Detail:
Altzer 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Altzer 5 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev.č.: 2009/11142,
2009/11143.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Altzer 5 mg filmom obalené tablety
Altzer 10 mg filmom obalené tablety
(Donepezil hydrochlorid)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Názov vášho lieku je Altzer 5 mg (10 mg) filmom obalené tablety. Odteraz ho
na zjednodušenie budeme nazývať Altzer.

V TEJTO PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV SA DOZVIETE:
1. Čo je Altzer a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Altzer
3. Ako užívať Altzer
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Altzer
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE ALTZER A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivom vo vašich tabletách je donepezil hydrochlorid. Pôsobí tak, že
zvyšuje množstvo látky nazývanej acetylcholín v mozgu.
Altzer (donepezil hydrochlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných
inhibítory acetylcholínesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu látky
(acetylcholínu) v mozgu, ktorá pôsobí na pamäťovú funkciu mozgu, tým že
spomaľuje rozpad acetycholínu.


Tento liek sa používa na liečbu príznakov demencie (oslabenie rozumových
schopností v dôsledku zmien (poškodenia) v mozgovom tkanive) u osôb
s miernou až stredne závažnou Alzheimerovou chorobou. K týmto príznakom
patrí prehlbovanie straty pamäti, zmätenosť a zmeny vášho správania,
sťažujúce vykonávanie bežných denných aktivít.

Altzer je určený na použitie len u dospelých pacientov.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ALTZER

Neužívajte Altzer
. Ak ste alergický (precitlivený) na donepezil hydrochlorid, deriváty
piperidínu alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Altzer uvedených
v časti 6


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku ALTZER
/Pred/ užívaním lieku Altzer povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak
máte alebo ste mali:
. žalúdočné alebo dvanástnikové vredy
. záchvaty alebo kŕče
. ochorenie srdca
. astmu alebo iné dlhodobé ochorenie pľúc
. problémy s pečeňou, vrátane žltačky (hepatitídy)
. ťažkosti pri močení alebo mierne ochorenie obličiek

Povedzte svojmu lekárovi aj keď ste tehotná alebo myslíte, že môžete byť
tehotná.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Platí to aj pre lieky, ktoré môžete užívať niekedy v budúcnosti, ak budete
pokračovať v užívaní lieku Altzer. Dôvodom je, že tieto lieky môžu oslabiť
alebo posilniť účinky lieku Altzer.

Oznámte svojmu lekárovi predovšetkým ak užívate niektorí z nasledujúcich
druhov liekov:

. iné lieky na Alzheimerovu chorobu, ako je galantamín
. lieky proti bolesti alebo na liečbu zápalu kĺbov (artritídy), ako je
aspirín, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén
alebo diklofenak sodný
. anticholinergické lieky, ako je tolterodín
. antibiotiká, ako je erytromycín, rifampicín
. lieky na liečbu plesňových infekcií, ako je ketokonazol, itrakonazol
. antidepresíva, ako je fluoxetín
. lieky na kontrolu záchvatov alebo kŕčov, ako je fenytoín, karbamazepín
. lieky na ochorenia srdca, ako sú chinidín, beta-blokátory (propanolol
a atenolol)
. svalové relaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov), ako je diazepam,
sukcinylcholín
. celkové anestetiká (lieky na úplnú anestézu)
. lieky bez lekárskeho predpisu, ako sú rastlinné prípravky

Ak sa chystáte na operáciu, pri ktorej je potrebná celková anestézia,
svojmu lekárovi a anesteziológovi oznámte, že užívate Altzer. Dôvodom je,
že tento liek môže ovplyvniť potrebné množstvo anestetika.

Altzer môže byť použitý u pacientov s ochorením obličiek alebo s miernym až
stredne ťažkým ochorením pečene. Svojho lekára najprv informujte, ak máte
ochorenie obličiek alebo pečene. Pacienti so závažným ochorením pečene
nesmú užívať Altzer.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi meno svojho ošetrovateľa. Váš
ošetrovateľ Vám pomôže užívať Váš liek tak, ako je predpísané.

Užívanie lieku Altzer s jedlom a nápojmi
Altzer sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pri užívaní lieku Altzer sa masíte vyvarovať pitiu alkoholu, pretože
alkohol môže zmeniť účinok lieku Altzer.

Tehotenstvo a dojčenie

Altzer nesmiete užívať počas dojčenia.

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa
so svojím lekárom, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek,.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje a tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokiaľ Vám lekár
nepovie, že je to pre Vás bezpečné. Aj Váš liek môže spôsobovať únavu,
závraty a svalové kŕče. Ak sa u Vás vyskytne niektorí z týchto vedľajších
účinkov, nesmiete viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Altzer
Tento liek obsahuje laktózu (cukor). Ak Vám lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, pred užitím lieku Altzer sa na neho obráťte.

3. AKO UŽÍVAŤ ALTZER

Koľko lieku Altzer máte užívať?
. Spravidla začnete tým, že užijete 5 mg (jedna biela tableta) každý
večer. Po jednom mesiaci Vám lekár môže povedať, aby ste užili 10 mg
(jedna žltá tableta) každý večer.
. Tabletu Altzer zapite s vodou večer pred spaním
. Sila tabliet, ktoré budete užívať, sa môže meniť podľa doby užívania
lieku a podľa odporúčaní Vášho lekára. Maximálna odporúčaná dávka je
10 mg každú noc.
. Vždy postupujte podľa odporúčania lekára alebo lekárnika ohľadom
spôsobu a času užívania Vášho lieku.
. Dávku si sami nemeňte bez porady s Vašim lekárom.Pacienti s problémami s obličkami
Môžete užívať obvyklú dávku, ako je popísané vyššie. Zmena dávky nie je
potrebná.

Pacienti s problémami s pečeňou
Ak máte mierne alebo stredne závažné problémy s pečeňou, pred zvýšením
dávky Vás lekár bude sledovať. Ak máte závažné problémy s pečeňou, Váš
lekár rozhodne, či je Altzer pre Vás vhodný.

Použitie u detí
U detí sa užívanie lieku Altzer neodporúča.

Ako dlho by ste mali užívať Altzer?
Váš lekár alebo lekárnik Vás bude informovať, ako dlho máte pokračovať
v užívaní Vašich tabliet. Čas od času budete musieť navštíviť svojho
lekára, aby posúdil Vašu liečbu a zhodnotil Vaše príznaky.

Ak ste užili viac lieku Altzer ako ste mali
NEUŽÍVAJTE viac ako jednu tabletu denne. Ak ste užili viac lieku Altzer ako
ste mali, okamžite to oznámte Vášmu lekárovi. Ak sa nemôžete skontaktovať
so svojim lekárom, bezodkladne sa obráťte na pohotovostnú službu miestnej
nemocnice. Zoberte vždy so sebou do nemocnice tablety a vonkajšie balenie,
aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak užijete viac lieku ako ste mali, môžu sa prejaviť príznaky ako je
nevoľnosť a vracanie, slinenie, potenie, pomalý tep srdca, nízky krvný tlak
(krútenie hlavy alebo závraty pri vstávaní), problémy s dýchaním, strata
vedomia a kŕče alebo záchvaty.

Ak ste zabudli užiť Altzer
Ak zabudnete užiť tabletu, na nasledujúci deň užite iba jednu tabletu vo
zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
tabletu.
Ak svoj liek zabudnete užívať dlhšie ako jeden týždeň, pred užívaním
ďalšieho lieku zavolajte svojho lekára.

Ak prestanete užívať Altzer
Neprestávajte užívať tablety, ak Vám na to lekár nedá pokyn. Ak prestanete
užívať Altzer, prínosy liečby budú postupne slabnúť.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Altzer môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

U ľudí užívajúcich Altzer boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky.

Ak máte pri užívaní Altzeru ktorékoľvek z týchto účinkov, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Závažné vedľajšie účinky:

Svojho lekára musíte okamžite informovať, ak spozorujete tu uvedené závažné
vedľajšie účinky. Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.
. porucha funkcie pečene, napr. zápal pečene (hepatitída). Príznaky
hepatitídy sú nevoľnosť alebo vracanie, strata chuti do jedla, pocit
celkovej nepohody, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očného bielka
a stmavnutý moč (postihuje 1 až 10 užívateľov z 10000)
. žalúdočné alebo dvanástnikové vredy. Príznaky žalúdočných vredov sú
bolesti žalúdka a tráviace ťažkosti pociťované medzi pupkom a hrudnou
kosťou (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)
. krvácanie do žalúdka alebo čriev. Môže spôsobiť čiernu dechtovitú
stolicu alebo viditeľnú krvácanie z konečníka (postihuje 1 až 10
užívateľov z 1000)
. záchvaty alebo kŕče (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1000)


/Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):/
. hnačka
. pocit nevoľnosti
. bolesti hlavy

/Časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 zo 100 pacientov):/
. svalové kŕče
. nevoľnosť
. ťažkosti so spánkom (nespavosť)
. nádcha
. nechutenstvo
. halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti
neexistujú)
. vzrušenie
. agresívne správanie
. mdloby
. závrat
. nepríjemný pocit žalúdka
. vyrážky
. svrbenie
. neschopnosť udržať moč (inkontinencia)
. bolesť
. úrazy (pacienti môžu byť náchylnejší k pádom a náhodným úrazom)

/Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 1000)/
. pomalý tlkot srdca


/Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 pacientov z 10000)/
. Stuhnutosť, tras alebo nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka,
ale aj končatín


Ak počas užívania lieku Altzer začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok
ako závažný alebo ak spozorujete iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ALTZER

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky.

NEUŽÍVAJTE Altzer po dátume exspirácie, ktorý je vytlačený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Ak Vám lekár povie, aby ste prestali užívať Váš liek, musíte všetok
nepoužitý liek vrátiť svojmu lekárnikovi. Lieky sa nesmú likvidovať
odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako
zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahujú filmom obalené tablety Altzer
. Liečivo je donepezil hydrochlorid.
Každá 5 mg tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu
Každá 10 mg tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu
. Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,
magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, makrogol,
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171)
. Okrem toho 10 mg tableta obsahuje syntetický žltý oxid železitý
(E172).

Ako vyzerajú filmom obalené tablety Altzer a obsah balenia


5 mg biele filmom obalené tablety majú na jednej strane značku 'D5'
a na druhej strane sú hladké.


10 mg žlté filmom obalené tablety majú na jednej strane značku 'D10'
a na druhej strane sú hladké.

5 mg tablety sú dodávané v baleniach po 7, 14, 28, 56 alebo 98 tabliet.
10 mg tablety sú dodávané v baleniach po 7, 14, 28, 56 alebo 98 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia budú uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A.
Estrada do rio da Mó, 8,8 A e 8 B-Fervença,
Portugalsko

Výrobca:
Niche Generics Ltd.
Unit 5 - 151, Baldoyle Industrial Estate Dublin
Írsko

Niche Generics Ltd.
1 The Cam Centre, Wilbury way Hitchin-Hertfordshire
Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledujúcimi názvami:

Portugalsko: Altzer 5/10 mg Comprimidos revestidos por película
Česko: Altzer 5/10 mg Potahované tablety
Grécko: Altzer 5/10 mg ??????v????? ?? ????? v????? ??????
Maďarsko: Altzer 5/10 mg Filmtabletta
Litva: Altzer 5mg Pl?vele dentos tablets
Poľsko: Altzer
Rumunsko: Altzer 5/10 mg Comprimate filmate
Slovensko: Altzer 5/10 mg Filmom obalené tablety
Slovinsko: Altzer 5mg Filmsko obložene tablet

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy ychválená v
03/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č 2 k rozhodnutiu o registracii lieku ev.č.: 2009/11142,
2009/11143.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Altzer 5 mg filmom obalené tablety

Altzer 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 5 mg tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá
4,56 mg voľnej bázy donepezilu.

Obsahuje 96 mg laktózy v 5 mg filmom obalenej tablete.


Každá tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu, čo zodpovedá 9,12 mg
voľnej bázy donepezilu.

Obsahuje 192 mg laktózy v 10 mg filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Altzer 5 mg filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety na
jednej strane s vyrazeným 'D5' a hladké na druhej strane.

Altzer 10 mg filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, bikonvexné tablety na
jednej strane s vyrazeným 'D10' a hladké na druhej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tablety Altzer sú indikované na symptomatickú liečbu miernej až stredne
ťažkej demencie Alzheimerovho typu.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí/starší pacienti:
Liečba začína dávkou 5 mg/deň (dávkovanie raz denne). Tablety Altzer sa
užívajú perorálne, večer tesne pred spaním. Dávka 5 mg/deň sa má ponechať
najmenej po dobu jedného mesiaca, aby bolo možné čo najskôr posúdiť
klinickú odpoveď na liečbu a dosiahnuť rovnovážne koncentrácie donepezil
hydrochloridu. Po klinickom posúdení jednomesačnej liečby dávkou 5 mg/deň
môže byť dávka tabliet Altzer zvýšená na 10 mg/deň (dávkovanie raz denne).
Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň
neboli skúmané v klinických skúškach.
Liečba sa má uskutočňovať na podnet a pod dohľadom lekára so skúsenosťami
s diagnostikou a liečbou demencie Alzheimerovho typu. Diagnóza sa má určiť
podľa uznávanej klasifikácie (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa
má začať iba v prípade, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude
pravidelne sledovať užívanie lieku pacientom. Udržiavacia liečba môže
pokračovať dovtedy, kým pretrváva liečebný prínos pre pacienta. Z tohto
dôvodu sa má klinický prínos donepezilu pravidelne znova posudzovať.
O ukončením liečby sa má uvažovať, keď už dlhšie nie sú prítomné prejavy
terapeutického účinku. Individuálna odpoveď na donepezil sa nedá predvídať.
Po ukončení liečby sa pozoruje postupné zmierňovanie prospešných účinkov
donepezilu.
Porucha funkcie obličiek alebo pečene:
Podobná dávkovacia schéma sa môže uplatňovať u pacientov s poruchou funkcie
obličiek, pretože toto ochorenie nemá vplyv na klírens donepezil
hydrochloridu.
Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii pri miernej až stredne závažnej
poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má zvyšovanie dávky uskutočňovať
v závislosti od individuálnej znášanlivosti. Nie sú k dispozícii údaje
o pacientoch so závažným poškodením pečene.
Deti:
U detí sa užívanie lieku Altzer neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

Altzer je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
donepezil hydrochlorid, deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie Donepezilu u pacientov so závažnou demenciou Alzheimerovho typu,
inými druhmi demencie ani inými druhmi poruchy pamäti (napr. zníženie
kognitívnych schopností súvisiace s vekom) nebolo skúmané.
/Anestézia:/ Je prevdepodobné, že Donepezil ako inhibítor cholínesterázy,
zvýši relaxáciu svalov sukcinylcholínového typu počas anestézie.
/Kardiovaskulárne ochorenia:/ S ohľadom na farmakologický účinok môžu mať
inhibítory cholínesterázy vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr.
na bradykardiu). Tento potenciálny účinok môže byť obzvlášť dôležitý pre
pacientov so „syndrómom chorého sínusu“ alebo s inými poruchami
supraventrikulárneho srdcového prevodu, ako je sinoatriálna alebo
atrioventrikulárna blokáda.
Boli zaznamenané hlásenia o synkope a záchvatoch. Pri vyšetrovaní týchto
pacientov sa má myslieť na možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových
pauz.
/Gastrointestinálne ochorenia:/ Pacienti so zvýšeným rizikom vzniku vredov,
napr. pacienti s anamnézou vredovej choroby, alebo pacienti, súčasne
užívajúci nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), majú byť sledovaní na
príznaky. Klinické štúdie s donepezilom však nepreukázali zvýšenie výskytu
peptického vredu ani gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.
/Urogenitálny systém:/ Cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku
z močového mechúra, hoci sa tento stav v klinických skúškach s donepezilom
nepozoroval,
/Neurologické ochorenia:/ Záchvaty: Predpokladá sa, že cholinomimetiká môžu
potenciálne spôsobovať generalizované kŕče. Záchvatová aktivita však môže
byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.
Cholinomimetiká môžu potenciálne viesť k zhoršeniu alebo vyvolaniu
extrapyramídových príznakov.
/Pľúcne ochorenia:/ S ohľadom na cholinomimetické účinky sa inhibítory
cholínesterázy majú predpisovať s opatrnosťou pacientom s anamnézou astmy
alebo obštrukčnej choroby pľúc.
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu donepezilu s inými inhibítormi
acetylcholínesterázy, s agonistami alebo antagonistami cholinergného
systému.
/Závažná porucha funkcie pečene:/ Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch so
závažným poškodením pečene.
Tento liek obsahuje laktózu. Tento liek nesmú užívať pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskej
deficiencie laktázy alebo malabsorpcie glukózy a galaktózy.
/Úmrtnosť v klinických skúšaniach s vaskulárnou demenciou/
Uskutočnili sa tri klinické skúšania v trvaní 6 mesiacov, pri ktorých sa
študovali osoby spĺňajúce kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo
možnú vaskulárnu demenciu (VaD). Kritériá NINDS-AIREN sú navrhnuté tak aby
bola možná identifikácia pacientov, u ktorých je demencia spôsobená len
cievnymi príčinami a na vylúčenie pacientov s Alzheimerovou chorobou.
V prvej štúdii bola úmrtnosť 2/198 (1,0 %) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 5/206 (2,4 %) pri 10 mg donepezil hydrochloridu
a 7/199 (3,5 %) pri placebe. V druhej štúdii bola úmrtnosť 4/208 (1,9 %)
pri 5 mg donepezil hydrochloridu, 3/215 (1,4 %) pri 10 mg donepezil
hydrochloridu a 1/193 (0,5 %) pri placebe. V tretej štúdii bola úmrtnosť
11/648 (1,7 %) pri 5 mg donepezil hydrochloridu a 0/326 (0 %) pri placebe.
Kombinovaná úmrtnosť vo všetkých troch štúdiách VaD bola v skupine
donepezil hydrochloridu (1,7 %) číselne vyššia ako v skupine s placebom
(1,1 %), tento rozdiel však nebol štatisticky významný. Väčšina úmrtí
u pacientov užívajúcich donepezil hydrochlorid alebo placebo bola zrejme
spôsobená rôznymi príčinami vaskulárneho pôvodu, ktoré možno očakávať
u tejto staršej populácie so základným ochorením ciev. Analýza všetkých
závažných nefatálnych i fatálnych cievnych príhod nepreukázala v skupine
donepezil hydrochloridu rozdiel v miere výskytu v porovnaní s placebom.
V súhrne hodnotených štúdií Alzheimerovej choroby (n = 4146), a po zlúčení
týchto štúdií Alzheimerovej choroby so štúdiami s inými typmi demencie,
vrátane štúdií vaskulárnej demencie ( n = 6888), úmrtnosť v skupine placeba
číselne prevyšovala úmrtnosť v skupine donepezil hydrochloridu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezil hydrochlorid ani žiadny z jeho metabolitov nie sú inhibítormi
metabolizmu teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Na
metabolizmus donepezil hydrochloridu nemá vplyv súbežné podávanie digoxínu
ani cimetidínu. Štúdie in vitro ukázali, že izoenzýmy 3A4 a v menšej miere
aj 2D6 cytochrómu P450 sa podieľajú na metabolizme donepezilu. Štúdie
liekových interakcií uskutočnené in vitro ukázali, že ketokonazol
a chinidín, inhibítory CYP3A4 resp. 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu.
Preto tieto a ďalšie inhibítory CYP3A4, ako je itrakonazol a erytromycín,
a inhibítory CYP2D6, ako je fluoxetín, môžu inhibovať metabolizmus
donepezilu. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvýšil priemerné
koncentrácie donepezilu približne o 30 %. Induktory enzýmov, ako sú
rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať koncentráciu
donepezilu. Keďže intenzita inhibičného alebo indukčného účinku nie je
známa, tieto kombinácie liekov sa majú používať so zvýšenou opatrnosťou.
Donepezil hydrochlorid môže potenciálne interferovať s liekmi
anticholinergným účinkom. Potenciálne sú možné aj synergické účinky pri
súbežnej liečbe zahŕňajúcej lieky, ako je sukcinylcholín, iné
nervovosvalové blokátory alebo cholínergné agonisti alebo beta-blokátory,
ktoré majú vplyv na srdcový prevod.

4.6 Gravidita a laktácia
/Gravidita:/
Dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien nie sú
k dispozícii.
Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali
perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje
o bezpečnosti). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.
Tablety Altzer sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.
/Laktácia:/
Donepezil sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či sa donepezil
hydrochlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú žiadne
štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Tablety Altzer majú slabý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Demencia môže spôsobiť zhoršenie schopnosti viesť vozidlo alebo zhoršiť
schopnosť obsluhovať stroje. Okrem toho môže donepezil vyvolávať únavu,
závraty a svalové kŕče, hlavne na začiatku užívania alebo pri zvýšení
dávky. Ošetrujúci lekár by mal pravidelne hodnotiť u pacientov užívajúcich
donepezil schopnosť aj naďalej riadiť alebo obsluhovať zložité stroje.


8. Nežiaduce účinky
Najčastejšie nežiadúce účinky sú hnačka, svalové kŕče, únava, nevoľnosť,
vracanie a nespavosť.
Nežiaduce účinky hlásené vo viac než ojedinelých prípadoch sú uvedené
nižšie podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencie sú
definované takto: veľmi časté ([pic]1/10), časté ([pic]1/100, <1/10), menej
časté ([pic]1/1000, <1/100), zriedkavé ([pic]1/10 000, <1/1000), veľmi
zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).
|Trieda orgánových |Veľmi časté|Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|systémov | | | | |
|Infekcie a nákazy | |Nádcha | | |
| | | | | |
|Poruchy metabolizmu| |Anorexia | | |
|a výživy | | | | |
|Psychické poruchy | |Halucinácie*| | |
| | |* | | |
| | |Nepokoj | | |
| | |Agresívne | | |
| | |správanie | | |
|Poruchy nervového | |Synkopa |Záchvat |Extrapyramído|
|systému | |Závraty | |vé symptómy |
| | |Nespavosť | | |
|Poruchy srdca | | |Bradykardia |Sinoatriálna |
|a srdcovej činnosti| | | |blokáda |
| | | | |Atrioventriku|
| | | | |lárna blokáda|
|Poruchy |Hnačka |Vracanie |Gastrointesti| |
|gastrointestinálneh|Nauzea |Abdominálne |nálna | |
|o traktu | |ťažkosti |hemorágia | |
| | | |Žalúdočné | |
| | | |a dvanástniko| |
| | | |vé vredy | |
|Poruchy pečene | | | |Hepatálna |
|a žlčových ciest | | | |dysfunkcia |
| | | | |vrátane |
| | | | |hepatitídy*|
|Poruchy kože | |Vyrážky | | |
|a podkožného | |Svrbenie | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy kostrovej | |Svalové kŕče| | |
|a svalovej sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy obličiek | |Inkontinenci| | |
|a močových ciest | |a moču | | |
|Celkové poruchy |Bolesť |Únava | | |
|a reakcie v mieste |hlavy |Bolesť | | |
|podania | | | | |
|Laboratórne | | |Mierne | |
|a funkčné | | |zvýšenie | |
|vyšetrenia | | |sérovej | |
| | | |koncentrácie | |
| | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy| |
|Úrazy a otravy | |Úraz | | |
| | | | | |


*Pri vyšetrovaní pacienta pre synkopu alebo záchvat sa má vziať do úvahy
možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových pauz (pozri časť 4.4).
Hlásenia halucinácií, nepokoja a agresívneho správania ustúpili po
znížení dávky alebo vysadení liečby.
*V prípade nevysvetliteľnej pečeňovej dysfunkcie sa má zvažiť ukončenie
užívania lieku Altzer.

4.9 Predávkovanie
Odhadovaná stredná letálna dávka donepezil hydrochloridu po podaní jednej
perorálnej dávky je u myší 45 mg/kg a u potkanov 32 mg/kg alebo približne
225 násobok a 160 násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí 10 mg na deň.
U zvierat boli pozorované známky cholínergnej stimulácie v závislosti od
dávky, ktoré zahŕňali zníženie spontánnych pohybov, poloha na bruchu,
tackavá chôdza, slzenie, klonické kŕče, útlm dýchania, slinenie, mióza,
fascikulácia a znížená teplota povrchu tela.
Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergnej krízy
charakterizovanej závažnou nevoľnosťou, vracaním, slinením, potením,
bradykardiou, hypotenziou, útlmom dýchania, kolapsom a kŕčami. Možná je
zvýšená svalová slabosť a môže mať za následok smrť, ak postihne dýchacie
svaly.
Tak ako aj v iných prípadoch predávkovania májú sa vykonať všeobecné
podporné opatrenia. Terciárne anticholinergiká ako je atropín sa môžu
použiť ako antidotum pri predávkovaní liekom Altzer. Odporúča sa titrovať
intravenózny atropíniumsulfát až do nástupu účinku: počiatočná dávka 1 až
2 mg IV s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. U iných
cholínomimetík boli zaznamenané atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej
frekvencie pri súbežnom podávaní s kvartérnymi anticholínergikami, ako je
glykopyrolát. Nie je známe, či sa dá odstrániť donepezil hydrochlorid alebo
jeho metabolity dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo
hemofiltráciou) .5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liečivá proti demencii, anticholínesterázy,
kód ATC N06DA02.
Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezil
hydrochlorid je /in vitro/ viac ako 1000-násobne silnejší inhibítor tohto
enzýmu ako butyrylcholínesteráza, čo je enzým, vyskytujúci sa hlavne mimo
centrálny nervový systém.
Alzheimerova demencia
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradený do klinických
skúšaní, podnie jednotlivých denných dávok 5 mg alebo 10 mg donepezilu
spôsobilo ustálenú inhibícia aktivity acetylcholínesterázy (meraná
v membránach erytrocytov) 63,6 %, respektíve 77,3 % pri meraní po podaní
dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených
krvinkách donepezil hydrochloridom koreluje so zmenami v ADAS-cog, v
citlivej stupnici, ktorá hodnotí vybraé aspektov kognitívnych schopností.
Potenciálny vplyv donepezil hydrochloridu na zmenu priebehu základnej
neuropatológie nebol študovaný. Preto nemožno usúdiť, či má Altzer nejaký
účinok na priebeh tohto ochorenia.
Účinnosť liečby donepezilom bola študovaná v štyroch placebom
kontrolovaných skúškach, v 2 skúšaniach trvajúcich 6 mesiacov a v
2 skúšaniach trvajúcich 1 rok.
V 6-mesačnej klinickej skúške bola uskutočnená analýza v závere liečby
donepezilom s použitím kombinácie troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (miera
kognitívnej výkonnosti), CIBIC (Clinician Interview Based Impression of
Change with Caregiver Input) zhodnotenie zmeny na základe rozhovoru lekára
s opatrovateľom (miera globálnej funkcie) a ADL – CDRS (Activities of Daily
Living Subscale of the Clinician Dementia Rating Scale) zhodnotenie na
podstupnici bežných životných činností stupnice klinického hodnotenia
demencie (miera schopností v spoločenských záležitostiach, doma a pri
záľubách a pri osobnej starostlivosti).
Pacienti, ktorí spĺňajú nižšie uvedené kritériá boli považovaní za
reagujúcich na liečbu.
Odpoveď = zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body
Žiadne zhoršenie CIBIC +
Bez zhoršenia na podstupnici bežných životných činností stupnice klinického
hodnotenia demencie
| |% odpovede |
| | |
| |Celková liečená |Hodnotiteľná |
| |populácia |populácia |
| |n = 365 |n = 352 |
|Skupina s placebom |10 % |10 % |
| | | |
|Skupina s 5 mg donepezilu |18 % |18 % |
| | | |
|Skupina s 10 mg Donepezilu |21 % |22 %* |


* p < 0,05
p < 0,01
Donepezil spôsobil štatisticky významné od dávky závislé zvýšenie percenta
pacientov, ktorí boli hodnotení ako reagujúci na liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/ Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne približne 3 až
4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatická koncentrácia a plocha pod
krivkou rastú úmerne s dávkou. Koncový dispozičný polčas je približne
70 hodín. Preto podanie viacerých jednorázových denných dávok má za
následok postupné dosiahnutie rovnovážneho stavu. Približný rovnovážny stav
sa dosiahne do 3 týždňov od začiatku liečby. Po dosiahnutí rovnovážneho
stavu vykazujú plazmatická koncentrácia donepeziliumchloridu a súvisiaca
farmakodynamická aktivita len malú variabilitu v priebehu dňa.
Jedlo nemalo vplyv na vstrebávanie donepezil hydrochloridu.
/Distribúcia:/ Donepezil hydrochlorid sa približne v 95 % viaže na
plazmatické proteíny u ľudí. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-
desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia
donepezil hydrochloridu do rôznych tkanív tela nebola definitívne
preskúmaná. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy uskutočnenej na zdravých
dobrovoľníkov mužského pohlavia 240 hodín po podaní jednej 5 mg dávky 14C
značeného donepezil hydrochloridu, sa približne 28 % označeného donepezil
hydrochloridu nevylúčilo. To naznačuje, že donepezil hydrochlorid alebo
jeho metabolity môžu pretrvávať v tele aj viac ako 10 dní.
/Metabolizmus/vylučovanie:/ Donepezil hydrochlorid sa vylučuje do moču
intaktný a je metabolizovaný cytochrómovým systémom P450 na viacero
metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Po podaní jednej
5 mg dávky 14C značeného donepezil hydrochloridu, rádioaktivita v plazme
(vyjadrená ako percento z podanej dávky), bola prítomná predovšetkým ako
intaktný donepezil hydrochlorid (30 %), 6-O-desmetyl donepezil (11 % -
jediný metabolit, ktorý má podobnú aktivitu ako donepezil hydrochlorid),
donepezil-cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmetyl donepezil (7 %) a konjugát
glukuronidu a 5-O-desmetyl donepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej
podanej rádioaktivity sa zistilo v moči (17 % ako nezmenený donepezil)
a 14,5 % v stolici, z čoho možno usudzovať, že biotransformácia
a vylučovanie do moču sú hlavné spôsoby eliminácie. Neexistujú žiadne
dôkazy naznačujúce, že dochádza k enterohepatálnej recirkulácii donepezil
hydrochloridu ani niektorého z jeho metabolitov.
Koncentrácia donepezilu v plazme klesá približne s polčasom 70 hodín.
Pohlavie, rasa ani fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na koncentráciu
donepezil hydrochloridu v plazme. Farmakokinetika donepezilu nebola skúmaná
u zdravých starších osôb ani u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou
demenciou. Priemerná koncentrácia v plazme u pacientov však bola veľmi
blízka koncentrácii u mladých zdravých dobrovoľníkov.
Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene mali zvýšenú
rovnovážnu koncentráciu donepezilu; priemernú AUC o 48 % a priemernú
Cmax o 39 %(pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle skúšky na pokusných zvieratách ukázali, že táto zlúčenina
spôsobuje niekoľko účinkov, iných než predpokladané farmakologické účinky,
zodpovedajúcich jej účinkom ako cholínergného stimulátora (pozri časť 4.9).
Donepezil nie je mutagénny v testoch na baktériách a v testoch mutácií na
cicavčích bunkách. Boli pozorované určité klastogénne účinky in vitro pri
koncentráciách zjavne toxických pre bunky a viac ako 3000-násobných oproti
rovnovážnym koncentráciám v plazme. Na modeli mikrojadier u myší in vivo
neboli pozorované žiadne klastogénne ani iné genotoxické účinky. Neexistujú
žiadne dôkazy o onkogénnom potenciáli v dlhodobej štúdii karcinogenity
u potkanov ani u myší.

Donepezil hydrochlorid nemal žiadny vplyv na fertilitu potkanov a nemal
teratogénny účinok na potkany ani na králiky, mal však slabý vplyv na počet
mŕtvo narodených mláďat a na prežívanie mláďat krátko po podaní gravidným
samiciam potkanov v dávke 50-násobne vyššej ako je dávka pre ľudí (pozri
časť 4.6).6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Sodná soľ kroskarmelózy
Mikrokryštalická celulóza
Magnéziumstearát.

Filmový obal:
Mastenec
Makrogol
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý E171
Žltý oxid železitý (E172) (iba pri 10 mg tabletách)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky.

5. Druh obalu a obsah balenia

5 mg tablety: PVC/PVdC hliníkové blistre po 7, 14, 28, 56 alebo 98 tabliet.
10 mg tablety: PVC/PVdC hliníkové blistre po 7, 14, 28, 56 alebo
98 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A., Estrada do rio da Mó, 8,8 A e 8 B-
Fervença, Portugalsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

5mg: 06/0232/11-S

10 mg: 06/0233/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C06624
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PT -
Výrobca lieku:
HIKMA PHARMACEUTICALS, JORDANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
11.05 € / 332.89 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
11.05 € / 332.89 SK
Posledná aktualizácia:
2015-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien