Detail:
Ikametin 150 mg tbl flm 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Ikametin 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, evid. číslo:
2011/06751-Z1B

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ikametin 150 mg
filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ikametin 150 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ikametin 150 mg
3. Ako užívať Ikametin 150 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ikametin 150 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ikametin 150 mg a na čo sa používa

Ikametin 150 mg patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty.
Tablety Ikametinu 150 mg neobsahujú hormóny.

Ikametin 150 mg môže zvrátiť úbytok kostnej hmoty zastavením ďalšieho
úbytku a pribúdaním kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ho užívajú, i
keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Ikametin 150 mg môže
pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika
zlomenín sa dokázalo pri zlomeninách chrbtice, nie však pri zlomeninách
v bedrovej oblasti.

Ikametin 150 mg Vám bol predpísaný na liečbu osteoporózy po menopauze,
pretože Vám hrozí zvýšené riziko zlomenín. Osteoporóza je rednutie a
oslabenie kostí a je častým javom u žien po menopauze. V menopauze
vaječníky prestávajú tvoriť ženský hormón estrogén, ktorý pomáha
udržiavať kostru ženy v dobrom stave.

Čím skôr žena dosiahne menopauzu, tým je u nej vyššie riziko zlomenín pri
osteoporóze. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:
- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy
- fajčenie alebo pitie príliš veľkého množstva alkoholu
- nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou
- výskyt osteoporózy v rodine

Mnoho ľudí s osteoporózou nemá žiadne príznaky. Ak nemáte žiadne príznaky,
neviete, či máte osteoporózu. Osteoporóza však u Vás zvyšuje náchylnosť
k zlomeninám kostí pri páde alebo poranení. Zlomenie kosti po
päťdesiatom roku života môže byť príznakom osteoporózy. Osteoporóza
môže tiež spôsobovať bolesti chrbta, úbytok telesnej výšky a ohnutý
chrbát.

Ikametin 150 mg bráni úbytku kostnej hmoty v dôsledku osteoporózy a pomáha
znova vybudovať kosť. Ikametin 150 mg preto robí kosť odolnejšou voči
zlomeniu.

Zdravý životný štýl Vám tiež napomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K
tomu patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D; chôdza alebo
akékoľvek iné cvičenie so záťažou; nefajčiť a nepiť príliš veľa
alkoholu.


2. Skôr ako začnete užívať Ikametin 150 mg

Neužívajte Ikametin 150 mg:
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ikametinu 150 mg.
- keď máte nejaké ťažkosti s pažerákom (trubicou, ktorá spája ústnu
dutinu so žalúdkom), ako je zúženie alebo ťažkosti s prehĺtaním.
- keď nedokážete vzpriamene stáť alebo sedieť súvisle aspoň jednu
hodinu (60 minút).
- keď máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika v krvi.
Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci
Ikametin 150 mg sa nemá podávať deťom alebo dospievajúcim.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ikametinu 150 mg:
- ak máte akékoľvek poruchy metabolizmu minerálov (ako je nedostatok
vitamínu D)
- ak trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek (nedostatočnosť obličiek
t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min)
- ak máte ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením.
- ak v súčasnosti navštevujete zubára za účelom ošetrenia chrupu alebo
ak máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že
sa liečite Ikametinom 150 mg.
- ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry. Vyhľadajte
svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Podráždenie, zápal alebo tvorba vredov v pažeráku (čo je trubica, ktorá
spája ústnu dutinu so žalúdkom), často s príznakmi prudkej bolesti na
hrudníku, prudkej bolesti po prehltnutí jedla a/alebo nápoja, náhla
nevoľnosť alebo vracanie sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete
plný pohár pitnej vody a/alebo ak si ľahnete do jednej hodiny po užití
Ikametinu 150 mg. Ak sa u Vás vyskytnú tieto príznaky, prestaňte užívať
Ikametin 150 mg a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Užívanie iných liekov
Ikametin 150 mg môže mať vplyv na iné lieky. Tie môžu naopak ovplyvňovať
účinok Ikametinu 150 mg.

Ikametin 150 mg sa môže vzájomne ovplyvňovať:
- s výživovými doplnkami obsahujúcimi vápnik, horčík, železo alebo
hliník. Tie môžu ovplyvňovať účinok Ikametinu 150 mg.
- s aspirínom a inými nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSA) (vrátane
ibuprofénu, sodnej soli diklofenaku a naproxénu), ktoré môžu podráždiť
žalúdok a črevá. Bisfosfonáty (ako Ikametin 150 mg) môžu mať dráždivý
účinok tiež. Preto buďte zvlášť opatrný, ak súbežne s Ikametinom 150 mg
užívate lieky proti bolesti alebo protizápalové lieky.

Po užití Ikametinu 150 mg počkajte aspoň 1 hodinu a až potom užite iný
liek, vrátane tabliet/lieku na poruchy trávenia, doplnkov vápnika
a vitamínov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektoré z vyššie uvedených
liekov, alebo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Ikametinu 150 mg s jedlom a nápojmi
Ikametin 150 mg sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom
jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa. Ešte najmenej 1 hodinu po
užití tablety nejedzte ani neužívajte iné lieky a výživové doplnky.
Počas liečby Ikametinom 150 mg môžete kedykoľvek piť pitnú vodu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Ikametin 150 mg. Ak dojčíte, možno
budete musieť prestať dojčiť, aby ste mohli užívať Ikametin 150 mg.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlo a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné,
že by Ikametin 150 mg ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo
a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ikametinu 150 mg
Tablety Ikametinu 150 mg obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.


3. Ako užívať Ikametin 150 mg

Vždy užívajte Ikametin 150 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Ikametinu 150 mg je jedna tableta raz mesačne.

Je dôležité dôsledne dodržiavať pokyny, ktoré sú vypracované tak, aby
pomohli tablete s kyselinou ibandrónovou dostať sa rýchlo do žalúdka,
pričom je menšia pravdepodobnosť, že vyvolajú podráždenie.
- Užívajte jednu tabletu Ikametinu 150 mg raz mesačne.
- Vyberte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si
vybrať buď rovnaký dátum (napr. prvého v každom mesiaci) alebo rovnaký
deň (napr. prvá nedeľa v každom mesiaci) na užívanie tablety Ikametinu
150 mg. Vyberte si taký dátum, ktorý najviac vyhovuje Vášmu obvyklému
režimu.
- Tabletu Ikametinu 150 mg užite najmenej 6 hodín po akomkoľvek poslednom
jedle alebo nápoji s výnimkou pitnej vody.

- Tabletu Ikametinu 150 mg užite
- hneď ako ráno vstanete a
- skôr ako niečo zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok)
- Tabletu prehltnite a zapite plným pohárom pitnej vody (aspoň 180 ml).
Tabletu nezapíjajte minerálnou vodou, ovocným džúsom ani žiadnymi inými
nápojmi.
- Tabletu prehltnite celú – nežujte ju, nedrvte a nenechajte ju ani
rozpustiť v ústach.

- Ďalšiu hodinu (60 minút) po užití tablety
- si neľahnite; ak neostanete vo vzpriamenej polohe (stáť alebo
sedieť), časť lieku by sa Vám mohla vrátiť do pažeráka.
[pic]
- nič nejedzte
[pic]
- nič nepite (okrem pitnej vody v prípade potreby)
- neužívajte žiadne iné lieky

- Po hodine sa môžete naraňajkovať a napiť. Keď ste sa najedli, ak
chcete, môžete si ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť akékoľvek
ďalšie lieky.

Tabletu neužívajte pred spaním alebo predtým, než ráno vstanete.

Pokračovanie v užívaní Ikametinu 150 mg
Je dôležité pokračovať v užívaní Ikametinu 150 mg každý mesiac, tak dlho
ako Vám to predpísal Váš lekár. Ikametin 150 mg môže liečiť osteoporózu
iba s podmienkou, že budete pokračovať v užívaní tabliet.

Ak užijete viac Ikametinu 150 mg, ako máte
Ak si omylom vezmete viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka
a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Nevyvolávajte si vracanie a neľahnite si – to by mohlo vyvolať podráždenie
pažeráka kyselinou ibandrónovou.

Ak zabudnete užiť Ikametin 150 mg
Ak ste zabudli ráno užiť tabletu, už ju neužívajte neskôr v deň, keď si na
to spomeniete. Namiesto toho sa pozrite do kalendára a zistite, kedy
máte užiť ďalšiu dávku:

Pokiaľ ostáva do ďalšej plánovanej dávky iba 1 až 7 dní…
Počkajte do ďalšej dávky a užite ju ako zvyčajne; potom pokračujte v
užívaní jednej tablety raz mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo Vašom
kalendári.

Pokiaľ ostáva do Vašej ďalšej plánovanej dávky viac ako 7 dní...
Užite jednu tabletu nasledujúci deň ráno, potom, ako ste si na to
spomenuli; potom pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v deň,
ktorý máte vyznačený vo Vašom kalendári.

Nikdy neužívajte dve tablety Ikametinu 150 mg v ten istý týždeň.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Ikametin 150 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete
ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – možno budete
potrebovať okamžité lekárske ošetrenie:
• vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so
sťaženým dýchaním. Môžete mať
alergickú reakciu na liek.
• silná bolesť na hrudníku, silné bolesti pri prehĺtaní jedla alebo
pití, napínanie na vracanie alebo
vracanie.
• príznaky podobné chrípke (ak sa vyskytnú nejaké nepríjemné príznaky
alebo trvajú niekoľko dní).
• bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo na čeľusti.
• bolesť a zápal oka (ak pretrváva).

Ďalšie možné vedľajšie účinky

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
. bolesť hlavy
. pálenie záhy, bolesť žalúdka (ako „gastroenteritída“ alebo
„gastritída“), poruchy trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo zápcha
. vyrážka
. bolesť alebo stuhnutosťsvalov, kĺbov alebo chrbta
. chrípke podobné príznaky (vrátane horúčky, trasu a chvenia, pocitu
nepohodlia, únavy, bolesti kostí, svalov a kĺbov)
. únava

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
. bolesť kostí
. Pocit slabosti
. závraty
. plynatosť


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 ľudí):
. reakcie z precitlivenosti, opuchy tváre, pier a úst (pozri alergie)
. svrbenie
. bolesť oka alebo zápal
. zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti,
hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak
pocítite bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehennej alebo
bedrovej oblasti alebo v slabine, navštívte svojho lekára, pretože to
môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):
. stav odhalenia kosti nazývaný „osteonekróza čeľuste“.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Ikametin 150 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nie sú potrebné žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ikametin 150 mg obsahuje
Liečivo je 150 mg kyseliny ibandrónovej.
Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, krospovidón (E1202), mikrokryštalická
celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551), stearylfumarát
sodný (jadro tablety); polyvinylalkohol, makrogol/PEG 3350, mastenec
(E553b) a oxid titaničitý (E171) (obal tablety).

Ako vyzerá Ikametin 150 mg a obsah balenia
Tablety Ikametinu 150 mg sú bielej až sivobielej farby, podlhovastého
tvaru, označené „I9BE“ na jednej strane a „150“ na druhej strane.
Sú dostupné v blistrových baleniach po 1 alebo 3 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
A-8054 Graz
Rakúsko

/Výrobcovia:/
Synthon BV
Microweg 22, 6545CM Nijmegen
Holandsko
a
Synthon Hispania SL
Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat
Španielsko
a
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Česká republika |Ikametin 150 mg, potahované |
| |tablety |
|Maďarsko |Ikametin 150 mg |
|Holandsko |Ikametin 150 mg, tabletten |
|Poľsko |Ikametin |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v
03/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, evid. číslo:
2011/06751-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Ikametin 150 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako
monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

/Pomocné látky/
Obsahuje 163 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biele až sivobiele, bikonvexné, filmom obalené tablety podlhovastého tvaru
s dĺžkou 14 mm, označené „I9BE“ na jednej strane a „150“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri
časť 5.1).
Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr
femorálneho krčka nebola stanovená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:
Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta jedenkrát mesačne.
Tableta sa má pokiaľ možno užívať v rovnaký deň každý mesiac.

Ikametin 150 mg sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom
jedle) a 1 hodinu pred prvým jedlom alebo nápojom (iným ako voda) toho dňa
(pozri časť 4.5) alebo inými perorálnymi liekmi alebo výživovými doplnkami
(vrátane vápnika).

Pacientov je potrebné poučiť, aby v prípade vynechania dávky užili jednu
150 mg tabletu Ikametinu 150 mg ráno hneď po tom, ako si na to spomenú,
pokiaľ do ďalšej plánovanej dávky neostáva menej ako 7 dní. Pacienti sa
majú potom vrátiť k užívaniu dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.
Ak do ďalšej plánovanej dávky ostáva menej ako 7 dní, pacienti majú počkať
s užitím tablety do ďalšej dávky, a potom pokračovať v užívaní jednej
tablety jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.
Pacienti nemajú užiť dve tablety v ten istý týždeň.

Pacienti majú dostávať doplnky vápnika a/alebo vitamín D, ak je príjem
týchto látok zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba
pokračovať v liečbe sa má pravidelne prehodnocovať na základe prínosu
a potenciálneho rizika kyseliny ibandrónovej u konkrétneho pacienta, a to
najmä po 5 alebo viac rokoch užívania lieku.

/Osobitné skupiny pacientov/
/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/
U pacientov s miernou alebo stredne závažnou formou poškodenia funkcie
obličiek, u ktorých klírens kreatinínu sa rovná alebo je vyšší ako
30 ml/min, nie je potrebná žiadna úprava dávky.
U pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min sa Ikametin 150 mg
neodporúča z dôvodu obmedzených klinických skúseností (pozri časť 4.4 a
časť 5.2).

/Pacienti s poruchou funkcie pečene/
Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti/
Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).

/Deti a dospievajúci/
Neexistuje žiadna relevantná indikácia pre používanie Ikametinu 150 mg
u detí; Ikametin 150 mg sa neskúmal v pediatrickej populácii.

Spôsob podania
Na perorálne použitie.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom pitnej vody (180 až 240 ml),
pričom pacient má sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Pacienti si
nemajú ľahnúť 1 hodinu po užití Ikametinu 150 mg.
Ikametin 150 mg sa má zapíjať len pitnou vodou. Treba vziať do úvahy, že
niektoré minerálne vody môžu obsahovať vyššiu koncentráciu vápnika, a preto
sa nemajú používať.
Pacienti nemajú tabletu žuvať ani cmúľať pre možnosť vzniku orofaryngálnej
ulcerácie.

4.3 Kontraindikácie

. hypersenzitivita na kyselinu ibandrónovú alebo ktorúkoľvek z pomocných
látok,
. hypokalciémia,
. abnormality ezofágu, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako je
striktúra alebo achalázia,
. Neschopnosť stáť alebo sedieť vzpriamene minimálne 60 minút,

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Hypokalciémia/
Pred začiatkom liečby Ikametinom 150 mg sa musí upraviť prítomná
hypokalciémia. Účinne treba liečiť aj ďalšie poruchy kostí a minerálneho
metabolizmu. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a
vitamínu D.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať lokálne podráždenie sliznice
horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé
účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať
opatrne, keď sa Ikametin 150 mg podáva pacientom s aktívnymi ochoreniami
horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák,
dysfágia, iné ochorenia ezofágu, gastritída, duodenitída alebo vredy).
U pacientov liečených perorálnymi bisfosfonátmi sa zaznamenali nežiaduce
udalosti, ako ezofagitída, ezofágové vredy a ezofágové erózie, ktoré boli v
niektorých prípadoch závažné a vyžadovali hospitalizáciu, zriedkavo s
krvácaním alebo s následnou ezofágovou striktúrou alebo perforáciou. Zdá
sa, že riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí je vyššie u
pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny pre dávkovanie a/alebo ktorí naďalej
užívajú perorálne bisfosfonáty potom, ako sa u nich rozvinuli symptómy
svedčiace o ezofágovom podráždení. Pacienti majú venovať zvýšenú pozornosť
pokynom pre dávkovanie a dodržiavať ich (pozri časť 4.2). Lekári si majú
všímať prejavy alebo príznaky, ktoré naznačujú možnú ezofagálnu reakciu a
pacientov treba upozorniť, aby prestali užívať Ikametin 150 mg a vyhľadali
lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie dysfágia, odynofágia, retrosternálna
bolesť alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne sa pálenie záhy zhorší.
Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené
riziko, po uvedení lieku na trh existujú hlásenia o prípadoch gastrických a
duodenálnych vredov pri perorálnom používaní bisfosfonátov, z ktorých
niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.

Keďže užívanie nesteroidných antiflogistík a bisfosfonátov je spojené s
gastrointestinálnym podráždením, je potrebná opatrnosť počas ich súbežného
podávania.

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v liečebnom režime dostávali najmä
intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste,
zvyčajne spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientov
s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

U pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. nádorovým ochorením,
chemoterapiou, rádioterapiou, kortikosteroidmi, slabou ústnou hygienou) sa
má zvážiť pred začiatkom liečby bisfosfonátmi stomatologické vyšetrenie s
primeranými preventívnymi stomatologickými zásahmi.

Pokiaľ je to možné, majú sa títo pacienti počas liečby vyhýbať invazívnym
stomatologickým zákrokom. U pacientov, ktorým sa počas liečby bisfosfonátmi
vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zákrok zhoršiť
ochorenie. Pre pacientov, ktorí si vyžadujú stomatologický zákrok, nie sú k
dispozícii údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinické posúdenie ošetrujúceho lekára o ďalšom
postupe má zohľadňovať individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre
pacienta.

/Atypické zlomeniny stehennej kosti/
Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a
diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa
dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny
môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým
trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po
minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko
týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne
bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s
charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto
sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu
stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo
tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na
atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho
zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby
bisfosfonátmi.
Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek
bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito
príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej
kosti.

/Poškodenie funkcie obličiek/
Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Ikametin 150 mg neodporúča
pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).

/Galaktózová intolerancia/
Pacienti so zriedkavou dedičnou poruchou galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Biologická dostupnosť perorálne podávaného Ikametinu 150 mg je všeobecne
znížená za prítomnosti jedla. Najmä produkty obsahujúce vápnik a iné
multivalentné katióny (ako je hliník, horčík, železo), vrátane mlieka,
pravdepodobne ovplyvňujú absorpciu Ikametinu 150 mg, čo je v súlade
s výsledkami štúdií vykonaných na zvieratách. Preto by pacienti, predtým
ako užijú Ikametin 150 mg, nemali nič jesť (minimálne 6 hodín) a po užití
Ikametinu 150 mg nemajú jesť ešte 1 hodinu (pozri časť 4.2).

Doplnky vápnika, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce
multivalentné katióny (ako je hliník, horčík, železo) pravdepodobne
ovplyvňujú absorpciu Ikametinu 150 mg. Preto nemajú pacienti užívať iné
perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím Ikametinu 150 mg a 1 hodinu po
užití Ikametinu 150 mg.

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina
ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 u ľudí a dokázalo sa,
že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem toho väzba
na plazmatické proteíny je približne 85 – 87 % (stanovené /in vitro/ pri
terapeutických koncentráciách), a tak existuje len malý potenciál pre
interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia. Kyselina ibandrónová sa
vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii. Zdá
sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné
systémy podieľajúce sa na exkrécii iných liečiv.

V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bol
výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu u
pacientok užívajúcich 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne alebo 150 mg
jedenkrát mesačne súbežne s aspirínom alebo NSA podobný po jednom a dvoch
rokoch.

Pri porovnávaní mesačného a denného dávkovacieho režimu u viac ako 1 500
pacientok zaradených do štúdie BM 16549 kyseliny ibandrónovej sa zistilo,
že po jednom roku 14 % pacientok užívalo blokátory histamínových (H2)
receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy a po dvoch rokoch užívalo
tieto lieky 18 % pacientok. Spomedzi týchto pacientok bol výskyt
nežiaducich učinkov kyseliny ibandrónovej v hornej časti
gastrointestinálneho traktu u pacientok liečených Ikametinom 150 mg
jedenkrát mesačne podobný ako u pacientok liečených 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej denne.

U zdravých mužov - dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózne podaný
ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej
približne o 20 %, pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka. Keďže
je tento nárast v rozmedzí normálnej variability biologickej dostupnosti
kyseliny ibandrónovej, úprava dávkovania sa nepovažuje za potrebnú, keď sa
Ikametin 150 mg podáva s H2-antagonistami alebo s inými liečivami, ktoré
zvyšujú pH žalúdka.

Farmakokinetické interakčné štúdie u žien po menopauze nedokázali žiadne
interakcie s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou
(estrogén).

Pri súbežnom podávaní melfalánu/prednizolónu sa u pacientov s mnohopočetným
myelómom nepozorovali žiadne interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej
u gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali určitú reprodukčnú
toxicitu (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.
Ikametin 150 mg sa nemá používať počas gravidity.

Laktácia
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u
ľudí. Štúdie u laktujúcich potkanov preukázali prítomnosť nízkych hladín
kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.
Ikametin 150 mg sa nemá používať počas laktácie.

Fertilita
Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej od ľudí.
V reprodukčných štúdiách u potkanov pri perorálnom podaní znížila kyselina
ibandrónová fertilitu. V štúdiách u potkanov pri intravenóznom podaní,
kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri
časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť perorálneho podávania 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne sa
hodnotila u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom kontrolovaných
klinických štúdiách, kde väčšina pacientov pochádzalo z pivotnej trojročnej
štúdie zlomenín(MF 4411). Celkový bezpečnostný profil podávania 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne bol vo všetkých týchto štúdiách podobný ako
bezpečnostný profil placeba. V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s
osteoporózou (BM 16549) bola celková bezpečnosť Ikametinu 150 mg jedenkrát
mesačne a 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne podobná. Celkový podiel
pacientok, u ktorých sa vyskytla nežiaduca reakcia, bol 22,7 % (po jednom
roku) a 25,0 % (po dvoch rokoch) pre Ikametin 150 mg jedenkrát mesačne.
Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až stredne závažnej intenzity.
Väčšina prípadov neviedla k ukončeniu liečby.

Najčastejšie zaznamenaná nežiaduca reakcia bola artralgia.

Nežiaduce reakcie, ktoré podľa vyšetrujúcich lekárov majú príčinnú
súvislosť s Ikametinom 150 mg, sú vymenované nižšie podľa tried orgánových
systémov.

Frekvencie sú definované ako časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté
(( 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi
zriedkavé (< 1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce
reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na liek vyskytujúce sa u žien po menopauze,
ktoré užívali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne alebo 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne vo fáze III štúdií BM16549 a MF4411 a po
uvedení lieku na trh.

|Triedy orgánových |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |
|systémov | |časté | |zriedkavé |
|Poruchy imunitného | | |reakcie z | |
|systému | | |precitlivenos| |
| | | |ti | |
|Poruchy nervového |bolesť hlavy |závraty | | |
|systému | | | | |
|Poruchy oka | | |zápal oka*† | |
|Poruchy |ezofagitída, |ezofagitíd|duodenitída | |
|gastrointestinálneho |gastritída, |a vrátane | | |
|traktu |gastroezofagá|ezofagálne| | |
| |lnej |j | | |
| |refluxnej |ulcerácie | | |
| |choroby, |alebo | | |
| |dyspepsia, |striktúry | | |
| |hnačka, |a dysfágia| | |
| |bolesť |, | | |
| |brucha, |vracanie, | | |
| |nevoľnosť |plynatosť | | |
|Poruchy kože |vyrážka | |angioedém, | |
|a podkožného | | |tvárový edém,| |
|tkaniva | | |urtikária | |
|Poruchy kostrovej |artralgia, |bolesť |atypické |osteonekró|
|a svalovej sústavy |myalgia, |chrbta |subtrochanter|za |
|a spojivového tkanív |muskuloskelet| |ické |čeľuste†|
| |álna bolesť, | |a diafyzárne | |
| |svalové kŕče,| |zlomeniny | |
| |dvalová | |stehennej | |
| |stuhnutosť | |kosti† | |
| | | |(skupinová | |
| | | |nežiaduca | |
| | | |reakcia na | |
| | | |bisfosfonáty)| |
|Celkové poruchy a |ochorenie |únava | | |
|reakcie v mieste |podobné | | | |
|podania |chrípke * | | | |


*Pozri ďalšie informácie nižšie
†Uvedené na základe postmarketingovej praxe.

/Nežiaduce udalosti v gastrointestinálnom trakte/
Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s
gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým
vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie, a pacientov s
dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto pacientov
sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti
gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5
mg raz denne.

/Ochorenie podobné chrípke/
Prechodné, chrípke podobné symptómy, charakteristické pre prvú dávku, boli
hlásené v súvislosti s Ikametinom 150 mg raz mesačne. Tieto symptómy boli
zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo stredne závažnej intenzity, a
ustúpili pri pokračujúcej liečbe bez potreby nápravných liečebných
opatrení. Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie
alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia, horúčka, triaška,
únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásili sa aj prípady u pacientov liečených pre osteoporózu. Osteonekróza
čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia,
rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za
rizikové faktory (pozri časť 4.4).

/Zápal oka/
Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe
bifosfonátmi, vrátane kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto
zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba bisfosfonátmi.

4.9 Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
Ikametinom 150 mg.
Na základe znalostí o tejto skupine látok však môže mať perorálne
predávkovanie za následok nežiaduce reakcie v hornej časti
gastrointestinálneho traktu (ako sú žalúdočné ťažkosti, dyspepsia,
ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Kvôli naviazaniu
kyseliny ibandrónovej sa má podať mlieko alebo antacidá a akékoľvek
nežiaduce reakcie sa majú liečiť symptomaticky. Z dôvodu rizika
ezofagálneho podráždenia sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v
úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky na liečbu kostných ochorení,
bisfosfonáty, ATC kód: M05BA06

/Spôsob účinku/
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci do skupiny
bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné
tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na
tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina
ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k
zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšenej kostnej premeny u
žien po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou.

/Farmakodynamické účinky/
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
resorpcie. Kyselina ibandrónová zabraňuje /in vivo/ experimentálne
indukovanému odbúravaniu kostného tkaniva, ktoré je vyvolané stratou
funkcie gonád, retinoidmi, nádormi alebo nádorovými extraktmi. U mladých
(rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia,
čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty v porovnaní s neliečenými
zvieratami.
Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov sa nezistil žiadny
dôkaz o poruche mineralizácie kostí ani pri dávkach vyšších ako 5 000-
násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.
Tak ako denné, aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) dlhodobé
podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti
normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti
dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť kyseliny
ibandrónovej pri dennom a prerušovanom podávaní s intervalom bez dávky 9-10
týždňov potvrdená v klinickom skúšaní (MF 4411), v ktorom kyselina
ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii fraktúr.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny
naznačujúce inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane
supresie urinárnych biochemických markerov degradácie kostného kolagénu
(ako je deoxypyridinolín a priečne viazané N-telopeptidy kolagénu typu I
(NTX)).

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie uskutočnenej u 72 žien po menopauze,
ktoré užívali 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia
sérového CTX po prvej dávke sa pozorovala už 24 hodín po dávke (medián
inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %) pozorovaným o 6 dní
neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po
dávke 74 % so znížením na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po
štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza ku strate supresie
biochemických markerov kostnej resorpcie.

/Klinická účinnosť/
Je potrebné vziať do úvahy nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD
(bone mineral density), vek, prekonané fraktúry, fraktúry v rodinnej
anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti, za
účelom identifikácie žien so zvýšeným rizikom osteoporotických zlomenín.

Ikametin 150 mg raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)
V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien
po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako
–2,5 SD vo východiskovom bode) sa preukázalo, že podávanie Ikametinu 150 mg
raz mesačne je minimálne tak účinné vo zvyšovaní BMD ako podávanie 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy
jednoročných výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročnom
koncovom ukazovateli (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej
oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou
hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe
(populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16549.
| |Jednoročné údaje zo štúdie|Dvojročné údaje zo štúdie |
| |BM 16549 |BM 16549 |
|Priemerné |2,5 mg |Ikametin |2,5 mg |Ikametin |
|relatívne zmeny|kyseliny |150 mg raz |kyseliny |150 mg raz |
|oproti |ibandrónovej|mesačne |ibandrónovej|mesačne |
|východiskovej |denne |(N = 320) |denne |(N = 291) |
|hodnote % [95 %|(N = 318) | |(N = 294) | |
|IS] | | | | |
|BMD driekovej |3,9 [3,4; |4,9 [4,4; |5,0 [4,4; |6,6 [6,0; |
|chrbtice L2-L4 |4,3] |5,3] |5,5] |7,1] |
|BMD bedrovej |2,0 [1,7; |3,1 [2,8; |2,5 [2,1; |4,2 [3,8; |
|oblasti |2,3] |3,4] |2,9] |4,5] |
|BMD femorálneho|1,7 [1,3; |2,2 [1,9; |1,9 [1,4; |3,1 [2,7; |
|krčka |2,1] |2,6] |2,4] |3,6] |
|BMD trochantera|3,2 [2,8; |4,6 [4,2; |4,0 [3,5; |6,2 [5,7; |
| |3,7] |5,1] |4,5] |6,7] |

Okrem toho sa potvrdilo, že podanie Ikametinu 150 mg raz mesačne na
zvýšenie BMD driekovej chrbtice je účinnejšie ako podávanie 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej denne v perspektívne plánovanej analýze po jednom roku,
p = 0,002 a po dvoch rokoch p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) bola BMD driekovej chrbtice u 91,3 %
(p = 0,005) pacientov, ktorí užívali Ikametin 150 mg raz mesačne, vyššia
alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v porovnaní s 84,0 %
pacientov, ktorí užívali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch
rokoch tvorili respondenti 93,5 % (p = 0,004) pacientov, ktorí užívali
Ikametin 150 mg raz mesačne a 86,4 % pacientov, ktorí užívali 2,5 mg
kyseliny ibandrónovej denne.

Stanovením BMD bedrovej oblasti malo 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí
dostávali Ikametin 150 mg raz mesačne a 76,7 % pacientov, ktorí dostávali
2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne, po jednom roku BMD bedrovej oblasti
vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch malo 93,4 %
(p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali Ikametin 150 mg raz mesačne a 78,4 %
pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne, BMD bedrovej
oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice
a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 %
(p < 0,001) a 65,7 % pacientov užívajúcich Ikametin 150 mg raz mesačne
alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch splnilo toto
kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v skupinách so 150 mg
jedenkrát mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu
Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých
sledovaných časových obdobiach, t. j. v 3., 6., 12. a 24. mesiaci. Po
jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti
východiskovej hodnote -76 % pre Ikametin 150 mg raz mesačne a -67 % pre
2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej
zmeny –68 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg mesačne a –62 % v skupine,
ktorá dostávala 2,5 mg denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu (definované ako zníženie o
? 50 % oproti východiskovej hodnote) 83,5 % (p = 0,006) pacientov
užívajúcich Ikametin 150 mg raz mesačne a 73,9 % pacientov užívajúcich
2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch odpovedalo na liečbu v
skupine liečenej 150 mg mesačne 78,7 % (p = 0,002) pacientov a v skupine
liečenej 2,5 mg denne 65,6 % pacientov.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa predpokladá, že dávka 150 mg
kyseliny ibandrónovej raz mesačne je aspoň taká účinná v prevencii fraktúr
ako 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg denne

V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii zameranej na fraktúry (MF 4411) sa preukázal
štatisticky významný a s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
3). V tejto štúdii sa kyselina ibandrónová hodnotila pri perorálnych
dávkach 2,5 mg denne a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný
režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom alebo
nápojom dňa (obdobie hladovania po podaní dávky). Štúdia zahŕňala ženy vo
veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a, u ktorých
bola BMD v driekovej chrbtici o 2 až 5 SD nižšia ako priemerná hodnota pred
menopauzou (T-skóre) minimálne v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle
jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali 500 mg vápnika
a 400 IU vitamínu D denne. Účinnosť sa hodnotila u 2 928 pacientok. Pri
podávaní 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne sa preukázalo štatisticky
významné a s liečbou súvisiace zníženie výskytu nových vertebrálnych
fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových
rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie
relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku
liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056).
Účinok v prevencii fraktúr sa udržiaval počas trvania štúdie. Postupom času
sa nepozoroval žiadny náznak znižovania účinku.
Výskyt klinických vertebrálnych fraktúr sa tiež významne znížil o 49 %
(p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry sa tiež odrazil v
štatisticky významnom znížení straty telesnej výšky v porovnaní s placebom
(p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry
| |Placebo |2,5 mg kyseliny |
| |(N = 974) |ibandrónovej denne|
| | |(N = 977) |
|Zníženie relatívneho rizika | |62 % (40,9; 75,1) |
|Nové morfometrické vertebrálne | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt nových morfometrických |9,56 % (7,5; |4,68 % (3,2; 6,2) |
|vertebrálnych fraktúr |11,7) | |
|Zníženie relatívneho rizika | |49 % |
|klinickej vertebrálnej fraktúry | |(14,03; 69,49) |
|Výskyt klinickej vertebrálnej |5,33 % |2,75 % |
|fraktúry |(3,73; 6,92) |(1,61; 3,89) |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |1,26 % (0,8; |6,54 % (6,1; 7,0) |
|na východiskový stav driekovej |1,7) | |
|chrbtice v 3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom |-0,69 % |3,36 % |
|na východiskový stav bedrovej |(-1,0; -0,4) |(3,0; 3,7) |
|oblasti v 3. roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy
podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako –2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr
bolo v úplnej zhode so znížením rizika pozorovanom v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako –2,5
| |Placebo |2,5 mg kyseliny |
| | |ibandrónovej |
| | |denne (N = 575) |
|Zníženie relatívneho rizika | |59 % (34,5; |
|Nové morfometrické vertebrálne | |74,3) |
|fraktúry | | |
|Výskyt nových morfometrických |12,54 % (9,53; |5,36 % (3,31; |
|vertebrálnych fraktúr |15,55) |7,41) |
|Zníženie relatívneho rizika | |50 % |
|klinickej vertebrálnej fraktúry | |(9,49;71,91) |
|Výskyt klinickej vertebrálnej |6,97 % (4,67; |3,57 % (1,89; |
|fraktúry |9,27) |5,24) |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom na|1,13 % (0,6; 1,7)|7,01 % (6,5; |
|východiskový stav driekovej | |7,6) |
|chrbtice v 3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena vzhľadom na|-0,70 % (-1,1; |3,59 % (3,1; |
|východiskový stav bedrovej |-0,2) |4,1) |
|oblasti v 3. roku | | |

V celkovej populácii pacientov v štúdii MF4411 sa nepozorovalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej
sa však zdalo, že je účinnejšia u vysoko rizikovej podskupiny pacientov (s
hodnotami T-skóre BMD femorálneho krčka < -3,0), kde sa pozorovalo zníženie
rizika nevertebrálnych fraktúr o 69 %.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívne zvýšenie BMD na
vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

BMD driekovej chrbtice sa po troch rokov v porovnaní s placebom zvýšilo o
5,3 % a o 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej
oblasti, v mieste femorálneho krčka v porovnaní s východiskovým bodom bol
2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.
Biochemické markery kostného metabolizmu (ako je urinárny CTX a sérový
osteokalcín) preukázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a
maximálna supresia sa dosiahla v priebehu 3-6 mesiacov.
Klinicky významná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie o 50 %
sa pozorovala už jeden mesiac od začiatku liečby 2,5 mg kyselinou
ibandrónovou.
Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej resorpcie súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.
Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby u žien
po menopauze preukázala normálnu kvalitu kostí a nepreukázala žiadny náznak
poruchy mineralizácie.

/Deti a dospievajúci/
Ikametin 150 mg sa neskúmal u detí a dospievajúcich, preto nie sú k
dispozícii žiadne údaje účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo so skutočnými plazmatickými koncentráciami, ako preukázali rôzne
štúdie na zvieratách a ľuďoch.

/Absorpcia/
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom
príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými
zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne pozorované plazmatické
koncentrácie sa dosiahli v priebehu 0,5 až 2 hodín (priemerne po 1hodine) v
stave nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Miera
absorpcie je narušená, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi
(okrem pitnej vody). Keď sa kyselina ibandrónová užíva s raňajkami,
biologická dostupnosť je znížená približne o 90 % v porovnaní s biologickou
dostupnosťou zistenou u pacientov, ktorí liek užívali nalačno. Biologická
dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút
pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a prírastky BMD sa znížia, keď
sa jedlo alebo nápoj požije skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny
ibandrónovej.

/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylučuje do moču. U ľudí je zjavný terminálny distribučný
objem minimálne 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa
odhaduje na 40 – 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej
plazme je približne 85 % - 87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických
koncentráciách), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými
liekmi v dôsledku vytesnenia.

/Biotransformácia/
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová podlieha metabolizmu u
zvierat alebo ľudí.

/Eliminácia/
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhadovaná na 40 – 50 % u žien po
menopauze) a zvyšok sa eliminuje v nezmenenej forme obličkami.
Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v nezmenenej forme
stolicou.

Rozmedzie pozorovaných zdanlivých polčasov je široké, zdanlivý terminálny
polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozmedzí 10 – 72 hodín. Pretože
vypočítané hodnoty sú do značnej miery závislé od dĺžky štúdie, použitej
dávky a citlivosti hodnotenia, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne
podstatne dlhší ako pri iných bisfosfonátoch. Plazmatické hladiny na
začiatku klesajú rýchlo, pričom v priebehu 3 hodín (po intravenóznom
podaní) alebo 8 hodín (po perorálnom podaní) dosahujú 10 % maximálnych
hodnôt.
Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozmedzí 84 - 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) tvorí 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom zodpovedá
stupňu absorpcie kosťou.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.

/Rasa/
Pokiaľ ide o dispozíciu kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz
klinicky významných etnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi.
K dispozícii je málo údajov o pacientoch afrického pôvodu.

/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/
U pacientov s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek je renálny klírens
kyseliny ibandrónovej úmerný klírensu kreatinínu.
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávky,
tak ak to bolo preukázané v štúdii BM 16549, kde väčšina pacientov mala
miernu až stredne závažnú poruchu funkcie obličiek.
Pacienti so závažným zlyhaním obličiek (CLcr menej ako 30 ml/min), ktorí
užívali perorálnu dennú dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní,
mali 2-3-násobne vyššie plazmatické koncentrácie ako osoby s normálnou
funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej bol 44 ml/min.
U jedincov so závažným zlyhaním obličiek sa po intravenóznom podaní 0,5 mg
znížil celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens
o 50 %, v súvislosti so zvýšením expozície sa však nezaznamenalo žiadne
zníženie tolerovateľnosti. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa
Ikametin 150 mg neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie
obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej
sa nehodnotila u pacientov s terminálnym štádiom renálneho ochorenia
liečených inak ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej
u týchto pacientov nie je známa a za týchto okolností sa kyselina
ibandrónová nemá používať.

/Pacienti s poruchou funkcie pečene/
Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poruchou funkcie pečene. Pečeň nehrá významnú úlohu pri
klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nepodlieha metabolizmu, ale je
z tela vylučovaná renálnou exkréciou a absorpciou do kostí. Preto u
pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

/Starší pacienti/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by bol vek nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo skúmaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý sa má vziať do úvahy je ten, že s vekom sa znižuje funkcia
obličiek (pozri časť porucha funkcie obličiek).

/Deti a dospievajúci/
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní Ikametinu 150 mg v týchto
vekových skupinách pacientov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, napr. znaky poškodenia obličiek, sa pozorovali u psov iba
pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálnu expozíciu u ľudí, čo
svedčí o malom význame týchto zistení pre klinické použitie.

/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov perorálne liečených kyselinou ibandrónovou sa
nepozoroval žiadny dôkaz priameho toxického a teratogénneho účinku na plod
a nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na vývoj potomstva F1 u potkanov pri
odvodenej expozícii minimálne 35-násobne vyššej ako je expozícia u ľudí.
V reprodukčných štúdiách u potkanov pri perorálnom podaní pozostávali
účinky na plodnosť zo zvýšených predimplantačných strát pri dávkach ? 1
mg/kg/deň. V reprodukčných štúdiách u potkanov pri intravenóznom podaní
znížila kyselina ibandrónová počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň
a znížila plodnosť u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u samíc pri dávke 1,2
mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách reprodukčnej
toxicity u potkanov boli také, aké sa pozorujú u tejto triedy liekov,
bisfosfonátov. Medzi ne patrí znížený počet implantačných miest, narušenie
prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (syndróm
renálnej panvičky a močovodu).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
Monohydrát laktózy
Krospovidón (E1202)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551)
Stearylfumarát sodný

/Obal tablety/
Polyvinylalkohol
Makrogoly/PEG 3350
Mastenec (E553b)
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/ALU/PVC:ALU blistre v kartónových škatuliach obsahujúcich 1 alebo 3
tablety.

PVC/PVDC:hliníkové blistre v kartónových škatuliach obsahujúcich 1 alebo 3
tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Akýkoľvek nepoužitý liek má byť zlikvidovaný v súlade s národnými
požiadavkami. Uvoľňovanie liečiv do životného prostredia sa má
minimalizovať.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
A-8054 Graz
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0048/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

7.2.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C04586
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Predajná cena:
8.96 € / 269.93 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.96 € / 269.93 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien