej terapeutickej trojročnej
štúdie zameranej na fraktúry (MF 4411). Celkový bezpečnostný profil
kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne vo všetkých týchto štúdiách bol podobný
ako pri placebe.
V pilotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550)
bola dokázaná podobná celková bezpečnosť intravenóznej injekcie kyseliny
ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny ibandrónovej 2,5 mg
denne. Celkový podiel pacientov, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie,
bol pre kyselinu ibandrónovú 3 mg injekciu každé tri mesiace 26,0 % po
jednom roku a 28,6 % po dvoch rokoch. Väčšina nežiaducich účinkov bola
miernej až stredne ťažkej intenzity. Väčšina prípadov nežiaducich reakcií
neviedla k ukončeniu liečby.
Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola chrípke podobné ochorenie.
Nežiaduce reakcie, ktoré podľa skúšajúcich lekárov majú príčinnú súvislosť
s kyselinou ibandrónovou, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových
systémov. Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú definované ako časté (?
1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (? 1/10
000 až < 1/1 000). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie
uvedené podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré
dostávali intravenóznu injekciu kyseliny ibandónovej 3 mg každé 3 mesiace
alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III štúdií BM16550
a MF4411 a po uvedení lieku na trh.

|Trieda |Frekvencia výskytu |Nežiaduce reakcie |
|orgánových systémov | | |
|Poruchy imunitného |Zriedkavé |Reakcia z |
|systému | |precitlivenosti |
|Poruchy nervového |Časté |Bolesť hlavy |
|systému | | |
|Poruchy oka |Zriedkavé |Zápal oka*† |
|Poruchy ciev |Menej časté |Flebitída/tromboflebití|
| | |da |
|Poruchy |Časté |Gastritída, dyspepsia, |
|gastrointestinálneho | |hnačka, |
|traktu | |abdominálna bolesť, |
| | |nauzea, |
| | |konstipácia |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážka |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Zriedkavé |Angioedém, opuch tváre |
| | |/edém, urtikária |
|Poruchy kostrovej |Časté |Artralgia, myalgia, |
|a svalovej sústavy | |muskuloskeletálna |
|a spojivového tkaniva | |bolesť, |
| | |bolesť chrbta |
| |Menej časté |Bolesť kosti |
| |Veľmi zriedkavé |Osteonekróza čeluste*† |
|Celkové poruchy |Časté |Chrípke podobné |
|a reakcie v mieste | |ochorenie*, |
|podania | |únava |
| |Menej časté |Reakcie v mieste |
| | |podania |
| | |injekcie, asténia |


*Pozri ďalšie informácie nižšie
†Uvedené na základe postmarketingovej praxe.

/Ochorenie podobné chrípke/
Prechodné príznaky podobné chrípke boli hlásené u pacientov, ktorí dostali
intravenóznu injekciu kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace, zvyčajne
v súvislosti s prvou dávkou. Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti
hlásené ako reakcia alebo príznaky akútnej fázy, zahŕňajúce myalgiu,
artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, strata chuti do jedla a bolesť
kostí. Takéto príznaky boli zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo
stredne ťažkej intenzity a ustúpili počas pokračujúcej liečby bez potreby
nápravných liečebných opatrení.

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov
sa vyskytla u pacientov s s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady
u pacientov liečených
pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu
a/alebo lokálnou
infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia,
chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy a a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové
faktory (pozri časť 4.4).

/Zápal oka/
Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe
bifosfonátmi, vrátane kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto
zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba bisfosfonátmi.


9. Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
kyselinou ibandrónovou. Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín
intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu,
hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky významné poklesy sérových hladín
vápnika, fosforu a horčíka sa majú upraviť intravenóznym podaním glukonátu
vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorení kostí, lieky
ovplyvňujúce kostnú štruktúru a
mineralizáciu, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

/Mechanizmus účinku/
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine
bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné
tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na
tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina
ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k
zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného obratu u
žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.

/Farmakodynamické účinky/
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
rezorbcie. Kyselina ibandrónová /in vivo/ bráni experimentálne indukovanej
deštrukcii kostí, spôsobenej prerušením funkcie gonád, vplyvom retinoidov,
nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov
je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorbcia, čo vedie k nárastu normálnej
kostnej hmoty v porovnaní s neliečenými zvieratami.

Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok
dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé
podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti
normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti
dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť
každodenného aj intermitentného podávania s 9 až 10-týždňovými intervalmi
bez dávky kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v
ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej proti fraktúram.

Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny,
ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky,
vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu (ako
je deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho typu I
(NTX)) v moči.

Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na
štvrťrok) perorálne dávky ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u
žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny poukazujúce na inhibíciu
kostnej rezorbcie v závislosti od dávky.

Intravenózna injekcia kyseliny ibandrónovej znížila hladiny sérového C-
telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu (CTX) v priebehu 3 - 7 dní od
začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.

Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej rezorbcie, ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s
postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologické vyšetrenie kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby
žien po menopauze s dávkami perorálnej kyseliny ibandónovej 2,5 mg denne a
intermitentnými intravenóznymi dávkami až do 1 mg každé tri mesiace
dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie kostí.
Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť
poruchy minerálov sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekciou
kyseliny ibandrónovej 3 mg.

/Klinická účinnosť/
Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť
prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej
hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa
zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Injekcia kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace

/Hustota kostných minerálov (BMD)/

V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii
(BM 16550) so zameraním na dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo
veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T-skóre BMD driekovej
chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že kyselina
ibandrónová 3 mg intravenózna injekcia podávaná každé 3 mesiace je najmenej
rovnako účinná ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg denne. Bolo to
dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov, aj v konfirmačnej
analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).

Primárna analýza údajov zo štúdie BM 16550 po jednom roku a potvrdzujúca
analýza po 2 rokoch nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg
injekciou každé 3 mesiace v porovnaní s dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou
perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD driekovej chrbtice,
bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej
chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej
liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v
štúdii BM 16550.

| |Jednoročné údaje zo štúdie |Dvojročné údaje zo štúdie BM|
| |BM 16550 |16550 |
|Priemerné |kyselina |kyselina |kyselina |kyselina |
|relatívne |ibandrónová |ibandrónová 3|ibandrónová |ibandrónová |
|zmeny |2,5 | |2,5 |3 mg |
|oproti |mg raz denne |mg injekcia |mg raz denne |každé tri |
|východiskovej| |každé tri |(N=334) |mesiace |
|hodnote |(N=377) |mesiace | |(N=334) |
|% [95 % IS] | |(N=365) | | |
|BMD driekovej|3,8 [3,4, |4,8 [4,5, |4,8 [4,3, |6,3 [5,7, |
| |4,2] |5,2] |5,4] |6,8] |
|chrbtice | | | | |
|L2-L4 | | | | |
|BMD |1,8 [1,5, |2,4 [2,0, |2,2 [1,8, |3,1 [2,6, |
|bedrovej |2,1] |2,7] |2,6] |3,6] |
|oblasti | | | | |
|BMD |1,6 [1,2, |2,3 [1,9, |2,2 [1,8, |2,8 [2,3, |
|femorálneho |2,0] |2,7] |2,7] |3,3] |
|krčka | | | | |
|BMD |3,0 [2,6, |3,8 [3,2, |3,5 [3,0, |4,9 [4,1, |
|trochantera |3,4] |4,4] |4,0] |5,7] |

V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho dokázalo, že injekcia
kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace je účinnejšia ako perorálna
kyselina ibandrónová 2,5 mg denne vo zvýšení BMD driekovej chrbtice po
jednom roku, p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.

Stanovením BMD driekovej oblasti po 1 roku liečby sa BMD zvýšila alebo
udržala (t.j. pacienti reagovali na liečbu) u 92,1 % pacientov, ktorí
dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní s 84,9 % pacientov,
ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,002). Po 2 rokoch liečby sa BMD
driekovej chrbtice zvýšila alebo udržala u 92,8 % pacientov, ktorí dostali
3 mg injekcie a u 84,7 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne
(p=0,001).

Pokiaľ ide o BMD bedrovej oblasti po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3
% pacientov, ktorí dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so
75,1 % pacientov, ktorí užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,02). Po 2
rokoch liečby sa BMD bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 %
pacientov, ktorí dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientov, ktorí užívali
perorálne 2,5 mg denne (p=0,004).

Podiel pacientov, u ktorých sa po jednom roku BMD driekovej chrbtice aj
bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg
injekciou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou
dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientov v
skupine s 3 mg injekciou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientov v skupine s 2,5
mg dennou perorálnou dávkou (p=0,001).

/Biochemické markery kostného obratu/

Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých
hodnotených časových obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota
relatívnych zmien od východiskovej hodnoty –58,6 % pre schému s 3 mg
intravenóznou injekciou každé 3 mesiace a –62,6 % pre schému s 2,5 mg
dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo
(t.j. zníženie o ? 50 % od východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientov, ktorí
dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so 64,9% pacientov, ktorí
užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie sérových hladín CTX sa udržalo
počas 2 rokov, pričom v oboch skupinách na liečbu reagovala viac ako
polovica pacientov.

Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že kyselina ibandrónová 3
mg intravenózna injekcia podávaná každé 3 mesiace je prinajmenšom rovnako
účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou
kyseliny ibandrónovej.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg tablety raz denne
V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal
štatisticky významný s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
3). V tejto štúdii sa hodnotila kyselina ibandrónová pri perorálnych
dávkach 2,5 mg denne a intermitentných perorálnych dávkach 20 mg, ktoré sa
použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred
prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie nalačno po podaní dávky). Štúdia
skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po
menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od -2 do 5-krát
nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom
stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov. Všetky
pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola
vyhodnotená u 2928 pacientiek. Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej
2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné a medicínsky relevantné zníženie
výskytu nových vertebrálnych fraktúr v dôsledku liečby. Tento režim počas
troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických
vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61
% sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol
žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok na fraktúry sa
udržiaval počas trvania štúdie. V priebehu času sa nepozoroval žiaden
náznak nižšieho účinku.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % po 3
rokoch (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odrážala
štatisticky významná redukcia straty telesnej výšky v porovnaní s placebom
(p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry

| |Placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 974) |2,5 mg |
| | |raz denne |
| | |(N = 977) |
|Zníženie relatívneho | |62 % (40,9, 75,1) |
|rizika | | |
|výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |9,56 % (7,5, 11,7) |4,68 % (3,2, 6,2) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho | |49 % (14,03, 69,49) |
|rizika | | |
|klinickej vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |5,33 % (3,73, 6,92) |2,75 % (1,61, 3,89) |
|vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,26 % (0,8, 1,7) |6,54 % (6,1, 7,0) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice| | |
|v 3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,69 % |3,36 % |
|vzhľadom na |(-1,0, -0,4) |(3,0, 3,7) |
|východiskový | | |
|stav bedrovej oblasti v| | |
|3. roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy
podskupiny pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako –2,5 (tabuľka 4). Zníženie rizika
vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej
populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry u pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako –2,5

| |Placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 587) |2,5 mg |
| | |raz denne (N = 575) |
|Zníženie relatívneho | |59 % (34,5, 74,3) |
|rizika | | |
|výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |12,54 % (9,53, 15,55) |5,36 % (3,31, 7,41) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho | |50 % (9,49, 71,91) |
|rizika | | |
|klinickej vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |6,97 % (4,67, 9,27) |3,57 % (1,89, 5,24) |
|vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,13 % (0,6, 1,7) |7,01 % (6,5, 7,6) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice| | |
|v | | |
|3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,70 % (-1,1, -0,2) |3,59 % (3,1, 4,1) |
|vzhľadom na | | |
|východiskový | | |
|stav bedrovej oblasti v| | |
|3. roku | | |

V celej populácii pacientov v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny
ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s
hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie
rizika nevertebrálnych fraktúr o 69%. Denná perorálna liečba tabletami
kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast
BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol
5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej
oblasti, v mieste krčku stehennej kosti v porovnaní s východiskovým bodom
bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad CTX v moči a sérový
osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a
maximálna supresia sa dosiahla v období 3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie
sa pozorovala skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou
ibandrónovou 2,5 mg.

/Deti a dospievajúci/
Kyselina ibandrónová nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k
dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu
pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie u
zvierat aj u ľudí.

Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní
0,5 mg až 6 mg zvyšujú
úmerne dávke.

/Absorpcia/
Neaplikovateľné

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem
najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na
40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je
približne 85 až 87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických koncentráciách
kyseliny ibandrónovej), a preto existuje len malý potenciál interakcie s
inými liekmi v dôsledku vytesnenia.

/Metabolizmus/
Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Kyselina ibandrónová sa eliminuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie
(odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok
je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas
sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané
hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a
citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne
dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Včasné plazmatické hladiny
rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po
intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) činí 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa odráža
vychytávanie liečiva kosťou.

Farmakokinetika v zvláštnych klinických situáciách

/Pohlavie/
Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

/Rasa/
Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz
klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Je
dostupných málo údajov o pacientoch afrického pôvodu.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
poškodenie funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (CLcr
rovný alebo väčší ako 30/min) nie je potrebné upraviť dávku.

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min),
ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21
dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti s
normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich
bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej
pacientom s ťažkým stupňom zlyhania obličiek poklesol celkový klírens o 67
%, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %. Avšak nepozorovalo sa
žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na
obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientom
s ťažkou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4).
Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov s renálnym ochorením v
konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu pacientov kontrolovaných
hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u
pacientov, ktorí nepodstupujú hemodialýzu, nie je známa. Vzhľadom k tomu,
že k dispozícii sú len obmedzené údaje, kyselina ibandrónová sa nemá
používať u všetkých pacientov s renálnym ochorením v terminálnej fáze.


/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu
pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

/Starší pacienti/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo
študovaných farmakokinetických paramentrov bol závislý od veku. Keďže
funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý treba brať
do úvahy (pozri časť Porucha funkcie obličiek).

/Deti a dospievajúci/
Neexistujú žiadne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej v tejto vekovej
skupine.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov
len pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo
naznačuje malý význam pre klinické použitie.

/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

/Reprodukčná toxicita:/
Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa
neuskutočnili. V štúdiách zameraných na denné i. v. podávanie kyseliny
ibandrónovej sa u potkanov a králikov nedokázal priamy toxický alebo
teratogénny vplyv na plod. Nárast telesnej hmotnosti bol znížený u
potomstva F1 u potkanov. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v
štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov sa nelíšili od nežiaducich
reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet
implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast
viscerálnych odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Ľadová kyselina octová
Trihydrát octanu sodného
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Osagrand 3mg/3 ml injekčný roztok sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi
vápnik alebo s inými
intravenózne podávanými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebná sklenená liekovka obsahuje 3 ml injekčného roztoku.
Veľkosti balenia:
1 alebo 4 liekovky
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Ak sa liek podáva do existujúceho intravenózneho infúzneho prístupu,
infúzny roztok sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok alebo
na 50 mg/ml (5%) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky používané na
prepláchnutie krídielkového adaptéra a iných pomôcok.

Akýkoľvek nepoužitý injekčný roztok a liekovka sa majú zlikvidovať v súlade
s národnými požiadavkami. Uvoľnenie liečiv do prostredia má byť znížené na
minimum.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k. s, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0667/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C12444
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
34.75 € / 1046.88 SK
Úhrada poisťovňou:
34.75 € / 1046.88 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien