Detail:
Vancomycin Kabi 1 000 mg plc ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Vancomycin Kabi 1 000 mg
Doplnok názvu:
plc ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vancomycin Kabi 500 mg
Vancomycin Kabi 1 000 mg

prášok na infúzny koncentrát

vankomycín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vancomycin Kabi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Vancomycin Kabi
3. Ako používať Vancomycin Kabi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vancomycin Kabi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VANCOMYCIN KABI A NA ČO SA POUŽÍVA

Ako liek pôsobí?
Vancomycin Kabi obsahuje liečivo vankomycín, vo forme
vankomycíniumchloridu, čo je antibiotikum. Antibiotikum pomáha Vášmu
telu bojovať proti infekciám. Vancomycin Kabi pôsobí tak, že likviduje
určité baktérie, ktoré spôsobujú infekcie.

Na čo sa liek používa?
Vancomycin Kabi sa používa na liečbu závažných infekcií zapríčinených
určitými baktériami, ako infekcie kostí, infekcie pľúcneho tkaniva,
infekcia kože a svalov (mäkkých tkanív), infekcia v srdci.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE VANCOMYCIN KABI

Nepoužívajte Vancomycin Kabi
. keď ste alergický (precitlivený) na vankomycín
. keď ste mali po užití tohto lieku alergickú reakciu, ako vyrážka,
svrbenie, opuch alebo ťažkosti s dýchaním.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vancomycinu Kabi
. ak máte problémy s obličkami
. ak zle počujete
. ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť
. ak dojčíte
. ak ste starší pacient vo veku viac ako 60 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Nasledujúci liek môže ovplyvniť účinok Vancomycinu Kabi:
- anestetiká
- liek na uvoľnenie svalov
- lieky na infekcie zapríčinené baktériami (napr. polymixín B, kolistín,
bacitracín, aminoglykozidy)
- liek na hubovú infekciu (amfotericín B)
- liek na tuberkulózu (viomycín)
- liek na rakovinu (cisplatina).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte, máte to oznámiť svojmu
lekárovi. Vankomycín sa má počas tehotenstva a dojčenia podávať len
v prípade, ak je to jednoznačne potrebné. Lekár môže rozhodnúť o tom,
že máte ukončiť dojčenie.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vankomycín nemá žiadny alebo veľmi malý vplyv na Vašu schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ VANCOMYCIN KABI KABI

Tento liek Vám bude vždy podávať zdravotnícky pracovník.
Váš lekár rozhodne, akou rýchlosťou a ako dlho budete dostávať liek.
Množstvo lieku vo Vašej krvi sa bude zvyčajne zisťovať v pravidelných
intervaloch. Váš lekár môže tiež urobiť vyšetrenia krvi na kontrolu
Vašich obličiek a vyšetrenia na kontrolu Vašich uší, predovšetkým ak
ste starší pacient.

. Liek sa podáva do žily, zvyčajne do ruky, pomaly, minimálne počas
jednej hodiny.

Dávkovanie infúziou u dospelých a detí starších ako 12 rokov:
Zvyčajné dávkovanie je 2 000 mg denne v dvoch alebo štyroch dávkach alebo
sa vypočíta na základe telesnej hmotnosti.

Dávkovanie infúziou u detí mladších ako 12 rokov a novorodencov:
Dávkovanie sa vypočíta na základe ich telesnej hmotnosti.

Dávkovanie infúziou u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u starších
pacientov:
Dávkovanie sa môže znížiť v závislosti od funkcie obličiek.

Nemanipulujte s vakom/fľaškou. Postupujte podľa pokynov lekára.

Ak dostanete príliš veľa Vancomycinu Kabi
Váš lekár sleduje množstvo Vancomycinu Kabi, ktoré dostávate. Ak krvné
vyšetrenia a iné testy preukážu, že máte príliš veľa lieku v tele,
množstvo Vancomycinu Kabi sa zníži alebo sa liečba môže prerušiť alebo
skončiť. Hladina, ktorá zostane vo Vašej krvi, bude klesať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vancomycin Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Vankomycín môže vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie
(anafylaktický šok) sú zriedkavé. Ak sa u Vás objaví akýkoľvek náhly
sipot, ťažkosti s dýchaním, sčervenanie hornej časti tela, vyrážka
alebo svrbenie, oznámte to okamžite svojmu lekárovi.

|veľmi časté: postihuje viac ako 1 používateľa z 10 |
|časté: postihuje 1 až 10 používateľov zo 100 |
|menej časté: postihuje 1 až 10 používateľov z 1 000 |
|zriedkavé: postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000 |
|veľmi zriedkavé: postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000 |
|neznáme: častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov |

Časté vedľajšie účinky:
. pokles krvného tlaku
. dýchavičnosť, hlučné dýchanie (vysoký zvuk následkom vírivého prúdenia
vzduchu v horných dýchacích cestách)
. bolesť, sčervenanie a opuch v mieste, kde je ihla vpichnutá do žily
. vyrážka a zápal výstelky úst, svrbenie, svrbiaca vyrážka, žihľavka
. problémy s obličkami, ktoré sa dajú zistiť hlavne vyšetrením krvi
. sčervenanie hornej časti tela a tváre, zápal žily.

Menej časté vedľajšie účinky:
Dočasná alebo trvalá strata sluchu.

Zriedkavé vedľajšie účinky:
. anafylaktické reakcie, alergické reakcie
. zvýšenie alebo zníženie počtu niektorých bielych krviniek, zníženie
počtu krvných doštičiek (krvinky zodpovedné za zrážanie krvi)
. zvonenie v ušiach, závrat
. zápal krvných ciev
. nevoľnosť (pocit na vracanie)
. zápal obličiek a zlyhávanie obličiek
. bolesť svalov na hrudi a na chrbte
. horúčka, zimnica.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
. náhly nástup závažnej alergickej kožnej reakcie s olupovaním kože,
pľuzgiermi alebo šupinami. Môže byť spojená s vysokou horúčkou
a bolesťou v kĺboch.
. ťažkosti so sluchom
. zastavenie srdca
. zápal čreva, ktorý vyvoláva bolesť brucha a hnačku, ktorá môže
obsahovať krv.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
inému zdravotníckemu pracovníkovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VANCOMYCIN KABI

Váš lekár bude zodpovedný za uchovávanie lieku.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Vankomycin Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a injekčnej liekovke ako EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Prášok v pôvodnom obale:
Uchovávajte pri teplote do 25 (C.
Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Stabilita pripraveného koncentrátu a ďalej zriedeného lieku je uvedená
nižšie v dodatočnej informácii pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vancomycin Kabi obsahuje:
Vancomycin Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát:
Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg vankomycínu (vo forme
vankomycíniumchloridu), čo zodpovedá 500 000 IU.

Vancomycin Kabi 1 000 mg prášok na infúzny koncentrát:
Každá injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg vankomycínu (vo forme
vankomycíniumchloridu), čo zodpovedá 1 000 000 IU.

Ako vyzerá Vancomycin Kabi a obsah balenia:
Vancomycin Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát:
- Biely až krémovo sfarbený prášok v čírej sklenenej injekčnej liekovke
so šedým vyklápacím viečkom.
Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka

Vancomycin Kabi 1 000 mg prášok na infúzny koncentrát:
- Biely až šedobiely prášok v čírej sklenenej injekčnej liekovke so
zeleným vyklápacím viečkom.
Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka

Liek je prášok, ktorý sa pred podaním musí rozpustiť.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Fresenius Kabi s.r.o. Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha, Česká republika

Výrobca
Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Dánsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Belgicko |Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor |
| |oplossing voor infusie |
| |Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor |
| |oplossing voor infusie |
|Bulharsko |Vancomycin Kabi 500 mg powder for concentrate for solution for |
| |infusion |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg powder for concentrate for solution for |
| |infusion |
|Česká |Vancomycin Kabi 500 mg |
|republika |Vancomycin Kabi 1000 mg |
|Dánsko |Vancomycin Fresenius Kabi |
| |Vancomycin Fresenius Kabi |
|Nemecko |Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats |
| |für eine Infusionslösung |
| |Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für|
| |eine Infusionslösung |
|Španielsko|Vancomicina Kabi 1g polvo para concentrado para solución para |
| |perfusión EFG |
| |Vancomicina Kabi 1g polvo para concentrado para solución para |
| |perfusión EFG |
|Fínsko |Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi |
| |infuusionestettä varten, liuos |
| |Vancomycin Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi |
| |infuusionestettä varten, liuos |
|Francúzsko|VANCOMYCINE 500 mg, poudre pour solution ŕ diluer pour solution |
| |pour perfusion |
| |VANCOMYCINE 1000 mg, poudre pour solution ŕ diluer pour solution|
| |pour perfusion |
|Estónsko |Vancomycin Kabi 500 mg |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg |
|Grécko |Vancomycin/Kabi 500mg, ????? ??? ?v??? ????v?? ??? ???????v? |
| |?????????? ???? ???v?? |
| |Vancomycin/Kabi 1000mg, ????? ??? ?v??? ????v?? ??? ???????v? |
| |?????????? ???? ???v?? |
|Maďarsko |Vancomycin Kabi 500 mg por oldatos infúzióhoz való |
| |koncentrátumhoz |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg por oldatos infúzióhoz való |
| |koncentrátumhoz |
|Írsko |Vancomycin Kabi 500 mg powder for concentrate for solution for |
| |infusion |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg powder for concentrate for solution for|
| |infusion |
|Island |Vancomycin 500 mg stofn fyrir innrennslisţykkni, lausn |
| |Vancomycin 1000 mg stofn fyrir innrennslisţykkni, lausn |
|Taliansko |Vancomicina Kabi 500 mg polvere per concentrato per soluzione |
| |per infusione |
| |Vancomicina Kabi 1000 mg polvere per concentrato per soluzione |
| |per infusione |
|Litva |Vancomycin Kabi 500 mg milteliai infuzinio tirpalo |
| |koncentratui |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg milteliai infuzinio tirpalo |
| |koncentratui |
|Lotyšsko |Vancomycin Kabi 500 mg pulveris inf?ziju š??duma koncentr?ta |
| |pagatavošanai |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg pulveris inf?ziju š??duma koncentr?ta |
| |pagatavošanai |
|Luxembursk|Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats |
|o |für eine Infusionslösung |
| |Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für|
| |eine Infusionslösung |
|Holandsko |Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor |
| |oplossing voor infusie |
| |Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor |
| |oplossing voor infusie |
|Nórsko |Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til |
| |infusjonsvćske, opplřsning |
| |Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til |
| |infusjonsvćske, opplřsning |
|Poľsko |Vancomycin Kabi 500 mg |
| |Vancomycin Kabi 1000 mg |
|Portugalsk|Vancomicina Kabi |
|o |Vancomicina Kabi |
|Rumunsko |Vancomicina Kabi 500 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie|
| |perfuzabilă |
| |Vancomicina Kabi 1000 mg pulbere pentru concentrat pentru |
| |soluţie perfuzabilă |
|Švédsko |Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg, pulver till koncentrat till |
| |infusionsvätska, lösning |
| |Vancomycin Fresenius Kabi 1 g, pulver till koncentrat till |
| |infusionsvätska, lösning |
|Slovinsko |Vankomicin Kabi 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za |
| |infundiranje |
| |Vankomicin Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za |
| |infundiranje |
|Slovenská |Vancomycin Kabi 500 mg |
|republika |Vancomycin Kabi 1 000 mg |
|Veľká |Vancomycin 500 mg powder for concentrate for solution for |
|Británia |infusion |
| |Vancomycine 1000 mg powder for concentrate for solution for |
| |infusion |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2011.

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov.

Príprava
500 mg:
Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 10 ml sterilnej vody na injekciu.
Pripravený roztok zrieďte s minimálne 100 ml injekčného roztoku chloridu
sodného 9 mg/ml (0,9 %), injekčného roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %),
injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a injekčného roztoku
glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo Ringerovho acetátového roztoku.

1 000 mg:
Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 20 ml sterilnej vody na injekciu.
Pripravený roztok zrieďte s minimálne 200 ml injekčného roztoku chloridu
sodného 9 mg/ml (0,9 %), injekčného roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %),
injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a injekčného roztoku
glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo Ringerovho acetátového roztoku.

Koncentrácia vankomycínu v pripravenej infúznej tekutine nesmie prekročiť
0,5 % m/V (5 mg/ml).
U vybraných pacientov s obmedzeným príjmom tekutín sa môže používať
koncentrácia až do 10 mg/ml. Použitie týchto vyšších koncentrácií môže
zvýšiť riziko udalostí súvisiacich s infúziou.

Pred podaním sa má pripravený a zriedený roztok vizuálne skontrolovať, či
neobsahuje častice a či nezmenil farbu. Používať sa má len číry
a bezfarebný roztok.

Infúzia sa nemá miešať s inými liekmi.

Infúzia
Musí sa podávať pomalou intravenóznou infúziou minimálne počas 60 minút,
maximálnou rýchlosťou 10 mg/ml, čo zodpovedá 2 ml/min infúzie
s koncentráciou 5 mg/ml.

Dávkovanie
Intravenózne použitie:
Dávka sa upravuje individuálne a podľa funkcie obličiek. Zvyčajná dávka je:

Dospelí: 500 mg každých 6 hodín alebo 1 g každých 12 hodín podávaných
pomalou intravenóznou infúziou alebo 30 až 40 mg/kg/deň v 2 až 4
denných dávkach.
Deti: 10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 6 hodín podávaných pomalou
intravenóznou infúziou.

Uchovávanie
Vancomycin Kabi prášok na infúzny koncentrát sa má uchovávať pri teplote do
25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred
svetlom.

Vancomycin Kabi prášok na infúzny koncentrát sa nemá používať po dátume
exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Pripravený koncentrát:
Pripravený koncentrát sa má bezprostredne po príprave ďalej zriediť.

Zriedený liek:
Z mikrobiologického a fyzikálnochemického hľadiska sa má liek použiť ihneď.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Vancomycin Kabi 1 000 mg
prášok na infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg vankomycínu (vo forme
vankomycíniumchloridu), čo zodpovedá 1 000 000 IU.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny koncentrát

Biely až krémovo sfarbený pórovitý koláč.

Po príprave sa získa roztok s pH približne 3.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Intravenózny vankomycín je indikovaný pri nasledujúcich závažných
infekciách vyvolaných grampozitívnymi baktériami citlivými na vankomycín,
ktoré nemožno liečiť alebo ktoré neodpovedajú na liečbu inými
antibiotikami, ako penicilíny a cefalosporíny alebo sú voči nim rezistentné
(pozri časť 5.1):

- endokarditída
- infekcie kostí (osteomyelitída)
- pneumónia
- infekcie mäkkých tkanív.

V prípade potreby sa má vankomycín podávať súbežne s inými
antibakteriálnymi liečivami. To sa týka predovšetkým liečby endokarditídy.

Vankomycín sa môže používať na perioperačnú profylaxiu proti bakteriálnej
endokarditíde u pacientov s vysokým rizikom rozvoja bakteriálnej
endokarditídy, keď podstupujú rozsiahle chirurgické zákroky (napr. srdcové
a cievne zákroky a pod.) a nemôže sa im podať vhodné betalaktámové
antibiotikum.

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne pokyny na vhodné používanie
antibakteriálnych liečiv.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podávania:

Parenterálny vankomycín sa má podávať len vo forme pomalej intravenóznej
infúzie (nie rýchlejšie ako 10 mg/min – minimálne počas 60 minút), ktorá je
dostatočne zriedená (minimálne 100 ml na 500 mg alebo minimálne 200 ml na
1 000 mg).

Pacientom, ktorí si vyžadujú obmedzenie príjmu tekutín, sa môže podávať
roztok 500 mg/50 ml alebo 1 000 mg/100 ml. Pri týchto vyšších
koncentráciách sa môže riziko vedľajších účinkov spojených s infúziou
zvýšiť. Udalosti spojené s infúziou sa však môžu vyskytnúť pri akejkoľvek
rýchlosti alebo koncentrácii.

Dávka sa má individuálne upraviť podľa telesnej hmotnosti, veku a funkcie
obličiek. Za účelom úpravy dávky sa môžu stanoviť hladiny vankomycínu.

Pokyny na prípravu roztoku, pozri časť 6.6.

Intravenózne použitie (infúzia) u pacientov s normálnou funkciou obličiek:

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Odporúčaná denná intravenózna dávka je 2 000 mg, rozdelená do dávok 500 mg
každých 6 hodín alebo 1 000 mg každých 12 hodín. Alebo 30 až 40 mg/kg/deň
v 2 až 4 denných dávkach.

Pri bakteriálnej endokarditíde sa zvyčajne toleruje dávkovanie 1 000 mg
vankomycínu intravenózne každých 12 hodín počas 4 týždňov, a to buď
samostatne alebo v kombinácii s inými antibiotikami (gentamicín
s rifampicínom, gentamicín, streptomycín). Enterokoková endokarditída sa
lieči počas 6 týždňov vankomycínom v kombinácii s aminoglykozidom. Je
potrebné si preštudovať oficiálne pokyny.

Deti vo veku od jedného mesiaca do 12 rokov:
Zvyčajné intravenózne dávkovanie je 10 mg/kg na dávku podávaných každých
šesť hodín (celkové denné dávkovanie 40 mg/kg telesnej hmotnosti). Každá
dávka sa má podávať minimálne počas 60 minút.

Novorodenci (narodení v termíne):
Vo veku 0 – 7 dní: Počiatočná dávka je 15 mg/kg, po ktorej nasleduje
10 mg/kg každých 12 hodín.
Vo veku 7 – 30 dní: Počiatočná dávka je 15 mg/kg, po ktorej nasleduje
10 mg/kg každých 8 hodín.

Každá dávka sa má podávať počas 60 minút. U týchto pacientov môže byť
potrebné dôkladné sledovanie sérových koncentrácií vankomycínu.

Gravidita:
Zaznamenalo sa, že na dosiahnutie terapeutických sérových koncentrácií
u gravidných pacientok môžu byť potrebné významne vyššie dávky – pozri časť
4.6 Gravidita a laktácia.

Starší pacienti:
V dôsledku zníženej funkcie obličiek môže byť potrebné oveľa väčšie
zníženie dávkovania ako sa očakáva (pozri nižšie).

Obézni pacienti:
Môže byť potrebná úprava zvyčajných denných dávok.

Pacienti s insuficienciou pečene:
Neexistuje dôkaz o tom, že sa u pacientov s insuficienciou pečene musí
dávka znížiť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek::
Dávkovanie sa má upraviť, aby sa zabránilo toxickým sérovým hladinám.
U predčasne narodených detí a starších pacientov môže byť z dôvodu zníženej
funkcie obličiek nevyhnutné väčšie zníženie dávkovania, ako sa očakáva.
U týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie sérových hladín,
pretože sa zaznamenala kumulácia, predovšetkým po dlhodobej liečbe.
Sérové koncentrácie vankomycínu sa môžu stanoviť pomocou mikrobiologickej
analýzy, rádioimunoanalýzy, fluorescenčnej polarizačnej imunoanalýzy,
fluorescenčnej imunoanalýzy alebo vysokotlakovej kvapalinovej
chromatografie. Nasledujúci nomogram slúži ako návod pre úpravu dávky na
základe hodnôt klírensu kreatinínu:

[pic]

Nomogram neplatí pre funkčne anefrických pacientov na dialýze. Týmto
pacientom sa má podať nárazová dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti na rýchle
dosiahnutie terapeutických sérových hladín a na udržanie stabilných hladín
je potrebná dávka 1,9 mg/kg/24 hodín. Keďže sú vhodné individuálne
udržiavacie dávky 250 mg až 1 g, u pacientov s výraznou poruchou funkcie
obličiek sa má podávať dávka radšej každých niekoľko dní ako každý deň. Pri
anúrii sa odporúča dávka 1 g každých sedem až desať dní.

Ak je dostupná samotná sérová hladina kreatinínu, na výpočet klírensu
kreatinínu sa môže použiť nasledujúci vzorec:

Muži: Hmotnosť (kg) x (140 – vek (roky))
72 x sérový kreatinín (mg/100 ml)

Ženy: 0,85 x hodnota vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca.

Pokyny na prípravu roztokov, pozri časť 6.6.

Sledovanie sérových koncentrácií vankomycínu:
Sérová koncentrácia vankomycínu sa má sledovať na druhý deň liečby
bezprostredne pred ďalšou dávkou a jednu hodinu po infúzii. Terapeutické
hladiny vankomycínu v krvi sa jednu hodinu po skončení infúzie majú
pohybovať v rozmedzí 30 a 40 mg/l (maximálne 50 mg/l), maximálna hladina
(krátko pred nasledujúcim podaním) sa má pohybovať v rozmedzí 5 a 10 mg/l.

Koncentrácie sa majú zvyčajne sledovať dvakrát alebo trikrát týždenne.

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby závisí od závažnosti infekcie rovnako ako od klinického
a bakteriologického vývoja.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na vankomycín.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rýchle bolusové podanie (napr. počas niekoľkých minút) môže byť spojené
s výraznou hypotenziou, vrátane šoku a zriedkavo so zastavením srdca,
reakciami podobnými histamínovým a makulopapulóznou alebo erytematóznou
vyrážkou („syndróm červeného človeka“ alebo „syndróm červeného krku“).
Vankomycín sa má podávať infúziou vo forme zriedeného roztoku počas viac
ako 60 minút, aby sa zabránilo reakciám zapríčineným rýchlou infúziou.
Zastavenie infúzie má zvyčajne za následok rýchly ústup týchto reakcií
(pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania a časť 4.8 Nežiaduce účinky).

Z dôvodu svojej potenciálnej ototoxicity a nefrotoxicity sa má vankomycín
u pacientov s insuficienciou obličiek používať opatrne a dávka sa má znížiť
podľa stupňa poruchy funkcie obličiek. Riziko toxicity sa pri vysokých
koncentráciách v krvi alebo pri dlhodobej liečbe výrazne zvyšuje. Je
potrebné sledovať krvné hladiny a pravidelne vykonávať testy funkcie
obličiek.

Podávaniu vankomycínu sa treba vyhnúť aj u pacientov s predchádzajúcou
stratou sluchu. Ak sa používa u týchto pacientov, dávka sa má regulovať, ak
je to možné, pravidelným stanovovaním hladiny liečiva v krvi. Hluchote môže
predchádzať tinitus.

Staršie osoby sú citlivejšie na poškodenie sluchu. Skúsenosti s inými
antibiotikami naznačujú, že hluchota môže postupovať napriek ukončeniu
liečby.

Použitie u detí a dospievajúcich: U predčasne narodených novorodencov
a malých detí môže byť vhodné skontrolovať požadované sérové koncentrácie
vankomycínu. Súbežné podávanie vankomycínu a anestetík sa u detí spájalo
s erytémom a sčervenaním podobným histamínovému.

Použitie u starších pacientov: Keď sa dávkovanie neupraví, prirodzený
pokles glomerulárnej filtrácie so zvyšujúcim sa vekom môže viesť k zvýšeniu
sérových koncentrácií vankomycínu (pozri „Dávkovanie a spôsob podávania“).

Opatrenia

Pri dlhodobom používaní je indikované pravidelné sledovanie hladín
vankomycínu v krvi, predovšetkým u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo
poruchou sluchu rovnako ako pri súbežnom podávaní nefrotoxických alebo
ototoxických látok (v uvedenom poradí).

Dávky sa majú titrovať na základe sérových hladín. Krvné hladiny sa majú
sledovať a pravidelne sa majú vykonávať testy funkcie obličiek.

Pacienti s hraničnou funkciou obličiek a jedinci starší ako 60 rokov majú
podstúpiť sériu vyšetrení sluchovej funkcie a krvných hladín vankomycínu. U
všetkých pacientov, ktorým sa liek podáva, sa majú vykonávať pravidelné
hematologické vyšetrenia, analýza moču a vyšetrenia funkcie obličiek.

Vankomycín veľmi dráždi tkanivo a vyvoláva nekrózu v mieste injekcie, keď
sa podáva intramuskulárne – musí sa podávať intravenóznou infúziou.
U veľkého počtu pacientov, ktorým sa podáva vankomycín, sa môže objaviť
bolesť v mieste vpichu a tromboflebitída, ktoré sú občas závažné.

Frekvencia a závažnosť tromboflebitídy sa môže minimalizovať pomalým
podávaním liečiva vo forme zriedeného roztoku (2,5 až 5,0 g/l) a obmieňaním
miest podania infúzie.

Dlhodobé používanie vankomycínu môže mať za následok nadmerný rast
necitlivých organizmov. Je nevyhnutné starostlivé sledovanie pacienta. Ak
sa počas liečby vyskytne superinfekcia, treba urobiť vhodné opatrenia.
V zriedkavých prípadoch sa zaznamenali hlásenia o pseudomembranóznej
kolitíde zapríčinenej /C. difficile/, ktorá sa vyvinula u pacientov, ktorým
sa podával intravenózny vankomycín.

Vankomycín sa musí podávať opatrne pacientom so známou precitlivenosťou na
teikoplanín, pretože sa zaznamenali prípady skríženej precitlivenosti.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné podávanie vankomycínu s anestetikami sa spájalo s erytémom,
sčervenaním podobným histamínovému a s anafylaktoidnými reakciami.

Zaznamenalo sa, že frekvencia udalostí súvisiacich s infúziou sa zvyšuje
pri súbežnom podávaní s anestetikami. Udalosti súvisiace s infúziou možno
minimalizovať podávaním vankomycínu vo forme 60-minútovej infúzie pred
indukciou anestézy.

Súbežné alebo sekvenčné systémové alebo topické používanie iných
potenciálne /ototoxických/, neurotoxických alebo nefrotoxických liečiv, ako
amfotericín B, aminoglykozidy, bacitracín, polymyxín B, kolistín, viomycín
alebo cisplatina, si v prípade indikácie vyžaduje starostlivé
monitorovanie.

Pri súbežnom podávaní vankomycínu a neuromuskulárnych blokátorov existuje
zvýšený potenciál neuromuskulárnej blokády.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:

Nie sú dostupné žiadne dostatočné skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti
podávania vankomycínu počas gravidity u ľudí. Reprodukčné toxikologické
štúdie u zvierat nenaznačujú žiadne účinky na vývoj embrya, plodu alebo
obdobie gestácie (pozri časť 5.3).

Vankomycín však prechádza placentou a potenciálne riziko embryonálnej
a neonatálnej ototoxicity a nefrotoxicity nemožno vylúčiť. Preto sa má
vankomycín počas gravidity podávať len ak je to jednoznačne nevyhnutné a po
starostlivom zhodnotení rizika/prínosu.

Laktácia:

Vankomycín sa vylučuje do ľudského mlieka, a preto sa má počas laktácie
použiť len vtedy, ak iné antibiotiká neúčinkovali. Vankomycín sa má podávať
dojčiacim matkám opatrne z dôvodu potenciálnych nežiaducich reakcií
u dieťaťa (poruchy črevnej flóry s hnačkou, kolonizácia hubami podobnými
kvasinkám a možno senzibilizácia).

Vzhľadom na dôležitosť tohto lieku pre dojčiacu matku sa má zvážiť
rozhodnutie o skončení dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vankomycín má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie sú definované pomocou nasledujúcich
termínov MedDRA:

Veľmi časté (( 1/10), časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté (( 1/1 000 až
< 1/100), zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé
(< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Intravenózna infúzia:

Najčastejšie nežiaduce reakcie v súvislosti s príliš rýchlou intravenóznou
infúziou vankomycínu sú flebitída a pseudoalergické reakcie.

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): trombocytopénia, neutropénia,
agranulocytózy, eozinofília.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): anafylaktické reakcie, reakcie
z precitlivenosti.

Poruchy ucha a labyrintu:
Menej časté (( 1/1 000 až < 1/100): prechodná alebo trvalá strata sluchu.
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): tinitus, závrat.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): zastavenie srdca.

Poruchy ciev:
Časté (( 1/100 až < 1/10): zníženie krvného tlaku.
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): vaskulitída.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Časté (( 1/100 až < 1/10): dyspnoe, chrčanie.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): nauzea.
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): pseudomembranózna enterokolitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Časté (( 1/100 až < 1/10): exantém a zápal sliznice, pruritus, urtikária.
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov
syndróm, Lyellov syndróm, IgA lineárna bulózna dermatóza.

Poruchy obličiek a močových ciest:
Časté (( 1/100 až < 1/10): insuficiencia obličiek, ktorá sa prejavuje
predovšetkým zvýšeným sérovým kreatinínom.
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): intersticiálna nefritída, akútne
zlyhávanie obličiek.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Časté (( 1/100 až < 1/10): flebitída, sčervenanie hornej časti tela
a tváre.
Zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000): lieková horúčka, triaška. Bolesť
svalov na hrudi a na chrbte.

Udalosti súvisiace s infúziou:

Počas rýchlej infúzie alebo krátko po nej sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné
reakcie, vrátane hypotenzie, dyspnoe, urtikárie alebo pruritu. Môže sa
vyskytnúť sčervenanie kože v hornej časti tela (syndróm červeného človeka),
bolesť a kŕče svalov na hrudi alebo na chrbte.

Reakcie sa zmierňujú po skončení podávania, zvyčajne v rozmedzí 20 minút
a 2 hodín. Vankomycín sa má podávať pomalou infúziou (dlhšie ako 60 minút –
pozri časť 4.4).

Ototoxicita môže byť reverzibilná alebo trvalá a zaznamenala sa
predovšetkým u predávkovaných pacientov, u pacientov s anamnézou zhoršeného
sluchu a pri súbežnej liečbe ototoxickými liečivami, ako aminoglykozidy.

4.9 Predávkovanie

Odporúča sa podporná starostlivosť s udržovaním glomerulárnej filtrácie.
Vankomycín sa slabo odstraňuje z krvi hemodialýzou alebo peritoneálnou
dialýzou. Zistilo sa, že hemoperfúzia so živicou Amberlite XAD-4 má
obmedzený prínos.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie,
glykopeptidové antibiotiká, ATC kód: J01X A01.

Spôsob účinku
Vankomycín je tricyklické glykopeptidové antibiotikum, ktoré inhibuje
syntézu bunkovej steny u citlivých baktérií väzbou s vysokou afinitou ku D-
alanyl-D-alanínovému koncu jednotiek prekurzora bunkovej steny. Liečivo
pôsobí baktericídne na deliace sa mikroorganizmy.

Vzťah FK/FD
Aktivita vankomycínu sa považuje za časovo závislú.

Mechanizmus rezistencie:
Získaná rezistencia na glykopeptidy je najčastejšia u enterokokov a je
založená na získaní rozličných komplexov /van/-génov, ktoré modifikujú D-
alanyl-D-alanínový cieľ na D-alanyl-D-laktát alebo D-alanyl-D-serín, ktoré
vankomycín viažu slabo. U niektorých /van/-génov sa zaznamenala skrížená
rezistencia s teikoplanínom. /Van-/gény sa zriedkavo zistili u /Staphylococcus/
/aureus,/ u ktorého zmeny v štruktúre bunkovej steny mali za následok
„strednú” citlivosť, ktorá je najčastejšie heterogénna.

Citlivosť:
Vankomycín je aktívny predovšetkým proti grampozitívnym baktériám, ako
stafylokoky, streptokoky, enterokoky, pneumokoky a klostrídie a difteroidy.
Gramnegatívne baktérie sú rezistentné.

Prevalencia získanej rezistencie sa pre vybrané kmene môže líšiť
v závislosti od geografickej polohy a času a sú potrebné lokálne informácie
o rezistencii, predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Keď je lokálna
prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom
u niektorých typov infekcií sporná, má sa v prípade potreby vyhľadať pomoc
odborníka.

Hraničné hodnoty
Odporúčania EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej
citlivosti, European Committee on Antimicrobial Susceptibility testing)

| |Citlivé |Rezistentné |
|Staphylococcus spp. |? 2 mg/l |> 2 mg/l |
|Enterococcus spp. |? 4 mg/l |> 4 mg/l |
|Streptococcus spp |? 2 mg/l |> 2 mg/l |
|Streptococcus pneumoniae |? 2 mg/l |> 2 mg/l |
|Grampozitívne anaeróby |? 2 mg/l |? 2 mg/l |
|Hraničné hodnoty, ktoré sa |? 2 mg/l |> 4 mg/l |
|nevzťahujú na druh* | | |


*Hraničné hodnoty, ktoré sa nevzťahujú na druh, sa zistili predovšetkým na
základe údajov FK/FD a nezávisia od distribúcií MIC u konkrétnych druhov.
Sú určené len na použitie pre druhy, pre ktoré sa nestanovili hraničné
hodnoty pre konkrétne druhy a nie pre tie druhy, u ktorých sa testovanie
citlivosti neodporúča.

|Triedy |
|Bežne citlivé druhy |
|Grampozitívne |
|Enterococcus faecalis |
|Staphylococcus aureus |
|Koaguláza-negatívny |
|Staphylococcus |
|Streptococcus spp. |
|Streptococcus pneumoniae |
|Clostridium spp. |
|Druhy, pre ktoré môže byť |
|problémom získaná rezistencia|
|Enterococcus faecium |
|Prirodzene rezistentné |
|Gramnegatívne baktérie |
|Chlamydia spp. |
|Mykobaktérie |
|Mycoplasma spp. |
|Rickettsia spp. |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Vankomycín sa podáva intravenózne na liečbu systémových infekcií. V prípade
pacientov s normálnou funkciou obličiek vyvolá intravenózna infúzia
viacnásobných dávok 1 g vankomycínu (15 mg/kg) počas 60 minút približne
priemerné plazmatické koncentrácie 50 – 60 µg/ml (ihneď po skončení
infúzie), 20 – 25 µg/ml (2 hodiny po skončení infúzie) a 5 – 10 µg/ml (11
hodín po skončení infúzie). Intravenózna infúzia viacnásobných dávok 500 mg
počas 30 minút vyvolá priemerné plazmatické koncentrácie 40 – 50 mg/l
(ihneď po skončení infúzie), 19 – 20 mg/l (2 hodiny po skončení infúzie)
a 10 – 11 mg/l (6 hodín po skončení infúzie). Plazmatické hladiny
dosiahnuté po viacnásobných dávkach sú podobné hladinám, ktoré sa dosahujú
po jednorazovej dávke.

V prípade perorálneho použitia sa vysoko polárny vankomycín prakticky
neabsorbuje. Po perorálnom podaní sa v aktívnej forme objavuje v stolici,
a preto je vhodným chemoterapeutikom pri psedomembranóznej kolitíde
a stafylokokovej kolitíde.

Distribúcia

Pri sérových koncentráciách vankomycínu 10 mg/l až 100 mg/l je väzba
liečiva na plazmatické proteíny približne 30 – 55 %, čo sa stanovilo
ultrafiltráciou.

Po intravenóznom podaní vankomycíniumchloridu sa inhibičné koncentrácie
zistili v pleurálnej, perikardiálnej, ascitickej a sinoviálnej tekutine,
v moči a tekutine na peritoneálnu dialýzu a v tkanive predsieňového
prívesku.

V nezapálených meningoch prestupuje vankomycín len v nízkej miere cez
hematoencefalickú bariéru.

Eliminácia

Eliminačný polčas vankomycínu u pacientov s normálnou funkciou obličiek je
4 až 6 hodín. V priebehu prvých 24 hodín sa približne 80 % podanej dávky
vankomycínu vylučuje močom prostredníctvom glomerulárnej filtrácie.
Dysfunkcia obličiek spomaľuje vylučovanie vankomycínu. U anefrických
pacientov je priemerný polčas 7,5 dní. Liečivo sa len vo veľmi malej miere
metabolizuje. Približne 35 – 65 % intraperitoneálnej dávky vankomycínu
podaného počas peritoneálnej dialýzy sa systémovo absorbuje počas šiestich
hodín. Sérové koncentrácie približne 8 mg/liter sa dosahujú
intraperitoneálnou injekciou dávky 30 mg vankomycínu/kg. Hoci sa vankomycín
neeliminuje účinne hemodialýzou ani peritoneálnou dialýzou, zaznamenalo sa
zvýšenie klírensu vankomycínu vplyvom hemoperfúzie a hemofiltrácie. Celkový
systémový a renálny klírens vankomycínu môže byť znížený u osôb
v pokročilom veku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti a toxicity po opakovanom podaní neodhalili žiadne osobitné
riziko pre ľudí.

Obmedzené údaje o mutagénnych účinkoch preukázali negatívne výsledky,
dlhodobé štúdie u zvierat týkajúce sa karcinogénneho potenciálu nie sú
k dispozícii. V štúdiách teratogenity, v ktorých potkany a králiky
dostávali dávky približne zodpovedajúce dávke u ľudí na základe plochy
povrchu tela (mg/m2), sa nepozorovali žiadne priame ani nepriame
teratogénne účinky.

Štúdie u zvierat týkajúce sa používania počas perinatálneho/postnatálneho
obdobia a účinkov na fertilitu nie sú k dispozícii.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6.2 Inkompatibility

Roztok vankomycínu má nízke pH, ktoré môže vyvolať chemickú alebo fyzikálnu
nestabilitu, keď sa mieša s inými látkami. Miešaniu s alkalickými roztokmi
sa treba vyhnúť. Každý parenterálny roztok sa má pred používaním vizuálne
skontrolovať kvôli precipitácii a zmene sfarbenia.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Prášok v pôvodnom obale:
2 roky

Pripravený koncentrát:
Pripravený koncentrát sa má bezprostredne po príprave ďalej zriediť.

Zriedený liek:
Z mikrobiologického a fyzikálnochemického hľadiska sa má liek použiť ihneď.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Prášok v pôvodnom obale:
Uchovávajte pri teplote do 25 (C.
Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Pripravený koncentrát a zriedený liek:
Podmienky na uchovávanie pripraveného koncentrátu a zriedeného lieku, pozri
časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebná 20 ml sklenená injekčná liekovka (typu 1) s chlórbutylovou
zátkou (typu 1) potiahnutou silikónom a zeleným hliníkovým/polypropylénovým
vyklápacím viečkom.

Veľkosti balenia: 1 injekčná liekovka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Liek sa musí pripraviť a vzniknutý koncentrát sa musí pred použitím
zriediť.

Príprava koncentrátu:
Rozpustite obsah každej 1 000 mg injekčnej liekovky v 20 ml sterilnej vody
na injekciu.

Vzhľad pripraveného koncentrátu:
Číry a bezfarebný roztok bez častíc.

Jeden ml pripraveného koncentrátu obsahuje 50 mg vankomycínu.

Podmienky uchovávania pripraveného koncentrátu, pozri časť 6.3.

Príprava finálneho zriedeného infúzneho roztoku:
Pripravený koncentrát obsahujúci 50 mg vankomycínu/ml sa má bezprostredne
po príprave ďalej riediť.

/Vhodné roztoky na zriedenie sú:/

Injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), injekčný roztok glukózy
50 mg/ml (5 %), injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a injekčný
roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo Ringerov acetátový injekčný roztok.

Pred podaním sa majú pripravené a zriedené roztoky vizuálne skontrolovať,
či neobsahujú častice a či nezmenili farbu. Má sa používať len číry
a bezfarebný roztok bez častíc.

Intermitentná infúzia:

Pripravený koncentrát obsahujúci 1 000 mg vankomycínu (50 mg/ml) sa musí
bezprostredne po príprave ďalej zriediť s minimálne 200 ml roztoku na
zriedenie.

Koncentrácia vankomycínu v infúznom roztoku nemá prekročiť 5 mg/ml.

Požadovaná dávka sa má podať pomalou intravenóznou infúziou s rýchlosťou
maximálne 10 mg/minútu minimálne počas 60 minút alebo aj dlhšie.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

Likvidácia
Injekčné liekovky sú určené len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek sa
musí zlikvidovať.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0325/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07993
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
25.40 € / 765.20 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
25.40 € / 765.20 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien