Detail:
Yasnal Q-Tab 5mg tbl oro 28x5mg
Názov lieku:
Yasnal Q-Tab 5mg
Doplnok názvu:
tbl oro 28x5mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/12722,
2009/12723


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVYasnal Q-Tab 5 mg


Yasnal Q-Tab 10 mg


Orodispergovateľné tablety

Donepeziliumchlorid


Pozorne si Vy, aj Váš opatrovateľ, prečítajte celú písomnú informáciu skôr,
ako začnete užívať tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Yasnal Q-Tab a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Yasnal Q-Tab
3. Ako užívať Yasnal Q-Tab
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Yasnal Q-Tab
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE YASNAL Q-Tab A NA ČO SA POUŽÍVA

Donepezil patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
acetylcholínesterázy.

Yasnal Q-Tab je určený na liečbu pacientov s príznakmi demencie, u ktorých
bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba.


2. SKÔR AKO UŽIJETE YASNAL Q-Tab

NeužívajteYasnal Q-Tab
- keď ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové
deriváty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Yasnalu Q-Tab.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Yasnalu Q-Tab
Pred užívaním Yasnalu Q-Tab informujte Vášho lekára, ak máte alebo ste
mali:
- žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
- záchvaty alebo kŕče,
- srdcové ťažkosti (najmä nepravidelný alebo veľmi pomalý srdcový tep),
- astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie,
- problémy s pečeňou alebo hepatitídu,
- ťažkosti pri močení alebo menej závažné ochorenie obličiek.

Ak máte podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje celkové anestetiká, povedzte
svojmu lekárovi a anestéziológovi, že užívate Yasnal Q-Tab. Je to kvôli
tomu, že Váš liek môže ovplyvniť množstvo potrebného anestetika.

Yasnal Q-Tab môžu užívať pacienti s ochorením obličiek a miernym až stredne
ťažkým ochorením pečene. Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene povedzte
svojmu lekárovi ešte pre užitím tohto lieku. Pacienti s ťažkým ochorením
pečene nemajú Yasnal Q-Tab užívať.

Užívanie iných liekov
Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate najmä niektorý z
nasledovných liekov:
iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín,
lieky proti bolesti alebo na liečbu zápalu kĺbov, napr. acylpyrín,
nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako napr. ibuprofén alebo
diklofenak sodný,
anticholínergné lieky, napr. tolterodín,
antibiotiká (lieky na bakteriálne infekcie), napr. erytromycín, rifampicín,
antimykotiká (lieky na plesňové infekcie), napr. itrakonazol alebo
ketokonazol,
antidepresíva (lieky na depresiu), napr. fluoxetín,
antikonvulzíva (lieky na prevenciu výskytu niektorých typov záchvatov),
napr. fenytoín, karbamazepín,
lieky na srdcové ťažkosti, napr. chinidín, betablokátory (propranolol a
atenolol)
svalové relaxanciá (znižujú svalové napätie), napr. sukcinylcholín
celkové anestetiká (lieky na celkovú anestézu),
lieky bez lekárskeho predpisu, napr. rastlinné prípravky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Yasnalu Q-tab s jedlom a nápojmi
Jedlo nemá žiaden vplyv na účinok Yasnalu Q-Tab.
Počas Vašej liečby Yasnalom Q-Tab nepite alkohol, pretože alkohol môže
znížiť jeho účinok.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Yasnal Q-Tab ak ste tehotná.

Keď užívate Yasnal Q-Tab, nedojčite.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokým Vám Váš lekár
nepovie, že je to bezpečné.

Váš liek tiež môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, a pokiaľ Vás to
postihne, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasnalu Q-Tab
/Aspartám (E951)/
Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s
fenylketonúriou.
/Glukóza (dextróza), sacharóza a sorbitol (E420):/
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ YASNAL Q-Tab

Vždy užívajte Yasnal Q-Tab presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Nesmiete
meniť dávky alebo prerušovať liečbu bez predchádzajúcej porady s lekárom.Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi povedzte meno svojho opatrovateľa. Váš
opatrovateľ Vám pomôže užívať liek podľa predpisu.

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg každý večer pred spaním.
Po mesiaci môže lekár zvýšiť dávku na 10 mg každý večer pred spaním.

Yasnal Q-Tab orodispergovateľné tablety sú krehké. Nesmú sa pretláčať cez
fóliu, pretože sa tým môžu poškodiť. Nechytajte tabletu vlhkými rukami,
pretože sa môže rozpadnúť. Tabletu vyberte z obalu nasledovne:
1. Uchopte blistrový strip za okraje a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie
oddeľte jednu blistrovú bunku od zvyšku stripu.
2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.
3. Tabletu si vyklopte do dlane.
4. Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

/[pic]/

Tableta sa za pár sekúnd začne vo Vašich ústach rozpadať a vzápätí ju
môžete prehltnúť bez vody. Predtým, ako si tabletu položíte na jazyk, by
sta mali mať prázdne.

Veľkosť dávky, ktorú budete užívať sa môže zmeniť v závislosti od dĺžky
užívania lieku a od odporúčaní Vášho lekára. Najvyššia odporúčaná dávka je
10 mg každý večer.

Yasnal Q-Tab sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich (mladších
ako 18 rokov).

Ak máte problémy s obličkami dávku nie je potrebné prispôsobiť.

Ak máte problémy s pečeňou, Vašu dávku môže lekár prispôsobiť Vašim
potrebám (pozri časť 2 „Skôr ako užijete Yasnal Q-Tab“).

Neprestávajte užívať tablety, pokiaľ Vám tak nepovie Váš lekár.

Občas budete musieť navštíviť svojho lekára, aby Vašu liečbu a Vaše
príznaky vyhodnotil.

Ak užijete viac Yasnalu Q-Tab ako máte
NEUŽÍVAJTE viac ako jednu tabletu denne. Ak užijete viac tabliet ako ste
mali, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak nemôžete kontaktovať svojho
lekára, kontaktujte pohotovostné oddelenie miestnej nemocnice. Vždy si so
sebou do nemocnice zoberte tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste
užili.

Medzi príznaky predávkovania patrí nutkanie na vracanie a vracanie,
slinenie, potenie, pomalý tep srdca, nízky krvný tlak (točenie hlavy alebo
závraty pri vstávaní), problémy s dýchaním, strata vedomia a záchvaty alebo
kŕče.

Ak zabudnete užiť Yasnal Q-Tab
Ak zabudnete užiť tabletu, užite ďalšiu tabletu nasledujúci deň v rovnakom
čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú. Ak zabudnete
užiť Yasnal Q-Tab niekoľko dní, oznámte to Vášmu lekárovi. Povie Vám, ako
máte liek opäť začať užívať.

Ak prestanete užívať Yasnal Q-Tab
Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak prestanete
užívať Yasnal Q-Tab, účinok liečby postupne zoslabne.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Yasnal Q-Tab môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď musíte svojmu lekárovi povedať, ak spozorujete tieto vážne vedľajšie
účinky. Môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc.
Poškodenie pečene, napr. hepatitída. Príznakmi hepatitídy sú pocit na
vracanie alebo vracanie, strata chuti do jedla, pocit celkovej nepohody,
horúčka, svrbenie, zažltnutie pokožky a očí a tmavo sfarbený moč (postihuje
1 až 10 užívateľov z 10 000)
Žalúdkové alebo dvanástnikové vredy. Príznaky vredov sú bolesť žalúdka a
dyskomfort (poruchy trávenia) pociťované medzi pupkom a hrudnou kosťou
(postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)
Krvácanie do žalúdka alebo tenkého čreva. To môže spôsobiť, že Vaša stolica
bude ako čierny decht alebo budete viditeľne krvácať z konečníka (postihuje
1 až 10 užívateľov z 1 000)
Záchvaty alebo kŕče (postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)

Vedľajšie účinky sú klasifikované do nasledovných skupín podľa frekvencie
výskytu:
|Veľmi časté: |Postihuje viac ako 1 užívateľa z 10 |
|Časté: |Postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100 |
|Menej časté: |Postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000|
|Zriedkavé: |Postihuje 1 až 10 užívateľov z |
| |10 000 |
|Veľmi zriedkavé:|Postihuje menej ako 1 užívateľa z |
| |10 000 |
|Neznáme: |Frekvencia sa nedá stanoviť z |
| |dostupných údajov |

Veľmi časté:
hnačka,
nevoľnosť (pocit na vracanie),
bolesť hlavy.

Časté:
nádcha,
strata chuti do jedla,
halucinácie (videnie alebo počutie neexistujúcich vecí),
nepokoj,
agresívne správanie,
mdloby,
závraty,
ťažkosti so spánkom (insomnia),
vracanie,
zle od žalúdka,
kožná vyrážka,
svrbenie,
svalové kŕče,
únik moču,
únava
bolesť,
úrazy (pacient môže byť náchylný na pády a náhodné zranenia).

Menej časté:
spomalený tep srdca,
mierny nárast v sérovej koncentrácii niektorých enzýmov nachádzajúcich sa
vo svaloch (kreatínkináza).

Zriedkavé:
stuhnutosť, tras a nekontrolovateľné pohyby najmä jazyka a tváre, ako aj
končatín (extrapyramídové symptómy),
poruchy vedenia elektrických vzruchov v srdci (sinoatriálny blok,
atrioventikulárny blok)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ YASNAL Q-Tab

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Yasnal Q-Tab po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale
po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Tento liek
nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Yasnal Q-Tab obsahuje
- Liečivo je donepeziliumchlorid.
Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje
monohydrát donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 5 mg
donepeziliumchloridu.
Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje
monohydrát donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 10 mg
donepeziliumchloridu.
Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, čiastočne
substituovaná hydroxypropylcelulóza, maltodextrín, dextróza,
sacharóza, arabská guma, sorbitol (E420), banánová príchuť, aspartám
(E951), kremičitan vápenatý a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Yasnal Q-Tab a obsah balenia
Tablety sú biele okrúhle orodispergovateľné tablety so skosenými hranami.

Tablety sú dostupné v škatuľke s 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98
a 100 orodispergovateľnými tabletami v blistroch.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemencko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov členského štátu |Názov lieku |
|Rakúsko, Fínsko, Dánsko,|Donepezil Krka |
|Švédsko | |
|Bulharsko, Estónsko, |Yasnal Q-Tab |
|Maďarsko, Lotyšsko, | |
|Litva, Poľsko, Slovensko| |
|Česká republika |Yasnal Oro Tab |
|Nemecko |Donepezilhydrochlorid T|
| |AD |
|Portugalsko |Donepezilo Krka |
|Rumunsko, Slovinsko |Yasnal |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
02/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/12722,
2009/12723


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Yasnal Q-Tab 5 mg
Yasnal Q-Tab 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát
donepeziliumchloridu zodpovedajúci 5 mg donepeziliumchloridu.
Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát
donepeziliumchloridu zodpovedajúci 10 mg donepeziliumchloridu.

Pomocné látky:
Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 0,75 mg
aspartámu (E951), 0,25 mg sacharózy a 0,02 mg sorbitolu (E420).
Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 1,50 mg
aspartámu (E951), 0,5 mg sacharózy a 0,04 mg sorbitolu (E420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľná tableta.

Biele okrúhle orodispergovateľné tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Yasnal Q-Tab je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne
ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí/Starší pacienti:
Úvodná dávka je 5 mg denne (v jednotlivej dávke). Yasnal Q-Tab sa má užívať
perorálne večer, krátko pred spaním. Tableta sa má dať na jazyk a nechá sa
pred prehltnutím rozpustiť. Prehltnúť sa môže s vodou alebo bez vody, podľa
výberu pacienta. Dávka 5 mg denne sa podáva najmenej 1 mesiac, aby sa mohli
zhodnotiť najskoršie klinické odpovede na liečbu a aby sa dosiahol
rovnovážny stav koncentrácií donepeziliumchloridu v plazme. Po klinickom
zhodnotení mesačnej liečby dávkou 5 mg denne sa dávka Yasnalu Q-Tab môže
zvýšiť na 10 mg denne (v jednotlivej dávke). Maximálna odporúčaná denná
dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň sa v klinických skúšaniach
neštudovali.

Liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním
a liečbou Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých
odporúčaní (napr. DSM IV, MKCH-10). Liečbu donepezilom možno začať len
vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne dozerať, aby
pacient užil liek. Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým existuje
terapeutický prínos pre pacienta. Preto sa má klinický prínos donepezilu
pravidelne vyhodnocovať. Ak už klinický prínos nie je dokázateľne prítomný,
má sa zvážiť prerušenie liečby. Individuálnu odpoveď na donepezil nie je
možné predvídať.

Po ukončení liečby sa pozoruje postupné znižovanie priaznivého účinku
Yasnalu Q-Tab.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a pečene:
U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa môže použiť rovnaká schéma
dávkovania, keďže poškodenie obličiek nemá vplyv na klírens
donepeziliumchloridu.

Vzhľadom na možnosť zvýšenej expozície pri miernom až stredne ťažkom
poškodení funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má zvýšenie dávky vykonávať
podľa individuálnej znášanlivosti. U pacientov s vážnym poškodením funkcie
pečene nie sú dostupné údaje.

Deti a dospievajúci
Yasnal Q-Tab sa neodporúča na používanie u detí a dospievajúcich mladších
ako 18 rokov.


4.3 Kontraindikácie

Yasnal Q-Tab je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie donepeziliumchloridu u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej
demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti
(napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neštudovalo.


/Anestéza/: Donepezil, ako inhibítor cholínesterázy, môže počas anestézy
zhoršiť svalovú relaxáciu navodenú sukcinylcholínom.

/Kardiovaskulárny systém/: Inhibítory cholínesterázy môžu mať, z dôvodu
svojho farmakologického účinku, vagotonický účinok na frekvenciu srdca
(napr. bradykardia). Potenciál takéhoto účinku treba vziať do úvahy najmä u
pacientov so /syndrómom/ dysfunkcie sínoátriálneho uzla alebo pri iných
poruchách supraventrikulárneho srdcového prevodu, ako sú sinoatriálna
a atrioventrikulárna blokáda.

Boli hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov sa má
myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.

/Gastrointestinálny systém/: Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov,
napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti užívajúci
nesteroidové protizápalové lieky, majú byť prísne sledovaní, napriek tomu,
že klinické skúšania s donepeziliumchloridom nepreukázalo, v porovnaní
s placebom, nárast výskytu peptických vredov ani gastrointestinálneho
krvácania.

/Urogenitálny systém/: Hoci sa to nezaznamenalo v klinických skúšaniach
s donepezilom, cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču.

/Nervový systém/: Záchvaty: Cholínomimetikám sa pripisuje určitý potenciál
vyvolávať generalizované kŕče. Záchvaty však môžu byť aj prejavom
Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu mať potenciál zhoršovať alebo vyvolávať
extrapyramídové symptómy.

/Pľúcny systém/: Inhibítory cholínesterázy sa majú pre svoj cholínomimetický
účinok predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby
pľúc opatrne.

Yasnal Q-Tab sa nemá podávať súčasne s inými inhibítormi
acetylcholínesterázy, agonistami a antagonistami cholinergného systému.

/Vážne poškodenie funkcie pečene:/ Nie sú údaje o pacientoch s ťažkým
poškodením funkcie pečene.

Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou
Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa
sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS-AIREN možnej alebo
pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS-
AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia
vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia
pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola mortalita
2/198 (1,0 %) v skupine s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg; 5/206 (2,4 %)
v skupine donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v skupine
s placebom. V druhej štúdii bola mortalita 4/208 (1,9 %) v skupine
s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg; 3/215 (1,4 %) v skupine s
donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v skupine s placebom.
V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v skupine s
donepeziliumchloridom v dávke 5 mg a 0/326 (0 %) v skupine s placebom.
Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine
s donepeziliumchloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine
s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Väčšina
úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepezilioumchlorid alebo placebo
súvisela s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto
starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza
všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že
v skupine s donepeziliumchloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu
v porovnaní s placebom.

V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto
štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami
s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo
n = 6 888), prevyšovala mortalita v skupinách s placebom číselne mortalitu
v skupinách s donepezil hydrochloridom.

Dôležité informácie o niektorých ďalších zložkách Yasnalu Q-Tab
/Aspartám (E951):/
Je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí
trpiacich fenylketonúriou.

/Sacharóza:/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie,
glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharázo-izomaltázovej
nedostatočnosti nesmú užívať tento liek.

/Sorbitol (E420):/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepeziliumchlorid alebo jeho metabolity neinhibujú u ľudí metabolizmus
teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu. Súbežné užívanie
cimetidínu alebo digoxínu nemá vplyv na metabolizmus donepeziliumchloridu.
V štúdiách /in vitro/ sa dokázalo, že na metabolizme donepezilu v pečeni sa
zúčastňuje cytochróm P450 najmä izoenzým 3A4 a v malej miere tiež izoenzým
2D6. Štúdie liekových interakcií vykonané /in vitro/ ukazujú, že ketokonazol
a chindín, inhibítory CYP3A4, respektíve 2D6 inhibujú metabolizmus
donepeziliumchloridu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4 ako itrakonazol
a erytromycín, a inhibítory CYP2D6 ako fluoxetín môžu inhibovať
metabolizmus donepeziliumchloridu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch
zvýšil ketokonazol priemerné hodnoty koncentrácie donpeziliumchloridu
o približne 30%. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytín, karbamazepín
a alkohol môžu znižovať hladiny donepeziliumchloridu. Keďže rozsah
inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je známy, takéto kombinácie
liekov treba používať s opatrnosťou. Donepeziliumchlorid má potenciál
interferovať s liekmi s anticholínergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť
synergickej aktivity so súbežnou liečbou, ktorá zahŕňa lieky ako
sukcinylcholín, iné nervovosvalové blokátory alebo cholínergické agonisty
alebo betablokátory, ktoré majú účinky na srdcový prevod.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:
Neexistujú adekvátne údaje o užívaní donepeziliumchloridu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali
perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o
bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí.

Yasnal Q-Tab sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne
nevyhnutné.

Laktácia:
Donepeziliumchlorid sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či sa
donepeziliumchlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú
štúdie s dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepeziliumchlorid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje.

Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo alebo znížiť schopnosť
obsluhovať stroje. Donepeziliumchlorid môže naviac spôsobiť únavu, závraty,
svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Schopnosť
pacientov naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje
musí vždy pri liečbe donepeziliumchloridom pravidelne posudzovať ošetrujúci
lekár.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea,
vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa
triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Nežiaduce účinky sú podľa
frekvencie výskytu definované ako:veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až
<1/10), menej časté (?1/1 000 až <1/100) a zriedkavé (?1/10 000 až
<1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

| |Veľmi | | | |
|Trieda orgánových |časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|systémov | | | | |
|Infekcie a nákazy | |obyčajné | | |
| | |nachladnuti| | |
| | |e | | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu a | | | | |
|výživy | | | | |
|Psychické poruchy | |halucinácie| | |
| | | | | |
| | |agitovanosť| | |
| | | | | |
| | |agresívne | | |
| | |správanie| | |
|Poruchy nervového | |synkopa |záchvat kŕčov |extrapyramidál|
|systému | |závraty | |ne symptómy |
| | |nespavosť | | |
|Poruchy srdca a | | |bradykardia |sinoatriálna a|
|srdcovej činnosti | | | | |
| | | | |atrioventrikul|
| | | | |árna blokáda |
|Poruchy |hnačka|vracanie |gastrointestiná| |
|gastrointestinálne| |abdominálne|lne krvácanie | |
|ho traktu |nauzea|ťažkosti |žalúdočné vredy| |
| | | | | |
| | | |a vredy na | |
| | | |dvanástniku | |
|Poruchy pečene a | | | |dysfunkcie |
|žlčových ciest | | | |pečene vrátane|
| | | | |hepatitídy* |
|Poruchy kože a | |vyrážka | | |
|podkožného tkaniva| |svrbenie | | |
|Poruchy kostrovej | |svalové | | |
|a svalovej sústavy| |kŕče | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy obličiek a| |močová | | |
|močových ciest | |inkontinenc| | |
| | |ia | | |
|Celkové poruchy a |bolesť|únava | | |
|reakcie v mieste |hlavy |bolesť | | |
|podania | | | | |
|Laboratórne a | | |mierne zvýšenie| |
|funkčné vyšetrenia| | |sérovej | |
| | | |koncentrácie | |
| | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy | |
|Úrazy, otravy a | |nehoda | | |
|komplikácie | | | | |
|liečebného postupu| | | | |


* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom treba
myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy
(pozri časť 4.4.)
Hlásenia o halucináciách, agitovanosti a agresívnom správaní
ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.
* V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene treba zvážiť vysadenie
donepezilu.

4.9 Predávkovanie

Odhadovaná stredná letálna dávka donepeziliumchloridu po podaní jednej
perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a po podaní potkanom je 32 mg/kg, alebo
približne 225-násobok a 160-násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí,
ktorá je 10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované príznaky cholinergnej
stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť,
polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické kŕče, oslabené
dýchanie, slinenie, miózu, fascikulácie a zníženie teploty povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergickej
krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením,
bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a kŕčami. Môže
dôjsť k zvýšenej svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú
postihnuté dýchacie svaly.

Je potrebné zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri
predávkovaní Yasnalom Q-Tab možno použiť terciárne anticholínergiká ako
atropín. Odporúča sa intravenózny atropínsulfát titrovaný do nástupu
účinku: počiatočná dávka 1 až 2 mg podaná intravenózne s následnými dávkami
na základe klinickej odpovede. Boli zaznamenané atypické odpovede krvného
tlaku a srdcovej frekvencie pri iných cholínomimetikách ak boli podané
súbežne s kvartérnymi anticholínergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či
sa donepeziliuchlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou
(hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky proti demencii, anticholínesterázy, ATC
kód: N06DA02.

Donepeziliumchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu.
Donepeziliumchlorid je /in vitro/ viac ako 1000-krát silnejším inhibítorom
tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä
mimo centrálnej nervovej sústavy.

Alzheimerova demencia:
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických
skúšok, podávanie jednotlivých denných dávok Yasnalu Q-Tab 5 mg alebo 10 mg
spôsobilo ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v
membránach erytrocytov) 63,6% respektíve 77,3%, merané po užití dávky.
Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepeziliumchloridom
v červených krvinkách zodpovedá zmenám v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá
skúma vybrané aspekty vedomia. Nebol skúmaný potenciál donepeziliumchloridu
ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie. Preto nemôžeme posúdiť, či má
Yasnal Q-Tab nejaký vplyv na progres ochorenia.

Účinnosť liečby Alzheimerovej demencie donepeziliumchloridom bola skúmaná v
štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, 2 štúdie trvali 6 mesiacov
a 2 trvali 1 rok.

Na záver liečby s donepeziliumchloridom v 6-mesačnej klinickej štúdii bola
vykonaná analýza s použitím kombinácie troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog
(meranie kongnitívneho výkonu), hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom
o zmene stavu pacienta (Clinician Interview Based Impression of Change with
Caregiver Input) (hodnotenie celkovej funkcie) a hodnotenie subškálou
aktivít každodenného života podľa klinickej stupnice hodnotiacej demenciu
(Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)
(hodnotenie schopností v oblasti spoločenských záležitostí, domácej
aktivity, záľub a osobnej starostlivosti).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za
pacientov reagujúcich na liečbu.
Odpoveď = - Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body
- Žiadne zhoršenie CIBIC +
- Žiadne zhoršenie na stupnici činností každodenného života
v rámci klinickej stupnice hodnotiacej demenciu (Activities of
Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)

| |odpoveď v % |
| |Celková liečená |Hodnotiteľná populácia|
| |populácia | |
| |n=365 |n=352 |
|Skupina s placebom |10% |10% |
|Skupina s 5 mg |18% |18% |
|donepezilu | | |
|Skupina s 10 mg |21% |22%* |
|donepezilu | | |


* p<0,05
p<0,01

Donepeziliumchlorid spôsobil štatisticky významné, od dávky závislé,
zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúcich
na liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po
perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú
úmerne k veľkosti dávky. Terminálny dispozičný polčas je približne
70 hodín, takže podanie viacerých jednotlivých denných dávok vedie k
postupného dosiahnutiu rovnovážného stavu. Približný rovnovážny stav sa
dosahuje do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu
vykazujú plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu a súvisiaca
farmakodynamická aktivita malú variabilitu počas dňa.

Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepeziliumchloridu.

/Distribúcia:/
Donepeziliumchlorid sa približne v 95% viaže na plazmatické bielkoviny u
ľudí. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezil hydrochloridu na
plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do
rôznych tkanív tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii
hmotnostnej rovnováhy, vykonanej na zdravých mužoch, zostalo po
240 hodinách po podaní jednotlivej dávky 5 mg donepeziliumchloridu
označeného s 14C približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje,
že donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať v tele dlhšie
ako 10 dní.

/Metabolizmus/Vylučovanie:/
Donepeziliumchlorid sa vylučuje nezmenený močom a je aj metabolizovaný
systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli
identifikované. Následne po podaní jednorazovej dávky 5 mg
donepeziliumchloridu značeného s 14C, bola rádioaktivita v plazme,
vyjadrená ako percento z podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený
donepeziliumchlorid (30%), 6-O-desmetyl donepeziliumchlorid (11% - jediný
metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu),
donepeziliumchlorid-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmetyl donepeziliumchlorid (7%)
a glukuronidový konjugát 5-O-desmetyl donepeziliumchloridu (3%). Približne
57% celkovej podanej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17% ako nezmenený
donepeziliumchlorid) a 14,5% sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že
biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Nie
sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu
donepeziliumchloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu sa znižujú s polčasom
približne 70 hodín.

Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na
plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika
donepeziliumchloridu sa formálne neštudovala u zdravých starších jedincov
alebo u pacientov s Alzheimerovou demenciou. Avšak priemerné plazmatické
koncentrácie u pacientov sa približne zhodovali s tými, ktoré boli
zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali v rovnovážnom
stave zvýšené koncentrácie donepeziliumchloridu; priemerné AUC o 48% a
priemerné Cmax o 39% (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle testovania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka
spôsobuje málo iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky
zodpovedajúce jeho pôsobeniu ako cholínergného stimulátora (pozri časť
4.9). Donepezil nie je mutagénny v mutačných testoch v bakteriálnych
a cicavčích bunkách. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky /in/
/vitro/ pri koncentráciách zreteľne toxických pre bunky a pri 3 000-násobne
vyššej koncentrácii ako je plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave. Na
mikronukleárnom modeli u myši neboli /in vivo/ pozorované žiadne klastogénne
alebo iné genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o onkogénnom
potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.

Donepeziliumchlorid nemal účinok na plodnosť u potkanov a nebol teratogénny
u potkanov a u králikov, ale mal mierny účinok na počet mŕtvo narodených
mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným
potkanom v dávke 50-krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť
4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol (E421)
Mikrokryštalická celulóza
Čiastočne substituovaná hydroxypropylcelulóza
Maltodextrín
Dextróza
Sacharóza
Arabská guma
Sorbitol (E420)
Banánová príchuť
Aspartám (E951)
Kremičitan vápenatý
Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou. Tento liek
nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (OPA/Al/PVC film a odnímateľná PET/Al fólia) s 10, 28, 30, 50, 56,
60, 84, 90, 98 a 100 orodispergovateľnými tabletami v papierovej škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Yasnal 5 mg Q-Tab: 06/0083/11-S
Yasnal 10 mg Q-Tab: 06/0084/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C04976
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
8.16 € / 245.83 SK
Úhrada poisťovňou:
4.55 € / 137.07 SK
Doplatok pacienta:
3.61 € / 108.75 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien