Detail:
MYCOMAX INF sol inf 1x100 ml
Názov lieku:
MYCOMAX INF
Doplnok názvu:
sol inf 1x100 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č./3/ k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/08823PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


MYCOMAX( inf
(fluconazolum)
infúzny intravenózny roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Zentiva k.s., Praha, Česká republika
Zloženie:
/Liečivo:/ fluconazolum (flukonazol) 200 mg v 100 ml infúzneho intravenózneho
roztoku
/Pomocné látky:/ chlorid sodný, voda na injekciuFARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Antimykotikum na systémové použitie


CHARAKTERISTIKA

/Čo je MYCOMAX//®/ /inf?/
MYCOMAX® inf patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú triazolové
antimykotiká.INDIKÁCIE

/Na čo je určený liek MYCOMAX//®/ /inf?/
MYCOMAX® inf sa používa na liečbu infekcií, ktoré vyvolávajú huby /
kvasinky (mykotické infekcie). Najčastejšou príčinou týchto infekcií je
kvasinka, ktorá sa volá /Candida/.

Tento liek vám môže lekár odporučiť na liečbu nasledovných mykotických
infekcií:
. Mykotické infekcie slizníc dutiny ústnej alebo hrdla (soor), ktoré
vyvoláva /Candida/.
. Kandidové infekcie pľúc, močového systému a kože.
. Kandidové infekcie dutiny ústnej u pacientov, ktorí používajú zubné
protézy.
. MYCOMAX® inf môže byť odporučený preventívne, aby sa zabránilo vzniku
mykotickej infekcie.
. MYCOMAX® inf vám môže lekár odporučiť na liečbu kožných mykotických
infekcií, napríklad mykózy nôh športovcov, tinea pedis a infekcie nechtov
(onychomykózy).
. MYCOMAX® inf sa používa v liečbe systémových infekcií, ktoré vyvoláva
/Candida/, ako sú infekcie krvného obehu, močových ciest alebo infekcie
iných orgánov.
. Liečení môžu byť aj pacienti s oslabením imunity a pacienti v intenzívnej
starostlivosti
. MYCOMAX® inf môže byť odporučený v liečbe systémových infekcií, ktoré
vyvoláva Cryptococcus, napr. kryptokoková meningitída a infekcie na iných
miestach, ako sú infekcie pľúc alebo kože.
. MYCOMAX® inf sa môže použiť aj preventívne, aby sa infekcia vyvolaná
/Cryptococcus/ nevrátila, ako aj na iné mykotické infekcie, ak váš imunitný
systém je porušený.
. MYCOMAX® inf môže byť odporučený v liečbe kandidových infekcií ženských
pohlavných orgánov, ako je kandidóza pošvy vrátane rekurentných foriem
(3 alebo viac infekcií za rok), ako aj v liečbe kandidovej balanitídy
u mužov (zápal žaluďa a/alebo predkožky mužského pohlavného údu).
. MYCOMAX® inf môže byť odporučený aj v liečbe zriedkavých mykotických
infekcií, ako kokcidiomykóza, parakokcidiomykóza, sporotrichóza
a histoplazmóza.


INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED UŽITÍM LIEKU


KONTRAINDIKÁCIE

. Podanie lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na
liečivo flukonazol alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku alebo na
príbuzné azolové zlúčeniny. K alergickým prejavom patrí napríklad
svrbenie, začervenanie kože a ťažkosti s dýchaním.
. U pacientov liečených flukonazolom je kontraindikované súčasné podávanie
terfenadínu spolu s flukonazolom (ak sa flukonazol podáva viac dní
v dávke 400 mg denne alebo vyššej) a súčasné podávanie cisapridu.INTERAKCIE

/Upozornite svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledovných liekov!/
. warfarín alebo kumarínové prípravky (používajú sa na zníženie zrážavosti
krvi);
. azitromycín (makrolidové antibiotikum);
. benzodiazepíny (hypnotiká a sedatíva);
. perorálne deriváty sulfonylmočoviny, ako chlórpropamid, glibenklamid,
glipizid alebo tolbutamid (lieky používané na liečbu cukrovky);
. diuretiká ako hydrochlórotiazid (používajú sa na odvodnenie a liečbu
vysokého krvného tlaku);
. fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie);
. rifampicín (antibiotikum);
. cyklosporín (používa sa napr. po transplantácii orgánov alebo kostnej
drene);
. teofylíny (používajú sa na liečbu astmy);
. terfenadín (používa sa na liečbu alergie);
. cisaprid (používa sa na liečbu ezofageálneho refluxu). Súčasné užívanie
cisapridu a MYCOMAXu® inf je kontraindikované;
. astemizol (používa sa na liečbu alergie);
. rifabutín (antibiotikum);
. takrolimus (používa sa po transplantácii orgánov);
. zidovudín, známy aj ako azidothymidín alebo AZT (používa sa na liečbu
pacientov s HIV infekciou).UPOZORNENIE

. Liečba flukonazolom sa má prerušiť, ak sa objavia klinické znaky
a symptómy hepatálnej lézie, ktorá by mohla súvisieť s flukonazolom.
. Flukonazol sa musí podávať s opatrnosťou pacientom s potenciálne
proarytmogénnymi stavmi.

/Tehotenstvo a dojčenie/

MYCOMAX® inf sa nemá počas tehotenstva podávať, okrem prípadov závažných
alebo potenciálne život ohrozujúcich mykotických infekcií, ak očakávaný
prínos podávania flukonazolu preváži nad možným rizikom pre plod.

Podávanie lieku dojčiacim matkám sa neodporúča.


/Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje/

MYCOMAX® inf nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje.DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA

/Ako sa má podávať MYCOMAX//®/ /inf?/
MYCOMAX® inf infúzny intravenózny roztok sa môže podať iba intravenózne
a najvyššou rýchlosťou 10 ml/minútu. MYCOMAX® inf na intravenózne použitie
je v roztoku 0,9 % chloridu sodného, na čo je potrebné pamätať v prípade,
ak je u pacienta potrebný znížený príjem sodíka.

Obvyklé dávky lieku na liečbu rôznych infekcií uvádzame v nasledujúcom
texte.
Ak si nie ste istý, prečo máte užívať MYCOMAX® inf, opýtajte sa svojho
lekára.


/Dospelí/

. V prípade kandidózy slizníc dutiny ústnej a hrdla (orofaryngeálnej
kandidózy) sa používa dávka 50 – 100 mg jedenkrát denne 7 – 14 dní,
prípadne dlhšie.

. V prípade kandidózy slizníc dutiny ústnej u pacientov so zubnými
protézami sa používa dávka 50 mg jedenkrát denne 14 dní. Protézu je
potrebné dezinfikovať.

. Pri kandidových infekciách pažeráka, neinvazívnych infekciách pľúc,
močových infekciách a v prípade mukokutánnej kandidózy je dávka
50 – 100 mg denne počas 14 – 30 dní.

. Pri profylaxii u pacientov s AIDS, aby sa zabránilo návratu infekcie
slizníc dutiny ústnej a hrdla (orofaryngeálnej kandidózy) sa používa
dávka 150 mg raz za týždeň.

. Na liečbu infekcie pohlavných orgánov (kandidóza pošvy, zápal žaluďa a
predkožky) sa používa dávka 150 mg jednorazovo.

. U žien, ak majú časté infekcie pošvy (3 a viac počas jedného roka), sa
podáva MYCOMAX® inf preventívne na zabránenie návratu infekcie v dávke
150 mg raz za mesiac počas 4 – 12 mesiacov, prípadne dlhšie.

. Na liečbu kožných mykotických infekcií sa užíva 150 mg jedenkrát týždenne
alebo 50 mg jedenkrát denne počas 2 – 4 týždňov. U športovcov liečba
mykotickej infekcie nohy vyžaduje 6-týždňovú liečbu.

. Na liečbu kožnej infekcie, ktorá sa nazýva tinea versicolor, sa používa
dávka 300 mg raz za týždeň počas 2 týždňov, v niektorých prípadoch môže
byť potrebné podať dávku 300 mg aj v treťom týždni. V iných prípadoch
postačí jednorazová dávka 300 – 400 mg. Inou možnosťou je podávanie 50 mg
jedenkrát denne po dobu 2 – 4 týždňov.

. Na liečbu infekcií nechtov (onychomykóz) sa používa dávka 150 mg raz
týždenne počas 3 – 6 mesiacov. V prípade postihnutia nechtov palcov
liečba trvá 6 – 12 mesiacov.

. Na liečbu systémových infekcií, ktoré vyvoláva /Candida/, sa podáva prvý
deň 400 mg a pokračuje sa dávkou 200 – 400 mg denne. V prípade život
ohrozujúcich infekcií spôsobených /Candidou/ môžeme dávku zvýšiť na 800 mg
flukonazolu jedenkrát denne.

. Na profylaxiu, aby sa zabránilo návratu infekcie, sa používa dávka
50 – 400 mg denne, pokiaľ trvá riziko návratu infekcie.

. Na liečbu infekcií vyvolaných /Cryptococcus/ sa podáva prvý deň 400 mg a
pokračuje sa dávkou 200 – 400 mg jedenkrát denne počas 6 – 8 týždňov,
prípadne dlhšie.

. V prípade život ohrozujúcich infekcií vyvolaných /Cryptococcus/ možno dávku
flukonazolu zvýšiť na 800 mg raz denne.

. V profylaxii kryptokokovej meningitídy, aby sa zabránilo návratu infekcie
u pacientov s AIDS, sa podáva dávka 200 mg denne doživotne.

. Na liečbu kokcidiomykózy, parakokcidiomykózy, sporotrichózy
a histoplazmózy sa používa dávka 200 – 400 mg denne počas 2 rokov,
prípadne dlhšie.


/Deti/

. Deťom vo veku od 4 týždňov do 15 rokov sa v liečbe infekcií slizníc
podáva dávka 3 mg/kg raz denne, v prvý deň liečby sa môže podať dávka
6 mg/kg. V liečbe systémových infekcií, ktoré vyvoláva /Candida/ alebo
/Cryptococcus,/ sa podáva dávka 6 - 12 mg/kg raz denne. V prevencii
mykotických infekcií sa podáva dávka 3 – 12 mg/kg raz denne počas trvania
rizika infekcie.

. Novorodencom vo veku od 3 do 4 týždňov sa podávajú rovnaké dávky ako
u starších detí, ale každých 48 hodín.

. Novorodencom do 2 týždňov života sa podávajú rovnaké dávky ako u detí vo
veku od 4 týždňov do 15 rokov, ale túto dávku podávame každých 72 hodín.


/Starší pacienti/

V prípade, ak nie je súčasne prítomné ochorenie obličiek, tak sa podávajú
bežné denné dávky.


/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/

Váš lekár vám môže upraviť dávkovanie lieku podľa funkcie obličiek. Dávky,
ktoré vám budú odporučené, môžu byť iné ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

/Čo urobiť v prípade predávkovania sa liekom?/
Predávkovanie (podanie nadmerného množstva lieku) môže spôsobiť, že sa
budete cítiť zle. Informujte o tom ihneď vášho lekára.NEžIADUCE ÚČINKY

/Spôsobuje MYCOMAX//®/ /inf nežiaduce účinky?/
Liečba je bežne dobre tolerovaná. MYCOMAX® inf, ako aj iné lieky, môže
niekedy spôsobiť nežiaduce účinky.

/Nežiaduce účinky, ktoré sa najčastejšie môžu vyskytnúť, sú:/
. nevoľnosť,
. ťažoba žalúdka,
. riedka stolica,
. plynatosť.

Tieto nežiaduce účinky bývajú mierne. Ak by ste mali niektorý z týchto
nežiaducich účinkov a bol by závažný, obťažoval vás, alebo pretrvával,
informujte svojho lekára.

Ďalším nežiaducim účinkom, ktorý sa môže najčastejšie vyskytnúť, je raš
(kožná reakcia). Ak sa počas liečby povrchových infekcií vyskytne raš,
ktorý váš lekár považuje za súvisiaci s užívaním lieku MYCOMAX® inf,
preruší jeho ďalšie užívanie. Ak sa raš vyskytne počas liečby systémových
závažných infekcií, váš lekár vás bude starostlivo sledovať. Preruší
podávanie lieku MYCOMAX® inf v prípade, ak sa vyskytnú niektoré druhy
kožných reakcií (bulózne lézie alebo erythema multiforme).
U pacientov užívajúcich flukonazol sa môže niekedy vyskytnúť bolesť hlavy.


/Zriedkavo sa vyskytujúce nežiaduce účinky/

U pacientov, ktorí užívali MYCOMAX® inf, sa ojedinele vyskytli prípady
závažného poškodenia pečene. Tieto prípady sa vyskytli najmä u pacientov,
ktorí boli celkovo v ťažkom stave. Prejavy poškodenia pečene po prerušení
liečby bežne vymizli. V prípade, ak sa vyskytnú prejavy poškodenia pečene,
ktoré podľa vášho lekára súvisia s podávaním lieku MYCOMAX® inf, lekár
preruší jeho ďalšie podávanie.

U pacientov, ktorým sa podával MYCOMAX® inf, boli ojedinele opísané zmeny
vo výsledkoch krvných, pečeňových, močových a iných biochemických testov.
Nie je isté, či súviseli s podávaním lieku MYCOMAX® inf. Ak by sa takéto
abnormality objavili u vás, váš lekár vás bude starostlivo sledovať.

U pacientov, ktorým bol podávaný MYCOMAX® inf, boli výnimočne pozorované
závažné kožné reakcie. Pacienti s AIDS sú náchylnejší na vznik závažných
kožných reakcií, ktoré môžu vyvolať mnohé lieky.

U malého počtu pacientov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie na lieky. Ak
by sa u vás objavili niektoré z uvedených ťažkostí, informujte o tom ihneď
lekára:
. sťažené dýchanie, pocit stlačeného hrudníka, piskoty v hrudníku pri
dýchaní alebo chrčanie;
. opuchnuté viečka, tvár alebo pery;
. vyrážky na koži alebo svrbiace červené škvrny na koži;
. svrbenie na celom tele, žihľavka.


U niektorých pacientov boli pozorované veľmi zriedkavé prípady predĺženia
QT intervalu a poruchy srdcového rytmu.


/Ak by ste sa cítili zle, alebo by sa vyskytli iné ťažkosti, ktoré si/
/neviete vysvetliť, informujte o tom ihneď svojho lekára./VAROVANIE

/Tento liek je určený vám. Nedávajte ho nikomu inému, lebo pre neho môže byť/
/nevhodný!/
/Liek sa nesmie podávať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na/
/obale!/


UCHOVÁVANIE

Uchovávanie nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky.
Uchovávajte MYCOMAX® inf mimo dosahu a dohľadu detí.

Zvyšok nespotrebovaného lieku sa musí znehodnotiť podľa platných predpisov,
nesmie sa skladovať v chladničke, zmrazený ani inak uchovávaný na prípadnú
neskoršiu aplikáciu.
BALENIE

100 ml infúzneho intravenózneho roztoku
Obal: sklenená fľaša s gumennou zátkou a hliníkovou obrubou s plastovým
odtrhávacím klobúčikom, písomná informácia pre používateľov, papierová
skladačka.


Ďalšie informácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov nie sú uvedené všetky
informácie o tomto lieku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, alebo vám
čokoľvek nie je jasné, spýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.
Informácie uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov sa týkajú
iba lieku MYCOMAX® inf.


Dátum poslednej revízie

Október 2009[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/08823


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU
MYCOMAX inf

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Fluconazolum 200 mg v 100 ml infúzneho intravenózneho roztoku
Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Infúzny intravenózny roztok
Číry bezfarebný roztok bez viditeľných častíc4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba môže začať skôr, ako sú známe výsledky kultivácií a laboratórnych
vyšetrení. Antiinfekčná terapia sa však má podľa potreby upraviť, keď tieto
výsledky budú k dispozícii.

1. Kryptokokóza vrátane kryptokokovej meningitídy a iných lokalizáciách
infekcie (napr. pľúcnej, kožnej). Liečba je indikovaná tak u pacientov
neimunosuprimovaných, ako aj u pacientov s AIDS, po transplantácii
orgánov, či inak imunosuprimovaných. Flukonazol sa dá použiť v
udržiavacej liečbe na prevenciu relapsu kryptokokového ochorenia
u pacientov s AIDS.

2. Systémová kandidóza vrátane kandidémie, diseminovaná kandidóza a ďalšie
formy invazívnej kandidovej infekcie, ktoré zahŕňajú infekcie peritonea,
endokardu, oka, pľúc a močových ciest. Liečba je indikovaná u pacientov
so zhubným nádorovým ochorením, u pacientov liečených na jednotkách
intenzívnej starostlivosti a u pacientov, ktorí dostávajú cytotoxickú
alebo imunosupresívnu terapiu, alebo sú vplyvom iných faktorov
predisponovaní na kandidovú infekciu.

3. Slizničné kandidózy, ku ktorým patria orofaryngeálne, ezofageálne
a neinvazívne bronchopulmonálne infekcie, kandidúria, mukokutánna a
chronická orálna atrofická kandidóza (zápaly sprevádzajúce umelé náhrady
chrupu). Liečba je indikovaná tak u pacientov s normálnym stavom imunity,
ako aj u pacientov s poruchou imunitných funkcií. Liečba je indikovaná aj
u pacientov s AIDS na prevenciu relapsu orofaryngeálnej kandidózy.

4. Kandidóza pohlavných orgánov. Vaginálna kandidóza, akútna
a recidivujúca. Liek sa podáva aj profylakticky pri recidivujúcej
vaginálnej kandidóze (3 a viac epizód za 1 rok) na zníženie výskytu
recidív. Kandidózna balanitída.

5. Prevencia mykóz u pacientov s nádorovými ochoreniami, u ktorých je
zvýšené riziko týchto infekcií v dôsledku cytotoxickej chemoterapie alebo
rádioterapie.

6. Dermatomykózy vrátane tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea
versicolor, tinea unguium (onychomykózy) a kožné kandidové infekcie.

7. Systémové, endemické mykózy u pacientov bez poruchy imunity,
kokcidioidomykóza, parakokcidioidomykóza, sporotrichóza a histoplazmóza.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Denná dávka flukonazolu musí rešpektovať druh a závažnosť mykotickej
infekcie.
Na liečbu väčšiny prípadov vaginálnej kandidózy stačí podať liek
jednorazovo. Infekcie, ktoré si vyžadujú viacnásobné dávkovanie, treba
liečiť až do klinického alebo laboratórneho potvrdenia ústupu aktívnej
mykotickej infekcie. Nedostatočná dĺžka liečby môže spôsobiť recidívu
aktívnej infekcie. U pacientov s AIDS, postihnutých kryptokokovou
meningitídou alebo recidivujúcou orofaryngeálnou kandidózou, je na
prevenciu relapsu obvykle nevyhnutné pokračovať v udržiavacej liečbe.

/Použitie u dospelých/

1. Bežné dávkovanie pri kryptokokovej meningitíde a iných lokalizáciách
kryptokokovej infekcie je 400 mg prvý deň liečby, ďalej 200 mg až 400 mg
raz denne. Dĺžka liečby kryptokokových infekcií závisí od klinickej a
mykologickej odpovede, ale u kryptokokovej meningitídy trvá bežne aspoň
6 – 8 týždňov.

Prevencia relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s AIDS: po ukončení
úvodnej liečby sa ďalej podáva flukonazol doživotne v dávke 200 mg denne.

2. Na kandidémiu, diseminovanú kandidózu a ostatné invazívne kandidové
infekcie sa bežne podáva 400 mg prvý deň a ďalej 200 mg denne. Podľa
klinického stavu sa môže dávka zvýšiť na 400 mg denne. Dĺžka liečby
závisí od klinickej odpovede.

3. Na orofaryngeálnu kandidózu sa bežne podáva 50 mg až 100 mg raz denne
počas 7 - 14 dní. U pacientov so závažnou poruchou imunitných mechanizmov
môže liečba v prípade potreby pokračovať dlhodobejšie. Pri atrofickej
orálnej kandidóze súvisiacej s umelými zubnými protézami sa obyčajne
podáva 50 mg raz denne počas 14 dní a súčasne sa ošetruje zubná protéza
antiseptikami.

Na ostatné kandidové infekcie slizníc s výnimkou vaginálnej kandidózy
[pozri nižšie] (napr. pri ezofagitíde, neinvazívnych bronchopulmonálnych
infekciách, kandidúrii, mukokutánnych kandidózach atď.) sa bežne podáva
50 mg až 100 mg denne počas 14 – 30 dní.

Ako prevenciu relapsu orofaryngeálnej kandidózy u pacientov s AIDS, po
úplnom ukončení úvodnej liečby, možno ďalej podávať flukonazol v dávke
150 mg raz týždenne.

4. Na liečbu vaginálnej kandidózy sa podáva 150 mg flukonazolu v jednej
perorálnej dávke.

Na zníženie výskytu recidivujúcej genitálnej kandidózy možno podávať 150 mg
flukonazolu raz za mesiac. Dĺžka liečby sa posudzuje individuálne, ale
liečba bežne trvá 4 – 12 mesiacov. V niektorých prípadoch je potrebné
podávať túto dávku častejšie.

Na liečbu kandidovej balanitídy sa podáva 150 mg flukonazolu v jednej
perorálnej dávke.

5. Odporúčané dávkovanie flukonazolu pri prevencii kandidózy je 50 mg až
400 mg raz denne v závislosti od individuálneho rizika vzniku mykotickej
infekcie. Pacientom s vysokým rizikom systémovej infekcie, napr. tam, kde
sa dá predpokladať výrazná či dlhodobejšia neutropénia, sa odporúča
podávať 400 mg denne v jednej dávke. Podávanie flukonazolu má začať
niekoľko dní pred očakávaným začiatkom neutropénie a v podávaní sa
pokračuje ešte 7 dní po vzostupe počtu neutrofilov nad 1000/(l.

6. Na kožné infekcie vrátane tinea pedis, corporis, cruris a kandidové
infekcie sa odporúča dávkovanie 150 mg raz týždenne alebo 50 mg raz
denne. Dĺžka liečby je 2 – 4 týždne, ale pri tinea pedis môže byť
potrebná 6-týždňová terapia.

Pri tinea versicolor sa odporúča dávka 300 mg raz týždenne počas 2 týždňov.
Niektorým pacientom môže byť potrebné podať aj tretiu 300 mg dávku, kým
iným pacientom môže stačiť dávka 300 mg až 400 mg jednorazovo.
Alternatívnym liečebným režimom je podávanie dávky 50 mg raz denne počas
2 – 4 týždňov.

V liečbe onychomykóz (tinea unguium) sa odporúča dávka 150 mg raz týždenne.
Liečba má pokračovať až dovtedy, kým nie je onychomykózou poškodený necht
nahradený novým nechtom. Narastenie nového nechtu na prstoch obvykle trvá
3 - 6 mesiacov a pri nechtoch na palcoch na nohe 6 – 12 mesiacov. Rýchlosť
rastu nechtov je však veľmi individuálna a závisí aj od veku pacienta. Aj
po úspešnej liečbe dlhotrvajúcej chronickej onychomykózy môže niekedy ostať
necht zdeformovaný.

7. V liečbe systémových endemických mykóz sa môže podávať 200 mg až 400 mg
flukonazolu denne niekedy až počas 2 rokov. Dĺžka liečby je individuálna,
trvá priemerne 11 – 24 mesiacov pri kokcidioidomykóze, 2 – 17 mesiacov
pri parakokcidioidomykóze, 1 – 16 mesiacov pri sporotrichóze
a 3 – 17 mesiacov pri histoplazmóze.

/Použitie u detí/

Trvanie liečby, tak ako pri podobných infekciách u dospelých, závisí od
klinickej a mykologickej odpovede. Maximálna denná dávka pre dospelých sa
nesmie u detí prekročiť. Flukonazol sa podáva jednorazovo každý deň.

Odporúčané dávkovanie flukonazolu pri slizničnej kandidóze je 3 mg/kg/deň.
Prvý deň liečby je vhodné podať nasycovaciu dávku 6 mg/kg, čím sa
rýchlejšie dosiahne ustálená hladina.

V liečbe systémovej kandidózy a kryptokokových infekcií sa odporúča podávať
6 mg/kg/deň až 12 mg/kg/deň v závislosti od závažnosti ochorenia.

V profylaxii mykotických infekcií u rizikových pacientov s poruchou
imunitných mechanizmov v dôsledku postchemoterapeutickej alebo
postradiačnej neutropénie sa podáva flukonazol v dávke
3 mg/kg/deň až 12 mg/kg/deň podľa závažnosti a trvania vyvolanej
neutropénie (/pozri Použitie u dospelých/).
(U detí s poruchou funkcie obličiek pozri /Použitie pri poruche funkcie/
/obličiek/).

/Použitie u detí do 4. týždňa veku/

U novorodencov prebieha vylučovanie flukonazolu pomaly. V prvých dvoch
týždňoch života sa podáva rovnaká dávka lieku v mg/kg ako u starších detí,
ale dávky sa podávajú každých 72 hodín. Počas 3. až 4. týždňa života
podávame rovnakú dávku každých 48 hodín.

/Použitie u starších osôb/

Ak nie je prítomná porucha funkcie obličiek, platí bežný spôsob dávkovania.
U pacientov s poruchou renálnej funkcie (klírens kreatinínu nižší ako
50 ml/min) sa dávkovanie upravuje tak, ako je uvedené nižšie.

/Použitie pri poruche funkcie obličiek/

Flukonazol sa vylučuje prevažne do moču v nezmenenej forme. Ak sa podáva
flukonazol jednorazovo, liečbu nie je potrebné upravovať. Ak sa pacientom
(vrátane detí) s poruchou renálnej funkcie podáva väčší počet dávok
flukonazolu, má sa podať úvodná nasycovacia dávka 50 mg až 400 mg. Po
nasycovacej dávke sa ďalšie denné dávky (podľa indikácie) majú upraviť
podľa nasledovnej tabuľky:


|Klírens kreatinínu |% odporúčanej dávky |
|(ml/min) | |
| > 50 |100 % |
| ( 50 (bez dialýzy) |50 % |
| dialyzovaní pacienti |100 % po každej dialýze |/Podávanie/

Flukonazol sa podáva buď perorálne alebo formou intravenóznej infúzie, jej
rýchlosť nemá prekročiť 10 ml/min. Spôsob podávania závisí od klinického
stavu pacienta. Pri prechode z intravenózneho spôsobu podávania na
perorálny (a naopak) sa denná dávka nemení. Flukonazol je pripravený
v 0,9 % roztoku NaCl, na každých 200 mg (t.z. fľaška s obsahom 100 ml)
pripadá po 15 mmol Na+ a Cl-. Vzhľadom na to, že sa flukonazol dodáva
riedený fyziologickým roztokom, treba u pacientov, u ktorých je potrebné
obmedziť príjem sodíka či tekutín, venovať pozornosť množstvu podaných
tekutín.

4.3. Kontraindikácie

Podanie lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na liečivo
flukonazol alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku alebo na príbuzné
azolové zlúčeniny.

Na základe výsledkov interakčnej štúdie pri podávaní viacnásobných dávok je
kontraindikované súčasné podávanie terfenadínu spolu s flukonazolom, ak sa
flukonazol podáva viac dní v dávke 400 mg denne alebo vyššej (pozri časť
4.5. Liekové a iné interakcie).

U pacientov liečených flukonazolom je kontraindikované súčasné podávanie
cisapridu (pozri časť 4.5. Liekové a iné interakcie).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas podávania flukonazolu boli zriedkavo zaznamenané prípady závažnej
hepatotoxicity vrátane fatálnych, ktoré sa vyskytli predovšetkým
u pacientov so závažným základným ochorením. V prípade hepatotoxicity
súvisiacej s flukonazolom nebol pozorovaný žiaden súvis s celkovou dennou
dávkou, dĺžkou liečby, pohlavím, ani vekom pacienta. Prejavy hepatotoxicity
súvisiace s flukonazolom sú po prerušení liečby bežne reverzibilné. Ak sa
počas liečby flukonazolom objavia abnormality pečeňových testov, pacientov
treba monitorovať, aby nedošlo k závažnejšej hepatálnej lézii. Liečba
flukonazolom sa má prerušiť, ak sa objavia klinické znaky a symptómy
hepatálnej lézie, ktorá by mohla súvisieť s flukonazolom.

Počas podávania flukonazolu boli ojedinele zaznamenané prípady
exfoliatívnych kožných reakcií, ako sú Stevensov–Johnsonov syndróm
a toxická epidermálna nekrolýza. Pacienti s AIDS sú náchylnejší na závažné
kožné reakcie počas užívania liekov. Ak sa u pacienta liečeného na
povrchovú mykotickú infekciu objaví exantém, ktorý by mohol súvisieť
s flukonazolom, liečba týmto liekom sa má prerušiť. Ak sa objaví exantém
počas liečby systémovej alebo invazívnej mykotickej infekcie, odporúča sa
pacienta starostlivo sledovať a liečba flukonazolom sa má prerušiť
v prípade, ak sa objavia bulózne lézie alebo erythema multiforme.

Pri podávaní flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg denne spolu
s terfenadínom je potrebné pacientov starostlivo sledovať (pozri časť 4.5.
Liekové a iné interakcie).

Podobne ako pri iných azoloch sú známe zriedkavé prípady anafylaktických
reakcií.

Niektoré azoly vrátane flukonazolu boli dávané do súvisu s predĺžením QT
intervalu na elektrokardiograme. Počas postmarketingového sledovania boli
pozorované veľmi zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu a poruchy
srdcového rytmu typu torsade de pointes u pacientov užívajúcich flukonazol.
Tieto hlásenia zahrňovali ťažko chorých pacientov s viacerými rizikovými
faktormi pre vznik týchto porúch, ako sú ochorenie srdca charakterizované
zmenou jeho anatomických štruktúr, odchýlky v elektrolytoch a konkomitantná
liečba, ktoré sa mohli podieľať na ich vzniku.

Flukonazol sa musí podávať s opatrnosťou pacientom s týmito potenciálne
proarytmogénnymi stavmi.4.5 Liekové a iné interakcie

/Antikoagulanciá/
V interakčnej štúdii sa zistilo, že flukonazol predlžoval u zdravých mužov
pri podávaní warfarínu protrombínový čas (o 12 %). Podobne ako v prípade
iných azolových antimykotík sa v postmarketingovom období pozorovali rôzne
prejavy krvácania – (hematómy, epistaxia, gastrointestinálne krvácanie,
hematúria, meléna). Tieto prejavy súviseli s predĺžením protrombínového
času u pacientov, ktorí užívali flukonazol súčasne s warfarínom. U
pacientov, ktorí užívajú kumarínový typ antikoagulancií, je potrebné
pozorne monitorovať protrombínový čas.

/Azitromycín/
Otvorená, randomizovaná, trojnásobne skrížená štúdia u 18 zdravých jedincov
hodnotila účinok jednorazovej 1 200 mg perorálnej dávky azitromycínu na
farmakokinetiku jednorazovej 800 mg perorálnej dávky flukonazolu, ako aj
účinok flukonazolu na farmakokinetiku azitromycínu. Medzi flukonazolom
a azitromycínom nebola pozorovaná významná farmakokinetická interakcia.

/Benzodiazepíny (s krátkym účinkom trvania)/
Po perorálnom podaní midazolamu súčasne s flukonazolom sa podstatne zvýšili
koncentrácie midazolamu a výskyt psychomotorických prejavov. Zdá sa, že
tieto účinky midazolamu sú výraznejšie pri súčasnom perorálnom podávaní
flukonazolu, než pri flukonazole podanom intravenózne. Ak je u pacientov
liečených flukonazolom súčasne nevyhnutná liečba benzodiazepínmi, tak je
potrebné venovať pozornosť zníženiu dávok benzodiazepínov a pacienti musia
byť starostlivo sledovaní.

/Cisaprid/
U pacientov, ktorí užívali súčasne cisaprid a flukonazol, boli opísané
prípady kardiálnych príhod vrátane torsade de pointes. Kontrolovaná štúdia
ukázala, že súčasné podávanie flukonazolu 200 mg raz denne a cisapridu
20 mg štyrikrát denne viedlo k významnému zvýšeniu plazmatických
koncentrácií cisapridu a predĺženiu QTc intervalu. U pacientov liečených
flukonazolom je kontraindikovaná súčasná liečba cisapridom (pozri časť 4.3
Kontraindikácie).

/Cyklosporín/
Kinetická štúdia u pacientov po transplantácii obličiek ukázala, že 200 mg
flukonazolu denne pozvoľne zvyšuje koncentráciu cyklosporínu. V inej
štúdii, v ktorej sa opakovane podávali dávky flukonazolu 100 mg denne,
nedošlo u pacientov po transplantácii kostnej drene ku zmenám v hladinách
cyklosporínu. Odporúča sa monitorovať plazmatické koncentrácie cyklosporínu
u pacientov, ktorí súčasne užívajú flukonazol.

/Hydrochlórotiazid/
V kinetickej interakčnej štúdii, v ktorej bol zdravým dobrovoľníkom
užívajúcim flukonazol viackrát podávaný hydrochlórotiazid, sa pozorovalo
zvýšenie plazmatických koncentrácií flukonazolu o 40 %. Takéto zvýšenie
nevyžaduje zmenu dávkovania flukonazolu pri súčasnom podávaní diuretík, ale
je potrebné pri indikovaní liečby flukonazolom na to pamätať.

/Perorálne kontraceptíva/
Vykonali sa tri kinetické štúdie s kombinovanými perorálnymi
kontraceptívami a opakovane podávaným flukonazolom. V štúdii, v ktorej sa
podávalo 50 mg flukonazolu, sa nepozorovala významnejšia zmena hladiny ani
u jedného z hormónov, kým pri dávke 200 mg denne bola AUC (plocha pod
krivkou) etinylestradiolu zvýšená o 40 % a levonorgestrelu o 24 %.
V štúdii, v ktorej sa podávalo 300 mg flukonazolu denne, sa pozorovalo
zvýšenie AUC etinylestradiolu o 24 % a noretindrónu o 13 %. Je teda
nepravdepodobné, že by opakované podávanie flukonazolu v týchto dávkach
ovplyvňovalo účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív.

/Fenytoín/
Súčasné podávanie flukonazolu a fenytoínu môže klinicky významne zvýšiť
hladinu fenytoínu. Ak je nevyhnutné podávať oba lieky súčasne, treba
sledovať hladiny fenytoínu a jeho dávkovanie je potrebné upravovať tak, aby
sa udržiavala terapeutická hladina.

/Rifabutín/
Jestvujú správy o tom, že dochádza k interakcii pri podávaní flukonazolu
spolu s rifabutínom. Táto interakcia vedie k zvýšeniu sérových koncentrácií
rifabutínu. Boli opísané prípady uveitídy pri súčasnom podávaní flukonazolu
s rifabutínom. Pri užívaní rifabutínu spolu s flukonazolom je potrebné
pacientov starostlivo sledovať.

/Rifampicín/
Súčasné podávanie flukonazolu a rifampicínu malo za následok zníženie AUC
(plochy pod krivkou) flukonazolu o 25 % a skrátenie jeho polčasu o 20 %.
Pokiaľ užíva pacient súčasne oba lieky, je potrebné zvážiť zvýšenie dávok
flukonazolu.

/Perorálne antidiabetiká zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny/
Flukonazol u zdravých dobrovoľníkov predlžoval sérový polčas súčasne
podávaných perorálnych sulfonylmočovinových antidiabetík (chlórpropamid,
glibenklamid, glipizid a tolbutamid). Flukonazol a perorálne
sulfonylmočovinové antidiabetiká je možné diabetikom podávať súčasne, treba
však myslieť na možnosť hypoglykemického stavu.

/Takrolimus/
Správy potvrdzujú, že dochádza k interakcii pri podávaní flukonazolu spolu
s takrolimom. Táto interakcia vedie k zvýšeniu sérových koncentrácií
takrolimu. Boli opísané prípady nefrotoxicity pri súčasnom podávaní
takrolimu s flukonazolom. Pri užívaní takrolimu spolu s flukonazolom je
potrebné pacientov starostlivo sledovať.

/Terfenadín/
Pretože bol popísaný výskyt závažných dysrytmií v dôsledku predĺženia QTc
intervalu u pacientov, ktorí užívali azolové antimykotiká spolu
s terfenadínom, vykonali sa interakčné štúdie. V jednej štúdii s dávkou
200 mg flukonazolu denne sa nepotvrdilo predĺženie QTc intervalu. V ďalšej
štúdii s dávkami 400 mg a 800 mg flukonazolu denne sa ukázalo, že podávanie
flukonazolu v dávke 400 mg denne alebo vyššej vedie k signifikantnému
zvýšeniu plazmatických koncentrácií terfenadínu, ak sa aplikuje súčasne.
Súčasné podávanie flukonazolu v dávkach 400 mg denne a vyšších spolu
s terfenadínom je kontraindikované (pozri časť 4.3. Kontraindikácie). Pri
podávaní flukonazolu v dávkach nižších ako 400 mg denne spolu
s terfenadínom je potrebné pacientov starostlivo sledovať.

/Teofylín/
V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii došlo po podávaní 200 mg
flukonazolu počas 14 dní k 18 %-nému poklesu priemerného plazmatického
klírensa teofylínu. U pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky teofylínu,
alebo ktorí sú z iného dôvodu vystavení väčšiemu riziku toxicity teofylínu,
je potrebné pri súčasnej liečbe flukonazolom sledovať možné prejavy
teofylínovej toxicity a v prípade potreby primerane upraviť liečbu.

/Zidovudín/
V dvoch kinetických štúdiách sa pozorovala zvýšená hladina zidovudínu veľmi
pravdepodobne spôsobená zníženou konverziou zidovudínu na jeho hlavný
metabolit. V prvej štúdii sa sledovala hladina zidovudínu u pacientov
s AIDS alebo ARC pred a po podaní 200 mg flukonazolu počas 15 dní. Došlo
k významnému zvýšeniu AUC (plochy pod krivkou plazmatickej koncentrácie)
zidovudínu (20 %). V druhej, randomizovanej dvojfázovej dvojito skríženej
štúdii, sa zisťovali hladiny zidovudínu u pacientov s HIV infekciou.
V dvoch prípadoch s odstupom 21 dní pacienti dostávali zidovudín 200 mg
každých 8 hodín, a to buď samostatne alebo s flukonazolom v dávke 400 mg
denne počas 7 dní. Pri súčasnom podávaní flukonazolu došlo k podstatnému
zvýšeniu AUC zidovudínu (74 %). Pacientov, ktorí užívajú túto kombináciu,
treba monitorovať vzhľadom na možnosť nežiaducich účinkov spojených
s vyššou hladinou zidovudínu.

Podávanie flukonazolu pacientom, ktorí súčasne užívajú astemizol alebo iné
lieky metabolizované cytochrómovým systémom P–450, môže byť spojené so
zvýšením sérových koncentrácií týchto liekov. Keďže nie je k dispozícii
dostatok údajov, aby sa mohol urobiť definitívny záver, odporúča sa zvýšená
opatrnosť pri súčasnom podávaní flukonazolu a pacientov treba starostlivo
sledovať.

V interakčných štúdiách sa ďalej zistilo, že absorpcia flukonazolu po
perorálnom podaní spolu s jedlom, cimetidínom a antacidami alebo po
celotelovom ožiarení pri transplantácii kostnej drene nie je klinicky
významne ovplyvnená.

Lekári majú vziať do úvahy aj to, že hoci sa štúdie skúmajúce ďalšie
liekové interakcie dosiaľ nevykonali, sú ďalšie interakcie možné.

4.6 Gravidita a laktácia

/Použitie v gravidite/

U ťarchavých žien sa nevykonali postačujúce a kontrolované štúdie. Boli
opísané prípady viacerých kongenitálnych abnormalít u detí, ktorých matky
sa liečili 3 a viac mesiacov vysokými dávkami flukonazolu
(400 mg/deň až 800 mg/deň) na kokcidioidomykózu. Súvislosť podávania
flukonazolu s týmito prípadmi nie je zrejmá. U zvierat sa pozorovali
nežiaduce účinky na plod len pri podávaní vysokých dávok, ktoré spôsobovali
toxicitu matkám.

Pri podávaní 5 mg/kg alebo 10 mg/kg neboli pozorované účinky na plod. Pri
dávkach 25 mg/kg a 50 mg/kg a vyšších bol pozorovaný nárast výskytu
anatomických variácií plodu (nadpočetné rebrá, dilatácia obličkovej
panvičky) a oneskorená osifikácia. Pri dávkach od 80 mg/kg (približne
20 – 60-násobok odporúčanej humánnej dávky) do 320 mg/kg sa zvýšila
embryonálna mortalita u potkanov. Z fetálnych anomálií boli pozorované
deformácie rebier, rozštep podnebia a abnormálna kraniofaciálna osifikácia.
Tieto účinky sa vyskytujú v dôsledku inhibície syntézy estrogénov
u potkanov a môžu byť spôsobené známymi účinkami zníženia estrogénov na
tehotenstvo, organogenézu a pôrod.

Flukonazol sa nemá počas ťarchavosti podávať, okrem prípadov závažných
alebo potenciálne život ohrozujúcich mykotických infekcií, ak očakávaný
prínos podávania flukonazolu preváži nad možným rizikom pre plod.

/Použitie počas laktácie/

Flukonazol sa v materskom mlieku nachádza v koncentráciách, ktoré sú
podobné plazmatickým, preto sa podávanie dojčiacim matkám neodporúča.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Skúsenosti ukazujú, že je nepravdepodobné, aby liečba flukonazolom
ovplyvnila schopnosti pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Flukonazol je vo všeobecnosti dobre tolerovaný.

/K najčastejším nežiaducim účinkom po použití flukonazolu, ktoré boli/
/pozorované počas klinických štúdií, patria:/

/Poruchy nervového systému/: bolesti hlavy


/Gastrointestinálne poruchy:/ bolesť, hnačka, flatulencia, nauzea

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ hepatotoxicita vrátane zriedkavých
prípadov úmrtia, zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy, bilirubínu, ALT, AST

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ exantém

U niektorých pacientov, najmä s iným závažným základným ochorením,
napríklad s AIDS alebo s karcinómom, boli počas liečby flukonazolom ako aj
porovnávanými liekmi pozorované zmeny vo výsledkoch renálnych
a hematologických parametrov a poruchy hepatálnych funkcií (pozri časť 4.4.
Špeciálne upozornenia). Klinický význam týchto nálezov a ich súvislosť
s liečbou sú neisté.

/Okrem toho boli po uvedení lieku na trh pozorované nasledujúce nežiaduce/
/účinky:/

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/ leukopénia vrátane neutropénie
a agranulocytózy, trombocytopénia

/Poruchy imunitného systému:/ anafylaktické prejavy (zahrňujúce angioedém,
opuchy tváre, pruritus, urtikáriu)

/Poruchy metabolizmu a výživy:/ hypercholesterolémia,
hypertriacylglycerolémia, hypokaliémia

/Poruchy nervového systému:/ závraty, záchvaty, poruchy chuti

/Poruchy srdca/: predĺženie QT intervalu, torsade de pointes (pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)

/Gastrointestinálne poruchy:/ dyspeptické ťažkosti, vracanie

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ zlyhanie funkcie pečene, hepatitída,
hepatocelulárna nekróza, ikterus

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ alopécia, exfoliatívne kožné poruchy
vrátane Stevens–Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy

4.9 Predávkovanie

Boli zaznamenané prípady predávkovania flukonazolom. V jednom prípade u 42-
ročného pacienta infikovaného vírusom HIV po užití 8 200 mg flukonazolu
boli opísané halucinácie a paranoidné správanie. Pacient bol
hospitalizovaný a stav sa upravil po 48 hodinách.

Pri predávkovaní môže byť symptomatická liečba (s podpornými opatreniami
a výplachom žalúdka v prípade potreby) postačujúca.

Hlavný spôsob vylučovania flukonazolu je do moču. Jeho eliminácia sa dá
zrejme urýchliť forsírovanou diurézou. Trojhodinová hemodialýza zníži
plazmatické hladiny asi o 50 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
/Farmakoterapeutická skupina:/ Antimykotikum na systémové použitie /
triazolový derivát / flukonazol
ATC kód: J02AC01

Flukonazol, triazolové antimykotikum, je silný špecifický inhibítor
sterolovej syntézy v hubách.

Perorálne aj intravenózne podaný flukonazol bol účinný u mnohých modelových
mykotických infekcií u zvierat. Bola preukázaná jeho účinnosť voči
oportúnnym mykózam, napr. pri infekciách vyvolaných /Candida sp./ vrátane
systémovej kandidózy u zvierat s poruchou imunity, /Cryptococcus/
/neoformans/ vrátane intrakraniálnych infekcií, /Microsporum/
/sp./ a /Trichophyton sp/. Flukonazol bol účinný aj u zvieracích modelov
endemických mykóz vrátane infekcií /Blastomyces dermatitides/, /Coccidioides/
/immitis/ vrátane intrakraniálnych infekcií, /Histoplasma capsulatum/ u
normálnych aj u imunosuprimovaných zvierat.

Vyskytli sa správy o prípadoch superinfekcie inými druhmi kandíd než
/Candida albicans/, ktoré často nie sú primárne citlivé na liečbu
flukonazolom (napríklad /Candida krusei/). Tieto prípady si vyžadujú inú
antimykotickú liečbu.

Flukonazol má vysokú špecificitu voči enzýmom fungálneho cytochrómu P–450.
Flukonazol v dávke 50 mg denne podávaný počas 28 dní neovplyvňuje
plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie steroidných
hormónov u žien vo fertilnom veku. Flukonazol v dávke 200 mg až 400 mg
denne nemá klinicky významný účinok na hladiny endogénnych steroidov
a hormonálnu odpoveď po stimulácii ACTH u zdravých dobrovoľníkov mužského
pohlavia. Interakčné štúdie s antipyrínom naznačujú, že ani jedna, ani viac
dávok 50 mg flukonazolu neovplyvňuje metabolizmus tejto látky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sú podobné po intravenóznom a po
perorálnom podaní. Perorálne podaný flukonazol sa dobre vstrebáva,
plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnosť) dosahujú viac ako
90 % hladín po intravenóznej aplikácii. Podanie flukonazolu spolu s jedlom
neovplyvní jeho absorpciu. Vrchol plazmatickej koncentrácie po podaní
nalačno sa objaví za 30 - 90 minút a polčas plazmatickej eliminácie je
približne 30 hodín. Plazmatické koncentrácie sú úmerné podanej dávke. 90 %
hladiny rovnovážneho stavu sa pri opakovanom dávkovaní v jednej dennej
dávke dosiahne za 4 – 5 dní.

Podaním nasycovacej dávky (prvý deň liečby) vo výške dvojnásobku bežnej
dennej dávky sa 90 % hladiny rovnovážneho stavu dosiahne už na druhý deň
liečby. Zdanlivý distribučný objem lieku sa približuje objemu celkovej
telesnej vody. Väzba na plazmatické proteíny je nízka (11 – 12 %).

Flukonazol dobre preniká do všetkých telesných tekutín. Hladiny flukonazolu
v slinách a v spúte sú podobné plazmatickým. Hladiny flukonazolu
v mozgovomiechovom moku u pacientov s mykotickou meningitídou predstavujú
asi 80 % príslušných plazmatických hladín.

Vysoké koncentrácie v koži, vyššie než koncentrácie v sére, dosahuje
flukonazol v stratum corneum, epidermis, dermis a tiež vo vylučovanom pote.
Flukonazol sa akumuluje v stratum corneum. Pri dávke 50 mg raz denne bola
koncentrácia flukonazolu po 12 dňoch 73 (g/g tkaniva a 7 dní po ukončení
liečby bola koncentrácia flukonazolu ešte 5,8 (g/g tkaniva. Pri dávke
150 mg raz týždenne bola na 7. deň koncentrácia flukonazolu v stratum
corneum 23,4 (g/g tkaniva a 7 dní po druhej dávke 7,1 (g/g tkaniva.

Koncentrácia flukonazolu v nechtoch po štyroch mesiacoch užívania dávky
150 mg raz týždenne bola 4,05 (g/g v zdravých nechtoch a 1,8 (g/g
v postihnutých nechtoch. Ešte 6 mesiacov po ukončení liečby bolo možné
zistiť prítomnosť flukonazolu v nechtoch.

Najvýznamnejšou exkrečnou cestou je vylučovanie obličkami, asi 80 % podanej
dávky sa vylučuje do moču v nezmenenej podobe. Klírens flukonazolu je
priamo úmerný klírensu kreatinínu. Cirkulujúce metabolity neboli dokázané.

Dlhý plazmatický polčas eliminácie umožňuje liečbu jedinou dávkou, ktorá sa
používa pri vaginálnej kandidóze, a dávkovanie raz denne a raz týždenne
v ostatných indikáciách.

Koncentrácie flukonazolu v plazme a v slinách sa porovnávali po užití
jednej 100 mg dávky flukonazolu vo forme kapsuly alebo po 2-minútovom
vyplachovaní ústnej dutiny rovnakou dávkou flukonazolu vo forme suspenzie
a jej následnom prehltnutí. Maximálna koncentrácia flukonazolu v slinách po
podaní vo forme suspenzie bola zaznamenaná 5 minút po jej prehltnutí a bola
182-krát vyššia ako maximálna koncentrácia v slinách po podaní vo forme
kapsuly, ktorá bola zaznamenaná 4 hodiny po užití. Po 4 hodinách od podania
boli plazmatické koncentrácie v slinách podobné. Priemerná AUC (0 – 96) v
slinách bola významne vyššia po podaní vo forme suspenzie v porovnaní
s kapsulou. Medzi kapsulami a suspenziou nebol zaznamenaný žiaden významný
rozdiel v eliminácii zo slín a v plazmatických farmakokinetických
ukazovateľoch.

/Farmakokinetika u detí/

U detí sa udávajú tieto farmakokinetické údaje:

| | | | |
|Vek dieťaťa |Dávka (mg/kg) |Polčas (h) |AUC |
| | | |((g.h/ml) |
|11 dní – 11 mesiac|jednorazovo – IV |23 |110.1 |
|ov |3 mg/kg | | |
|9 mesiacov – 13 ro|jednorazovo – |25.0 |94.7 |
|kov |perorálne | | |
| |2 mg/kg | | |
|9 mesiacov – 13 ro|jednorazovo – |19.5 |362.5 |
|kov |perorálne | | |
| |8 mg/kg | | |
|5 rokov – 15 rokov|opakovane –IV |17.4 |67,4 |
| |2 mg/kg | | |
|5 rokov – 15 rokov|opakovane –IV |15.2 |139,1 |
| |4 mg/kg | | |
|5 rokov – 15 rokov|opakovane –IV |17.6 |196,7 |
| |8 mg/kg | | |
|Priemerný vek |opakovane – |15.5 |41.6 |
|7 rokov |perorálne | | |
| |3 mg/kg | | |


* posledný deň

Predčasne narodeným novorodencom (gestačný vek asi 28 týždňov) bol podávaný
flukonazol intravenozne v dávke 6 mg/kg každý tretí deň, maximálne 5 dávok
počas ich pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prvý deň bol
priemerný polčas 74 h (v rozmedzí 44 – 185), postupne klesal na priemerný
polčas 53 h (30 – 131) na siedmy deň a na 47 h (27 – 68) trinásty deň.

Priemerná hodnota plochy pod krivkou ((g.h/ml) bola 1. deň 271 (v rozmedzí
173 – 385), postupne narastala a 7. deň bola priemerná hodnota AUC 490
(292 – 734) a 13. deň poklesla na priemernú hodnotu 360 (167 – 566).

Distribučný objem bol 1. deň 1 183 ml/kg (v rozmedzí 1 070 – 1 470),
postupne narastal na priemernú hodnotu 1184 (510 – 2 130) na 7. deň a 1 328
(1 040 – 1 680) 13. deň.


/Farmakokinetika u starších osôb/


Farmakokinetická štúdia bola vykonaná u 22 jedincov vo veku 65 rokov alebo
starších, ktorí dostali jednorazovú perorálnu dávku 50 mg flukonazolu.
Desať z týchto pacientov dostávalo súčasne diuretiká. Hodnota
Cmax 1,54 (g/ml sa dosiahla 1,3 hodiny po podaní. Priemerná hodnota AUC
bola 76,4 ± 20,3 (g(h/ml a priemerný terminálny polčas bol 46,2 hodín.
Tieto hodnoty farmakokinetických parametrov sú vyššie než analogické
hodnoty hlásené u normálnych mladých dobrovoľníkov mužského pohlavia.
Súčasné podávanie diuretík nezmenilo významne AUC alebo Cmax. Okrem toho
klírens kreatinínu (74 ml/mm), percento lieku izolovaného v moči
v nezmenenej podobe (0 – 24 h, 22 %) a hodnota renálneho klírensu
flukonazolu (0,124 ml/min/kg) u starších osôb boli všeobecne nižšie než
hodnoty u mladších dobrovoľníkov. Zdá sa teda, že zmena v hladinách
flukonazolu u starších osôb súvisí so zníženou funkciou obličiek u tejto
skupiny. Graf závislosti terminálnych polčasov eliminácie každého jedinca
voči klírensu kreatinínu v porovnaní s predpokladanou krivkou závislosti
polčasu – klírensu kreatinínu odvodenou od normálnych jedincov a jedincov
s meniacim sa stupňom renálnej insuficiencie ukázal, že 21 z 22 jedincov
splnilo 95 % limit spoľahlivosti na krivke závislosti predpokladaného
polčasu – klírensu kreatinínu. Tieto výsledky sú v súlade s hypotézou, že
vyššie hodnoty farmakokinetických parametrov, ktoré sa pozorovali
u starších jedincov v porovnaní s normálnymi mladými dobrovoľníkmi mužského
pohlavia, sú následkom zníženej funkcie obličiek, ktorá sa očakáva
u starších jedincov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Karcinogenéza/

U myší a potkanov, ktorí boli liečení perorálne počas 24 mesiacov dávkami
2,5 mg/kg/deň, 5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň (približne 2 – 7-krát vyššími než
dávky odporúčané pre človeka), nebol dokázaný žiadny karcinogénny účinok
flukonazolu. U samcov potkana, ktorí boli liečení dávkami
5 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň, bola zaznamenaná zvýšená incidencia
hepatocelulárnych adenómov.

/Mutagenéza/

Pred metabolickou aktiváciou flukonazolu i po nej testy mutagenity
u 4 kmeňov /S. typhimurium/ a v systéme myšacieho lymfómu L5178Y potvrdili
negatívne výsledky. Cytogenetické štúdie /in vivo/ (bunky kostnej drene myši
po perorálnom podaní flukonazolu) aj /in vitro/ (ľudské lymfocyty, vystavené
pôsobeniu flukonazolu v dávke 1 000 (g/ml) nepriniesli dôkaz
o chromozomálnych mutáciách.

/Ovplyvnenie fertility/

Flukonazol podávaný v dávkach 5 mg/kg, 10 mg/kg alebo 20 mg/kg denne
perorálne ani v dávkach 5 mg/kg, 25 mg/kg alebo 75 mg/kg denne parenterálne
neovplyvnil fertilitu samcov ani samíc potkana, aj keď bolo zaznamenané
mierne oneskorenie pôrodu pri dávkach 20 mg/kg perorálne. V perinatálnej
štúdii u potkanov s intravenóznou aplikáciou v dávkach
5 mg/kg, 20 mg/kg a 40 mg/kg bola u niektorých samíc pri dávkach 20 mg/kg
(5 – 15-krát vyššie dávky, ako sú odporučené dávky v humánnej medicíne) a
40 mg/kg, nie však pri dávkach 5 mg/kg, pozorovaná dystokia (sťažený pôrod)
a protrahovaný pôrod. Tieto poruchy boli spojené s miernym zvýšením počtu
mŕtvonarodených mláďat a znížením neonatálneho prežitia pri týchto dávkach.
Ovplyvnenie pôrodu u potkanov súvisí s druhovo-špecifickým účinkom vysokých
dávok flukonazolu znižujúcim estrogén. U žien sa takáto hormonálna zmena
nezistila (pozri časť 5.1. Farmakodynamické vlastnosti).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii chloridum, aqua ad iniectabilia.

6.2 Inkompatibility

/Mycomax inf/ nie je kompatibilný s liekmi obsahujúcimi tieto účinné látky:
Amfotericín B, ampicilín, cefotaxím, ceftazidím, ceftriaxón, cefuroxím,
erytromycín, chloramfenikol, imipeném/cilastatín, klindamycín, ko-
trimoxazol, piperacilín, tikarcilín, glukónan vápenatý diazepam, digoxín,
furosemid, haloperidol, hydroxyzín, pentamidín.

6.3 Čas použiteľnosti
3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávanie nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky.


6. 5 Druh obalu a obsah balenia
Druh obalu: sklenená fľaša s gumennou zátkou a hliníkovou
obrubou s plastovým odtrhávacím klobúčikom, písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka.
Balenie: sklenená fľaša so 100 ml infúzneho intravenózneho roztoku

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s
liekom
Liek je určený na intravenóznu aplikáciu.
Po odstránení plastového odtrhávacieho klobúčika sa povrch zátky utrie
dezinfekčným roztokom.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Zentiva k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
26/0150/00-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
4.5.2000 /1.7.2009
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Október 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14604
Skupina ATC:
J02 - Antimykotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J02AC01 - fluconazolum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
fumariae extractum
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká, b) recidívach vaginálnych mykóz. Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov, b) dermatomykózach, c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy, d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie. Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.
Predajná cena:
11.45 € / 344.94 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
11.45 € / 344.94 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.21 € ÚP:2.30 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.62 € ÚP:0.58 € DP:4.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.33 € ÚP:1.15 € DP:8.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.06 € ÚP:0.00 € DP:27.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.45 € ÚP:0.00 € DP:11.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.12 € ÚP:0.58 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.56 € ÚP:1.73 € DP:6.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.68 € ÚP:0.00 € DP:12.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.89 € ÚP:8.06 € DP:21.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:58.39 € ÚP:14.40 € DP:43.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien