Detail:
MYCOSYST 150 mg cps 4x150 mg
Názov lieku:
MYCOSYST 150 mg
Doplnok názvu:
cps 4x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/05989


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Mycosyst 150 mg
tvrdé kapsuly

Liečivom je 150 mg flukonazolu v jednej kapsule.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Mycosyst a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Mycosyst kapsuly
3. Ako užívať Mycosyst kapsuly
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mycosyst kapsuly
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MYCOSYST A NA ČO SA POUŽÍVA

Mycosyst obsahuje flukonazol, ktorý patrí do skupiny liekov, nazývaných
triazolové antimykotiká, ktoré sa používajú na liečbu nasledujúcich typov
hubových infekcií:
+ Vaginálne afty (spôsobené kvasinkami /Candida/).
+ Afty (infekcia kvasinkami /Candida/) úst a hrtanu, hltacej trubice,
spájajúcej ústa so žalúdkom (nazývanej ezofágus), výstelky dýchacích ciest.
+ Kandidové infekcie močových ciest u ľudí, ktorí majú veľmi slabú imunitu
voči infekciám.
+ Kožné infekcie, spôsobené hubami ako napr. atletická noha a krúžkový
lišaj, keď krémy, masti alebo prášky Vás nezbavili infekcie, alebo ak je
infikovaný niekto so slabou imunitou voči infekciám.
+ Vážne kandidové infekcie, ktoré prenikli do tela a orgánov.
+ Typ zápalu mozgových blán, spôsobený hubou, zvanou /Cryptococcus/.
+ Mycosyst sa tiež používa na prevenciu nasledovných infekcií:
o ťažké kandidové infekcie u ľudí, ktorí majú veľmi málo bielych
krviniek, takže nemôžu bojovať proti infekciám (napr. ľudia, ktorí
podstúpili transplantáciu kostnej drene alebo ľudia, ktorí majú AIDS.)


o návrat kryptokokovej meningitídy u ľudí so slabou imunitou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MYCOSYST KAPSULY

Mycosyst nie je vhodný pre každého.

Neužívajte Mycosyst kapsuly. Skôr ako začnete užívať Mycosyst, spýtajte sa
svojho lekára alebo lekárnika, ak si nie ste niečím istý.
+ ak ste alergický na flukonazol alebo iné lieky rovnakého typu (nazývaných
triazoly), ktoré sa používajú na liečbu hubových infekcií.
+ ak ste alergický na ktorúkoľvek inú zložku týchto kapsúl (pozri časť 6.).
+ ak užívate cisaprid, terfenadín alebo astemizol.
Mycosyst nesmú užívať ľudia, ktorí užívajú jeden z nasledujúcich liekov,
pretože hrozí riziko vážneho porušenia srdcového rytmu.
+ ak užívate liek(y) na kontrolu Vášho srdcového tepu alebo rytmu. Tieto
lieky zahrňujú chinidín, amiodaron, sotalol, disopyramid, avšak, týka sa to
mnohých ďalších, takže sa pred užívaním lieku Mycosyst poraďte so svojím
lekárom alebo lekárnikom.
+ ak máte veľmi pomalý srdcový tep alebo vážne zmeny srdcového rytmu alebo
srdcové zlyhanie. Ak máte dlhý QT interval (typ zmeny srdcového rytmu,
ktoré odhalia srdcové testy).
+ ak máte nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Mycosyst kapsuly. Prosím,
porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať
tieto kapsuly, pokiaľ sa na Vás vzťahuje ktorýkoľvek z nasledujúcich bodov:
+ ak máte závažné prebiehajúce ochorenie, ako napr. AIDS, rakovinu alebo
ťažké problémy s krvou, pečeňou alebo obličkami. Je pravdepodobné, že
Mycosyst u takýchto ľudí spôsobí zmeny v krvných testoch, takže Váš lekár
môže počas Vašej liečby potrebovať Vaše krvné testy.
+ ak máte AIDS. Môžete užívať Mycosyst naďalej, majte však na pamäti, že
ľudia, ktorí majú AIDS, sú oveľa náchylnejší na rozvoj ťažkých kožných
reakcií na Mycosyst.
+ ak sa u Vás rozvinuli problémy s pečeňou pri predchádzajúcom užívaní
lieku Mycosyst. V takomto prípade pre Vás môže byť Mycosyst nevhodný.
Ak sa na Vás vzťahuje, alebo sa v minulosti vzťahoval ktorýkoľvek z
horeuvedených bodov, alebo ak si nie ste čímkoľvek istý, skôr ako začnete
užívať Mycosyst kapsuly, prosím, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Užívanie iných liekov
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, či užívate, alebo ste
nedávno užívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov, získaných bez
lekárskeho predpisu.
Niektoré lieky sa nemajú užívať súčasne s liekom Mycosyst. Tieto sú
vymenované nižšie pod nadpisom "Neužívajte Mycosyst kapsuly".

/Niektoré lieky môžu ovplyvniť hladiny lieku Mycosyst v krvi. Ak užívate/
/niektorý z nasledujúcich liekov, je potrebná opatrnosť:/
+ diuretikum (odvodňovacie tablety), zvané hydrochlorotiazid, ktoré sa
často používa na liečbu vysokého krvného tlaku, pretože pri súčasnom
užívaní týchto dvoch liekov sú hladiny lieku Mycosyst v krvi vyššie ako
zvyčajne.
+ isté antibiotiká, zvané rifampicín alebo rifabutín. Tieto lieky môžu
spôsobiť pokles hladín lieku Mycosyst v krvi na neúčinnú úroveň.
Môžu tiež vzrásť hladiny rifabutínu v krvi, čo spôsobuje zvýšenie rizika
zápalu výstelky oka vďaka rifabutínu.

/Mycosyst môže zvýšiť hladinu mnohých iných liekov v krvi. To niekedy/
/spôsobuje, že majú silnejší účinok ako zvyčajne, čo môže spôsobiť problémy/
/a zvýšiť riziko vedľajších účinkov. Môže byť potrebné, aby Váš lekár/
/upravil dávku týchto liekov pri súčasnom užívaní lieku Mycosyst. Pre úpravu/
/dávkovania niektorých liekov môže byť potrebné, aby Váš lekár vykonal krvné/
/testy. Je potrebná starostlivosť, ak užívate:/
+ lieky zvané ergotové alkaloidy na migrénu.
+ lieky zo skupiny zvanej inhibítory HMG-CoA reduktázy, ako napr.
atorvastatín alebo fluvastatín, ktoré sa používajú na zníženie hladiny
cholesterolu v krvi. Predovšetkým je zvýšené riziko vedľajších účinkov
inhibítorov HMG-CoA reduktázy, ktoré postihujú svaly, ako napr. svalová
bolesť a slabosť, taktiež s ohrozením normálnej činnosti obličiek.
+ chinidín na poruchy srdcového rytmu.
+ lieky na zriedenie krvi (antikoagulanciá) ako napr. warfarín.
+ fenytoín na epilepsiu.
+ lieky známe ako benzodiazepíny, používané na liečbu úzkosti alebo na
ukľudnenie pred chirurgickým zákrokom ako napr. triazolam a midazolam.
+ lieky zvané antagonisty kalciových kanálov (vrátane nifedipínu,
isradipínu, nikardipínu, amlodipínu, a felodipínu) na kontrolu Vašej
hrudnej angíny a/alebo vysokého krvného tlaku.
+ lieky na kontrolu cukrovky, užívané ústami, ako napr. chlórpropamid,
glibenklamid, glipizid a tolbutamid. Mycosyst môže najmä zvýšiť riziko
veľmi nízkych hladín cukru v krvi vďaka týmto liekom.
+ losartan na kontrolu krvného tlaku, pretože pokým užívate Mycosyst nemusí
tak dobre účinkovať.
+ didanozín alebo zidovudín (AZT), ktoré sú lieky, používané na liečbu
AIDS. Mycosyst môže zvyšovať hladiny zidovudínu v krvi, pokým didanozín
môže ovplyvniť hladiny lieku Mycosyst v krvi.
+ trimetrexát na liečbu typu zápalu pľúc, zvaného pneumocystitída.
+ cyklosporín, takrolimus alebo sirolimus, ktoré sa používajú najmä po
transplantáciách na prevenciu odvrhnutia nového orgánu.
+ prednizón (steroid). Po ukončení liečby liekom Mycosyst budete možno
nejaký čas musieť užívať viac prednizónu ako predtým.
+ amitriptylín alebo nortriptylín, ktoré sú antidepresíva.
+ celekoxib (nesteroidný protizápalový liek, používaný na liečbu
artritídy).
+ teofylín na kontrolu Vašej astmy alebo liečbu bronchitídy.
+ amfotericín B (používaný na liečbu hubových infekcií).

Užívanie lieku Mycosyst kapsuly s jedlom a nápojmi
Potrava neovplyvňuje účinnosť lieku Mycosyst.
Kapsuly sa môžu užívať pred jedlom, s ním alebo bez neho.

Tehotenstvo a dojčenie
Povedzte Vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť,
pretože hrozí riziko, že Mycosyst naruší vývoj Vášho plodu. Tehotným ženám
sa Mycosyst podáva iba v prípade veľmi vážnych hubových infekcií, ktoré
treba bezodkladne liečiť.
Váš lekár Vám povie, či je naozaj potrebné, aby ste sa liečili Mycosystom
počas tehotenstva.
Mycosyst prechádza do materského mlieka, takže sa ženám, liečeným
Mycosystom, odporúča počas liečby nedojčiť svoje dojčatá.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Príležitostne sa u ľudí, užívajúcich Mycosyst môže vyskytnúť závrat alebo
záchvaty.
V takýchto prípadoch neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, pokým si nie
ste istý, že príznaky odozneli (pre viac údajov o možných vedľajších
účinkoch pozri časť 4 tejto informácie).

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Mycosyst kapsuly
Tieto kapsuly obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej
neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte
pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ MYCOSYST KAPSULY

Tento liek máte vždy užívať tak, ako Vám predpísal lekár. Neužívajte viac,
ako Vám lekár predpísal. Prečítajte si a riaďte sa návodom, ktorý Vám
napísal Váš lekárnik. Ak si niečím nie ste istý, prosím, spýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.
Kapsuly prehĺtajte zapité veľkým množstvom vody. Nerozhrýzajte ich.
Mycosyst je tiež dostupný ako kvapalina, ktorá sa môže podávať priamo do
žily na začiatku liečby a potom môžu nasledovať kapsuly. Ak Vám bude najprv
podaný Mycosyst do žily, budete mať k dispozícii zvláštnu písomnú
informáciu k tomuto lieku.
Dávka, ktorá Vám bola predpísaná, závisí od typu a závažnosti infekcie. Váš
lekár Vám povie, ako dlho bude trvať Vaša liečba Mycosystom.

/U dospelých:/
Pri vaginálnych aftoch je zvyčajné užiť 150 mg v jedinej dávke.
U dospelých s aftami na iných povrchoch tela je zvyčajná dávka 50 mg
jedenkrát denne počas 2 týždňov, avšak pri ťažších infekciách sa môže
podávať 100 mg jedenkrát denne.
U ľudí so slabším imunitným systémom môže liečba trvať dlhšie, a kvôli
prevencii návratu infekcie môže trvať až 8 týždňov.
Pri kandidových infekciách, ktoré prenikli do tela a vnútorných orgánov, je
prvá dávka 400 mg, po ktorej nasleduje 200 mg jedenkrát denne, alebo 400 mg
jedenkrát denne pri závažnejších infekciách.
Pri liečbe kryptokokovej meningitídy je úvodná dávka 400 mg, po ktorej
nasleduje 200 až 400 mg denne počas až 8 týždňov. Pre prevenciu návratu
infekcie sa ďalej môže podávať 100 alebo 200 mg jedenkrát denne.
Pri liečbe kožných infekcií je zvyčajná dávka 50 mg jedenkrát denne počas
až 4 týždňov, avšak infekcie nôh môžu vyžadovať až 6 týždňovú liečbu.
Pri prevencii hubových infekcií u ľudí so zníženou imunitou je zvyčajná
dávka 50 až 400 mg jedenkrát denne v závislosti na riziku infekcie.

/Starší pacienti:/
Ak ste starší a nemáte žiadne problémy s obličkami, môžete užívať zvyčajnú
dávku pre dospelých.

/Deti:/
Pre niektoré deti nemusia byť vhodné Mycosyst kapsuly, a môže byť potrebná
kvapalná forma lieku (suspenzia).
Maximálna denná dávka pre deti je 400 mg.
U detí vo veku nad 4 týždne sa dávka zakladá na ich telesnej hmotnosti.
Pri infekciách na povrchu tela je dávka 3 mg na kg telesnej hmotnosti
denne. Prvá dávka môže byť v niektorých prípadoch 6 mg na kg telesnej
hmotnosti.
Pri liečbe infekcií, ktoré prenikli do tela a kryptokokovej meningitíde je
dávka 6 až 12 mg na kg telesnej hmotnosti.
Pri prevencii infekcie u detí so slabou imunitou, z dôvodu nízkeho počtu
bielych krviniek (neutropenickí pacienti) je dávka 3 až 12 mg na kg
telesnej hmotnosti denne, v závislosti na počte bielych krviniek.

/Obličkové problémy:/
Ak máte problémy s obličkami, môžete potrebovať nižšiu dávku.
/Dĺžka liečby/
V niektorých prípadoch Vám lekár povie, aby ste prestali užívať Mycosyst
skôr ako uplynie vyššie uvedený čas, alebo Vás môže požiadať, aby ste
užívali Mycosyst dlhšie, aby sa zaistila správna liečba infekcie.
Je dôležité, aby ste užívali Mycosyst kapsuly do spotrebovania predpísanej
dávky. Neprestaňte užívať kapsuly keď sa začnete cítiť lepšie. Ak
prestanete priskoro, infekcia môže znova prepuknúť.
Ak sa na konci liečby stále necítite dobre, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak ste užili viac Mycosyst kapsúl ako ste mali, alebo ak niekto omylom užil
Vaše kapsuly, ihneď sa spojte so svojím lekárom alebo s pohotovosťou
najbližšej nemocnice. Túto písomnú informáciu alebo niekoľko kapsúl si
vezmite so sebou, aby Váš lekár vedel čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Mycosyst kapsuly v správny čas, užite ich hneď ako si
spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané
jednotlivé dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ako všetky lieky aj Mycosyst kapsuly môžu mať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené pri flukonazole zahrňujú:

. alergické reakcie, ktoré môžu byť niekedy náhle a ťažké s príznakmi
ako napr.:
- zahrňujú `dýchacie ťažkosti, náhly sipot’ ako doplňujúce príznaky
alergickej reakcie,
- pokles krvného tlaku a bezvedomie,
- opuch tváre a krku alebo ďalších častí tela,
- a vyrážky, ktoré zahrňujú pľuzgiere a olupovanie kože, ktoré môže
zasiahnuť aj oči, ústa a genitálie.


/Ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte užívať Mycosyst a/
/urýchlene sa spojte s lekárom alebo pohotovosťou najbližšej nemocnice./

. Ďalšie alergické reakcie zahrňujú kožné vyrážky, niekedy:
o so svrbením a tiež s nárastom počtu bielych krviniek nazývaných
eozinofily,
o s exfoliatívnou dermatitídou (ťažký zápal kože s olupovaním,
opadávaním, odieraním a červenou kožou),
o môže sa objaviť toxická epidermálna nekrolýza (bolestivé, červené
plochy, ktoré sa rýchlo šíria, horúčka, stav, ktorý sa rozširuje do
očí, úst a genitálií).


Ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte užívať Mycosyst a
bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.

Iné vedľajšie účinky

|Časté (postihujú menej ako 1 z 10 |bolesť hlavy |
|ale viac ako 1 zo 100 liečených |nevoľnosť |
|pacientov) |vracanie |
| |bolesť brucha |
| |hnačka |
| |vyrážka |
| |zmeny vo výsledkoch niektorých krvných|
| |testov, ktoré naznačujú ako funguje |
| |pečeň |
|Menej časté (postihujú menej ako 1 |cholestáza (žlté sfarbenie kože, tmavý|
|zo 100 liečených pacientov) |moč a bledá stolica) |
| |ochorenie pečene (nekróza pečene - |
| |smrť pečeňových buniek; |
| |hepatocelulárne poškodenie) |
| |žltačka (žlté sfarbenie kože) |
| |anémia |
| |strata chuti do jedla (anorexia) |
| |nespavosť |
| |kŕče |
| |závrat |
| |strata chuťového zmyslu (dysgeuzia) |
| |parestézie (nezvyčajný alebo |
| |nevysvetliteľný pocit na koži) |
| |ospanlivosť (spavosť) |
| |triaška |
| |závrat (pocit točenia) |
| |zápcha |
| |sucho v ústach |
| |dyspepsia (porucha trávenia) |
| |plynatosť |
| |hyperhidróza (celkové alebo miestne |
| |rozsiahle potenie) |
| |svrbenie (intenzívny pocit svrbenia) |
| |myalgia (bolesť svalov) |
| |asténia (strata telesnej sily) |
| |únava |
| |malátnosť |
| |horúčka |
| |vysoká hladiny bilirubínu v krvi |
|Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1|anafylaktické reakcie (ťažké alergické|
|000 liečených pacientov) |reakcie - pozri začiatok tejto časti) |
| |leukopénia, neutropénia, |
| |agranulocytóza (zníženie počtov |
| |niektorých krvných buniek, najmä |
| |bielych krviniek), ktoré môžu zvýšiť |
| |náchylnosť k infekciám. Ak |
| |spozorujete, že ste náchylnejší k |
| |infekciám, alebo máte príznaky ako |
| |napr. náhla horúčka a boľavé hrdlo, |
| |prestaňte užívať Mycosyst a |
| |bezodkladne sa spojte s lekárom. |
| |trombocytopénia (zníženie počtu |
| |krvných doštičiek, ktoré sú potrebné |
| |na zrážanie krvi). Ak spozorujete |
| |príznaky ako jednoduché krvácanie z |
| |nosa, krvácajúce ďasná, porozprávajte |
| |sa s lekárom. |
| |Stevensov-Johnsonov syndróm (ťažký |
| |kožný stav, vyplývajúci z alergickej |
| |reakcie - pozri začiatok tejto časti) |
| |vysoké hladiny cholesterolu v krvi, |
| |(hypercholesterolémia, |
| |hypertriglyceridémia) |
| |znížené hladiny draslíka v krvi |
| |(hypokaliémia) |
| |hepatitída (zápal pečene) |
| |torsades de pointes (stav srdca, ktorý|
| |zahrňuje rýchly tlkot srdca a dá sa |
| |odhaliť pomocou EKG), predĺžený QT |
| |interval na elektrokardiograme |
| |(srdcové poruchy) |
| |vypadávanie vlasov |
|Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako|opuch tváre |
|1 z 10 000 liečených pacientov) | |

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MYCOSYST KAPSULY

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Mycosyst kapsuly po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale. {skratka používaná pre dátum exspirácie}. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň daného mesiaca.
Ak spozorujete, že kapsula je porušená alebo má zvláštnu farbu, vezmite ju
späť do lekárne a poraďte sa s lekárnikom, skôr ako ju užijete.

Uchovávajte pri teplotách medzi 15 a 25 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte
sa lekárnika ako naložiť s nepotrebnými liekmi. Tieto opatrenia pomôžu
chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mycosyst 150 mg tvrdé kapsuly obsahuje

- Liečivom je 150 mg flukonazolu v každej kapsule.

- Ďalšími zložkami sú koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát,
mastenec, kukuričný škrob, laktóza, indigokarmín E 132, želatína, povidón
40, oxid titaničitý E 171.

Ako Mycosyst kapsuly vyzerajú a obsah balenia


Tvrdé nepriehľadné želatínové kapsuly, horná časť je modrá, spodná časť je
biela, vo vnútri kapsuly je biely alebo takmer biely prášok.

Blistrové balenie z lakovanej, potlačenej, tvrdej, hliníkovej fólie a
tvrdej PVC fólie s obsahom 1, 2 alebo 4 kapsúl. Jeden blister je zabalený
do jednej papierovej škatuľky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko
| | |


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v novembri 2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/02638
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2897/2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Mycosyst 150 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 150 mg flukonazolu.
Kapsuly obsahujú laktózu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdé kapsuly.


Tmavé nepriehľadné želatínové kapsuly, horná časť je modrá, dolná časť je
biela, vo vnútri kapsuly je biely alebo takmer biely prášok.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Mycosyst je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií, ktoré sú spôsobené
hubami, známymi svojou citlivosťou voči flukonazolu:

. Vaginálna kandidóza nedostatočne liečená lokálnou terapiou.
. Kandidóza mukóznej membrány, vrátane rekurentnej orofaryngeálnej,
ezofageálnej a neinvazívnej bronchopulmonálnej kandidózy.
. Kandidúria u pacientov s imunosupresiou.
. Systémová kandidóza (kandidémia, diseminovaná hlboká kandidóza,
peritonitída).
. Časovo obmedzený terapeutický pokus o prevenciu infekcií kandida u
neutropenických pacientov (napr. AIDS, transplantácia kostnej drene).
. Liečba a udržiavacia liečba kryptokokovej meningitídy u
imunosuprimovaných pacientov.
. Potvrdená kožná hubová infekcia, spôsobená buď dermatofytmi, kandidou
alebo inými druhmi (tinea corporis/cruris/pedis[/v zmysle terapeutického/
/pokusu/]/versicolor) keď zlyhala lokálna alebo bola posúdená ako
nevyhovujúca. Tinea versicolor iba ak je rezistentná na liečbu prvej
voľby alebo ak sa vyskytuje u imunosuprimovaných pacientov.

Treba brať do úvahy oficiálne smernice o vhodnom používaní antimykotík.

4.2 Dávkovanie a spôsob používania


Denná dávka závisí na type a závažnosti hubovej infekcie.
Liečba infekcií, vyžadujúca viac dávok musí pokračovať, pokiaľ klinické
parametre alebo laboratórne výsledky nepreukážu, že aktívna hubová infekcia
neustúpila. Nedostatočná dĺžka liečby môže viesť k návratu aktívnej
infekcie.

Dospelí:
-Vaginálna kandidóza: 150 mg ako jednotlivá dávka.

-Kandidóza mukóznej membrány:
Denná dávka: 50 - 100 mg počas 2 - 4 týždňov.

-Kandidúria u pacientov s imunosupresiou:
Denná dávka: 50 mg počas 1 - 2 týždňov. V ťažkých prípadoch sa môže denná
dávka zvýšiť na 100 mg flukonazolu.

Systémová kandidóza:
Zvyčajne sa má podať 400 mg ako jednotlivá úvodná dávka na deň 1, po ktorej
nasleduje 200 mg denne. Dávka sa môže zvýšiť na 400 mg jedenkrát denne.
Veľmi zriedkavo môže byť zvážená ako potrebná dávka 800 mg denne. Trvanie
liečby závisí na klinickej odpovedi.

-Prevencia kandidových infekcií u neutropenických pacientov:
50 - 400 mg jedenkrát denne podľa rizika infekcie. U pacientov s vysokým
rizikom systémovej infekcie, ako sú pacienti s ťažkou alebo predĺženou
neutropéniou alebo s pravdepodobnosťou jej rozvoja, sa odporúča 400 mg
jedenkrát denne. Liečba sa má začať niekoľko dní pred objavením sa
neutropénie a má pokračovať počas 7 dní, odkedy počty neutrofilov dosiahli
> 1000/mm3.

-Liečba a udržiavacia liečba kryptokokovej meningitídy u imunosuprimovaných
pacientov:
400 mg na úvod, potom 200 - 400 mg denne počas najmenej 6 - 8 týždňov. Na
prevenciu návratu kryptokokovej meningitídy sa odporúča dávka 100 - 200 mg
denne.
Trvanie udržiavacej liečby u pacientov s AIDS sa má dôkladne zdôvodniť,
kvôli zvýšenému riziku rezistencie na flukonazol.

-Potvrdené kožné hubové infekcie:
-tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea pedis:
Jedenkrát denne 50 mg flukonazol.
Trvanie liečby: 2 - 4 týždne, s výnimkou prípadov, kedy môže tinea pedis
vyžadovať až 6 týždňov.

Pediatrické použitie:

/Mycosyst/ /sa nemá používať u detí vo veku menej ako 16 rokov, nakoľko/
/účinnosť a bezpečnosť nebola dostatočne preukázaná. V prípade neexistujúcej/
/terapeutickej alternatívy sa má použiť dávkovanie, uvedené nižšie./

Ako pri podobných infekciách u dospelých, trvanie liečby sa zakladá na
klinickej mykologickej odpovedi. Maximálna denná dávka u detí je 400 mg
jedenkrát denne, a táto sa nemá prekročiť.
Kapsuly nie sú vhodné pre deti, ktoré nie sú schopné užívať lieky
perorálne.
Taktiež sa požadovaná dáka v mg/kg (pozri nižšie) často nedá dosiahnuť
pomocou kapsúl.
Pediatrickí pacienti starší ako 4 týždne:
-Kandidóza mukóznej membrány: odporúčaná dávka flukonazolu je 3 mg/kg
denne. Úvodná dávka 6 mg/kg sa môže podať v prvý deň, kvôli rýchlejšiemu
dosiahnutiu stabilizovaných hladín.

-Systémová kandidóza a kryptokoková infekcia: 6 - 12 mg/kg denne, v
závislosti od závažnosti ochorenia.

-Prevencia kandidových infekcií u neutropenických pediatrických pacientov:
3 - 12 mg/kg denne v závislosti od rozsahu a trvania neutropénie (pozri
dávkovanie u dospelých).

Starší pacienti:
Ak nie sú dôkazy o poškodení funkcie pečene, má sa podávať normálna dávka
pre dospelých.

Pacienti (dospelí aj pediatrickí) s poškodenou funkciou obličiek:
Flukonazol sa vylučuje prevažne nezmenený močom. V prípade liečby jednou
dávkou nie je potrebná zmena dávky.
Pacientom so zníženou funkciou obličiek, ktorí vyžadujú viacnásobné dávky,
treba podať normálnu odporúčanú dávku na deň 1, po čom má nasledovať denná
dávka v zmysle nasledujúcej tabuľky:

|Klírens kreatinínu(ml/min) |Percento odporúčanej dávky |
|> 50 |100 % |
|< 50 (bez dialýzy) |50 % |
|Normálna dialýza |100 % po každej dialýze |


U pediatrických pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má dávkovanie
upraviť podľa usmernenia pre dospelých a v závislosti od stupňa poškodenia
funkcie pečene.

Spôsob podávania
Mycosyst 150 mg tvrdé kapsuly sa majú prehĺtať celé a môžu sa užívať bez
ohľadu na jedlo.

Spôsob podávania závisí od klinického stavu pacienta. Pri zmene spôsobu
podávania z intravenózneho na perorálny nie je potrebné meniť dennú dávku.

4.3 Kontraindikácie

Mycosyst sa nemá používať u pacientov so známou hypersenzitivitou na
flukonazol, iné azolové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Mycosyst sa nesmie používať u pacientov, ktorí užívajú cisaprid, terfenadín
alebo astemizol (pozri časť 4.5).
Mycosyst sa nesmie používať u pacientov s vrodeným alebo preukázane
získaným predĺžením QT intervalu.
Mycosyst sa nesmie používať súčasne s inými liekmi, ktoré predlžujú QT
interval, ako napr. antiarytmiká triedy IA a III.
Mycosyst sa nesmie podávať pacientom s poruchou elektrolytov, najmä
hypokaliémiou a hypomagneziémiou.
Mycosyst sa nesmie podávať pacientom s klinicky relevantnou bradykardiou,
srdcovou arytmiou alebo ťažkou srdcovou insuficienciou.
Mycosyst /je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. Jedinou výnimkou z/
/tejto kontraindikácie je akútne ohrozenie života pacientky./

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov, ktorí zomreli na ťažké základné ochorenie a ktorí boli liečení
opakovanými dávkami flukonazolu, boli v zriedkavých prípadoch post mortem
nálezy zahrňujúce nekrózu pečene. Títo pacienti súčasne užívali viaceré
lieky, z ktorých niektoré sú známe ako potenciálne hepatotoxické, a/alebo
mali základné ochorenie, ktoré mohlo spôsobiť nekrózu pečene.

V prípadoch hepatotoxicity nebola pozorovaná zjavná súvislosť s celkovou
dennou dávkou flukonazolu, trvaním liečby, pohlavím alebo vekom pacientov;
abnormality boli zvyčajne reverzibilné s prerušením liečby flukonazolom.
Nakoľko sa nedá vylúčiť príčinný súvis s flukonazolom, pacientov, u ktorých
sa počas liečby flukonazolom rozvinú abnormálne pečeňové funkčné testy
treba monitorovať pre možnosť rozvoja závažnejšieho poškodenia pečene.
Flukonazol sa má vysadiť, ak sa počas liečby ním rozvinú klinické znaky
alebo príznaky zhodné s ochorením pečene.


U pacientov sa počas liečby flukonazolom zriedkavo rozvinuli exfoliatívne
kutánne reakcie, ako napr. Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická
epidermálna nekrolýza. Pacienti trpiaci na AIDS sú náchylnejší na rozvoj
ťažkých kutánnych reakcií pri mnohých liekoch. Ak sa rozvinie vyrážka,
ktorá je pripísateľná flukonazolu, u pacienta, ktorý sa lieči na povrchovú
hubovú infekciu, ďalšiu liečbu touto látkou treba prerušiť. Ak sa vyrážka
rozvinie u pacientov s invazívnou/systémovou hubovou infekciou, treba ich
pozorne sledovať, a ak sa rozvinú bulózne lézie alebo multiformný erytém,
treba flukonazol vysadiť.

Zriedkavo boli hlásené anafylaktické reakcie (pozri časť 4.8).

Flukonazol sa nesmie podávať pacientom s vrodeným alebo potvrdene získaným
predĺžením QT intervalu (pozri časť 4.3).

Intolerancia laktózy: 150 mg tvrdá kapsula obsahuje 148,5 mg laktózy.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy,
laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo
so zriedkavými dedičnými problémami s intoleranciou fruktózy, nemajú tento
liek užívať.

Dávka flukonazolu sa musí znížiť pri klírense kreatinínu nižšom ako 50
ml/min (pozri časť 4.2.)


4.5 Liekové a iné interakcie

Nasledovné kombinácie sú kontraindikované:

Cisaprid (substrát CYP3A4): U pacientov, užívajúcich flukonazol súčasne s
cisapridom boli hlásené srdcové príhody, vrátane /torsades de pointes/.
Súčasné podávanie flukonazolu a cisapridu je kontraindikované.


Terfenadín (400 mg alebo viac, substrát CYP3A4): Kvôli výskytu vážnych
srdcových dysrytmií po predĺžení QTc intervalu u pacientov, užívajúcich
azolové antimykotiká v spojení s terfenadínom boli vykonané interakčné
štúdie. Jedna štúdia s 200 mg flukonazolu nepreukázala žiadne predĺženie
QTc intervalu. Iná štúdia so 400 a 800 mg flukonazolu denne ukázala, že
400 alebo viac mg flukonazolu denne pri súčasnom podávaní významne
zvyšovalo plazmatickú hladinu terfenadínu. Súčasné podávanie flukonazolu
a terfenadínu je kontraindikované.


Predávkovanie astemizolom viedlo k predĺženiu QT intervalu a ťažkej
ventrikulárnej arytmii, /torsades de pointes/ a zastaveniu srdca. Súčasné
podávanie astemizolu a flukonazolu je kontraindikované kvôli potenciálu
pre závažné, potenciálne fatálne, srdcové účinky.

Lieky ovplyvňujúce metabolizmus flukonazolu:

Hydrochlorotiazid: Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii so zdravými
dobrovoľníkmi, ktorí užívali súčasne flukonazol a opakované dávky
hydrochlorotiazidu sa plazmatické koncentrácie flukonazolu zvýšili o 40
%. Účinok takéhoto rozsahu nevedie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení
diuretikami, nevyhnutne k zmene dávkovacieho režimu flukonazolu, hoci
predpisujúci lekár to má mať na mysli.


Rifampicín (induktor CYP450): Súčasné podávanie flukonazolu a rifampicínu
viedlo k 25 % zníženiu AUC a 20 % zníženiu polčasu flukonazolu. U
pacientov súčasne užívajúcich rifampicín treba zvýšenie dávky flukonazolu
zvážiť.


Rifabutín (induktor CYP450): Vyskytli sa hlásenia o zvýšení sérových
hladín rifabutínu, ku ktorým viedlo súčasné podávanie rifabutínu a
flukonazolu. U pacientov, liečených súčasne flukonazolom a rifabutínom
bola hlásená uveitída. Pacientov, ktorí užívajú rifabutín a flukonazol
súčasne, treba pozorne sledovať.


Účinok flukonazolu na metabolizmus iných liekov:

Flukonazol je silný inhibítor cytochrómu P450 (CYP) izoenzýmu 2C9 a
stredný inhibítor CYP3A4. Okrem nasledovných pozorovaných interakcií
existuje pri súčasnom podávaní s flukonazolom riziko zvýšených
plazmatických koncentrácií iných liekov, metabolizovaných CYP2C9 alebo
CYP3A4 (napr. ergotalkaloidy, inhibítory HMG-CoA reduktázy, chinidín).
Preto je pri takýchto kombináciách potrebná opatrnosť a pacientov treba
pozorne sledovať. Účinok môže pretrvávať počas 4-5 dní po ukončení liečby
flukonazolom kvôli dlhému polčasu flukonazolu.

Antikoagulanty (substrát CYP2C9): Súčasné podávanie flukonazolu počas
liečby warfarínom môže predĺžiť protrombínový čas až 2-krát. Ako u iných
azolov, vyskytli sa hlásenia o krvácaní (podliatiny, krvácanie z nosa,
gastrointestinálne krvácanie, krv v moči a stolici) v spojitosti so
zvýšením protrombínového času u pacientov súčasne liečených warfarínom. U
pacientov súčasne liečených flukonazolom a derivátmi kumarínu treba
pozorne sledovať protrombínový čas.


Fenytoín (substrát CYP2C9 a silný induktor CYP450): Užitie 200 mg
flukonazolu súčasne s intravenóznym podaním 250 mg fenytoínu zvýšilo AUC
fenytoínu o 75 % a Cmin o 128 %. Ak je potrebné podávať obidve látky
súčasne, treba kontrolovať koncentrácie fenytoínu upravovaním dávky kvôli
udržaniu terapeutických ale netoxických koncentrácií v plazme.


Alfentanil (substrát CYP3A4): Súčasné užitie 400 mg flukonazolu a
intravenózne podanie 20 µg/kg alfentanilu zdravým dobrovoľníkom zvýšilo
AUC10 alfentanilu približne 2-krát znížilo klírens o 55 %, pravdepodobne
inhibíciou CYP3A4. Pri použití týchto kombinácií môže byť potrebná úprava
dávky.


Benzodiazepíny (substrát CYP3A4): Súčasné perorálne užitie 400 mg
flukonazolu a 7,5 mg midazolamu zvýšilo AUC midazolamu 3,7-krát a polčas
2,2-krát a takisto aj psychomotorické účinky. Flukonazol v dávke 100 mg
denne a 0,25 mg triazolamu zvýšili AUC triazolamu 2,5-krát a polčas 1,8-
krát so zosilneným a predĺženým účinkom. Ak je potrebné liečiť pacienta
súčasne benzodiazepínom a flukonazolom, treba venovať pozornosť zníženiu
dávky benzodiazepínu. Pacienta treba pozorne sledovať.Fluvastatín


Ako dôsledok interakcie medzi fluvastatínom a flukonazolom sa môžu
vyskytnúť až 200 % zvýšenia plochy pod krivkou (AUC) fluvastatínu.
Jednotlivci, užívajúci fluvastatín v dávke 80 mg denne môžu byť pri
liečbe vysokými dávkami flukonazolu vystavení vysokým koncentráciám
fluvastatínu. Pri predpisovaní flukonazolu alebo iného silného inhibítora
cytochrómu P450 2C9 (CYP2C9) pacientom, ktorí užívajú aj fluvastatín je
potrebná opatrnosť. Klinický význam zvýšených koncentrácií v plazme a
predĺženej eliminácie fluvastatínu zostáva nejasný.Antagonisty kalciových kanálov
Do metabolizmu niektorých dihydropyridíných antagonistov kalciových
kanálov, vrátane nifedipínu, isradipínu, nikardipínu, amlodipínu a
felodipínu je zapojený CYP3A4. Boli publikované správy o výraznom
periférnom edéme a/alebo zvýšených sérových koncentráciách kalciových
antagonistov pri súčasnom podávaní itrakonazolu a felodipínu, isradipínu
alebo nifedipínu. Tieto interakcie sa dajú očakávať aj pri iných
triazolových antimykotikách. Treba venovať pozornosť zníženiu dávky
kalciového antagonistu.ChemoterapeutikáDidanozín
Hoci sa zdá, že súčasné podávanie didanozínu a flukonazolu má malý vplyv
na farmakokinetiku alebo účinnosť didanozínu, treba sledovať odpoveď na
flukonazol. Môže byť vhodné podávať flukonazol o niečo skôr ako
didanozín.


Trimetrexát
Lieky ako flukonazol, ktoré inhibujú enzymatický systém P450, môžu
spôsobiť interakcie, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie trimetrexátu.
Ak nie je možné vyhnúť sa súčasnému podávaniu trimetrexátu a flukonazolu,
treba pozorne sledovať plazmatické hladiny a toxicitu trimetrexátu
(supresia kostnej drene, dysfunkcia obličiek a pečene a
gastrointestinálna ulcerácia).


Zidovudín: Interakčné štúdie vykázali pri súčasnom podávaní flukonazolu v
dávkach 200 alebo 400 mg denne zvýšenú AUC zidovudínu o približne 20,
resp. 70 %, pravdepodobne kvôli inhibícii glukuronizácie. Pacienti,
liečení touto kombináciou musia byť sledovaní pre nežiaduce účinky,
spôsobené zidovudínom.ImunosupresívaCyklosporín (substrát CYP 3A4): Vo farmakokinetickej štúdii s pacientmi
po transplantácii obličky flukonazol v dávke 200 mg denne pomaly zvyšoval
plazmatické koncentrácie cyklosporínu. Avšak v inej štúdii nevykázalo
opakované podávanie flukonazolu v dávke 100 mg denne žiadny vplyv na
koncentrácie cyklosporínu u pacientov po transplantácii kostnej drene.
Pri súčasnej liečbe flukonazolom treba sledovať plazmatické koncentrácie
cyklosporínu.


Prednizón
Príjemca transplantátu pečene, užívajúci prednizón, zažil pri prerušení
trojmesačnej kúry flukonazolom Addisonskú krízu. Vysadenie flukonazolu
spôsobilo zvýšenie aktivity CYP3A4, vedúce k zvýšeniu degradácie
prednizónu čo vyústilo do Addisonskej krízy. Pacientov, užívajúcich
dlhodobú liečbu flukonazolom a prednizónom treba pri vysadení flukonazolu
pozorne sledovať pre znaky nadobličkovej insuficiencie.


Takrolimus a sirolimus (substráty CYP3A4): Súčasné podávanie flukonazolu
v dávkach 100 resp. 200 mg a takrolimusu v dávke 0,15 mg/kg dvakrát denne
zvýšilo Cmin takrolimusu 1,4 resp. 3,1-krát. U pacientov súčasne
užívajúcich flukonazol a takrolimus bola hlásená renálna toxicita. Hoci
sa nevykonali žiadne interakčné štúdie s flukonazolom a sirolimusom,
odporúča sa sledovanie hladín sirolimusu, nakoľko môže byť potrebná
úprava dávky. Pacienti, súčasne užívajúci takrolimus alebo sirolimus a
flukonazol musia byť pozorne sledovaní pre zvýšenú toxicitu sirolimusu
(anémia, leukopénia, trombocytopénia, hypokaliémia, hnačka).


Sulfonylurea (substrát CYP2C9): Bolo dokázané, že flukonazol predlžuje u
zdravých dobrovoľníkov plazmatický polčas súčasne podávaných liekov so
sulfonylureou (chlórpropamid, glibenklamid, glipizid a tolbutamid).
Flukonazol a perorálne deriváty sulonylurey sa môžu podávať diabetikom
súčasne, no pacientov treba varovať pred možnosťou hypoglykémie.


Perorálne kontraceptíva: S kombinovanými preorálnymi kontraceptívami a
viacerými dávkami flukonazolu boli vykonané dve farmakokinetické štúdie.
50 mg flukonazolu neovplyvnilo koncentrácie žiadneho z hormónov, avšak
200 mg denne zvýšilo AUC etinylestradiolu a levonorgestrelu o 40 resp. 24
%. Preto nie je pravdepodobné, že by flukonazol v týchto dávkach narušil
účinnosť kombinovaných kontraceptív.


Amitriptylín
Niekoľko kazuistík popísalo rozvoj zvýšených koncentrácií amitriptylínu a
znakov toxicity tricyklík pri súčasnom podaní amitriptylínu s
flukonazolom. Bolo hlásené, že súčasné podávanie flukonazolu a
nortriptylínu, aktívneho metabolitu amitriptylínu, vedie zvýšeniu hladín
nortriptylínu. Kvôli riziku toxicity amitriptylínu treba sledovať jeho
hladiny a v prípade potreby upraviť dávkovanie.


Celekoxib: Klinická štúdia s celekoxibom demonštrovala dvojnásobné
zvýšenie plazmatických koncentrácií celekoxibu pri súčasnom podaní 200 mg
flukonazolu. Zdá sa, že k tejto interakcii dochádza kvôli inhibícii
metabolizmu celekoxibu, sprostredkovaného cytochrómom P450 2C9. U
pacientov, ktorí súčasne užívajú flukonazol sa má liečba celekoxibom
začínať na najnižších odporúčaných dávkach.Losartan

Kvôli inhibícii CYP2C9 flukonazolom dochádza k zníženej premene losartanu
na jeho aktívny metabolit (E-3174), ktorý je zodpovedný za väčšinu
antagonizmu receptorov angiotenzínu II, ku ktorému dochádza pri liečbe
losartanom. Pacientov treba pravidelne sledovať pre ich hypertenziu.


Teofylín: V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii viedlo podávanie
flukonazolu v dávke 200 mg počas 14 dní k 18 % zníženiu stredného
plazmatického klírensu teofylínu. Pacientov, liečených vysokými dávkami
teofylínu alebo s akoukoľvek inou príčinou zvýšeného rizika toxicity
teofylínu, treba počas súčasnej liečby flukonazolom pozorne sledovať, a v
prípade potreby upraviť dávku teofylínu.


Iné typy interakcií


Amfotericín B
Štúdie /in vitro/ a /in vivo/ na zvieratách našli antagonizmus medzi
amfotericínom B a azolovými derivátmi. Mechanizmom účinku imidazolov je
inhibovať syntézu ergosterolu v bunkových membránach húb. Amfotericín B
pôsobí viazaním sa na steroly bunkovej membrány a zmenou permeability
membrány. Klinické účinky tohto antagonizmu nie sú v súčasnosti známe.
Podobný účinok sa dá očakávať od cholesteryl sulfátového komplexu
amfotericínu B.HMG-CoA

Ak sa azolové antimykotiká podávajú súčasne s inhibítormi HMG-CoA
reduktázy, ako napr. atorvastatín, riziko myopatie alebo rabdomyolýzy sa
zvyšuje. Ak je súčasná liečba potrebná, pacientov treba sledovať kvôli
znakom a príznakom myopatie alebo rabdomyolýzy (svalová bolesť, citlivosť
alebo slabosť) a hladinám kreatínkinázy (CK). Liečba HMG-CoA sa má
prerušiť, ak hladiny CK zaznamenajú výrazný vzostup, alebo ak dôjde k
podozreniu na alebo k diagnóze myopatie alebo rabdomyolýzy.


Interakčné štúdie nevykázali žiadne klinicky významné zmeny v absorpcii
flukonazolu pri perorálnom podaní so stravou, cimetidínom, antacídami alebo
po rádioterapii celého tela, súvisiacej s transplantáciou kostnej drene.

4.6 Gravidita a laktáciaGravidita


Nie sú údaje z vhodných kontrolovaných štúdií u gravidných žien. Boli
hlásené mnohopočetné vrodené abnormality u detí, ktorých matky sa liečili
počas 3 a viac mesiacov vysokými dávkami flukonazolu (400 až 800 mg/deň) na
kokcidioidomykózu. Súvislosť podávania flukonazolu s týmito prípadmi nie je
jasná.

Mycosyst je počas gravidity kontraindikovaný (pozri časť 4.3). Jedinou
výnimkou z tejto kontraindikácie je akútne ohrozenie života pacientky. Ak
sa liečba vykonáva počas organogenézy, odporúča sa jemné vyšetrenie
ultrazvukom.

Pred začatím liečby flukonazolom sa má vylúčiť gravidita (tehotenský test,
vykonaný lekárom). U žien vo fertilnom veku treba gravidite predchádzať
vhodnými antikoncepčnými opatreniami počas až 7 dní po skončení liečby.


Laktácia

Mycosyst sa nesmie podávať dojčiacim ženám, pretože flukonazol dosahuje v
materskom mlieku rovnaké koncentrácie ako v plazme. Pred začatím užívania
flukonazolu je potrebné prerušiť dojčenie.

Vysvetlenie:
Hoci sú údaje obmedzené, zdá sa byť použitie flukonazolu počas tehotenstva
(prvého trimestra) v pokračujúcich denných dávkach 400 mg/deň a vyšších
teratogénne (“Drugs in pregnancy and lactation”, G. Briggs, šieste
vydanie).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Flukonazol má iba mierny alebo nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Avšak pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba
mať na pamäti, že príležitostne sa môžu vyskytnúť závrat alebo záchvaty.

4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky, súvisiace s flukonazolom, pozorované v
klinických štúdiách sú nasledovné:

|Frekvencia ( |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|Trieda orgánových|?1/100 až (1/10 |?1/1 000 až |?1/10 000 až (1/1 |
|systémov | |(1/100 |000 |
|( | | | |
|Poruchy krvi a | |anémia | |
|lymfatického | | | |
|systému | | | |
|Poruchy | | |anafylaktické |
|imunitného | | |reakcie |
|systému | | | |
|Poruchy | |anorexia | |
|metabolizmu a | | | |
|výživy | | | |
|Psychické poruchy| |nespavosť | |
|Poruchy nervového|bolesť hlavy |kŕče, závrat, | |
|systému | |dysgeúzia, | |
| | |parestézie, | |
| | |ospanlivosť, | |
| | |tras | |
|Poruchy ucha a | |závrat | |
|labyrintu | | | |
|Poruchy |nauzea, vracanie,|zápcha, sucho v | |
|gastrointestináln|bolesť brucha, |ústach, | |
|eho traktu |hnačka |dyspepsia, | |
| | |plynatosť | |
|Poruchy pečene a | |cholestáza, | |
|žlčových ciest | |nekróza pečene, | |
| | |poškodenie | |
| | |pečeňových | |
| | |buniek, žltačka | |
|Poruchy kože a |vyrážka |hyperhidróza, |exfoliatívna |
|podkožného | |svrbenie |dermatitída - |
|tkaniva | | |Stevensov-Johnsono|
| | | |v syndróm |
|Poruchy kostrovej| |myalgia | |
|a svalovej | | | |
|sústavy a | | | |
|spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
|Celkové poruchy a| |asténia, | |
|reakcie v mieste | |únavnosť, | |
|podania | |malátnosť, | |
| | |pyrexia | |
|Laboratórne a |zvýšenie aspartát|zvýšenie | |
|funkčné |aminotransferázy,|bilirubínu v | |
|vyšetrenia |alanín |krvi | |
| |aminotransferázy | | |
| |a alkalickej | | |
| |fosfatázy v krvi | | |

Navyše sa po uvedení lieku na trh objavili nasledujúce nežiaduce účinky:

|Frekvencia ( |Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
|Trieda |časté |?1/100 až | |?1/10 000 až (1/1|zriedkavé |
|systémových |?1/10 |(1/10 |?1/1 000 až |000 |(1/10 000 |
|orgánov | | |(1/100 | | |
|( | | | | | |
|Poruchy krvi | | | |leukopénia, | |
|a | | | |vrátane | |
|lymfatického | | | |neutropénie a | |
|systému | | | |agranulocytózy, | |
| | | | |trombocytopénia | |
|Poruchy | | | | |anafylaktická |
|imunitného | | | | |reakcia |
|systému | | | | | |
|Poruchy | | | |hypercholesterolé| |
|metabolizmu a| | | |mia, | |
|výživy | | | |hypertriglyceridé| |
| | | | |mia, hypokaliémia| |
|Poruchy | | | |kŕče | |
|nervového | | | | | |
|systému | | | | | |
|Poruchy srdca| | | |torsades de | |
|a srdcovej | | | |pointes | |
|činnosti | | | | | |
|Poruchy | | | |zlyhanie pečene, | |
|pečene a | | | |hepatitída, | |
|žlčových | | | |nekróza pečene | |
|ciest | | | | | |
|Poruchy kože | | | |alopécia |angioneurotick|
|a podkožného | | | | |ý edém, |
|tkaniva | | | | |svrbenie, |
| | | | | |Stevensov-John|
| | | | | |sonov syndróm,|
| | | | | |toxická |
| | | | | |epidermálna |
| | | | | |nekrolýza |
|Celkové | | | | |tvárový edém |
|poruchy a | | | | | |
|reakcie v | | | | | |
|mieste | | | | | |
|podania | | | | | |
|Laboratórne a| | | |predĺženie QT | |
|funkčné | | | |elektrokardiogram| |
|vyšetrenia | | | |u | |

4.9 Predávkovanie

V jednom prípade sa u 42-ročného pacienta s AIDS rozvinuli halucinácie,
pacient vykázal po požití 8200 mg flukonazolu paranoidné správanie. Pacient
bol hospitalizovaný a počas 48 hodín sa jeho stav znormalizoval.
V prípade predávkovania je liečba symptomatická s podpornými opatreniami a
výplachom žalúdka, ak je to potrebné. Flukonazol sa vylučuje prevažne
močom. Forsírovaná objemová diuréza pravdepodobne zvýši rýchlosť
vylučovania. Hemodialýza znížila počas 3 hodín plazmatické hladiny o
približne 50 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antimykotiká pre systémové použitie

ATC kód: J02AC01

Flukonazol patrí do skupiny triazolových antimykotík a špecificky inhibuje
syntézu ergosterolu húb.
Na flukonazol sú dedične citlivé /Candida krusei/, /Aspergillus sp/.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sú po intravenóznom a perorálnom
podaní identické.

Absorpcia: flukonazol sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť je viac ako 90 %. Súčasné požívanie potravy absorpciu
po perorálnom podaní neovplyvňuje. Maximálna plazmatická koncentrácia
nalačno sa dosahuje 0,5 – 1,5 hodiny po užití dávky. 90 % hladiny v
stabilizovanom stave sa dosahuje 4 - 5 dní po podávaní jedenkrát denne.

Plazmatická koncentrácia zodpovedá podanej dávke:
- po podaní 200 mg flukonazolu je Cmax približne 4,6 mg/l a plazmatické
koncentrácie, dosiahnuté pri stabilizovanom stave po 15 dňoch sú
približne 10 mg/l;
- po podaní 400 mg flukonazolu je Cmax približne 9 mg/l a plazmatická
koncentrácia, dosiahnutá pri stabilizovanom stave po 15 dňoch je
približne 18 mg/l.
Užitie dvojitej dávky na deň 1 viedlo k plazmatickým koncentráciám, ktoré
sú približne 90 % stabilizovaného stavu na deň 2.

Distribúcia: distribučný objem zodpovedá celkovému objemu vody v tele.
Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (11 – 12 %).

Flukonazol sa distribuuje do všetkej vody v tele. Koncentrácia v slinách
zodpovedá plazmatickej koncentrácii. U pacientov s hubovou meningitídou je
koncentrácia flukonazolu v mozgovomiešnom moku približne 80 %
zodpovedajúcej koncentrácie v plazme.

V stratum corneum, epiderme derme a v exokrinnom pote sa dosahujú vyššie
koncentrácie flukonazolu ako koncentrácie v plazme. Flukonazol sa akumuluje
v stratum corneum. Pri dávke 150 mg jedenkrát týždenne boli koncentrácie
flukonazolu v stratum corneum po 2 dávkach 23,4 (g/g a 7 dní po druhej
dávke stále 7,1 (g/g.

Eliminácia:
Flukonazol sa vylučuje najmä obličkami. Približne 80 % podanej dávky sa
vylučuje močom v nezmenenej podobe. Klírens flukonazolu zodpovedá klírensu
kreatinínu. Neboli dokázané cirkulujúce metabolity.
Polčas v plazme je približne 30 hodín, čo umožňuje jednodávkovú liečbu
vaginálnej kandidózy a dávkovanie jedenkrát denne alebo jedenkrát týždenne
pri iných indikáciách.
Deti metabolizujú flukonazol rýchlejšie. V tom zmysle je polčas u detí vo
veku 5 - 15 rokov medzi 15,2 - 17,6 hodín, približne polovičný ako u
dospelých.

Bolo demonštrované, že flukonazol v dávke 50 mg, podávaný počas až 28 dní
neovplyvňoval plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov alebo
koncentrácie steroidných hormónov u žien vo fertilnom veku. Flukonazol v
dávke 200 - 400 mg denne nemal klinicky významný vplyv na hladiny
endogénnych steroidov alebo na ACTH stimulovanú odpoveď u zdravých mužských
dobrovoľníkov.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna perorálna a intravenózna toxicita u hlodavcov je veľmi nízka.

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity na myšiach, potkanoch a psoch
bola cieľovým orgánom pečeň. Pri vysokých dávkach flukonazolu možno
pozorovať zvýšenie hmotnosti pečene a hepatocelulárnu hypertrofiu. Tuková
infiltrácia pečene bola reverzibilná. Pri vysokých dávkach boli zvýšené
transaminázy a znížený cholesterol a triglyceridy v plazme. Po vysokých
dávkach flukonazolu bola u potkanov zvýšená hmotnosť nadobličiek,
vaječníkov a semenníkov a hmotnosť maternice bola znížená.

Doteraz nepriniesli dlhodobé štúdie na myšiach a potkanoch žiadny dôkaz
karcinogénneho rizika flukonazolu u ľudí.

Štúdie mutagenicity zatiaľ nepriniesli žiadne výsledky.

V reprodukčných štúdiách mal flukonazol vplyv na rozvoj plodov zvierat ako
aj na pôrod mláďat. U potkanov bola pri dávkach 10 a 25 mg/kg telesnej
hmotnosti predĺžená gravidita a pôrod sa stal ťažším. Pri dávkach do 50
mg/kg telesnej hmotnosti vykazovali plody potkanov zvýšenie morfologických
abnormalít. Od dávky 100 mg/kg telesnej hmotnosti boli pozorované
malformácie, ktoré môžu byť pripísané kompresii uteru, vďaka
antiestrogénnemu účinku flukonazolu u potkanov.


6. FARMACEUTIKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný
škrob, laktóza, indigokarmín E 132, želatína, povidón 40, oxid titaničitý E
171.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplotách medzi 15 - 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie z lakovanej, potlačenej, tvrdej, hliníkovej fólie a
tvrdej PVC fólie s obsahom 1, 2 alebo 4 kapsúl. Jeden blister je zabalený
do jednej papierovej škatuľky.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne špeciálne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov treba vrátiť do
lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

26/0186/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

4.06.2001


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10743
Skupina ATC:
J02 - Antimykotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J02AC01 - fluconazolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
fumariae extractum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká, b) recidívach vaginálnych mykóz. Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov, b) dermatomykózach, c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy, d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie. Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.
Predajná cena:
16.21 € / 488.34 SK
Úhrada poisťovňou:
2.30 € / 69.29 SK
Doplatok pacienta:
13.91 € / 419.05 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.21 € ÚP:2.30 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.62 € ÚP:0.58 € DP:4.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.33 € ÚP:1.15 € DP:8.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.06 € ÚP:0.00 € DP:27.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.45 € ÚP:0.00 € DP:11.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.12 € ÚP:0.58 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.56 € ÚP:1.73 € DP:6.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.68 € ÚP:0.00 € DP:12.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.89 € ÚP:8.06 € DP:21.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:58.39 € ÚP:14.40 € DP:43.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien