Detail:
Fluconazol Kabi 2 mg/ml sol inf 40x100 ml/200 mg (fľa.LDPE)
Názov lieku:
Fluconazol Kabi 2 mg/ml
Doplnok názvu:
sol inf 40x100 ml/200 mg (fľa.LDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácií lieku, EV. č.: 2108/00667-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Fluconazol Kabi 2 mg/ml
infúzny roztok
flukonazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo iný
zdravotnícky personál.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akékoľvek vedľajšie účinky ako závažné alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
inému zdravotníckemu personálu.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fluconazol Kabi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Fluconazol Kabi
3. Ako používať Fluconazol Kabi
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Fluconazol Kabi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FLUCONAZOL KABI A NA ČO SA POUŽÍVA

Fluconazol Kabi je liek na liečbu a prevenciu infekcií spôsobenými hubami
(plesňami, kvasinkami).

Fluconazol Kabi patrí do skupiny liekov účinných proti infekciám
zapríčineným hubami (plesňami, kvasinkami), ktoré sa nazývajú imidazoly.
Účinkuje zastavením rastu húb (plesní, kvasiniek). Používa sa na liečbu
nasledujúcich hubových (plesňových, kvasinkových) infekcií:

U dospelých
. Liečba:
- infekcií zapríčinených kvasinkami (Candida) postihujúcich celé
telo;
- hubovej infekcie v mozgu nazývanej kryptokoková meningitída;
- závažných kandidových hubových infekcií výstelky úst, hrdla, hltanu
a priedušnice, kde perorálna liečba nie je možná;
. Prevencia:
kandidových hubových infekcií u pacientov, ktorí podstúpili
transplantáciu kostnej drene a ktorí majú v krvnom obehu znížený počet
krviniek, ktoré bojujú proti infekciám.

U detí a dopievajúcich
. Liečba:
- infekcií zapríčinených kvasinkami (Candida) postihujúcich celé
telo;
- závažných kandidových hubových infekcií výstelky úst, hrdla, hltanu
a priedušnice, kde perorálna liečba nie je možná.

Flukonazol sa nemá používať u detí na liečbu hubovej infekcie kože na
temene hlavy nazývanej tinea capitis.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE FLUCONAZOL KABI

Nepoužívajte Fluconazol Kabi:
. keď ste alergický (precitlivený) na flukonazol alebo na iné podobné
lieky, ako je ketokonazol a itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Fluconazol Kabi (pozri časť 6).
. keď užívate lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú Vaše srdce a že
ovplyvňujú spôsob, akým Vaše telo zaobchádza s flukonazolom, ako je:
- cisaprid (používaný na liečbu pálenia záhy a na zníženie žalúdočnej
kyseliny),
- astemizol (používaný na liečbu alergií),
- terfenadín (používaný na liečbu sennej nádchy a alergií),
- pimozid (takzvané neuroleptikum používané na liečbu duševného
ochorenia),
- chinidín (používaný na liečbu porúch srdcového rytmu).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Fluconazol Kabi
Informujte svojho lekára alebo iný zdravotnícky personál, ak sa Vás týka
ktorýkoľvek z nižšie uvedených bodov:
. ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou.
. ak máte AIDS alebo infekciu, ktorá postihuje celé Vaše telo
. ak máte ochorenie srdca
. ak užívate warfarín alebo ktorékoľvek iné liečivo, ktoré ovplyvňuje
zrážanlivosť krvi
. ak máte ochorenie obličiek

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu personálu.

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa Fluconazol Kabi používa súčasne
s niektorými inými liekmi.
Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu personálu, ak
užívate alebo používate nasledujúce lieky:
. Alfentanil (silný liek proti bolesti)
. Amitriptylín (používaný na liečbu duševnej depresie)
. Amfotericín B (používaný na liečbu hubových infekcií)
. Astemizol (používa sa na liečbu alergií)
. Benzodiazepíny, ako je midazolam alebo triazolam (niektoré lieky na
spanie)
. Blokátory vápnikových kanálov: nifedipín, izradipín, nikardipín,
amlodipín, felodipín (používané sa na liečbu porúch srdcového rytmu
a vysokého krvného tlaku)
. Karbamazepín (používaný na liečbu epilepsie)
. Celekoxib (používaný na liečbu zápalu)
. Cyklosporín (používaný pri transplantácii orgánov)
. Cisaprid (používaný na liečbu pálenia záhy a na znižovanie žalúdočnej
kyseliny)
. Didanozín (používaný na liečbu AIDS)
. Halofantrín (používaný na liečbu malárie)
. Inhibítory HMG-CoA-reduktázy (takzvané statíny): atorvastatín,
simvastatín, fluvastatín (látky, ktoré znižujú tuky v krvi)
. Hydrochlorotiazid, (používaný na zvýšenie tvorby moču, diuretikum)
. Losartan (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku)
. Metadón (liek proti bolesti, opioid)
. Fenytoín (používaný na kontrolu epilepsie)
. Prednizón alebo iné steroidné terapie (látky podobné kortizónu
používané pri zápale a transplantáciách orgánov)
. Rifampicín alebo rifabutín (používané na liečbu tuberkulózy a iných
infekcií)
. Sulfonylmočoviny, ako je chlórpropamid, glibenklamid, glipizid alebo
tolbutamid (používané na liečbu cukrovky)
. Takrolimus, sirolimus (používané pri transplantácii orgánov)
. Terfenadín (používaný na liečbu sennej nádchy a alergií)
. Teofylín (používaný na liečbu astmy) a lieky príbuzné teofylínu
. Trimetrexát (používaný pri liečbe pneumónie)
. Warfarín a iné lieky kumarínového typu (látky na riedenie krvi)
. Zidovudín (na liečbu AIDS)

Používanie Fluconazol Kabi s jedlom a nápojmi
Fluconazol Kabi sa môže používať s jedlom alebo bez jedla.

Ak máte diétu s nízkym obsahom soli, informujte o tom svojho lekára,
pretože Fluconazol Kabi obsahuje soľ.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
iným zdravotníckym personálom.

/Tehotenstvo/
Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, pred začiatkom liečby to musíte
oznámiť svojmu lekárovi. Lekár potom rozhodne, či máte užívať flukonazol.
Ženy v plodnom veky majú počas dlhodobej liečby flukonazolom používať
spoľahlivú antikoncepciu.

/Dojčenie/
Flukonazol prechádza do materského mlieka, preto sa ženám odporúča nedojčiť
svoje deti počas liečby flukonazolom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Fluconazol Kabi má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo
a obsluhovať stroje.
Je však potrebné mať na pamäti, že sa môžu príležitostne vyskytnúť závrat
alebo záchvaty u osôb užívajúcich flukonazol, preto pri vedení vozidla
alebo pri obsluhe strojov je potrebná opatrnosť (viac informácií o možných
vedľajších účinkoch pozri v časti 4 tejto písomnej informácie).

Dôležité informácie o niektorých zložkách Fluconazol Kabi
Fluconazol Kabi obsahuje soľ (chlorid sodný).

Infúzny roztok obsahuje 3,54 mg sodíka na ml.
Jedna fľaška s 50 ml obsahuje 177 mg sodíka.
Jedna fľaška so 100 ml obsahuje 354 mg sodíka.
Jedna fľaška s 200 ml obsahuje 709 mg sodíka.

Táto skutočnosť sa má vziať do úvahy u pacientov s obmedzeným príjmom
sodíka.
Ak máte diétu s obmedzeným príjmom sodíka (soli), informujte o tom svojho
lekára alebo iný zdravotnícky personál pred tým, ako užijete Fluconazol
Kabi.


3. AKO POUŽÍVAŤ FLUCONAZOL KABI

Lekár alebo iný zdravotnícky personál Vám podá infúziu pomocou infúzneho
setu (pomalou injekciou do žily). Dávku určí Váš lekár.

Liečba bude obvykle trvať až do vymiznutia infekcie.

DOSPELÍ
. Kvasinkové infekcie /(candida)/ postihujúce celé telo:
- Zvyčajná dávka je 400-800 mg prvý deň, potom 200-400 mg jedenkrát
denne.
. Hubová infekcia mozgu (kryptokoková meningitída):
- Zvyčajná dávka je 400 mg prvý deň, potom 200 mg – 400 mg jedenkrát
denne.
- Maximálna denná dávka je 400 mg denne.
- Liečba môže trvať 6 – 8 týždňov v závislosti od Vašej odpovede na
liečbu.
. Kvasinkové infekcie /(candida)/ postihujúce sliznice:
- Na liečbu kandidózy úst a hltanu je zvyčajná dávka 100 mg denne po
dobu 7-14 dní.
- Na liečbu kandidózy sliznice pažeráka a neinvazívnej kandidózy
dolných dýchacích ciest je zvyčajná dávka 100 mg denne po dobu 14-
30 dní.
. Prevencia kvasinkových infekcií /(candida)/ u pacientov po transplantácii
kostnej drene:
- Zvyčajná dávka je 400 mg na deň.

STARŠÍ PACIENTI
Ak nemáte poruchu funkcie obličiek, dostanete zvyčajnú dávku pre dospelých.

DETI (VO VEKU 4 TÝŽDNE A STARŠIE)
. Kvasinkové infekcie (/candida/) postihujúce celé telo:
- Zvyčajná dávka je 6 – 12 mg/kg na deň.
. Liečba kvasinkových infekcií (/candida/) postihujúcich sliznice:
- Zvyčajná dávka je 3 mg/kg na deň. Prvý deň sa môže podať 6 mg/kg.

Maximálne dávkovanie 400 mg denne sa nemá u detí prekročiť.

DETI (MLADŠIE AKO 4 TÝŽDNE)
. Počas prvých dvoch týždňov života môžu novorodenci dostať rovnakú dávku
ako staršie deti (nezávisle od miesta infekcie), ale dávka musí byť
podaná každých 72 hodín.
. V treťom a štvrtom týždni života môžu novorodenci dostať rovnakú dávku
ako staršie deti (nezávisle od miesta infekcie), ale dávka musí byť
podaná každých 48 hodín.
. Počas prvých dvoch týždňov života sa nemá prekročiť maximálna dávka
12 mg/kg každých 72 hodín. U detí v treťom a štvrtom týždni života sa
nemá prekročiť dávka 12 mg/kg každých 48 hodín.

PACIENTI S PROBLÉMAMI S OBLIČKAMI
. Váš lekár Vám upraví dávku podľa funkcie Vašich obličiek.

Ak dostanete viac Fluconazol Kabi, ako máte
Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa infúzie. Avšak, ak by došlo
k tejto nepravdepodobnej udalosti, zdravotnícky personál Vás bude
starostlivo sledovať.

Ak máte obavy, že ste dostali príliš veľkú dávku alebo ak máte ďalšie
otázky týkajúce sa dávky, spýtajte sa svojho lekára alebo iného
zdravotníckeho personálu.

Ak vynecháte dávku Fluconazol Kabi
Je nepravdepodobné, že by ste vynechali dávku, keďže Váš lekár alebo iný
zdravotnícky personál bude sledovať, kedy dostanete každú Vašu dávku.

Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, oznámte to svojmu lekárovi alebo
inému zdravotníckemu personálu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo iného zdravotníckeho personálu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Fluconazol Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou frekvenciou, ktorá je
definovaná nasledovne:
Veľmi časté: vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov
Časté: vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov
Menej časté: vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov
Zriedkavé: vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov
Veľmi zriedkavé: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov
Neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné a v prípade, že sa u Vás vyskytnú,
budú vyžadovať okamžitú liečbu. Užívanie flukonazolu je potrebné prerušiť
a navštíviť svojho lekára, ak sa u Vás objavia nasledujúce príznaky:

Menej časté vedľajšie účinky:
. Pokles počtu krviniek v krvnom obehu, ktorý môže spôsobiť: anémiu,
zvýšenú náchylnosť na infekcie, ľahkú tvorbu modrín alebo krvácania
. Infekcia s príznakmi horúčky a závažné zhoršenie Vášho celkového stavu
alebo horúčka s lokálnou infekciou, ako je bolesť hrdla, hltanu, úst
alebo problémy močového traktu.

Zriedkavé vedľajšie účinky:
. Náhla alergická reakcia s dýchavičnosťou, vyrážkou, sipotom a poklesom
krvného tlaku
. Závažná, rozsiahla kožná vyrážka s pľuzgiermi

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
. Opuch tváre, jazyka a priedušnice, čo môže spôsobiť veľké ťažkosti
pri dýchaní

Zaznamenali sa aj nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky:
. Bolesť hlavy
. Kožná vyrážka
. Pocit nevoľnosti
. Nutkanie na vracanie (vracanie)
. Bolesti žalúdka
. Hnačka
. Zmeny výsledkov laboratórnych krvných vyšetrení pečeňovej funkcie

Menej časté vedľajšie účinky:
. Zmeny v chuti jedla, sucho v ústach
. Závrat
. Záchvaty (kŕče)
. Porucha trávenia
. Vetry (plynatosť)
. Žltnutie kože a očí (žltačka) a pečeňové abnormality
. Svrbenie alebo vyrážka, podliatiny, opuch alebo pľuzgiere (žihľavka)
. Zvýšené potenie
. Strata chuti do jedla
. Zmeny výsledkov krvných testov funkcie obličiek
. Poruchy spánku
. Znecitlivenie, triaška, závrat
. Bolesť svalov
. Pocit slabosti a únavy
. Horúčka

Zriedkavé vedľajšie účinky:
. Zvýšené hladiny tukov v krvi (cholesterolu a triglyceridov)
. Znížené hladiny draslíka, ktoré spôsobujú slabosť a nepravidelný alebo
zrýchlený tlkot srdca
. Pečeňové problémy a toxicita, vrátane zlyhania pečene a hepatitídy
. Vypadávanie vlasov (alopécia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FLUCONAZOL KABI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Fluconazol Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Neuchovávajte v mrazničke.

Liek sa musí použiť okamžite po prvom otvorení obalu.

Používajte len v prípade, že je roztok číry a neobsahuje viditeľné častice.
Nepoužívajte, ak je fľaška poškodená.

Fľašky sú určené len na jednorazové použitie. Po použití sa majú fľašky
a nepoužité zvyšky zlikvidovať.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Fluconazol Kabi obsahuje
Liečivo je flukonazol.

1 ml infúzneho roztoku obsahuje 2 mg flukonazolu.
Jedna fľaška s 50 ml Fluconazol Kabi 2 mg/ml infúzny roztok obsahuje 100 mg
flukonazolu.
Jedna fľaška so 100 ml Fluconazol Kabi 2 mg/ml infúzny roztok obsahuje
200 mg flukonazolu.
Jedna fľaška s 200 ml Fluconazol Kabi 2 mg/ml infúzny roztok obsahuje
400 mg flukonazolu.

Ďalšie zložky sú:
. voda na injekciu
. chlorid sodný
. kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný na úpravu pH

Ako vyzerá Fluconazol Kabi a obsah balenia

Infúzny roztok
Roztok vo fľašiach je číry a bezfarebný.

Veľkosti balenia:
/1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 fľašiek x 50 ml so 100 mg flukonazolu./
1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 fľašiek x 100 ml s 200 mg flukonazolu.
1, 10, 20, 25, 30, 40 fľašiek x 200 ml s 400 mg flukonazolu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Fresenius Kabi s.r.o., Praha 5, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|AT |Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung |
|BE |Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing |
| |voor infusie |
|CZ |Fluconazol Kabi 2mg/ml |
|DE |Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung |
|DK |Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml |
|ES |Fluconazole Kabi 2mg/ml solución para perfusión|
|EL |Fluconazole Kabi 2mg/ml ??????? ????v?? |
|FI |Fluconazol Fresenius Kabi |
|FR |Fluconazole Kabi 2mg/ml |
|HU |Fluconazole Kabi |
|IE |Fluconazole 2mg/ml |
|IT |Fluconazole Kabi 2mg/ml soluzione per infusione|
|LU |Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung |
|NL |Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing for infusie |
|PL |Fluconazol Kabi |
|PT |Fluconazol Kabi |
|RO |Fluconazole Kabi 2mg/ml soluţie perfuzabilă |
|SE |Flucoanzole Fresenius Kabi solution for |
| |infusion |
|SK |Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok |
|UK |Fluconazol 2mg/ml solution for infusion |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
02/2010.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov
Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Po použití fľašku
a akékoľvek zvyšky roztoku zlikvidujte. Čiastočne použité fľašky znovu
nezapájate.

Pred podaním sa má liek vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice a či
nezmenil farbu. Používať sa majú len roztoky bez častíc.

Roztok sa má podávať aseptickou technikou sterilným zariadením. Zariadenie
sa má prepláchnuť roztokom, aby sa zabránilo preniknutiu vzduchu do
systému.

Fluconazol Kabi 2 mg/ml sa má podávať intravenóznou infúziou rýchlosťou
menej ako 10 ml/min.

Pred podaním zvyčajne nie je potrebné zriedenie lieku Fluconazol Kabi
2 mg/ml infúzny roztok.

Fluconazol Kabi 2 mg/ml je kompatibilný s nasledovnými roztokmi:
- 20 % roztok glukózy (ak je dostupný)
- Ringerov roztok
- Ringerov roztok s laktátom (ak je dostupný)
- roztok chloridu draselného v 5 % roztoku glukózy (ak je dostupný)
- 4,2 % roztok hydrogénuhličitanu sodného (ak je dostupný)
- roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného lieku sa stanovila na 24 hodín
pri 25 (C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má zriedený roztok použiť ihneď. Ak sa
nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je
zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24
hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných
a validovaných aseptických podmienok.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


príloha č.1 k rozhodnutiu o registrácií lieku, EV. č.: 2108/00667-R


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Fluconazol Kabi 2 mg/ml2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho roztoku obsahuje 2 mg flukonazolu.
50 ml infúzneho roztoku obsahuje 100 mg flukonazolu.
100 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg flukonazolu.
200 ml infúzneho roztoku obsahuje 400 mg flukonazolu.

Pomocné látky:
1 ml infúzneho roztoku obsahuje 0,15 mmol (3,5 mg) sodíka (vo forme
chloridu).
50 ml infúzneho roztoku obsahuje 7,7 mmol (177 mg) sodíka (vo forme
chloridu).
100 ml infúzneho roztoku obsahuje 15,4 mmol (354 mg) sodíka (vo forme
chloridu).
200 ml infúzneho roztoku obsahuje 30,8 mmol (709 mg) sodíka (vo forme
chloridu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok
Číry, bezfarebný roztok
Roztok je izo-osmotický a jeho pH je v rozmedzí 4,0 a 8,0.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Dospelí

Liečba mykóz zapríčinených kvasinkami /Candida/, /Cryptococcus/ a inými
citlivými kvasinkami, predovšetkým:
. systémovej kandidózy (vrátane diseminovaných hlbokých infekcií a
peritonitídy)
. závažnej kandidózy slizníc (vrátane orofaryngeálnej kandidózy,
ezofageálnej kandidózy a neinvazívnej bronchopulmonálnej kandidózy)
tam, kde perorálna liečba nie je možná.
. kryptokokovej meningitídy
. profylaxia hlbokých infekcií /Candida/ (najmä /Candida albicans/)
u pacientov s neutropéniou v dôsledku transplantácie kostnej drene.

Vhodnosť použitia antimykotických látok sa má zvážiť s ohľadom na oficiálne
odporúčania. Pred začiatkom liečby sa majú odobrať vzorky na
mikrobiologickú analýzu a následne sa má potvrdiť vhodnosť liečby (pozri
časť 4.2 a časť 5.1).

U niektorých pacientov so závažnou kryptokokovou meningitídou môže byť
mykologická odpoveď na liečbu flukonazolom pomalšia ako na iné liečby
(pozri časť 4.4).

Deti a dospievajúci

Liečba mykóz zapríčinených kvasinkami /Candida/ a inými citlivými kvasinkami,
predovšetkým:
. systémovej kandidózy (vrátane diseminovaných hlbokých infekcií a
peritonitídy)
. závažnej kandidózy slizníc (vrátane orofaryngeálnej kandidózy,
ezofageálnej kandidózy a neinvazívnej bronchopulmonálnej kandidózy)
tam, kde perorálna liečba nie je možná.
Flukonazol sa nemá používať pri /tinea capitis/.

Vhodnosť použitia antimykotických látok sa má zvážiť s ohľadom na oficiálne
odporúčania. Pred začiatkom liečby sa majú odobrať vzorky na
mikrobiologickú analýzu a následne sa má potvrdiť vhodnosť liečby (pozri
časť 4.2 a časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len na intravenózne použitie vo forme infúzie.

Liečbu flukonazolom musí začať lekár so skúsenosťami v liečbe invazívnych
plesňových infekcií. Dávka závisí od typu a závažnosti infekcie. Liečba
infekcií vyžadujúca viacnásobné dávkovanie musí pokračovať, až kým klinické
parametre alebo laboratórne výsledky nepreukážu oslabenie aktívnej
infekcie. Nedostatočné trvanie liečby môže spôsobiť opätovný výskyt
aktívnej infekcie.

Flukonazol je tiež dostupný na perorálnu liečbu. Hneď ako to bude možné sa
má u pacienta zmeniť intravenózne podávanie na perorálnu liečbu. Pri zmene
spôsobu podávania z intravenózneho na perorálny nie je nevyhnutné meniť
dennú dávku flukonazolu.

DOSPELÍ

Osobitné odporúčanie pre dávkovanie, pozri prosím tabuľku 1.

STARŠÍ PACIENTI

Ak nie je funkcia obličiek poškodená, podáva sa zvyčajná dávka pre
dospelých.
Pozri prosím tabuľku 1.

Tabuľka 1 –Odporúčaná dávka podávaná dospelým, ktorí sú liečení
intravenózne

Liečbu flukonazolom musí začať lekár so skúsenosťami v liečbe invazívnych
plesňových infekcií.

|Indikácia |Počiatočná |Následná |Odporúčané |Dodatočné odporúčania |
| |denná dávka|denná |trvanie | |
| |(mg) |dávka (mg)|liečby | |
|Systémové kandidózy: | | | | |
|kandidémia, diseminovaná |400-800 |200-400 |Závisí od |Vybraná dávka musí vziať do úvahy miestne |
|kandidóza a iné formy | | |klinickej |pomery rezistencie na flukonazol (pozri časť |
|invazívnych kandidových | | |odpovede |5.1). Tam, kde ešte nebola určená senzitivita |
|infekcií | | | |patogénu, sa má zvážiť vyššia počiatočná |
| | | | |dávka. |
| | | | |Vo väčšine prípadov sa odporúča nárazová dávka|
| | | | |800 mg v prvý deň liečby, následne 400 mg |
| | | | |denne. |
|Závažné kandidózy | | | |Používajte len v prípade, ak nie je možné |
|slizníc: | | | |perorálne podanie. |
|orofaryngeálna kandidóza |100 |100 |7 až 14 dní |V niektorých prípadoch môže byť potrebná denná|
| | | | |dávka viac než 100 mg a liečba môže byť |
| | | | |predĺžená. |
|iné infekcie slizníc |100 |100 |14 až 30 dní |Dĺžka udržiavacej liečby u pacientov s AIDS sa|
|spôsobené kvasinkou | | | |má zvážiť oproti zvýšenému riziku rezistencie |
|Candida (okrem genitálnej| | | |na flukonazol. |
|kandidózy) | | | | |
|Liečba kryptokokovej | | | | |
|meningitídy: | | | | |
|počiatočná liečba |400 |200-400 |Zvyčajne 6 až|Dĺžka liečby závisí od klinickej |
| | | |8 týždňov |a mykologickej odpovede. |
|Profylaxia hlbokých | | | | |
|infekcií Candida: | | | | |
|u pacientov |400 |400 |Pozri |Podávanie flukonazolu má začať niekoľko dní |
|s neutropéniou v dôsledku| | |dodatočné |pred očakávaným nástupom neutropénie |
|transplantácie kostnej | | |odporúčania |a pokračovať sedem dní po náraste počtu |
|drene | | | |neutrofilov nad 1 000 buniek na mm3. |

PEDIATRICKÉ POUŽITIE

Fluconazol Kabi 2 mg/ml sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich
mladších ako 16 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti
(pozri časť 5.2).

Môže sa použiť len v prípade, ak nie sú k dispozícii žiadne terapeutické
alternatívy.

Osobitné odporúčanie pre dávkovanie, pozri prosím tabuľku 2.

Tak ako u podobných infekcií u dospelých trvanie liečby vychádza z
klinickej a mykologickej odpovede. Všimnite si, že vzhľadom na pomalšiu
elimináciu u novorodencov sú predĺžené dávkovacie intervaly.

Existuje len málo farmakokinetických údajov, ktoré podporujú toto
dávkovanie u novorodencov (pozri časť 5.2).

Tabuľka 2 – Odporúčaná dávka podávaná pediatrickým pacientom liečeným
intravenóznou cestou

|Veková skupina|Indikácia(e) |Odporúčané |Dodatočné odporúčania |
| | |dávkovanie | |
|Novorodenci |Poznámka: |
| |Existuje len málo farmakokinetických údajov, ktoré |
| |podporujú dávkovanie u novorodencov (pozri časť 5.2). |
|2 týždne alebo|Všetky indikácie |6 – 12 mg/kg |U novorodencov |
|mladší |spomenuté nižšie |každých |počas prvých dvoch týždňov|
| | |72 hodín |života sa nemá prekročiť |
| | | |maximálna dávka 12 mg/kg |
| | | |každých 72 hodín. |
|3 až 4 týždne |Všetky indikácie |6 – 12 mg/kg |U novorodencov medzi 3. |
| |spomenuté nižšie |každých |a 4. týždňom života sa |
| | |48 hodín |nemá prekročiť dávka |
| | | |12 mg/kg každých 48 hodín.|
| | | | |
|Deti vo veku |Poznámka: |
|štyri týždne a|U detí sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 400 mg |
|staršie |denne. |
| | |
| |Systémové |6 – 12 mg/kg |V závislosti od závažnosti|
| |kandidózy |na deň |ochorenia |
| |a kryptokokové | | |
| |infekcie | | |
| |Kandidózy slizníc|3 mg/kg na |Je možné podať prvý deň |
| | |deň |nárazovú dávku 6 mg/kg, |
| | | |aby sa rýchlejšie dosiahol|
| | | |rovnovážny stav. |
| |Prevencia |3-12 mg/kg na|V závislosti od rozsahu |
| |mykotických |deň |a trvania indukovanej |
| |infekcií | |neutropénie (pozri |
| |u pacientov | |dávkovanie u dospelých). |
| |s oslabeným | | |
| |imunitným | | |
| |systémom | | |
| |vystavených | | |
| |riziku v dôsledku| | |
| |neutropénie po | | |
| |cytotoxickej | | |
| |chemoterapii | | |
| |alebo | | |
| |rádioterapii | | |

PACIENTI (DOSPELÍ A PEDIATRICKÍ) S PORUCHOU FUNKCIE OBLIČIEK

Flukonazol sa vylučuje v nezmenenej forme prevažne obličkami.

Pacientom s poruchou funkcie obličiek, ktorí dostávajú liečbu viacnásobnými
dávkami, sa môže podať odporúčaná počiatočná nárazová dávka (pozri tabuľku
1). Po nárazovej dávke, sa denná dávka (podľa indikácie) upraví vzhľadom na
klírens kreatinínu nasledovne:

Tabuľka 3 – Potrebná úprava dávky po počiatočnej dávke u pacientov
s poruchou funkcie obličiek

(V závislosti od klinického stavu môžu byť potrebné dodatočné úpravy
dávkovania.)

|Klírens kreatinínu |Percento odporúčanej dávky |
|(ml/minúta) | |
|> 50 |Zvyčajné dávkovanie (100 %) |
|11 – 50 |Polovica zvyčajnej dennej dávky |
| |(50 %) |
|Pacienti na dialýze|Jedna dávka po každej dialýze |

Farmakokinetika flukonazolu sa neskúmala u detí s insuficienciou obličiek.

PACIENTI S INSUFICIENCIOU PEČENE:

Flukonazol sa má podávať pacientom s insuficienciou pečene len obzvlášť
opatrne a s neustálym sledovaním (pozri časť 4.4).

INTERAKCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU DÁVKOVANIA

Pri súbežnom podávaní s rifampicínom alebo hydrochlorotiazidom môžu byť
potrebné úpravy dávkovania uvedené v tabuľkách 1 až 3.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti 4.5.

RÝCHLOSť INFÚZIE A POKYNY NA POUžITIE:

Rýchlosť infúzie u dospelých nemá prekročiť 10 ml/min (20 mg/min).

Rýchlosť intravenóznej infúzie u detí nemá prekročiť 5 ml/min (10 mg/min).

U predčasne narodených novorodencov nemá infúzia trvať menej ako 15 minút.

Keďže Fluconazol Kabi pozostáva z roztoku soli, je nevyhnutné vziať do
úvahy rýchlosť podávania u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka alebo
tekutín. V takýchto prípadoch sa má infúzia podávať dlhšiu dobu.

Fluconazol Kabi je tvorený 0,9 % roztokom chloridu sodného; každých 100 ml
infúzneho roztoku obsahuje 15 mmol Na+ a 15 mmol Cl–. Rýchlosť podávania
tekutiny je nevyhnutné vziať do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom
sodíka alebo tekutín.

Flukonazol sa môže podávať buď perorálne alebo intravenóznou infúziou.
Výber vhodného spôsobu podávania bude závisieť od klinického stavu
pacienta.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


. Precitlivenosť na flukonazol alebo na iné azolové zložky alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Flukonazol sa nemá podávať súbežne s liečivami, o ktorých je známe, že
predlžujú QT-interval a ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4,
ako je cisaprid, astemizol, terfenadín, pimozid a chinidín. Pozri
časť 4.4 a časť 4.5.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Existuje dôkaz o tom, že u niektorých pacientov s kryptokokovou
meningitídou môže byť mykologická odpoveď na liečbu flukonazolom pomalšia
v porovnaní s liečbou amfotericínom B v kombinácii s flucytozínom. Túto
skutočnosť je potrebné vziať do úvahy pri výbere liečby u pacientov
so závažnou kryptokokovou meningitídou.

U niektorých pacientov, predovšetkým u pacientov so závažným prebiehajúcim
ochorením, ako je AIDS a rakovina, boli pozorované abnormality v testoch
pečeňovej, obličkovej, hematologickej a inej biochemickej funkcie počas
liečby infúznym roztokom Fluconazol Kabi 2 mg/ml, avšak klinický význam
a vzťah k liečbe sú neurčité.

U pacientov, u ktorých sa počas liečby flukonazolom vyvinuli abnormálne
testy funkcie pečene, sa majú starostlivo sledovať príznaky rozvoja
závažnejšieho poškodenia pečene, pretože nie je možné vylúčiť príčinnú
súvislosť s flukonazolom. Podávanie flukonazolu sa má vysadiť, keď sa počas
liečby objavia klinické príznaky alebo symptómy ochorenia pečene.

V zriedkavých prípadoch bola zaznamenaná závažná hepatálna toxicita,
vrátane úmrtia, najčastejšie u pacientov so závažnými prebiehajúcimi
ochoreniami. Nepozoroval sa žiadny jednoznačný vzťah medzi hepatotoxicitou
a celkovou dennou dávkou flukonazolu, dĺžkou liečby, pohlavím alebo vekom
pacienta.

Toxicita pečene bola väčšinou reverzibilná po ukončení liečby. V prípade
pokračovania v liečbe u pacientov, ktorých hodnoty pečeňových enzýmov
vzrástli počas liečby flukonazolom, je nevyhnutné zvážiť prínosy liečby
oproti rizikám rozvoja závažného poškodenia pečene.

Dávka flukonazolu sa musí znížiť, keď je klírens kreatinínu nižší ako
50 ml/min (pozri časť 4.2).

Niektoré azoly vrátane flukonazolu sa spájali s predĺžením QT- intervalu.
Počas liečby flukonazolom boli zaznamenané zriedkavé prípady torsade de
pointes. Aj keď spojenie medzi flukonazolom a predĺženým QT-intervalom
nebolo oficiálne potvrdené flukonazol sa má podávať opatrne pacientom
s možnými proarytmickými ochoreniami, ako sú:

. kongenitálne alebo diagnostikované získané predĺženia QT
. kardiomyopatia, najmä za prítomnosti zlyhania srdca
. klinicky významná (vrátane sínusovej) bradykardia
. symptomatické arytmie
. poruchy elektrolytov
. súbežné podávanie liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval
(pozri časť 4.5)

Poruchy elektrolytov, ako je hypokaliémia, hypomagneziémia a hypokalciémia,
sa majú upraviť pred začatím liečby flukonazolom.

V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených flukonazolom objavili
exfoliatívne kožné reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu
a toxickej epidermálnej nekrolýzy. Pacienti s AIDS majú vyššiu náklonnosť
k rozvoju závažných kožných reakcií vyvolaných viacerými liekmi. Ak sa
u pacientov s menšími plesňovými infekciami liečených flukonazolom vyskytne
kožná vyrážka, ktorá môže súvisieť s liečbou flukonazolom, liečba sa má
vysadiť.

Ak sa u pacientov liečených z dôvodu invazívnych plesňových infekcií alebo
systémových infekcií vytvorí kožná vyrážka, treba ich starostlivo sledovať
a v prípade výskytu bulóznych kožných reakcií alebo multiformného erytému
sa má liečba vysadiť.

Flukonazol je silný inhibítor izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a stredne
silný inhibítor CYP3A4. Pacienti, ktorí sú súčasne liečení flukonazolom
a liečivami, ktoré majú úzky terapeutický interval (napr. warfarín a
fenytoín) a ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9 a/alebo CYP3A4,
sa majú starostlivo sledovať (pozri časti 4.3 and 4.5).

Po podaní warfarínu môže flukonazol predĺžiť protrombínový čas. Preto sa
odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času.

Zaznamenali sa zriedkavé prípady anafylaktických reakcií (pozri časť 4.8).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je nevyhnutná opatrnosť. Pozri
prosím časť 4.2.

U žien vo fertilnom veku sa majú zvážiť vhodné antikoncepčné opatrenia
v prípade indikovanej dlhodobej liečby (pozri časť 4.6).

Údaje týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti flukonazolu u detí
a dospievajúcich mladších ako 16 rokov sú stále obmedzené. Z toho dôvodu sa
majú pri liečbe flukonazolom starostlivo zvážiť prínosy liečby oproti
možným rizikám.

Pacienti, ktorí sú súčasne liečení flukonazolom v dávkach nižších ako
400 mg/deň a terfenadínom, si vyžadujú starostlivé sledovanie (pozri časť
4.5).

Tento liek obsahuje 15,4 mmol (354 mg) sodíka na 100 ml roztoku. Táto
skutočnosť sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným
prísunom sodíka a v prípade obmedzenia tekutín. V časti 2 sú uvedené obsahy
sodíka v každej veľkosti balenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


V prípade súbežného podávania flukonazolu existuje, okrem nižšie
spomenutých interakcií, riziko zvýšených sérových koncentrácií iných
liekov, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9 a CYP3A4. Flukonazol
je silný inhibítor izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a stredne silný
inhibítor CYP3A4. Z toho dôvodu pri kombinovanej liečbe s podobnými liekmi,
ako sú tieto, je vždy nevyhnutná opatrnosť a pacient sa má starostlivo
sledovať. Účinok môže pretrvávať 4 – 5 dní vzhľadom na dlhý polčas
flukonazolu.

Po podaní flukonazolu sa zaznamenali nasledujúce interakcie.

/Nasledujúce kombinácie sú kontraindikované (pozri časť 4.3):/

. Astemizol (substrát CYP3A4):
Predávkovanie astemizolom viedlo k predĺženiu intervalu QT, závažnej
ventrikulárnej arytmii, torsades de pointes a zástave srdca. Súčasné
podávanie astemizolu a flukonazolu je kontraindikované vzhľadom na
možné závažné, potenciálne fatálne účinky na srdce.


. Cisaprid (substrát CYP3A4):
Kardiovaskulárne účinky, vrátane torsade de pointes, boli hlásené
u pacientov, ktorí boli súčasne liečení flukonazolom a cisapridom.
Podávanie 200 mg flukonazolu jedenkrát denne súčasne s 20 mg cisapridu
štyrikrát denne viedlo k významnému zvýšeniu plazmatických hladín
cisapridu a k predĺženiu QTc-intervalu. Súčasná liečba flukonazolom a
cisapridom je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


. Terfenadín (s dávkou 400 mg flukonazolu a vyššou, substrát CYP3A4):
U pacientov liečených antimykotikami, ako sú triazolové zlúčeniny
a terfenadín, sa vyskytli závažné srdcové arytmie, sekundárne k
predĺženiu QTc intervalu. Súbežná liečba dávkou 200 mg flukonazolu
denne nepreukázala žiadne predĺženie QTc intervalu. Pri dávkach 400 mg
a 800 mg flukonazolu denne sa plazmatické koncentrácie terfenadínu
významne zvýšili. Súbežná liečba dávkou 400 mg flukonazolu denne alebo
vyššími dávkami je kontraindikovaná. Počas súbežnej liečby dávkami do
400 mg denne sa má liečba starostlivo sledovať.

/Účinky iných liekov na flukonazol/

. Hydrochlorotiazid:
Farmakokinetická interakčná štúdia so zdravými dobrovoľníkmi, ktorí
boli súčasne liečení flukonazolom a viacnásobnými dávkami
hydrochlorotiazidu, sa plazmatické koncentrácie flukonazolu zvýšili
o 40 %. Lekár má byť informovaný s touto skutočnosťou, aj keď takto
veľký účinok si nevyžaduje zmenu dávky flukonazolu u pacientov, ktorí
sú súčasne liečení diuretikami.

. Rifampicín (induktor CYP450):
Súbežná liečba flukonazolom (200 mg) a rifampicínom (600 mg denne)
znížila AUC flukonazolu o 23 % u zdravých dobrovoľníkov. Pri
kombinovanej liečbe sa má zvážiť zvýšenie dávky flukonazolu.

/Možné účinky flukonazolu na metabolizmus iných liečiv/

. Alfentanil (substrát CYP3A4):
Pri súbežnom intravenóznom podávaní 400 mg flukonazolu a
20 mikrogramov/kg alfentanilu zdravým dobrovoľníkom sa
AUC10 alfentanilu dvojnásobne zvýšilo a klírens znížil o 55 %,
pravdepodobne z dôvodu inhibície CYP3A4. Kombinácia si vyžaduje úpravu
dávky.

. Amitriptylín:
Keď sa amitriptylín používa v kombinácii s flukonazolom, zaznamenalo sa
niekoľko prípadov zvýšených koncentrácií amitriptylínu a príznaky
tricyklickej toxicity. Súbežná infúzia flukonazolu a nortriptylínu,
aktívneho metabolitu amitriptylínu, vyvolala zvýšené hladiny
nortriptylínu. Z dôvodu rizika amitriptylínovej toxicity sa má zvážiť
monitorovanie hladín amitriptylínu s prípadnou úpravou dávky, ak je to
potrebné.

. Antikoagulanciá (substrát CYP2C9):
Pri súbežnej liečbe flukonazolom a warfarínom sa protrombínový čas
zdvojnásobil. Stalo sa tak pravdepodobne z dôvodu inhibície metabolizmu
warfarínu prostredníctvom CYP2C9. U pacientov liečených súbežne
flukonazolom a antikoagulanciami kumarínového typu sa má protrombínový
čas starostlivo sledovať.

. Antiretrovirotiká (substrát CYP3A4):
Po súbežnom podávaní flukonazolu s antiretrovirotikami, ako je
nevirapín, sa zaznamenali zvýšené sérové hladiny.


. Benzodiazepíny (substrát CYP3A4):
Flukonazol môže inhibovať metabolizmus benzodiazepínov metabolizovaných
prostredníctvom CYP3A4, napr. midazolamu a triazolamu. Pri súbežnej
perorálnej dávke flukonazolu (400 mg) a midazolamu (7,5 mg) sa AUC
zvýšilo 3,7-násobne a polčas midazolamu 2,2-násobne. Kombinácii sa
treba vyhýbať. Kde je nevyhnutná súbežná liečba, má sa zvážiť zníženie
dávky midazolamu a pacient má byť starostlivo sledovaný. Pri súbežnej
liečbe flukonazolom (100 mg denne po dobu 4 dní) a triazolamom
(0,25 mg) AUC vzrástlo 2,5-násobne a polčas triazolamu vzrástol 1,8-
násobne. Zaznamenali sa predĺžené a zosilnené účinky triazolamu.
Kombinácia si môže vyžadovať zníženie dávky triazolamu.

. Antagonisty vápnika (substrát CYP3A4):
Niektorí dihydropyridínoví antagonisty vápnikových kanálov, vrátane
nifedipínu, izradipínu, nikardipínu, amlodipínu a felodipínu, sú
metabolizovaní prostredníctvom CYP3A4. Po súbežnom podaní azolu
itrakonazolu s felodipínom, izradipínom alebo nifedipínom bol
zaznamenaný extenzívny periférny edém, vertigo, hypotenzia, bolesti
hlavy, začervenanie tváre a/alebo zvýšené sérové koncentrácie
vápnikových antagonistov. Interakcia môže nastať aj pri flukonazole.

. Karbamazepín (substrát CYP3A4):
Po súbežnom podávaní flukonazolu a karbamazepínu boli hlásené zvýšené
sérové hladiny karbamazepínu.

. Celekoxib (substrát CYP2C9):
Pri súbežnej liečbe flukonazolom (200 mg denne) a celekoxibom (200 mg)
sa zvýšilo Cmax pre celekoxib o 68 % a AUC o 134 %. Pri kombinovanej
liečbe s flukonazolom sa odporúča znížiť dávku celekoxibu o polovicu.

. Cyklosporín (substrát CYP3A4):
Pri súbežnej liečbe dennou dávkou 200 mg flukonazolu a cyklosporínom
(2,7 mg/kg/deň) sa AUC pre cyklosporín zvýšilo približne 1,8-násobne a
klírens sa znížil približne o 55 %.


Avšak, v iných štúdiách s viacnásobnými dávkami 100 mg denne
u pacientov s transplantáciou kostnej drene flukonazol neovplyvnil
hladiny cyklosporínu. Počas súbežnej liečby s flukonazolom sa má
starostlivo sledovať plazmatická koncentrácia cyklosporínu.

. Didanozín:
Zdá sa, že súbežné podávanie didanozínu a flukonazolu je bezpečné a len
málo ovplyvňuje farmakokinetiku alebo účinnosť didanozínu. Avšak je
dôležité monitorovať odpoveď flukonazolu. Môže byť prospešné naplánovať
dávkovanie flukonazolu pred podaním didanozínu.

. Halofantrín (substrát CYP3A4):
Liečivá, ktoré inhibujú CYP3A4, majú za následok inhibíciu metabolizmu
halofantrínu a môžu spôsobovať predĺženie QT intervalu. Súbežné
podávanie flukonazolu a halofantrínu sa neodporúča.

. Inhibítory HMG-CoA reduktázy (substrát CYP2C9 alebo CYP3A4):
V prípade, keď je flukonazol podávaný súčasne s inhibítormi HMG-CoA
reduktázy, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4,
napr. atorvastatín alebo simvastatín, alebo prostredníctvom CYP2C9, ako
je fluvastatín, riziko myopatie sa zvyšuje. Ako následok interakcie
medzi fluvastatínom a flukonazolom sa môže vyskytnúť
individuálne zvýšenie plochy pod krivkou (AUC) fluvastatínu až o 200 %.
Pacient užívajúci 80 mg fluvastatínu denne môže byť vystavený vysokým
koncentráciám fluvastatínu, ak sa lieči vysokými dávkami flukonazolu.
Ak je súbežná liečba flukonazolom a inhibítormi HMG-CoA reduktáz
nevyhnutná, je potrebná opatrnosť.


Táto kombinácia si môže vyžadovať zníženie dávky inhibítorov HMG-CoA-
reduktázy. U pacientov je potrebné pozorovať predovšetkým výskyt
symptómov myopatie alebo rabdomyolýzy a hladiny kreatínkinázy (CK).
V prípade výrazného zvýšenia hladín kreatínkinázy alebo v prípade
diagnostikovania alebo podozrenia na myopatiu alebo rabdomyolýzu sa má
liečba inhibítormi HMG-CoA reduktázy vysadiť.

. Losartan (substrát CYP2C9):
Flukonazol inhibuje premenu losartanu na jeho aktívny metabolit (E-
3174), ktorý je zodpovedný za antagonizmus receptorov agiotenzínu II,
ku ktorému dochádza pri liečbe losartanom. Súbežná liečba flukonazolom
môže spôsobiť zvýšenie koncentrácií losartanu a zníženie
koncentrácií aktívneho metabolitu. U pacientov liečených touto
kombináciou sa odporúča sledovať nepretržitú kontrolu hypertenzie.

. Metadón (substrát CYP3A4):
Po súbežnom podávaní flukonazolu a metadónu sa zaznamenali prípady
zosilneného účinku metadónu. Jedna farmakokinetická štúdia preukázala
priemerné zvýšenie AUC metadonu o 35 %.

. Perorálna antikoncepcia:
Uskutočnili sa dve farmakokinetické štúdie s kombinovanými perorálnymi
kontraceptívami a opakovanými dávkami flukonazolu. Pri podávaní 50 mg
flukonazolu sa nezistili žiadne významné účinky ani na hladinu
hormónov. Pri podávaní 200 mg flukonazolu denne sa zvýšilo AUC
etinylestradiolu o 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Je preto
nepravdepodobné, že by podávanie viacnásobnej dávky flukonazolu
ovplyvňovalo účinok kombinovaného perorálneho kontraceptíva.

. Fenytoín (substrát CYP2C9):
Pri intravenóznom podaní 200 mg flukonazolu spolu s 250 mg fenytoínu
vzrástlo AUC24 fenytoínu o 75 % a Cmin o 128 %. Pri kombinovanej liečbe
sa majú monitorovať plazmatické koncentrácie fenytoínu a dávka sa má
upraviť.

. Prednizón (substrát CYP3A4, ktorý je metabolizovaný na prednizolón):
Po ukončení 3-mesačného podávania flukonazolu sa u príjemcu pečeňového
transplantátu objavila Addisonovská kríza. Vysadenie flukonazolu
pravdepodobne spôsobilo zvýšenie aktivity CYP3A4, čo zapríčinilo nárast
degradácie prednizónu. U pacientov dlhodobo liečených flukonazolom
a prednizónom (alebo inou adrenokortikoidnou liečbou) sa má starostlivo
sledovať výskyt symptómov adrenálnej insuficiencie po vysadení
flukonazolu.

. Rifabutín (substrát CYP3A4):
Počas súbežnej liečby flukonazolom a rifabutínom vzrástli sérové
koncentrácie rifabutínu. Bola zaznamenaná uveitída. Súbežne liečení
pacienti majú byť starostlivo monitorovaní.

. Sulfonylmočoviny (substrát CYP2C9):
Pri súbežnom podávaní sulfonylmočovín (glibenklamid, glipizid,
chlorpropamid a tolbutamid) bol u zdravých dobrovoľníkov zaznamenaný
predĺžený polčas flukonazolu v sére. Flukonazol sa môže podávať
diabetikom spolu so sulfonylmočovinami, ale treba rátať s rizikom
hypoglykémie. Hladina glukózy v krvi sa má starostlivo monitorovať.

. Takrolimus a sirolimus (substrát CYP3A4):
Pri súbežnej perorálnej liečbe flukonazolom s takrolimom (0,15 mg/kg
dvakrát denne) minimálna plazmatická koncentrácia takolimue vzrástla
1,4-násobne krát pri dennej dávke 100 mg flukonazolu a 3,1-násobne
pri dennej dávke 200 mg flukonazolu. Bola hlásená nefrotoxicita. Hoci
sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie s flukonazolom a sirolimom,
je možné očakávať podobnú interakciu. Pri súbežnej liečbe flukonazolom
a takrolimom alebo sirolimom sa majú pacienti starostlivo monitorovať
a v prípade potreby sa má dávka upraviť.

. Teofylín:
Podávanie 200 mg flukonazolu po dobu 14 dní spôsobilo 18 %-ný pokles
priemerného plazmatického klírensu teofylínu. U pacientov, ktorí
dostávajú vysoké dávky teofylínu alebo sú iným spôsobom vystavení
zvýšenému riziku teofylínovej toxicity, sa majú počas liečby
flukonazolom sledovať výskyt symptómov teofylínovej toxicity
a v prípade výskytu toxicity sa má liečba primerane upraviť.

. Trimetrexát:
Flukonazol môže inhibovať metabolizmus trimetrexátu, čo spôsobuje
zvýšené plazmatické koncentrácie trimetrexátu. Ak nie je možné vyhnúť
sa tejto kombinácii, musia sa starostlivo monitorovať sérové
hladiny trimetrexátu a toxicita (supresia kostnej drene, renálna
a hepatálna dysfunkcia a gastrointestinálna ulcerácia).

. Xantínové bázy, iné antiepileptiká a izoniazid:
Pri súbežnom podávaní flukonazolu s xantínovými bázami, inými
antiepileptikami alebo izoniazidom sa musia vykonať následné
vyšetrenia.

. Zidovudín:
Interakčné štúdie pre ukázali, že pri súbežnom podávaní zidovudínu
spolu s flukonazolom 200 mg alebo 400 mg denne môžu hodnoty AUC
zidovudínu vzrásť o 20 % až 70 %, pravdepodobne v dôsledku inhibície
konverzie na glukuronid. U pacientov, ktorí sú liečení touto
kombináciou, sa majú sledovať nežiaduce reakcie vyvolané zidovudínom.

/Iné interakcie s liekmi/

. Amfotericín B:
In vitro a in vivo štúdie u zvierat preukázali antagonizmus medzi
amfotericínom B a azolovými derivátmi. Mechanizmus pôsobenia imidazolov
spočíva v inhibícii syntézy ergosterolu v bunkových membránach plesní.
Amfotericín B pôsobí prostredníctvom väzby na steroly v bunkovej
membráne a mení jeho membránovú permeabilitu. Klinický účinok tohto
antagonizmu nie je zatiaľ známy a podobný účinok sa môže objaviť pri
amfotericín B-cholesterol-sulfátovom komplexe.

. Lieky, ktoré spôsobujú predĺženie QT:
Kazuistika naznačuje, že flukonazol by mohol mať potenciál indukovať
predĺženie QT intervalu, ktoré vedie k závažnej srdcovej arytmii.
Pacienti liečení súbežne flukonazolom a inými liečivami, ktoré
predlžujú QT interval, sa majú starostlivo sledovať, pretože aditívny
účinok nemožno vylúčiť.

Interakčné štúdie preukázali, že súbežné podávanie flukonazolu s jedlom,
cimetidínom, antacidom alebo po ožiarení celého tela pri transplantácii
kostnej drene významne neovplyvňuje absorpciu flukonazolu.

Lekári majú mať na pamäti, že interakčné štúdie typu liečivo-liečivo
s inými liekmi sa neuskutočnili, ale že takéto interakcie sa môžu
vyskytnúť.


4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Údaje získané od niekoľko stoviek gravidných žien liečených štandardnými
dávkami flukonazolu (menej ako 200 mg/deň) podávaných v jednej dávke alebo
v opakovaných dávkach počas prvého trimestra gravidity nepreukázali
nežiaduce účinky na plod.

Existujú hlásenia o mnohých kongenitálnych abnormalitách (vrátane
brachycefálie, dysplázie uší, širokej prednej fontanele, femorálnom
zakrivení a radio-humerálnej synostózy) u detí, ktorých matky boli liečené
na kokcidioidomykózu vysokou dávkou flukonazolu (400 – 800 mg/deň) po dobu
3 mesiacov alebo dlhšie. Vzťah medzi použitím flukonazolu a týmito účinkami
nie je jasný.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3), ale
potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Flukonazol v štandardných dávkach a na krátkodobú liečbu sa nemá používať
počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Flukonazol
vo vysokých dávkach alebo v prípade dlhodobej liečby sa nemá používať počas
gravidity s výnimkou život ohrozujúcich infekcií.

Vzhľadom na možné teratogénne účinky musia ženy v plodnom veku počas liečby
používať účinnú antikoncepciu.

/Laktácia/

Flukonazol sa vylučuje do materského mlieka v nižších koncentráciách, ako
sú koncentrácie v plazme. Po jednorazovej dávke 200 mg flukonazolu alebo
menej sa môže pokračovať v dojčení. Dojčenie sa neodporúča po opakovanom
užívaní flukonazolu alebo po podaní vysokých dávok.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Flukonazol Kabi 2 mg/ml infúzny roztok má zanedbateľný vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je však potrebné mať na pamäti, že sa
môže vyskytnúť závrat, záchvaty a iné vedľajšie účinky (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie spojené s flukonazolom pozorované v klinických štúdiách
a po uvedení na trh sú uvedené nižšie.

Frekvencie sú definované nasledovne:
Veľmi časté ((1/10)
Časté ((1/100 až <1/10)
Menej časté ((1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé ((1/10 000 to <1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Veľmi časté nežiaduce reakcie ((1/10) sa dosiaľ nezistili.


|Trieda orgánových |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé |Neznáme (nemožno |
|systémov |(? 1/100 až |(? 1/1 000 až < |(? 1/10 000 až < |(< 1/10 000) |odhadnúť z |
| |< 1/10) |1/100) |1/1 000) | |dostupných údajov) |
|Infekcie a nákazy | | | | |infekcia spôsobená |
| | | | | |rezistentnými |
| | | | | |mikroorganizmami |
|Poruchy krvi | |anémia |agranulocytóza, | | |
|a lymfatického | | |leukopénia, | | |
|systému | | |neutropénia, | | |
| | | |trombocytopénia | | |
|Poruchy imunitného | | |anafylaktické |angioedém, edém | |
|systému | | |reakcie |tváre | |
|Poruchy metabolizmu a| | |hypercholesterolémi| | |
|výživy | | |a, | | |
| | | |hypertriglyceridémi| | |
| | | |a, hypokaliémia | | |
|Psychické poruchy | |nespavosť, | | | |
| | |somnolencia | | | |
|Poruchy nervového |bolesť hlavy |kŕče, závrat, | | | |
|systému | |parestézia, | | | |
| | |abnormálne chuťové| | | |
| | |vnemy, tremor, | | | |
| | |vertigo | | | |
|Poruchy srdca | | |ventrikulárna | | |
|a srdcovej činnosti | | |arytmia (predĺženie| | |
| | | |QT, Torsade de | | |
| | | |Pointes) (pozri | | |
| | | |časť 4.4) | | |
|Poruchy |vracanie, nauzea,|dyspepsia, | | | |
|gastrointestinálneho |bolesti brucha, |flatulencia, | | | |
|traktu |hnačka |anorexia, zápcha, | | | |
| | |sucho v ústach | | | |
|Poruchy pečene |zvýšenie sérovej |cholestáza, |hepatitída, nekróza| | |
|a žlčových ciest |aktivity |klinicky významný |pečeňových buniek, | | |
| |pečeňových |vzostup celkového |zlyhanie pečene | | |
| |enzýmov ako sú |bilirubínu, |s izolovanými | | |
| |ALP, ALT a AST |žltačka, |úmrtiami. Je | | |
| | |hepatotoxicita |potrebné | | |
| | | |starostlivo | | |
| | | |sledovať príslušné | | |
| | | |laboratórne hodnoty| | |
| | | |(pozri časť 4.4) | | |
|Poruchy kože |makulopapulárny |urtikária, |exfoliatívne kožné |exfoliatívne |akútna |
|a podkožného tkaniva |erytém, vyrážka |pruritus, zvýšené |poruchy |kožné poruchy |generalizovaná |
| | |potenie |(Stevensov-Johnsono|(toxická |exantémová |
| | | |v syndróm), |epidermálna |pustulóza, (trvalá) |
| | | |alopécia |nekrolýza alebo |lieková erupcia |
| | | | |Lyellov syndróm) | |
|Poruchy kostrovej a | |myalgia | | | |
|svalovej sústavy a | | | | | |
|spojivového tkaniva | | | | | |
|Poruchy obličiek | |zmeny v testoch | | | |
|a močových ciest | |funkcie obličiek | | | |
|Celkové poruchy | |únava, malátnosť, | | | |
|a reakcie v mieste | |asténia, horúčka | | | |
|podania | | | | | |

Nežiaduce reakcie boli častejšie zaznamenané u pacientov infikovaných HIV
(21 %) ako u pacientov bez HIV infekcie (13 %). Schéma nežiaducich reakcií
bola však u HIV infikovaných pacientov podobná ako u neinfikovaných.

/Pediatrickí pacienti:/

Hlásené nežiaduce reakcie mali vyššiu frekvenciu u detí v porovnaní
s ostatnými pacientmi. Hlavne podráždenosť a anémia boli špecifické pre
deti.


4.9 Predávkovanie


U väčšiny pacientov predávkovanie vyvoláva gastrointestinálne problémy
a kožné reakcie (svrbenie, vyrážka, atď.). Bol hlásený prípad predávkovania
flukonazolom, kde 42-ročný HIV pozitívny pacient trpel halucináciami
a paranoickým správaním po údajnom užití 8 200 mg flukonazolu bez
lekárskeho dohľadu. Pacient bol hospitalizovaný a jeho symptómy ustúpili v
priebehu 48 hodín.

/Liečba/

V prípade predávkovania môžu byť dostačujúce podporné opatrenia a
symptomatická liečba a v prípade potreby aj výplach žalúdka.
Flukonazol je vylučovaný hlavne močom. Trojhodinová hemodialýza znižuje
hodnoty v plazme o približne 50 %. Nie sú dostupné údaje o účinku
forsírovanej diurézy.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina
Antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty.
ATC kód: J02A C01.

Mechanizmus účinku

Flukonazol patrí do triazolovej triedy antimykotík a má predovšetkým
fungistatický účinok. Je to silný a selektívny inhibítor syntézy
ergosterolu v hubách, čo spôsobuje defekty bunkovej membrány. Flukonazol je
veľmi špecifický pre enzýmy cytochrómu P450 plesní.

Mechanizmus rezistencie

V závislosti od druhu prítomných kvasiniek hlavné mechanizmy rezistencie na
flukonazol, spoločné aj pre iné azolové antimykotiká, zahŕňajú zhoršenie
kumulácie liečiva v bunke
(i) zmenou zloženia aminokyselín lanosterol-14?-demetylázy,
(ii) zvýšeným odčerpávaním liečiva a
(iii) alternáciou ciest biosyntézy ergosterolu.
U /Candida albicans/ blokáda cesty syntézy ergosterolu nastáva prevažne
blokádou sterol-C5, 6-desaturázy, ktorá je zakódovaná pomocou ERG3.
U rezistentnejších druhov, /Candida glabrata/, prevažujúca cesta nebola úplne
objasnená, ale predpokladá sa, že nastáva zvýšením regulácie génov CDR
(CDR1, CDR2 a MMDR1), ktoré sú zodpovedné za odčerpávanie liečiva z buniek.
Rezistencia na flukonazol preto zvyčajne informuje o rezistencii na ostatné
azolové antimykotiká. U /Cryptococcus neoformans/ štúdie preukázali, že
u týchto kmeňov existujú rovnaké princípy mechanizmu rezistencie a že môžu
byť ovplyvnené predchádzajúcim vystavením azolovým antimykotikám.
Podobne ako pre akúkoľvek inú antimikrobiálnu chemoterapiu aj pre
flukonazol sa musia starostlivo posúdiť prínosy navrhovanej dávky oproti
riziku rozvoja rezistencie.

Hranice citlivosti

Nasledujúce klinické hranice citlivosti podľa EUCAST sa vzťahujú na
flukonazol:

|Organizmus |Hranice podľa EUCAST (µg/ml)|
| |S ( |R > |
|Candida albicans, Candida |2 |4 |
|parapsilosis, Candida | | |
|tropicalis | | |
|Hranice citlivosti, ktoré |2 |4 |
|sa nevzťahujú na špecifický| | |
|druh | | |

Antimykotické spektrum flukonazolu zahŕňa množstvo patogénov, vrátane
druhov /Candida albicans,/ non/-Candida albicans, Cryptococcus/ a dermatofyty.

Prevalencia získanej rezistencie sa môže pre vybrané druhy geograficky a s
časom meniť. Predovšetkým pri liečbe závažných infekcií je potrebná miestna
informácia o rezistencii. Ak je miestna prevalencia rezistencie taká, že
účinnosť liečiva je minimálne u niektorých typov infekcií neistá, je
potrebné poradiť sa s odborníkom.

|Bežne citlivé druhy |
|C. albicans |
|C. kefyr |
|C. lusitaniae, |
|C. parapsilosis |
|Druhy, pre ktoré získaná rezistencia|
|môže byť problém |
|C. dubliniensis |
|C. famata |
|C. guillermondii |
|C. pelliculosa |
|C. tropicalis |
|V podstate rezistentné organizmy |
|C. glabrata |
|C. krusei |

U pacientov s AIDS, ktorí podstúpili dlhodobú liečbu flukonazolom, boli
zistené rezistentné izoláty /Candida albicans/.

Infekcie spôsobené druhmi /Aspergillus/, /Zygomycetes/ vrátane druhov /Mucor/ a
/Rhizopus/, /Microsporum/ a /Trichophyton/ sa nemajú liečiť flukonazolom, pretože
flukonazol má malý alebo žiadny účinok voči týmto plesniam.

Účinnosť flukonazolu u /tinea capitis/ sa skúmala v 2 randomizovaných
kontrolovaných štúdiách celkovo u 878 pacientov, ktoré porovnávali
flukonazol s grizeofulvínom. Flukonazol pri dávke 6 mg/kg/deň po dobu 6
týždňov nebol nadradený grizeofulvínu podávanému v dávke 11 mg/kg/deň po
dobu 6 týždňov. Celková miera úspešnosti po 6 týždňoch bola nízka
(flukonazol po 6 týždňoch: 18,3 %; flukonazol po 3 týždňoch: 14,7 %;
grizeofulvín: 17,7 %) vo všetkých liečených skupinách. Tieto zistenia
nezodpovedajú prirodzenému priebehu neliečenej /tinea capitis/.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sú po intravenóznom alebo
perorálnom podaní podobné.

Flukonazol sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Absolútna biologická
dostupnosť je väčšia ako 90 %. Perorálna absorpcia nie je ovplyvnená
súčasným príjmom jedla. Maximálna plazmatická koncentrácia nalačno sa
dosahuje 0,5-1,5 hodiny po podaní dávky. 90 % hladiny v rovnovážnom stave
sa dosahuje po 4 -5 dňoch pri dávkovaní jedenkrát denne.

Plazmatická koncentrácia je proporcionálna dávke. Po podaní 200 mg
flukonazolu je Cmax približne 4,6 mg/l a plazmatické koncentrácie
v rovnovážnom stave po 15 dňoch sú približne 10 mg/l. Po podaní 400 mg
flukonazolu je Cmax približne 9 mg/l a plazmatické koncentrácie
v rovnovážnom stave po 15 dňoch sú približne 18 mg/l. Dvojitá dávka v prvý
deň vedie k plazmatickým koncentráciám, ktoré predstavujú približne 90 %
plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave na druhý deň.

Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem flukonazolu zodpovedá celkovému objemu vody
v tele. Väzba na plazmatické proteíny je nízka (11 % - 12 %).

Flukonazol dosahuje dobrú penetráciu do všetkých skúmaných telových
tekutín. Koncentrácie flukonazolu v slinách a spúte sú porovnateľné
s koncentráciami v plazme. U pacientov s mykotickou meningitídou dosahujú
koncentrácie flukonazolu v cerebrospinálnej tekutine (CSF) približne 80 %
zodpovedajúcich koncentráciách v plazme.

V stratum corneum, epiderme-derme a exokrinnom pote sú dosahované
koncentrácie flukonazolu vyššie ako v sére. Flukonazol sa kumuluje
v stratum corneum. Napríklad pri dávkovaní 150 mg jedenkrát týždenne bola
koncentrácia flukonazolu v stratum corneum po dvoch dávkach
23,3 mikrogramov/g. Sedem dní po ukončení liečby flukonazolom bola
koncentrácia stále 7,1 mikrogramov/g.

Biotransformácia

Flukonazol sa len v malej miere rozkladá. Iba 11 % rádioaktívnej dávky sa
vylúči vo forme metabolitov v moči.

Eliminácia

Flukonazol sa vylučuje predovšetkým obličkami. Približne 80 % dávky sa
vylučuje v nemetabolizovanej forme močom. Klírens flukonazolu je
proporcionálny ku klírensu kreatinínu. Nebola zistená prítomnosť
metabolitov v cirkulácii.

Priemerný plazmatický polčas je približne 30 hodín. Dlhý plazmatický polčas
poskytuje opodstatnenie liečby jednou dennou dávkou vo všetkých
indikáciách.

Farmakokinetika u detí

Farmakokinetické údaje sa hodnotili u 113 pediatrických pacientov v 5
štúdiách; v 2 štúdiách s jednorazovou dávkou, v 2 štúdiách s viacnásobnou
dávkou a v štúdii s predčasne narodenými novorodencami. Údaje z 1 štúdie
neboli interpretovateľné z dôvodu zmien v zložení v priebehu štúdie. Ďalšie
údaje sa získali z „compassionate use” štúdie.

Po podaní 2-8 mg/kg flukonazolu deťom vo veku 9 mesiacov až 15 rokov bolo
AUC približne 38 µg.hod/ml na dávkové jednotky 1 mg/kg. Priemerný
plazmatický polčas eliminácie flukonazolu sa pohyboval v rozmedzí 15 a 18
hodín a distribučný objem je približne 880 ml/kg po viacnásobných dávkach.
Vyšší plazmatický polčas eliminácie flukonazolu približne 24 hodín sa
zistil po jednorazovej dávke. To je porovnateľné s plazmatickým polčasom
eliminácie flukonazolu po jednorazovom podaní 3 mg/kg i.v. deťom vo veku 11
dní – 11 mesiacov. Distribučný objem v tejto vekovej skupine je približne
950 ml/kg.

Skúsenosti s flukonazolom u novorodencom sú obmedzené na farmakokinetické
štúdie u predčasne narodených novorodencov. Priemerný vek pri prvej dávke
bol 24 hodín (rozmedzie 9-36 hodín) a priemerná pôrodná hmotnosť bola
0,9 kg (rozmedzie 0,75-1,10 kg) u 12 predčasne narodených novorodencov
s priemernou gestáciou približne 28 týždňov. Sedem pacientov ukončilo
liečbu; maximálne päť intravenóznych infúzií 6 mg/kg flukonazolu sa podalo
každých 72 hodín. Priemerný polčas (hodiny) bol 74 (rozmedzie 44-185)
v prvý deň, ktorý sa znížil v priebehu času na priemerne 53 (rozmedzie 30-
131) na siedmy deň a 47 (rozmedzie 27-68) na trinásty deň. Plocha pod
krivkou (mikrogramy.hod/ml) bola 271 (rozmedzie 173-385) v prvý deň
a zvyšovala sa s priemernou hodnotou 490 (rozmedzie 292-734) na siedmy deň
a znížila sa s priemernou hodnotou 360 (rozmedzie 167-566) na trinásty deň.
Distribučný objem (ml/kg) bol 1 183 (rozmedzie 1 070-1 470) v prvý deň
a zvyšoval sa s časom na priemerne 1 184 (rozmedzie 510-2 130) na siedmy
deň a 1 328 (rozmedzie 1 040-1 680) na trinásty deň.

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sa u detí s insuficienciou obličiek
neskúmali.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po
opakovanom podaní/celkovej toxicity, genotoxicity alebo karcinogenicity
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, ktoré by nebolo už uvedené
v ostatných častiach SPC.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov bol hlásený zvýšený výskyt
hydronefrózy a zväčšenia renálnej panvičky a embryonálna letalita sa
zvýšila. Bolo zaznamenané zvýšenie anatomických zmien a oneskorenej
osifikácie rovnako ako dlhotrvajúci pôrod a dystokia. V štúdiách
reprodukčnej toxicity u králikov boli zaznamenané potraty.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný
Voda na injekcie
Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný na úpravu pH


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v
časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený

3 roky

Po prvom otvorení

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je
zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24
hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykoná za
kontrolovaných a validovaných podmienok.

Po zriedení

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného lieku sa stanovila na 24 hodín
pri 25 (C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je
zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24
hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa riedenie nevykoná za kontrolovaných
a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky na uchovávanie otvoreného alebo nariedeného lieku, pozri časť
6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Infúzny roztok je dodávaný v LDPE fľaškách (KabiPac).

/Veľkosti balenia/
50 ml fľašky (100 mg flukonazolu) v baleniach po 1, 10, 20, 25, 30, 40, 50
alebo 60 fľašiek.
100 ml fľašky (200 mg flukonazolu) v baleniach po 1, 10, 20, 25, 30, 40, 50
alebo 60 fľašiek.
200 ml fľašky (400 mg flukonazolu) v baleniach po 1, 10, 20, 25, 30 alebo
40 fľašiek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať a majú sa použiť len číre
roztoky bez častíc. Nepoužívajte, ak je fľaška poškodená.

Len na jednorazové použitie. Po použití fľašku a akékoľvek zvyšky roztoku
zlikvidujte.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.

Roztok sa má podávať aseptickou technikou sterilným zariadením. Zariadenie
sa má prepláchnuť roztokom, aby sa zabránilo preniknutiu vzduchu do
systému.

Infúzia je kompatibilná s nasledovnými infúznymi roztokmi:
- 20 % roztok glukózy (ak je dostupný)
- Ringerov roztok
- Ringerov roztok s laktátom (ak je dostupný)
- roztok chloridu draselného v 5 % roztoku glukózy (ak je dostupný)
- 4,2 % roztok hydrogénuhličitanu sodného (ak je dostupný)
- roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

Pred podaním sa majú zriedené roztoky vizuálne skontrolovať, či neobsahujú
častice a či nezmenili farbu. Používať sa majú len číre a bezfarebné
roztoky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Praha 5, Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


26/0066/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C86359
Skupina ATC:
J02 - Antimykotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J02AC01 - fluconazolum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
fumariae extractum
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká, b) recidívach vaginálnych mykóz. Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov, b) dermatomykózach, c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy, d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie. Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.
Predajná cena:
678.70 € / 20446.52 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
678.70 € / 20446.52 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.21 € ÚP:2.30 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.62 € ÚP:0.58 € DP:4.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.33 € ÚP:1.15 € DP:8.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.06 € ÚP:0.00 € DP:27.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.45 € ÚP:0.00 € DP:11.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.12 € ÚP:0.58 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.56 € ÚP:1.73 € DP:6.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.68 € ÚP:0.00 € DP:12.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.89 € ÚP:8.06 € DP:21.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:58.39 € ÚP:14.40 € DP:43.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien