Detail:
ZOMACTON 4 mg plv iol 1x12,96 ut+sol.
Názov lieku:
ZOMACTON 4 mg
Doplnok názvu:
plv iol 1x12,96 ut+sol.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č. 2010/03174-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zomacton 4 mg
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Somatropinum*………………………………………………… 4 mg
(1,3 mg/ml alebo 3,3 mg/ml po nariedení)

*Produkovaný bunkami baktérií /Escherichia coli/ rekombinantnou DNA
technológiou/./

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Zomacton je biely až takmer biely lyofilizovaný prášok.
Rozpúšťadlo je číry bezfarebný roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutické indikácie

Zomacton je určený na dlhodobú liečbu u detí:
- s poruchou rastu v dôsledku nedostatočnej sekrécie rastového hormónu.
- u dievčat s Turnerovým syndrómom potvrdeným chromozomálnou analýzou.

U dospelých je určený na liečbu nedostatku rastového hormónu:
- pri nedostatku zistenom už v detstve. V tomto prípade má byť pacient
opätovne vyšetrený a deficit rastového hormónu sa má potvrdiť dvoma
stimulačnými testami;
- pri nedostatku rastového hormónu vzniknutého v dospelosti pri známom
hypotalamo-hypofyzárnom ochorení, kde je dokázaný deficit ďalšieho s
ochorením súvisiaceho hormónu, okrem prolaktínu. Deficit má byť dokázaný
dvoma rôznymi dynamickými stimulačnými testami, ktoré sa majú vykonať až
po začatí adekvátnej substitúcie v ostatných deficitných osiach.

4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Zomactonom sa môže uskutočniť len pod dohľadom kvalifikovaného
lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov s deficitom rastového hormónu.

Dávkovanie a schéma podávania sú individuálne.

Dĺžka liečby, obvykle ide o obdobie niekoľkých rokov, závisí od maximálne
dosiahnuteľného liečebného úspechu.
Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku
tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. Preto je potrebné miesto vpichu
meniť.


Nedostatočná sekrécia rastového hormónu u detí

U detí sa Zomacton obvykle podáva podkožne v dávke 0,17 – 0,23 mg/kg
telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá približne 4,9 mg/m2 – 6,9
mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka sa podáva rozdelená v 6 – 7
jednotlivých denných podkožných injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej
aplikácii 0,02 – 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 0,7 – 1,0 mg/m2
telesného povrchu).
Celková týždenná dávka nemá prekročiť 0,27 mg/kg telesnej hmotnosti (8
mg/m2 telesného povrchu), čo zodpovedá každodennej injekčnej aplikácii do
0,04 mg/kg telesnej hmotnosti.

Turnerov syndróm
Pri liečbe Turnerovho syndrómu sa obvykle podáva dávka 0,33 mg/kg telesnej
hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá 9,86 mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka
sa podáva rozdelená v 6 – 7 jednotlivých denných podkožných injekciách (čo
zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti alebo
1,40 – 1,63 mg/m2 telesného povrchu).

Deficit rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042
mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať podľa individuálnej
potreby pacienta, ktorú určuje koncentrácia inzulínu podobného rastového
faktora (IGF-I). Udržiavacia dávka nemá prekročiť dávku 0,084 mg/kg/týždeň.
U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov, keďže u mužov sa
postupom času zvyšuje citlivosť na IGF-I. Existuje teda riziko, že ženy
môžu byť nedostatočne liečené, najmä tie pacientky, ktoré podstupujú
substitučnú liečbu perorálnymi estrogénmi, zatiaľ čo muži môžu byť liečení
vysokými dávkami. Presnosť dávkovania rastového hormónu sa preto musí
kontrolovať každých 6 mesiacov. Keďže fyziologická produkcia rastového
hormónu s vekom klesá, u starších pacientov sa dávka obvykle znižuje.
Pacient má užívať najnižšiu účinnú dávku.

Spôsob prípravy, pozri časť 6.6.

4. 3 Kontraindikácie

Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom,
pretože rozpúšťadlo obsahuje benzylalkohol.

Precitlivenosť na somatropín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Akékoľvek preukázané aktívne nádorové ochorenie. Pred začatím liečby musí
byť intrakraniálny nádor inaktívny a protinádorová liečba ukončená.

Somatropín sa nemá podávať na podporu rastu u detí s uzatvorenými rastovými
štrbinami.

Pacienti s vážnym akútnym ochorením spôsobeným komplikáciami po
chirurgickom zákroku na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej
úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi nesmú byť
liečení somatropínom.

U detí s chronickým ochorením obličiek sa má pri transplantácii obličky
prerušiť liečba somatropínom.

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rozpúšťadlo obsahuje ako pomocnú látku benzylalkohol, preto Zomacton 4 mg
môže spôsobiť toxické reakcie a anafylaktické reakcie u novorodencov a detí
do 3 rokov. Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo
novorodencom.

Zomacton nie je indikovaný u detí, u ktorých je nedostatočný rast spôsobený
geneticky potvrdeným Praderovej-Williho syndrómom, aj keď sa u nich
diagnostikovala nedostatočná sekrécia rastového hormónu. Boli hlásené
prípady spánkového apnoe a náhleho úmrtia po začatí liečby s rastovým
hormónom u detí s Praderovej-Williho syndrómom, ktoré mali jeden alebo viac
z nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita, obštrukcia horných
dýchacích ciest v anamnéze alebo spánkové apnoe alebo neidentifikovaná
infekcia dýchacích ciest.

Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie.
V prípade silnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, poruchy videnia, nauzey
a/alebo vracania sa odporúča oftalmologické vyšetrenie, či nedochádza
k edému papily. Ak sa potvrdí edém papily, má sa zvážiť diagnóza benígnej
intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým
hormónom musí prerušiť (pozri tiež časť 4.8). V súčasnosti nie je dostatok
poznatkov na odporučenie ďalšieho postupu v liečbe rastovým hormónom
u pacientov s intrakraniálnou hypertenziou. Ak sa liečba rastovým hormónom
znovu začne, je nutné starostlivo sledovať príznaky intrakraniálnej
hypertenzie.

U malého počtu pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorí boli liečení
somatropínom, sa vyskytla leukémia. Táto sa však pozorovala aj
u neliečených pacientov. Nepotvrdilo sa, že výskyt leukémie je vyšší
u pacientov liečených rastovým hormónom, pokiaľ nemajú predispozíciu
k tomuto ochoreniu.

Ako u všetkých liekov, ktoré obsahujú somatropín, u malého percenta
pacientov sa môžu vytvoriť protilátky proti somatropínu. Väzobná kapacita
týchto protilátok je nízka a neovplyvňujú rýchlosť rastu. Skúška na
protilátky proti somatropínu sa má urobiť u každého pacienta, ktorý
neodpovedá na liečbu.

Rastový hormón zvyšuje extratyroidálnu konverziu T4 na T3 a môže takto
odkryť začínajúcu sa hypotyreózu. U všetkých pacientov sa má preto sledovať
funkcia štítnej žľazy. U pacientov s hypopituitarizmom sa musí starostlivo
sledovať štandardná substitučná liečba pri podávaní somatropínu.

Pretože somatropín môže znížiť citlivosť na inzulín, pacienti sa majú
sledovať z hľadiska prejavov glukózovej intolerancie. U pacientov
s diabetom mellitus bude možno potrebné po začatí liečby somatropínom
upraviť dávku inzulínu. Pacienti s diabetom alebo intoleranciou glukózy sa
počas liečby somatropínom majú pozorne sledovať. Zomacton sa má tiež
opatrne podávať pacientom, v ktorých rodine sa vyskytla dispozícia pre túto
chorobu.

U pacientov so sekundárnym deficitom rastového hormónu pri intrakraniálnej
lézii sa odporúčajú časté kontroly stavu z hľadiska možnej progresie alebo
recidívy základnej choroby. Ak dôjde k progresii alebo recidíve lézie, je
potrebné liečbu Zomactonom prerušiť.

U pacientov liečených v minulosti na malígne ochorenia sa odporúča sledovať
znaky a príznaky relapsu malígneho ochorenia.

U ktoréhokoľvek dieťaťa sa počas rýchleho rastu môže objaviť skolióza.
Počas liečby somatropínom je potrebné monitorovať znaky skoliózy.

U pacientov s endokrinnými poruchami môže dôjsť častejšie k epifyzeolýze
hlavice stehennej kosti. Pacientov, ktorí sa liečia Zomactonom a ktorí
počas liečby začnú krívať alebo majú bolesti v bedrách alebo kolenách, má
lekár adekvátne vyšetriť.

Účinok liečby rastovým hormónom na rekonvalescenciu sa študoval v dvoch
placebom kontrolovaných štúdiách, ktoré zahŕňali 522 vážne chorých
dospelých pacientov s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci,
operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume alebo po akútnom respiračnom
zlyhaní.
Úmrtnosť bola vyššia (42 % vs. 19 %) u pacientov liečených rastovým
hormónom (dávky 5,3 až 8 mg/deň) v porovnaní s tými, ktorí používali
placebo. Na základe získaných informácií nemajú byť títo pacienti liečení
rastovým hormónom. Nakoľko nie sú dostupné informácie o bezpečnosti
substitučnej terapie rastovým hormónom u akútne kriticky chorých pacientov,
v týchto situáciách sa musí zvážiť prínos pokračovania liečby oproti
potenciálnemu riziku.

U všetkých pacientov, u ktorých dôjde k vzniku podobného alebo iného
akútneho kritického stavu, sa musí zvážiť možný prínos liečby rastovým
hormónom oproti potenciálnemu riziku.

4. 5 Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba glukokortikoidmi môže potláčať účinok somatropínu na podporu
rastu. U pacientov, ktorí trpia deficitom ACTH, sa má liečba
glukokortikoidmi upraviť tak, aby sa zabránilo akémukoľvek inhibičnému
účinku na rastový hormón.

Vysoké dávky androgénov, estrogénov alebo anabolických steroidov môžu
urýchliť zretie kostí, a tým zhoršiť výsledný rast.

Pretože somatropín môže vyvolať stav inzulínovej rezistencie, môže byť
potrebné upraviť dávky inzulínu u pacientov s diabetom mellitus, ktorí
zároveň dostávajú Zomacton.

Údaje z interakčných štúdií u dospelých pacientov s deficitom rastového
hormónu naznačujú, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok
metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens látok
metabolizovaných prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (napr. pohlavné
hormóny, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporín) môže byť zvýšený,
čo má za následok zníženie hladiny týchto látok v plazme. Klinický význam
tohto zistenia nie je známy.

4. 6 Gravidita a laktácia

Reprodukčné štúdie na zvieratách, ktorým sa podával somatropín,
nepreukázali zvýšené riziko nežiaducich účinkov na embryo alebo plod.
Nie sú k dispozícii údaje o použití somatropínu počas gravidity u zvierat
(pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).
Lieky obsahujúce somatropín sa neodporúča používať počas gravidity a u žien
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní somatropínu
u dojčiacich žien. Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do materského
mlieka. Preto pri podávaní liekov s obsahom somatropínu dojčiacim ženám sa
odporúča opatrnosť.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lieky obsahujúce somatropín nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

4. 8 Nežiaduce účinky

Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku
tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. V zriedkavých prípadoch dochádza
k bolesti a výskytu svrbiacej vyrážky v mieste vpichu.

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
|orgánových |( 1/10 |( 1/100 až |( 1/1 000 až|( 1/10 000 |zriedkavé |
|systémov podľa| |< 1/10 | < 1/100 |až < 1/1000 |< 1/10 000|
|MedDRA | | | | | |
|Poruchy krvi | | |anémia | | |
|a lymfatického| | | | | |
|systému | | | | | |
|Poruchy srdca | | |tachykardia,|hypertenzia | |
|a srdcovej | | |hypertenzia |(u detí) | |
|činnosti | | |(u | | |
| | | |dospelých) | | |
|Poruchy ucha | | |vertigo | | |
|a labyrintu | | | | | |
|Poruchy | |hypotyreoidiz| | | |
|endokrinného | |mus | | | |
|systému | | | | | |
|Poruchy oka | | |papiloedém, | | |
| | | |diplopia | | |
|Poruchy | | |vracanie, |hnačka | |
|gastrointestin| | |bolesť | | |
|álneho traktu | | |brucha, | | |
| | | |flatulencia,| | |
| | | |nevoľnosť | | |
|Celkové |edém |edém (u |slabosť, | | |
|poruchy |(u dospelých|detí), |atrofia | | |
|a reakcie |), periférny|periférny |v mieste | | |
|v mieste |edém |edém (u |podania, | | |
|podania |(u dospelých|detí), |krvácanie | | |
| |) |reakcie |v mieste | | |
| | |v mieste |podania, | | |
| | |podania, |hrčka | | |
| | |asténia |v mieste | | |
| | | |podania, | | |
| | | |hypertrofia | | |
|Poruchy | |tvorba | | | |
|imunitného | |protilátok | | | |
|systému | | | | | |
|Laboratórne | | | |abnormálne | |
|a funkčné | | | |výsledky | |
|vyšetrenia | | | |funkčných | |
| | | | |skúšok | |
| | | | |obličiek | |
|Poruchy |mierna |narušená |hypoglykémia|diabetes | |
|metabolizmu |hyperglykémi|glukózová |, |mellitus | |
|a výživy |a (u |tolerancia (u|hyperfosfaté|typu II | |
| |dospelých) |detí) |mia | | |
|Poruchy |artralgia (u|artralgia (u |atrofia | | |
|kostrovej |dospelých), |detí), |svalov, | | |
|a svalovej |myalgia (u |myalgia (u |bolesť | | |
|sústavy |dospelých) |detí) |kostí, | | |
|a spojivového | |stuhnutosť |syndróm | | |
|tkaniva | |končatín (u |karpálneho | | |
| | |dospelých) |tunela, | | |
| | | |stuhnutosť | | |
| | | |končatín (u | | |
| | | |detí) | | |
|Benígne | | |malígne | |leukémia |
|a malígne | | |nádory, | |(u detí) |
|nádory, | | |nádory | | |
|vrátane | | | | | |
|nešpecifikovan| | | | | |
|ých novotvarov| | | | | |
|(cysty | | | | | |
|a polypy) | | | | | |
|Poruchy |bolesť hlavy|bolesť hlavy |somnolencia,|neuropatia, | |
|nervového |(u |(u detí), |nystagmus |zvýšený | |
|systému |dospelých), |hypertónia, | |intrakraniál| |
| |parestézia |insomnia (u | |ny tlak, | |
| |(u |dospelých) | |insomnia (u | |
| |dospelých) | | |detí), | |
| | | | |parestézia | |
| | | | |(u detí) | |
|Psychické | | |poruchy | | |
|poruchy | | |osobnosti | | |
|Poruchy | | |inkontinenci| | |
|obličiek | | |a moču, | | |
|a močových | | |hematúria, | | |
|ciest | | |polyúria, | | |
| | | |časté | | |
| | | |močenie/ | | |
| | | |polakizúria,| | |
| | | |abnormálne | | |
| | | |výsledky | | |
| | | |vyšetrenia | | |
| | | |moču | | |
|Poruchy | | |výtok, | |gynekomast|
|reprodukčného | | |gynekomastia| |ia (u |
|systému a | | |(u | |detí) |
|prsníkov | | |dospelých) | | |
|Poruchy kože | | |lipodystrofi| | |
|a podkožného | | |a, atrofia | | |
|tkaniva | | |kože, | | |
| | | |exfoliatívna| | |
| | | |dermatitída,| | |
| | | |urtikária, | | |
| | | |hirzutizmus,| | |
| | | |hypertrofia | | |
| | | |kože | | |

Protilátky proti somatropínu: Bielkovina somatropín môže spôsobiť zvýšenú
tvorbu protilátok. Protilátky sa našli u istého percenta liečenej
populácie, v závislosti od použitého lieku. Ich väzobná kapacita a titre sú
vo všeobecnosti nízke bez klinických následkov. No ak pacient neodpovedá na
liečbu, je potrebné vyšetriť protilátky proti somatropínu.

Leukémia: U detí s nedostatkom rastového hormónu, z ktorých niektoré boli
liečené somatropínom, boli hlásené prípady leukémie (veľmi zriedkavo).
Tieto prípady sú zahrnuté do pozorovaní po uvedení lieku na trh.
Nepreukázalo sa zvýšené riziko leukémie u detí, ktoré nemali predispozičné
faktory k tomuto ochoreniu.

U detí liečených rastovým hormónom bola hlásená epifyzeolýza hlavice
stehennej kosti a Leggova-Calvého-Perthesova choroba. Epifyzeolýza hlavice
stehennej kosti sa vyskytuje častejšie u detí s endokrinologickými
poruchami a Leggova-Calvého-Perthesova choroba sa vyskytuje častejšie
v prípade malého vzrastu. Nie je známe, či sa tieto dve choroby vyskytujú
častejšie u detí liečených somatropínom ako v bežnej populácii. Ak pacient
kríva, pociťuje bolesť v bedrovej oblasti a/alebo bolesť kolien musí sa
zvážiť ich diagnóza.

Ostatné nežiaduce účinky súvisia s liekovou skupinou, ako hyperglykémia
spôsobená zníženou citlivosťou na inzulín, zníženie hladiny voľného
tyroxínu a možný vývoj benígnej intrakraniálnej hypertenzie.

4. 9 Predávkovanie

Odporúčaná dávka Zomactonu sa nemá prekročiť.

Hoci nie sú známe žiadne prípady predávkovania Zomactonom, akútne
predávkovanie môže viesť k počiatočnej hypoglykémii s následnou
hyperglykémiou.

Účinky dlhodobého opakovaného podávania Zomactonu v dávkach presahujúcich
odporúčané dávky nie sú známe. Avšak je možné, že toto podávanie môže
vyvolať podobné znaky a príznaky ako pri nadbytku ľudského rastového
hormónu (napr. akromegáliu).5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormóny, somatropín a analógy
ATC kód: H01AC01

Rastový hormón v Zomactone je identický s ľudským rastovým hormónom
hypofýzy (pit-hGH) v aminokyselinovej sekvencii, dĺžke reťazca (191
aminokyselín) a farmakokinetickom profile. Možno preto očakávať rovnaké
farmakologické účinky ako v prípade endogénneho hormónu.

/Kostrový systém/
Rastový hormón podporuje u človeka celkový proporcionálny rast dlhých
kostí. Po exogénnom podávaní Zomactonu sa dokázal zvýšený lineárny rast u
detí s potvrdeným nedostatkom pit-hGH. Merateľný výškový prírastok po
podávaní Zomactonu je dôsledkom pôsobenia na štrbiny epifýzy dlhých kostí.
U detí, ktoré majú nedostatok zodpovedajúceho množstva pit-hGH, Zomacton
spôsobuje urýchlenie rastu a zvýšenie koncentrácie IGF-I (inzulínový
rastový faktor/somatomedín-C), ktorá je podobná ako koncentrácia zistená po
terapii s pit-hGH. Pozoroval sa tiež vzostup koncentrácie alkalickej
fosfatázy v krvnom sére.

/Ostatné orgány a tkanivá/
V dôsledku pôsobenia rastového hormónu dochádza k rastu ostatných tkanív
úmerne s celkovým zvyšovaním telesnej hmotnosti. Zmeny zahŕňajú zvýšený
rast spojivových tkanív, kože a väziva, zväčšovanie kostrových svalov so
zvyšovaním počtu a veľkosti buniek, rast týmusu, zväčšenie pečene so
zvýšenou bunkovou proliferáciou, mierne zväčšenie gonád, nadobličiek a
štítnej žľazy.
V súvislosti so substitučnou terapiou rastovým hormónom nebol hlásený
disproporcionálny rast kože, plochých kostí či urýchlenie pohlavného
dospievania.

/Metabolizmus bielkovín, uhľohydrátov a lipidov/
Rastový hormón vyvoláva retenciu dusíka a zvyšuje transport aminokyselín do
tkanív. Obidva procesy zosilňujú syntézu bielkovín. Využitie uhľohydrátov a
lipogenéza sú rastovým hormónom potlačené. Vo vysokých dávkach alebo pri
absencii inzulínu pôsobí rastový hormón ako diabetogénny agens vyvolávajúci
účinky typické pre hladovanie (intolerancia karbohydrátov, inhibícia
lipogenézy, mobilizácia tukov a ketóza).

/Metabolizmus minerálnych látok/
V dôsledku liečby rastovým hormónom dochádza k retencii sodíka, draslíka a
fosforu. Zvýšenie strát vápnika obličkami je kompenzované zvýšením jeho
absorpcie v črevách. Koncentrácia vápnika v sére sa u pacientov liečených
Zomactonom alebo pit-hGH výrazne nemení. Po podávaní Zomactonu a pit-hGH sa
pozorovala zvýšená koncentrácia anorganických fosfátov v sére. Hromadenie
týchto minerálnych látok signalizuje ich zvýšenú potrebu počas tkanivovej
syntézy.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti ôsmim zdravým dobrovoľníkom
bola maximálna plazmatická koncentrácia po 6 hodinách od podania približne
64 ng/ml.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Toxicita jednorazovej dávky/
Štúdie toxicity po podaní jednorazovej dávky sa vykonávali na potkanoch
(intramuskulárna dávka 10 mg/kg), psoch a opiciach (intramuskulárna dávka 5
mg/kg, čo zodpovedá 50 – 100 násobku terapeutickej dávky u človeka). U
žiadneho zvieracieho druhu sa nezistila toxicita v súvislosti s liekom.

/Toxicita opakovanej dávky/
Žiadne príznaky toxicity sa nepozorovali v štúdii na potkanoch, keď sa
zvieratám podávali dávky 1,10 mg/kg/deň počas 30 dní a 0,37
mg/kg/deň počas 90 dní.

/Reprodukčná toxicita, mutagénny a karcinogénny potenciál/
Somatropín získaný z geneticky modifikovaných mikroorganizmov je identický
s endogénnym ľudským hypofyzárnym rastovým hormónom. Má rovnaké biologické
vlastnosti a obvykle sa podáva vo fyziologických dávkach, preto sa
nepovažovalo za nevyhnutné vykonávať toxikologické štúdie v plnom rozsahu.
Nežiaduci účinok na reprodukčné orgány a na priebeh tehotenstva a laktácie
je nepravdepodobný a tiež sa nepredpokladá žiaden karcinogénny účinok.
Štúdie mutagenity nepreukázali žiadne mutagénne účinky.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1 Zoznam pomocných látok

Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.

Prášok
Manitol

Rozpúšťadlo
Chlorid sodný
Benzylalkohol
Voda na injekciu

6. 2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s
inými liekmi.

6. 3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po nariedení sa má roztok uchovávať v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC)
maximálne 14 dní.
Injekčné liekovky uchovávajte vo vzpriamenej polohe.

6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC); uchovávajte vo
vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6. 5 Druh obalu a obsah balenia

- Injekčná liekovka (sklo typ I) s práškom uzatvorená šedou gumovou zátkou
(halobutylový polymér), hliníková objímka a plastové viečko + 3,5 ml
rozpúšťadla v ampulke (sklo ty I).
- Bezihlový aplikátor ZomaJet 2 Vision (nie je súčasťou balenia).

Veľkosť balenia: 1, 5, 10.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom, ktoré obsahuje ako konzervačnú
látku benzylalkohol. Po príprave sa musí roztok spotrebovať do 14 dní.

Príprava nariedeného roztoku
Roztok sa pripravuje v dvoch koncentráciách: 3,3 mg/ml na použitie
s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo klasickou injekčnou
striekačkou a 1,3 mg/ml len na použitie klasickou injekčnou striekačkou.

Roztok s koncentráciou 3,3 mg/ml sa pripraví odobratím 1,3 ml rozpúšťadla
z ampulky pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky. Odobraté množstvo
rozpúšťadla sa vstrekne do liekovky s práškom Zomactonu.
Roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml sa pripraví odobratím 3,2 ml rozpúšťadla z
ampulky, ktoré sa vstrekne pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky do
liekovky s práškom Zomactonu.
Po rozpustení vznikne číry bezfarebný injekčný roztok.

Aby sa zabránilo speneniu roztoku, prúd rozpúšťadla musí smerovať proti
stene liekovky. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými
pohybmi dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry
bezfarebný roztok. Keďže somatropín je proteín, neodporúča sa pretrepávanie
alebo prudké miešanie. Ak je po zmiešaní roztok zakalený alebo obsahuje
pevné častice, nesmie sa použiť. Ak je roztok zakalený po ochladení,
injekčná liekovka sa môže zahriať na izbovú teplotu. Ak i naďalej zostáva
zakalený, injekčná liekovka aj s jej obsahom sa musí zlikvidovať.

Spôsob podania
Požadovaná dávka Zomactonu 4 mg sa podáva pomocou bezihlového aplikátora
ZomaJet 2 Vision alebo klasickej injekcie.
Osobitné pokyny na použitie aplikátora ZomaJet 2 Vision sú uvedené
v brožúre dodávanej s aplikátorom.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring GmbH
Wittland 11
D–24 109 Kiel
Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0884/96-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.11.1996 /10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2010
Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/03174-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Zomacton® 4 mg
Somatropinum
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Zomacton a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Zomacton
3. Ako používať Zomacton
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zomacton
6. Ďalšie informácie

V tejto písomnej informácii "Vy" znamená Vy, dieťa alebo mladistvý vo Vašej
starostlivosti.


1. ČO JE ZOMACTON A NA ČO SA POUŽÍVA

Zomacton obsahuje liečivú látku somatropín, známy aj ako rastový hormón.
Rastový hormón sa tvorí v organizme prirodzeným spôsobom. Zohráva dôležitú
úlohu pri raste. Somatropín nachádzajúci sa v Zomactone sa vyrába vo
farmaceutických výrobných zariadeniach.

Zomacton sa používa na dlhodobú liečbu u detí
- s poruchou rastu v dôsledku nedostatku rastového hormónu.
- s poruchou rastu pri Turnerovom syndróme (genetické ochorenie
postihujúce dievčatá).

Zomacton sa používa aj na liečbu u dospelých s potvrdeným závažným
nedostatkom rastového hormónu, ktorý začal v detstve alebo dospelosti.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ZOMACTON

Nepoužívajte Zomacton
. u detí s uzatvorenou epifýzou (to znamená, že rast kostí je ukončený),
. ak sa u Vás zhoršia problémy súvisiace s činnosťou mozgu (poškodenie
mozgu),
. ak podstupujete protinádorovú liečbu alebo máte aktívny nádor,
. ak ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Zomactonu,
. u predčasne narodených detí alebo novorodencov, pretože obsahuje ako
pomocnú látku benzylalkohol,
. ak ste vážne chorý po operácii na otvorenom srdci, po operácii brucha,
viacpočetnom zranení pri nehode alebo pri náhlom zlyhaní dýchania,
. u detí s chronickým ochorením obličiek v čase transplantácie obličky.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Zomactonu
. Zomacton môže vzhľadom na prítomnosť benzylakoholu ako pomocnej látky
spôsobiť toxické reakcie a alergické reakcie u novorodencov a detí do 3
rokov a nemôže sa podávať nedonoseným deťom a novorodencom.
. Pacienti s Praderovej-Williho syndrómom, ktorí trpia tiež nedostatkom
rastového hormónu, sa nemajú liečiť Zomactonom.
. Liečba Zomactonom sa môže uskutočniť len pod dohľadom kvalifikovaného
lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov s nedostatkom rastového
hormónu.
. Ak sa vo Vašej rodine vyskytuje cukrovka (diabetes mellitus), lekár Vám
bude pravidelne kontrolovať hladinu cukru v krvi. Ak máte cukrovku, Vaša
liečba si bude vyžadovať dôslednú kontrolu glukózy v krvi a možno bude
potrebné upraviť dávkovanie na udržanie cukrovky pod kontrolou. Váš lekár
Vám povie, ak to bude potrebné.
. Ak je u Vás nedostatok rastového hormónu spôsobený poškodením mozgu
(vnútrolebečná lézia), budete pozorne sledovaný, aby nedošlo k zhoršeniu
alebo opätovnému výskytu tohto problému. Ak sa to potvrdí, lekár Vám
povie, či je potrebné ukončiť liečbu Zomactonom.
. Ak ste boli vážne chorý, napr. nádorové ochorenie, liečba so Zomactonom
môže spôsobiť návrat choroby alebo jej zhoršenie. Ak si všimnete
akékoľvek príznaky, ihneď o tom informujte svojho lekára.
. Ak sa u Vás objaví počas liečby Zomactonom niektorý z nasledujúcich
účinkov, kontaktujte ihneď Vášho lekára alebo najbližšiu nemocnicu:
- opakujúca sa alebo silná bolesť hlavy
- problémy s videním
- nevoľnosť a/alebo vracanie
. Liečba Zomactonom môže viesť k zníženiu hladiny hormónov štítnej žľazy,
čo je potrebné liečiť. Kvôli kontrole Vám lekár urobí testy, aby zistil,
ako pracuje Vaša štítna žľaza.
. Hlásené boli veľmi zriedkavé prípady leukémie, avšak zdá sa, že ich
výskyt je podobný ako u detí, ktoré nie sú liečené rastovým hormónom.
. Obráťte sa na svojho lekára ihneď, ak začnete krívať alebo pocítite
bolesť v bedrách alebo kolenách.
. Ak trpíte ťažkosťami po operácii, zranení alebo vážnymi problémami
dýchania.
. Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje operáciu, boli ste vážne zranený pri
nehode alebo ste vážne ochoreli, Váš lekár pravdepodobne prehodnotí Vašu
liečbu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate glukokortikoidy môže byť potrebné upraviť Vašu dávku, pretože
glukokortikoidy môžu potláčať rastový účinok somatropínu. Ak ste liečený
steroidmi kvôli nedostatočnej tvorbe ACTH (adrenokortikotropný hormón),
povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi.

Androgény, estrogény a anabolické steroidy (anaboliká) môžu urýchliť zretie
kostí, a tak znížiť Vašu konečnú výšku.

Ak máte cukrovku, možno bude potrebné upraviť dávkovanie inzulínu, pretože
somatropín môže zapríčiniť stav inzulínovej rezistencie.

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Dosiaľ nie sú skúsenosti s používaním Zomactonu u tehotných žien. Zomacton
sa nesmie používať počas tehotenstva. Nie je známe, či Zomacton prechádza
do materského mlieka. Zomacton sa nesmie používať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Zomacton nemá žiaden vplyv na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zomactonu
Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol ako pomocnú látku a môže spôsobiť
toxické a alergické reakcie u novorodencov a detí do 3 rokov. Nesmie sa
podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom.
Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.


3. AKO POUŽÍVAŤ ZOMACTON

Vždy používajte Zomacton presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám pomôžu vybrať si najlepší spôsob
používania Zomactonu. Tiež Vám povedia, akú dávku máte používať. Liek sa
podáva injekčne pod kožu bežnou injekčnou striekačkou alebo bezihlovým
aplikátorom ZomaJet 2 Vision.

/Dávkovanie/
Nedostatok rastového hormónu u detí
Lekár Vám vypočíta presnú dávku na základe Vašej telesnej hmotnosti.
Zvyčajná odporúčaná dávka je 0,17 – 0,23 mg/kg telesnej hmotnosti za
týždeň. Táto týždenná dávka môže byť rozdelená na 6 – 7 dávok, čo znamená,
že dostanete dennú dávku 0,02 – 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti. Maximálna
odporúčaná dávka za týždeň je 0,27 mg/kg telesnej hmotnosti, teda dostanete
injekčne približne 0,04 mg/kg telesnej hmotnosti za deň.

Turnerov syndróm (len ženy)
Lekár Vám vypočíta presnú dennú dávku na základe Vašej hmotnosti. Zvyčajná
odporúčaná dávka je 0,33 mg/kg telesnej hmotnosti za týždeň. Táto týždenná
dávka môže byť rozdelená na 6 – 7 dávok, čo znamená, že dostanete dávku
0,05 mg/kg telesnej hmotnosti za deň.

Nedostatok rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042
mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať, nemá však prekročiť dávku
0,084 mg/kg telesnej hmotnosti za týždeň.
Dávkovanie môže byť potrebné so zvyšujúcim sa vekom znížiť.

/Návod na prípravu roztoku/
Roztok sa môže pripraviť v dvoch koncentráciách podľa toho, aké množstvo
rozpúšťadla sa použije na jeho prípravu. Váš lekár Vám povie, akú
koncentráciu máte použiť.
. Na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo bežnou
injekčnou striekačkou použite 1,3 ml rozpúšťadla, čím dostanete roztok
s koncentráciou 3,3 mg/ml.
. Na použitie len s bežnou injekčnou striekačkou použite 3,2 ml
rozpúšťadla, čím dostanete roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml.

Prášok sa smie zmiešať len s priloženým rozpúšťadlom.

1a. Nasaďte ihlu na kalibrovanú injekčnú striekačku.
1b. Odstráňte plastové viečko z injekčnej liekovky označenej Zomacton 4 mg.


2. Odlomte hrdlo ampulky s rozpúšťadlom. Odstráňte plastový kryt
z injekčnej ihly. Predtým ako odoberiete rozpúšťadlo z ampulky, uistite sa,
že piest injekčnej striekačky je úplne stlačený nadol.
Pomaly odoberte injekčnou striekačkou požadovaný objem rozpúšťadla. Podľa
toho, aké množstvo rozpúšťadla použijete, môžete pripraviť dve rozdielne
koncentrácie. Váš lekár Vám povie, akú koncentráciu máte použiť.

. Na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo bežnou
injekčnou striekačkou použite 1,3 ml rozpúšťadla, čím dostanete roztok
s koncentráciou 3,3 mg/ml.
. Na použitie len s bežnou injekčnou striekačkou použite 3,2 ml
rozpúšťadla, čím dostanete roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml.

[pic]

3. Prepichnite ihlou gumovú zátku liekovky s liečivom a pridávajte
rozpúšťadlo opatrne do liekovky tak, že ho necháte stekať po vnútornej
stene liekovky. Tým zabránite speneniu roztoku.

[pic]

4. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými pohybmi injekčnej
liekovky dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry
bezfarebný roztok.
Vyhýbajte sa trepaniu alebo prudkému miešaniu. Ak roztok zostane zakalený
alebo obsahuje pevné čiastočky, injekčná liekovka a jej obsah sa musia
zlikvidovať.
Injekčnú liekovku so zvyšným roztokom uchovávajte v chladničke. V prípade,
že je roztok po vybratí z chladničky zakalený, môže sa zahriať na izbovú
teplotu. Ak zákal stále pretrváva, zlikvidujte injekčnú liekovku aj s jej
obsahom.

Číry bezfarebný roztok sa potom podáva pod kožu podľa inštrukcií lekára
a/alebo zdravotnej sestry s použitím buď bezihlového aplikátora ZomaJet 2
Vision, alebo bežnou injekčnou striekačkou.

Ak použijete viac Zomactonu, ako máte
Predávkovanie môže spôsobiť nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia)
s následnou vysokou hladinou cukru v krvi (hyperglykémia).
V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
Účinky opakovaného predávkovania nie sú známe.

Ak zabudnete použiť Zomacton
Ak vynecháte dávku, neobávajte sa. Pokračujte ako obvykle a vezmite si
ďalšiu dávku v čase, v ktorom ju používate.
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Môže sa u Vás objaviť hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Hoci sa
tým neovplyvní dlhodobý účinok liečby, informujte o tom svojho lekára, ak
sa tak stane.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Zomacton môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Podkožná injekcia rastového hormónu môže spôsobiť úbytok alebo prírastok
tukového tkaniva v mieste vpichu. Preto sa odporúča miesto vpichu často
meniť. V zriedkavých prípadoch sa u pacientov môže objaviť v mieste vpichu
bolesť a svrbenie.

Veľmi často hlásené nežiaduce účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
Len dospelí:
- opuch kvôli zadržiavaniu tekutín, najmä opuch rúk a nôh (edém)
- mierne zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia)
- bolesť kĺbov (artralgia)
- bolesť svalov (myalgia)
- bolesť hlavy
- znecitlivenie, tŕpnutie, pálenie (mravčenie) na pokožke (parestézia)

Často hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1
zo 100 pacientov):
Deti a dospelí:
- znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreoidizmus)
- tvorba protilátok (imunitná reakcia Vášho organizmu na rastový hormón,
ktorá sa zisťuje krvným testom)
- zvýšené napätie svalov (hypertónia)
- reakcie v mieste podania injekcie
- celková telesná slabosť (asténia)

Len deti:
- opuch kvôli zadržiavaniu tekutín, najmä opuch nôh a rúk (edém, periférny
edém)
- porušenie metabolizmu glukózy (zvýšená hladina cukru v krvi)
- bolesť kĺbov (artralgia)
- bolesť svalov (myalgia)
- bolesť hlavy

Len dospelí:
- stuhnutie nôh a/alebo ramien
- sťažené zaspávanie a/alebo časté prebúdzanie (insomnia)

Menej často hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100, ale
viac ako 1 z 1 000 pacientov):
Deti a dospelí:
- málokrvnosť (anémia)
- zrýchlená srdcová činnosť (tachykardia)
- točenie hlavy alebo závraty (vertigo)
- dvojité videnie (diplopia)
- opuch v oblasti očného pozadia (papiloedém)
- vracanie, bolesť brucha, plynatosť, nevoľnosť
- slabosť
- nárast alebo zmenšenie tukového tkaniva v mieste vpichu, krvácanie,
hrčka v mieste vpichu
- nízke hladiny cukru v krvi (hypoglykémia)
- vysoké hladiny fosfátu v krvi (hyperfosfatémia)
- ochabnutie svalov (svalová atrofia)
- bolesť kostí
- syndróm karpálneho tunela (porucha citlivosti svalov ruky spôsobená
stlačením nervu v oblasti zápästia)
- zhubné nádory, nádory
- spavosť (somnolencia)
- rýchle mimovoľné pohyby očí (nystagmuz)
- zmeny osobnosti
- únik moču (inkontinencia), krv v moči (hematúria), nadmerná tvorba moču
(polyúria), časté močenie, abnormálne výsledky vyšetrenia moču
- výtok
- reakcie v mieste podania injekcie (vrátane zmeny tukového tkaniva
v mieste vpichu, stenčenia (atrofie) kože, odlupovania kože, žihľavky,
nadmerného ochlpenia (hirzutizmus), zhrubnutia (hypertrofie) kože)

Len deti:
- stuhnutie nôh a ramien

Len dospelí:
- vysoký krvný tlak (hypertenzia)
- nadmerné zväčšenie prsníkov (gynekomastia)

Zriedkavo hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000
pacientov):
Deti a dospelí:
- hnačka
- abnormálne hodnoty vyšetrení obličiek
- cukrovka (diabetes mellitus typ II)
- brnenie alebo necitlivosť v určitých oblastiach tela (neuropatia)
- zadržiavanie tekutiny okolo mozgu (prejavuje sa opakujúcou sa alebo
silnou bolesťou hlavy, rozmazaným videním a nevoľnosťou a/alebo
vracaním)

Len deti:
- vysoký krvný tlak (hypertenzia)
- sťažené zaspávanie a/alebo časté prebúdzanie (insomnia)
- znecitlivenie, tŕpnutie, pálenie (mravčenie) na pokožke (parestézia)

Veľmi zriedkavo hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000
pacientov):
Deti:
- leukémia (zdá sa, že jej výskyt nie je častejší ako v bežnej populácii
detí)
- nadmerné zväčšenie prsníkov (gynekomastia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZOMACTON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Zomacton po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC).
Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po rozpustení prášku v priloženom rozpúšťadle uchovávajte injekčnú liekovku
vo vzpriamenej polohe pri teplote 2 oC – 8 oC (v chladničke). Po rozpustení
musí byť roztok použitý do 14 dní. Musíte zlikvidovať všetok roztok, ktorý
zostane v injekčnej liekovke po uplynutí tejto doby.
Ak je roztok po vybratí z chladničky zakalený, zahrejte ho na izbovú
teplotu. Ak zostáva stále zakalený alebo zmenil farbu, zlikvidujte injekčnú
liekovku aj s jej obsahom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Zomacton obsahuje
Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg účinnej látky – somatropínu (1,3
mg/ml alebo 3,3 mg/ml po zmiešaní s rozpúšťadlom).
Ďalšie zložky sú:
Prášok: manitol
Rozpúšťadlo: benzylalkohol 9 mg/ml, chlorid sodný a voda na injekciu
Zomacton obsahuje menej ako 1 mmol chloridu sodného (23 mg) v jednej dávke,
takže je prakticky "bez sodíka".

Ako vyzerá Zomacton a obsah balenia
Liek obsahuje prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.
Prášok sa dodáva v injekčnej liekovke a rozpúšťadlo v ampulke. Prášok má
bielu až takmer bielu farbu. Po rozpustení v priloženom rozpúšťadle vznikne
číry bezfarebný roztok.

Veľkosť balenia:
1 injekčná liekovka s práškom a 1 ampulka rozpúšťadla
5 injekčných liekoviek s práškom a 5 ampuliek rozpúšťadla
10 injekčných liekoviek s práškom a 10 ampuliek rozpúšťadla

Aplikátor ZomaJet 2 Vision (nie je súčasťou balenia).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24 109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 08/2010.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2108/ 08261


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Zomacton® 4 mg
Somatropinum
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Zomacton 4 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Zomacton 4 mg
3. Ako používať Zomacton 4 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zomacton 4 mg
6. Ďalšie informácie

V tejto písomnej informácii "Vy" znamená Vy, dieťa alebo mladistvý vo Vašej
starostlivosti.


1. ČO JE Zomacton 4 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Zomacton 4 mg obsahuje liečivú látku somatropín, známy aj ako rastový
hormón. Rastový hormón sa tvorí v organizme prirodzeným spôsobom. Zohráva
dôležitú úlohu pri raste. Somatropín nachádzajúci sa v Zomactone sa vyrába
vo farmaceutických výrobných zariadeniach.

Zomacton 4 mg sa používa na dlhodobú liečbu u detí
- s poruchou rastu v dôsledku nedostatku rastového hormónu.
- s poruchou rastu pri Turnerovom syndróme (genetické ochorenie
postihujúce dievčatá).

Zomacton 4 mg sa používa aj na liečbu u dospelých s potvrdeným závažným
nedostatkom rastového hormónu, ktorý začal v detstve alebo dospelosti.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Zomacton 4 mg

Nepoužívajte Zomacton 4 mg
. u detí s uzatvorenou epifýzou (to znamená, že rast kostí je ukončený),
. ak sa u Vás zhoršia problémy súvisiace s činnosťou mozgu (poškodenie
mozgu),
. ak podstupujete protinádorovú liečbu alebo máte aktívny nádor,
. ak ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Zomactonu 4 mg,
. u predčasne narodených detí alebo novorodencov, pretože obsahuje ako
pomocnú látku benzylalkohol,
. ak ste vážne chorý po operácii na otvorenom srdci, po operácii brucha,
viacpočetnom zranení pri nehode alebo pri náhlom zlyhaní dýchania.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Zomactonu 4 mg
. Zomacton môže vzhľadom na prítomnosť benzylakoholu ako pomocnej látky
spôsobiť toxické reakcie a alergické reakcie u novorodencov a detí do 3
rokov a nemôže sa podávať nedonoseným deťom a novorodencom.
. Liečba Zomactonom sa môže uskutočniť len pod dohľadom kvalifikovaného
lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov s nedostatkom rastového
hormónu.
. Ak sa vo Vašej rodine vyskytuje cukrovka (diabetes mellitus), lekár Vám
bude pravidelne kontrolovať hladinu cukru v krvi. Ak máte cukrovku, Vaša
liečba si bude vyžadovať dôslednú kontrolu glukózy v krvi a možno bude
potrebné upraviť dávkovanie na udržanie kontroly cukrovky. Váš lekár Vám
povie, ak to bude potrebné.
. Ak je u Vás nedostatok rastového hormónu spôsobený poškodením mozgu
(vnútrolebečná lézia), budete pozorne sledovaný, aby nedošlo k zhoršeniu
alebo opätovnému výskytu tohto problému. Ak sa to potvrdí, lekár Vám
povie, či je potrebné ukončiť liečbu Zomactonom 4 mg.
. Ak ste boli vážne chorý, napr. rakovina, liečba so Zomactonom 4 mg môže
spôsobiť návrat choroby alebo jej zhoršenie. Ak si všimnete akékoľvek
príznaky, ihneď o tom informujte svojho lekára.
. Ak sa u Vás objaví počas liečby Zomactonom niektorý z nasledujúcich
účinkov, kontaktujte ihneď Vášho lekára alebo najbližšiu nemocnicu:
- opakujúca sa alebo ťažká bolesť hlavy
- problémy s videním
- nevoľnosť a/alebo vracanie
. Liečba Zomactonom môže viesť k zníženiu hladiny hormónov štítnej žľazy,
čo je potrebné liečiť. Kvôli kontrole Vám lekár urobí testy, aby zistil,
či Vaša štítna žľaza pracuje dobre.
. Hlásené boli veľmi zriedkavé prípady leukémie, avšak zdá sa, že ich
výskyt je podobný ako u detí, ktoré nie sú liečené rastovým hormónom.
. Obráťte sa na svojho lekára ihneď, ak začnete krívať alebo pocítite
bolesť v bedrách a kolenách.
. Ak trpíte ťažkosťami po operácii, zranení alebo vážnymi problémami
dýchania.
. Ak si Váš zdravotný stav vyžaduje operáciu, vážne ste boli zranený pri
nehode alebo ste vážne ochoreli, lekár musí prehodnotiť Vašu liečbu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate glukokortikoidy môže byť potrebné upraviť Vašu dávku, pretože
glukokortikoidy môžu potláčať rastový účinok somatropínu. Ak ste liečený
steroidmi kvôli nedostatočnej tvorbe ACTH (adrenokortikotropný hormón),
povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi.

Androgény, estrogény a anabolické steroidy (anaboliká) môžu urýchliť zrenie
kostí, a tak znížiť Vašu konečnú výšku.

Ak máte cukrovku, možno bude potrebné upraviť dávkovanie inzulínu, pretože
somatropín môže zapríčiniť stav inzulínovej rezistencie.

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Dosiaľ nie sú skúsenosti s používaním Zomactonu u tehotných žien. Zomacton
sa nesmie používať počas tehotenstva. Nie je známe, či Zomacton prechádza
do materského mlieka. Zomacton sa nesmie používať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Zomacton nemá žiaden vplyv na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zomactonu
Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol ako pomocnú látku a môže spôsobiť
toxické a alergické reakcie u novorodencov a detí do 3 rokov. Nesmie sa
podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom.
Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.


3. AKO POUŽÍVAŤ Zomacton 4 mg

Vždy užívajte Zomacton 4 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám pomôžu vybrať si najlepší spôsob
užívania Zomactonu 4 mg. Tiež Vám povedia, akú dávku máte používať. Liek sa
podáva injekčne pod kožu bežnou injekčnou striekačkou alebo bezihlovým
aplikátorom ZomaJet 2 Vision.

/Dávkovanie/
Nedostatok rastového hormónu u detí
Lekár Vám vypočíta presnú dávku na základe Vašej telesnej hmotnosti.
Zvyčajná odporúčaná dávka je 0,17-0,23 mg/kg telesnej hmotnosti za týždeň.
Táto týždenná dávka môže byť rozdelená na šesť alebo sedem dávok, čo
znamená, že dostanete dennú dávku 0,02-0,03 mg na kilogram telesnej
hmotnosti. Maximálna odporúčaná dávka za týždeň je 0,27 mg na kilogram
telesnej hmotnosti, teda dostanete injekčne približne 0,04 mg na kilogram
telesnej hmotnosti za deň.

Turnerov syndróm (len ženy)
Lekár Vám vypočíta presnú dennú dávku na základe Vašej hmotnosti. Zvyčajná
odporúčaná dávka je 0,33 mg/kg telesnej hmotnosti za týždeň. Táto týždenná
dávka môže byť rozdelená na šesť alebo sedem dávok, čo znamená, že
dostanete dávku 0,05 mg na kilogram telesnej hmotnosti za deň.

Nedostatok rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042
mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať, nemá však prekročiť dávku
0,084 mg na kilogram telesnej hmotnosti za týždeň.
Dávkovanie môže byť potrebné so zvyšujúcim sa vekom znížiť.

/Návod na prípravu roztoku/
Roztok sa môže pripraviť v dvoch koncentráciách podľa toho, aké množstvo
rozpúšťadla sa použije na jeho prípravu. Váš lekár Vám povie, akú
koncentráciu máte použiť.
. Na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo bežnou
injekčnou striekačkou použite 1,3 ml rozpúšťadla, čím dostanete roztok
s koncentráciou 3,3 mg/ml.
. Na použitie len s bežnou injekčnou striekačkou použite 3,2 ml
rozpúšťadla, čím dostanete roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml.

Prášok sa smie zmiešať len s priloženým rozpúšťadlom.


1a. Nasaďte ihlu na kalibrovanú injekčnú striekačku.
1b. Odstráňte plastové viečko z injekčnej liekovky s liečivom označenej
Zomacton 4 mg a utrite gumovú zátku liekovky vatou namočenou v dezinfekčnom
roztoku.

2. Odlomte opatrne hrdlo ampulky s rozpúšťadlom. Odstráňte plastový kryt
z injekčnej ihly. Predtým ako odoberiete rozpúšťadlo z ampulky, uistite sa,
že piest injekčnej striekačky je úplne stlačený nadol.
Pomaly odoberte injekčnou striekačkou požadovaný objem rozpúšťadla. Podľa
toho, aké množstvo rozpúšťadla použijete, môžete pripraviť dve rozdielne
koncentrácie. Váš lekár Vám povie, akú koncentráciu máte použiť.

. Na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo bežnou
injekčnou striekačkou použite 1,3 ml rozpúšťadla, čím dostanete roztok
s koncentráciou 3,3 mg/ml.
. Na použitie len s bežnou injekčnou striekačkou použite 3,2 ml
rozpúšťadla, čím dostanete roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml.

[pic]

3. Prepichnite ihlou gumovú zátku liekovky s liečivom a pridávajte
rozpúšťadlo opatrne do liekovky tak, že ho necháte stekať po vnútornej
stene liekovky. Tým zabránite speneniu roztoku.

[pic]

4. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými pohybmi injekčnej
liekovky dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry
bezfarebný roztok.
Vyhýbajte sa trepaniu alebo prudkému miešaniu. Ak roztok zostane zakalený
alebo obsahuje pevné čiastočky, injekčná liekovka a jej obsah sa musia
zlikvidovať.
Injekčnú liekovku so zvyšným roztokom uchovávajte v chladničke. V prípade,
že je roztok po vybratí z chladničky zakalený, môže sa zohriať na izbovú
teplotu. Ak zákal stále pretrváva, zlikvidujte injekčnú liekovku aj s jej
obsahom.

Číry bezfarebný roztok sa potom podáva pod kožu podľa inštrukcií lekára
a/alebo zdravotnej sestry s použitím buď bezihlového aplikátora ZomaJet 2
Vision, alebo bežnou injekčnou striekačkou.

Ak užijete viac Zomactonu 4 mg, ako máte
Predávkovanie môže spôsobiť nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia)
s následnou vysokou hladinou cukru v krvi (hyperglykémia).
V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
Účinky opakovaného predávkovania nie sú známe.

Ak zabudnete užiť Zomacton 4 mg
Ak vynecháte dávku, neobávajte sa. Pokračujte ako obvykle a vezmite si
ďalšiu dávku v čase, v ktorom ju užívate.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Môže sa u Vás objaviť hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi), ktorá môže
spôsobiť závraty, zmätenosť a neostré videnie. Hoci sa tým neovplyvní
dlhodobý účinok liečby, informujte o tom svojho lekára, ak sa tak stane.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Zomacton 4 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Podkožná injekcia rastového hormónu môže spôsobiť úbytok alebo prírastok
tukového tkaniva v mieste vpichu. Preto sa odporúča miesto vpichu často
meniť. V zriedkavých prípadoch sa u pacientov môže objaviť v mieste vpichu
bolesť a svrbenie.

Často hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1
zo 100 pacientov):
- prechodné kožné reakcie v mieste podania injekcie
- tvorba protilátok (imunitná reakcia Vášho organizmu na rastový hormón,
ktorá sa zisťuje krvným testom)
- stuhnutosť nôh a rúk u dospelých
- bolesť svalov a kĺbov u dospelých
- opuchy v dôsledku zadržiavania tekutín u dospelých
- znecitlivenie alebo pálenie (mravčenie) na pokožke u dospelých

Menej často hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100, ale
viac ako 1 z 1 000 pacientov):
- stuhnutosť nôh a rúk u detí
- bolesť kĺbov a svalov u detí
- opuchy v dôsledku zadržiavania tekutín u detí
- znecitlivenie alebo pálenie (mravčenie) na pokožke u detí
- syndróm karpálneho tunela (porucha citlivosti svalov ruky spôsobená
stlačením nervu v oblasti zápästia) (vyskytuje sa oveľa viac u dospelých
ako u detí)

Zriedkavo hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000
pacientov):
- cukrovka (diabetes mellitus typ II)
- zvýšenie tlaku v mozgu (benígna intrakraniálna hypertenzia)


Veľmi zriedkavo hlásené vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000
pacientov):
- leukémia (avšak zdá sa, že jej výskyt nie je častejší ako v bežnej
populácii detí)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Zomacton 4 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Zomacton 4 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC).
Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po rozpustení prášku v priloženom rozpúšťadle uchovávajte injekčnú liekovku
vo vzpriamenej polohe pri teplote 2 oC – 8 oC (v chladničke). Po rozpustení
musí byť roztok použitý do 14 dní. Musíte zlikvidovať všetok roztok, ktorý
zostane v injekčnej liekovke po uplynutí tejto doby.
Ak je roztok po vybratí z chladničky zakalený, zahrejte ho na izbovú
teplotu. Ak zostáva stále zakalený alebo zmenil farbu, zlikvidujte injekčnú
liekovku aj s jej obsahom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Zomacton 4 mg obsahuje
Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg účinnej látky, somatropínu (1,3 mg/ml
alebo 3,3 mg/ml po zmiešaní s rozpúšťadlom).
Ďalšie zložky sú:
Prášok: manitol
Rozpúšťadlo: benzylalkohol 9 mg/ml, chlorid sodný a voda na injekciu
Zomacton obsahuje menej ako 1 mmol chloridu sodného (23 mg) v jednej dávke,
takže je prakticky „bez sodíka“.

Ako vyzerá Zomacton 4 mg a obsah balenia
Liek obsahuje prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.
Prášok sa dodáva v injekčnej liekovke a rozpúšťadlo v ampulke. Prášok má
bielu až takmer bielu farbu. Po rozpustení v priloženom rozpúšťadle vznikne
číry bezfarebný roztok.

Veľkosť balenia:
1 injekčná liekovka s práškom označená „Zomacton 4 mg“ a 1 ampulka
s obsahom 3,5 ml označená „Rozpúšťadlo“.
5 injekčných liekoviek s práškom označené „Zomacton 4 mg“ a 5 ampuliek
s obsahom 3,5 ml označené „Rozpúšťadlo“.
10 injekčných liekoviek s práškom označené „Zomacton 4 mg“ a 10 ampuliek
s obsahom 3,5 ml označené „Rozpúšťadlo“.

Aplikátor ZomaJet 2 Vision (nie je súčasťou balenia).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24 109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
/organizačná zložka Slovakia/
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 03/2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2009/00843
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2009/00844SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zomacton 4 mg
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Somatropinum*………………………………………………… 4 mg
(1,3 mg/ml alebo 3,3 mg/ml po nariedení)

*Pripravený rekombinantnou DNA technológiou produkovaný /Escherichia coli./

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Zomacton 4 mg je biely až takmer biely lyofilizovaný prášok.
Rozpúšťadlo je číry bezfarebný roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutické indikácie

Zomacton 4 mg je určený na dlhodobú liečbu u detí:
- s poruchou rastu v dôsledku nedostatočnej sekrécie rastového hormónu.
- u dievčat s Turnerovým syndrómom potvrdeným chromozomálnou analýzou.

U dospelých je určený na liečbu nedostatku rastového hormónu:
- pri nedostatku zistenom už v detstve. V tomto prípade má byť pacient
opätovne vyšetrený a deficit rastového hormónu sa má potvrdiť dvoma
stimulačnými testami.
- pri nedostatku rastového hormónu vzniknutého v dospelosti pri známom
hypotalamo-hypofyzárnom ochorení, kde je dokázaný deficit ďalšieho s
ochorením súvisiaceho hormónu, okrem prolaktínu. Deficit má byť dokázaný
dvoma rôznymi dynamickými stimulačnými testami, ktoré sa majú vykonať až
po začatí adekvátnej substitúcie v ostatných deficitných osiach.

4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Zomactonom sa môže uskutočniť len pod dohľadom kvalifikovaného
lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov s deficitom rastového hormónu.

Dávkovanie a schéma podávania sú individuálne.

Dĺžka liečby, obvykle sa jedná o obdobie niekoľkých rokov, závisí od
maximálneho dosiahnuteľného liečebného úspechu.
Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku
tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. Preto je potrebné miesto vpichu
meniť.


Nedostatočná sekrécia rastového hormónu u detí

U detí sa Zomacton 4 mg obvykle podáva podkožne v dávke 0,17 - 0,23 mg na 1
kg telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá približne 4,9 mg/m2 – 6,9
mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka sa podáva rozdelená v 6-7 jednotlivých
denných podkožných injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,02
- 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 0,7–1,0 mg/m2 telesného povrchu).
Celková týždenná dávka nemá prekročiť 0,27 mg/kg telesnej hmotnosti (8
mg/m2 telesného povrchu), čo zodpovedá každodennej injekčnej aplikácii do
0,04 mg/kg hmotnosti.

Turnerov syndróm
Pri liečbe Turnerovho syndrómu sa obvykle podáva dávka 0,33 mg na 1 kg
telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá 9,86 mg/m2 telesného povrchu).
Táto dávka sa podáva rozdelená v 6-7 jednotlivých denných podkožných
injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,05 mg/kg telesnej
hmotnosti alebo 1,40-1,63 mg/m2 telesného povrchu).

Deficit rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042
mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať podľa individuálnej
potreby pacienta, ktorú určuje koncentrácia inzulínu podobného rastového
faktora (IGF-I). Udržiavacia dávka nemá prekročiť dávku 0,084 mg/kg/týždeň.
U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov, keďže u mužov sa
postupom času zvyšuje citlivosť na IGF-I. Existuje teda riziko, že ženy
môžu byť nedostatočne liečené, najmä tie pacientky, ktoré podstupujú
substitučnú liečbu perorálnymi estrogénmi, zatiaľ čo muži môžu byť liečení
vysokými dávkami. Presnosť dávkovania rastového hormónu sa preto musí
kontrolovať každých 6 mesiacov. Keďže fyziologická produkcia rastového
hormónu s vekom klesá, u starších pacientov sa dávka obvykle znižuje.
Pacient má užívať najnižšiu účinnú dávku.

Spôsob prípravy, pozri časť 6.6.

4. 3 Kontraindikácie

Zomacton 4 mg sa nemá podávať deťom s uzatvorenými rastovými štrbinami.

Pacienti so zjavnou progresiou intrakraniálnej lézie alebo iným nádorovým
ochorením nemajú dostávať Zomacton 4 mg, pretože nemožno vylúčiť jeho
podporný vplyv na rast nádoru. Pred začatím liečby Zomactonom 4 mg musí byť
intrakraniálny nádor inaktívny a protinádorová liečba ukončená.

Precitlivenosť na somatropín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom,
pretože rozpúšťadlo obsahuje benzylalkohol.

Pacienti s vážnym akútnym ochorením s komplikáciami po chirurgickom zákroku
na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom
respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi nesmú byť liečení Zomactonom 4 mg
(pozri časť 4.4).

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rozpúšťadlo obsahuje ako pomocnú látku benzylalkohol, preto Zomacton 4 mg
môže spôsobiť toxické reakcie a anafylaktické reakcie u novorodencov a detí
do 3 rokov. Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo
novorodencom.

Rastový hormón môže vyvolať inzulínovú rezistenciu, preto sa majú pacienti
sledovať z hľadiska prejavov glukózovej intolerancie. Zomacton 4 mg sa má
podávať opatrne pacientom s diabetom mellitus alebo tým, v ktorých rodine
sa vyskytla dispozícia pre túto chorobu. U pacientov s diabetom mellitus sa
musí prísne sledovať obsah glukózy v moči a krvi a dávku inzulínu môže byť
potrebné zvýšiť, aby sa zachovala optimálna koncentrácia glukózy v krvi.
U pacientov s už potvrdeným diabetom sa odporúča oftalmologické vyšetrenie,
ktoré má byť vykonané podľa štandardných terapeutických postupov.
Stabilizovaná forma retinopatie nemusí viesť k ukončeniu liečby Zomactonom.


U pacientov so sekundárnym deficitom rastového hormónu pri intrakraniálnej
lézii sa odporúčajú časté kontroly stavu z hľadiska možnej progresie alebo
recidívy základnej choroby. Ak dôjde k progresii alebo recidíve lézie, je
potrebné liečbu Zomactonom 4 mg prerušiť.

U pacientov liečených v minulosti na malígne ochorenia sa odporúča sledovať
znaky a príznaky relapsu malígneho ochorenia.

Zomacton nie je indikovaný u detí, u ktorých je nedostatočný rast spôsobený
geneticky potvrdeným Praderovej-Williho syndrómom, aj keď sa u nich
diagnostikovala nedostatočná sekrécia rastového hormónu. Boli hlásené
prípady spánkovej apnoe a náhleho úmrtia súvisiace s používaním rastového
hormónu u detí s Praderovej-Williho syndrómom, ktoré mali jeden alebo viac
z nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita, porucha respiračných
funkcií v anamnéze alebo neidentifikovaná infekcia dýchacích ciest.

U niektorých detí sa počas rýchleho rastu môže objaviť skolióza. Počas
liečby je potrebné monitorovať príznaky skoliózy.

Pri transplantácii obličky sa má liečba so Zomactonom 4 mg prerušiť.

Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie.
V prípade silnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, poruchy videnia, nauzey
a/alebo vracania sa odporúča oftalmologické vyšetrenie, či nedochádza
k edému papily. Ak sa potvrdí edém papily, musí sa zvážiť diagnóza benígnej
intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým
hormónom musí prerušiť (pozri tiež časť 4.8).

Počas liečby somatropínom sa zistila zvýšená konverzia T4 na T3, čo môže
viesť k zníženiu koncentrácie T4 a zvýšeniu koncentrácie T3 v sére. Vo
všeobecnosti zostávajú hladiny periférnych hormónov štítnej žľazy
v referenčnom rozsahu zdravých jedincov. Účinok somatropínu na hladinu
hormónov štítnej žľazy môže mať klinický význam u pacientov so subklinickou
centrálnou hypotyreózou, u ktorých sa môže teoreticky vyvinúť hypotyreóza.
Naopak, u pacientov, ktorí dostávajú substitučnú terapiu tyroxínom sa môže
vyvinúť mierna hypertyreóza. Preto sa odporúča po začatí liečby a pri
úprave dávkovania somatropínu sledovať funkciu štítnej žľazy.

U malého počtu pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorí boli liečení
somatropínom, sa vyskytla leukémia. Táto sa však pozorovala aj
u neliečených pacientov. Na základe viac ako 10 ročných klinických
skúseností možno konštatovať, že výskyt leukémie u pacientov liečených na
deficit rastového hormónu bez rizikových faktorov nie je väčší ako v bežnej
populácii.

U pacientov s endokrinnými poruchami môže dôjsť častejšie k epifyzeolýze
stehennej kosti. Pacientov, ktorí sa liečia Zomactonom 4 mg a ktorí počas
liečby začnú krívať alebo majú bolesti v bedrách a kolenách, má lekár
adekvátne vyšetriť.

Účinok liečby rastovým hormónom na rekonvalescenciu sa študoval v dvoch
placebom kontrolovaných štúdiách, ktoré zahŕňali 522 vážne chorých
dospelých pacientov s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci,
operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume alebo po akútnom respiračnom
zlyhaní.
Úmrtnosť bola vyššia (42 % vs. 19 %) u pacientov liečených rastovým
hormónom (dávky 5,3 až 8 mg/deň) v porovnaní s placebom. Na základe
získaných informácií nemajú byť títo pacienti liečení rastovým hormónom.
Nakoľko nie sú dostupné informácie o bezpečnosti substitučnej terapie
rastovým hormónom u akútne kriticky chorých pacientov, v týchto situáciách
sa musí zvážiť prínos pokračovania liečby oproti potenciálnemu riziku.

U všetkých pacientov, u ktorých dôjde k vzniku podobného alebo iného
akútneho kritického stavu, sa musí zvážiť možný prínos liečby rastovým
hormónom oproti potenciálnemu riziku.

4. 5 Liekové a iné interakcie

Terapia glukokortikoidmi môže potláčať rastový účinok Zomactonu 4 mg.
U pacientov, ktorí zároveň trpia deficitom ACTH, sa má zodpovedajúca dávka
glukokortikoidov opatrne prispôsobiť, aby sa zabránilo oslabeniu účinku
Zomactonu 4 mg.

Vysoké dávky androgénov, estrogénov alebo anabolických steroidov môžu
urýchliť zrenie kostí, a tým zhoršiť výsledný rast.

Pretože somatropín môže vyvolať stav inzulínovej rezistencie, môže byť
potrebné upraviť dávky inzulínu u pacientov s diabetom mellitus, ktorí
zároveň dostávajú Zomacton 4 mg.

Údaje z interakčných štúdií u dospelých pacientov s deficitom rastového
hormónu naznačujú, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok
metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens látok
metabolizovaných prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (napr. pohlavné
hormóny, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporíny) môže byť zvýšený,
čo má za následok zníženie hladiny týchto látok v plazme. Klinický význam
tohto zistenia nie je známy.

4. 6 Gravidita a laktácia

Klinické údaje o použití Zomactonu 4 mg u gravidných žien nie sú
k dispozícii, preto riziko u ľudí nie je známe. Hoci štúdie na zvieratách
nepreukázali potenciálne riziko používania somatropínu počas gravidity,
podávanie Zomactonu 4 mg sa musí v prípade gravidity ukončiť. Počas
gravidity somatropín matky bude stále viac nahradzovaný placentárnym
rastovým hormónom.
Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do materského mlieka, avšak
vstrebávanie intaktného proteínu z gastrointestinálneho traktu dojčeného
dieťaťa je veľmi málo pravdepodobné.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Zomacton nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4. 8 Nežiaduce účinky

Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku
tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. V zriedkavých prípadoch dochádza
k bolesti a výskytu svrbiacej vyrážky v mieste vpichu.

Somatropín spôsobuje zvýšenú tvorbu protilátok približne u 1 % pacientov.
Väzobná kapacita týchto protilátok je nízka a ich tvorba sa nespája so
žiadnymi klinickými zmenami.

V súvislosti s používaním somatropínu bola v zriedkavých prípadoch hlásená
benígna intrakraniálna hypertenzia (pozri časť 4.4).

U detí s deficitom rastového hormónu liečených somatropínom boli hlásené
veľmi zriedkavé prípady leukémie, ale ich incidencia sa zdá byť podobná ako
u detí, ktoré netrpia deficitom rastového hormónu.

Pri liečbe Zomactonom 4 mg, zvlášť na začiatku liečby, sa môžu objaviť
symptómy retencie tekutín. Nežiaduce účinky spôsobené retenciou tekutín,
napríklad periférny edém, stuhnutie končatín, artralgia, myalgia,
parestézia a syndróm karpálneho tunela, sú častejšie u dospelých ako u
detí. Tieto príznaky sú mierne až stredne závažné, prechodné a závislé od
dávky, takže niekedy môže byť potrebné zníženie dávky.

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
| |?1/100 až |?1/1000 až |?1/10 000 až |zriedkavé |
| |<1/10 |<1/100 |<1/1000 |< 1/10 000 |
|Benígne | | | |Leukémia* |
|a malígne | | | | |
|nádory | | | | |
|Poruchy |Tvorba | | | |
|imunitného |protilátok | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy |Hypoglykémia| |Diabetes | |
|endokrinného | | |mellitus typ II | |
|systému | | | | |
|Poruchy |Parestézia |Syndróm |Prechodná bolesť| |
|nervového |(u |karpálneho |hlavy, benígna | |
|systému |dospelých) |tunela, |intrakraniálna | |
| | |parestézia (u |hypertenzia | |
| | |detí) | | |
|Poruchy |Stuhnutosť |Stuhnutosť | | |
|kostrovej |končatín, |končatín, | | |
|a svalovej |artralgia, |artralgia, | | |
|sústavy |myalgia (u |myalgia (u | | |
|a spojivového|dospelých)|detí)* | | |
|tkaniva |* | | | |
|Celkové |Reakcie |Periférny edém|Bolesť |Tuková |
|poruchy |v mieste |(u detí) |a svrbiaca |atrofia |
|a reakcie |podania, | |vyrážka v mieste|alebo |
|v mieste |periférny | |podania injekcie|hypertrofia|
|podania |edém | | |v mieste |
| |(u dospelých| | |podania |
| |) | | |injekcie |


* U detí s deficitom rastového hormónu liečených somatropínom boli hlásené
veľmi zriedkavé prípady leukémie, avšak ich incidencia sa zdá byť podobná
ako u detí, ktoré netrpia deficitom rastového hormónu.

Syndróm karpálneho tunela sa vyskytuje oveľa viac u dospelých ako
u detí.

* Symptómy sú mierne až stredne závažné, prechodné a závislé od dávky
a môže byť potrebné zníženie dávky.

4. 9 Predávkovanie

Odporúčaná dávka Zomactonu sa nemá prekročiť.

Hoci nie sú známe žiadne prípady predávkovania Zomactonom, akútne
predávkovanie môže viesť k počiatočnej hypoglykémii s následnou
hyperglykémiou.

Účinky dlhodobého opakovaného podávania Zomactonu, v dávkach presahujúcich
odporúčané dávky, nie sú známe. Avšak je možné, že toto podávanie môže
vyvolať podobné príznaky ako pri nadbytku ľudského rastového hormónu (napr.
akromegáliu).5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormóny, somatropín a analógy
ATC kód: H01AC01

Rastový hormón v Zomactone 4 mg je identický s ľudským rastovým hormónom
hypofýzy (pit-hGH) v aminokyselinovej sekvencii, dĺžke reťazca (191
aminokyselín) a farmakokinetickom profile. Možno preto očakávať rovnaké
farmakologické účinky ako v prípade endogénneho hormónu.

/Kostrový systém/
Rastový hormón podporuje u človeka celkový proporcionálny rast dlhých
kostí. Po exogénnom podávaní Zomactonu sa dokázal zvýšený lineárny rast u
detí s potvrdeným nedostatkom pit-hGH. Merateľný výškový prírastok po
podávaní Zomactonu je dôsledkom pôsobenia na štrbiny epifýzy dlhých kostí.
U detí, ktoré majú nedostatok zodpovedajúceho množstva pit-hGH, Zomacton
spôsobuje urýchlenie rastu a zvýšenie koncentrácie IGF-I (inzulínový
rastový faktor /somatomedín - C), ktorá je podobná ako koncentrácia zistená
po terapii s pit-hGH. Pozoroval sa tiež vzostup koncentrácie alkalickej
fosfatázy v krvnom sére.

/Ostatné orgány a tkanivá/
V dôsledku pôsobenia rastového hormónu dochádza k rastu ostatných tkanív
úmerne s celkovým zvyšovaním telesnej hmotnosti. Zmeny zahŕňajú zvýšený
rast spojivových tkanív, kože a väziva, zväčšovanie kostrových svalov so
zvyšovaním počtu a veľkosti buniek, rast týmusu, zväčšenie pečene so
zvýšenou bunkovou proliferáciou, mierne zväčšenie gonád, nadobličiek a
štítnej žľazy.
V súvislosti so substitučnou terapiou rastovým hormónom nebol hlásený
disproporcionálny rast kože, plochých kostí či urýchlenie pohlavného
dospievania.

/Metabolizmus bielkovín, uhľohydrátov a lipidov/
Rastový hormón vyvoláva retenciu dusíka a zvyšuje transport aminokyselín do
tkanív. Obidva procesy zosilňujú syntézu bielkovín. Využitie uhľohydrátov a
lipogenéza sú rastovým hormónom potlačené. Vo vysokých dávkach alebo pri
absencii inzulínu pôsobí rastový hormón ako diabetogénny agens vyvolávajúci
účinky typické pre hladovanie (intolerancia karbohydrátov, inhibícia
lipogenézy, mobilizácia tukov a ketóza).

/Metabolizmus minerálnych látok/
V dôsledku liečby rastovým hormónom dochádza k retencii sodíka, draslíka a
fosforu. Zvýšenie strát vápnika obličkami je kompenzované zvýšením jeho
absorpcie v črevách. Koncentrácia vápnika v sére sa u pacientov liečených
Zomactonom 4 mg alebo pit-hGH výrazne nemení. Po podávaní Zomactonu 4 mg a
pit-hGH sa pozorovala zvýšená koncentrácia anorganických fosfátov v sére.
Hromadenie týchto minerálnych látok signalizuje ich zvýšenú potrebu počas
tkanivovej syntézy.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti ôsmim zdravým dobrovoľníkom
bola maximálna plazmatická koncentrácia po 6 hodinách od podania približne
64 ng/ml.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Toxicita jednorazovej dávky/
Štúdie toxicity po podaní jednorazovej dávky sa vykonávali na potkanoch
(intramuskulárna dávka 10 mg/kg), psoch a opiciach (intramuskulárna dávka 5
mg/kg, čo zodpovedá 50-100 násobku terapeutickej dávky u človeka). U
žiadneho zvieracieho druhu sa nezistila toxicita v súvislosti s liekom.

/Toxicita opakovanej dávky/
Žiadne príznaky toxicity sa nepozorovali v štúdii na potkanoch, keď sa
zvieratám podávali dávky 1,10 mg /kg/deň počas 30 dní a 0,37
mg/kg/deň počas 90 dní.

/Reprodukčná toxicita, mutagénny a karcinogénny potenciál/
Somatropín získaný z geneticky modifikovaných mikroorganizmov je identický
s endogénnym ľudským hypofyzárnym rastovým hormónom. Má rovnaké biologické
vlastnosti a obvykle sa podáva vo fyziologických dávkach, preto sa
nepovažovalo za nevyhnutné vykonávať toxikologické štúdie v plnom rozsahu.
Nežiaduci účinok na reprodukčné orgány a na priebeh tehotenstva a laktácie
je nepravdepodobný a tiež sa nepredpokladá žiaden karcinogénny účinok.
Štúdie mutagenity nepreukázali žiadne mutagénne účinky.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1 Zoznam pomocných látok

Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.

Prášok
Manitol

Rozpúšťadlo
Chlorid sodný
Benzylalkohol
Voda na injekciu

6. 2 Inkompatibility

Nakoľko neexistujú štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať so
žiadnymi inými liekmi.

6. 3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po nariedení sa môže roztok uskladňovať v chladničke (pri teplote 2 oC – 8
oC) maximálne 14 dní.
Injekčné liekovky uchovávajte vo vzpriamenej polohe.

6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC); uchovávajte vo
vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6. 5 Druh obalu a obsah balenia

- Injekčná liekovka (sklo typ I) s práškom uzatvorená šedou gumovou zátkou
(halobutylový polymér), hliníková objímka a plastové viečko + 3,5 ml
rozpúšťadla v ampulke (sklo ty I).
- Bezihlová aplikátor ZomaJet 2 Vision

Veľkosť balenia: 1, 5, 10.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom, ktoré obsahuje ako konzervačnú
látku benzylalkohol. Po príprave sa musí roztok spotrebovať do 14 dní.

Príprava nariedeného roztoku
Roztok sa pripravuje v dvoch koncentráciách: 3,3 mg/ml na použitie
s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo klasickou injekčnou
striekačkou a 1,3 mg/ml len na použitie klasickou injekčnou striekačkou.

Roztok s koncentráciou 3,3 mg/ml sa pripraví odobratím 1,3 ml rozpúšťadla
z ampulky pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky. Odobraté množstvo
rozpúšťadla sa vstrekne do liekovky s práškom Zomactonu.
Roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml sa pripraví odobratím 3,2 ml rozpúšťadla z
ampulky, ktoré sa vstrekne pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky do
liekovky s práškom Zomactonu.
Po rozpustení vznikne číry bezfarebný injekčný roztok.

Aby sa zabránilo speneniu roztoku, prúd rozpúšťadla musí smerovať proti
stene liekovky. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými
pohybmi dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry
bezfarebný roztok. Keďže Zomacton 4 mg je proteín, neodporúča sa
pretrepávanie alebo prudké miešanie. Ak je po zmiešaní roztok zakalený
alebo obsahuje pevné častice, nesmie sa použiť. Ak je roztok zakalený po
ochladení, injekčná liekovka sa môže zahriať na izbovú teplotu. Ak i
naďalej zostáva zakalený, injekčná liekovka aj s jej obsahom sa musí
zlikvidovať.

Spôsob podania
Požadovaná dávka Zomactonu 4 mg sa podáva pomocou bezihlového aplikátora
ZomaJet 2 Vision alebo klasickej injekcie.
Osobitné pokyny na použitie aplikátora ZomaJet 2 Vision sú uvedené
v brožúre dodávanej s aplikátorom.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring GmbH
Wittland 11
D–24 109 Kiel
Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56 / 0884 / 96 - S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.11.1996 /10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


marec 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C89093
Skupina ATC:
H01 - Hormony hypofýzy a hypotalamu
Skupina ATC:
H01AC01 - somatropinum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
thiopentalum natricum
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri hyposomatotropinizme u detí, b) pri Turnerovom syndróme, c) pri poruchách rastu detí pri chronickej renálnej insuficiencii pri normálnej acidobáze, d) pri Prader-Williho syndróme detí, ak je potvrdená Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou, Bratislava, e) pri substitúcii rastovým hormónom u dospelých pacientov, ak je dokázaný deficit rastového hormónu jedným dynamickým stimulačným testom po začatí zodpovedajúcej náhradnej liečby ostatných chýbajúcich hormónov. f) u detí, ktoré majú malý vzrast vzhľadom ku gestačnému veku (SGA) s pôrodnou váhou alebo výškou menšou ako -2,5 SD , u ktorých je dobehnutie rastu SD rastovej rýchlosti menej ako 0 za posledný rok, a ktoré sú vo veku štyri a viac rokov, g) u detí s poruchou rastu v súvislosti s nedostatkom SHOX potvrdeným analýzou DNA. Hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, I. internej klinike SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave, Ľubochňa, na I. internej klinike UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na I. a II. detskej klinike LFUK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, na I. a II. klinike detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Košice, v Detskej fakultnej nemocnici, Banská Bystrica, na klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Žilina, v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Prievidza, a v neštátnej detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice Bratislava – nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Ak sa dosiahne rastový priemer alebo skóre smerodajnej odchýlky (SDS) rastovej rýchlosti je menej ako jeden za rok, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská
Predajná cena:
98.82 € / 2977.05 SK
Úhrada poisťovňou:
79.32 € / 2389.59 SK
Doplatok pacienta:
19.50 € / 587.46 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:681.08 € ÚP:0.00 € DP:681.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:98.82 € ÚP:79.32 € DP:19.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:233.39 € ÚP:198.30 € DP:35.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:187.20 € ÚP:0.00 € DP:187.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1273.85 € ÚP:0.00 € DP:1273.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1376.88 € ÚP:0.00 € DP:1376.88 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien